Goudsche Courant, zaterdag 27 juni 1942

ZATERDAG 27 JUNI 1942 221 V gemengd In verband hiermede dienen grossier d to ewjizin ea waarvan de linkerbovenhoek ts verwSaia hl mmaerlllke takjes Indïs SL L S omvMgttbewija nrnWT m te leveren § jp NUUWI ASRKggIN VeM Ml WtiMIUrs OKGANUATIE VOOK AKKtCsMw iwiDoci Sa Be BedrUftorgmntaMIe mor Akkerbouwproducten vestigt de aandacht op de aieuv o adressen van de beUrtjIsorganlaatle van de acht ondw hwor M o i te eiw de onderbedrüfaocgaitisaUM m ma h t Aan en Veikospburcaw van Akkerbouwproducten alb teviatlgd te s OrivenMte adf tioiitentaatie aor Akkcrbouwprodorten Wassenaancheweg 80 td 18M9S inteil letten d d d OBdeHMdmitartaalaaUe voor Granen Zn S SÏ S = WftMeenasMcheweg j tel IfWH De aMeelingcn Woemvirwerkende Industrie n bonnenedmmittratie va i deze ondcrbedrljtsaniinisaUa aMn echter gt vestlgd 2 O BfnneiSngcl SB STllel iSSMo Interl lettere e e c Oa4eiiiedri rsoisanlaatie voer ZaalzaaU en Interl letten d d d O n rt erb edrlj f eo r ga r ii t a tl e voor Aardappelen WaasenaanehéWez 80 tel 185456 Inter letten d d d De eldeellag bonnenadmininUtratie van deze ooderbedtOftarganiaaUe Is echter gevestigd Z O Blnnenaingel 66 7 tel 183540 mterl letten e e ee De correapoBdeotle Intake CabrMoawdappden en Iniaka de verwerking daanan tet aardappelmeel kan ala tevoren cricht worden aa i het adm Kerkstraat tt Veendam tel 318 waar een btjlauitoar van de aadérbedr j£ organlaatle gevestigd la De Ondei edrtjfsorganlsaties voor Suiker voor Veevoeder voor Bool Stroo en Ruwvoeder voor Vlaa en Hennen en voor Griend en Riet zijn alle gevestigd Z O Binnensingel asS7 te 11 840 Interl tetten De bedrtJfaorganiHrtte bertnaert raan dat deze nieuwe InstelU gen de werkzaamheden overnemen welbe tol dusver veirteht werden door de Kederlandarhe AkkerbouwCentrale NAC de Nederlandsehe Inkoop centrale van Akkerbouwproducten MICA de Nederlandscne Meelcentrale N M C ende Nederlandsche Aardappelmeelcentrale Dat gedeelte van het werk decer centraler dat betrelcking had op iiet aankoopeo vanproducten en het verkoopen er van aan den handel en de lndiiatria alsmede het afsluiten van In en exportcontraeten is overgenomen dooi het Aan en Verkoopbureau van Akkerbouwproducten Bezuidenheut 19 tel 720O9 Interl letters tt 090 COér VEREKNIGING 0B BOSKOOrScBB VEOJNO Bozen par V ÉMUOr IJKI I M Pechtold lJMk1 80 Kokx OM O eB WuKlland l OS l 30 Edith Hefen 0 50 0 75 Queen lfan 0 6O 0 72r Briarclif 0 60 OJO SWeet Heart 2 00 3 20 31oTia Itauii 0 60 W Juweeltjes a 80 4 3 $ IViu l ers 2 80 3 20 Butterfly 0 67 0 79 Rosaiandia 0 45 0 80 August Noack 0 38 0 56 Orange Triumph 1 50 2 60 Jules Bouché 0 80 Rosa Mundi 1 10 1 90 EUse Poulsen 0 80 jl 40 Inqar Ilsson 1 10 1 90 Polyantnarozen 0 74 1 48 Pauls Scarlet 0 36 0 45 Ellen Poulsen 0 60 1 10 Gemengde rozen 0 27 0 36 DiTcneD per bos Clematis the PreMtni 0 4 M 0 id OuandL 0 62 0 76 id Print Hendrik 2 40 3 70 id Har Ie Coiiltre 3 80 4 20 Pioenen in soorteii 