Goudsche Courant, woensdag 24 juni 1942

r WOENSDAG 24 JUNI i j STAIHSIIEUWS Plantsoaaineester W N Tan Elk verdiende hulde sebracht NA M MBIN DIENST Onder grbote belangslellinj heeft gijilemi een algemeen gewaardeerd tadgefjoot de heer W N van Bk ijjzichter 2e kla e bu den dienit van genttenh werken het leit herdacht dat hu 40 jadr geleden in dienst van dr grmeentt kwam Velen hebben van de gelegenheid gebïuik gemaakt om van hun waardeenng te getuigen voor den arbeid van den stadspiantsoenmeester die jHiov l heeft gedaan om het uiterlijk van onxe stad te verfraaien en aantrekkelijk It maken Den geheelen dag IS het ten huize van den jubilaris een konen en gaan geweest van autoriteiten ambtenaren ondergeschikten kennissen en familileleden en een zeer groot aantal brieven kaartjes entaSlegrammen getuigden van het mfedeJeven van hen die met perWnlyk konden komen leliciteeren Ir Alle ambtenaren van den dienst vanCemeentewei krn en van de onderafd elingen daarvan Reinigingsdienst HavendieiMt alsmede afvaardigingenvan hel personeel van Gemeentewerken waren i nwezig toen de directeur van Gemeentewerken ir L Sollewun Gelpke het woord tot den heerVan Elk richtte en op hartelijke wijzedo waardeering die algemeen voor hetwerk van den jubilaris te bespeurenvalt tot uitdrukking bracht Spr weesvooral op do goede verstandhoudingmet het personeel en op het feit datde plantsoendienst met bescheidenmiddelen zoove M J oons heeft totfland gebracht Namens de ambtenarm bood hu een raai klokje alsmedeeen bloemenmand aan De heer F Barmentloo voorman bi den fllantsoendienst bood namens hetpersoneel e n boekwerk een schilderij voorstellende een interieur van deSt JSinskerk en fen bloemennwndaan Dt A Scheygrond sprak namens de a ijeeling Gouda van de Ned Maatrfhappü voor Tuinbouw en Plant iiMl de Hij memoreerde vooral het i jfc door den jubilaris bu de pprich fefT der afdeeling verricht en bood hem het ecre diploma van de Maatschappü een herinheringsmedaille en een boek wei feaain Namens deh Cf i keraad der Ned Hervormdl Gemeente kwamen ds F W G Verheul en ds H S J Kalfcomplimenteeren Van het gemeentebeFtupr van Goiida was er een i hriftelifjte felicitatie Vernehillcnde bloemenmanden endiverniicadFaux werden deten dag denjubiUir is Kig aaogebodeh Zeo as er eii bloemenmand van de Vereenigingvan Hoofrten vj Beplantingen m Nederland van den heer GroencwëHeBuit pe Bilt den tuin rchitect ahnw en bij hel begin van den loopbaanvan den heer VanBIk den aan eg wasopgedragen van het Van BergenIJzendoompark en van zun oud direc1 teur deri heer J M Bakker Een kundig man heeft een periode van nuttig en mo wer4c in dienst van de gemeenschap herdacht Promotie doctor in de geneeskunde Aan de RuksUniversiteit te Utrecht is gepromoveerd lot doctor in de geneeskunde onre loud stadgenoot de heer M F de Raant op prorfschnft De ijierstofwisseliiu khnische waarnemingen o er het ïerum yzer PROF DR lU VAN ROLK AANVAARDT HET PREDIKAMBT BU DE REM GEREF GEMEENTE TE LEIDEN Prof dr L J van Holk te Leiden vroeger predikant bu de Remonstr Gcref Gemeente te Gouda die in de vacature v4n ds H J Mispclblom Beyer beroepen is tot predikant bij de Remonstr Geref Gemeente te Leiden heeft i I Zondag dil amlH aanvaard ija vooraf bevestigd