Goudsche Courant, zaterdag 27 juni 1942

tl€ U Ut S DAQUllAS ZAtERDAG 27 JUNI 1942 HttH Hk Zuster Heany V en Mêd gedipl pedfcure KotteiuUigel 29 M il S IISTmill Hl HSTE lUIIDIinFFEII De I eiden van den distrlbutiedienst bericht In het tijdvak van Dinsdag 3 Juni tot enjnrt Vrijdag S Jidi IMS kunnen aan loket 1 van het kantoor van den distribatiedienst aan de Nieuwe Markt formulieren worden a eh ald voot het aanvragen van bonnen voor vaste brandstoften voor verwarming van ruimt a weOce niet voor gezinsveri ruik zün bestemd z g B CjJ Groot en Kleinverbruikers b v kantoren kerken scholen ziekenhuizen cafe s winkels vergaderlokalen enz De formulieren zullen sl ts worden uitgeKht ten behoeve van die ruimten welke grooter zijn dan de Tuimten vow particuUer gebruik Voor ruimten weUce kleiner Eijn dan die voor particuUer gebruik zuUen later formulieren worden uitgerekt Hiervoor verschünt te zijner tijd een advertentie Evenmin dienen thans aanvragen voor pensioM of kamerveorhuur te worden ingediend De met inkt mgevulde formulieren moeten itt Zaferdag 11 JfaU 190 in den brievenbus van het kantoor van den distributiedienst aan de Nieuwe Marft zijn gedet oneerd s Zenwn is h l wftciiflavaar flreolM 4an eolC I L dawoiii uw nwubel r la pIJlOT M Uwdtag door Motw makan imt h hulp van BlauwzuuroM en Eulan Dit l dt Mnlgsf aldoend nanlcr daar alMén Blauwiuurgat ook da lai vaa an da aierao doodt l angdurtga lehrlltalljke garanlia MOTEX ROTTEaOAM wt Td aS421 DEI HAAC Iwi a41 Tal 1IM77 IVENDRECHT H A M M imtm ti UL astry sosaa Fi ao Kleiweg 41 ToMooa StSS MiiltetaDilsdipleiiia llieineene laoiielskeNis Uijvioe cvsistM vnr tirsii ir euRNkk Aanvang Sep mber a 8 InUchtingen bij onderstaande adressen v J Eelkema cursusleider Burg Martenssingel 51 TeL S7M C A Oliemans leeraar Gr Jacobastraat 34 Het bestuur van de Afd Gouda van het Instituut voorMiddenstandsontwikkeling J F W Turlon voorz Lange Tiendeweg 22 Tel 2118 G W Aberson secr van Swietenstraat 22 Tel 3038 D L Wagenaar penningm Oosthaven 58 TeL 3001 J L HuUeman Kleiweg 20 TeL 28So B A de Jong Oosthaven 29 TeL 3384 B van Tongerloo Wijdatraat 41 Tel 2115 C A Verschut Doelestraat 26 TeL 2910 Aangifte liefst aoe spoedig mogelijk 1 11 29m30Juniat 1 Jak wegena vaoanlle gealelén LP Nrftti ILBtmurit Aitii CniB OROaiST WIWSTRAATS1 SANATOBEM TROPON 9 KRISP C VIVO MÊL en verdere bijvoedingsartikelen DINSDAG 30 JUNI a s wordt de kersenboomgaard Rust Roest fe Haastrecht GEOPEND F STRENG G 3635 E NEHEHKAPSALSM la aet Ingang an SO JUNI verplaatst vaa Oroeneadaal 21 naar OOST NAVER 4 naast twnketbakkeri v Beekvn Aai4 evelcfld W e f WELZERIS OedIpL Heefenkappef Bloemkooliei en spitskoolr planit eo wittekoohpl andO vtepL ipruitkoolpl roodckoo U groen foipL gele savoyekoolp kiótenpL enknolraappl en violen P KOMIJN Platteweg 24 Rèeuwtjk Net MEISJE gevraagd voor halve dagen s Zondags vrij Crabethstraat 42 Te koop aangebodan Cl WU de jongen die Zondag 14 Juni aan df Kattensmgel by Vrede Bcst een xwarte poas met witte bont opgféomen heeft deze tegen belooning terugbezorgen by Mevr Cosyn v Swietenstraat 12 terdag tusscheif 7 en 8 uur sckttdedfcH hetend schilden Br no 03659 bureau v d blad ORGEL TE KOOP GEVR è contant Brieven met opgaaf kleur houtsoort aantal registers en uttersten prijs VAN KLEEF Plantagew g 18r Rotterdam Te KOop aangeboden een INVAUDEWAGEN jbdres Robaarsteeg D A VANYPEREN AAARKT 18 GOUDA TRICOT