Goudsche Courant, zaterdag 20 juni 1942

V ZATERDAG 20 JUNI 1942 Stoom en VjBrfgoeiieren werden v als gewooti i werden vanaf haden weer iWl nlglililW IW on zwi I Luiloiant kolonel b d mfeAditcBla zal bi ona tn luoge eere blijvao AANGENOMEN Zijn Gouda If Juni 1941 Directie en Commiaiarisaen derJN V Kon Platodbakkeri JKUID HOIXAHD Fa J P IMul Korte Tiendeweg 4 Telefoon 3257 dik mi Himmede yervuUen wi den treurigen plicht U kennis to gaven van het overlijden van onzen PreaidentCommiasaris d Hoogedel gestrfcngen Heer L VAN DE POL iLuitenant ltolonel b d Zijn nagedachtenis zal bU ons in hooge eere bUJvea Gouda W Jum 1942 Het gezamenlijk personeel der N V Kon PlateelbakkerQ ZUID HOLLAND j S niwiELDinCim OOUWI 1 A N W B Bonds RijwM i Molo rharstallariaBiai Te koop gewaagd Groot Fabrieksterrein f jPabriekspand i oi nab Gouda Brieven onder t oo 3479 bureau van dit blad DIRECT QEVRAAQD voor kuq tmatige kousenreparatles LEERMEISJES en STOPSTERS KKOIISENREDDEilJuToitstraat oevraagd EeilelUFFROIIW voor winkel en huislloulling geheel zelfstandig kunnende werken Aanb K iRTE TIENoiWEO 4 OOUDA DE KLEINTJES RUBRIEK v m Kwactjeirubriek wordt opgenomen Diaadaga Donderdags en üatetdags Tafiet Betrekkmg adv tenties 1 9 m Mi ƒ 0 22 elke 3 m H meer ƒ 0 49 Andere advertenties 1 9 mJl ƒ 0 26 elk 3 mM meer ƒ O lOülea bq vooniitbetaliiij Adver tentiet onder nummer mm bet bureau 10 cent verbooging Etewüsmimmer S cent exti Inzending den voora aanéen dag Brieven konaea werden afgehaald elk werkdag van 9 6 uur Zateidaga alleeen van 1 unr TE KOOP MOTORBOOT prima geeohikt voqt weekend 9 m Jang keuken W C saion slaapHut enz ma m overnacht worden Te beVT Tonvblrgstraat 64 LAAT ÜW voor en achterslraatjes valfkundig verleggen A Douw Adr Vlakstraat 6 Gevraagd net meilBie van 8 4 en Vrydags tot 6 utlP Aaiun van Bevernmghlaan 19 Gevraaigd een net meis e eventueel alléén s middags Adres van Swietenstr 19 2 GROOTE LEIENAARS te koop wv 1 eikenhout GiEBR DE VREUGt Stol WIJ kersluis Ter overname aangeboden uil manufaoturen winkel groote party zwartet winkel doozen etalagerail m bübeh etalagevazen id glasplaten ld poppen Br no 1634 bur van dit blad Gevraagd EEN NET MEISJE voor halve oi heele dagen Aanmelden Gr Jacobastr oo 30 s Avonds na 7 uur TB KOOP Groot aquarium met tafel Filmapparaat met 1000 m film Te bevraget Westerkade 71 WIE WIL nieuw vloerkleed rullen voor Radiotofstel fatorieksmetk Br no 1638 bur v d blad WIE HEEFT BOEKEN gangbare romans ook km dei oeken en tijdschriften Boekeflpaleis Boelekade 56 Huuipriia vanaf 5 cent J Heden over eed zacht m kahn in het van ItersonZiekenhuis mUn lieve Mwi de heer ARDUS HOLTEN jn den ouderda u van 13 jaar J C P SCHOLTEN Wult IJouda 10 Juni 1 42 KrugerUan lea Geen bezoek De teraardebosteiüng tal plaats hebben op Dmsdag Zi Juni a op ie Algemeene Begraafjiaats te Gouda Ver rtt van het ItersonZiekenhuis te 2 1S uur Zaterdag 4 Julr a s hopen onze lieve Ouders A SCHRIJVERS en R SCHRUrVBRS Sempel den dag te herdenken waarop zij voor 25 Jaar in het huwelijk werden verhonden Hun dankl re Kinderen en Kleinkinderen Gouda v Middellandstraat 5 Voor de goede zorgen en Uefdevolle verpleging tijdens da ziekte en het overlijden van zijn Zoontje HENK betuigt