te zyn door Mispelblnm Beyer van Rotterdam DIEFSTAL irrr een KLEEDLOKAAL Uit de kleedgelegenheid van de fabriek van de firma S aan éfi Eerste Kade is ten nadeele van n daar werkzaam zijnden pakhuisknerht een portefeuille ontvTeemd inhoudende eenige bankbiljetten en zilverbon met een gezamenluke waarde van 1 38 eeil persoonsbewus en een tabakskaart GOEDE BEVEILIGING NOOOZAKEUJK Van een bewoner van den Katlensingel IS uit een schuurtje chter diens huis een rijwiri ontvreemd FEUILLETON Nadnik w tbu dea HET BUD PAPIER 17 Op den duur son Ik niet gaarne teNew York wonen lei Roch loeo iü elndelifk in den vollen trein kalen BQ de overvaart van den Hudson uit u beter op in gemak x n belooidaKemoa Ia New York Is de measdlmaar een zandkorrel doch man raakt r gauw aan gewmd Het troebel waUr van den Hudson werd opgezweept door Ullooze oooten Roch gevoeldesk h als verdoofd door zooveel drukte en lawaai In Jcrsajr City aan Uad gestapt legden zQ te voet den weg af naar bel kleine Uuoa resuurant De beer Moonley Kenton s Wicad nt reeds la een gazeUlg boekje toen oe twee detectives binnentraden iSi 8 horen aangenaam geS grUze oogen welke aekjer de groote randc giassa van aaa iH i 2 i eer aan een gclettda dan aan een gezeten etge w AT AAR ANNEEII tkalla Tkcalcr Twee fai ttn wtrcMstad met Monica Burg K rl John Piiul Henckels en K8tbe Haack Aanvang 8 15 uur caiiie Bi feoop De onzichtbare man gaat door de sfad met Harry Piel Aanvang 8 15 uur M Jml Mt a Ned Ocref OcMecata Spreekbeurt ds Joh van weken U JMd 8 nr rr toria lito Bultanoeteiung E H B O lÉ JoBl S M nor Olynipia ten eia Schoolsporldag IS Jaal t mr Gebonw O G D Spieringatimi 113 Kostejooze ipenUng teem dipMerie voer niet chooltaandc kinderen van Vt 6 Jaar tS Jaai 3 aw Kaatow N T Luid ea TuInboBwbaqls jiiarvergadering van aandeelbawfers tS Jani 7Je Bur Vrije Evangeüsehe Gnneente Bijbellezing en bidiitond 27 Jaol 3 aar Kapel Sint Janskerk Goudsfhe glazendag lezing dr i W Berks Ibach van den Sprenkel uit Haarlem tentoonstelling van reproducties van de glazen 27 Jani kaatoor N AJ Westhaven 46 3 Hur Vertrek excursie Vreugde en Arbeid naar Dieselgemaal 1 Jall vaa 12 nut Schoenruilbureau gebouw Maatschappelijk Hulpbetoon Nieuwe Haven 308 GelegeniHfld lot afgifte van schoenen totmaat 40 FHA£eN AANVRAAG FORMULIERFN SCHOENENBONNEN f 30 12 en 1 30 3 30 anr Distributie kantoor Afhalen aaifvraagformulier ter verkrijging van een schoenenbon voor hen wier geslachtsnaam liegint met een der letters Woensdag H I J Donderdag K L AFHALEN AANVRAAGFORMULIEREN MELK VOOR GIFTIGEN ARBEID Tm 2C Joni S30 12 en 1 30 3 0 aar Distributiekantoor Afhalen van formulieren voor het aanvragen van extra rantsoenen melk TOor gifttigen art eid UITREIKING VAN LEVENSMilMtELENKAARTEN ENZ T ra 10 Jall 9 1 en 2 4 30 nar GeMafr Daniël Uitreiking van levensmiddelenkaarten tabaksen sigarettenkaarten en rantsoenfconnen branaftoffen voor groote gfiMnnen op deiT datum die is afgestempeld op de thans in gebruik zijnde bontiaarten voor levensmiddelen APOTHEKERSDIKIST Steeds geopend des nachts alleen voor recepten Apotheek E Grendel alleen Prins Hendnksüraat 15è 25 jaren trouwe hulp in de St Janskerk jm M JOH GERRITSEN Famili ofo Donderdiig 25 Juni zal de aan allen die lot de St Janskerk