Goudsche Courant, zaterdag 27 juni 1942

mm ZATERDAG 27 JUNI I942 N C M KOCH BM l fc w aar d Ig Jobilram qi 1 1M a s Tergend borende ptjn Bonder opiieiiden oiorgaaDaar den tandarts do pb neem nu 4mi m AKKERTJES dia 4a ia vardi fvan qa lealt weer op binnen s kwartier AiaCBRTJBS atiUaa diMCt Ie pVoea aa aaaluB dM U zich prettig gaat voelen Hat il cea kleinigbeid t ertie jaren in dienst van den post en van di vceriJ jaoc aiet auniter dK S3 op het P T T kantoor Gouda Dat Dierkwaanfage fat moeten we hier even vastWffer te mppr omdat dit zeWMÖme jubUeam betreft dea wel aan ieder bekenden eer Teroienttelijken ambtenaar den heer ti C H Koch M C M KOCH f Famnic oto V eertig jaren j leden op I Juli 1902 vin £ de heer Kocb die op S Januari 1884 Ie Groningen werd geboren zQn loopbaan bü de post aan als klerk op bet kantoor Ams erdara Daar bleef hü bijna Vier jaar werkzaam Op 20 Fehr 1S06 werd hjj verplaatst naar Monnikendam en kort daarop 1 Mei d a v naar Eipmen Na een jaar op het kantoor Enunen te hebben gewerkt kreeg bij HiUegom tot standplaats welke verplaatsing gepaard ging met zijn benoejning tot klerX Ie klaea Na HiUegbm volgde Gouda waarhpen e heef Koch op 16 December 1906 werd overgeplaatst Hier klom hij in rang op 1 Januari 1918 wend hij adjunct commies op 1 September 1918 commies titulair en op I November 1928 volgde z n benoeming tot commies bü den P T T Het LS oni bekend dal de Jubilarisin ambtelijke kringen bekend staat alseen aocuraa en türd werker altijd voork unen en welwillend en Meeds bereid ieder die zjjn hulp inroept andienst 1 zün en bij te slaafi N ets ishem ooit te veel D heeft hji ook getoond in zün jarenlange functie vancorrespondent van het Personeel enkinderfonds bij de P T T in welkefunctie hü veel in het belang van hetpersoneel heeft gedaan UU15KAM§B VAN J L BRUNS lïk tK iv to Maar nie alleen in ten ambtelijfcen kring is de heer Koch een gfwpardeerde figuur Ieder dia met de P T T ♦ e maken h eft en datris ieder zaken man groot en klein en talloozc par ticulieren heeft in die lange reeks van jaren met den heer Kodi te maken gehad en ieder zal hebben cr varen hoezeer hij de kunst heeft verstaan om i der van de jmogelijkheden die de P T T voor het zakelijk verkeer biedt op de gemakkelük te en meest vlot e wijze te doen profiteeren Er zün in den loop der jaren wel een klachten grweest over den tragen gang van zaken of over miaKler welluidende behandeling door een of anderen ambtenaar waarbii de klach ten wél eens gerechtvaardigd waren doch ook wel eens zijn oorzaak vonden in het nie altüd goede humeur bü velen van het publiek n aan de dienstbepaürgen die van hoogfrhan zün voorgesch reven Vast staat ech StadsmemoM Si k bij de P T T ter dat de heer Koch altijd he niogBlüke heeft gedaan om het publiek te teJ KO zoover hem dit nwgelijk was Na zooveel jaren dienst op de wyze zooale de heer Koch die fae verrklit heeft hy recht op volle erkenning en gropte waerdeering Naast BJn dienst heeft de beer Koefc aftfld gfoote belangsfelUng ge toood voor sociaal werk in den R K kring wsartoe hij behoort Jarenlang w hU adminiKtrateiir van de H K MJddeostandsvereeniging de Hanie Thana is hjj bestuurslid van S Vincentius en heeft hij zitting in het college van collectanten van de kerk OL Vrouw Hemelvaart aan den Kleiweg en in het R K Schoolbestuur Het is zeker veler wensch dat de jubilaris die Woensdag