Goudsche Courant, zaterdag 20 juni 1942

ZATERDAG 20 JUNI 1942 del i im H kneM er kMer e v bpnneB voos ƒ LM naar de bonnen werd eMers weer wfcocht or 1 ger bedrag P d at 0Sl w sd goantden naar Haastrecht kwam de verlioden handel uit zoodM te man terecht heen csaaMi a vcraordMld werd tot r t ataande gcvaageaïattrat In bosger bc seir vorderde de pree gencTaai de bavestiging van dat vonni i Het Hof heeft arrest gewezen en verdachte thaiis veroordeeld tot frie maanden gevangenisstraf Niettwerkerk a dL IJueL TKüDiKiiEnrreN voor z Onbag N d Herv Kerk 1 en vwir ds A H C VoUenwei ier Ger Kerft 10 en uur ds G H ijksen fïer Gemeente Itf en ff tiar leesdiensf r Donderdag 7 nor dis Chr v d Woes eyne van IKAJerfceirllr Reeuw0k DRIE ROTTERDAMMERS AAIIGISBKniBEN Verdaebt van plaahuis inbraken Den laattten tijd is in verschiFIende plashuisjcs ingebroken waarby vérschillende goederen en voorwerpen werden ontvreemd De plaatselijke politie m samenwerking met de mareehauasee heeft thans drie uit Rotterdam afkomstige mannen aangehouden die zich dezer dagen weet in Reeuwijic ophielden De politie wist de maanen vroegtijdig in te fltiiten zijn hpzwarende aa wijzinigen tegero hen in verband met de inbraken van den laat ï8en tijd in de pakuizen HeJ onderzoek doort nog voort PREDIKBEURTEN VOÖR ZONDAG Ned Berv Kerk Beewwijk 10 nirr ds H Roelofse 7 uur da E S de Lint van SIuipw jk Ncd Herv Kerk Sloipwijk ♦ tair ds E S de Lmt S 4 uur ds H Roelofsen van Reeuwijk Geref Kerk 10 en 614 uur ds P Warmen vcn Schoonhoven PREDIKBEURTEN VOOR ZONDAG Ned Herv Kerk 19 tiur ds D i van de Graaf 6 uur ds H S J Kalf van Gouda Mndeiheidsgïbep Rem Geref Kerk 5 30 uur ds Koningsbergen van Amsterdam ji Geref Kerk 10 uur en 6 30 uur ds J Heekstra Rem Geref Gem Geen dienst R K Kerk 8 uur en 10 30 uur Hoogmis 7 uur Lof Lege des Heils 10 uur Hejligingsdienst 12 uur Zondagsschool 3 uur Kindersamenkomst 6 uur Bidstond 6 30 uur VerlOMingssamenkomst POLITIERECRTCR TE ROTTERDAIVL Gevonden en niet teruggebracht In café Uiterkboogaardt te Hoornaar fcevond zich op ïl De envt er j l de 22ja rige slag rslbieeHt t L uit SehoonJiovcn in giezel chap van eenige vrienden eh meisjes In hetzelfde cafe was ep bezoek de kapper J Koozendaal uit Jloomaa r die bij zijrv vertrek zijn glacé ItóindEehoenen vergat Een der joftgemi had deze handschoenen toen opgeno i n er met L buiten gekomen werd J e loten 4 t laatstgenoemde de gevonden handschoenen in het ca fe zou terugbrengen Mem gaf daarom aan L de handschoenen d ch deze had ie Jnee naar huis meegenomen waar hij ae fwee weken Behield ora ze daarna ten gtsdienke te geven aan een neef Het OM was over deze houding Bie4s te spreken en het was dat L nog een sehoon strafblad had anders zou Aij gevangemsstraf tegen hem gevraagd bobben Thans vroeg de offi ƒ 25 beete subsidiair 26 dagen ftechtenis De rechter heeft er ƒ 1 of 10 dagen hechtenis afgedaan