Goudsche Courant, woensdag 24 juni 1942

De twee die thans terecht stonden waren tenslotte ook tegen de lamp gehwpen Ken medebendelid A Vr die met de enderen ruzie lud gekregen over de bultverdeeling legde thans zeer belastende verl laHngen al Een opperwachtmeester zette uiteen hoe de veidaciiten en hun bende bwhouwd werden als de lehrlk van de streek soodet het thans allerwege als een opluchting werd gevoeld dat ze nu achter slot en grendel zaten De advocaat generaal nkr Van Velzen wees erop dat er tegen deze verdachten een groot antal zaken aanhangig is gemaakt waarvan de eeratvolgende op 1 Juli zal dienen Het lietrett hier een groote serie belangrijka tabraten tn didBstallen waarin de beide vertfaditen al dan niet met andere bendrteden de hand hebben gehad Dé advoeaat genenal vond geen enkele grond om onderscheid te maken ia de strafmut en dichte tegen belden f t Jaar gevangenlaatrat tnUpraak XuU ftoM ulddal van 4 taO leidt de voonStgeschoven waarnemer ui de ellmgen van de Duitaidie Infentetie het vuar van de ArUUeiie op d ellingen van den vUmmI WeWb d Polv oon Pi £ Schmidt Scheeder Hu uMied aetaBr f O Weyiteis OaMerdaaa f Tloter Owirte m êÊm RUM mnrscBLAkD srm VOOR EVBOPA GEVECHTEN OM SÉÈAÈTOPOL PlaatêeWht boUjewisti schè landingspoging afgesletgen Het opperbevel van de Dultsche weermacht maakt d d 23 Juni bekand jM het Noerdeiyke veitinggebied TUI Sebutepol Un de op de uiterste laadtoDC ten Noorden van de Sewer aja basl nog verxet biedende overbiQlielen van den vQand insesloten Aan bet overite veatingfront werden In iware afxonderiiJlM cevecbten onder leer moeilUiie terrelntageeteldbeden talryke luiematten overwonnen en andere verdediglnciinstallatles veroverd Sterke formatiea gevechtsvUegtuigen steunden de aanvallen en bombardeerden vUandeiyke reserves en munltieopatagplaatien Aan de Noordkust van de Zee van Asof werd een plaatseiyke landingspoging der bolsjeWisien afgeslagen Oe In bet boschgebled ten Noordoosten van Charkof nog aanwezige overblijfgelen van de verslagen bolsjewistische divisie werden vernietigd 660 doeden werden geteld 94 gevangenen werden gemaalct en 200 stukken geschut werden buitgemaakt In d i centraleh sector van het Oostelyke front geringe gevechtsactiviteit Aan het Wolchof front leed de vUand in verbitterde sr isselende boschgevechten zware verliezen De bolsjewistische luchtmacht verloor gisteren overdag 100 vliegtijjgen V f eigen vliegtuigen worden vermist In Noord Afrllui bebben de voorste deelen vao Dultaclie en Italiaansche divisies de Libysch Egyptische grens bereikt Bij de inneming van de haven van Tobroek liebben formaties van liet leger tkn kanonneerboot en 6 kleine transportsctaepen met een gezamenIliken inhoud van 5200 b r t tot zinden gebraelit die met Britsciie troepen traclitten te ontsnappen Aan Iraord iQnde soldaten werden gevangen Op Malta bestookten Dt iische en Italiaansche gevechtsvliegtuig de installaties van het vliegveld Lucca met bommen van zwaar kaliber De stad Emden werd in den afgeloopen nacht opnieuw door Britsche bommenwerpers aangevallen De burgerbevolking leed geringe verliezen Talrijke gebouwen in woonwijken wertoi getroffen Vier der aanvallende vliegtuigen werden neergeschoten In de zware winterveldslagen aan het Oostelijke front hebben bataljons van de luchtmacht in den strijd op den grond vliegvelden en vooral ook