Goudsche Courant, maandag 22 juni 1942

ril MAANDAG 22 JUNI 1942 7 STIPSmEiWS Df heer D A J VrangdeBburg feimarde besteld LAATSTBN Hat itoMelijk overachot van den beer D A J Vmiadanhnic takkeraknCctit bij den heer J A Goedewaagen firma A Étalt i c overleden aan de C imUrn van een aannjding met zitn bsktiela in de Kni erlaan ia Zaten mMdag op de Alxemecnc Begraafplaata aan den Mhoot der karde toevertrouwd Velen van ztjn klantan aan wie hlJ brood be rgde waren gekomen om de laaUli eer te bewUzen en voorts waren aanwezig ie patroon de heer J A M wdagen het personeel der bakkerij bestuursleden van de aldeclifiC Gouda an den peraoneelsbond in Mt bakkerijbedrijf waarvan de heer Vnagdenburg voontltter is geweest mr G W Toelie uit Den Haag bij welke familie vroeger hier de ethlgentiole van dfn overledene In betrekking was vrienden en belangstellenden Ook de rhatiffeur van den auto die bij de aanril Hng betrokken was woonde de plerhli0ietd bi Een leslHl Woemsfukken van familieleden van de families Goedewaagen en Torf en van de collega s werden op de baar gelegd De hwr Goedewaagen herdacht datda gestorvene op één dag na juist dertien jaar in zijn bedrijf was werkzaamgemenl Hij schelste hem al een medew nrer die een sterk plichtsbesef haden dte altijd voor de zaak klaar stondHl zal zeer cemist worden evenals Inzijn gez n w inn hi een goed vaderwas 1 Ds J Nienhuis predikant der Remonatr Gert Gemeente las den neftentlgaten psalm Heer Gij zijt ons geweest een toevlucht van gesldcht tot gealaiht He predikant wee rr op dat het woord Uil dezen pialm En eveitig Gij het werk onzer handen over on ta het werk onzer handen bevestig dat zeker van toepassing i of dezen gestorvene Maar ook het psalmwoord ï eer ons nl7oo Qnze dagf n tallen dat WIJ een wiis hart bekomen gelrtj hier EPen opslandipheid en bilteihëid maar overgave dan de geweldige leiding Gods nm nader te komen tot Hem die de Heer is van leven en dood Ds Nienhu s ilroeg de yiel van Dirk Albert Johanne VreugilpnlMirg op aan Hem Die niet I lat varen het werk Zijner handen Wiens liefde heerscht over leven en dood met de bede dat Godi Feuwig licht hem moge besrhimen en ons sterken en bemopdigen tot het leven Ten slotte ginfi hij voor in het bidden van het Onze Vader Een zwager de heer T Perdijk heeft voor de belangstelling bedankt Uitstapje personeel firma Koole Vis BBZOBK AAN RADIOSTUDIO S TE HILVERSUM In saimnwerkinc met Vreugde en Arbeid van het Nederl Arbeidsfront heeft dt firma Koole en Vis haar m het Arbfidsfroni georganiseerd personeel ten excursie naar Hilversum aan boden waarbu ook de vrouwen van dit personeel waren uitgenoodigd H t hoofddoel was om daar de radiostudio s te bezichtigen Onder leidinf van een gids in Hilversum aan wezig was werd eerst een wande itic gemaakt naar de Anna Hoeve waar de hoogte westl beklommen van waar uit men een prachtig gezicht over Hilversum heeft Door de bosschen gmg het toen weer terug Na een maaltijdi volctte de berichttgmg van de studio s weUier mnctttmc door ledcieen van het gezelschap met aandacht werd gevolgd Mede omdat t weer zoo meewerkte zag iedereen met genoegen op dit lit alleen pretjige maar ook leer dme uitota p c lenig L VAK m POL t rnewjent eaaimwaaris N V Kan rlataelkakkery aidHolland Na een hwe ongesteldheid is te s Gravenhage op OBjangen leeftijd overleden de neer L van de Pol Luitetmnt kolonel der