ondergeteekende aan H H Doktoren en Zusters van het Dlaconessenhuls de Wijk zijn hartelijken dank C HOOGENDOORN Gouda 20 Juni 1942 Eoutmanplein 2j DANKBETVIcblG Voor de vele bewyzen van belangstelling tijdens de ziekte en bij het overlijden van mijn geliefde echtgenoote betuig ik med namens myn Kinderen en Behuvvdklnderen mijn hartelykfn dank in t bijzoteer ook ain de DpÜoren en het verplegend Personeel van ket St Jozefpaviljoen voor $ 1 zorgzame behandeling tijdens haar ziekte en bij tiaat overlijden J VAN DER LAAK Walvisstraat 7 DANKBETUIGING Hitimede betuigen wij ohzen hartelijken dank voorde vele bi k n van d elnemtnig en medeleven ons betoojid bg het overlijdenvan onze lieve Moeder Behuwden Grootmoeder MARGJE NUVELSTIJN Meijer InzouJferhcid aan den WelEd Zeer Gel Heer Ehr C v Elk voor diens zortvoUe Ibehandelmg tijdens de ziekte en aan den Heer H van der Graaff voor dieos correcte bebandeUng en nette bedienmf bj de uitvoering der begrafenis ons bewezen Fam NUVELSTIJN Gouda 20 Juni 1942 Letn Ulsteeg 19 Bekendmaking De Burgemeester van Moordrecht brengt ter openbare kennis dat vanaf 22 Juni 1942 gedurende viW weken ter gemeentesecretarie voor een ieder ter inzage is nedergelegd een ontwerp in uitvoerijje kaakten uitgewerkt tot herziening van het bij raadsbesluit dd 18 Januari 1938 vastgestelde en door Gedeputeerde Staten dezer provincie trij besluit van 24 Mei 193 no 383 goedgekeurde plan van uitbreiding voor deze gemeente en van de daarbij behoorende be bouwlngsvoorschriften Voor zoover betreft het gadeelte begrensd door de Ke laan de Ringvaart van den fluidplaspolder de Wa alsloot Schielands Hoogen Zeedijk de Vliet en de Wetering van den Oostpoldcr Gedurende bovenvermelden termijn kunnen belanghebbenden bU mü waarnemende 4e taak van den GemeenteWad bezwaren indienen De Burgemeester voornoemd BRANDT Moordrecht tr Juol iMt MELK voor giftigen arbeid De Leider van den distrüxitiedienst öenoht In het tijdvak van 22 tot ea met VrUdag 26 Juni l tt kunnen aan loket IQ van het distributiekantoor Nieuwe Markt formulieren voor het aanvragen van extra rantsoenen melk voor giftigpiarbeid worden afgehaald voor de periode van 12 Juli tot en met 8 Au stus 1942 Deze formuheren moeten uiterlijk Zaterdag 27 Juni 1942 ingevuld weer worden mgelevwU a I II TANDARTS OOSTINGH hervat MAANDAG de praktijk 6ii MiiMilbiri RmitlsnmilsclMi ml S J 0 tt i$uik Inschrijving vm Nituwi LMrilngan voor alle klassen van 23 Juni t m 3 Juli a t in het gebouw der C KaMchooi A O de Vrljettraat lederen avond van 19 20 uur behalve op Woensdag en Zaterdag Rapporten en cijferiysten medebrengen WATERSPORT fwee meisies 17 jaar vragen onderdak als paying guest bi familie waar gelegenheid Is tot zeilen eni van pim 18 25 Juli Brieven met prijsopg no Q 3484 bur v d blad Oevfaagd Iteurige Keslghngar modie eigen kan er van Maandag tot Zaterdag ƒ 11 50 per week Volledig pension ƒ 12 75 per week prima eten geen beroeps Brievtn no O 3482 bureau v d blad Aangebpden lennig ZI SIaapkaffl r stroomend water nieuwUCuw g rima eten f 60 per mnd r no Q 3481 bur v d blad In of bij Gouda WONINO QEVRAAQD plm f2S per mnd e v ook te ruiien met middenstandswoning in Oouda op goeden stand f 37 per mod Brieven no Q 3 89 bur v