bedreigde ectoren van het Iront dapper verdedigd Met andere formaties van het leger hebben deze eenheden thahs een voortreffelijk aandeel aan andere operaties In deze gevechten in een ongebaand terrein heeft zich de divisie Meindl bijzonder onderscheiden Luitenant Leykauf vliegtuigcommandant in een jachteskader heeft aan het Oostelijke front in één nacht zes vijandelijke transportvUertjiieBi sieergesdioten ITALIAANSCH VEERMACHTSBERICHT I i De Libysch Egyptische grens bereikt Het Italiaansche WBermachtsbericht van gisteren luidt als volgt Vooruittrekkende afdeelingen der troepen van 4p as hebben de LibyschEgyptische grens iereikt N voltooiing der zuiveringswerkzaamheden is het aantal der in Tobroek gemaakte gevangenen tot 28 000 gestegen Onze luchtmacht ondernam hevige bomaanvallen op de lucht en vlootbases van Malta waardoor talrijke groote branden ontstonden Al onze vliegtuigen zijn teruggekeerd Chineesche divisie geeft zich over OOST AZIATISCH BONDSLEGER GEVORMD DOOR GENERAAL WANG Naar eerst thans wordt vernomen heeft generaal Wang Tien Hsiang de bevelhebber van de 4Tste Chineesche divisie zich den 3en Juni mjet 5000 Wan aan de JapansChe troepen overgegeven ten Oosten van Tammg in het Zuidelijk deel van Hopeh De 47ste divisie vormde het voornaamste bcBtahddeel van het leger onder bevel van generaalSoen Tien Jing Intusschen is generaal Wang naar vernomen wordt er in geslaagd den steun te verkrijgen van 13 000 man Tsjoengkineesche querillatroepen in de omgeving van Taming en heeft hy een Oost Aziatisch bondsteger gevormd I CHURCHILL NAAR STAUM Doel awm zün Sorjct Unie in groot Aziatischen oorlog te betrekken Ghnrdilll is van plan om lieh binnen kbit per vliegtuig naat de Sevjet Vnie te b evcB om daar peneonlijk met Stalln te onderhanMen loo meent de HotsJI SJImboea on fond van goede InUchiingen 111 Sjanghai te weten Volgens deze zelfde inlichtingen zou Moloiot tijdens zijn verblijf in Washington ntda preliminaire besprekingen met Roosevelt gevoerd hebben over het sluiten van een pact tusschen de Ver Staten en de Sovjet Unle met het doel om de Sovjet Unle In den Groot Oost Axiatischen oorlog te bO trekken Dit plan van Roosevelt i echter door de houding welke Motolof aannam mislukt Thans moet Churchill opnieuw door persoonlijk met Stalln te onderhandelen de plannen van Roosevelt helpen verwezenlijken De conferentie te Washington BERLIJN ACHT UITGEGEVEN COMMUNIQUÉ ZEER BEKLEMD In politieke kringen te Berlijn acht men het communiqué dat tot dusver over de nog aan den gang zijnde besprekingen tusschen den Britschen minister president en den Amerikaan schen president te Washington is gepubliceerd het meest beklemde com muniqué dat men van Duitsche zijde in het verloop van dezen oorlog ooit gezien heeft Men neemt echter aan dat de zeer inconcrete interlocutie welke aan de ongeduldige openbare meening in de geallieerde landen over de onderwerpen van gesprek tusschen Churchill en Rooseveft is gegeven blijkbaar beschouwd moet worden als een reactie op de zeer onaangename stemmen die vooral in Londen reken schap eischen over de jongste militaire nederlagen Scheepsruimte kernpunt der bcsprekinren In politieke kringen te Washington werd Dinsdag bevestigd dat de gevaar lijke positie van de geallieerde scheepvaart het kernpunt vormt van de onderhandelingen tusschen Roosevelt en Churchill In