en haar restauratie in betrekking staan bekenden pfoh Gerritsen woonachtig Achter de Vischmark t 38 gedurende 25 jaar de trouwe helper zijn bij de restauratiewerkzaamheden der SI Janskerk waaraan hij a timme Tnai al dien tijd zij n medewerking heeft verleend Naast zun arbeid aan de restauratie van dn mooie kerkgeoouw heeft hu ook als hulpkosfT en kejkelijk bediende geduiende dien tijd de besturende colleges van de St Janskerk met volle toewijding gediend naar van een winkel in Jersey City denken Na verloop van eenigea tyd trad een heer van middelbaren leeftijd bet tok M binnen Moonley noodigd nem door een wena aan hun tafel en stelde Bocb zijn verwactiten vriend den ingenieur l aui Hofer voor Rocn oefctes den ingenieur met nieuwsgierige oelangsteUmg Holer was c n flink gebouwd man met een opvallend groot boofd da loor dicht donkerblpod luar als door manen was omlijst under borstelige wenkbrauwen fliklterdeo groote blauwe oogen welaer uitdrukking vertrouwen en aympathic wekten tarwui de vorm van den mondden de nogal breede noekige Km van Duitengewone energie getuigden Kenuw wist net gesprek oebendig op de kolossale ontwikkeling yan het maehinebedritf in de Vereenigde Staten Ie brengen en tnt r in bet Dijzonder op de üistallalies van Joiw Green m Jersey City Zou ik ze niet eenl kunnen DesleiiUgenr vroeg Roch Vroeger zou ik oor u gemakkeittktoegang hebben verkregen antwoorddede ingenieur maar nu zal het naarIk vrees bezwaarlijk gaan 3 oo Bn w parom Suds de neer Meiogast da lejding Uit vroegw tijjden fit GODiwani comuNT 75 JAAB GELBBKM Z M heeft J A Snel op diens verzoek eervol ontslag verleend als burgemeester der gemeente Stolwuk en Berkenwoude en benoemd tot burgemeeetcr dor gemeente StohsFqk J C Kroon en tot burgemeester der gemeente Berkenwoude M Bron teneinde deze betrekking gelqktudig te bekleeden met die van burgemeester iff gemeente Gouderalc 90 lAAB GELEDSN In de zitting van den g neenteraad van 21 Juni 1IW2 werd o a de Instructie vastgesteld voor den Gemeenteopt vanger Daarin werd bepaald dat het kantoor open zal zun op alle dagen van iVi tot 1 uur en van 2 tot 4 uur met uitzondoing van den Nieuwjaarsdag en de algemeen erkende Christelijke feestdagen Na uitvcienge discusue over art 16 waarin werd liepaald dat de ontvanger de ontvangen gelden zorgvuldig moet l ewaren en dat wanneer het bedrag der onder hem rustende gelden de som van ƒ 20 000 te iMven gaat daarvan onmiddellijk nioet word kennis gegeven aan B en W en het meerdere bedrag moet worden overgeboekt A eene door den gemeenteraad aan te wijzen bergplaats waarvan de ontvanger een der sleutels bewaart besloot de Raad dit geheele artikel te doen Bij een der artikelen werd een alinea gevoegd luidende Hij benoem l ontslaat en bezoldigt zelf de bedienden die hij meent noodig te hebben en onderwerpt die benoeming Stt de goedkeuring vanB n W W De bezoldiging van den ontvanger werd vastgesteld op ƒ 2100 ƒ 100 voor de inning der sciioolgelden De door den ontvanger te stellen tiorgtocht Werd bepaald op 3500 reëel Deze Ixirgtocht moet bestaan in een inschrijving in eene der grootboeken van de Ned Werkel Schuld of wei in een hypothecaire inschrijving op ongebouwde eigendommen een overwaarde hebliende v an één derde 