d blad TE HUUR Gem Zit en Slaapkamer voor Uame of Heer Adresi van Duren Ie Kade 34 Radio gevraagd van particul liefst merlitoeslel Wil goedenprijs betalen Nauwkeurige opgaaf van prijs en typCno aanW O Krens Weimatltraat 189 den Haag O 3405 Gevraagd wegens huwelijk der tegenwfiordige een OAOOICNSTBODE P O In klein gezin tegea Aug Br no G 13 bur v d bl Een hopoen pevraapii Bloemenniagazijn De Lelie St jVnthoniestraat 9 Tel 2463 Nff MEISJE voor winkel en schfijfwerk gevraagd O A BELONGE Lange riendeweg96 Gevraagd een nette Werkster voor den Zaterdag Bakkerij EPPINO Raam 96 Gouda N tR K DAGMËISIË gevraagd Oe la Reylaan 9 Meubelmakers gewaagd J V d BERG Prins Hendrikstraat 17 iii4 ibu IwtMniliiitoiikMrfiw UnmRing aMt elfWtlttiifcMriM van De L der van den distributiedienst bericht In her tijdvak vanMaaadag a Juni tot ea met VrUdag M JM 190 zullen bovengenoemde distnbutiebescheiden in gebouw Daniel ingang Naaieratraat worden uitgereikt AUe dagen van 9 13 uur en 14 16 30 uur Men dieot to komen diea dato welke op de thana la tebmtt aVatfa beakaartoa aar levenamMdelea la afgasteaweiit Voor nadere bijzonderheden wordt veMrezed naar de aangeplakte publicatie van den burgemeester dezer gemeente In afwijking van den inhoud van de advertentie voorkomende in de phwtselijke dagbladen van Zaterdag 13 Juni 4942 wordt hlCTbij nog medraedeeld dat onder gr ot gezin wordt v taan een gezin dat bestaat uit 7 of meer gezinsleden A De ingevulde aanvraagtormuUeren ter verkrinlng van extra rantaoenbonnen voor vaste brandstolfeiV voor groote gezinnen moeten alet bij het kantoor va en distributiedienst aan de Nieuwe Markt wordea ingeleverd doch dienen bij het afhalen der levensmiddelenkaarten in gebouw Daniël gelijktijdig te worden overgelegd Het tweede spaarjaar begint 1 JuH VfKÏ en eindigt dus 30 Juni 1943 Alle longens eb mesjes van 4 tot 14 Jaar kunnen als si Woensdag 24 Jam f ftilcriqk t JuU hun inleg minstens 5 centen naar de Jeugdspaarbank brengen trouyv spaarder worden en Aan het einde van dat spoorbar voor een belooning in aanmerking komeAl De JEUGDSPAARBANK ligt achter hk gebouw van de geworfe Spaarbank Ingang OLENWERF 1 Geopend eUcen Woensc ag van 10 tot 5 uur ril listlirijiiiil Cfsistiii m isrsti sn luminklas Aanvang September a s Inlichtingen bi onderstaande adressen J Eelkema cursusleider Burg Martenssingel 51 Tel J766 C A 01lem ëtt leeraar Gr Jacobastraat 34 Het bestuuMjan de A fd Gouda van het Instituut voor MiddenstancHontwikkellng J F W Turion voorz Lange Tiendeweg 22 Tel 2115 G W Aberson secr van Swietenstraat 22 Tel 3038 D L Wagenaar penningm Oosthaven 58 Tel 3001 J L HuUeman Kleiweg 20 Tel 28S0 B A de Jong Oosthaven 29 Tel 3384 B van Tongerloo WIjdstraat 41 Tel 2115 C Verschut Doelestraat 26 Tel 2910 Aangifte liefst zoo spoedig mogelijk 1 1 m öie mooie foto voldoet beter in een moöecne fOtOStAnöAARÖ Hitdezoojuist me j nieuwe moöellen aangevulde collectie van foto öaems zeucestRai 64 qouöx Duizenden van onze ecbtgenooten zonen en vadert 8tri den voor ofttvolk en vaderland in de bolsjewistische hel Vrijwillig hebben wij hén afgestaan die one hel dier baarste zijn Thans wagen wif U het mooie werk te steunen nn het Verzorgim onds door het zenden van Uw gaven aan