Goudsche Courant, vrijdag 26 juni 1942

1 Rectffieélrfl D plaatSMgvwidthHwMQIalankondiglnK yM den hnr J Tra MEULEN op 23 Juin berust op een vergtssinf Ze Ja te vroeg opgenomen daar het huwelijk eerst op 8 Juli voltrofcirea wordt NKDIOLANDSCnB N SSCHEBMCKNTRAia De Nederlandsche visacherijcentrale maakt bekend dat haar kantoorgebouw gevestigd Sde Adelheidstraat 300 te s Gravenhage met Ingang van 3 JuU a 3 weer tetefontsdH ia te bereiken onder nummer ItOOBO De telefoonnummers van de afdeellng garnalen en da afdeehng diatrlbutle en vlsdi vervoer blUven voorloopig nog ongewQïtgd 63S7 l t ll TH iT IMAII TaAdarta AFWEZIG TOT 20 JULI BUITENLAND DÜITSCHLAND STRIJDT VOOR EUObPA JBhP 1 OFFIOISELK rNDBOUWMEOBOEELINOEN voor d PtoviocJe ZuW HolUnd J ua mtmatÊH m tna mi Boor het tekort a n vloeibare mototbrandJtof zullen wij wat het dorschen bab ert voor het seitota 19 1 43 aan wezen liin op het ebrulk v a generatoren en lectromotoren Dit beteekent dut dat vele lelf dor Chers die gewoon waren met eigen gar nltuur te dorichco than op een loondor icher zijn aanseweMn Alleen ij die zonder vloeibare brandstof kunnen dorachen ïuUen ook nu weer leU mogen dorschen ili het dan met In chtnemihg van de geldende bepalingen Alle andere telers zHitM loondoracher aangewezen Teneinde nu een zoo economisch moge lljke werkwijze te verkregen i een werk rayonverdeeling gemaakt waardoor reed van tevoren vaststaat door 1velk n loon lorscher een teler moet laten dtrsehen A Hierbij la zfloveel mogelijk rekerfing ge ouden met d est ande toestanifen Een verschuiving van klanten kon echter niet altud uitblijver Men zal zich hiei bij Bloeten neerleggen de omstandigheden cisclien dit Daar door het geringere aantal bejchikbart machine vermoedelijk minder snel edor cht zal kunnen worden dan normaal zal de eerste zorg fcoeten zijn deproducten goed p te berAn hel7ij binnen hetzij op ichelf v Van het land waarop dit product groeide zullen namelijk in het algemeen alleen die producten gedorscht worden waarvoorfc dit beslist noodig ii Alïe andere produc § ten dienen op ten voor den loondorscher I zo gunste mogelijke plaats te worden f opgeslagen j Het laatste geldt speciaal yvoor d klei ere telers Het zal dit Jaar n 1 met moCelijk zijn bij lederen landbouwer op de werf te komen om welke reden veVschlllende telers hun oogst gfecombmeerd zullen moeten opslaan en g op een centrale filaats laten dorschen Een deter dagen zullen de loondorschers Blch met de teler in verbinding stellen om te trachteni gezamenlijk een opiossmg te vinden Elke teler i verplicht hierbij ijn medewerking te v leenen Bij weige ring kan vordering der betreffend pro Iducten volgen In het belang der voedselvoorziening Tflient een ieder een bijdrage om uit ie moeilijkheden wat betreft het dorschen te eraken t leveren DB VOEDbELCOMMISSAHIS VOO ZUID HOLJLAND DE AA iSLAG OP STIEREN BIJ DE I VERPLICHTE VEELEVERING Don veehoi lers kan thons medegedeeld worden dat vo r den aanslag op stieren eneind d noodige uniformiteit te ber ei een algemeen regeling is getrof Se regeling kan in de drw volgende punten worden verdeeld l De stierkalveren beneden 1 jaar die tijdens de inventarisatie van December 1941 van pen identiteitsbewijs waren voorzien worden zooals reeds bekend WM bulten den anslag gehouden Voor stierkalveren beneden 1 jaar die vóór 1 Maart 1M2 alinag Van een iden tlteit bewijs weVdei voorzien volgt eveneens geen a isla g t