Goudsche Courant, zaterdag 27 juni 1942

mmm0m0lsifi f miSË mi i n a LAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN ew Yorlc Times verklaart dateyelt en Churchill hun nieuwe tegie inzake een offensieve oorlog Ing hebben uiteengezet voor denrlogsraad voor den Stillen Oceaanvoor vooraanstaande leden van het pes Roosevelt en Churchill gaai uitdrukking aart hun vertrouiHi dat het nieuwe plan het resul at lou opleveren dat de geallieerdenlensclten Beide staatslieden heben in bemoedigende bewoordingen algemeen overzicht gegeven van a ooiogatoestand Churchhill Verluide dat er geen gevaar bestaat jptB te verliezen De positie waariiich de Savjet Puisische legers zich Vinden werd bevredigend geiend N de bespreleing met Ropscvelt enJiiEchill zoo ichf yft de correspontnt verder hcerschte onder de levan het congres een optimisKhe stemming De gezant van Nieuw Zeefand aih verklaarde na de conferentie It de nieuwe oorlogstoestand over algertieen tameHjk wel overeenimt m t de wijze waarop Australië liéuw Zeeland en Tsjoengking den riogs to stand zagen Del minister van Builierilandsche jlten vSn Tsjoengking Soong die om moten steun do r de luclitmacht nad irzocht verklaarde dat hij er nie in twijfelt of de geallieerden hebm volledig Begrip vanjje bèteei iis van den Stillen Oceaan Op de vraag wat hij erover zeide it de troepen van de spil reeds in gypte oprukken verklaarde de ge Knt van Nieuw Zeeland Ik et dat de troepen van de spil naa Mro komen Een lid van het congres dat aanweig was bij de besprekingen met Rooevelj en Churchill heeft den corresDndent van de New York Ti ir es n commentaar gegeven waaruit l lkt 8at Roosevelt en Churchill het erzicht over den algemeenen oorijstoeitand op zoodanige wijze heben gegpvèn dat hét allen leden van I corigrcs had voldaan OOK LItWiNOF AANWEZIG en loodsen werden twee zware explo melJ worden gekocht waarbij steeds tuigen aangevallen Groote vefnielin lende bonne I an de gezinsleden sameigen werden aangericht j te i oegen Steplicn Eady de secretaris van Sosevelt liecft naar de Britsche nichtendienst meldt verklaard dat 1 Sovjet Unie deelneemt aan de onerhandelingen tussi hen Roosevelt en turchill en vertegenwoordigd t rordt tor Litwinof Early heeft volgens den Britschen erjchtendienst koorts verklaard dat verschillende ontmoetingen met tw jjof een andere serie besprekmra voimen waarbij overaf tot in de Icinste kleinigheden gaande consta eringen en overzichten opgesteld U Tegelijkertijd worden besprekinM gevoerd met hooge officieren van tt leger het luchtwapen en de maae waaraan ook de V S Groothtlannië en de Sovjet ütM jieelne Early voegde hieraan toe7 dat de ntsch Amerikaansche besprekingen nortgrzef worden en beschreef de prekingen mét de Sovjets als van mtgebreiden aard Ook Cordell Huil erjpu ainwezig geweest Naar uit een bericht uit New York jkt heeft de Amerikaansche centtr aan de bladen medegedeeld dat I de toekomst over diplomatieke beïfekingen of onderhandelingen geen oorbarige berichten of commenta ifiogefi worden gepubliceerd De vfiM iiy terdag 27 Juni 1942 Jaargang No 20970 urolull in Engeland teruggekeerd kuwè strategie van Roosemu en Umrchill i oorlogsraad en congresleden uiteengezet inof heelt aan ofiderhandelingen te Washington deelgenomen Naar de Britache nieuwsdienst auMt is ChiucjIiUl uit de Ver gtaten in Engeland teruggelceerd pers moet ieer groote terughoudendheid in acht nemen RCHILL EN ROOSEVELT VOOR HET CONGRES ïroegare berichten meldden DeJ x e Uhingtonsche correspondent van de ho uden met de nederlagen der geal Verschillende tenatoren hebben zich Donderdag m den Senaat 6ezig ge CRITIEK OP iBRITSCHE OORLOGSVOERING lieerden op alle fronten meldt het D N B Senator EUendér stelde daarbij den eisch dat president Roosevelt de opperste leiding va de vereenigde nape op zich zou nemen by de inspanningen om een veranderig te brengen in den huldigen ongelukkigen toestand Voorts verklaarde EUender de