het Vrijwilligerslegloen en het storten van Uw bijdrage op Iro 4321M Over enkele weken zenden wü weer duizenden pakkettan naar onze strijders aan het Oostfront Mogen wij ook op Uw offervaardigheid een beroep doenl Ztndt Uw gaven en giftenl QIro 432100 ifl ORCIIIC5FOII05 VlliJVIlüOEBSlEGIÖEII H OEBLANü VERLOREN üs vsfehroomd damee heriege aan zwart bandje heHnnering tegen beloning terug te bezorgen adres Kamemelksloot 96 T koop gevraagd t pta SPIBAALMimAS liefst Aupkic dieven met prüsopf no 1591 bur van dit Mad Te koop gevraagd een LEDEBEN DAHESTASCa Bneven no 199 iMtfeeu van drt blad TE KOOP GEVRAAGD een kindwwagen Sneven no ISOe bureau van dit blad Aangeboden Zit en Slaapkamer met stroomend water en Volledig pension Korte Tiendewf 26 Biedt zksh aan HUISHOUOSTEK waar zy een jongetje van 8 jaar bu zich kan houden PG Br no Mil Imr van dit blad IC KOOP een heerenrvwiei ot transportlieta Drieven na 1614 tuireau van m blad STENO TÏPISTE zoekt bg verdienste voor de avonduren Brieven oo 1616 bur van dit blad Jong gehuwd echtfiaar vraaigt NETTE WONtNO of gedeelte van woniof te hiuur Br no 1616 bureau van dit blad THUISWERK geaocht door jong echtpaar onversohilliig wat Brieven no 1617 bureau van dit blad Qoed tehuis aangeboden vx or klein hondje bü bejaarde mensdien tegen kleine vcpgoedmg Br no 1818 bureau van dit blad EEN OF TWEE HOIZElT te koop gevraagd voor geldbeiegginig Brieven no 1619 buceau van dit blad Te koop gevraagd nieuwe of gebruikt TROTTOIROF VLOERTEGEIA Diteven no 1620 bureau vmi d blad FLINK MEISJE W WBKKBim gevraagd voor heele of l ve dagen Brieven no 1621 bureau van dit blad Gevraagd NET DAGMEI8JB voor de morgenuren Hmke Markt W Te koop gevraagd HOK voor herdenhead BreedUt75 x 78 cm Bne mi no 1623 bureau vrni drt blad EEN STUDIEPIANO te koop Tur nartct N bMflaraitl i M Mk dooms Dat zQn de eerste schljnelen van zwakke voetboab En daartegen hel wa g a PWitoK of schecnictseii AUsm dcM cure kas de oemkea wegntiM fytihk Fa B VAN TONGERLOO ista quM H 1MB n leverbtKir op bon I vaa s jsêsjs as ♦ S5 Sü VS T 1 H ms mf n ta mt 2 n SU TM ita isfo mi MM iM san in im m fuo un on 7W iïS a mn loaM lani lonS uin iiau iSn iSSn Hin IWM lUH ISMS lt M 15SM Ml MlS jas iss 2j iss isü SS WUDSniAAT 39 TH EFOON JJ2S GOUDA i3tsa I isan irm ItMS XiaiS M4S ONGCCMnOMW Tirbturuciii ta UUM tt II I Slaa Own pmntei 1 lann iSSi 007 tmi inea inu fw I MaSMa H wv TEL 2463 I Dagelijks yersche Snijbloemen tder voorradig tJlfffi HORTENSIA S VAS£NS aOXINIAi ROTSTUINTJES Bloemenmagazijn DE LELIE ST Xnthoniestbaat 9 1 TEL 7m 2463 I Gevraagd BEDIENDE oör kantoor tn magazijn Leeft ild pl ra 17 jaar Br no G 3469 bur van dit blad DANSSCHOOC D HOLTHUiJSEN laali Hotel CENTRAL Mafltl ingang Zeugealraat Om algeheel misverstand bi velen te voorkomen Privé danslessen zijn toegestaan ü HOLTHUIISEN Kamemelksloot 46a Gouda Gmtt gebraikt speelgoed Stuk geen bezwaar Anob Zeugestraat 86 Voomdig ronde atokkea V veiduist e e lengte Jan Postmus Raam 141 tel 37 AANGEBODEN nieaw stel blauw damast tvken voor driedeel matras schum peluw en 2 kussens oude samenstelling Tur narkt 83 Te koop 1 pr huiapantoff m 42 1 pr bandbalsohoenen m 43 1 pr zw danMisuede schoenen m 39 Joti Muurling Doelestraat Ut Tel 378 0 