Goudsche Courant, maandag 29 juni 1942

5 fi JS A 1 OUDSTE kandag 29 Juni 1942 Jaargane No 20971 NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN Win MAKKi St 1 E 145 PiMf lM lB HM Chefredacteur F TtETER Goud uitsciie duikbooten brengen Sbnepen tot zinken Sovjettroepen aan de Wolchof teruggeslagen Belangrijke verdedigingssector bij Sebastopoi gevallen opmaneh van de troepen der spil in Noord Afrika Bet opperbevel der Doitacbe weerroacht maakte gisteren in een extra Itricht bekend Dnitsche duikbooten hebben ondanks kraclitige Amerikaansche afweer op de Ctribische Zee in de GoU van Mexico aan de Oostkust der Ver Staten en 9 den Atlantiseben Oceaan xestien schepen met een inhoud van lOT OM brt lil loken gebradrt Daarbij heeft ddi de duikboot onder leiding van den luitenant ter zee ittste klasse Ven Bülow bijzonder onderscheiden Een volgend glateren uitgegeven extra bericht van de Duitsche weermacht eldde In Februari van dit Jaar hadden het tweede Sovjet Russische stormleger tencvens onderdeelen van het S2ste en 59ste SovJet Russische leger kans Kiien door een aanval over de bevroren Wolchof ten Noorden van het Omenacer een diepe break in het Duitsche afweerfront tot stand te brengen Onder aanvoering van cavalerie generaal Lindemann hebben troepen van id leger en van de Waffen S S waaronder ook formaties Spaansche Nederhidsche en Vlaamsche vrijwilligers met voortreffelijken steun van de luchtrkwt v4n generaal Keiler na een verbitterden strijd van maanden in het Boeilijkste terrein en onder de ongunstigste weersomstandigheden deze vijanlyke legen in de eerste plaats afgesneden van hun achterwaartsche verbindagen vervolgens steeds dichter opeengedrongen en thans definitief verlletigd Daardoor is het grootscheepsche doorbraakoffensief van den vijand over it Wolchof met het doel l cnlngrad te ontzetten mislukt en geworden tot len ïwaren nederlaag van den tegenstander Den grootsten last van deze mre gevechten hebben infanterie en pioniers gedragen De vijand heeft volgens de thans besoWkbare gegeven verloren 32 75 imngenen MB stukken gesehut 171 Unks 2904 machinegeweren granaat werpers en machinepisiolen benevens een groote hoeveelheid andersoortig trlogstuig De bloedige verliezen van den vijand bedragen een veelvoud van M aanUl gevanlwnen nien verwacht van Churchill die vroeger teruggekomen is dan velen hadden aangenomen en die persoonlijk op de motie van wantrouwen van Sir John Wardlaw Milne tegen de centrale oorlogsleiding in het Lagerhuis zal antwoorden een scherpe redevoering zoo meldt de Britsche nieuwsdienst £ r zijn in het Lagerhuis minstens een tiental moties of amendementen inzake de gebeurtenissen in Libye aanhangig gemaakt Churchill houdt thans ruggespraak met zijn ambtegenooten in het oorlogskabinet Alvorens bet Lagerhuis weer bijeenkomt is het mog eli k dat Churchill een radiorede zal houden over zijn besprekingen met president Roosevelt De Britsche nieuwsdienst meldt nog dat Churchill aan boord van een Bristol vliegboot uit de Ver Staten naar Engeland is teruggekeerd De onderhandelingen te Washington Na den terugkeer van den Britsche minister president Churchill heeft de Britsche berichtendienst een verklaring gepubliceerd waarin gezegd wordt dat bij de besprekingen tusshen Roosevelt en Churchill alle belangrijke problemen van den oorlog die op ieder continent en op alle zeeën gevoerd wordt beliandeld zijn Ten aanzien van de productie van oorlogsmaterieel van allerlei aard heeft het overzicht over het geheel genomen een optimistisch beeld te zien gegeven De eertijds geraamde productie zoo verklaart het communiqué heeft haar maximum