0 42 0 73 Duizendschoon 0 15 0 22 Ca npanola 0 43 0 56 Delphinium O 54 Jasmin 0 32 0 60 Lathyrus 0 18 29 PKNOEiaNG AMBTENAAB BDBOEBUJKK STAND Tot ambtenaar van den Burgetlijke Stand deter gemeente is in de vacature van den heer E Guldemond door den bnrgeraaeater benoemd de heer J J Sleenbakker Marilyon Loysen h jofdcommiea ter Secretarie kult EK dam kcn oovaa dat owtt tt o t e asr a il MNP P mm MKfAAa tt mm P mi 35 JAAR Kosm De heer P Kok koster aan de Ned Hery Kerk alhier hoopt op 1 Juli 8 dag te herdenken dat hU 35 jaar geleden als klokkenist werd aangesteld Gedurende deze 35 jaar heeft de heer Kok nfienigmaal dé rSs naar boven gemaakt om het uurwerk geiyk te sollen of op te winden Ook heeft Ki den bronzen stem menigmaal over ons dorp doen klinken zoowel big hoQgtü uren als uren van droeven nood Het is nu evenwel voop den jubilaris die SS jaar deze taak met plichtsbetrachting en toewijding heeft vervult heel wat gemakkelijker geworden daar er nu eeji electrische installatie is jiangebracht en ook de klok niet meer wordt geluid Op do zeUden dag zal het 25 jaar geleden z n dat koster Kok de functie van doodgraver en aanspreker guig waarnemen In deze kwart eeuw heeft hij 542 graven gedolven KE KDttNSTEN NEl HERV KHKK V m 10 uur Ds J v Vliet n m 7 45 uur Ds G A Pott van Kralingen Rotterdam DAOBS GEPAKX Toen de heer V langs den oever der rivier wat aangespoeld riet bijeen harkte en na een bos bueen te hebben gebracht weer aan den dyk kwam zag hu juist eep passeerende schipper zijn hark neenemen Het is de gitoieent eldwachter gelukt den dader op te spoKn MmDENSTANDSDIPLOMA Voor het MiddenstandMiploma algemeene handelskennis is te Rotterdam geslaagd de beer Ha Ooms Cz LEELUK AANGEKOMEN Een havenarbeider die in dienstwas by den landbouwer H v d Vlist heeft van een paard een trap tegen z nbuik gekregen Hij moest in bet ziekenhuis worden opgenomen Zqn toestand IS ernstig Hekendorp Gemeente secretaris A G van der Roest gaat heen $ NA M JAHEN GEMEENTEDIENST 10 JO uur U J Tilienhuis Doopen Hedtwerking van bet zan dawr v Ver vao VrQi Hervenja iv pure f M Ph k A v n Itenoo Oegst leve IvaWo gecsi 10 uur ds J J SlDK 5 k i lOJM en e uuf paitoor G P Giske I Qertt Kerk 10 en 8 uur cand tA IU B Baat vtM van Ooitdau 10 en S UU is A de Bloi lan Chr Geact Oiiaawrfe Ia 10 en S uur ds A Duboia Ned Geiaf OcBieeirte nJcd 10 en 5 uur Da Job vao Wcizen zou Woenadag 7 30 uA Os Joh ran Welzen niet rSl 10 en ajO uur da K C Leep eller Donderdag 7 30 uur Bubellezüig en rsé UdaUnd den Ver CalTijB nige 10 tair de P Steenbeek ven Oude i aan water an jÊpiUgttémOM 10 uur HeiHgiogadienst 7 uur v kxsingsi enst Leidster J v d Veen Doodêrdag 2 Juli 7 30 uuc n m af n of HeiU in0MÜeiist Leidster J v d Veen cun uit nst SPORT cch e BlUABtraV poct BIUARTVERBENldh G ster BOT OP TIJD enis Gitteravond werd in restaurant De gen Kroon bU het éénjarig bestaan van ge orai taal de bUlai tveree ni ing Krijt op TUd de eindwedstrud