inf NI bd Preaidentcommissans an de N V C Hoyng te s Gravenhag en an de NV KoninklokePU eelbakknj ZuidHolland alhier De overledene die tal yan jaren secretans was van de beide faamlooze vennootschappen was na het overlijden van den heer Dr J F H Hoyng lot president commissaris benoemd De verassching van het stoffelyk overschot zal plïa s hebben op Dinsdag 23 Juni ai na aankomst van trein 13 uur 47 te DriehuisWtster veW w AT AAR ANNEEU Sehaawfeari I w i aa a ii Vracht van Baltimore met Kilde Weianwr Attila BSrbiger en Hans ZeschBallot Aanvang 8 IS uur ZMdagvanaf 3 30 uur TtaiHa Theater Tnee in een wereldstad met Mcmica Burg Karl John Paul Henckels en Kithe Haack Aanvanf 8 15 uur Zondag vanaf 130 uur Reonie Bioscoop De on ichtbare Aian gaat door de s ad met Harry Piel Aanvang 8 15 ur Zaterdag vanaf 8 uur Zondag ianaf 3 30 uur Zondag 10 JO uur Morgen gaat bet beter met Lily Bouwmeester uur Zondag vanaf 3 30 uur Zaterdag 1 uur en Zondag 10 30 uurt Mor £ cn gaat het beter met Lily Bouwmeeater M Jnal I aar Nicawc Markt Straat prediking Evangelisatie Cantrala GarefKerk 21 Aud M tS nBr De Kraon Jaarvergadering Scheidsrechtersvereeniginggroep Gouda en omstreken 22 Juni S uur Benrsklok VergaderingTechnische Noodhulp 24 Juni ia 12 aar NIeawe Haven MS Zitting ruilbureau voor kinderschoenen 24 Jaai en 1 Jnli van U nur Schoenruilbureau gebouw Maatschappelijk Hulpb toon Nieuwe Haven 30 Gelegenheid tot afgifte van achoenen tot maat 40 24 Jam 744 u Ned Qeref Gemeente S M ek beurt ds Joh van Weben 24 Juni mr PreMrIaiilein Buitenoefening EHBO IS Jaai 9 3t nnr Oiympia terreln Schoolspor dag 25 Jnni 2 t uur Gebouw G O O Spieringstraat 113 Kostelooze menung tegen diphtene voor metschoolgaande kinderen van ï ik 6 Jaar 25 Jam 3 uur Kanlaor NV Laad ea T nbouwbank Jaarvergadering van aandeelhouders 25 Janl 7 3 nar Vrije EvangeUsche Gemeente Bijbellezing en bidstond 27 Joni 3 uur Kapel Sint Janskerk Goudsche glazen ag lezing dr J W Berkelbach van den Sprenkel uit Haarlem tentoonstelling an repro duejies van de glazen AFHALEN AAWRAAGFORMULiERFN SCHOENENBONNEN 110 12 en 130 3 30 Uur Distributie kantoor Afhalen aanvraagformulier ter verkryging van een schoenerbon v oor hen icr geslachtsnaam begint met een der letters Waensdag H I J Donderdag K L AFHALEN AANVRAAG FORMUIIERBN MELK VOOR GUTIGEN ARBEID Tm 2C Juni 9 30 12 en 1 3 3 30 uur Distributiekantoor Afhalen van formulieren voor het aanvragen van extra rantsoenen melk vopr gifttigen artieid UITREIKING VAN LEVENSMIDDELENKAARTEN ENZ T m 10 Juli 9 1 en 2 4J0 nar Gebouw Daniel Uitreiking van levensmiddelenkaarten tabaksen sigarettenkaarten en rantsoenbonnen brandstoffen voor groote gezinnen op den datum die is afgestemp d op ft thans m gebruik z nde bontwarten voor tevenstniddelen Haagsch Gerechtshof KR WAS MEER GEBEURD De proc generaal bij het Haagsche Gerechtshof merkte op at m de zaak betreffende H Lugthart uit Gouda meer was gebeurd dSn in de dagvaarding stond Wegens het koopen zonder bon was hij veroordeeld tof vier weken gevangenisstraf van welk vonnis hij in hooger beroep Kwam bij het Hof Verdachte had de boter herhaalde malen gekocht en met de herkomst v an de üéier was het ook al niet In orde hoewel de proc generaal vaststelde dat verdachte dit niet wist Gezien echlee deze omstandigheden meende de proc generaal dat de opgelegde straf eigenlgk te laag was en hij