25 JAAR GELEDEN Te Reeuwijk Sluipwuk Tocht in de nabuheid van de plaats waar oudtuds het huis Wiltuiburg etond heeft de kweeker Klaas van Ostrom uit het veen opgedolven een groot sle nen beeld hoog 1 15 M voorstellende een Romeinsch krygsoverste Het is een voortbrengsel der renaissance kunst ia den Italiaansch Romeinschen st l der ze tiende eeuw vroege barok pi 1570 Met groo zorg is het tot in kleyie bijzonderheden trouw archeologisch bewerkt Van het landgoed Wiltenburg staat nog een interessant toegangshek uit de ee te helft der achtiende eeuw of vroeger met ornamenten wapens en devies Quam parvus nullie cedo Haagsche rechtbank INBRAAK TE BODEGRAVEN Tefzake inbraak heeft voor de Haagsche rechtbank zich te veirant woorden gehad de 29 jarige chauffeur G van t H uit Bodegraven thans gedetineerd in het huis van bewaring Verdachte had zich toegang verschaft tot het pakhuis van de fa Veldhuyzen te Bodegraven waar verschillende goederen werden gestolen Door verbreking van een raampje aan de achterzijde van het gebouw was van t H binnen gekomen Voor de Haagsche rechtbank vorderde de officier tegen hem een jaar gevangenisstraf De rechtbank heeft gisteren uitspraak gedaan en verdachte veroordeeid tot een jaar gevangenisstraf met aftr van de i tud preventief doorgebracht Bem Scholten ter nute gelegd In allen eenvoud is eKstermiddag op de algemeene begraafplaats aan den schoot der aarde toevertrouwd het stoffehjk overscho van den heer Ber nardus Schollen pionier van de Goudfche drankbestrüding en gedurende de laatste twintig jaren regent van het Gemeente Wees en Aelemdeseniershuis Velen uit df drankbestrijdersknngen waren gekomen om den overledene de laatse eer te bewijzen O m de heer H J A van Bohemen voorzitter van de afdeeling Gouda van de Ned Ver eemging tot afschaffing van Alcoholhoudende drfhken mw 1i Bot v d Wouden secretaresse v n die afdeeling de bestuursleden daarvan de heeren T van Vliet J de Rek en P van aineveld en meerdere leden ow mw J N v4n Diitzig Melles en de heeren van de abriekcn beeft overgenomen is mee In dat opzicht zeer streng geworden MeingasL is dat de nieuwe algenaar Neen de fabrieken liebooren nogsteeds aan John Orcen Doch na dendood van zun eenlgen soon beeft bi zich bijna gebed teruggetrokken uit dazaken en iaat aBes over aan z n naet mijnticer Meingast Dat overlOden moei een versebrlkkelijkc slag voor den ouden beer zijngeweest Dat oegrttpi u en ook voor mt Ik beb in Percy mijn besten vnend verloren Waaraan Is de Knge Aan gestor ven Zijn dood nooit voUUMnen opge helderd Zonderling Dier ki New Tory Neen Percy bad mft eeoiga vritBden een jachtpartij naar de Adiroodack Moun l ondernomen Ik moest Bemvergezellen maar werd op bat laatst oogenblik duor oringende t exignedenverhinderd Ik zaï bet nocit vergeten r En déér is bil pkitseUnt verleden ji pl tseiin in net ninui d a oeei Uiten la de oabyncld van l awa 3 Polnan en G J Broer Vocrts U MM i ui a BW zig voorzitter enige lado van het coHige van Mceaten na het Weesi uis de beCKD M Sktiiiiiia S Vingerling en P B Sliss mevr O ▼ d Pol Oosterïnc réfefttes mej den Broeder en mej A Smit voormalige binnenmceders van het weeahuis en een aantal weeskinderen Een zevental bklcmstukken van de fan ilie de afd louda