gespeeld om het cIulduBnpioenschap Ué cind trüd werd geapéeld door d heeren C Oye JM C Eikei t Jr X236 en werd gewonnen door den heer C Eikenaar Jr Et was heel veel belangstelliM de partij Itrelke een zeer spaiwend verloop Ttad werd gearbitecrd door den heer G Bosje secr v d Ned Bill Bond De beker die was aasgeboden éoor den heer Bosje werd met een hartelijk woord door den heer Bosje persoonlijk an den windaar uitgereikt ROBIKN ROBL EN ZEILVERlkEiN GOODA ed exameB Op Donderdag e Vrüdagavond hield de roei en zeilvereeniging Gouda haar eerste roeiexamen in dit seizoen Groot was het aantal deelnemers doch klein het aantal geslaagden daar dit jaar de eischen zoowel voor het A als B examen aanzienlyk waren verzwaard Deze strenge selectie werd toege past ohidat in de af eloopen jaren het ledenaantal zich verdubbeld heeft en het jnateriaal door de huidige omstandigheden daarmede geen gelijken tre heeft kunnen hcüden Geslaagd zU B ezamen mevr C Nederhorst Pothuis mej C Barentse en de hebren J Boekamp P L Sprik en G van Hofwegen Afgewezen werden 6 candidaten Voor het A ezamen zqn aUe 9 candidaten afgewezen WATERPOLO Ned Zwem en Reddingsbond Zaterdag S Z er P C l7 Bqtkoop I Zwemkrkir Gouda Woensdag A Z C n G Z C rv A Z C De Gouwe damee Donderdag GZ C III S Z en P C H G Z C IV Boskoop ÏI S Z en P C III B Z C S Z en PC G 2C dames Boskoop A Z C dames Boskoop II De Gouwe dames Vrijdag O Z V De Gouwe toHslagen Zwemkringcompetitie O Z C vSZ en P C Tl n ï Oamea O Z C SX an PC 1 2 Polo oumo i ST n trJn Gooi n Dinsdagavond twr wprt de Kring Gouda mti den N Z en H B een polo toumoo door dames en heeren zeventapen in de Stedelijke ZweminricMtngx n de Hputmansgracht wirraan deelnemen levemallen van GZ C A Z C k Boskooo De 6rOuwe O ZV en S Z en P C In totaal zullen 15 wedstijden worden gespee 4 PROGRAMS NS AANDE WEEK tamilielotq nk httt A o van der Roest verlaat l lnU aJ den gemeentedienst Is secretaris De heer A G van der Hoest ge meentesecretaris en Hekendorp en Pi kop zal 1 Juli J d gemeentedient met pensioen verlaten De heer van der Roest werd 20 Juli 1880 te Oudewater geboren en heeft biina zijn geheele leven op bet in zün geboortestad gevestigde gemaentehiüs van Hekendorp en PapekQp itocigt bracht alwaar hij een Vertrouwde figuur is geworden die als het ware met 3e secretarie en de bevolking is vergroeid PLMTSELIJX NIEUWS Bodegfavei PROMOTIE DR L BATELAAk Gist middag is aan de Vr e Universiteit tot doctor in de theologie fepnÉnOTeerd de heer L Batelaan hulpprediker bu de Gerei kerk van Rotterdam Zuid op eea proefschrift getiteld De sterkgn en zwakken in ite kerk van Korinthe Als promotor trad 09 prof dr P W Grosheidei Leendert Ba elaan werd in Bodegraven geboren en studeerde san df Vrije Vniveraiteit theologie om in 1938 an ideiB te worten In 1M3 was Wj nul frediker bij de Geref kerk van BodÖMV ea sedert 1930 aiii dt hü aU aeedanig te Rottcedan Zaid H was i i ende cBen tijd een vraagbaak vobr uen