Stieren die In Dscember 1941 oud dan 1 Jaar doch jonBer dan 3 jaar waren worden aangeslagen voor 220 kg Vbor zoover stieren dit Jaar niet voor de lacht worden bestemd wordt ontheffing an levering verleend indien aangetoond kan worden dat ziJ voor fokdoeleinden worden aangehouden of verkocht t Stiertn die in December 1941 ouder dan 3 jaar waren worden eveneens aangeslagen voor UO kg Voor dezen aanslag zal slechts ulUttl van levermg verleend worden mdian aangetoond kan worden dat dezsi iSiieren op het bedrijf blijven en ook nog in 1943 voor fokkerij zullen worden gebruikt Bij Verkoop voor fok of slachtdoeleihden wordt dit uitstel niet verleend LANDBOUW CRISIS ORGANISATIE VOOR ZUID HOLLAND INLEGVELLEN VEEBOEKJES Aan LANDBOUW raiSlS ORGAMSATTE OOR ITO HOLI n OFFICIELI E MEDEDLELINGEN OPG AF GFRRÏ IKT OOT O D OOR AARDAPPELEN OOGST 1942 De Piuv noiale It kuypcentrale an AkkerbouiAproducten öor Zuid IIo and wtjst de telers an aardappclpn oor Oog ït 1942 in haar weikgebied er nog eens nadrukkelijk op dat ZIJ verplicht zijn op de hun toege 7onden dt ibetiefftnde furinu eien opgave te doen van hun gebruiktfpootfioed Aan al e de P I C A bektnde telers viei d een fori uher ve 7tMiden Zij verzoekt in aanslurfing aan haar persberichten van 30 Mei en 12 Tuni j f srhans omgaand inzending de ei bescheiden Telers die j et n formulier hebben ontvangen dienrn zich bij den Plaatsclnken Bureaunouötr van hun district te vervoegen ter verkrijginj van een exemplaar Niet tijdige inzending der opgaven zal alseen V eryuiin worden beschoiSwd waarvoorbetrokkenen prnnnvoordelijk zullen ttordengesteld 5306 ROOIVEilBOD AARDAPPELEN De Ptovmciale Inkoopcentra Ie van Akker bouwpnducteiv voor Zuid Holland brepgt met nadruk de aardappeltelers ondtr de aan dacbt dpt opheffing van het rooiverbod voor v foeÈie aardappelen en Eigenheimers welke door de Nedeilandiche Cioenfen en Fruiteenlrale uerd bekend gemaakt met van toepfl ving is op aardappelen welke niet op Tuinbou vtee t ergunning zijn geteeld i Ue soorten en rassen aardappelen waar éde dus ook de E genheimers welke niet óp bovengenoemde Tuinbouwteeltvergunning worden geteeld mogen dus voor het opheffen van het rooivtrbod deze aardappelen betreffende niet voorden gerooid De bedoelde opheffing zal te zUner tijd duidelijk in de Pers bekend worden gemaakt Voor bet vervoer van aardappelen waarvóór het rooiverbod niel meer geldt is eenvervoerbewys noodig nètwelk door denPlaatbelijken Bureauhouder van het betreffende disfiict kan worden verstrekt 53U TOEWIJZINOFV lOOR PEULVRUCHTEN EN HAVERMOUT De Secretaris Genei aal jj aiv het Departement van Landbouv en Visscherij maakt bekend dat de plaatselijke distributledlengten bij inlevering van den ter verkrijging van peulvruchten aangewezen bon algemeen S30 gedurende het tijdvak van 29 Juni tot en met 3 Juli as voor een viferde geefeelte v n het aantal Ingeleverde rantsoenen toe Wijzingen voor havermout zullen uitreiken en voor dne vterdc gedeelte toewijzingen voor peulvruchten De eveneens ter verkrijging van peulvruchten aangewezen bon 333 en 334 algemeen dienen tot nader aankondiging door den handelaar zorgvuldig bewaard te worden 9330 GORTTOEWIJZINOBN De Secretaria Generaal van het Departement van Latidbouw en Visscherij maaktbekend dat de plaatselijke distnbutiedienrten aan instellingen welke bij het centraaldistributiekantoor ztjn ingeschreven onder deéodenummers 8 000 itot 8 100 op