Goudsche Courant, maandag 22 juni 1942

OUDSCHE eODBAHT ndag 22 Juni 1942 Jaargang No 20965 NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN MAKKT St TBLEr M rwlNlieidat MM Chefredacteur r TIETER Gouda Het risico van een tweede front obfoek en Bardia Duitsch Italiaansche handen Zou te Washington door Churchill en Roosevelt besproken zijn Toestand in Libye ntot zonder Invioe op vorming van nieuw front in Europa De troepen der spU in de onmid delijke nabijheid yan de übysch Egyptische grens stige positie van Sebastopoi opperbevel van de Dnltsehe weermacht maakte gisteren bekend he en Italiaansche troepen hebben gisteren onder bevel vaa den obent Ramaiel het grootste deet van de zwaar versterkte vesting ek stormenderhand veroverd Daarop heeft hedenochtend een Eagebèhe entair de overgave van de vesting bij ékn staf van een ItMIauisch rps aangeboden Stad en haven zijn bezet Tot dusver werden ruim gevangenen genaakt onder wie verscheideiA generaals Er is een nbare hoeveelheid aan wapens oorlogsmaterieel en voorraden bnit ikt In taaie achtervolging van den verslagen Britten naaf het Oosten n Bardia en Bir El Gobi ingenomen hoofdirwartier van het Italiaansche leger maakte gisteren la een extra t bekend K de felle gevechten van gisteren die het verzet van den vijand gebroken llUÜm il ff edenocliteod Zl Juni oiA 7 uur een Engelsche parlementair HOChenen bU net commando van ons 21e legercorps om namens den com 4u i van e vesting Tobrock de capitulatie aan te bieden M taroepen van de as hebben de vesting de stad en de haven bezet Er 25 0 W gevangenen gemaakt onder wie verscheidene generaals buit is aanxlenlijk VAL VAN TOBROEK TE LONDEN BEVESTIGD Hmt de Britache berichtendienst gisteren meldde is te Londen kwt na l ernacht officieel de val van Tobroek bevestigd bezichtigt Artillerie waamemingsposlen in AttenticHolIand P K Moo m Her uitlad ede op BaANGRUK AANDEEL DER LUCHTMACHT Haar aanleiding van den val van 5S oek en de aehtervolgingsgevecliten Öbord Afrika deelt het opperbevel pde Duitsche weermacht nog mede Den 20sten Juni vond de aanval op iMwoek plaats waarbij in sterke fMte van de luchtmacht gebruik werd akt Reeds tijdens den eersten jjanloop werden 12 versterkings Htken genomen en een doorbraak ge Htterd over een front van S kiki iMttr breedte Nadat Zondagochtend 1 Britsch parlementair de overgave l de vesting Tobroek had aangebo jfca bezetten d Duitsch Italiaansche ftipen stad en haven van Tobroek l ijkerttjd wi id de achtervolging Ml de verslagen witten naar het Oos J voortgezet en Bardia en Bir El li ingenomen Daardoor staan de tpen van de spil in de onmiddeltijlce ijheid yan de grefls tusschen Libye Egypte Het groote succes der lich Italiaansche troepen kan bjjhoog worden aangaslagen aaninien de gevechten in Cyrenaica in m bijzonder warm jaargetijde x ferptn geleviBxJ waarin men tot nu toe tewelijke groote operaties voor ornnoWijk hield De luchtmacht hftft aan lm val van Tobroek een belangrijk Mndeel gehad De versterkingswerken nu Tobroek stonden Ijloot aan de verlletigcnde slagen van Duitsche ge echtsvhegtu gen en duikboïhmenwer et Talrijkll voltreffers veroorzaak fcn in forten en versterkte artillerie telling groote vemieUn gen ïWLEGRAM VAN KONING KEIZER De koning en keizer van Italië heeft het volgend telegram aan de en raal van het leger BasticO gezonden Ik was als steeds in gedachten en met bewonderenden trots bü onze dappere soldaten en wensoh u den generaloberst Rommel en den Duitschcn en Italiaanschen eomBiandanten en soldaten die in volmaakte samenwcrkmg weer eens hun waarde bewezen hebben mijn levendigste voldoening over de behaalde successen te doen toekomen