vorderde daarom zes weken gevangenissljaf zooals ook de officier had geeiscKT Het Hof heeft arrest gewezen en verdachte veroordeeld tot een geldboete van 75 subs 75 dagen hechtenis Uit vroeger tvdno i l B CMNnSCBK COOMJRMELDDB n AAR fiBUmiN Uit het verslag van den toestand der gemeente Gouda in 1804 De landbouw u m deze gemeente onbeduidend Vetwcidenj a melkcril il de hoofdzaak In huur was de waarde der landerijen gemiddeld ƒ M fmt bunder Een aidaelinc van HoUaodacbemaatschappij van landbouw telt 143 leden De veetyphua rigtte groote verwoestingen aan Aangetast werden 207 runderen waarvan 48 herstelden 41 werden afgemaakt en 87 stierven in deze gemeente zijn 74 bunders Mreiland In het geheel waren er 322 melfckoeljen 80 schapen 129 varkens en 140 wcfkpawden De gemiddelde prijs der boter was in 08 per ned pond ƒ 128 van de kaas ƒ 28 per 50 ned ponden Het aantal ned ponden boter ter markt gebragt was 96M9 en dat der kaas 400 200 SS lAAS OBLKDKN Ter eere van het 50jarig bestaan van het muziekkoriW der dd schutterij bad des middags op de Markt een groote inspectie piaaü waarbij onder een toespraak van den majoor kommand int den heer H W G Koning medailles voor 15jangen trouwen dienst aan den adj dhdeioff W F Schaap de muzikanten S Kraneveld H iferritscn A da Jong en den tamboer Kolstcr vilerdeir uitgfareikt Tot burgemeester der gemeentenHekendorp Lange Ruige Weide enPapekop IS benoemd W H M Doorman secretaris dier gemeenten Benoemd tot onderwijzeres aan deopenbare school te Hazerswoude mejC Kramers te Bodegraven school B 2S MAK GELEDEN De heer Doorman burgemeester der gemeenten Lange Ruige Weide Hekendorp en Papekop herdacht den dag w rop h j vora 25 jaren in functie trad Aan de N V lot aanneming vanwerken voorheen H J Nederhorst alhier IS bij onderhandsche aanbestedingopgedragen het uitbreiden der plateelbdkkerij ZuidHolland Oe gedeelte alhier voor 30 980 Uit Gouderak Ds A C Enk laar teJajarsveld heeft voor het beroep naar de Herv Gemeente alhier bedankt Néda Economische rechter te Rotterdam EKKBBB KAAS IN DEN CLANDESTIENE HANDEL Vaa nselk vaa vac awt mond ca hiaawscer Uit Rietveld had zich te vérantwoor den de S3 arige veehouder landbouwer W Markus verdacht behalve gehandeld te hebben in boterbonnen ook frauduleus van September I94I Febr jl 15U kazen te hebben vervaardigd Toen de officiei hem vroeg of hij de melk voor deze kazen had achtergehouden schudde hy ontkennend het hoofd zeker van zyn zaak dat hetgeen hu Antwoorden zou hem tot zun verntrfschuldiging zou strekken Het was melk van koeien die mond en klauwzeer hadden Even ontsteltenis achter de groene tafel De rechter twes den man op het gevaarlijke en hoogst onverantwoordelijke van zQn handeling en toen het zoo n beetje tot hem doordrong tracht te deze met een slimmigheidje redMer en officier om den tuin te leiden dat het e geniyk geen melk van aan mond en klauwzeer lijdende dieren was geweest Maar de officier hieki er zich aan en de rechter eveneens Hij had leeiuk zijn mond voorbugepreat Tal van mede dorpelingen had hq lekkere kaas zonder bon verkocht en ook II Hagenaar die eens in zyn polder kwam visschen had hij met flinke winst zoo n lekker hartig zoetemelksche kaasje verkocht De officier wilde den man een maand in de gevangenis hebben en hem bovendien voor de bonnen een boete opleggen van f 100 of IS dagen hechtenis Toen ging de