nog ni t bereikt Als gevolg van de groole uitgestrekthe id der fronten zoo vidtil verder gezegd is het transportvraagstuk het belangrijkste van alle De duikbootoorlogvoering der spilmogendheden blijft nog steeds zware offers aan vrachtschepen eischen doch een intensiveering van den scheepsbouw zal de mogeltjkheid van den duikbootoorlog verminderen De verbonden naties zyn het nog fïSinj zoo hartelijk eens geweest als riansNhet geval I S Zij waardceren en eskepfien den tegenstari d der bolsjewistentelseü Duitschland en verheugen zich eveneens over het verzet van het Tsjoengkmgleger De militaire raadslieden hebben diepgaande besprekingen gevoerd over de operalies die tegen Japan zullen worden gevoerd om Tsjoengking ie steunen Vervolgens vrordt verklaard dat op de conferenties te Washington de aanstaande operaties m alle bijzonderheden zijn besproken die de Duitsche strijdkrachten van een aanval op de Sovjets zullenr afleiden Churchill en Roosevelt zijn van meenmg dat er geen twyfel aan bestaat dat het totale ieder geval schijnen de Engelschen in dit gebied een regelrechten veldslag te willen aangaan In dergelijke veldslagen is toldusver echter steeds Rommel overwinnaar geweest LUITENANT GENERAAL RITCHIE Volgens en bericht van United Press weigeren officieele kringen commentaar te geven op het bericht uit Johannesburg dal luitenant generaal Ritchie ontheven is van zijn functie van commandant van het achtste leger in Egypte Een der speciale berichtgevers van h t agentschap Stefani meldt dat in een plaatsje op Egyptisch grondgebied generaal veldmaarschalk Rommel uit naam van den Führer aan generaal Barbasetti chef van den generalen s af in Noord Afrika de versierselen van het ijzeren kruis heeft overhandigd f mat jwss i tójw v Een overzicht van den Dam fe Amsterdam tijdens de rede van ir Mussert ter gelegenhei van zijn drienaaüschbezoek aan Noord HoUand Polvfloon Zevlemafcer Het opperbevel der Duitsche weer uht deelde gisteren mede Aan het Oostelijke front van Sebas topoi hebben Doiteehe en RoemeenHhe troepen den tegenstander to iware bunkergeveehten uit verschei Itne sterk gefortifiecrde hoogtestellin a geworpen Door het succes van ioen aanval w d de vijand gedwon lea tot het opgeven van een belang rUken verdedigingssector Het luchtwapen heeft voorts met sterke strijdkrachten versterkingsinstallatles en nldsteilingen ten Oosten van de stad lebombardeerd itenevens een vlieg tld der vestin Xt van Pelt Ten Zuidoosten van Feodosia is een bolsjewistische torpedobootjager door en bom van zwaar kaliber getroffen Bij de zeeëngte van Kertsj heoft tware kustartillerie vijandelijke cheepsconcentraties onder doeltreffend vuu genomen De scheepsforma lie werd uiteengedreven en een schip in den grond geboord In den Zuidelijken sector van het Ooslelyke front hebben Duitsche en Italiaansche troepen verscheidene ► uandelyke aanvallen onder bloedige eriiezen voor den tegenstander afge lagen In den centralen sector hebben troe Pen van een infanteriedivisie by een Wnval tegen verbitterden weerstand 18 148 vijandelijke bunkers veroverd Aan het front van de Wolchof is de ernietiging van de ingesloten groep rijdkrachten byna voltooid Sterke Vijandelijke aanvallen op een brugge oofd zün ineengestort De vijand leed Ware verliezen Verscheidene panters werden vernield In de wateren van de Finscjie Golf erden verscheidene kleine koopvaar rs door gevechtsvliegtuigen tot zin n gebracht resp in brand geworHn Nachtelijke aanvallen van formats gevechtsvliegtuigen op spoorweg Oflen aan den midden Don veroorzaakten vemielingm en branden in Poorweginstallaties In Noord Afrika ziJn voor