AANVAL OP VLIEGVELDEN IN WESTEGYPTE Naar het opperbevel der Duitsche W rmacht meedeelt hebben in den Mit op Zaterdag Duitsche gevechts igen vliegvelden en antocon atraties in het kustgebied van West wpte aapgevallen Op vUegterreinen velde in tentenkampen en onder inarkeerde vliegtnigen werden door m verpen van bommen vrij groote Jen veroorzaakt Tegelijkertijd Jwen andere Duitsche gevechtsvUeg K n de luchtdoelbatterijen die de t velden beschermden aan Zij Incbten een daarvan door treffers tot nwen Een muaitieopsUgplaats op vliegveld vloog In de InCht RIKANEN MOETEN EGXPTE VERLATE Naar hier verluidt heeft het Ame an8che ministerie van buitenland5f e zaken den in Egypte woneAde f erikanen verzocht het land te ver GESTAOIGE VORDERINGEN BIJ SEBASTOFOL jRet opperbevel der weermacht We o a gisteren mede la het Noordeiyke deel van de ves Sebastrpol is fisterea ook de iicatie enin geniïiA Daarmede alle forten van het Noordelijke van Sebastopoi m t uitzondering het kufUraat bt Daitsehe handen P de sterke fortes Stalin Maxim m astioa Melotof talrijke oude r B en verseheMeike artllleriebnn2 In het door den vijand aog taal S rti de kastfoH zUa Duitsche troe doergetfroagCB tU leveren een g atrijd vaa aua tegea man om SjMr dea cfleaitaader aog bezette kers In het zuidelijke deel van het vestingenfront hebben Duitsche en Roeraeensche troepen vecj ïheidene aanvallen afgeslagen en in tegtffiaknvallen het vyandclijke stellingensyiteem verder opengebroken Het luclitwapen heeft ook gisteren met sterke strydkrachten de gevechten om de versterkingen gesteund en ravitaiUeeringsinstallatie in de stad en vüandelukc schepen in de haven gpbonft ardeerif Eesi bolsjewistische motortoipedoljool is bij een aanval op de haven aan de Zwarte Zee Jalta door kustartiUerie zoo zwaar beschadigd dat zij verloren geacht kui worden Nachtelijke aanvallen van het luchtwapen op Rostof deden in verscheidene deelen der stad groote branden ontstaan Aan het overige OostelUKe front slechts plaatselijke gevechtsactiviteit BU aanv allen op de Kanaalkust verloor het Britsche luchtwapen gisteren negen vliegtuigen tijdens lüchtgevechten Nog een Britsche jager werd door schepen van een rivierftottèelje neerijeschoten Britsche vliegtuigen hebben overdag zonder effect storm gsaanvallen gedaan op het Noordwestduische kust en grensgebied Bil nachtelijke aanvallen van Brit I sche bommenwerpers op de stad Emderf ontstond brandschade hoofdzakelijk in woonwijken Nachtjagers afweergeschut en marineartillerie schoten tien der aanvallende bommenwerpers neer Voor Sebastopoi hebben zich de commandant van een afdeeling wiel rijders majoor Backe zijn eskaderchef eerlte luitenant Kupsch en de chef van een compa ie pionoiers eerste luitenant Stier onderscheiden door büzondcre dapperheid Eerste lui tenant zur iLiippe eissenfels behaalde in den afgeloopen nacht drie luchtoverwinningen kapitein Lent schoot zijn 35 ste nachtelijke toestel neer Bij de zee en luchtslag op de Middellandsche Ze lfjij het uiteenslaan van de Britsche convooien pndcrscheidden zich bijzonder een eskader duikbommenwerpers onder leiding van majoor Siegel het jachtcskader van kapitein Bel ser en de bemanningen van twee ge vechtsvliegtuigen met de commandan ten groepscommandant majoor Linke ew It kol Schuite POSITI VAN SEBASTOPOL ERNSTIG In het Sovjetrussische legerbericht van den 21sten Juni middernachtelijk bericht wordt de ernst van den toestand te Sebastopoi toegegeven Het bericht zegt n l o a dat het den tegenstander gelukt is cen wig in het Sovjetrussische verdedigingssysteem te dryven BOLSJEWISTISCHE STRUD KRACHTEN OMSINGELD Va n militaire zijde verneemt het D N B n het gebied