verdachte jammeren dat het in Z jn bedrijfje zoo slecht gingen over ztjn huiselijke omslandigfieden De rechter achtte 3e feitenechter zoo ernstig dat hu den manveroordeelde tot 10 dagen gevangenisstraf plus ƒ 250 boete Subsidair 50 dagen hechtenis In verband met deze zaak werden daarna de volgende personen die van den boer zondn bon kaas hadden ge hocbt veroordeeld lot tti bad f M dageif hechtenu de 44Jarige groadwarker W J van Sctimli te Rietvaid ea de 26 jarige melksl ter T J T Lekkerkerker te Woerden en tot ƒ 100 boete of 30 dagen hechtenis de 38jarige tuinderskne C Huizer te Becuwlik IHvarae ve ta o rt ieaBagwi VooHs werden vertKirdeeld Tot 3S boete subsidiair 15 dagen beehtcDii an 30 boete ti 10 dagCB hechtenis de 44 jarige veehandelaar A A Vr eawyk uit Gouda die op I April j I 2 buitenruwielbandén zonder bon had gekocht en daarna op zun rywiel had vervoerd De 57 jarige scharensluper Th J Zwitter uit Gouda dic hen da twee banden had verkocht voor ƒ 25 kreeg U boete of 10 dagen hechtenis L Een b ts van ƒ 200 lubiidiair 50 dagen hechn is is opgelegd aan den 80 jarigen tiroodbakker T Raateland te ïiaastrecht die op 10 Apnl jL e n vaieche voorraadopgavc had gedaen Politierechter te Rotterdam BUVRLIEDENGEVECBT MET LOMT BEZEM EN MATTEN KLOPPER De 63 jarige wegwerker J K te GouM had zich op 25 Februari j 1 zoo dol gemaakt omdat de dochtertjes van buurman De Waal in zun nchting hadden gespuwd dat h met opgestoken zeil naar de moeder liep om er z u beklag over te doep Door hft lawaai was intusschen zun schoonzoon de 38jarige giondwerker D B naar Buiten gestormd en had met een kloifip den V ader van de meisjes eenige slauen toegebracht waarop er een gev ht was ontsta an dat beide buurliedeT bver den grond deed rollen B bleef overwinnaar in het strudperk want buurman De Waal was buiten westen doordat hij zooals de dokter later constateerde vermoedeluk een hersenschudding had opgeloopen die hem mede door een aantal hoofdv wendingen eenige dagen het werken belette Toen de vrouw van De Wa il had gezien dat haar man het onderspit moest delven Had zy een bezem ge nomen en daarmede B willen aanvallen wat echter was verhinderd door zun schoonvader K die daarop juf frouw De Waal had gei queerd Deze zich oedieigd voelemie was haar woning ingevlucht waarop K haar was geiolgd met ten mattenklopper Met dit wapen had hu ook juffrouw De Waal geraakt Zoo stonden B en zun schoonvader wegens mishandehng teretht en B hoorde zich veroordeelen tot ƒ 20 boete of 20 dagen hechtenis en choonpapa tot een tientje of tien dagen De verdwenen haadarhnenen Op de pluimveemarkt te Gouda was de eierenhandelafc G J v d Winden uit Gouda plotseliog een paar leeren handschoenen kwyt geraakt die hu even te voren in zun nabuheid had neergelegd Den volgenden dag kocht de krantenlooper de door den eierenhandelaar vermiste handschoenen van den 22 jarigen loonslachter J S uit Gouda voui ƒ 5 Dat kwam later uit en S kreeg een verbaal wegens diefstad Hy beweerde echter voor den rechter dat hu de handschoenen daags te voren van een onbekende voor vier gulden had gekocht iBn waarom verkocht je de handschoenen reeds den v eigenden dag vroeg de rechter Ze waren mu te nauw zei verdachte Den volgenden dag reeds betwufelde de rechter In dezeq tudworden de menschen wel magerderdoch niet dikker Inmiddeld heeft de eigenaar zyn handschoenen toch weer m