van de Ned Vereeniging tot afschaffing van Alcohohhoudende dranken het college van Regaoten van bet Wees eo Aeletnoe seniershuis de weeskinderran en het perswieel van de door den overledene gedreven ballenkokerij dekten de baar De heer X Steensma namens d regenten de regentessen en de weesknieren een laatsten groet bfengend schetste hoe de heer SchoHen V éin betrekkelijk vreemde in hetvoollege van regenten gekomen was doch dank zü zun trouw ijver en degelijke adviezen nti is heengegaan als een gewaardeerd vriend wiens getnis zeer zeker zal worden gevoeld Een broer van den overledene de heer A Schotten te Amersfoort dankte namens de familie voor de belangstelling TOELATING9EXAMKN RIJKS HOOGERE BURGERSCHOOL Na gehouden examen züo tot de Ie klasse der Rijks Hoogere Burgerschool toegelaten de volgende leerlingen F Beyderwellen P Boer J Breen L V d Broek F van Camp M van Eeuwen H Freeman A Fijn W GraveJteijn L d Groot L Hcppener J van Hofwegen G Hulleman F Kleber H Korevaar A Meems L V d Molen M v Nieuwpoort T Piersma J Schat H Schoonderwoerd C Spee J Steenkamer J Tou T van Vliet en C Voeijs a n te Geuda H Boer en J van L fwen te Haastrecht H Bouter te Be bachl P de Graaf te Boskoop d Kind R Mastenbroek en Waardt te Waddinxveen L Leeuwen J Schellingerhout M SchelImgerhout en W Vwduyn de Boer te Zevenhuizen L Muilwijk te Goude rak J Nobbe te Groot Ammers C van Rijn te Moordrecht C Slager te Schoonhoven M Vaal te Hekendorp F v d Berg J Vrol k en M Woldringh alleeiy te ReeuwiJk Afgewenen zijn 37 candidaten EXCURSIE DIESELGEMAAL De wegens slechte weersomstandigheden uitgestelde excursie naar het Dieselgemaal georganiseerd door de afd Vreugde en Arbeid van het N A F zal nu plaats vmden op Zaterdag 27 Juni a s Dit gemaal van Rijjiland is een der grootste van Nederland Onder deskundige leiding zal een explicatie gegeven worden van de werking daarvan SPORT WAT U OLO FOLO crrsLyfbEN CaaF N Z ea RJk Gouwe I S Z en P C I 0 1 Clip Zwcadiring Goada D a me s S Z en PC BZ C 0 1 Gouwe A ZC 0 0 Heeren Q ekoop n Bodegraven II 1 2 Ciouwe II S Z en PC II 1 0 SZ en PC Ill GZ C V fy 9 B Z en P C II A Z C Ill 3 2 B Z en P C III Boskoop Hl 0 5 Vrièadschappellik Boskoop I AZ C I 5 0 PLAATSELIJK NIEUWS Boakoop CO r VEREEN DE BOSKOOjrSCHE VEILING Rozen per bos Hadley 0 60 1 30 Else Poulsen 1 20 1 90 Florex 0 25 0 40 Duisburg 0 35 Ellen Poulsen 0 54 fl 96 Better Times 0 45 0 60 Briarclif O 23 0 45 Orange Triumph 1 00 1 50 Gloria Mundi 0 50 0 70 August Noack 0 25 0 40 Butterfly 0 7 V 1 10 Pechtold 0 80 1 40 Edith Helen Ö 70 0 85 Windland 0 50 Vierlanden 0 60 0 90 Rosalandia 0 48 0 59 Inqar Ols son 1 50 180 Sweet Heart 1 60 2 60 Diversen per bos Clematis Durandi 0 70 120 Idem Prins Hendrik 3 20 Idem Mevr Ie Coultrt 2 50 3i0 Campanula 0 25 0 52 Acerblad 0 27 0 44 Pioenen in soorten 0 43 0 55 Delphinium 0 48 Jasmijn 0 25 0 30 hus bezat Reel den dag had Ptaoj met zijn vrienden rondgezworven In Itet woud en na IB vrool ke stemming bet avondmaal Ie b bben gebruikt had bfj aldi ter mate begeven Den volgenden morgen ad omb bari dood lm zttn bed MIsaefileB een bartvertammlagT Dal aan Ik niet aannemen Percy waf dear an door gezond Rif leidde ma zeer geregeld leven en bad stalen xanuwea Ifen beeft toeh een