ten Noordoosten van Cliarkof is een bolsjewistische gevechtsgroep door een orasingelenden plaatselijken aanval van de Duitsche troepen ingesloten De vernietiging van den v and is aan den ga g Eiland Vancover door duikboot beschtpten ENKELE KUSTSTATEN WORDEN VERqilISTERD l Britsche nieuwsdienst mekit uit OtfaStai iffll volgens mcdedeeling van den Can deeschen minister vanfietS sie de radiozender van de tegeering op het eiland Vancover Zaterdaeavond door een duikboot s beschoten De minister beweerde dat de zender daarbij geen schade heeft geleden Volgens een ander bericht uit Seattle heeft schout biJ nacht Freeman verordend dat de ku in de staten Alaska Washington en Oregon moet worden verduisterd als gevolg vaa de beschieting van het eiland Vancover door een vüandelvke duikboot JODEN MOETEN RUWIELBI INIEVQtÉN Ook verboden rüwioen aan Joden te leenin Op grond van artikel 4S de verordening no 138 1941 betreffeiWU de handhaving van d openbare orde zooals gew zigd bü verordenmg no 182 1S41 beschik ik Artikel I RiJwielea welke rechtens o economisch aaa Jodea toebehooren dienen Hiterl k p 24 Juni 1942 te 13 uur met alle toebehooren metinbegrip van reserve binnen en buitenbanden iq berUdbaren en be hoorlijken toestand bij den burgemeester der gemeente waaii de Joodzya woonplaats heeft waar zijn zaak gevestigd is te wOrden Ingeleverd De rüwielen moeten eveneeas worden Ingeleverd wanneer djerden er recht op hebben Tot inlevering gdiouden Is De eigenaar Hii die bevoegd is dea eigenaarte vertegenwoordigen Hij die in het bezette NederlaniTsche gebied houder is van het rijwiel f hetzelve in bewaring beeft Artikel 2 Het is verboden om een Jood bij voortduring of tijdeiyk een rijwiel af te staan Artikel 3 Deze beschikking is rriet van toepassing op rijwielen welke Toetwhooren aan Joden die in de gemeente Amsterdam wonen dan wel tot den voorraad van een rij wielhandelaar behooren Artikel 4 Jood in den zin van de e beschikking IS hij die ingevolge van a t tikel 4 der verorden ig no 189 1940 betreffende hfet aangeven van onderneminge Jood is f als Jood wordt aangemerkt Jirtlkel S Hij die de ingevolge artikel 1 ophem rustende plicht tot inlevering niet tudig of niet volledig nakomt danwel die m stryd handelt met het verbod van artikel 2 wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste zes maan den en met geldboete van ten hoogsteeen duizend gulden o met een dezer straffen Maatregelen op het gebied der veiligheidspolitie blijven onaangetast s Gravenihage 20 Juni 1M2 De commissarii generaal voor de Openbare Veiligheid RAUTER S S Gruppenführer und GeneralleuUiant d Polizei In dit verband wordt nog eens gewezen op het in par 18 alinea 2 dier verordening 58 42 over de behandeImg v an Joodsche vermogeiiswaardcn uitgesproken Ijeschikkingsverkwd volgens hetwelk met ingang van 21 Mei 1942 de commissaris generaal voor de Veiligheid alleen de beschikking gekregen heeft óver land en watervoertuigen van allerlei aard alsmede over paarden Elke verkoop van dergelijke voorwerpen en elke deelneming aan dergelijke transacties wordt volgens deze verordening dienovereenkomstig bestraft t GESLACHT SCHAAP LAG IN BED Controleurs van den Centralen Crisis Controledienst waren er te Ejndhoven achter gekomen dat een grondwerker fraululeus geslacht moest hebben Een huiszoeking zou het bewijs van s mans verèoden handelingen leveren en inderdaad waa dat het geval al had de clandestiene slachter nog zulke naar hij dacht afdoende maatregelen genomen om onidekkmg te voorkomen De controleurs troffen n l een gelieel gèalacht schaap bp den zolder aan dat m een kmderiedikantje onder de dekens lag Koloael Generaal llMUsel de