genoemde kringen verklaarde men dat Engelsche en Amerikaansche sche vaartdeskun digen bij de beraadslaging betrokken zijn In een mededeeling vap ïloosevelt s secretaris Early wordt vooral het vraagstuk besproken van de noodzakelijk geworden verhooging van den dcheepsaanbouw als gevolg van de gtoQte scheepsverliezen der geallieerden alsmede het zoo rationeel mogelijke gebruik van de nog beschikbare geallieerde tonnage Admiraal Cunningham in New Xork Naar d Engelsche ni wsdienst meldt is admiraal Cunningham de leider der delegatie yan de Britsche admiraliteit Voor de Ver Staten Dinsdagavond in New York aanigekomen vanwaar hij naar Washington is doorgereisd Cunningham wfigerde eenig commentaar te geven over TobToek AMERKAANSCH SCHIP GETORPEDEERD Het Amerikaansche schip Westira groot 7500 b r t is op 22 Juni naar Unitèi Press van de haven autoriteiten in Portaleza verneemt getorpedeerd DE VOEOINGSVRIJHEID VAN EUROPA Onder voorzitterschap van den met de leiding van zaken van den Duitschen Rijksminister voor Voeding en Landbouw belasten staatssecretaris Backe is gisteren in het Rijksministerie voor de Voeding een eerste arbeidsconferentie gehouden van de der Duitsche administraties in de onder Duitsche macht staande landen buiten Duitschland Na uitvoerige uiteenzettingen van staatssecretaris Backe over den voedingstoestand van het Duitse rijk rapporteerden de verschillende chefs over den toestand in hun gebieden De rapporten gaven algemeen een indrukwekkend beeld van de productie reorganisatie en intensifieering in den landbouw die het Duitsche initiatief volgens het voorbeeld van den Duitschen productieslag in alle gebieden terstond ingezet heeft om de voedingsvriHieid van Europa tot stand te brengen By de besprekingen ve d opgehelderd welke maatregelen op grond van de oogstverwhchtingen genomen moeten worden om ook in het vierde oorlogsjaar den wil van Engeland Europa uit te hongeren te doen mislukken Pantseratweergeschut heeft een bolsjewistische kazemat vernietigd D Infanterie rukt op de aanval gaat verder Welfbiid Polygoon P K Hermann Geallieerde inmengingspoging te Ankara IN VERBAND MET VONNIS TEGEN SOVJET AGENTEN In politieke kringen te Istanboel wordt bekend dat de An ierikaansche ambassadeur te Ankara Steinhardt zich voor het vellen van het vonnis in het proces betreffende den aanslag op den Duitschen ambassadeur Von Papen naar het Turksche departement van Buitenlandsche Zaken heeft begeven en daar gewaarschuwd heeft tegen het uitspreken van een zwaar vonnis tegen de Sovjet Russische beklaagden Hij merkte hierbij op dat de Sovjet Unie Engelaind en de Ver Staten e i voor de beklaagden gunstig vonnis verwachten Zoo niet dan zouden de Ver Staten niet langer kunnen instaan voor de neutrale houding der Sovjet Unie tegenover Turkije Is politieke kringen wordt voorts bekend dat aan den Amerikaanschen amljassadeur een zeer waardig antwoord is verstrekt dat in ofereenstemming was met de onafhankelijkheid van 4e Turksch rechtspraak Zooals bekend werd eenige dagen later hét vonnis uitgesproken waarbij aan de beide Sovjet agenten de maximumstraf van 20 iaar vaivgeniktr f werd opgelegd Vice admiraal Helferich ZOU ZICH OP CEVLON BEVINDEN De vroegere Nederlandsche vlootcommandant viceadmiraal Helferich wiens verblijfplaats na de bezettmg van Nederlandsen Indië door de Japanners onbekend