geneeskundigonderzoek ingesteld Jiamurlltk hier fci New Vork endat nderxock w d door crsterangsspeoiallsten gedaan xoaidcr resultaat Werd de jachtpartij door d a beerMeingaal bügewoond Bofer keek Rock verwonderd aan t angzaam op leder woord den klemtoen leggende antwoordde aQ NecB de beer Mekigast was etplet b IMea avond bevond lU tiebbier IkzeM beb met hem tot diep tnden aacM aan aaa nieuw anlwerp g werkt Na deie woorden trad aan pUntUk stttzwUge la waaraan de heat Moonley na verloop van ten paat minuten door net vertellen van een pikant aaetdute een tind maaktt MoordrwM OOBF KERK Ia deGertC Kerk omR Woeörtac avond T uur in een bijzondere büeenkomst bet 60 j rig bestaan befdtcfat De competitie der damvereem DgMoordredit i gedurende de zomermaanden stopgezet De stand is thans H Admi I 31 I 3 4T 1 92 C van Jevena 26 16 4 36 1 38 J Verhoef M M 8 4 3 IJ D Alphenaar 20 11 S T 37 1 35 C de Knegt 19 11 3 5 25 1 31 P J T fi t M 40 IJ J V d Panne 17 H 2 5 22 1 2 Terlouw 28 13 6 36 1 2S V d Panne 28 14 7 7 35 1 25 G Twigt 27 10 10 7 30 l U B Boon 27 13 2 12 2t l 4 G H Verzaal 26 10 4 12 24 0 92 S Lely 24 10 2 12 22 0 92 G de Bruin 21 9 4 12 14 0 67 H Boere 24 5 9 14 15 0 63 J V Jeveren 14 3 1 10 7 0 5 P V Kerkhof 31 3 3 29 9 0 29 G IVigt Jr 32 2 e 30 4 0 13 VOETBALVEREENIOINe MOOBORECBT J De voetbelvereeniing Moordrecht hield Dinsdagavond in het Poethuis een goed bezochte jaarvergadering Uit de verslagen van secretaris en penningmeester bleek dat het ledental en e finenciën thans zeer gunstig zijn De aftredende bestuursleden E Boere en C v d Heuvel werden herkozen Voor het bestuurslid B Vis die bedankte werd A de Lange benoemd In de plaats van C v d Kaa en C v d Heuvel werden als lid der elftalcommissie benoemd P Via en N v Vlirt terwijl de JuniorencoimnisBle oweramderd bleef Ouderkerk a d IJm 1 GESLAAGOK DEMONSTRATIE O K K Begimstigd door buitengewoon fraai zomerweer hield de Gymnastiekvereeaiging Oefening Kweekt Kracht alhier op het terrein van de steenfabrie4c van den heer Jongen burger in J e Schans een openlucht demonstratie De verschillende stands werden keurig uitgevoerd ten aanschouwe van een talrijk publiek Als i c agsnda voor de sport heeft de 4enionstratie on etwufeld doel getroffeix BET ZWEMBAD De obligatieleenmg voor te Üch ten Zwembad in deze gemeente groot ƒ 1600 in ukk van ƒ 26 werd naar we yernedren reeds geheel voMeekend TRAP VAN EEN PAARD Het 8 iarig zoontw van den landbouwer C Hoogendijk J M zn kreeg deze week een trap van een paard Gkneeskundig onderzoek wees uit dat de knaap eenige ribben had gekneusd BURGERLUKE STAND CJeboren Jansje d von A de Waardt en T de Jong Marrigje d van P Blonk en W Oosterom Wouter z van B Noorlander en N K de Jong Overleden Margje Comeha v Herk 80 jr echtgenoote an J C v Oniinen Reeuwi Plashuis inbraken volledig opgehelderd DRIZ DIEVEN EN TWEE HELERS Zooals wü in een vorig nummer hebben gemeld heeft de plaatseluke politie in samenwerking met de marechaussee m deze gemeente drie uit Rotterdam afkomstige mannen aangehouden die er van werden verdacht de inbraken en diffstallen in plashuizen in den laatsten tud te hebben gepleegd Uit het onderzoek is gebleken dat de politie met de aanhouding van deze personen een goede vangst had gedaan