ons sucJtsvolle gevechten in het gebied van Tsa Matroe aan den gang Op Malta is het vliegveld Lucca nnacht wederom met bommen be kt Britsche bommenwerpers heb in den afgeloopeft nacht eenige Paatsen in het Noord West Duitsche sigebied vooral de stad Bremen en ar voorsteden aangevallen De burlwbe oiking leed verliezen Van het latief geringe aanUl aanvallend tuigM werden door nachtlagers afweergeschut en marine artillerie 14 toestellen neergehaald In den strijd tegen Engeland heeft het luchtwapen in den nacht van 27 op 28 Juni een kleine haven aan het Kanaal van Bristol met succes gebombardeerd Op de Noordzee en in het Kanaal hebben mijnenvegers op 26 Juni vier Britsche jagers markieartillerie en patrouillebooten drie gevechtsvliegtuigen neergeschoten Jachteskader 52 behaalde aan het Oostelijke front zijn 2000ste luchtover winning DE GEVECHTEN BIJ MERSA MATROE Naar het opperbevel van de Duitsche weermacht Zaterdag meldde werden in Noord Afrika de aan den kustweg ten Westen van Meraa Alatrue staande Britsche strijdkrachten op 26 Juni door Duitsche en Italiaansche troepen naar het Oosten teruggewor pen In een aanval werd het gebied ten Zuidwesten van Mers Matroe bereikt Welke zware verliezen de Britten behalve hun hoogeii bloedige verhezen tijdens den slag in de Cyienaica tot aan het overschrijden van de LibyschEgyplische giens hebl en geleden blijkt uit een optelling van kapotgeschoten pantserwagens Volgens deze lelling zijn in de gevechte van dezen slag 977 Britsche paniserwagens vernietigd of buitgemaakt De buit aan geschut welke eveneens verscheidene honderden stukken omvat is nog niet nauwkeurig geteld Duit che gevechtsvliegtuigen en duikbommenwerpers richtten gisteren aan het Noord Afnkaansche front hun aanvallen op Britsche voertuigcolonnes ten Zuiden en ti n Zuidoosten van Mersa Malroe De Brillen hadden naar Duitsche verkenners hebben waargenomen vooral bij het woestijnplaatsje El Boeib ongeveer 60 K M ten Zuiden van Mersa Matroe talrijke met oorlogsmateneel geladen autocolonnes geconcentreerd In verscheidene golven werd deze transportcolonnes met bommen bestookt zoodat talrijke voertuigen m brand vlogen en vele andere door de bommen zwaar werden beschadigd De overblijfselen der colonne werden by nieuwe aanvallen door het vuren met t oordwapens uiteengedreven De Britsche luchtmacht die gisteren het oprukken der Duitsche pantservoorhoeden door versterkte aanvallen trachtte te belemmeren leed in gevecht met Duitsche jagers zware ver liezen Steeds weer ojHiieuw werden de Britsche vUegtuigen door Duitedie jagers die het luohtgebied boven het Dui ch ItaHa n che pantserleger l ewaakten in hevige lucbtgevechten gewikkeld In totaal vielen 27 vüandeJlJJie vliegtuigen waaronder een Bri lBlenheim bommenwerper aan de aanvallen van d Duitsche jageis ten offer Alle in den strijd geworden Duitsche vliegtuigen keerden op ntm bases terug KUSTWEG TEN OOSTEN VAN MERSA MATROE BEREIKT Het Italiaansche weermachtsbericht van gisteren luidt Gisteren zjjn eenheden der spil opgerukt ten Zuidoosten van Mersa Matroe Zy hebl en den kustweg op een dertigtal kilometers ten Oosten van Mersa Matroe bereikt Eenige honderden krijgsgevangenen werden binnengebracht eenige tientallen tanks en talriike batterijen werden vernield Colonnes vrachtwagens en verkeersknooppunten werden getroffen door onze bommenwerpers achter het front van den vijand Tijdens luchlgevechten werden vijf vijandelijke toestellen door Duitsche jagers vernield Drie onzer toestellen zijn niet vSn de operaties van 26 en 27 Juni teruggekeerd Aan het Kanaal van SiciUë werden zes Spitfires die trachtten een