Goudsche Courant, maandag 22 juni 1942

Maandag 22 juni Voorradig van Andijvie Preij Radijs Zuring Postelein Selderij Snijbiet enz Alle soorten Bloemzaden BIsamanipigugn UCULlt St nthoniaitr 8 Tal 2483 Altwioonne dafen fcomen lomiEBUiio m per flacon I SS groote flacon ƒ a Sfe BUT I DE JMG OOST HAVeM te OOUOA Magazijn van Parfumerieën en Toiletartikelen VERLOREN Een zilveren broche met parels nagedachtenis Tegen belooning terug te bezorgen Voorwlllens 105 AoHmeidm nitiiwt riingan van 3 en 4 aar Vdtfr 15 JuH 1942 Op Handelskantoor te Gouda kan direct geplaatst worden een KiiitNrimlieiiiii iiiifvii welke eenigszins Jbekend is met handelscorrespondentle en machineschrijven Brieven ao O 3931 bureau v d blad Mevr POT Prinsenjvèg 101 V senaar vraagt itsifst malsl kunnenae koken voor dag en nacht goed loon Een net Meisji gevraagd v dag of d en n P O niet beneden 18 jaar vg g v Mevr Kamphuisen Crabettistraat 63 TE KOOP BEVRAABD In Oouda of omgeving groot BLOK PANDEIfl of enige kleinere objecten ook winkelpanden op oede stand voor geld belaging Br onder no 2041 Adv Bur Benjamin Bergweg 353a R dam Aanstaand echtpaar zoekt tegen t September of later eeir HUIS of een on emeub of gestoft OKDULTC VAN HUIS met vrije keuken Brievei no O 3528 bureau v d blad Onze zaak zal ze zaaa zaï i 29 30JUNren1JULI wegenik vaoantie BESLOTEN ZIJN GEiR mm m N r tJSQOOSJES n lepeltjes uit voorraad leverbaar VraaM bemonsterde offerte A Schillemans Westduinweg 40a Scheveniagen Tel 558056 O S19 Uw uwrwerk J fect Dan naar Hoekstra en t loopt spoedig weer perttcU Itkt gidlpl Harlagar Banra V Te koop aangeboden oriina Meobelwageii rabrikaat van Zevenhoven Te bevr na 2 i uut Kleiweg90 Er is goed nieuws in de advertenties vandaag I MOH ZÖR6T VOOR DE TOEKOMST EN WORDT LID VAN HET NEDERLANDSCHE ARBEIDSFRONT INVULSTROOK BEROS WEBKZAAM B MEUDT ZICH Z ZT nsyra H H Volkstulnder $ 2ad€h N V DE liUIDBOUWBAIIK insEeHT ajud faa commuMUliHnj Jlir Ut J K U 1 BCAUatUn VAN UCUSDBM j LaoKiwMr A H A BABON VAM BOXTZKLACB VAM LOENXM B Vauwm CM Comm Da BU ta r 1 OOUDB VAM TROOSTWUK Nleuwcntiili na m i U VAM ASCH van WUCX Anuttrdan A ISN fOtVra Dl BRAtnV 1 Mi Puuntada yeratrekl cradMan Naamt galdan daposllo Agaalaai Da kaaraa P voa dar UiJé ta Ooad i Klaiwag U3 B G W C v ai Ooith KreoB la Wad UBgiTa B De Directie B DE BEAUFORT N jC DE RUYTER r N i Wagens svareanpital ta kaap i Notenhout Bufiet I dito Salontafel klein dito Salontafel groot dito Crapeauds 6 dito Stoelen 1 dito Spiegel 1 Naaimachine I Kruidenkast I eiken JHuziektafetlJe Pianekruk Mahonie stoelen met geirl zitting 1 Pitch Pine 2 pers ledikant met matras d a vanYperen MARKT 18 OOUDA TRICOT Sf ECIAAIZAAK I Pitch Pine Waschkast met marm blad 1 Pitch Pine Tafel Te bevragen s avon4é na 6 uur Pluweelcnsingel 91 Ter overname aangeboden Eikenhout KABINET antiek met gebogen laden klein fqrmaat Tel 169 Bodegraven Ter overname aangeboden mooi atkaii ORaflL Prachtige kast Fraaie topn Plus eiken bank met muZiekberging Te bevr Ridder v Catsweg244a Uw aimroard hlarop Kom U i at I galHMenl M habbci aair da sp ian w U a luiSTiRMigSVIIAAO J AfANiNEENMIW t Khr van door nam llflumunt bu ww lil dtfsr Klaas Sméllh n alt M andan op f 23 JUKI VAN 21 00 21 45 UIR HILY O 1 Uw antwoord iet tan tMOfita ISO weordM kunt U t m W Juni a la gefloten nveloppa waarop In dan linkerbonnheeh varmeid In lUISTERPRIJSVRAAG InzamlMi aan dan Nadar IwidKhen Omroep Poatbui 2 Hllveftvab Voor da Inaanden van da aefc naar Iwt dordasl IA da iuiy batta antwoordan al n ab prijsan