Mishandslisig Tot 1 10 boete sebodiair dagen hechtenis is veroordeefd de 39 jange N2 J circu J et ookl door d Indt opl P e ii fpek Uil 1 1 l P ► eni f i irw iKnittf ervolgt J Hnrry 1 Wint 6 j T n vol I pfan h t iilk IS o weer lE voor tg juar Cht order op mooie Jt V oor than ei nu 4 t uilMMltjM va a i Mar m ft Jwr AKKKRTJKS aldUkwaalCfw 0 ia ffiiftTuHM mOBfer uit de wes lUiaMB Kleap n t Bdt iv kaaMpyn p n In des ruif en ttr de lendenen en die perlodiclce kwaslt jea waar w9 TToager oadkr aatas te mcfetaiv beteelcenen In deae Mté alete naar mant AKHSIV TJES xullaa di mfaeS gnm gum w t wgmemuj O t Ntderlandsehf PffnsHIfer PendlMdac Iteelt de l tugd haar grooten dag iCHOOLSVOwmnEMr or met OLYMPlA TOUnVf M floefan vav li i schreva 10 fo het groote uoesf lui Terledan I m fen na ondmvreking van llMa jaar schoolsportdag in eere 35 beraleld is het te begrijpen dat IgA ditmaal wedaiwm een der ijili laorttestijoi wordt georganiseerd I A S Donderdag of 6u ongunstig weer i velgenden da g zal het de groote l l veer da G mdach schooIgBande f jwfi Vi I zullen de beste athleiu vaiv de versehiUende sch en laten ItiM wat ze waard z n en hun school IhiB raado die niet in de vertegeniMrdigende ploegen geplaatst konden J nrden luUen dien dag vryaf hebben I lifi Aa tnbune en langs de zijden van llU01jrmpi veld taan om hnn favolAttn aan te mowligen O organisatie zaal ut groote lijnen jfeelfdf ijn als het vorige jaar Om l laïf tien wordt er morgens eea aanliing gemaakt anal het afwerken van IIM programima De kinderen rijn ingeIdMld in leeftijdsgroepen en elke schcol lMB t in elke groep e n jongens en I itisje ploeg uit eik van tien tondaren iZoo nMoen de meeste lagere scholen I dwl met vier ploegen Uk ploeg jBoet een atMetiekpro r ma van vier namtBeirs afwwkenr m hacdloopei goaien met den IkiticiDel vècipnngen en estafettelooImi Voer de preatatiee van de zes Ijele deelncntert m elke ploeg en bij Itt nummer worden dan punten toef Iknd Het tptaal aamtnl punten van elke Vfmt beiUat bq de toelKnnmg der Itr zen waarvoor een elftal medailles i l eschikbaar gesteld Als juryleden eeren versehrlTendrleerkachten hg M enderwij hner ter stede I Ifet aantal deelnfmers is iets Weiner Idui verleden jtwtr lageschreven heb tei 54 ploegen zsodat us 544 kmdehun krachten zmljen meten Het E ibaar lager pnderwvis levert enkele gen meer dan verledien jaar maar antal deelnemer bij het byzonder k tr onderwijs is rermmvierd terwijl IJM Bnnnasfum op het a p l ontbreel IwBL O aelM dact dit aar roer hef lKlt mee Jk algemeele leiding zal ook dj nrMal I kinden zün ven den heer I J INENTING TEfiKN OIFHTEKIE Ü a Donderdag aal er voorloopif llni gclegcnfeeid ion voer kestelooze lawting tegen daphterie Fredikbeurten MNQAG n ima Eatlb lOJkwr H J d kitvii Xh vinkagr IciM Kerk V TCB Vt z Hervormden 10 30 uur doppdienst in de Ned tterv Ke k Mt Iberdi echt 7 uui d Joh P va