hulpwatervliegtuig aan té vallen snel opgevangen door onze begeleidingsjagers die er twee brandend deden neerstorten In het Oosten van de Middelllandsche Zee is een geescorteend schip van 5000 ton getroffen döör onze torpedovliegtuigen Stefani meldt Generaal Ettore Balda are commandant van een taliaansch legercorps en generaal Guido Piacenza zijn gevallen op het vel4 van eer op hun post tijdens den strijd op Egyptisch grondgebied in den ochtend van 26 Juni BERLIJN OVER NOORD AFRIKA De militaire correspondent van het D N B schrijft De aandacht van Duitsche militaire krmgen is thans geconcentreerd op het gebied rondom Mersa Matroe en op de vraag naar de gevechtswaarde van het 9e en 10e Britsche leger In dit verbajid verdie nen de uit Syrië afkomstige berichten bijzondere belangstellmg In deze berichten wordt gezegd dat de in het nabije Oosten gestationneerde Britsche legers in allerijl naar Egypte onderweg zijn en dat Syrië bijna geheel en Palestina gedeeHelijk door de Engelschen is ontruimd De feitelijke kern in deze berichten vormt voor de officieren van den Duitschen generalen staf geen nieuws daar het ontbieden van de Britsche strijdkrachten die het dichtst bij het Egyptische oorlogètooneel gelegerd zijn na de uitschakeling van het 8ste Britsche leger door maarschalk Rommel een logische noodzakelijkheid is Doch men achtte te Berlyn het feit u at dergelijke nauwkeurige bijzonderheden over de Britsche positie in het nabije Oosten kunnen doorsijpelen zeer opmerkelijk Wat betreft de gevechtswaarde vanhet 9e en 10e Britsche leger zijn deskundigen van meenmg dat ée laakvan rieze legers tot dusver heefi bestaan in het bezetten van landen m hetnabije Oosten en dat hun bewapenmg zij hel ongetwijfeld modern doch bijnauitsluitend berekend is geweest op deze taak Daartegenover was het vernietigdeleger een uitsluitend voor den strijd mde voorste linie bestemde strijdmacht samengesteld uil uitgelezen menschenmateriaal met oorlogservaring en schuierend uitgerust kortom een legervan keurtroepen Men kan de gevechtsw aarde van het 9e en 10e Britscheleger niet zonder meer met het vernietigde leger vergelijken De veldslag rondom Mersa Matroe beschouwtmen in militaire kringen te Berlijn alseen versterkte stad Een groole sterkevesting IS het niet Wel is het terreinaldaar voor een bandigen verdedigerniet ongunstig Thans is de vraag wieden wedloop wint Rotamei met eenIfigen opmarschweg met troepen diesedert weken strijden marcheeren strijden of Auchinleck met zijn versche uitgeruste en ongetwijfeld nieuwbewapende reserves met een veel korteren opmarschweg Rommel staat reeds voor de poorten van Mersa Matroe Heeft Auchinleck het gros van zijn reserves die wanneer zij in haar geheel in den strijd zouden worden geworpen op het slagveld zuiver numeriek superieur zouden zijn aan het Duilsch Italiaansche aanvalsleger reeds kunnen aanvoeren In Scherpe rede van Churchill verwacht Vermoedelijk een radiorede ot er de besprekingen te Washington vóór bijeenkomst van Lagerhuis Alle belangrijke problemen door Rooseveli en Britschen premier besproken beeld voor de overwinning der geallieerden gunstiger is dan in Augus tus of December van het vorige jaar De positie der geallieerden Men verzwijgt zich thans in Engeland niet meer zoo schrijft de Evening Standard dat de geallieerden niet alleen een groot aantal nieuwe nederlagen hebben geleden doch dat zij ook m het algemeen in benarde omstandigheden zijn komen te verkeeren De overwining van Rommel en zijn pantserformaties in NoordAfrika overtreft alle overige zorgen waarvoor men zich aan de zijde der geallieerden geplaatst ziet Waardevol