en het hier werkelijk de gezochte inbrekers betrof Hoewel zij aanvankelyk ontkenden hebben zij tenslotte toen de bewijzen tegen hen zich ops apelden bekend de betreffende inbraken in de plajhuiyen te hebben gepleegd De politie slaagde er voorts in ook de twee helers waarvan er één eveneens jn Rotterdam woont en de ander in Limburg woonachtig is aan te houden Bij een huiszoeking in de woning van den Rotterdammer werden de ges oI i goederen en voorwerpen teruggevonden Ook de helers werden dusdanig in het nauw gedreven dat zu tenslotte een volledige bekentenis aflegden De vijf personen zijn overgebracht Baar Kotterdam en aldaar voor dbn officier van justitie gel Toen Boter een weinig tater ta dan loop van het gesprek vernam dat Boek te Wecnen thuisbehooMe vwtelde Bi met voldoening dat ook nq uit de schoons Donau4tad afkomstig was au dat ht waarschUnUjk spoedig naar lUo geboorteplaats sou teruckearaa omdat hQ tengevolge van Percy s overlijdm zi betrekking niet meer met lust sn de Doodika opgewektheid kan waar pc ttid vhMg om met levaadlge gesprekken over de dierbare Bcimat totdat elDdamk al de anders gasten wartn bHngegaan an Katdk opmerlrte dat de laken no weer kaar beurt moaeten kr gan VAdr mt restaurant aan Mooolej die in da aabUbeid wooDdo als4 faeld Hater vergezelde Roch en Kentsa tol aaa bet veer Hat was reeds laat aa mcB zag weinig menschen in de stralen Ken besctionken kerel kwam ben nagastrompdd Zij Mevoi rtaaa Uetw hem voorbQgaaa Da man droeg Mapen hy had een verwilderdaa koaiao baard en listige oogen Zwijgend cetteo s4 bv weg oert Toea ze het veer e im baildea oerelkt zal Boch Oe gescbiadenu met d n joogei I I B B yOtiM MELK d v SSSj T fw aH Middelbiug eenige in he looyeDdt koeien nemottcn D n i toMM 4a melknwtiwrf op i BVRGIRLUKE STAND Oebartn BUaabctli Jacob h van J C van Qriekaa en E j Dijk na UH r BVOUONG Ingekomen H Roelcfsen u Ede in K rki jf 0 H G Neett Leinkea uit Botkoop in Middel B 2 P J Riaae mt Rotterdam m Wet Veotewcg H 1 E t d Wal uit Wal tenaar fti Middelburg B 36 L H Biü aot uit Utrecht in Raadhuisweg £ m C M Reaymakers geh met A c Fens uit Terheijden m s Graven broekscheweg F e C M Versi geb Braemer uit Rotterdam m Wd Venteweg H 137 J Boot uit Gouda b Weth Venteweg H 192 R van Bur uit Naarden in Tocht I l C B Boi man tiit Almelo In Flatteweg H nv H Roorda uit Gouda in Weth Venie weg H 111 M B van Sintruyen uit Rotterdam in Weth Venteweg H lie GEVONDEN Ben blauwe kano aan de Groais Reede Te bevr bö H Kalkman Raj buiswcg RRN WKKKLOOZB MINDER Deze week stonden bq de arbeidsbemiddeling ingeacfareven 13 eTkzoekenden tegen 14 in de vonge week 7 weiiiloozen zijn werkzaam m it werkverruiming terwQ de ovengen in de steunregeling ztfn opgenomen Schoonhoren ONGELUK DAT GOED aA IEP Toen de veerpont Dinsdagavond om ± 9 15 uur aan Gelkenes wilde aanleggen sprong iemand die blijkbaajc nogal haast bad even voor de pont den kant i ereikt had van de klep op de schuine afrit Doordat het at r juist laag was was de rit zeer glad en de haastige reiziger gleed dan ook uit en kwam onder de klep van de pont terecht die jui door een der veerlieden werd neergelaten De man kwam in de knd Door hard tt scfB eeuwen bonerkte de veerman de gevaarlijke situatie Door onmiddellijk