nader tebmalen iljdstippen toewijzingen vOor gortnillen veriitr kken voor een lantal rantsoenen dat een vierde gedeelte bedraagt vanhet yntal rantsoenen aardappelen dat aanJ WfinsteJhngen voor de maand Juni Is toMRfflren Instellingen welke op deze MHp or mmder dan 4 rantsoeneit gort InMttunerklng zouden kamen xuUen evenwel SMU toewöxinflea ontvancen S3 MARKEN VAH KAtVEBEN De aandacht d r veehoudert wordt er op gevestigd dat alU Kalveren welke op d vrije markt worden aangevoerd vao eên registratie merk moeten djn voorzien Dit geldt dus ook voor kalveren met een gewicht van minder dan 80 k E Alleen dan mogen kalveren dw nog ge D 60 k g wegen zonder registratiemerk worden afgeleverd wanneer rulka voor de slacht plaati vindt op een over nameplaats Den veehoudei a wordt In hun elgeti belang aangeraden hun kalveren van een registratiemerk te doen voorzien alvorena ZIJ deze op de vrUe markt verhandelen Met een waarschuwing kan niet langer worden volstaan tot vervolging van d overtreden van de onderhavige bepallnf zal worden overgegaan ULNDBOUW CRISIS OBGANÏSATIl VOOR ZUID HOLLAND INVULLING ZAKBOEKJES BU LEVERING OP NAAM VAN OERDEN Bij levering van runderen op naam van derden dienin de veeboekjea op de volgende wijze mgevuld te worden Indien een koe van veehouder A door den handelaar B op naam van C geleverd wordt moet dit rund van het veeba kje van A overgeboekt worden naar het zakboekje van B waarin de marktvertegenwoordiger WJ levering afteekent In het zakboekje van B moet echterroowel op de bladzijde voor ontvangst alsop die voor de aflevering de regel Incemmisafe gekocht voor te veranderd worden in Geleverd op tOMn De veehandelaeen gelieven hierv fei Ifiede nota te nemen en steeds voor juii invulling zorg te dragen LANDBOUW CRISIS ORGANISATIE VOOR ZUID HOI IJVND VERPLICHTE INLEVERING VAN EIEREN Verondersteld mag worden dat thans dUe pluimveehouders ervan op de hoogte zijn dat vóór 30 Augu tus a s per kip 15 eieren moeten zijn ingeleverd bij een door den Proyincialen Voelselcommissaris aangewezeft erkenden verzamelaar Door bijzondere omstandigheden konden de aan slag ka ar ten voor deze verplichte inlevering nog niet aan de pluimveehouders De gelegenheid om ieren bij de erken de verzamelaars in leveren 1 echter leeds opengesteld Pluimveehouders mogen er dus niet op rekenen dat zij in verband met de late toezendmg der kaart gedeeltel k van dezen mlevermgaplicht zullen worden ontheven Indien ztj niet weten bij welken verzamelaar de eieren moeten worden ingeleverd kunnen zij hieromtrent nadere bijzonderheden te weten komen bij den Plaatselijken Bureaiihouder waaronder ZIJ ressorteeren Pluimveehouders levert uw eieren nIeC af aan een niet doer onf eengeitelden verzamelaar want deze eieren zullen met van u r leiferinssplicht worden afgesohreVfln Door ons aangestelde verzamelaars zijn in het bezit van een onderteekende ver klaring van het Bureau van den Provincialen Voedselcommjssarii voor ZuidHol Und Zoolang de aanslagkaart Inzake de te leveren eieren nog niet in uw bezit is behoort de verzamelaar bij u bij het in nemen der eieren een voorloopig ontvangstbewijs te overhandigen Op vertoon van dit voorloopig ontvangstbewijs zal de verzamelaar straks het geit v rde aantal eieren op de achterzijde van de aanslagkaart noteeren EiachC dus een voorloopig ontvang tbewijs wanneer u eieren Inlevert en bewaart fHt zergvuldtg DF VOEDSELCOMMISSARIS VOOR ZUID