SPECIAALZAAK TE KOOP 2 EIKEN THEEKA8TEN 1 GROOTE EIKEN STOEL B Martenssingel 92 TE KOOP zw£a emaille fornuis 1 jakmzie IM x 110 cm 1 136 X 95 cm 1 168 U cm f nieuwe wieg DERDE KADE 31 GOUDA Sftoad Uw öMr rtgelmatig onderhoud bij gebruikt 35 WaaliMalraM SOa tt Modem tnrericbte werkplaats fel 3390 WafMM avareaMplaal ti toap I Notenbout Buffet I dito Salontafel kida dito SaionUfd groot dito Crapeauda 6 dito Stoelen 1 dito Spiegel I Krnldenkast lelkea Mnziektafeltia 1 Piaaoknik 3 IMaboaie itaelèi nwt gtrl dltldc I ntch Pioa 3 para ladikaat m BMtiaa I Pitch Plaa WmcUmI at aann blad 1 Piteb Pin TaM Te berragea s avond na BW PlawcelcaaiBgel 91 perpalja ¥ DistrJbiitie van ScImmA De Leider vap ten UstrttiuUedieost t tsUbk De tad korten tQd cewtizi d regeiing omtrent het Mnvxagen van cboeóenlioimen tuAiiat oog niet voldocfade iMMnd tr yn In vesbaod blmncde volgt hienmcler een korte mededMtinc tMbvlteode de rmelitu suoels de fsim wordt ftc d De aenvMeiforaDi iecea voor adioenenlbannea ktnmen gedurende 2 dagen per week ea we op Woensdag en Donderdag volgeni ceptfbHoeMde naiMnindeelmg aim één der kkettCB vaa bet Icuiteg van den dietributiedienst worden Ig MJd Biy het afiwlcn vaa deM formulieren worat in de ovérftleille dlatrtbutiettvidcaart aangeteekend dat een aan vx mcbaamiier 1 uitgsrei t Binnen zei ataHiden lean men dan niet opnieuw een aanvratfgformuUer thalen Na iodienbig van het formuüer wordt de aanvrage door den diftributtedieast in b andeling genomen Bidlen de aanvrage daartoe aanleiding geeft wordt getTMbt 1 poedig mogel k tot verleening van een aehaenenboB over te gaan Kan zulks door bet beperkte tar betchUcking etasmde aantal niet in dezelfde maand feteUeden dan wordt getradit een en ander in de daarop voigmde mauid af te wikkelen en zoo vervolgens Men dknt pdcening te houden dat een groot aantal aanvraag lormulieren worden ingediend zoodat men aoms wel eenigen tijd geduld moet hebben Komt een aanvraag niet voor een toewijzing in aanmericin dan wordt belanghebben e hiervan in kennis gesteld onder mededeeling dat binnen de eerste zes maanden nietopnieuw een aanvraag kan woi den mgediend v Bovenstaande geldt uitsluitend voor choenenbonnen I beroeps en werkschoenen Sdioenenbonnen II en bolinen voor huispantoffels vallen derhalve niet onder bovenstaande regeling Voort wordt er nog eens op gewezen dat correspondentie over Bchowenhonnen achterwege kan blijven daar deze in het atgemeen niet in behandeling kan worden genomen Afhalen aanvnwgfomalieren Ja de maand Juli 1942 kunnen de aanvraagformulieren vwtt alle soorten x oenentionnen volgens md vtasaid chema worden afgehaald en wel zij wier geslachtsnaam begint met één der totters M K O P op Woensdag 1 JuU 1M2 Q B X U W op 0 iderdac 2 JuU 1042 6 op Woensdag 8 JuU 1942 V X U Z op DondeidAg 9 Jjdi 1942 A C D £ F O op Woensdag 15 JuU 1942 B op D Midcrd g 16 JuU 1942 H 1 J op Woensdag 22 Juli 1942 K L op Donderdag 23 JuU 1942 M N O P op W nsdag 29 JuU 1942 Q B T U W op Oonddrdag 30 JuU 1942 e dagca van 9M VtM m van 13 3 U W nor Van bovenstaand schema kan niet worden afgewefen TE KOOP een aquarium met viach en luchtptmip Te bevr So iastraat 59 DE KLEINTJES RUBRIEK v ffl Kwart trubrial wordt opcetionMO Dlaadagi IKmdmdaga en Zatetdagi Tarief Betrekkinga rartenUes 1 9 m M 0 2 elke 3 mJ £ meer 0 09 Andiore advertenties 1 9 m M ƒ 0 26 Uw 8 mM meer 0 10 aUes bij voaruitl etaling Adv tenties