door de duikbooten veroorzaakte seheepsverliezen hebben een schandaKgen omvang aangenomen Ellender s elde de apathie dér Britten verantwoordelijk voor de nederlagen in Tobroek Inzake zün eisch dat De bekende Eneelsche militaire desI ndige Liddel Har + schryft in de Daily Mail naar het D N B uit Gtnève meldt Alle berichten uit Libye w ijzen erop dat het Britsche leger weer eens er uit gemanoeuvreerd is Hij cischt dat men zich bewust is van de diepere oorzaak van deze nieuwe ramp en fun lamenteele hervormingen invoert Het falen van gelöefide Britten in Libye meet worden toegeschreven aan de opleiding v n de Britsohe officieren In Engelard js in plaats van tak iek in den vorm van gevechtsopleiding en daarmede haar snelle toepaFsi ng te leeren de taktiék tot traagheid gemaak t it wordt be we7en door de tot nu toe opgedane oorlogservaringen en do r de manoeuvres van het Britsche legei die L el Hart de laatste twintig jjiar heeft bijgewoond Dé oefeningen werden een parade emdientengevolse was het instinct voor snelle beslissingen gaan kwijnen Een andere factor was 8ok het Britsche jiatioBale karak er Thans IS aldus besluit dere militaire expert het oogpnblik gekomen om te zorgen vQor eer andere opleiding det leiders Men heeft nieuwe vermetele Ieider noodig als Engelan Uden oorlog nogwil winnen ATTLEE O VER HET TWEEDE FRONT In het Engelsche Lagerhuis h eft Attlee verklaard zich te verheugen dat hij de gelegenheid kreeg in het algemeen te kunnen verklaren dat geen speculatie over tijd of plaats van heï toekon tige offensief der geallieerden hetzij in kranterartikelen hetz in redevoeringen gewenscht zijri DE POSITIE VANJEOYPTE De Britsche propaganaa heeft het bericht verspreid dati de Egyp ische minister president Nahas Pasja verklaard zou hebbenr dat de Egyptische regeering voor den oorlog gereed is en dat Egyp e zpo noodig by machte is een half millioen man op de been te brengen Tegeit deze bewering is Nahas Pasja opgekomen met de verklaring dst de Egyptische regeering nog altijd on 1 m WM m f himmelpenningh WtoeMv te 8 hevMrii4 it BESPREKINGEN IN BRITSCH IIfDÏE Rajlio Delhi meldt dat de voor malige ministerpresident van Madras ïlaja Gopalachari zijn besprekingen met den voorzitter Van de al Indisch mosIemliga Mohammed li Jinnah te Bombay heeft beëindigd Voorwerp van besprekingen was de verbetering der betrekkmgen tusschen hindoe en mohammedanen Raja Gopalachari is gisterochtend van Bombay naar Wardha vertrokken qm daar zijn besprekingen mët Gilhdni voort te zetten Intusschen is nok dé leider van het Congres dr Rajendra Prasad te Wardha aangekomen Te Wardha wordt door den ob g esleider onderhandeld over den eisol aan Engeland on Hndië te verlaten Verklaring van Soelbhas Chandra Bose Soebhas Chandra Bose heeft met be trekking tot het verbod van he t vooruitstrevende blok in Indië forwftrdbloc verklaard Het bericht dat het vooruitstrevende blok in Indië onwettig is verklaard heeft my geenszins veirrast Het i s een nieuw bewijs voor de middelen waarmede de Britsohe regeering die voorgeeft voor vrijheid en democratie te strijden optreedt tegen de Indische patriotten die de vrijheid vin hun land verlangen De Britsche regeering heeft daarmede onbewust toegegeven dat het vooruitstrevende blok de avantgarde vormt yan de vrijheidsbeweging in Indië In de toekomst zullen in het geheel land ongetA ijfeld nog meer leden vaiï de pairtij in de gevangenis worden geworpen dooft daardoor zullen slechts invloed en populariteit van het vooruitstrevende blok in Irdjë toenemen en de antl Britsche stemming der massa groeien Het vooruitstrevende blok wortelt thans in het Indische voljc en zyn aanhar gers telt het NQnder jeugd arbeiders en boeren en onder de soldaten van het Indische leger Geen vervolging hoe MELDT U AAN BIJ HET GEWESTELIJKE ARBEIDSBUREAU voorwaardelijk vasthoudt aan de verklaring die aij op 21 April in de kamer heeft afgelegd Nahas Pasja heeft toen namelijk