bezit ge kregen De officier vroeg ƒ 40 boete of 40 dagen hechtenis en de rechter stelde verdachte ten slotte voor de zooveelste maal in de gelegenheid de maarheid te zeggen De jongen hield Vol dat hu de handschoenen van een onbekende had gekocht Toen de zaak zoo stond deed de reciiter er geen cent af en veroordeelde conform den eisch EENIGE VONNISSEN De rechter heeft veroordeeld tot 1 week gevangenisstraf den 28 jarigen Gouwenaar A F Y die zich in Maart j I had schuldig gemaakt aan diefstal van een hoeveelheid kolen Een boete van f 10 of 10 dagen hechtenis werd opgelegd aan den 42 jarigen G en den 22 jangen G te Gouda die tesamen en m vereeniging zich hadden schulc ig gemaakt aan diefstal van een hoeveelheid aardappelen ten nadeele van C Koetsveld Een nieuwêirtinnpeltoch LANOB NATUUR BN CULTDUKSCHOON IN ZI ID HOU Aia Met Dea Maag beheorea ook Gouda Lalden IMtt ea hti Westhind er b Nu de aomer zich op glorieuse w Jze heeft Ingezet met een stralende zonnedag nu moet ieder wel de Just bekruipen er eens uit te vliegen En dan komt dir t de vraag Waarheen lal ik rxan Ver van huis gaan binnen de landsgrenzen heeft in dezen tud nog al bezwaren Dicht bU honk blijven verdient de voorkeur En er ia daar nog zooveel moois en Interessants te zieb dat velen die reizen en trekken niet hebben aanachduwd zij hebben er geen aandkcht aan geschonken Pat kan nu gebeuren De Haagsche VVV die vorig jaar en stempeltoctft heeft i raganiaeerd voor het bezoeken van de talrijke bexianswaardigiieden Hie de Rntdentie biedt heeft ervaren dat zeer velen er eigeijlijk op wachten om een aanleiding Ie vinden er op uit te trekken cM het dan op pnjs tellen om te worden gewezen op hel mooie en interessante dat hun tot nu toe ontgfan was Duizenden xijn om het eens populair te zeggen het vorig jaar er voor te porren geweest om eens xoo n ontdekkingstocht te ondernemen Duizenden hebben hiervan genoten en zien verlangend uit naar een nieuwen tocht die hen mooie plekje en kunstschatten zal leeren kennen In den nieuwen stcmpeltocht welke door de VVV s Gravenhage voor dezen zomer is ontworpen is thans ook de omgeving opgenomen Gouda is thans ook stempelstad en m t Gonda ook Leiden Delft en het Westland Bu het ontwerperf van dezen tocht werd door het bcstliur van de VV V Gouda en de Commissie en de conservator van het Stedelijk Museum en het Piipen en Aardewerkm ise alle medewerking verleend De Gasthuiskapel waar een belangriike verzameling oude prenten en merkwaardige stukken op Ciouda betrekking hebbend wordt bijeengeliraöit en het Pijpen en Aardewerkmuseum zullen als stempelplaatsen worden aangewezen voor deelnemers aan de en tocht door Zuid Holland Het ligt in het voornemen van bestuur van VVV Gouda om het bezoek aan Gouda te aniAieereQ door attracties aan dezen tocht te verbinden Uit het Gemeenteblad EXTRA HIXP AAN WEKKLOOOZEN De burgemeester heeft m verbai met de circulaire van het departement van Sociale Zaken betreffende extra bulp aan werkloozen e a over 1942 steurverleenuig B het volgende beslaten van genoemd bedrag van ƒ 8 80 peir werkloozen arbeider ƒ 2 beschikbaar te stellen met dien verstande dat het departement van Sociale 2 ken ƒ 4 80 per werkkiezen aVbeider voor zun rekening zal nemen van voormeld bedrag ad ƒ 3 40 per B boer oï B tuinder f 1 beschikbaar te stellen met dien verstande dat het departement van Sociale Zaken ï 