a s ten zUnen huize de la Reylaan 26 zün veertigjarig jubileum zal herdenken nog vMe goede jaren zoowel bü de P T T als in zün gezin beschoren mogen zün Zijn door innerlijken drang geboren levenshouding waarvan zün onuitge aproken devies luidt ik Dien de velen tol steun is geweest geven ons de overtuiging dat het den heer Koch op 1 Jiili a s niet n belangstelling en waardeering zal ontbreken V Economische rechter te Rotterdam ZUN SCHVUK BE8CHKBAAR CESTELD In Fetoruari j l w er door dea veekoopman T 5n de schuur van den 3S jarigen veekoopman N Speksnüder te Ouderkerk a d Ussel een koe frauduleus gesladiL Deze ko e v as hem door Speksnijdef geleverd T werd voor dit feit reeds veroordeeld tot 6 maanden gevangenisstraf Thans stond jSipeksnyder teredit omdat hü voor deze frauduleuze slachting zyn schuur beschikèaar d gesteld hetgeen door hem werd ontkend Hy meende niet medcpliditi g aan deze slachting te zün geweest omdat hy s geen giaa jwerkeluk deel aan bad genomen Hy vergat echter dat hy zioh door zyn schuur beschikbaar te stellen Het O M wees er tjp dat verd zich den laatsten tüd lerhaaldelü aan strafbare handeljngen tegen de distribute schu jg maakt waarom iiet behalve 8 maanden gevangenisstraf de onmiddellijke gevangenneming vroeg Nadat de riadsnian mr H W A van Toen in s mans tielang had gepleit en gewezen had op de gezmsorftstandigheden van zyn cliënt heeft de recilter Speksnyder veroordeeld tot 4 maanden gevan nisstraf doch de onmiddellijke gevangcnejTÖng met gelast De 33 jaTige slagerskneeht J de Wit uit Waddmgxveen die voor S de slachting in de schuur van S ksnyder had verneht werd daarvoor conform den eisch veroordeeld tot zes maanden gevangenisstraf Verd had f 100 belooning voor deze slachting gekregen VERBODEN VfiBVOER De Officier van Justitie by den Haagsclien Economiscfien rechter Wilde een scb p onderscheid maken voor het vervoer van De Officier wees erop dat thansvoor verboden aatdappelenvervoörde fietsen ia beslag zullen worden genomen In bet geval tan deze verdachtewilde hy nog met een geldi oete van f IS subE 15 dagen becMe nis volstaan De rechter veroordeelde conform d zen eisch DOCTOKAAL EXAMEN GBNBESKUNIffi Ami de Rijks Umversiteit te Utrecht zijn geslaagd voor het doctoraal examen geneeskunde onze stadgenoolen de beeren R M van Delh eu H W B Michgelsen VERHOim VAN GEMEENTEEIGENDOM De burgemeester waarnemen Ie de taak van den Raad h eft by besluit vaa 19 Juni 1942 besloten het woonhuis Regentesseplantsoen no 27 te verhurai aan N van den Houten voor den tijd van 5 Jaren tegen een huurprgs van ƒ 450 per jaar w Jr AT AAR ANNEER Tbeaten Akko de drcusjongen met Robert Kóliriner en Eugen Klypfer Aanvang 8 15 uur Zondag vanaf 3 30 uur Kende Bloseoop Met gefaeime opdracht GustttT IVöhlich m CamiÜe Hom Aanval 8 15 mr Zaterdag vaaaf 6 uur Zondag ntuf 3 30 u Zondag 10 30 o ConciaMDten met Charlotte Suz Scheawbnrs BtonMp Staka t Ufafilm regie Prof Karl Bitter Aanvang 8 15 uu Zondag vanaf 3 30 uur CT Ja l 8 4 aar itjm Openlucht byeeokomst Nieuwe Mat kt onder leiding van Ds H C Leefs 27 Jmi kantoor N A F Westtnven 46 S aiir Vertrdc excursie Vreugde en Arbeid naar Dieselgemaal Z9 Anti 9 lt3ê anr Aanmelding voor uitkeering werkloozaifcas kantoor N A F Westbaven 4 1 JoB vaa n n aon Schoenniilbureau gebMiw Maatschappelijk Hulpbetoon Nieuwe Haven 308 Gelegenheid tot afgifte van sdioenen tot