leder efl altijd stond hij khwr hen met ra d en daad bij te staan Het gezegde Ga maar naar mijnheer Roest die zal je wel helpen zal vele lezers met vreemd m de ooren klinJcen Züo atteheid valt samen met zijn 40jarif jubileum als gemeente ambtenaar In 1928 werd hg benoeaad tot femeen te secretaris Ook pan andere zaken geeft de heer vai er Roest zijn werkkracht H is secretaris van vier polders Groot Henkendorp Langeweide Ruigeweide en Papekop en Diemerbroek Met uitzondering van het secretariaat ji an den polder Langeweide zal hy deze functies nog bhi n vervuHen Voorts is de heer van der Roest ker kelijk ontvanger vm de Ned Hervormde Geme nt te Oudewater Dat de heer van der Roest nog vele jam VBi welverdienden ust i huise lüken lcria m gegeven woixleB AOKGEMECSTEB BMNKMAN TW raem t Ceeae tal e mu taila De functie vas aecreticiH dei semeenten Hckwclerp egi A ekiop waarin een VMeture is oaMUlt dooar het verleiM van den emeeitiedienft met pendtaeé door ten heer A G van der Soett l vaaef 1 JuU ua tijdelvk worten wiJMti nwXo k or dan heer L C Bf iJctDaD iM trg M u tee t e r van HekendoTp e a Ni uwerkerk a d IJssel PRa IKBEÜRTEN VOOR ZONDAG Ntd Herv Keric 10 en 6 WIT ds A H C VollenWder 10 en 6 uur de G Jl Riksen Geref Gemeente 10 en 6 uur lees dienat ♦ HET CaOENB KBCIS De Groene Kruisefd eelin Nieuwerkerk a d Usael gsiat van 6 17 JuU a s een cursus in zuigelmgenverzorging z g HoediercursuB organisaeren in de openbare sdiool s Gravenwe voor mèis es boven 18 jaar Reeuwijk ANDBBMAN8 AARDAPPELEN GEROOID Op een tuin van de Wed Schouten in de fioggebroekschejUas werden des n4hts door onbevoegaen aardappelen gerooid en meegenomen PREDIKBEURTEN VOOR ZOll AG Ned Herv Kerk Reeuwijk 10 en 7 uur ds H Boelofsen Vjn Doopabe ening Ned Herv Kerk Sluipivijk 10 uur de heer L J Matee godsdienstartSerwijzer te Hazerswoude 6 30 uur ds E S de Lint Geref Kerk 10 en 6 30 uur ds P Warmenhoven Schoonhoven PREDIKBECRmr Ned Herv Kerk v m 10 tmr Ds J D van d Graaf HJn 6 uur Ds J van Vliet van Goudorak Mmderheidsgioep Geen dienst Geref Kerk v m 10 en nm 6 30 uun Os J Hoekstra Rem Reref Gem Geen dienst RK Kerk vm 8 en vjn 10 30 uur Hoogmis n m 6J0 uur Ltd Eëger des Heils vm 10 uur Heiligingsdienst s middags 12 uur Zondagsschool n m 3 uur Kindersamenkomst n m 8 30 uur Bidstond n m 7 uur Verlossingssamenkomst Alle diensten oJ v Luit 4Col Bulterman te Amsterdam AEROir AANGENOMEN De heer M Geursen van hier hulpprediker bfj de Ned Herv Kerk te s Hertogenbosch heeft het beroep totm dikant bij de Ned Herv Kerk te ftumpt aangenomen A KRoox r Op 59 ïrigen leeftijd Is Vrijdagmorgen overleden de heer A Kroon De lieer Kroon is ongeveer 20 jaar werkzaam geweest bij de N V v h A Hoogenboezem alhier Verdef was de heer Kroon bestuurslid van de school voor Chr Vcdksonderwijs reeds jaren was hij i otabel der Ned Hervormde Kerk en lid vanhet kiescollege ook is hij lidmaat geweest van bet college vae diakenen WaddinxYten PREDIKBEURXEN