40 per B bOer of B tuinder voor zun te kening lieemt Verpachting Volkf en School bad De burgemeester heeft besloten de exp oitatie van het Volks en Schoolbad aan de Groenendaal met het gebruik van de daarbu behoocende woning met ingang van 1 Juli as opnieuw te verpachten aan J Krtiut alhier voor den tud van een jaar en tegen een pachtsom vait f 50 en voorts onder onveranderde voorwaarden Benoeming hoofd derde Opcahare Bewaarseheel De burgemeester heeft met ingang van 1 Juli as als opvolgster van wy len lej L A Hogendoorn benoemd tot hoofd der derde op iflure bewaarschool aan de LethmaetstiKt mej Ph J L M Clarys te Hillegersberg help ster aan een kleuterschool te Rotterdam Mej Clarys werd op 27 November 1910 te Rotterdam geboren en is sinds 1930 als helpster en tydelljk onderwiueres aan diverse scholen te Rbtteidam bu het voorbreidend lager ondjrwus wekzaam piEFSTAL OP SPORTVELD Terwiil een lid van de voe balvereeniging DONK Zaterdagmiddag op het terrein van die vereeniging aan het oefenen was is uit zyn in het kleedlokaal hangende klceding een portemonnaie met ƒ 16 inhoud ontvreemd N R V ERS NAAK HOORN De afdeeling 3ouda van de Neder landsche Reisvereeniging neemt d el aan een boottociit die as ZDnd van Ami terdam uit over het I ebneer na r Hoorn wordt georganif jerd OB nsSTE PROOKSfcN Vfp WEGENS CA Bk20Ei i J a ZMdac a tegen en seslal a bMaden 18 jaar dJe zich m bJ da verordenmf in een verlofSiwrteit bevonden proces verbaal maakt Ook de betrokken cafehr tw r getal hngn ei p verbaal GkVAARLMKB UEPHfcBBEgu V w jK Zaterdagmiddag mocht de 9 1 Adr van Lit wonen a in de S Hendrikstrat van den bestuurdJTeen paard en wagen meerudewaa tegen het zich achter Mn wagen bevindende opklaphek 5 i tzitten Op de W chtelstraat schooiV hek onverwacht open waardomjongen van den wagen tuinield lueen bloedende hoofdwonde U hij nShuis vervoerd Bo Hoi SPORT AnnLE EK Politiewedstrifden op Ik OIjrmpiaterrein 06ENi ARF VfeJUIElkKi POLmE SPORTBOND RfcCOU Zaterdagmiddsg oiganiseerof k r Goudsche Pohtie KWiverw w met medewerking van de Ooui 2 Alhletiekcommissie op het o j terrein athletiekwedetrijd Yi pork i d tr ct West van d i Ned Sportbond Dese wedstryden or 4 oen vopral hun bel i rii ri i aj 4 deelname van meerdere natiora t jC ren als Osendarp Lutkeveld Kalkman enz B gunetig ue u op alle nvimmers fel gestreden er wtt den mede dank zy de meded rg gj cracks meerdere fraaie pre j eo leverd Haast vanzelf sjM ckf u dat Osendarp op de 100 e 2 i t hardloopen ov inningen bjv i e li zyn serie 100 meter had hu he a hed gtmakkeiyk de gemaakte t c ly ec wyst er wel op dat hy f er ma behoefde in te H annen In c fio moest hy zich tegenover LoCkm Boek echter geheel geven om te w nen Zun tyd sec hoewe otiasf ryk boven de ewoonlyk od miA basten gemaakte liggende wa aieclite grasL an als deze Iji4t woon nel en beteekende ze fa r vt betering van het record van aor l Politie Sportboi d opi dezen atsuat O de 200 meter ontmoette de r 3 looii kampioen met zooveel tegfr tn oowei in serie a s finale was r ay iipbedreigd hoewel desondan t ia ZfCT fraaien tyd Even orocuroii Wafren de overwinnigen van Oreti t j I kogelstooten Lutfeveld b j t ifa werpen Kalkman op de 800 n e era Wageman op de 3000 meter Deie at ste wem zyn race in eeh fr a $ ii volgehouoen gelykmatig temiM ai 180 meter voorsprong op no 2 Mcit sianning bracht de 400 mete tv het