HOH AND TABAKSTOEttlJZINGKN De gSecretaris Generaal van het Departe ment van Handel Nijverheid en Scheepvaart maakt bekend dat detailli en de met tabak R2 gemerkte bonnen in het tijdvak van 29 Juni tot en met 3 Juli as bij de plaatselijke distnbutiedien ten dienen in te leveren in veelvouden van 5 stuks di lO rantsoenen en met een minimum van g stuks d 1 veertig rantsoenen De bonij n tabak R2 d enen gescheideri gehouder te worden van de t twone bonnen der taba tpkaart en dienen d rf aïve op afzondeili ke opplsfkvellen MD 18 tjeplakt te worden en met e n afzonderlijk f itvangttbev ijs MD 20Ia ingeleverd te word n Ind en liet ev nwel niei iriogelitk is een vechoud van 5 bonnen tabak R2 te bert ken mag ter verkriig ng daarvan aanvul rg fiesch edei met bonntn J8 en J9 welke binntn e n waarde van een rantaoen tabak vf rtegenwoordiqen Voor elke ontbrekende 1 in abak R2 moeten derhalve 2 bonnen 6 of J9 worden bijgepiakt Bij inlever ng van de geroemde bonnen 7uUen de d t islen totw irmgen u fieiken waarvan de hnkeibovenliotk is verviijdeid en v elke uitslLiiiend echt geven op het koo pen van sigaren Bij mltverme van de e t evMi7inE en zullen de d ïtnbutiediensten verzameltoev ijr ngen voor tabak uitreiken v a rian de linkerbovenhoek eveneens is fr vT derd T e7e toewi ngen dienen derhaHe m een af ondeilik zakje MD 2oa en met een afzonderlijk onlvangs bewijs MD 257 te worden ingeleverd V orts ditn n detailhsten de met Sögaretlen R2 ge nerkte bonnen welk recht eaven op het koopen van twee rantsoenen sigaretten Redurende bovengenoemd tijdvak typ afzondeilijke opplakvcUen MD 18 doch met 1 ef7p fde ontvangstbewijs als de bonnen tabak R2 m te leveieo De mlevenng dient te geschieden m veelvouden v n 5 bonnen en met een m nimum van i bonnen d i 10 rantsoenen teivvijl aanvulling tol een der geliji veelvoud dien te geschieden met een dubbel aantal bonnen der sigatettenkaart welke rpder geldig verklaard zullen worden voor het tydvak van 28 Juni tot en met 4 Juli a s pe gedurende het tijdvak van 28 Juni toten met 4 Juli a s ter verkrijging van tweeextra rantsoenen sigaretten aan te wijzenbon der tsbakskaart dient gedurende hettijdvak van 6 lot en met 10 Juli as opde elfde wiize als d bonnen tabak R2 ingeleverd te worden De distributiedienstenzu len Dij inlevering van deze bonnen toemgen voor sigaretten uitreiken 5331 hUNDVEELEVERING 1942 BiJ de vaststelling van den aanslag 1942 voor de v erphchte rundveelevering 1 42 weid J ehalve een aantSi kilogrammen dat verplicnt m ieBt worden geleverd tevens aangegeven een minimum aantal runderen ttniTiinste eenmaal gekalfd dat hierbij moeftt worden galevefd Deze maatregel had ten doel om te voorkomen daf in de samenstelling van den veestapel te groote verschuivingen zouden optreöen Mede In verband met de vetposltie is echter beslpten om het minimum aantal te leveren koeien te doen vervallen zoodat thans de veeh der vrl is om zUn aanslag te voldoen door levering van die runderen die hij daartoe het meest geschikt acht Hierdopr w dt hem dus de gelegenheid geboden zijn leveringsplicht te vervullen door levering uttfslultend in den vorm van jongvee 5326 AARDAPPBLBONNEN De Secretaris Generaal van het Departement van Landbouw en Visscherij maakt bekend dat detaillisten de bonnen aardappelen 31a en aardappelen 31b welke zfj na hun inleveringsdag in de week van 21 tot en met 27 Juni hebben ontvangen op Dinsdag 30 Juni af bij de