VOOR XONDAG Ned Herv Kerk 10 en 6 30 uur daL Vroegmdewey Ger Kerk 10 en 8 uur ds W J Smidt Chr Afg gem UI en 6 uur ds N v d Kraats Rem Kerk 10 uur ds W f Zuurdeeg Wet en Evangelie 6 tnir ds L L Baas van Hoogmade BUITENUill DVrfsCHLAMD STRIJDT VOOR EUROPA NIEUWE STELLINGEN BIJ SEBASTOPOL VEROVERD Ingesloten Sovjettroepen ten Zuid Oosten van Charkof vernietigd Het opperbevel van de Duitsche weemacht maakt d d 26 Juni bekend In het Oostelijke deel van het vestiagfebied van Sebastopol hebben Daitoche en RoemécBsche troepen na waren strijd op moniük terrein veriehetdene zwaar versterkte boog gelegen stellingen Jagenoaien In het gebied ten Zuidoostién van Charkof leidde de omsiagelende aanval van Duitsche en Boeneensche troepen doeltreffend gesteund door formaties van de luditmacht tet insluiting en vernietiging vaa vijaadelijke strijdkravhten In het verleopder voor den vtienl met bUsoafcr gtoote verliezen gepaard gaaade gevechiée werden 2LiC7 gevangeeen gemaakt cn meer dan llBiiilliil pantsn wagens CSO k oaqen est leote heeveelliedea aan InfJlnteHewapens automeMdee en oorlogstuig van allerlei aari kal emaakt of vernietigd In het achterwaartsehe gebied van den cenüTBlen frontseetor dreven troepen eener divisie infanterie den vyand by plaatselyke gevechtshandelingen uit veldstellingen veroverden daarbij 118 kazematten en maakten een groote bult Tegenaanvallen vso der vijand mukikten Aan hetsfront van de Wolchof wend de omsingelde v and door succesvwe aanvallen in afzonderlijke groep n vejedeeid D ze groepen gaan hfar vernietiging tefemoet Bij gcw apendie verkeiininf boven de Finsche Go bracht de kicïitmachi een vitaadelvke duikbpo4 tot zinken en beschadilRle tsvee kleine vrachtscheper 1 door bMMK Ked ijke aam n ftlRK EN SCHOOL Ned Herv Kerk I leUllen t vanvcnhage vac wUlen A B te WlDkel C G B Blok te AmersifMrt 4r E Xmnan t HMiMm en P G de Vey MwtitMii te aatterdami VM 20 pred plaati C G H Blok te Amersfoort M W N Smit te Utrecht en G V Velilhiiliii e KraUiieeii v c Sic pred pi dr BmoMn t lUuimi M aro ntl r te VlaardiiKta en H C Touw te Lelden Aaotmomeli naar Bumpt M W J Geunen eaadMMt n hulvpndlker te Jlcrtaien boscli Ncd Mcrv Kerk Beroepen te BrIKum C M d Jobs te Mom Uoenem Benoemd tot hulppred t Pernlk H de Rullt t caad te Strljen Bedtiiltt voer Ede 3 W v d Unden te KootwUk aadera beiliaalnfl Geret Kerken Benoemd tot hulpprediker te Mtasali A Keyscr eend te Leioen van de luchtmacht aren gericht sV wapeo abriekea een dèn bovtfi en middenloop van de Wcd alsmede op Spoorlijnen in bet gebied owAloskou In den tijd van 12 tot 22 Juni verloor de Sovjet luchtmacht 468 vUegtuigen Daarvan werden er 375 in Iwütgevechtan 03 door luchtdoelar tiUerie o 9 door formaties van het leger vernietigd De mxi machines welden M den becsiea rond vernidd In danzelfdenltid gil efl r aan het Oostelijke front 42 eigen vliegtuigen verloren bi Noord Afrika bevinden de DuitschItaUaansche troep i zichNverder in marsch