maat 40 1 JaB 8 9 uor OosUiaven 10 Zitting adviesbureau Ned Vereeniging voor LuditbeschermiBg 6 lult 7 uur Gebouw Gemèentelijha GeïondhddsAent Spteringstr 113 Medische sportkeuring 7 Jtll 8 uur Kunstmin JaarvergaderingAlgemeen Zidcenfonds Goudsche Vereeniging oor genees heel en verloskundige jiulp AFHALEN AANVRAA6FORMi rLI£KFN SCHOGNENBONNEN 9 3 U en 1J 4J aar Dbtributle kaïrfour AfhaMa aanvraagformulier ter veritrijging van een cnocnerbon voor hen wier geelachtsaaam begint met een der letten Woeatdag M N O P Donderdag Q R T J Vf UITREIKING VAN LEVENSMIPDELENKAASTEN ENZ Tja M JhU 1 ea t U war Gebouw Oaaiël Uitreiking van levensmiddelenkaarten tabaksen sigaretten kaarten en rantaoenboonen brandstoffen voor gro gezinnen op den datum die is afgestempeld op de thans in gebruik zynde bonbaarten voor levensmiddelen ZONDAGSOUBN8T D ETOKEN A J Kettler Gouwe 166 telef 3358 H Reedijk Cr beöistraaf4S telef 313 APOTHEKERSDIENST Steeds geopend des nachts alleen voor recepten Apotheek P Weijer Gouwe 131 HaAgBche Rechtbank OPUCHTER VEROORDEELD Een groot aantal personen in ons land zyn de dupe gewotden van de practijken van den 30 jarigen A P afkomstig uit Haarlem die met zyn compagnon F etn Leesportefeuille onder den naam Haagschen Lees kriog zou exploiteeran Men stelde vertegenwoordigers aan wien en minimum selaris van ƒ 100 per maand ir bet uitzicht werd gesteld mits borg werd gestort Een groot aantal personen weijlen gedupeerd wAThun geld werd dobr het tweetal opgemaakt Voor de Haagscfae rechtbank hebljen Slachtoffers uit Delft Den Haag Alphen aan den Rün en amlere plaat sen m de Ryoslreek van hun ervaringen verteld Tegen P was een jaar en zes maanden gevangenisstraf geëischt de rechtbank heeft nadat F onlang tot twee jaar was veroordeeld tien maanden gevangenisstraf opgelegd ZOET ROGGEBROOD GEBR TEN HOEVE HOTTER0 M TEl 1 S 2 7 DEN HAAC TEL 333298 Uft vroeger tijden JBiS OODDSCHE COURANT MSU DEi 75 I AB GELEDEN Nu cnie gemeente 4o gelnUcig Is niet meer binnen de lÖB van afalurong i Id te zijn zouden vele ingezetenen verlangen dat een einde kwam aan de lastige en belemmerende bepaling Srap het vastleggen der bondoi Zü vértrouWen dal dit belang de opmerkzaamheid niet zal ontgaan van het bestuur en dat allfs zal gedaan worden om tegemoet i komen aan dit biUiJk en algemeen verSmgen 50 lAAR GELEDEN Tot penningmeester van het waterschap Sluipwük is door ingelanden gekozen uit de voordracht dooé Jiet bestuur opgemaakt de heer J D L Kruit te Reeuwük Burgemeester en Wethfluders v nGouda zuUen Woensdag 13 Juli 1892 des middags ten één ure op het Raadhuis by enkele inschry ving verpachten a Üet ophalen van de haardasch in de Gemeente b hei rijden met den sptioeiw gen en het besproeüen van Genieeatebè stratingen Iniichitingen worden gegeven do den GemeenteBo vmeester 25 JAAR GELEDEN Aaii den Raad der Gemeente Zevenhuizen is een adres ezondeff om het besluit om geen ingenaeur te benoemen tot het maken van Sen rapport of het mogelijk zou zijn dezen winter nog clectrisch licht te hebben in te trelftIfen Dit adres was geifeekend door 60 ingezetenen Bij enkele candidaatstelling zijnte Bergamöacht tot leden van den gemeenteraad gekozen de heerwi J v dHee S v d Oever K Hofland en A Oskam Dt ONZE BIOSCOPEN Thalia Theater JAKKO DE CIRCVSJONGEN JakkoT de Circusjongen is geeneilCusfilm al geeft ze in den aanvangeenige interesante