plaatselijke dlstribUtlediensten moeten Inleveren De diensten zullen daarbij toewijzingen uitreiken welke geldig zijn gestempeld tot 28 Juni 1942 Deze toewijzingen kunnen derhalve niet worden gebruikt voor het koopen van aardappelen doch dienen voor de verrekening van het door de VJB NA in de weck vail fil tot en met 7 Juni verstrekte voorschot Eventueele restantbonnen 31a en 31b dienen tot een maximum van 9 stuks zorgvuldig te i orden bewaard De aandacht wordt er op geveitigd dat debonnen aardappelen 32a niet op hetzelfdeopplakvel mogen voorkomen met de bovengen $emde bonnen De bonnen 3Sa dienenIn het tijdvak van 29 Juni tot en met S JuU a ft op de normale w4ze te worden ingeleverdter verkrijging van toewijzing 5SI0 NIEUWE TERREINWINST BIJ SEBASTOPOL Gevechten ten ZuidOosten van Charkof Het opperbevel van de Duitsche weermacht maakt d d 25 Juni bekend In hét vestinggtbied van Sebastopol heeft de aanval der DuitschRoemee Bche troepen in verbitterde bosch en ïtraatgevechten opnieuw aan terrein gewonnen Zwifre en doeltreffend aanvallen vah formatie vliegtuigen riehttÉn zich vooral tegen de stellingen aan de Zuidelyke baai bij Inkerman en tegen de verdedigingszone om Nikolajefka Ten Zuidoosten van Charkof is sinds 22 Juni een aanval ter vernietigingvan vyandelyke afdeelmgen aan dengang Aan de rest van het Oost lykefront vallen geen essentieele gevechtshandehngen te bespeuren afgezien vanfelle succesvolle gevechten met devuandeiijke strydkrachten die aan deWolchof zijn ingesloten Verkenningsvliegtuigen vernietigden in de Fmsehe Golf een mijnenveger der bolsjewisten Aan de kust van de Noord ijke Ijszee brpcht de luchtmacht ip de baai van Kola twee koopvaardijschepen van tezamen U 000 brt tot zinken en beschadigde nog een ander groot vrachtschip door bomtreffers De bolsjewisten verloren gisterwi 71 vliegtuigen Zeven eigen machine worden vermist In Noord Afnka braken de Dditschr Itaüaanscüe troepen het vijandeluke verzet aan de gren tusschen Libye en Egypte en namen de vestingen Capuzz r SoUoem en Haltfiya In In scherpe achtervolging van de verslagen Bntten werd Sidi el Barrani en het gebied ten Zuido ten daarvan bereikt In den stryd tegen Groot Brittannie bestookte de luchtmacht in den afgeloopen ïiacht het industnegebied van Birmingham alsmede beiangrijke militaire doelen in Zuidoost Engeland met brisanten brandbommen De houder van het eikenloof bij het ridderkruis van het ijzeren kruis Oberfeldwebel Steinbatz vhegtuigbestuurder m een eskader jachtvhegtuigen is na zijn 99ste overwinning in de lucht van een vlucht naar den vuand niet teruggekeerd ei hem vefliest de luchtmacht een van haar meest succesvolle jachtvliegere De Fuhrer heeft het heldhaftige optreden van Oberieldwebel Steinbatz achteraf door het verleenen van het eikenloof met de zwaarden bij het ridderkruis van het ijzeren kruis geëerd Bij de m het v eermachtfbencht van gisteren gemelde resulta en op den Atlantiiichen Oceaan heeft zich de duikboot onder leiding van den ftitenant ter zee eerste klasse Rostm bijzonder onderscheiden WAVELL MINISTER VAN DEFENSIE Als opvolger van Churchill De crisis ker Britsche regeermg die door de debfcle m Libyej js ontstaan neemt steedi Scherpere formen aan zoo meldt de ¥ a uit Londen Het Urt m het vooniemen Churchill als ni nister van Defensie at te zetten da hij wat deze portefeuille betreft het ergste gefaald herf t Als xijn opvolger als minister van