qoder nummer aan het bureau 10 cent v 4iooging Bewijsnummer S o it extra bmeoding den voorafgaanden dag Btiavea knimeii worden afgaluiaU eiken werkdag van 9 6 uinr Zaterdagi alleeen van 9 1 nor Te koop een maaief eiken BOEKENKAST De In Beijilaian 29 Gouda n KOWi BOX CAMEBA met iederen taach Brieven no 1688 bur van dH blad Te koop een damca n heerear wial ir goeden staat Br no 1730 bur v d blad MOOI OBOEL OF PIANO gevraagd Brieven met priJ9op8 V no 1699 bur vwi dit blad TB KOOP eeo marquise 1 eiken Erhild8rijstandaa d en 2 gravures penteekeningen Te bevT vaiwf Maandag 29 Juni 1942 Burgemeester Mattensmgel 123 Ter overname gevraagd een wit BRVIOStOlLET met sluier maat 42 44 Br no 1703 bur van dit blML ZAUIN Te huur op goeden stand ennige ZIT SLAAPKAMER met str water met of zojjder pension Brieven no 1732 bur van dit blad ook voor recepties bruiloften vergaderingen hez mgen cursussen er Kiegeibanen n groote tentoonsteUmgsterrcm Vraagt vrijblijvend ini directie Reunie Oost Haven 17 M sje gevraagd voor de morgenuren Mevrouw BULDER Krugerlaan 123 Te koop een mooi 5 pels ORGEL van particul wegens plaatsgebr Br no 173 1 HVWELUK Succesvolle Citsgebr Br Bo van dit blad SCHaOERS LEERLING gevraagd W F Wiltenburg Naaierstraat 6 bemiddeling v alle rangen ttanden en teeftuden Uitgelhr relaties door geh Ned inlidit schrift en mond Bur Holland Admiralengr 219 Anwterdam W lOef BANDEN hebben wy al gerepareew We hebbtöv dus ervaring Al lijkt het defect aaiTuw b nd onherstelbaar kom toch eens praten met Radio Ruwielhandel J C den Riet W Tombergstraat 39 4e Kade 46 Tel 3697 Een lONOEN of MEISJE gevraagd voor de kleetroakerij O Leeflang IJssellaan 84 Te koop PHILIPS RADIO 9 Te Een net MEISJE gevraagd J FLUX St Antoniestraat 20 bevT Hcerenttraat Huis te koop gevraagd Z g a n eikrai Orgel te koop Hotel t Blau wr Kruis West Haven 6 Te hunr gevr een ZeUboof op de plassen van 10 15 Aug B M Singel11 Ot KOOP een vloerkleed Gebruiker kan olijven huren Brieven no 17S4 bur van dit blad I4 aji en een ledwen Net R K meisje 17 18 jaar koffer Te bevragen Pretoriaplem 45 zoekt lenke nette VRIENDIN met fiets Brieven liefst met foto onder no 1737 bur van dit blad Nette jongeman 30 jaar P G zoekt kennismaking met net meisje 22 28 jaar Br no 1755 bur v d blad t Vi Francotse H VMiau Mdder van Catsweg 4S Brengt Uw oude zinken emmers teilen waschketels bij ijzerhandel P ROND Pin Te koop gevapaga moflif voor Waachmaebine Br no 1738 bur v d blad Zeugestraat Gouda Ze worden weer als nieuwl Te koop Te huur gevraagd EEN PAKH17IS prachituinstel tafel batt en twaa atadea nieuw ZKUGESTRA AT 40 Te koop J Higelui zoeken voor vacante 1ste wede Aug nog kde ntrthM Beercn Br met foto retour on ter Ja 1739 jMff V d blad Te keoy BEN ZEIS groot of klein omtrek Nieuwe Haven Vogelenzang A DE JONG S Pupen en VVArdewerkfabr Kleiweg 42 VOKt 1740i bureau Brieven oo van dit bUd Te bevr Waditriatraat 1 TB kOOP Lui tepleker Magnsvox tevens een kindrawagen en Badiotoeat IJliaenaan VI Te koop gevraagd Boeken lala Wa a H B S Br no 1741 bur v d blad Te koop eleetr GnmotoMi met kristal pk k up oompL m koffer 110 220 ifelt KaroamelkshMt 71 Voonadlg node atokken voor verduistering in elke lengte Jan Poatenua Raam 142 TeL 3720 Ctevraagd mi Oeaaeabiieerde Kaawr met ebraat van keukMi no 1723 bur v d bted n KOOP een z a n Kinderwagen en 1 pr hooge dk 6e leeren taarzen m 41 Craiiethstr S9 na 6 uur WegW