Cyrenaïca De dader meende dat hij het vleesch eeetra goed verstopt had Dat extra goed niettemin synoniem kan zijn met afgezaagd had hij niet bedacht Het geslachte schaap is in beslag genomen en de grondwerker die een volledige iwkentènis aflegde zal ge rechtelyk vervolgd Worden Uit New Vork wordt gemeld De Washingtonsche correspondent van de New lirork Times schrijft over de EngelschAmenlyiar sche besprekingen o ni De militaire besprekingen tusschen Roosevelt en Churchill zijn op den derden dag hunner conferenties onder de uiterste i geheimhouding vcortgezet Churchill die Duinkerken en Griekenland achter zich heeft zou er tegen Zijn door een vervroegde poging tot instellijjg van een tweede front in Europa een catastrophe op te roepen Volgens informaties uit Washington zou Churchill het standpunt naar voren brengen flat de scheepsverliezen eertst moeten worden vernpndeM om de transportmiddelen te beveilig Roosevelt staat aan den anderen kant onde een zekeren druk doordat de meening veld wint dat van het aanwezige menschen en oorlogsmateriaal der geallieerden nitt het beste gebruik wordt gemaakt dat noodig is waarbu in het bijzonder wordt gewezen op de millioenen soldaten en de aanzienlijke hoeveelheid materieel die ongebruikt in Groot Brittannië liggen terwijl andere oorlogstooneelen te luden hebben onder gebrek aan menschen en matenaal Er is geenerlei bewijs voor of zelfs eênigtrlei aanwijzing dat Roosevelt op welke wijze ook meer er naar zou streven de consequenties van een overijlde actie te riskeerrai dan de Britten Met het vorderen vari den tijd wordt h t steeds duidelijke dat nu de spil het initiatief heeft en mogelijk in BEEEDIGING VAN 3000 FUNCTIONARISSEN DER N S B I Op hun leider Mussert in het Utrecktsche stadion In een indrukwekkende betooging in het stadion te Utrecht kwamen Zaterdag 20 Juni meer dan drieduizend functionarissen der N S B byeen om aan den leider der N S B Mijssert een persooniyke aanhankehjklieidsverklaring af te leggen aldus het A N P Het groote stadion was alom met vlaggen en blemen der Nationaal Socialistische Bewegiiïg versierd Nadat zich onder marschmuziek de functionarissen der N S B in het middengrasveld opgesteld hadden kondigde klaroengcchaJ de aankomst van den leider aan Alles rees omhoog om Mussert den groet te brengen De tribunes wajren tot de laatste plaatsen bezet Na het binnen dragen en opstellen der vaandeh voer de het eerst 4e plaatsvervangend leider der N SjB van Geelkerken het woord In zynKorte toespraak die herhaaldelijk door applaus onderbroken werd bracht van Geelkerken in het biizonder het jaar 1931 in herinnenn oen Mussert derw m ied had den strud op te nemen tegen de internationale machten die Nederland op den weg naar den afgrond brachten In het verloop van zijn rede onderstreepte van Geelkerken de enge verbondenheid op leven en dood v n de N5 derlandsche tiationaalsociahsten n et den levensstrüd van het Dur rhe volk en zyn Führer Adolf Hitler Daarop schetste hu het doel van deze samenkomst door een persoonlijke belofte van trouw de aanhankeliikh id aan Mussert te bekrachtigen Hierop had door van Geelkerken de beëediging van 3000 fnnctionarisscn der N S B op Mussert op plechtige wyze plaats Na dit plechtige oogenblik nam d leider der N S B zelf het woord In een forsche redevoering waarin hu in het bijzonder het slrijdjaar 1937 uitvoerig behandelde herinnerde hij zün kame staat zid zQn het at 1942 op demeeste fronten te behouden zekere wijzigingen in de dispositiesaangebracht moeten Vorden teneinde het hoofd te Iniynen biedenaan bepaalde situatie zoodra die zich voordoen Hei tweede front en de raosportkwesitie De conferentie