Defensie wordt de naam genoemd van generaal VVavell Daar ChprchiU het ministerie van Defensie als zijn voo naamste taak heeft opgevat bestaat de mogelijkheid dat hu ook het minister presidentschap zal laten vallen Het parlement bevindt zich in een zeer netelige positie daar Milnes reeds een motie van wantrouwen voorbereidt Aan den anderen kant kunnen die afgevaardigden niet voorbijzien dat Churchill b de zwaarste nederlagen h klaargespeeld heeft het vertrouwen te doen bewaren Advertentiën Uit een exploit van n l deurwaarder den 25sten Juni 1942 op de bij de Wet voorgeschreven wijze beteekend blykt dat ter requisitie van den E A Heer Kantonrechter te Gouda i OPGEROEPEN Bernardus Joseph van Dam wiens woonen verblijfplaats binnen en buiten het Koninkrijk onbekend zijn om op Donderdag d n tweeden Juli 1942 des voormlddags om 10 tlur te verschijnen voor den E A Heer Kantonrechter te Gouda alsdan zitting houdende m het gebouw Artt Legi aan de Markt n o 27 aldaar Ten einde te worden gehoord naar aanleiding van een door zUn dochter Cornelia Maria van Dam wonende te Gouda ingediend vei qjeks chrift strekkende tot hgt bekomen van tussrhenkomst om een huwelijk te kunnen aangaan met Johannes Ger rdus Kuiser wonende te Oouda B 3 N AKKKRSDIJK deurwaarder osaoo 6 JULI a s liiJMtitiitfiirlfaktniiirMileriijt nar Iruideniirs Inschrijving nieuwe leerlingen I Juli 7 Juli n m 6 uur In Hotel t flauwe Kruis LEERMNG gevraagd Autobekleederll C A Bennis Oowfe 30 FUNK DIGMEISIE gevraagd zelfstandig kunnende werken v Itersonlaan 13 b Flinke Loopjongen gevraagd Hoo loon Boekhandel J DE VEN Wijdstraat 4 ülkmppe Het nieuwe v n mn er Ojevraagd voor direct een NET DAQMEISJE boven t Jaar zelfstandig kunnende werken Aanmelden Graaf Florisweg 38c Aangeboden Een prima Tandem 2 platte Bakfietscn Een gebruikte Piano notenliout v J ielen Potpstraat 47 Waddin zeeppoeder ver een oude f orden tujirt ik èSuSéebrutksaanwnz nè staat ée heel toepassel jke zeeppoeder Te koop een 14 voets JOL MET ZEIL prijs 475 Te bevragen A L V d HOORN Qroenendaal 85 Groentepianten zijn voorradig A V DAM Voofwill ns 20 J Dit bewaren i Een licht MOTORRIJWIEL met goede banden e koop gevraagd Br no O 3645 bur v d blad I waschgoeds Publiutx y h Depi H nd t Nl n Scheepv 1 b Rijkjb Chem prod Sect Zeep Uw brood behoeft MET KLEF TE ZIJN Probeer ons brood Het anookt ü fqn W C VAN OEL Jr GROENENDAAL 64 TEL 3584 u i tH AJbert Heijt Uw Kruidenier Laat dat Uw leuze zijn en Uw huishoudeif vaart er j wèl bij I Altijd prima kwaliteit in de provisiekast en altijd een vlugge hulpvaardige bediening Zelfs m de moeilijkste tijderu blijft het prettig om bij Albert Heijn cliënt te zijn Daarom hooren wij dagelijks de opmerking i4 Albert Hetjn er toch met was AlBERT HEIJN Bij A H benl U bon al mei Uw bon WONING GEVRAAGD wegens overplaatsing te GOUDA of omgeving liuuf vanorf f 40 tot en met f70 per maand Eventueel ruilen met Mooie woning te Overveen Haarlem Brieven onder no G 3605 bureau van dit blad SKKHmsisKMKMtiigKMmnn Plaatst hier Uw advertentie p Last van O concurrentie Mtwww MMma wwHWfiiwwa Kbwrde izich jktvmd ïsemd Na d Church jnt V tm V tUche De Vuh rt Je k t al lomt Kieuw JOrlog De laken root Wrzoc n r en ienis Óp bt de Imit mt V liet d Cairo Een Bg w punde eën btlikt Overzi ogsto en g bet co o Ste k 80 ierh Churc bor Ear lerich Ie V litm Éen faeins teerm i4in f e ntta iDen ar Bfttsc W ort ItMpr tg ïerf kt h Je rek jjjor