UHBen Akersloot laltiiiriitn Kerk W IM da A W C de Wit Delft O Kathoaekv Kerk i M e uurysatoof G P Gilke tÊft K rk M mr mud A êt Groot S in d P Wannenhoven Keeuw k N t aas ds A d Vlam Chr Gcref Gemeente M e 5 vmr da A Dubois Na Cwcf Gémeeiite 10 en 5 uur Ds Joh van Welzen Waeaadac tM aur Os 3t k rsm W 9h Vitie ETaageUaehe Gemeente en 130 abr d £ H C Leep DiondeiRlall 7 30 uur Bubellezing en MstoDd V ChMth 5 mir ds Stelwagen van Ophetisden I M M tHu ên O t Gelootagemeenacluty jaet Leger im BalW 10 uur BeiügiögEdienst 7 uur verk 8ingsdlenet Leidster J V d Veen VWEB immBfl KN EEN VAST TE WATEB Alien geced Gstieravond z n ep de Walvisalnutttwee meisjes van zeven en vier ar an den h er C ndrusse mt ds Karekietstraat die met een kinderwagenmet een hroestja van tien maandenuit rijcEeA warot met den wa n t water geraakt Mej Steenbergen uit ie Snoystraat heeft de drenkelin gengered en bij onderzoek oot dtokterKettler bleek dat allen geen nadeelige gevolgen ondervon ïf Bij ooiwonendeti zgn dé kinderen van drogekleeren voorzien i SPORT WATERPOtO FKOGRywmU AikNSTAAN0E WEEK Netf Zwem en ReaMiBgsfeami Zondagr P C G G Z C Dinsdar Gouwe S Z en P C Dondeidag Q Z C D KJi GZ C J S Z en P C Zwcmkrüig Geods Dinsdags Gevwe 2 S Z en PC 2 BockeopS Bodegraven S Z en P C 3 GXC 5 Badiegraven 2 AZC 3 Bodegraisen Boiriroop 3 S Z en PC B Z C dame Gouiwe A Z C dames Donderdag G Z C 3 O Z V B Z C Gouwe Boskoop 2 A ZC dames Vrydag O Z V S Z en PX dames IWbWMTKNM tBOGKAMMA VOO ZONTBAG 4 Voor morgen zijn vastgesteld de com petlffe wedstrtjdert Be Quick Pehka nen II en Park Hontngen III T I O D PUATSEUJK NIEUWS BergVRidba hL BBCHïaAMK TE HOTTEIIBAM Dttwrakan Wegens diefstal van een rijwiel È j recidive beeft de Retterdamsdïe rceMbank de 1 Jarigen wagenmaker Vt P de B alhier gedetineerd veroordeeld tot v maanden gevangenisstraf met aftfiA H het voorarrest bfscli een Jaer De fS Jarfgte koopman J P v d H iswawa aailer die terecht stond wejcena beling van de njwielbanden en tegen wien zas maanden gevangenisa Mf wm acélscht werd vrijgesproken Berkenwoude nGBmoKumr took zonvao Niad Berv Kerk 10 30 uur ds M J WEINIG VKC nr VANOEN Nu het viaoMeiMien wder i geopend ziet men velen probeeren een maaltje visch te iMwacMicen De vangst valt echter Biet M t 4aar jn den ajCgeloopen winter veri visch is doodgegaan rAABDEMEIVnNCS Cisterenmiddaif werd op het VoorDorp een paardenfcem lf gvhouden Hoewel normaal slechts weinig landbouwers een p ard In bun besit h ben waren er nu het weer hooibouw 19 pfai 80 paarden ter keuring wat een heele drukte met zich biacht StAZBLBlV mmDEN ZICH VIT naaa de o9aibaf sidk Mri gesloten De mazelen zetten door Nadat eerst de leerliftgen van de bijzondere school een beurt hadden gehad zijn thans vrüwel alle leerlingen van de openbare lagere jli ol Ifldende aan mazelen Waar dit samenvalt met het zoogenaamde 4l JoiboHvrv rlof z Jn zoo weinig