letterlijk gezegd NooifUfal Ik mijn toestemming geven voor een stap die Egypte er to zou brengen aan eèn oorlog deel te ncmAi of troepen naar 4iet front te sturen wat voor omstandigheden zich ook kunnen voordoen ENGELSCHE VERLIEZEN IN NOORD AFRIKA Engelands verliezen aan ütienschen bij den stryd in Noord Afrika zyn zoo groot dat het geheele recrutoE ringsprogram voor hefEngejFche leger moet worden veranderd schryft de Daily Mail Groot Brittanrië moet nu teruggrijpen tot de oudere lichtjngcn en deze in de plaats s ellen van de jongere mannen in de wapenbedrijven De komende drie maanden zal men derhalve duirenden mannen tot den leeftijd van 50 en vrouwen tot den leeftijd van 45 jaar oproepen orti te werken in de munitiefabrieken Van otficieele zijde is reeds bevestigd dat men in die omstandighedeh geen productiestijging meer kan bereiken alleen doordat de jverkkrachten ontbreken De Engelsche vrouwen zullen voortaan no meer dan tot dusver worden be rokken by de organisaties der oorlogshulpdiensten en bit werk zaaijnheden in de wapenbedryven De onlusten in Iran TOESTAND VERSCHERPT Uit Iran komen nieuwe berichten over een ver herping van de orlusteh Inde provincie Fars zou een volkomen chaos heerschen Overal worden de dorpen door gewapende bandieten geplunder en de relden verwoest Koerdische ops andalingen waren 19 Juni verschenen voor de stad Sjapoer om daarop een aanval te ondernemen De gouverneur had het Sovjet Russische garnizoen om hulp verzocht De bolsjewieken hadden troepen gestuurd wsar e K rrfen zich weer teruggetrokken hadden r Een volk leeft niet alleen in hel heden msar ook In het verleden en de toekomst Ieder m ensch U een schakel In de lange keten van tjn voorouders en zijn nakomevlingen De S S ts een gemeenschap van sibben die tezamen een weerbaar volk vormen Treedt in de rtjen der Nederlandscha tt fel ook kan het blok verstoren D uiterste vleugel van het Congres is steeds het ergst vervolgd Toen Cripps naar Indië ging werden de leden van het congres die zich bü de leiding van Gandhi hadden aangesloten vrijgelaten doch jde leden jan het All India forward bloc moesPn in de gevangenis blUven Tijduns het verblyf werden nog talrijke leden vap het blok in de gevangenis geworpen Het Indische volk weet uit ervaring dat de basis van hot Britsche bestuur in In ië is Verdeel en heersch Canferentie te Wardbft Als gevolg van de onlangs gehouden besprekingen tusschen Gandhi Nehroe en Azad in Wardha eenerzyds en den Indischfn nationalen raad in Bangkok anderzyds zal het eerste comité van het congres den 4en Juli te Wardha voof een historisch belangrijke conferentie bijeenkomen De tt rjjd in S janti LIN6TSWAN DOOR JAPANSCHE TROEPEN bezet Domei mekide gisteren van het front in Sjansif Lintswan een zeer belangrijk strategische basis van den vijand in de provincie SjSlisi is gisteren om 14 uur door de Japansche troepen bezet Een ndece Japansche eenheid eeft gisteravond Anjangtsjoen het hoofdkwarticer yan het 27ste leger gelegen op ongeveer 10 km ten Noordoosten van Lingtswan bezet Tydens deze operaties hebl en Japansche strijdkrachten 500 vijandelijke soldaten in de pan gehakt De strijd in dejprovincie Honan Uit Töl wordt gemeld Volgens berichten van liet front zijn Japansche colonnes die na de grens tusichen Sjansl en Honan te hebben overschreden bnweeerstaanbaar in Zuidelijke richting oprukten genaderd tot Peiansjang in de provincie ftonan De Japansche troepen sluiten tiians na het gros van de achtste Itsjofngkingeesche reservedivisie te hebben uiteengeslagen een ijzeren ring om alle in dit gebied staande Tsjoengkingecsche strijdkrachten Opperbevelhebber van Amerikaansche luchtmacht in China Radio Boston meldt daf generaalmajoo Scott benoemd is tot opperbevelhebber var de Amei ikaansche luQhtniacht In China Mussolini naar ZuidItafië REDEVOPUMGEN TOT DE STRIJDERS De duce is gisteren teruggekeerd van eji vliegtocht naar Sardinië en Zuid Itilië waar