flitsen van het circusleven Die zyn eebter slechts de inleiding tot de eigenlyke hoofdzaak de avonturen van Jakko Het relaasdaarvan weet wel te boeien hoewelhet in eenige onderdeden wat onwaarschijnlijk en gewrongen lijkt De belevenissen van Jakko een ouderloozeknaap althans die waar het om ga t beginnen pas goed als hij met zynvnend en opvoeder de clown Anton door dien circus dinecteur is weggejaagd Hü komt dan in het leven vande gewone burgers d t veel meer aanorde en regel gebond is dan hy inzijn vorige omgeving gewend was tjeen wonder daarom dat hü aanvankelijk missiven begaat Een daarvan het stelen van een hondje en daarvoorlosgeld eiïchen wat hij doet om eenbelofte aan een Vriendje gedaan te kunnen nakoinen wordt zoo zVaar opgevat dat hy niet langer by zÜn weldoeners durft blijven Spoedig bUjktevenwel dat hy daar en vooral doorzyn contact met de Hitler Jagend watgeleerd heeft dubbel en dwars maakthy zJin misslag goed De jeugdige Norbert Rohringer speelt de rol van Jjkko uitstekend terwyl ook Eugen Klöpfer die na hem als Anton het meestop den voogrond treedtf goed spel levert Reunie Bioscoop MET GEHEIME OPDRACHT De film Alet geheime opdracht is er een die spanning en tempo paart aan een prettig aandoende afwisseling in de handeling en daardoolr alle kwaliteiten heeft om er zich uitstekend by te vermaken Voor liet scenario van deze rolprent maakte men gebruik van een roman van Edmund Sabott Viel LSrm um Severin waarby regisseuii Jürgen von Alten de mogelykheden die dit verhaal bo op uitnemende wijze heeft benut Het gaat hier voDmameUjk om een belangryk contract dat zxAi bezig houdt met de regeling van den aankoop van het veelbegearde beryllium in een gefingeerd Balkanstaatje Daar een der mannen by dit contract introkken IS overleden wordt getracht door een schurkachtigen intrigant ken nieuwe overeenkomst a te sluiten Dit kan ecftter niet geschieden want het oude document bestaat hog al is het met te i vinden Er ontstaat nu een wilde jacht op het waardevolle stuk die aanleiding geeft tot vele opwindende scènes Zoo voert het verhaal langzaam maar zeker naar een climax die door een logische oplos ing en een bevredigend slot wordt gevolgd Quatav FroUich is e n der voornaamste figurea in deze filni terwül by t ordt gesecondeerd door Camilla Hom en Paul Wegener S lilou urgr Bioscoop SniKAS De film Stnkas die deze week inde Schouwli urg oscoop gaat geefteen imposant beeld van de taak en demilitaire prestaties van de duikbommenwerpers zooals deze tydens denveldtodrt tegen België en Frankrykin 1940 weMen ingezet Herhaalde malen et men de Ju 87 op het aangewezen doel neerduikea hoort men hetkenmerkende gierende gelnid van hettoestellen ziet men de bommen ontploffen Het verhalende element is in deze film slechts in geringe mate aanwezig Men kan eerder van een groote documentaire dan van een speelfilm spreken Uitgebeeld worden de lotgevallen van een groep vliegers op een vliegveld in Frankrijk onverschrokken en moedige mannen onder wie een prachtige kameraadschappelyke geest heerschll Zortder aarzelen zetten zy het eigen leven op het s ei om dat van hun kamerven te redden wanneer deze binnen net bereik van het vyandcUjk vuur zyn neergeschoten Steeds staan zy bereid om zich in te zetten en hun vefwarring stichtende bommen met zeer groote trefzekerheid af te Werpen De geweldige uitwerking er van