naw Het Oosten OFFICIBELK HEDEDEEUNGEN BUtnUBinlE VAN GORT BN OEMENGO MEEL De Secretarie Generaal van het Departement van IjuuUmuw a VlaechertI maakt bekend dat lureiUls het tydvak van IZ Juli tot en met 8 Augiuttu a s m plaats van é n bon voor HO gram gort n bon voor lis fram gort ejd tal worden aangewcien benevens é n bon uitsluitend voor lis gram gemengd mctl In verband liiermede zullen de plaatseUikc dIatributUdlensten bt inlevering der ter verkrijging van gort aangewezen bonnen algemeen 321 en SM zoowel in het tijdvak van 28 Juni tot en met 4 Juli a i ab in dat van 12 tot en met 18 Juli aj voor twee derde gedeelte van het aantal Ingeleverde rantsoenen toewijzingen voor gort uitreiken welks re t geven op het koopen van gort e4 en voor ééa derd graeelte toewijzingen voor gort waarvan de linkerbovenhoek 1b verwijderd en welke uitsluitend recht geven op het koopen van gemengd meel De aandacht wordt er op gevestigd dat voor zoover de aldus te verkrijgen hoeveelheid gemengd meel niet voldoende is om aan de vraag van het publiek te voldoen detaillisten ook op dif toewijzingen voor gort waarvan de linkerbovenhoek niet Is verwijderd gemengd meel dienen te betrekken Groasiera zullen bd inlevering van toewUclngen voor gort waarvan de linkerbovenhoek is verwtiderd verzameltoewijzingen ontvangen waarvan de Imkerboveniipek even In den afgeloopen nacht ondernam de Britsche luchtmacht aanvallen op verscheidene plaatsen in het Noord westDuitsche kustgebied vooral op ii stad Bremen De bev riking leed verliezen Brandbomnfen kwamen vooral tereeht op woonwijken n openbare gebouwen en richtten daar schade aan Nachtjagers luchtdoelartillerie en marine artillerie schoten 52 der aanvallende bommen werijers omlaag De eerste luitenant Becker behaalde ZÜn Ï6e nachtelyke overwinning in de lucht Een Kroatische jachtformatie ondM bevel vaa den luitenant kelonel Ozal behaalde aan het Oostelijke front ziJn 50e o r winnèig in de lucht Ccvraagd voor diieci AANKOMEND HORLOGEMAKER Br no O 3651 bar V d blad JONGEN gevraagd 1 i 16 jaai B van dei Klip Fabriek van draadprodpC ten voor bloeniister Tuinstraat 39 Gouda Het regiment luchtdoelgeschut behaalde tijdens heti offensief m Noord Afrika in den tijd vaa 26 Mei tot 18 Juni de volgende totale resultatoi 20S vijandelijke pantserwagens 16 pjntserverkenningswafens en 26 vliegtuiFpn werden kajiot resp neergeschoten 38 stukken geschut 33 machinegeweren 21 stukken p jitse afweergeschut en 100 automotiielen warde vernietigd zes batterijen werden tot ztyugen gebracht talrijke vrachtauto s wenten beschadigd i vele kazematten en nesten van verzet werden buiten gevecht gesteld Stoomeri en EEN NET MEISJE GEVRAAGD voor winkel en haisliouding DE TUNNEL Qroenten aardappelen en fruiihandel Ridder v Catsweg f m mm gevraagd zelfstandig kunnende werken v Iter gnlaan 13 Venrerij FIRMA J P MUL Korte Tiendeweg S TeleL 3257 Gouda bmifi i ii Vr Minit voor lichte kanloorwerkraaniheden