baKhlkbaar geneld M lii tt la pr f W a pr a ns da t m IHIN f 1 0 A verteerf in dit blad MEDEDEELINB AAN A S MOEDERS Degenen die volgens de ziektewet verpltcfat verzekerd zijn worden er mef nadruk op gewezen dat ga recht hebtien op vrije verloskundige hulp door Mn der oodergeteekenden De ƒ SS uitkeering kan dua geheel gebruikt worden t r beatoiJdUig van verplegiiiga of huiahoudeUJke kosten Voor degenen wier puuinan In Duitadi pnd werken geldt de bepaUng cUt l ovengeaoemde ultkeerhit slleea yerstrekt wordt btl hulp van de wrloskundlse Bij 4 maand zwanserschap wonlen door de verloskundig attesten verstrekt voer extra levenamldiielen en tsxtid Wi mnd zwangerschap voor vitamine O B 1 OmN Gouw 71 H LDtMES Bleekersslntd tt ja tMMActanafooL n oia MACHINISDSNSCHOQL VIIIKNICSOKI KHEVENDranf XWAMOtTKAAT 16 OPLEIDING TOT HET VOORLOOPIO Diploma SdtoepswuMaif nniclige INSCHRIJVINQ van leerlingen la opengesteld TOT 15 JUUa s Minimani elschen v toelating DIPLOMA AMBACnTSSCHOOL DIPLOMA M UJ O A 2 lAAR H B S KjuuEU mucBTiNaiN lu DIN Diucmi TELEFOON 956388 Deze advertentie is gericLt tot jongelui van 8 jaar en ouder Een Vernielde band een kapot wiel kan de heele pret bedoven Het Is Taak eigen sdudd longemani Een fiets is er niet op gemaakt om er trottirfn mee té Mnemen en hekjes open te r denl Wanneer je van den corner nog pleaier vllt hebben van je fiets voorzichtig nan er n el TTICjS pan § fetLANGER ftHWHl HaaM MixiMI aa Ui aiit EN5AI0 helpt U tVd geld en punten besparen lUAKT NU UU UW KLEEDma TNUI8II INSTITUUT EaNaSaAatO Ma litl las vaa P T T alH vaa m iatdalljlt a iai biilaM SiSili paita briafluart iakempa iea V aaa aaaal baak net roiai ttt Il laai aaa fi lt appaiaat om O 9a k aaa ii W i a la aaa SBins saMar al p kiaa llag ta taerea gaakaa aa H Mnahi SMS aaa BM al a tl B awMIaa aln baa ta ab Tc fcoop oanfiboden en I MitMi 4M Directiekeet a Adres i Boelekade 113 Last vdn O concurrentie H Plaatst hier Uw I advertentie OFFICIEEUE MEDEDEELINGEN OOBTTOEWIiWNGBN D Secret rls eneraal van het Departement van Landbouw en Visschery maakt bekend dat behalve b n 331 algemeen ook de voor het koopen Van gort aangewezen bon 331 algemeen tot en tnet Zaterdag 27 Juni a 8 dagelijks blJ d plaatselijke distributiediensten kan worden Ingeleverd ter verkrijging van toewijzingen voor gort 0e bonnen 321 en 331 mogen door elkaar op hetzeUde opplakvel voorkomen DISTBIBITTIE VAN LUNOLIE VOOB SCRILOERSPATROONg De Secretaris Generaal van het Departement van Handel Nijverheid en Scheepvaart maakt bekend dat met ingang van 22 Juni n wUilging ui worden gebracht lii de tot nu toe geldende regeling vifot den verkoop van lijnolie Van genoemden datum af zullen in plaats van de gebruikellike rantsoenbonnen voor lunolie verRunningen voor den Bankoop van Uinolie worden afgegeven Deze vergunning vermeldt den naam van den schilderspatroon l wiens behoeve de vergunning is uitgereikt de toegewezen hoeveelheid ün den naam van den schilderspatroon van wien de olie moet worden hetrokken Iif verband met bovenstaande regeling zullen de schilderspatroons zich in het tijdvak van Maandag 22 Juni tot en met Zaterdag 27 Juni tot Kle distnbutiedienslen kunnen wendan voor de Invulling van een aanvraagformulier Deze aanvragen zullen aan de secfie ver en verfgrondstoffen van het Rijksbureau voor Chemische producten worden fCKonden die aan den betrokken schilderspatroon de bovenvermelde vergunning ui doen toekomen V or de maanden Juli en volgende zullen de distributiediensten de schilderspalroons door