wordt verschillende malen getoond Sommige vliegers vind den dood anderen raken gewond maar als delaatsten uit het ziekenhuis ontslagenworden keeren zü weer naar de StuTfas terug en heerscW ej vreugde inhet kamp In het voorprogramma wordt behalve de journaals een geestig speelfilmpje De Zajigles vertoond S V d Kraattk BurgeriU e Stand Gebaren Jimi Jacobus Gerardus zn van O W Olsthoom en J M Kuijf Surinameslraat 203 Juni Johanna Gerarda dr van B de Koogel en I A van der Speld Lijsterbesstraat 23 Pieter zn van T Dexel en J M Frfe van der Palmstraat Itó Jaft ba Everdina dr vanJ Middelburg en W Meyberg R vanCatsweg 106 Elisabeth WilhelrainaHillegonda dr van Th W de Lange enW A Tiggeloven Gansstraat fl Ondertrouwd 25 Juni P Westdorp en J W Broer P de Bruin en J M Zwaan K W Versluis en Gv Zwaan F B Kalmeijer en W At van der Veer DIPLOMA I O Harmonische Lichaams Ontwikke Ontw keling Het ligt m de bedoeling om ook dit jaar wederom m Gouda gelegenheid te geven om het H L O diploma Harmonische Licbaams Ontwikkeling te be halen Verleden jaar werd dit diploma aan 162 oersonen in Gouda ititgereikt Zy die reeds verleden laar het recht verwiervw om het fraaie speldje van de H L O te dragen kunnen nu weer raee aoen voor een hoogeren graad De leiding va i het gebeel jerust weer bij den heer Ph J 80 Op 4 Jali a s zullen de vaardighejdsjproeven worden afgenomen terwyl dan op 1 Juli de wandelproef volgt IVnODENSTANDdDIFlOMA Voor het heden te Den Haag gehouden exarpen Middenstandsdiploma Algemeene Handelskehnis is geslaagd mej A C Hamerslag bileiitriiig bonnei von 4e beter m e aart Ldder vaa dn DistribuiieduBK ingang van Maandag 29 u 104 Ie boter eg Vj be ht ri d Met il rt meerdagelljk tegen co pj t warden ingelt a4 Vanaf ien datum geschiedt de inl ring weer op den voordendefaillisi Zi Pfditierecliier te Rotterdam BOOD XIESTOLEN Ik heb den Staat der Nederlanden nooit benadeeld sprak een on sls gen brievenbesteller die voor hêihekje stond omdat hö uit een inki eenige keeren achtereen een brooi iZ hebben gestolen De Staat der Nederlander ni beaamde de rechter maar wel anderejHet is zeer ernstig dat u als bestellerder P T T tn dien winkel waar u eentom koeken zonder bon had gevraapd endj u daar ook had Jefcopht u eenig malen achtereen schuldig maakte aandiefstal van brood De nood dwong mü sprak de manIk heb er spijt van BC ben mezelfvoorbü geloopen Bn bent u thans ontslagen De ander knikte Dt zit fhans in de werlcversrhaf fing Ik heb een brief geschreven ofik weer in dienst der P T T zou ktmn ï komen maar ik heb geen antwoord meer gekregen Ik heb 20 dienst jaren tLeelyke is overdacht de rechter d u als besteller in uniform geklee ph dien winkel kwam om er post ïf te geven Dank zy s mans schoon strafrefiister wilde de officier nog geen gevangenii vragen Daarom f boete of 20 dagen jiechtenis tTVas een heeleboel geld maar gevangenis zou erger zyn geweest De rechter veroordeelde conform dien eisch De mafl berustte Met gebogen hoofd liap hy de zaal uit Haasrsch Gerechtshof HET WERD 8LBCHTER De proc generaal vond het eigenlijk een vervelend gevah v6or C G van Vliet uit Haastrecht Maar wet it nu enmial wet en inplaats dat de araf voor verdachte verlicht zou kunnen worden zag de proc generaal een andere kans om die te verdubbelen Verdachte was tot zes maanden gevaaaenisstraf veroordeeld wegens het clandestien slachten van een