was zou zich volgens een bericht van het blad Tokio Nitsji Nitsji op het oogenblik op Ceylon bevinden Helferich was zooals men weet voor zijn vlucht opperbevelhebber van de geallieerde vlooteenheden in het Zuiden van t en Stillen Oc aan Na de bezetting van Java zou hij per vliegiuig naar Colombo zijn gegaan Oneenigheid tusschen Britten en Gaullisten HEVIGE GEVECHTENTN ALEPPO Na de Bntsch Gaullistische verschillen van meening die te Cairo tot felle Britsche verwijten aan de troepen van generaal Koenig hebben geleid is ook de verhouding tusschen Britten en Gaullisten in Syrië en den Libanon verscherpt zoo meldt het A N F uit Ankara In Aleppo ontstonden hevige gevechten tusschen Britsche en Gaullistische troepen Korte berichten Jbt Führer heeft den NS KJC ObergruppeHlhrer Erwin Kraus benoemd tot corpslelder van de NS KK als opvolger van Hühn eln Het Zweedsche diplomatenschip Grlpsholm Is met 1097 Japanners en Thailan ders wm boord uit New York vertrokken zoo meldt de Osservatore Romano De Japanners en Thallandera zullen in Lourenco Marquen op Mozambique uitgewisseld worden tegen onderdanen van verschillende Amerikaansche republieken Het schip lal Rio de Janeiro aandoen om daar 403 Japanners uit Brazilië en Paraguay aan boord te n nen Uit Londen wordt gemeld Volgens berichten uit Bombay wordt de streek van Lucknov geteisterd door een geweldige hittegolf n vijf dagen zijn In Lucknof alleen 18 Europeanen door de hitte bevangen en gestorven Ook onder de Indiërs eischte de hitte talrijke slachtoffers De moord in de Balistraat DADER TO r 15 JAAR VEROORDEELD Het gerechtshof te Amsterdam heeftvandaag den 53 jarigen monteur J C Sonderman die in Mei van het vorigejaar in zijn woning aan de Balistraat teAmsterdam zijn vrouw vermoordde enhet lijk in stukken sneed veroordeeldtot vijftien jaren gevangenisstraf onderaftrek van voorarrest De rechtbank had den man eveneens tot vijftien jaren doch zonder aftrek vftoordeeld MANVFACTÜBENWINKEI LEECCBSIOLEN IlikrekenIwaAs t rrorlMetd HmiukrMfe Voor het Bouchs gerechtshof standen gisteren twee Inwoners van Hoensbroek terecht die door de rechtbank te Muetricht wegens plundering van een muuttcturenwlnkel veroordeeld weren tot reep 1 leer en 8 maanden en maanden gevengenleetret Den heeren A V d L en H W nuekten deel uit nm een liArekenbende die Roensbroek en omgeving het ware temniseerde Reeds weren vwa a illlm d e leden van de bende aaar de gevangenis verhuisd nuer de anderen gingen onverdroten door WO£NSDAG 24 JUNI l i I rij e hi ziclitiu iii Modelkamers vit ftj h Tp lAPIITEM fiOHIUMEM lOOPEKS Directe leveringen door Nederland van Reeuwijk s i i SCHAPPiJ VOOR WON GINRIC iiNG REEDS BIJ HET MALEN EEN GENOT TIJDELIJK SURROGAAT Nw BINNENWEG 30 ROTTERDAM k DeGruyter WeetU bc lang de oorlog duurt StUkA Em fllM na dg ZWARTE HUZAREN BER Qcuxmtol bchoon io elk haiiliouilea I d TentuuliM hiiisvioav wiudeai reeds icden jafco de nuoie oo dcRo te ODuerTKicii o dat rH weet hoe toe i ie tkia io Cvuuol blijvoL E walmmhtlmt mtmtlli Ütlrn mm w l w n m m N Êmm of Hfitn m Waarsdiqnlljk nlMI Maar dan weet U ook niet hoe lang U nog net Uw Costanms D A VANYPEREN AAARKT 18 GOUDA TRICOT SfECIAAlZAAK Bogonfoasea Moatola oiiz Gevraagd te ROTTERDAM HALFWAS BLAS8UJPEIS en een AGHTER6LASBEMIERKEI bekend met de zandblaasniachine Brieven no 2360 Adv Bur Betcke Oude RaadhuisiMn 77a