kinderen overgebleven dat de school door den burgemeester is gesloten BodRMp CO lP VEBEENIGING DE BOSKOQP8CHE VEILING 19 Juni Rozen per bos Orange Triumph 2 80 320 Sweet Heart 3 80 4 40 Rosa Mundi 2 80 4 80 Dona Eijfcers 3 20 4 80 Pechtold 1 90 2 6fl Duiaburg 1220 l iW Hardlejr 1 30 2 60 Eki Poulsen 1 30 2 80 Roaalandia 1 10 J 90 Buttarfly 1 2 00 Gkria Muirfi 2 60 3 0O Polyantbaroïen 1 Ï0 1 90 Br arclif 0 70 1 28 Ingar Olsaon I ö 2 60 Juweeltjes 3 80 4 60 Belter Times 2 0O Augaat Noack 130190 Edith Helen 100 1 70 Vie anden 1 20 2 80 Gemengde rozen O 60 1 10 Diversen per bos Clematis Durandi 1 80 idem Mev Ie Coultre 3 10 4 40 idem Pnns Hendrik 3J0 4 30 Violieren dubb O 72 1 10 idem enk 22 34 et Dnizendschwjn 25 30 cf Lefies 60 8S et Pjoenen in soorten 0i7S 140 idem gflmengd 41 52 et tamponuia 36 50 et Lathyrus 2i 3 et idem gemengd 23 et Leeuwenbekken 70 M t GESLAAGD MeJ A van der Lee slaajtde t Leiden voor het middenstandsdiploma algemeen handekskrmnis 1 Gouderak GnirCNKEVMNG IN PE KRIMPENEItWAARD Ook dezen zomer zal vanweef den l t üVTin alen Bond van geitenfdkvereemgingen een geitenkeun ng gehou den wOTden 0 de overige ptaafsen uit de Krimpenerwaard welke bij den bond zijn aangesloten zullen gelijfctiidig in de gelegenheid worden ge iteW de geiten te laten beoordeelen Oo een no nader benalen datum zal dit door de geheele Krimpenerwaard gewhieden ntEOKBEVRTEk VO m ZON0AG Ned Herv Kerk 10 en T uur ds H V d VeWen van Nieowland Haastrecht IIAACSCH GBHKCArfiBbF BonueabiUMfBl In Haastrecht was door G A ▼ d Hoogen uit Zoetermcer een bonnenhan GERINGE VERHOOGING DER LOONBELASTING Met ongeveer 10 In hef Venorcteningenblad van heden is een besluit opgenomen waarin o m is bepaald dat de loonbelasting mei ingvng van I Juli wordt verhoogd Voor Mttt meerendeel van de belas tingpliehttgen ongeveer ti lieeft de wijziging van het tarief slechts een betrelüieli k geringe verhoogmg van de kHnbclactiisf tot gevolg De verbeogbig bedraagt b v I Bü ccB wceUooa van ƒ 25 per week voor een ongehuwde ft tS j vu een gein Kmder kinderen 0 09 voor een gehuwde met I kind 0 6 2 Bü een weekloon vaa 3 i per week voor een ongeiiuwde ƒ 9 3 veer een Seh Mnder küidereii 0 20 voor een gehuwde wet 1 kmd V 16 voor een geh met 2 kfndeiwi 0 12 veer een geh met 3 kinderen 0 08 voor een geh met 4 ktederen 0 63 3 Bij een weekloon van ƒ 4 per weck voor een ongehuwde 9 40 voor een geh zonder kinderen 0 27 voor een gehuwde met 1 kmd 0 21 voor een geh met 2 kinderen 047 VOOT een geh met 3 kmderen 0 12 voor oen geh met 4 kmderen 0 06 De bijzondere tarieven voor losse arbeiders negende uitvoerm ber sebikkimg loonbelasting 1940 en vee artisten musici enz zevende uitvoerin gsbeschikkiiig loonfoeluting 1S40 blirven ongewijzigd Aan de werkgevers zullen binnenkort door den belastingdienst nieu ye tabellen met handleiding worden verstrekt De verhoogde belasting volgens