varken Bat was niet het eenigste want hy had van dat varken het vleesch ook vtt kocht Van het vonnis van den economischen rechter kwam verdachte dan in hooger beroep en hü betoogde een vergunning te hebben gehad voor huisslachting maar toen het varken werd geslacht had hü die in elk geval niet De proc generaal wees erop dat aan verdachte twee feiten zyn ten laste gelegd elkjnet een minimiem straf van zes maanden Nu is hy maar voor één feit veroordeeld hetgeen onjuist is want ook voor het tweede moet ze maanden worden gegeven Daarom vorcierde de Officier nu ook daarvoor zes maarden gevangenisstraf totaal dus een jaar Maar hü gaf et advies aan venlachte Mn maar gratie aan te vragen Ook des avobds In Uw tuin een boek uit JongeneeVs LEESBIBLIOTHEEK Markt 41 Gouda DAT 1VOBDT EEN JDORE SOIKEBBON Tegen de 41 jange huisvrouw C V N is proces verbaal opgemaakt terzake van liet tweemaal vAvalschen Van een stiikerbon en het uitgeven daarvan COLLECTEN NED RERV KERK In de kerken dsc Ned Herv Gemeente is Zondag ten Behoeve van de diaognie in totaal gecollecteerd ƒ 268 32 waaronder een bankbiljet van ƒ 100 en één van SJ Ü INSPECTIE LAGEH ONDERWUS De Inspecteur yan het Lager Onderwys in de Inspectie Gouda zal vah 29 Juni 2S Juli geen spreeicuur houdrn HootdreOBcteur t O Weyitera Dotterdam Chetredacteur voor Gouda n Oinstrekem f TIcMi Gouda FEUILLETON Nadnjk arboden HET BtAD PtflER Verschrikkelijk riep hit Uit Verondersteld dat de feiteo Juist Mjn merkte Kenton palAMnd ap dea Winkt de conclusie zeer overtuigend Bet 1 zoo u kum er zeker van yn kernam Roch Darfrom ook is netvan groot belang te weten te comen Wie deze bedneeater eigeatyk is Kuatu on niet helpen mijnheer Hofer Hebt u nooit van Uefdesaangelegeabeaen van MpinRast gehoord Hoter schudde oattaOBend net hoofd Meingas t leeft jecr teruggetroklï P nacht en rydt dan naar hun lUDgstens on en jr n elul waTr hy nooM lang H model JoniJemanr Hy beeft een goeden naaaa HU gaat nogal eenc op reisT ifj f kW vindt a tiet met zonderling dat tn loon si te onrterr min de rhef zelf althan ign eerst a vauroaainat ver tegenwoordiger lell voor zaxeo op rei gaat Neen dal komt mij zeer natuurlijkvoor Het betreft dikwyla zeer oeiangnjke aangelegenheden weUie alleen door den chef of zijn verantwoordelijken plaatsvervanger kunnea worden ieregeld En waar gaat Meingast zoo albeen Ueesui naa £ ur a aaar Cncalaad ai Franfcrük Ook aaar Ouitacniand Daarvan ia mi oiet bekend Zoudt n my een lysüe van de firma s waarmede hy ui Europa zakendoet kunnen bezorgen Hnfer Iceek den detective ernstig aan Vervolgens zei hij langzaam als had hil een mwendigen stryd gevoerd Dat IS eigenlyk een lakengeiieim Maar ijt weet dat u r geen misbruikvaa zult maken Ik tal u bet lystia o zorgen Dank voor uw vertrouwen O kunter verzekerd van zijn dat Ut uitsluitendvoor dit doel er gebruik van zal makea Misschien zullen wij op deze manier een of ander aangaand die raad eBitïhtice dame te weten komen Daar schiet ml iets te binnen ri p Hnfer Op zirh7eH De iuwd isbet weliswaar oiel van beiang maar toch wil ik het u zeggen Eenigen tijd geleden misschien zes ot acht maanden lieeft iemand me verteld dal ny te Parys Meingast met een opvallen mooie blonde jooge dame bad g en m een gelegenheid welk niet byzonder chic mocht taeeteo Zear InteresaantI En die ilam was blond Oat oewserde althans mUa zcgs U vergist u niet Neen