middel van plaatselijke bekendmaking oproepen ten einde op het distribuUekantoor de anvrag In te dienen De aandacht wordt er o gevestigd dat In verband met het bovenstaande het koopen verkoopen en afleveren van lijnolie tegen a Lftc van rantsoenbonnen Is verboden Bantsoenbonnen die nog in hét bezit van actlilderspatroons zijn dienen aan de sectie mt en verlgrondsloffen van het Rijksbureau voot Chamisaie producten Koningskade 15 ta aCravenhage ter verkrijging van een vargunnlng te worden opgeionden waab8crcwing aa v mrlkveeboi debs zei fverzobgers Melkveehouders die voor de melkvooralaaina van hun gezin In de komende zelfvanarglngiregeling ali zeltverzorgeri worden Maehouwd ontvangen geen melkboifnen Zij dia atetiiti e melkkoe hebben kunnen voor Mn bepaald aantal weken aan het dtitributlekantoar voor hun gezin melkbonnan krtliMi doch deze melkbonnen worden iMitt ia ircllit bMUm aan wlilarlng van naatadtjkan Bureauhouder aanwezig is 3 f tl t llab nau voor dSLS a M o a Btoj n Oorlaggttld waaraiWiWt eister Ri av HitMw lfven f ja dat d ie Ung aiiat bMiaat voor lyrEÏ melkkoaten ZO raoatm JSS J t tana koelen alat m wpilan i8 altt M DISTRnUTIE VAN VERSNAPEpÜNGÉN De Secretarls Generaal van hét Departement van Landbouw en Vissolierij maakt bekend dat detaillisten de met 31 32 39 en 34 genummerde bonnen van de versnaperlngenkaart ter verk ging van toewijzingen dienen In te leveren in het tijdvak van 22 tot en inet 26 Juni a s en iii het tijdvak van 13 tot en met 17 Juli a B Bij inlevering van de met 3J genummerde bonnen zullen de distrlb tlediensten toewijzingen voor chocolade vet strekken bfj inlevering van de met 32 en 34 genummerde bonnen toewijzingen voor suikerwerk terwfll de met 33 genummerde bonnen naar keuze van den detaillist tezamen met de met 31 of met de met 32 en 34 genummerde bonnen kunnen worden ingeleverd Eventueels restantbonnen versnaperingen 26 versnapermgen 27 en versnaperingen 28 kunnen tot een maximum van 9 stuks tezamen met de bovengenoemde bonnen bil de distrtbutiedtensten worden ingeleverd in het tijdvak van U tot en met 17 JiUi aa TAXATIEMABKTCN PAABDEN De Pyovinciale Voedseicommissarii voor Zuid Holland maakt aan belanghebbenden bekend dat voor de eerste helft van de maand Juli de volgende taxatiemarkten zijn vastgesteld 7 Juli te Rotterdam 10 Juli te Celden en 16 Juli te SommelsdUk De aanvraag en aanbrengformuUeren moeten respectievelijk op uiterlijk 1 Juli S Jnll en 10 Juli te bevoegder plaatse zijn ingediend t w dé witte formulieren bIJ het V ee en Vleeschaankoopbureau en de formulieren met bovendruk i estemd voor de Provinciale Commissie bij hét Bureau voor den Provincialen Voedselcommissaris voor Zuid Holland Afdeeiing Paarden Anna Pauiownastraat 22 ie Den Haag De elschen wa araan het paard zoo mogelijk moet voldoen dienen zoo volledig mogelijk op Ket aanvraagformulier te worden ingevuld PJiet ondcrteeekende en niet volledig Ingevulde of te Iaat binnengekomen formulieren worden niet in behandeling genomen In aansluiting aafi voorafgaande publicaties volgen onder de namen en adressen van eenige erkend paardenhandelaren die door het Vee en ifteeBCiiaankaop bureau zijn aangesteld als agent mt u van zperen varaanmariu m n H 193 D ab lpennlna Konijnen te HeenvUat H 39S T van Dilk istraat 237 te Rotterdam H S3S M H 157 Joh Dubbelman Oudelandscheweg A 244 te Dubbeldam H 100 A van der Vark Buomendijk D 4 te Rozenburg H 103 G Winterswijk Hillevliet 133 te Rotterdam H t t Joh Kuyzer l angeweg B 45 te OudeTonge H 182 M