AANGEBODEN 6 nieuiKfr festr kussentj ken 1 veeren bedtük en eenige cpfipofis waarmee weEicht sti ïwli tigen gediend zyn Turftnarkt 83 TRKÖW Jacquet nwt vest 1 paar bruine daroeaschoeo tjes maat 38 SkiTinamestraat 1S6 TE KOOP Zwaar tentzeil van pimttent omvang ooctetlcant 22 x 7 $ om Burg MartensBingel 30 TE KOOr een Handnaaiiucbiae Adres Letmathstraat 7 BANDENNOOD Als is t loopvlaik versleten de draad gesprongen het canvac stuk toch IS Uw band wellicht nog te behouden Praat eens met J C den Riet W Tombeqgsb at 39 4de Cade 46 Tekefoon 3697 NETTE JONGEMAN 20 jaar Herv Godsd zoekt kennism met dito meisje Br met foto s onder no 166S bureau van dit blad Mahooiezeilboot HVWELUK SuooesvoUe bemiddeling v alle rangen standen en leeftyden Uiti TE KOOP Sharpie model Te bevr Platteweg h 247 TE KOOP 2 pits groen gasstel nieuw Krugerlaan 113 AANGEBODEN Ruime groote Zit Slaapkamer voor Heer of T jiM op netten stand Mooi uitzioht in het centrum Br no 1666 bur v d blad gebr relaties door ge i Ned 1 Keeuw k Inlicht schrift en mond Bur Holland Actatralengr 219 Amsterdam W ZALEN ook voor receptie bruiloften vergaderingen lezin gen cursijssen enz Kegelbanen en groote tentoonstellingsterrein Vraagt vrtjtolyvend ml directie Reunie Oost Haven 17 Aangeboden z g a n KAMEBBILJARD FLINKE WERKSTER gevraagd 3 halve dagen p w Burg Martenssingel 59 Gevraagd MEISJE voor halve dagen niet beneden 16 jaar Aanm na 7 u Regen tesseplantsoen 11 speelm 143 x 27 leien bl ivoren ballen en 4 ueu s prima laken Dorpstraat 35 W veen Te Koop Trapnaaimaohine merk Pfaff Te bevr Raam 40 s avonds na 7 uur TteTËóop Te koop een Trapsportfieta op goede banden Ni ltwe Mai4ct 11 RADIO Vosssenbur ade 114 Josgen gevraagd Te koop een kfriderwagen Niet op Zondag Karekietstraat 22 Aanmelden Markt 66 4 p pracht damesschoenen hooge hak te koop J van Dyk Groeneweg 7 9 ModeracErreS radio te koop en een mooi au Welh Venteweg H 186 GEVRAAGD IjET MEISJE V d dag als hulp in de huishouding Hoog loon ViB Gouwe 127 Z idag a3 spreekt in de Kteine Kerk Peperstr 128 Da JOH P VAN MULLEM van Akersloot NET DAGMEISJE Prima lederen Jas te koop s avonds na 6 tfur Craibethstraat 39 Gevraagd Een flinke huisnaaater Van Loon Graaf Floriaweg 28 gevraagd P G liefst van buiten D van Vhet Kamemelksloot 193 Bloemkoolen spitskoolpl MEISJE GEVRAAGD Hamoen Burgem Marteossingel 98 WERKSTER OKVBAAGD voor ochtend of middag per week Woensdag of Vriidag Ad Turfmarkt 1 wiltekoolpl nduviepl spruidkoolpl en roodekoolpl groeirekoolpl gele savoijekoolpl en knolraappl en violen P BOMIJN Plattcweg 249 Reeuwijk TE KOOP TE KOOP ♦ LICHTGROEN TDINAHEUBLEHENT nieUw Usseltaan 104 Z4i a n meisjesschoeneh m 35 en een radio toestel compleet éérste klas merk 3 jaar oud BR£M Dykstraat no 6 Gouda Gevraagd voor Kantoor Biedt zich aan NET MEISJE voor het sohooi houden van kantoren leeftud 22 Jaar Drieven no 1655 bureau van dit blad CONVERSATION FRANcAISE H VONAU R yv Catsweg 46 prima Te koop tegen elk aannemelijk bod elVrtr gramo foonmotor m kristal piek up oplt Te t efr Kamemelksloot 71 UmJDistntieïe Kntht Kr Te koop gevratigd BEN WANDBLWAGKNTJE op gummibandjes Brieven no 1698 bureau van dit blad Brieven met uitvoerige inlichtingen onder oo G 3504 bur van dit blad V