krachtverschil mifider gii m en echter ook de prestaties r et ustzonderlyk waren De 150U mcW bood pas n de laatste twee ro ten ai interessaiiTén kamp waarbu ee mÜ tmg itiaat h id de sterkeren vi r I getal zich afscheidden om e kaar 1 een zeer feilen eindsiHirt de eer Ie k twisten Bu a sprmgnummer veli 1 74 m hooge sprong van Veerstn en de 6 14 m ver van Lucks die eniweg de sterkste dat Dumm r at wul de hink stap sprong eer vi spananend verloop had De wea xgdawerden keurig vlot afgewerkt c oiflnisatie klopte uitstekend en m n e u de betangrjke en vnj groote d me mag de G P S V ze als een su 4beschouwen ondanks de gerirg iwil talen door de weimg talrijke GoudsMdeelnemers bereikt Cnmmissaris C Hesa reikte ra 30ot de pryzen uit De uitslagen luidden 100 mié iumiloopen 1 M Oaendais M H ag 11 sec 2 G Lucks mil dun 11 3 sec 3 Boek der Han 113 sec 380 meter hardlo 9en 1 M Osef dorp den Haag 23 sec 2 Boek ilo Haag 23 3 sec 3 R Bokking Rotttf dem 24 4 sec 40O meter hardloopen 1 H West hof Amsterdam 57 1 sec 2 W HWve den Haag 67 3 ec 3 Kiii i ten Haag 57 8 sec 800 meter hacdloopen 1 1 Ka man Rotterdam 2 oud 17 9 j f y J Lankhaar Amsterda i n r J 0 sec 3 J van Vlie Amstercam J min 26 sec 1500 meter nardloopen 1 V n Hooen Pjtterdam 4 mm 56 4 2 L I Reyndorp Amsterdam mm 57 8 sec 3 M Gerners Rot liom 4 mm 57 9 sec 3000 meter hardloopen IJK geman Amsterdam 10 min 16 2 2 S J van Dam Amsterdam 10 40 sec 3 J van Dalsen Rn e 10 mm 40 3 sec ca dat een elegant gekleed heer van middaltmren leeftyd die blykbaar de noiaJ stille straat tot plaats voor een wandeling had gekozen eenige oogenblikKao vóór de villa bleef staan en ze met belangstelling UI oogenschouw nam Weldra zette hij zijn wandeling voort maar ongeveer honderd stappen verder sloeg h j een a eg welke door het park iidde in en toen slenterde hy langs onkelpaden weer terug tot dicht by viUa Daar zette biJ zich op een bank stak een sigaar op en verdiepte zich m het lezen van een krant welke J ail ll JL a LKJj Nadruk verboden HET BLAD PApiER 1 1 Vj Blo if We 1 ba HOOFDSTUK Riverside Ch ivc Is een der mooiste straten van New York Prachtige paleiï len smaakvolle villa s vormen de Oott SÏi k 1 v v w f H w f we ke hy uit zyn binnenzak had gehaald rootsch park verman en 1 ht a lalen ti laar den breeden statigea Hudson was misschien nog geen kwartier er dif tuinen heen ziet men den 1 verstreken toen een groote a ito voor nachtigen stroom met liin o t7agluk de villa stilhield Een Itvrelknecht ertieer en zelfs de drukte aan dén varkaal 1 kan meo waarnemen In bet Noordelijk gedeelte van die itraat niet ver van generaal Grant s tr cmmient welks witte hooge ipNM kotpel als een vuurtoren uit de wertee van het park komt opduiken ent e aandacht getrokken door een iSS wei een oal mag heeten en dhor een hoog omitl WKmeed en rijk verpu üaliei ak vaa da straat is gescheidca kwam toegesneld en opende het hek n eenige minuten later kwamen een bejaard heer en eei jonge dame naar buiten Oa heer moest diep in de zestig z jn hy had een bleek met rimpels doorploegd gezicht en moede doffe oogen Men Kreeg den Indruk dat hy ziekelyk was en die indruk werd oog versterkt doordat hij in weerwil van het warme jionnige weer een Jas draeg r e jonne tiame die nern verge ie was een opfaUmda sciiooniieid mei goudblond haar en groote lichigrijac oogen Beiden droegen zwaren rouw ZiJ namen plaats