tusschen Churchill en Roosevelt gaat voornamelijk naar de Exchange TeleajiP p uit Washington meldt om Wel vraagstuk van het tweede front en om de transportkwestie Vootal Churchill zou de tran ortkwestie en de convooibescherming zeer belangryk achten De netelige posiUe ia Lybië zo ook op de besprekingen over de vorming van een tweede front in Europa niet zonder invloed zUn zoo meldt United Press uit Londen Het vormen van een tweede front stelt n l als voorwaarde een machtig militair apparaat dat van levensmiddelen munitie en oorlogsmaterieel voorzien moet worden Diverse situaties besproken De correspondent van de New ifork Times te Washington meldde Zaterdag dat Roosevelt en Churchill omgeven door de vooraanstaande giilitaire experts van beide landen geconfereerd hebben Naar verluidt hebben zij den toestand in de Zuidzee de Koraalzee en bij Midway tiesprolcen even als den wanhopigen toestand van China de situatie aan het Oostelijk ieiwani EENHEID IN DE SPELLING Voorttel in vergevor derden staat van f voorbereiding Naar toij wcrnemen is jij den é secTttaris genernal van het de J partement t an Opooedtng We tenschop en Cuttuurbeseherming J een oorstel tof het brengen van 8 eenheid in de spelling der Ne 4 ierlandsche taal m crgevorderJj den staat tjoti tioorberciding p Dit voorstel zal genoemde seé cretansgeneraal zeer spoedig 5 aan zijn arnbfgcnootej ter beoor deeling voorleggen raden aan de moeilijke maar ook trotsche jaren van strijd Nog eei5maal riep hy zyn voorspellingen ui herinnering die hij in Februari I94Ö in het Amsterdamsche Concertgebouw uitgesproken had Tdfeh had hy reeds Verklaard dat eens de dag zou aanbrAen dat de regeering in Engeland zou zitten en onzegoudvoorraden naar Amerika versleeptzouden zyn Dan zou Nederland onder water staan alle bruggen zouden stukzyn en het land een ruïne AI dezevoorspellingen heeft men in den wind geslagen Hoe had alles anders gekund Hy riep vervolgens de grootsehheid van het Nederlandsche volk in herinnering en schet e de verschillendefasen van ontwikkeling die volk en land in den loop der eeuwen doorgemaakt hebben Uitvoerig besprak hyde periode toen het Nederlandschevolk nog voor den afstand van Karel den 5en roemvol zijn taak in nauwe verbondenhed met het groote Duitsche ryk vervulde Breedvoerig schilderde hy die menigvldigi oorlogen die Nederland in den stryd om zijn bestaan tegen het steeds naar het Noorden opdi ingende Frankryk en tegen Engeland dat ons land van de zee wildeverdringen herft moeten voeren Speciaal tegen Engeland en de Engelschgezinde Nederlanders richtte hy h t scherpe verwyt alle ellende van het oogerjblik over Nederland gebracht te hebben De N S B heeft reeds in 1935 den moed gehad een andere koers in te slaan dan de machthebbers van die dagen in domme verblindheid tot eiken prys gevolèd hebben Sedert 1935 leeft de N B iiTsterke verbondenheid met de bruinhemden van Adolf Hitler en de zwarthemden van Mussolini Indien het Nederlandsche volk in 1937 de idealen der Nationaal Socialistische Beweging gevolgd zou hebben en niet geluisterd had naar dr Colim n den heer Oud zou dit land veel leed ge spaard gebleven zyn Het slot van de rede die herhaaldelyk door lulde t etuigingen van instemming onderbroken werd was een dringend beroep or zijn leden de beweging in haar lotsverbondenheid met de Germaansche volkeren trouw te blyven Na deze grootsche betooging had een voorbymarsch van alle aanwezigen voor den ieidar der N S B in bet Nat front en de aangelegenheden welk betrekking hebben op het tweede front Als voornaamste onderwerp echter werd het vraairstuk der scheepsruimte beschouwd Volgens de beste informaties die de