Br met opgave van ledtüd en verlangd salaris ond ao U 3637 bur v d bl TINTBH Gevraagd aèa Meisja f t lioi wiure P G Ateviouw Bergman Graaf Floriswcg I3Bl Aanmelden atcidagavood na 7 uur mrdt t6tf Ideediiig alsniéuu Gevraagd voor direct Iwllwaa SakaaamakereknaolK voor de heele week of alwaaaeo acboenmakar voor 3 dagen per week P M VAN DEN HEUVEL Verleagde IJssellaan IflOwncaiitieinetilefietseropyft Voor spoedige iediensltreding gevraagd een Winkeijvffroaw eenigszinsadDunist atief onderlegd in een Engroa en Detailzaak Uneven onder no G 3662 bureau van dit blad Dan is het stellig aiet overbodig Uw rijwiel HIMg van te voren eens grondig ie en uitwendig te laten schoonaiaken nazien en btrsteflen door Te buur gevraagd door dame alleen ongemeubiteerde ZlT SLAAmtAMKB met kookgelegenheid Brieven no Q 3 27 bur an dit blad Np M VAN LEEUWEN BUM MARTEIISSINfiEL IM beat UtMHau Tri 3S20 GEVRAAGD m llnb STMIISTEI De Model Wasscbcrij Graai Flerisweg 113 TE KOüi een Droogrek Het tweede spoarjaar begint Blecirntlogel 5S MEISJE levraagd niet bencdca IS jaar voor halve dagen KarnemeikskMt 122 Hotel De ZeAai vraagt voor een vrooweliiklidv h personeel nette slaapkcnner Aan het zelfde ad res een w O B I n g of g d It daarvan ie huur gevraagd Te koop gevraagd een goed oadeffaouden Wandelwagentje Aanbied Otaaf Florisweg Il3a 1 JuU 1942 en eii di rt dus 30 Juni 1943 Alle jongens en meis es van 4 tot 14 aar kunnen als zi Woensdag 24 Juni oi ait rll k 1 JuU hun inleg minstens 5 centen naar de Jeugdspoorbank brengen trouvr spaarder warden en aan het einde van dat tpaar aar voor een belooning in aanmerking komen I IA geforceerde daglmarsclien De JEUGDSPAARBANK ligt acht r het gebouw van de gewone Spbarbank Inganr MOLENWERF 1 Geopend iken Woensdag van 10 tot 5 uur WNRiintt defect GElfN BEZWAAR Wi kiinncn nog alle repfraliet aan ÜW rijwiel verrichten Dus wacht niet langer met Uw rijwiel eens g ondig na te uiten zien 7C ktüS lto inU lnricfetli GOV Voor bandenreparalteshetaan gewezen adres Tevens vakIe undigevulcanisatie iiirichting Steeds yootradig Solution nelatare Reparatled eeeie VenHalelang alle eerten BsMerilen GOUWE 3 GOUDA Aan de N V KonhtklUke Plateelbakkern ZUIDHOUAND kannen Jongens en Meisjes geplootst worden voor diverse afdealingen Aanmelden bij den P timr Verlorenkost 7 In g efar c eer d e dagmarachen zwoegen z door de einde looze steppen van Rüaland Sfrqdend en ovarwianend tot de bolsjewistiecha horden oUuxnen entéatigd zijn Gmnaa JONQ fNSTRUMENTMAKER ter of leiding In speciaal vok von de landtedinialt en v AANK TANOTECHNIKER Aonb aan Tandteekii Lab Max RmeNMn Dr Keypenlrael Desi Haag Deze dappere Hollanders van hetNaderiaadacheVrijwilligerslegloen verdienen mSér dan alleen Uw mtpa ile Duizenden pakketten met gaven worden over enkele weken naar onze atriideca aan het Oostfront gestuurd Steunt dit mooie werk door het zenden vae gavenenfiften Stort Uw bijdt age op Giro iim mm veuviuic iiSLECic H m i