üorlogsmaterieel dat met zeer veel moeite naar het Noord Afrikaansche front was vervoerd heeft men thans verloren en een groot gedeelte den spilmogendheden in handen laten vallen De Britsche offensieve plannen die reeds droomden van een verovering van Tripolis zyn in rook vervlogen Waardevolle steunpunten voor de luchtmacht aan de kust van de Middellandsche Zee en m Noord Afrika heeft men aan de spilmogendheden moeten afstaan en Malta verkeert in een grooter gevaar dan ooit Ja zelfs wordt het thans bedreigd Doch niet alleen in Noord Afrika is railitiiir alles misgeloopen zoo schrijft het blad ook van het Oostelijke front komen sombere berichten te Londen binnen Sebastopoi wordt dusdanig door de Duitsche troepen bedreigd dat men bijna ieder uur met den val van Sebastopoi kan rekenen En ook aan andere deelen van het Russische front rukken Duitsche troepen formaties steeds verder op en vallen zü aan Op Engeland en Amerika drukt een geweldige last Op de eerste plaats gaat het er om de Sovjet behoefte aan oorlogsmateriaal ondajjks alle moeilijkheden zoo spoedig mogelijk te waarborgen Alle overige problemen blijven voorloopig onopgelost in de bureauladen der geallieerde staatslieden liggen Hoe belangrijk deze ook mogen zijn zoo besluit de Evening SAff dard de militaire ontwikkeling der laatste dagen heeft deze problemen op den acmeigrond gesc ni i n Verklaring van Mackenzie King Efe meldt uit Ottawa dat de CanadeescBe minister Mackenzie King na zijn terugkeer uit Wasmngton waar hij met Roosevelt en Churchill besprekingen heeft gevoerd verklaard heeft De huidige militaire situatie is een der moeilijkste die de geallieerden ooit hebben meegemaakt De aan den gang zijnde slagen zullen beslissen of de oorlog nog dit jaar eindigt dan wel of hij met drie of vier jaar verlengd wordt JAPANSCHE SUCCESSEN AAN HET SJANSIFRONT Gevechten bü Lingtswan Domei meldt van het Sjansifronl Japansche legerafdeelmgen hebben Zsierdag de resten van de achtste Tsjoengkmeesche divisie aangevallen en verslagen op 27 kilometer ten Noorden van Lingtswan in het Zuidoosten van de provincie Sjansi Uit berichten van het front blijkt dat de vyand 300 dooden moest achterlaten terwijl de Japansche troepen twee granaatwerpers vier zware machinegeweren tien lichte machinegeweren 180 geweren en andere wapens iHiitmaaklen W Twintig kilometer ten Zuiden van Lingtswan werden 500 man Tsjoengkineesche troepen verslagen terwijl drie andere Japansche afdeelingen resten van het 27ste leger achtervolgen die vluchten naar de grens van de provincie Bonan Naar uit Feking wordt gemeld heeft de commandant van een Japansche afdecling verklaard dat de Japansche troepen in het gebied aan de grens tusschen de provincies Sjansi en Honan twintigduizend man Tsjoengkineesche troepen hebben onisiageld Dezelfde zegsman deelde mede dat de troepen van Nanking tijdens hun operaties tegen de vijandelijke troepen schitterende resultaten hadden bereikt In de afgeloopen zes maanden hebben de Japansche troepen in NoordChina ruim 39 000 vijanden gedood en ongeveer 50 000 man gevangen genomen In dezelfde periode werd een groote hoeveelheid oorlogsmateriaal buitgemaakt Nu de Japansche operaties tegen de Tsjoengkineesche en communistische troepen dergelijke vorderingen maken worden de DE DUITSCHERS IN BRAZIL IË Communiqué van Duitsche regeering over de slecht e behand eling TEGENMAATREGELEN INDIEN ES GEEN VERANDERING KOMT De Duitsche regeering publiceert een communiqué over de slechte behandeling van de Duitschers in Brazilië Ih dit communiqustaat o a dat in aa zilië na het afbreken van de diplomatieke betrekkingen met Duitschland