correspondent kon krijgen ziet het er naar uit dat ten aanzien van den bpuw van een luchtmacht en van Intlere strijdkracltten voor de vorming wrti een twe a front geen groote vcranocringen ovefrwogen zijn Misschien zou op gro d van de besprekingen worden vastgesteld wat de vroegste datum voor de vorming van zulk een front zou zün In een hoofdartikel schrijft de N w York ïimes dat de verantwoordelijkheid welke op RooKvelt en Churchill drukt zoo geweklfg is d t zij haar onmogelijk alleen kunnen dragen Zy moet met anderen gedeeld kunnen worden Rome over de conferentie Het bezoek van Churchill aar ds Vereenigde Staten wordt in Italiaansche politieke kringen beschouwd aU een duidelijk teeken van de buitln gewoon emstge positie der geallieerden Het feit dat Churchill zich in allereil naar Washington heeft begeven toont hoe dringend Engeland weer eens jc Amerikaansche hulp noodig heeft Tevens bieden de lesprekingen aan de propaganda van Engeland en de Vereenigde Staten een welkome a inleiding om de door do zware neerlagen van den afgeloopen tijd zwaar geschokte openbare n eeiulng te kalmeeren en aan te moedigen Beaverbrook pielt vaar tweede front Volsens den Britsdhen berichtendienst heeft de vroegere minister voor Productie Lord Beaverbrook in een rede te Birmingham gepleit voor een tweede front Daarty gaf hy toe dat andere maatregelen waarvan vroeger beweerd werd dat zy den oorlog zouden winnen gefaald hadden Als voorbeelden van dergeiyke vergeefsche maatregelen noemde hy Me blokkade en de Engelsche luchtaanvallen op Duitschland saupark plaats Enkele uren lang nam Mussert het défilé van zyn kameraden die in lange ryen met opgeheven arm aan hem voorbygingen af Voor allo deelnemers zal deze 20ste Juni met zyn indrukwekkende aanhankelijkheidsverklaring aan den leider der N SA epfl myipaal in de geschiedenis dW NationaalSocialistische Beweging in Nederland zyn Nederlandsche meisjes in DuitscUand aan den slag Aan den kost moeten alle Nederlandsche meisjes die in het GrootDuitsche Ryk door middel van de arbeidsbeurzen werk gevonden hebben m het begin wat wennen Maar hoezeer vaak ook afwyken van hetgeen men hier e lande gewend was zyn alle Nederlandsche meisjes het er toch eenparig over leens dat de kost degelijk en solied is en tuimschoots toereikend Vele meisjes hebljen kui nen vaststellen dat ze na korter of langer verblyf in Duitschland aan gewicht toegenomen h adden De medische verzorging is zeer nauwgezet Aan fabrieken zyn mannelyke of vrouwelijke artsen verbonden iie zorgvuldig aver de gezondheid van het personeel waken De in Duitschland tewerkgestelde Nederlandsche meisjes zyn fHssche en montere menschen niet bleek o stompzinnjg afgetrok en doch opgewekt en VToolyk Met toewyding verrichten ze na een eenmaal verkregen vaardigheid hun werk dat hun dierbaar geworden is En dit niet alleen omdat het zoo goed betaald wordt Arbeid heeft in h nieuwe Dyitschland een machtige positie verworven Werken is geen schande en Arbeid adelt zyn gezegden die in Duitschland ten volle bewaarheid worden Honderden Nederlandsche neisjes die gaarne een eigen broodwinning wilden verwerven en die naar zelfstandigheid streefden hebben door middel van de arbeidsbeurzen een pretiige en dankbare taak ontvangen die ze 1ft t liefde vervullen MAX BLCkKZIJL VOOR DE RADIO Hedenavotod van 21 00 tot 21 15 uur spreekt Mal Blokzijl via d f zender Hilversum U in zUn politiek weekpraatje over het onderwerp Berichtgeving I Zon op S ld onder 22 06 I Maaa op 15 3 onder 2 24 I Man ia verplicht te ver I dniateren van tonaondergant j tot aonsopkomat I Lantaaraa vaa voerlaitfer I nocten een hali nar aa cons I r fleri iin l ont t wrt K 1U