Hillegei berg vertegen woordlclng B XsindersmiTj WMterbMüftr ICO lMl Dea Huf J moet doen Neemt geen rislcol llaat DE PELIKAAN Uw Meeding van die foede oude qualiteit tkemiach rrialgtté öf Limonade extract DE PELIimilll STOOMERU M Ververij vonad 1907 GOUDA Kantoor Amerika 21 bij de Karnemelksloot TeL 3CM en3076 Op Handelskatiloor te Qouda kan direct geplaatst worden een KutoorbsiiJsnde H af Ir welke eeniguins bekend Is mei handelscorrespondentleen machlneschrijven Brieven oacler no 3554 bureau van dit blad 27 et per fleije zonder boni Een V Z product II Gevraagd een EDEELTE VAN WONINO I ZIT EN SLAAPKAMER met kookgelegenheid Brteven onder no G 3567 bur v d bl Gevraagd S Melajea voer de Mangel en I Jengen N V I VAN LEEUWEN Stoomwasch en StrijUnrlcbtlng halfweg Haastrecht W DE BRUIJN Zeugestraat 54 Goudi 29 en 30 Juni en I JuU Gevraagd een DIENSTBOOE vtK dag en nacht lief voor kinderen 2 avonden per weck vrij Aanmelden V Beuzekom 6ouwe 77 wegens vacantia gesloten Gevraagd in het van ItersonZlekenhuis m WEIIMEiyL Zich te vervoegen bij de Adj Directrice dagelijks tinscbeii 1113 uur H V Herfst v h LBoogaardt lattB unkoflieniie JMBEN gevraiigd voor de slagerij C O V d VECDEN Bockenbergstraat 44 In de ad verteei n I BETEEKENT t vertTK n r cluc kost eP4 nl orkeet SI 19 Cframotoonmuiiek I1 4S H Nieuwsberichten IS OO ar mofoonmu9 HILVniROM n MIJ M IS S 15 Zie HUveisum I 8 U Orgelcoii opn 8 40 Arahemsche Orkettvereenlca opn 9 20 Oramofoonmuxlek lOXM Mort r wijding 10 IS Zutphensch vrouwenkoor op 10 40 Voor de plattelandevmuw 11 00 Za Sinten HM Insemble Rentmeeeter u i as van Beeck en st n orkest U B Nieuwsen zakelUke berichten U 00 L £ sund kwartier U Otto BandrllB en orkest en soliste 11 49 Voordiwht MO 2 tus van Dlnteren en zgn orkest en plso 19 00 Voor de vrouw 19M CeUo cWec bel plano en gnuneCwHunustek l ïï met planobegeleldhig en anoeoll £ gelsoll gr 1S49 Voor de eugd 17 IS Bf g Nieuws zakelDke m beuieberiohtfn S Varia gevarleeid programma 19J0 i 2 J atisehe havanateden RADIORIEUWS HILTHWOM L M H met planobegeleldhig en jmoeoll Hzuuaone navemeoen 1 49 wramonr muziek ISM Hier WA U U OranwioJE MwlAlr laüA Itltfn MlMiwahartOltCn l 1 90 81 t H M muziek KtO Wat Neteliad M a flT UM van dm dag HM atast orkest Als IntniBesa 9 sari Brandende kwaitla aecr lte 9149 KK Wle u wS B er wa w at BNO Militair oswzidit n W A aa tl M U MM Zie BUveisum L B inauwsbwKimen e 49 Gramotoonmus AM Octatendginnnastlek 7 00 Gramofoonnnu IJU OeKtendgymnasUek 7M Granwfoonmiutek m BMO Nleuwtberlchten 16 Oramo eoamuilek 15 Voor de hulsvrouw SJt Gramottosimuzlek MS Omroeporkest en aoHst ona MJO Zug met planDt egel en gramofeonmmiek ir M Voor de kleuters lljt Viool ea eUvecImbel U 00 rrans Wouten n sUn orkest I W Ahnanak 114 BMOi NIeuwa en lakeltka berichten i3M Oeraid van Krevelen ea dn orkest en gramoiooiimiii t4jN Zang vl l en orgel MJO Kammnndck t l M 0O Vlaai en orgéL J9 30 Voor k liekeB ItM Zondag U van d £ Heldtfbeicaehaa CateUiltmua en gewade muziok mn UJ Oifcaat Malanda aollst lt tS WO tnnnm lakeWke n beurtlmlehlan ITJI Onmeparfcast IMS Sport a MeluuMlMii MW i a il lii g IIM OnuoMorkaet UM fiHO MamnberlehtaB UM BNO Oe wareMmeiwhig ait vreemge klotes 1 4M O ram eioon w tlelc m Omroepermphonleoikwl ea sMM M U ComponlêiensplegeL MM O iM n i a iii li ii nl V$rk v ffen ieze Hen tel et e in n ove heid Vier Ver et Hij