in toenemende mate anti Duitsche acties zijn geschied Aan het hoofd van een clique die dienstbaar is aan Roosevelt staat volgens het communiqué de voormalige Braziliaansche ambassadeur te Washington en huidige mjiister van Buitenlandsche 2Jak6n Aranha die als leider der Braziliaansche buitenlandsche politiek n de eerste plaats de aansprakelijkheid draagt voor het barbaarsehc pptreden tegen de Duitschers Na opsomming van een aantal exces sen in sirijd met het volkenrecht tegen Duitsche consulaire ambtenaren gewaagt het communiqué het geval van den Duilschpn vice consul te Paranagua Brand die op den dag van het afbreken van de diplcmtiatieke betrekkingen in zijn woning werd gearresteerd en als een groot misdadiger werd overgebracljt naar de politiege vangenis onder bewaking van zwaar gewapende politiemannen nadat hij volkomen van alles was beroofd ea zonder dat hy het geringste voedsel kreeg Van deze gevangenis werd Brand getransporteerd naar het tuchthuis waar hij verscheiden maanden werd behandeld als een misdadiger Ondanks de toezegging die president Vargas kort voor het afbreken van de betrekkingen aan den Duitschen ambassadeur had gegeven dat den Duitschers geen leed zou worden berokkend zijn volgens het commu niqué lieden van Duitsche nationaliteit en een groot aantal menschen van Duitsche afstamming gearresteerd Als aanleiding voor deze talrijke arrestaties was het voldoende dat de Amerikaan schc ambassade te Rio de J meiro een lijst overlegde met de namen dergenen wier arrestatie aan de Amerikaansche regeering gewenscht voorkwam Byzonder wreed werden de Duitschers in de politiegevangenis van Rio behandeld De gevangenen werden ondergebracht aldus het communiqué in cellen van minder dan twee vierkante meter Of in gr0 0te getale opeen gepakte in kleine stinkende volkomen vervuilde vertrekken De verhooren werden afgenjmen onder plagerijen kastijding door negers en voortdurend wakkerhouden van de gevangenen De politiechef van Rio heeft openiyk erkent dat de klachten over de slechte behandeling van Duitsche gevangenen gedeeltelijk gemotiveerd zijn Tot slot verklaart het communiqué dal du onverintwoordelijke optreden van agenten in dienst van Washington bijzonder verwerpelijk is daar de Duitschers al meer dan een eeuw een zter groot aandeel hebben aan den economischcn en culturcele opbouw van Brazilië Indien de Braziliaansche regeering niet spoedig zorgt voor afschaffing van deze ongehoorde misstappen zal de Duitsche regeering tot tegenmaatregelen overgaan grondslagen gelegd voor het vestigen van vrede en rust in Noord China Vierde Tsjoengkineesche leger gaat vernietiging tegemoet Het hoofdkwartier van de Japansche expedi iestrydkrachten in China heeft medegedeeld dat Japansche troepen thans bezig zijn met een hevige vernieügmgB compagne tegen het vierde Tsjoengkineesche leger dat op den rechteroever van de lwang ten Zuiden van Foeisjou in de provincie Kiangsi is opgesloten Het gros der Japansche troepen deed 25 Juni te middernacht een plotselingen aanval op het vierde leger dat uit Tsjangsja was gezonden ter versterking van d aanzienlyk verzwakte troepen in de derde oorlogszone Ondanlcs de hevige regens kregen de Japansche troepen bij het aanbreken van den dag op 27 Juni contact met de vijandelijke troepen op den rechteroever van de Iwang waarna zij deze troepen omsingelden Oaama i egonnen zij onmiddellijk met de vernietigingscampagne Zon op 5 21 onder 22 06 Maan op 23 28 onder 7 51 Men is verplicht te verduisteren van zonsonder anti tot zonsopkomst Lantaarns ao voertnigen moeten een hall aar na zonsonder iao ontstoken worden v KWknnMnmwknM K 7U