Mosterd Heerenstraat A 179 te MaasUnd H S7 J v d Dool Am Heubstraat 4 te De Lier h 130 J F A fluygrok Donkeratraat te Delft H 71 P van Vuuren Noordeinde 1 te Waddinxveen H 119 G Stolk J van Aveoasatraat 3S u Schiedam H 109 H Grocnevald te Botenburg H 167 O van tperen Varkanmarkt M te Vianen dUk 349 Zwartjanstraat L P van Vliet Nieuwe Markt I S te Gouda H 49 J CommtJs P Heinpleia SI te Rottardam H 171 M Kamlade A 194 ta Woubrugge H S B A Heenk B 106 te Woubrugnj H LA Visser Kievitswea t2S te Bld Krk i1i tt tIT E Akkerman Dorpaatr n ta Zoatorawer H 197 H vao Pelt Kom M ta Abbtnteeek BINNENLAND De vrijwillige hulppolitie BEVOEGDHEDEN AAN SECRET ARIS GENERllAL VERLEEND In het Verordeningenblad Is opgenomen een verordening van den Rijkscommissaris waarbij wijiiging wordt gebracht In de verordening betreffende de instelling van een vrjjwülige hulppolitie Hierbi worden vei scliillende bevoegdheden verleend a n den secre risigeneraal van Justitie in plaats van aan den gevolmachjtigde voor de reorgani tie van de Nederlandsche politie de departementen van Justitie en BinnenlandsKfle Zakeiu Zoo moeten sollicitaties bij den secretarisgeneraal worden ingedieml die oproept voor keuring aanstelt ontslaat en oproept voor den politiedienst De verordening iieeft terugwerkende kracht tot 23 Mei 1942 Inning contributie N A F DOOR DE PLAATSEUJKE KANTOREN De centrale persdUEkst van het N A F meldt i Met ingang van 29 Junl 11M2 zal de inning t p de conttftbutie van de leden van het N A F ijiet meer geschiedendoor de vakbonden maar uitsluitend door de plaatselijke kantoren van betN A F De aandacht vatj de Ijelanghebbenden wordt er op gevestigd dat de zegels welke verstrekt worden waardczegels zlin i VOOB HET DRUKKEN VAN DSVK EN STENCILWBRK VAN 2H K G EN HEI IS VOORTAAN VEROÜNNINO NOODIO bi de Staatscourant van heden is een bekendmaking opgenomen vati den directeur vaa dé tectie grafische industrie van het Rijksbureau voor verwerkende in tSMtt w ai4 ij de tot nu toe algemeen geld de dispensatie van de verplichting oedkeuring té vragen voor het drukken van drukan atancUwerk tt waarvoor nif t meer dan 6 kg papier en carton benoodifd ia zoodanig ia gewtJBiVi d t de dapéftsatie slechts geÜt voor druk en stenciiwerken waarypor niet meer dan i A kg pafMer en barton behoeft te wonden gebruikt De wüzigin in deze regelinjc welke geschiedt io verband met da noodzakelgkheid nog scherper toe te zien op het zuinig gebruik van papier betekent dat voortaan voor aua draken stenciiwerken waarvoor meer dan 2V4 kg papier en carton benoodj ia behoiidena de uitdrukkelijke in de Staetacourant vaa 18 Ainil JX vermelde uitzonderingen de drukkers een dfukvergunnlng dienen aan te vragen Opdrachtgevers van druk en stencilwerk doen daatx m goed ter besparing van nnoodige moeita en kosten codrachten voor niet iu odzakeUik drukwerk achterwege te laten en evtatueele xiedeiachende opdrachten tydig door te geven HierbÜ wordt opgemerkt dat Indien de mvraag op de juiste wijze is ingediend voor het eventueel verkrijgen van een di ukvergunning in het algemeen hoogstens twee oJF drfe dagen jn gemoeid OCD MINISTEB I M J B LAIMBOOK OVERLEDEN Zaterdagochtend om half twaalf is te zijnen hi ze te s Oravenhage op 67iarigen leeftijd de heer J M J H LanUMOjr oud minister vmi Defenaie overleden Oertien man in de nujin £ BN XinsXEBSRL M T EEN PRUSVKAAG De persdienst van den Nederlandscben Omroep meldt Door een plaatselijke instortins in een mijn worden dóüen werklieden in een ac ciht atgettatea Door deze