hy de formaties van de koninklijke luchtmacht en marine heeft geïhspeeteerd zoo meldt Stefani Hy heeft zelf het driemotorige vliegtuig hestuurd en in drie dagen 1800 kilometer gevlogen De duce heeft een groot aantal militaire vliegvelden en marinehasfc bezQCht en persoöhlyk 1267 strijdfers van lucht en zeempcht onderscheiden o a hen die zich hebben onderscheiden in den laatstgn lucht en zeestriid in het centrale deel van de Middellandsche Zee die yan zoo beslissesiden invloed is geweest op den slag in NoordAfriKa De duce die vergezeld was van den secretaris der partij en de onderstaatssecretaristen van Marine en LtjChtvaart heeft in zijn verschillen de redevoeringen tot de stryders die onderscheiden werden o a gezegd Op 14 en 15 Juni heeft de Italiaan sche luchtmacht een bewös gegeven van haar kracht en hebben de bemanningen haar vermetelheid bewezen door het gevaar te trotseeren met de onverschrokkenheid van lederen fascist GrootBrittannië heeft eindelijk diep in zyn vleesch de 4 eet van den Romeinschen Wolf géVoeld Door de convooien in de straat yan Sicilië te blokk eren hebt gij de sfliitterende overwinning van Tobroek mogelijk gemaakt en alle gevolgen die zich daaruit kunnen ontwikkelen Weest trotsch dat gij hebt deelgenomen aan een slag die bewees dat de Middellandsche Zee Italiaansch was en weer zal worden De nieutJüe aardappelbon De aecretaris ceneraal van het de partement van Laadbonw en VlsscherU maakt bekend dat gedurende het tijdVak van 28 Juni t t en met 4 Jnll aj elke der met 33A gemeikie bonnen van de aardappelkaart recht geeft op het koöpen van 3 4 kg aardappelen Geldigheidsduur bon 32A verlengd De secretaris generaal van het departement van Landbouw en Visschery maakt bekend dat de geldigheidsduur van de bonnen aai appelen 32A welke elk recht geven op het koopen van 1 2 kilogram aardappelen is verlengd tot en met 4 Juli a s Vliegkampschepen inplaats van slagschepen SENATOR CLARK ACHT SLAGSCHEPEN VIT DE MODE Uit Washington wordt gemeld dat de democratische senator Clark de schrapping heeft voorgesteld van de goedkeuring voor den Souw van nieuwe slagsthepen Hy motiveerde dit voorstel hiermede dat de bouw van kltine en grootere vliegkampschepen J espoedigd moft werden Het slagschip zoo zeide hy is uit de mode en men zou er goed aan dofen om slagscheden en kruisers die tharts in aanbouw zyn e Veranderen in vliegkampschepen Aitaeriluuinscke senaat neemt vlootprogramma aap United Press taeldt uit Washington dat de Senaat t vlootbouwprogram heeft itangenomen en san het Witte Huls doortcestnurd In het program worden de vliegkampschepen belangryker ceacht dan de slagschepen Wapenfabrieken aan de Wolga bestookt CXPLOSIE8 EN BRANDEN VEROORZAAKT Duitsche gevechtsvliegtuigen hebben gisternacht naar door het opperbevel der Duitsche weermacht wordt gemeld in een vlucht die 800 K M diep vijandeüjk gebied binnen ging wapen fabriekoi aan de boven en midden Wolga aangevallen in de gebouwen sies gezien Bovendien ontstonden rp ui L en op Eiroott afstanden zichtbare branden Donderdagochtend werden spoorwegdoelen en een vUegveid bij Moskou bestookt Op het vliegveld werden schuilgelegenheden en de startbaan zwaar beschadigd Luchtaanval op Malta GROOTE VERNIELINGEN AANGERICHT In den nacht op Vrydag is het vlieg veld Lucca op Malta door verscheidene golven Duitsphe gevechtsvli Mussert s bezoek aan NoqrdHolland ALKMAAR HOORN EN PURMERENi OP HET PReGRAM Zooals op den eersten dag van irMusserts bezoek aan NoordHollandzoo trok ook d n derden d g weereen lange colonne auto s door hetmooie polderlandschap van deze provincie aldus het A N P Dien dag werdeen ijezoek gebracht aan Alkmaar Hoorn en Purmerend Na ontvangst door burgemeester BA van der Sluys an Alkmaar inspecteerde ir Mussert de opgesteldeformaties 4i Oni kwart over een vertrok ir Mussert toegejuicht door velen naar het bureau van jden Landstand om vervolgens in de Harmome een vergadering van alle