in de auto en Bet meisje wierp met teedere bezorgdheid een deken over de knieCn van dan aeJaarden man De Uvreibedlende stoet met een buiglag hel portier o de aula reed met kalma vaart m da ricbUng van de stad De heer u bat pkrk zal nog altijd op de bank schijnbaar ia bet laxaa aa zyn kram verdiept Ongeveer tien minuten later werd de deur van bet hek weer geopend en een jonge man blijkbaar iemand van het dienstpersaaed liep de straat op Nauwelijks had de heer in het park hem in het oog geltregan of tail stak gauw de krant weer cat zyn zak stond op nam de houding an een slenterenden wandelaar aan en schreed toe op den jongen man die uit da viUa was gekomen Hij groette beleeM en zet Heem me niet kwalijk dat ik a lastig vat 8 lou gaarne weten aaawien deze Mra htlge villa behoort De jonge man groette op zyn beurt zeer beleefd en antwoordde John Green Zeker een koopman Gr imi el ginds in JersejrCitjr heelt lm zyn machinelabneken Een vorsteiyke residentie Allesgetuigt van zeer fijne smaaJc Het ishet mooiste huil dat ik tol nu toe teNew Y irk bab gezun Is u een vreemdelingT Ja een Omtscber eerst twee dagen geleden ben ik hier langekomcnIk maak eeo wandeluig in Riverside Drive omdat myn reisguls deze straateen der bezienswaardigheden van dereusachtige alad noemt ZÜ bacft louwetis myn verwachting ovartrotfenMaar het mooist ervan Is des vUla Zij is tien Jaar geleden gebouwdop verlangen en volgens aanwyzmgenvan den jongen heer Greoi Woont die ook hierT HÜ heeft bier met zijn vadcr gewoond Jammer genoeg is hy twa Jaargeleden plotseling gestorvaa Wat jammer Ja het was verscbrikkeUJk Deoude heer kan het niet te bovw koannHiJ is sindsdien heelemaal veranderd Was dat de meneer dia aft kwartier gelecton met n Jonge dana Is uitgereden Ja Die Jonge dame la iinr i4b dochter Neen zijn nicht Milnhcer OrjenDeelt geen kindeioi meer 1 Eeo map meuj B xoo vriendeiyk heclemaak niettrotscb Zii is ia den reuw waarscbijalijkwegens het overlijden van eaa bloedverwant Niet lang geleden heett zij vadaien moeder verloren Toen heeft mrUreen baar hier laten komen Zü wooad dus niet te New York Neen ergens in Afrika MUnheeiMeuigast is baar gaan halen Memgast Oat is zeker een vriendvan mynheer Green Neen een neef Woont die óók hier Jazeker ginds in dan rechtervleugel Nu de vUla is groot genoeg Dat ben Ik met u eens Van binnen is ze vermoedelijk eveamooi n smaakvol als van buiten Zy is door de eerste b innenhi ila rchitecten ingericht Dus een bezienswaardigheid Dat Is ze inderdaad Zou bet aiet mogelijk liJn In dalnaradyt een Kijkje te gaan nemen Neen ik geloot met dat er kanstoe vieiaat lil lal nat taeb probearaa mijnheer Green schrittehjk tMj vragen Dal zal u niet baten Miiol Cr is zeer mensehansehuw g dan Dan zal IK bat bV mijnheer M gast probeeren Da jonge man gUmlacMe j BiJ hem zei hU zoudt u miader kans hebben Zoo En waarom Mijnheer Meingaat Is nogal u en bcelemaal aiet vriendelyk vin nouweoa hij beeft o n andere it ta denken Wat bedoelt ge j Ik zinspeel op zijn nichtje M te Weenen heeft atgehaaM Jammer doodjammer Ik tw m k kunstcrlUeus en oit Europ been gekomen om materiaal te mden voor een studie over de mbeeldende kunst in Amerika u sou mU zekei kostbaar materiaanen leveren Als het moteUjk f huU van binnen te bezichtigen daarvoor gaarne Iets ver hebo De ander dacht een oogenblik Hm misschien zou de zaïHunnen wordoi geregeld