ooveiRracbts gebeurtenis wordt de dl recteur van de kolemnijn in t luisterspel J ertien man in de mijn dat I i sdag 2ft Juni Mn 30 46 uur ovct den zender HUversum 2 wx rdt uitgezonden voor een dilemma gesteld Wart moet hü doen Probeeren de werklieden te bevrUdca waardoor de fcMia liestaat dat onipMftMiar aa ia het overige mUn dMeHe komt xoodat de heele miïn inMor of de aobaoht laten dkbtinetielen Éle dertien levens opotte ren in t belang vao d geraansctNpT iDe diiectaur beahilt de schacbt ta laten d tmetselea De NUeiiandsdia Onoocp vnugt ziJn Kiisteraws na dit hoonpel dat geK ireven werd door Klaas wietic of de beslissing van den dinoeteur de juiste ia Waarom niet o traaran wel of weet de luisteraar aen ander oplossingT De uitwoofden w lw vocnr 30 Juni A tchriftelUk geridit aoaten worden aan den Nederludfctien Omroep postbus 2 Ifihrersini dienen 6o nauwkeurig en voliedtg mateljik gegevente worden De beste faizendfaicen worden bekxmd met prijzen v ƒ 38 k X f 1 vijf pciJaon mt 1 10 DumcmAND MBLÓT U AAM eq HET CEWfSreLIJKE ARBQOSIUREAU Boofdratlactetir J O Chaf reilaatout voor OtMtoxa r flfter OowSa RADIONIEUWS LIO KOTOaOK OVm BB HUODOOKCBBrnL K a b f is as la t aaa Da pers H na an den Ned Omroep meliU MM alloen da paodafofiiéiia eoncertak welk de laatot Jaren gerooid In de giooti toden van ona land gefevoi worden rsM ook de JeugdconcartM vaa ilan Nedeiiaiw Kben Omroep bandken groots resultaten Vooral de concortuMiendIngen voor de Jeu 4 welke de onmMP bi Itot algoloaiHa seizeea ledere maand hoatt cAra t aO van saa groote beteekonla tyndat via da radio pn tisch lederen Nodortender la te banOien Mt geen bü de plaataaUik ooacertan niet Im geval Is Nu Zondag J Iiat laitato Jaiiateoncert H ultgeionden ha d dlrlgont vaa deze V pulaire concerten Leo Ruygrok na In Ma vraaggesprek het oen en ander varteld ovw zijn ervaringen De concerten warden in da studio ta Hw versum door meer dan tweeduiaemt persooiS bUgewoond Ia bot liegla waron bat nieern deels zeer JeugiHo lulsteraaia die de oIrH gent onder zQn toeiloordors zag doch na oh kele uilzendiogcn toood ook de rUpVS Jeugd een levendig bohuigstaUlag voor m uitvoeringen vaa iMt Omroep Symplio orkeaj Kon u ook marken dat er door de rtm veel naar uw eonaarlen word iulsterdt Zeker Oaar zi n do hoadairtn briena wel een duidelijk bewUs van IN tobters vroegen mi mealal nog nadaca baiichtliit omtrent de uitganorde werken of de liciitingen die daaraan vooraf lagen bij Volgde u ook een bepaald U d paedaRoglsche emeerten Neen dat koB Ik Blot doen Aiders kwa Ik al spoedig torocbt In een coaatrvatorii opleiding en dat h M het fehcal de bedes ling van de Jeufdeonecrten niai Bet ast 1 Jeul g muiW mi in de eerst ptaiaU om dat r luisteraars liefde en begrip mkrtlgen Hoe heett u dat willen ber lk nf Ik Ben begoDben met hen vartrouwd wmaken met de Inatrumenten en aab n Jonderscheid iii d klankkleur vaa bat or geleerd Hiern h b Ik In veriCbBleod elaal daarvoor jidtgakozen wattaa Sfwe op hetgeen d éomponlat in stpi mozl uitdrukking kan brengen o Het volgend m1i i begin Ik t 2J leding VMI een Brmphonio maat zelj het werk van bat m t J ten vorm voort oindat er da a wwr nie Jonge lulsleraari it n fiir worden Voor alMs tr Ik m chUr om geen achoolscha oplrtdtog t WWJJ ïS een prettige en atwünwlande ïS Sa Wat de Jeugdig te VS f Si certen denken komt wel hg Jait tot drukkkinc BI aaa tUil dia Ws d t r dag aac HL J2SÏÏ c 3 wordt So hta iiBt Tj a Jijlgew ff 3 volg Ik trow taate raffl Si fif S aal vaa Bi banUtf vaak baa SMm