dorpsboercnraden in de provincie bij te wonen Boerenleider Saai hield een rede welke door ir Mussert werd Ijeantwoötid Vervolgens l egaf de leider der N S B zich naar Benningerbroek waar de modelfruitkweskerij van den heer Kaper lid der i eweging werd t ezichtigd Gedemonstreetd werden het uitdunnen van appel en peer hel krenten der druiventrossen en de bespuiting er boomgaarden tegen insecten Ir Mussert tt nde veel belangtelling voor de resultaten die de heer Kaper hier heef t behaaU Bueaai MASR tl RU na PoMMkMtBg tt M Chefradactcun t HETKR Qotida SERVIESGOED OP PUNTEN Puntenkaarten worden binnenkort uitgereikt VOORLOOno DRIE BONNEN JIESEBVE AANGEWEZEN De s retaris generaal van het departement van Handel Nijverheid en Scheepvaart maakt bekead dat in het tijdvak van 19 Juli 1MZ 4 Augustus 1942 puntenkaarten voor serviesgoed door de plaatselijk dJstributiediensten zullen worden Oltgereikt Dit zal tegelijk met de uitreiking der bonkaar ten voor v Mdingsml3aeleii voor de negende ptriode plaats vinden leder die voor een bonkaiirt voor voedingsmiddelen in aanmerking l omt xal ook een puntenkaart voor serviesgoed ontvangen Van deze puntenkaarten zullen met ingang van 9 Augustus 1942 een aantal punten worden geldig verklaard die recht geven op het koopen van serviesonderdeelen Tevens zullen met ingang van 9 Augustus 1942 voor de gevallen van huwelijk eerste inrichting of vernietiging ten gevolge van brand oorlogsschade e d geen ipeciale vergunningen voor tafel theeen ontbijtsersiezen meer worden uitgereikt doch zullen in plaats hiervan speciale pimtep worden uitgegeven Nadere berichten omtrent het bovenstaande aulien te zijner 4ijd werden gepubliceerd In verband met de omstandigheid dat het behalve la de genoemde gevallen van huwelijk e d reeds eemiinen tijd niet mogelijk was ileh sefvièsonderdeelen aan te schaffen en verschillende personen hierdoor moeili heden ondervinden is voorts besloten on voor het tijdvak van Maandag 29 Juni 1942 tot en met 8 Angnstns 1942 drie met het woord reserve gemerkte bonnen van de bonkaart voer voedingsmiddelen en wel de num Mrs 30 31 en 32 ongeacht fit hiervoor het cijfer 1 2 3 of 4 is vermeld geldig te verklaren voor het koopen vSn serviesiAiderdeelMi Deze bonnen hebben elk de wffitrde van één punt Op deze punten niogen de verschillencte artikelien di hieronder zijn ver hèt aantal punten dat bij deze artikelen is Vermeld moet worden ingeleverd i lat bord 3 pt diep bord 3 ontbijtbord 1 dessertbord 1 kop metiiijbehoorende schotel 2 losse kop 1 komrt etje 1 melkbeker 1 gedekteschotel dekachaal 10 vlecschvisch schotel 8 soepterrine 16 sauskom 8 slabak 5 zuurschaal 4 broodschaal 8 theepot 5 koffiekan 5 melkkan 4 melkroomkaimetje 4 suikerpot 4 bolervloot 8 nestschalen 15 losseschjal S raien zal ook de artikelen die een oog e waarde dan iirie punten hebben kunden koopen door de verschil Dezer dageil Is een Ne derlandisch Techn Comtnando naar het Oostelijkfront vertrokken VanXïeelkeTken spreekt demapnen voor het vertrektoe fPoij jioonMcv In het schH lèrachti Hoorn met zijn vele antieke geveltjes en mooie waag gebouw wachWe nem voor het loring huis een merMyt bewoners op Vooral de jeugd was in groeten getale opgekomen en jnichje den leider hartelijk toe Tot slult van der tocht werd nog een ySioek gebracht aan het kringhuW W Purmerend Ook daar was de ontvangst spontaan Ir Mus5ert toefde geruimfn tyd temidden der krindeden en hield hier nog een korte toespraak waarin hij de gedachten naar voren gebracht in zijn rede te Amsterdarp nog eens in het kort weer gaf Omstreeks half zevA geerde Ir Mussert met gevolg terug in Amsterdam vanwaar hij in den avond naar Utreclit vertrok aM w w g nnnaMa iiA i 0H en Hlaan Zon op 20 onder 22M i Maan op 21 49 onder 5 34 I Mea it verpikkt to rtr duisteren van zonsondertfaBt tot sonsopkoab Lantaamt van voortaigcn moetea een ball aar aa coatOi eriiaog onta tokei wrd n 3 inni MiMM niMMai MH MM anit K 1M