deze nieuwe tabellen moet worden geheven van fconcn over loontijdwakken die na 30 Juni 1942 eindigen Zoo ïal voor de weekloonen welke op Zaterdag worden uitbetaald de verhoogde I Jielasiing voor de eerste maal moeten worden ingdhouden op de loonen welke op 4 Juli worden uitbetaald Het zal vermoedelijk met mogelijk zijn aan J lle werkgevers tijdig de nieuwe tabellen toe te zenden In verband hiermede wordt itiiedegedeeld dat de werkgevers er bij de inhouding van behooren uit i gaan dat de volgena de tot nu toe geldende tabellen verschuldigde belasti ng met 10 wordt verhoogd Gedeelten van een cent worden naar beneden afgeremd Ibkomsten belasting Uiteraard heeft de verhooging van het tanef van de loonbelasting tot gevolg dat 0€k het tanef voor de inkomstenbelasting voor het belastmgjaar 1942 zal worden verhoogd Over eenigen lijd zal dan ook een verordening verschijnen waarin het nieuwe tanef van de mkomstenbelastrog zal zijn opgenomen In het thans verschenen besluit is tevens m een bepaald geval de wijze van heffing van de loonbelasting vereenvoudigd Voor de werkgevers die in den regel over het gewone loont jd ak slechts een geschat bedrag uitbetalen en eerst ma verloop van verschillende loontifdvakken welke gezamenlijk een tijdvak van dne maanden met te hoven gaan het loon nauw keurig afr nen is de mogelijkheid geopend de loonbelasting eerst bij de afrekermg m te boucjen J R uit Schoonhoven die p 36 Februari j 1 den t roodbakker J J 3 Verroen op den Lopikersin el aWear bad mishandeld StolwQk BVKGESLUKE STAND Geboren Dirk zoon van A Kapteijn en van E C Verdoold Gerrit zoon van T de Mik en van L Verwaai Ar v zoon T de Mik en van L Verwaal Gehuwd Gerrit de Jong 2g jaai en Marrigje van der Vlist 23 jaar GELDIGE BONNEN Astikel Bea kg J Ü 100 gr Jad 75 gr 20 Jiml Aardappelen 3ZA Bak aa br vet Vetk 31 Bescliolt br of gcb 31 ftlutm ilw a m m 30 i gr u juu Bvrer 13 gr n Jmii Brood ot gcb 33A 400 gf 21 Ixmd Brood of gcb 32B 50 gr 27 J d Chocolade 31 33 IM gr U JoJl Gort m 331 250 gr 11 JtOf 14 H4 4 10 kg 30J nl JsMt 339 500 gr II Jidi Kaas 322 323 3Z4 329w 33S itS gr Il Jidi KoffiesuiTogaat 328 250 gr II JaU Margar ie Vetk 31 125 gr 24 Jwl Melk 31 1 34A 3 i L 11 JaU lelk SlBTlii 343 1 L 11 Jvt etroteum EAkaartOl 2 L 22 Aag Peultruchten 33 333 33 9f gi 11 MiFbddingi verm maizesa 333 iM gr II Jdl 4 29 4 3V les 29 gr II JvHSebetaeep V W r 31 A Sigarettenkaart RZ 4 $ st 27 JtelSoiker 327 I kg 11 Jidl Suikerwetk 32 33 34 109 gr Il JuliTabakskaart 33 39 1 ranta 27 Juoütabakskaari R2 16 sigaren 27 JudTextieik 3e Serie 41 tm 120 Textietk 2e serie bebaivc bo KIVleeseh 32A 10 gr 27 Ji l Vle €h 32B 25 gr 27 Jurt Zeep 211 228 273 293 30e 99 i 45 gr 30 Jual Zcev G H I J K 7S gr 39 Jiml Toiletrecp G R I J K 75 gr 39 Jimi N B Zeepbonnen inleveren by winkelier ïiMr 30 Juni Aflevering geschiedt tm 31 JuU Brandstoffen Kookdoeleind 01 KP 1 