de kleii weer op te draaien kon d man zonder ernstig letsel onder d zware ijzeren klep weg komen VBERTONT NAAR DE WERF De veerpont Schoonhoven III is nasr een werf gebracht om te worden schoongemaakt en van eenige nieuws ondeideelen te worden voorzien Ti delijk is een pont van de veerdienst CapellË a d IJsel Krimpen a d Usel in gebruik genomen Met den Nederinndsrhen Volkj4ietat voor sociale perechftgheid KUNST ER LEHEREN BB NBIMeBUWDSCBk KU TOUBKAHUI OprMp ajm soMttca Bet muztekgilde van de Nederiandsche KuKuurkamcr vakfrocp oUften maakt bekend dat hel wil Uachten U bewerksteiiijen dot de NederlaluUche solisten die m staat xijB ntct een orkest op IC Ircden ook loevccl mo£elljk door de orkeaten worden uitgenoodlsd DfMrtoc wordt liua ftuuur in overv eglnf geseVcn zich schnftelijk lot het muziekgilde t wenden onder opgave van volledig lolo repertoire en zoo mogelijk verge c d van oorapronkelDke beoordeelmgen In hel buxonder wofdt hun haar verzocht op te geven welke NcderlandAchc en nieuwe buiteniandsche werken zij beheerschen met vermelding van speeltijd en b zelUna zoo mogellfk met bljvoegmt ras pervbesprefcingen dezer werken ZU die wet tot de regelmatig geëngageerde sollftten behooren dienen tevens op Ie geven wanneer en waar bU reeds zitn opgetreden Alle aaiuneldingcn met vermelding van adrea moeten worden gericht tot het muzielï gilde der Nederlandacbe KuHuurkamer vakgroep Mlisten 2e v d Boechstraat 44 en Haac KSTVB GBZBLSCH P HST VOETLlCHr Korlg Ie len is Uk Den Haag een nieuW levuegezelach p op richt dat onder den naam Fct voethchtH binnenkort haar intrede tn de NederlandMülc amuaemenuwerel tal doen Het gezelsonap ia voorloopje samengeateid uit de volgende peraoner Theo Frenke Rie Heltmig Louis Bouwmeester BonneiJ Bouwmeester Rob Miiton Sophia Stein Tinl Visacher Victor Colani treviouw E Uesttnc en Jo LIertliig ter Hl verder het 10 man sterkke dansorkeat De rythra tijgers en de Violetta dansers hun medewerking verleenen De zakelijke leiding vas het ensemble ia in handen van Michiel Vandenbirrir en den auteur H M du Croo beter bekend ais Brammetje Maandag 13 Juni J 1 ia met de repetities begonnen üaar men ons mededeelt speelt Theo Frenkel in deze eerste revue de rol van een bekenden Nederlandschen detective figuur De premitre wordt be ta Xuli In t Haagsche Odeon Theater tegeisioet gesien t crer S bMI niet utt oei ouuidi Ik kan m0 niet loamakaa van de gedachte dal zQb dood verband Ikk K met zood llngc dincasi b WM mmlMii BI net A daar 1MB i van ovartolgd verfclaanit Gctoott dat aartttfeTBoch die blijkbaar catstekle Ja ik galooi bat vast s In lader fsval aan joct gabaiin zinalge zaak gïtf KanlaB als zUn nx te kaoDaa war gi aangcBoman dQ oe overss boot welke Juist soa vertrekken Ks ton Dan afscheid vaa Hofar ea paw sick aaar de boot Roeb drukte tl landgaooot vrlandseliappelttk de aaaa a set toaa saai ea Ihiiatcread Het ia drtngeni aoodig dat Ik onderhoud met D beb Will n mü mor genavimd tegen acht aar een oeioe brengen m notei Astoria Ik sat koDiaa Nog aan baaddgnk Bmü spmoE da boa wette iMi f e a laagzaam bewegkig aetle In gedacbtoa vcrxoBkcn staarde aa bat ptanpa vaaitalg na da zwaite golven van daa Hudson kllefd la de rlektkig van Ne ïwk s üchtze iWoNlt eTPOljdJ i f