M neiuefc een moS ZKOAOOm ta koo Te bevragen W th Vemteweg H l87a Te kaop eae BANBMAAnUCaaNE bevr KateMnwt M ir AUa reparaUea op het gebied van nOa Iiaedgletai Walettraet 12 Telef 82S fi raitengevraagd pet pension OebaUk van dkain r Br nèTlIJ hw va dH Mad Ml I ab üaai eiia W a mmmSm m t tortitóooraB tb bevr AaKadaM KLEIWEG 38 Te koop L STWZOIGER J V Henegouwenatraat i Gavraagd IIBUI voor halve daf ea aiet be neden 16 jaar Aanm na 7 uur Regentesseplantsoen 11 Te koop GB0NDBA8CIJLB Kwhikelenberg nid Nieuwe Markt Te koop i STITDIE PUNO Tl V Rhjjn Gouwe 129 Gevraagd alle kleuren kanarievagab HAMMER Slappendel 2 PM beHihtfaigiaMtet felcoop BurgvUetkade 10 Te koopi gjLn KINDERWAGEN Da Costakade 37 Gevraagd een net MEISJE voor halve dagen Lange Tiendeweg 20 Te koop NIEUWE STOFZUIGER Adres Wmterdijk 15 a Biedt zich aan Werkstatp G d Kampen Reeuwpk F24 Ter overname aangebodan witte wohen BABTDOEK ook in ruil voor groote pop Goudkade 2 Knip TE KOOP Motorkruisertje pm 5 pjc motor met glazen kajuit 1 p m 5tó m pm 1 40 m Vevptis stofzuiger 120 Volt merk Saphir Weth Venteweg 89h MAHONIE WHERRT te koop double outrigged met slidmgs Jachthaven de Walemirof Heeuwjjk Wegens vacantie van 29 Juni tot en met 11 Juli zijn wmkeren schoenmakeru GESLOTEN Joh Muurhng Doelenstr 10 Tel 3780 NET DAGMEISJE gevraagd GOUWE fij N GramofoooflO gramofoonplaten 75 en 50 cfr per stuk by Vr v d WIJNGAARP Surinam astraat 238 WIE HEEFT BOEKEN gangbare romans ook kin dert oeken en tijdsetortften Boekenpaleis Boelekade 56 Hoiurprys vanaf 5 cent T koop aplintenlanwa aEBUJCANO greenhout vasten ptii ƒ 160 Te bevr J Verhoek Pust 15 s avonds ni 8 uur iraiKSTER gevraagd voor 2 ochtenden per week Voorwillens 65 EEN KpNVERADTO ta koof V Ströenatraat 6 Ter overname gevr flinke konten klaaten k Har Br no 1782 fiur v d blad Gevraagd per 19 JuU ol I AtMUStUS VUNKE DIENSTMHffi voor dag en nad T44 r hulp aanwezi g MBvr KETTUDI Gtouwe UW fÊmmm Er is nog gening te koop ƒ WAAR Ukentonz zooki OOSTHAVm 19 HIQA TUVOON 33M AU E SOORTEN BATTERIJEN Ie KLAS REPARATIE INRICNTINÓ laatste maal VIM nieuwe waschvoorschrA S U t nu want J j i l nameU k nog van nieuwe 11 fnToude zeeppoederJ n tijö verpakt oude ntH ter kkinl En l 2Ln bruiksa nwn n U yoléens onderstaande r B = woBen haifwoUen en l Wo d wasschen oveH e oed rea ookl w 5 1k konstzijdc i k ir Sü r ïoed sparen P bhc tia v li Oapt HMdaL Mii m Sclwepr I b v Ri iitb Clwm piod Saelw Zaao V I I 11 1 1 1 n i n i ii i j p i g n i ai ji HEDEN I i a nepopenö l da gehaol gomodernisoerds on uitgabralda consumottelfirtehtlng T EETHUIS STOOFSTEPG 16 Vertrouwondo dot U da vernauwde aak evenals voorhaan yaolvuldig zult bezoeken zullen wi vaa onza kant trachten alias Aenbevaland toa b ta dragen door prima iwaliteitan nétta badlening U zoo gazallig mogelijk t makan T EEIHÜIS STOOFSTEEG 16 TEL 3771 BYOUTERIEËN W A Wegenwiis Wqdstroat 6 iw w i i iaM i mw i mi l w aiiai m iwM Ma BakUuif bfei u X e voedingswaarde van onsdageiyksch brood is vaa het grootstï belang I Dat houden we steeds voar oogcn ea tevens die bat beate brood bakt hc de kbntea Kleiweg 46 Nietfwe Markt 25 oevRAAoo mmn lUFFROUW voer winkel en huleiieiitfliifl feheel lelfttandig kaaneoda rcrfcan Mnb iCORTI TWHOime 4 eouDA t Oaadi kaa direct fcplaatit Op HANOEI SKANTOOR rofden eea uiniHEnaiiE H iir bekend i aMt baadeiacencspoa atie ca aHcWaeiciütvea Brieve no O 3H Bwaaa na dN bM i w ve ge vel