Eenb 30 Apr 43 Gen Antiur VI 1 Ecob 30 Jiml Gen Turf VI 50 stuks 30 Jual Brandstkrt DV 1 tm 5 1 EcBb 11 Dec LOOP IMSK BEVOLKING Ingekomen Jannigje Suijker eclitgea KI Verdoold van Berkenwoude B IW in B 2 Vertrokken Cornells W D Akker en gezin los werkman van C 41 naar Duitschland Dransdorf Dirk van den Doel baanvakarbeider van F II naar Gouda Pnns Hendrifcatfaaf 21 Sijbrand Kamer bakkersknecht van A 44 naar Montfoort Hoogstraat B 11 Lt jc Versteegt wed van C v Nielen hui boudster van C 14 naar Benscbeii no 374 Waddfx PREDIKREIIRTEÉ VO NI ZONDAG Ned Herv Kerk 10 en 3 uur ds t Vroegmdeweij Ger Kerk 10 in 6 uur ds J van Herksen van Ermelo Chr Afg gem 10 en uur ds N v d Kraats Wet en Evangelie 19 mrr dr L Kalmijn van Woerden Bern Kerk geen dienet NïOODSLACimNG Twee schapen ven den lamdbouww B zijn in nood ges laeht en tméer poirtietoezieht m het klem verkocht SPORT AUVCIIM WMT Afjectem t r oistf lks zi9 iK ltrl Ken fn de nrsle ronden tod n f in gesla ó het fourrnooi t Salzhuig te wmnen met l a p morüprons op Kerf Billdstand Aijfchto T j Keres S Jung ck Sehmi S Bogotjv bef V 2 en Stolta 3 Woei Goot tod vooral Uvr dUfe CMoHiescb Uvr winkelier Kan U ifeclU dan c a flacoa CMol verkoopcn vrai neer U daarvoor een kdigc Od 4 aacoB k hevort Voedzaam en NMMÜpi van s maok ziin it 1 pradvttmn VOO dat de Aig CoAp Begrafenis Vereeniging U A te Goada hal Iga addn is voor een eral klaa uitvaart al trematie ICRut MiMprlla du zender wi M 7 Bel Ml aeit sterfgeval No 3726 op dag en nacht berel l iN a r of vraagt hiüehtiirgcn aan F C A LAUOCMAM ZoiHmanstraat 60 M eoot coiUAcnr amctuban rBeeJ dea h i erf op M uid loen da er ellewowl O f menJ I tttslte die sok daar len plfM werdt gesteld 4 Tel 3863 z3y ireer Mcf x Laat Uw HuiahoiMl vakkimdiQ i dan door RICKCN XNAeHfNENANOEL nilraaf 4 Gouda iMltnbafoi iitriiii iaekt hiei loH i noor een cadeau Wif hobbeTi nog een mooie sorteering Salonbsmpen WcMiaverlichting en Schemerlompen U kent onze zoal OOSTIMVfN 19 OUOA 1IWOON 23n e klasse Reparatie t ichting T Kbiwe946 Nieuwe Markt 25 HET AANGf WEZEN ADKS o AtnMRiH OP DE SNOEnON Voor UPS BrantbstM dx Sfotenfaknek ¥ IJZERHANDEt f Will fi BOBWI iUcda ieUtifo Htkes Etmslamper Wet Raspen 30cf Zecpspaarders Set Messen ba kkenv l 73el Trtens Weden wij U I f i uitgebreide collectie OWM ttt Cactuspoljca 40 et Otlus aadaarda 39 et Raanhorreii vJ 53 et Tbeebeursca vJ 435 et een uitgebreide TANGOOBA Zoolang de voorraad stwfct og vctlirqcbaar bMacMrirvocrifee 25 ea Ular Koaton afwoschkuipje 11 9 TH AUEBKANDI Jk oud tkcdaziu t3US VOOB nGK WAT WILS Stoomwassdlrerij De Gnwte Zwaan BlE£imS ai aj5 TELEFOW 2fKM ia Mg sfecds la staat UW WA5CH e lw handelen met It KWALITEir ZEEP VANVO Ni OEN OORLOO soodal Uw geedcicaaan een MINIMUM SUrTAOe ondefbcvig jjn in dezen tijd van TEXTIELBESPARINQ cc iriet te ondeisch tlee VOOROErx ZcMl m Uw roe MMf i U ktp mm tevreden dient O 2972