ik herinner het mü teergoed want wtj badden juist gesprokenover een bijzonder mooie bloode typiste die my op mijn kantoor eenigestukken had gebracht Zou ik dien mnnla vaa n kunnenspreken Qt kan me tol mijB spyt olelmeer bermtiereo wie net was Er loopen bü tny zooveel menschen io en uitlIn ieder geval was bet iemand metwIen ik van tyd tot tyd zakao heb tedoen Als ik op zijn naain kom tai ikhet u onmiddellijk laten weten Dank u Trouwens het is met van zoo groot belang Dt zal mijn onderzoek aUereerst te Pfcrijs laten beginnen Maar ik zou u gaarne nnir iets vragen waaraan ik m r waarde i ht 2 v alJik u heb pi te f ofipr papier da t voor d vo ieo vai omju cliSnt kwam neerdwarreien deze woorden Ked JnjJI Ik word door Jonathan Holder hier in buis gevtmgen gehouden Mijn leven Is io gevaar Hebt u den naam Jonathan Holder wal eeaa mser geboord Jonathan Holder Jonathan Bolder Ja ik gelooX dien oaam meer tehebt en gehoord Waar kan dat geweestai n Jonathan Holder wactil ik Oen r all Ja die Beetle Jonathan Holder Ik ben er zeker van Wie vroeg Roch tfrUtlg Een neet van Fred MeihgasL Zop zoo Fireds vader bad een zuster diemat een Holder was getrouwd en die en zoon had die Jonathan beetle £ n wat weel u van dieo Jonathan Niei veeL De oude neer Greenheeft den vader van dieo Jonathan Ho der op verzoek van Fred Meingast avader een betrekiciDg in zyn fabriekgegeven maar het moet al spoedig gebleken zijn dat hü geen vertrouwenverdiende Men fluistert overallerleiOBregebnatt eden Iets bepaald weetik dienaangaande niet want ik was loan oog niet to hmctie bQ da firma Wal f rveixy zij men nee lem r r pr ei noe n aaar ü ufupa verbiusd zyn Veai lawx heeft nrit de overieden Percy Green invertrouwen medegedeeld dat hü den jongen Holder oDzen Jooathaa gWdeUjk ondersteunde maar dat bü een slechtgebruik van die ondersteuning maakte zün studiën niet voltooide en een nogal losbandig even leidde In welk vak studeerdarbHT Ik geiooit ti da geoaesfciiDdA Dat dacAt Ik wei Sn l v a ma ouders nog Dat weat at Bwt Maar u weet misacUen waar atjstudeerde Ik geloot la Parijs maar Jpust kanik Iset mU niet meer beriimerni Dus weer Mn spoor in da ncbtUgvan Parijs daar zullen spoedigméér te weten komen Ik neb u reedsgezegd dat luar mün meaning detegen Mauil Kandnm beraamde misdaad in verband staat met dan JongaaGreen Daarom is bet voor mü vwigroot belang alle omslaodtgbeden vaBdeb dood van Perej ie weten t kunnenkomen Wdke vrienden vergezeMeahem op de jacht Harry Mitebel dien ik van tUd tot lid de club ontmoet HIJ is een zeer et wien wij lakea jua a Mawcait Zoons van rijke kooplui voor zoover mU bekend SeU u ooit IcM va Madeete vaadié been gduionIT t O neen Integendeel Yerey Oreenwas zeer voorzicbtig en sd4 treng bilda keuze van zijn vrienden Wonen die beeren In New Vork 1Harry Mltcbel waant la a S2sle straat Da adressen van da andan kea Ik a De zaï ze wet te weten aoman ensa n dan mededeelen zei KaoMi Nog één vraag ingeniaar was eranders Qieman t in het Jaeht mi r Kakel c i bejaard aehtpaar dater altUd verbfijft bet huU osKlarboudten de gasten bedient Wat zijn hel voor mbnaeaaaf zy maken en goeden aidruk enzijn daar als ik mü niet vargla reedtlange jaren werkzaam O man moetvroeger in onze fabriek bibben gewerkt ZUa die mcasehaa daar Ibans wkBOgT Ik beb erd Bielt van om gehoord Maar flt geloof wel dat ae Haarnog steeds ia dienst zijn Wordt imii