Goudsche Courant, maandag 29 juni 1942

MAANDAG 29 JUNI I942 7 Goiidsche Glcizendag B langw kkend bascNouwingen vqi Or J W B rlc Uiach y ui d r Sprenlc Foto V V V s Grivenhage N A langen üjü van ngespannen arbeid beeft eder behoefte een uit den gewonen slfW van het dagelijkse ie leven weg te ïijn zich eens te v pooze zyn gee t te ver risschen om dan weer met nieuwe kracht i oegtrust den arbeid te gaan hervatten i eden geofn verre kunnen hij huiï niet da vacantie Nu wi J o de omsiandigldwongen onzen reislust treken te gaan bezoeken niebotvieren moeten wy dichtb jvcn Dit beteekcnt echter V rn t r oe r die dotyd ons biedt Isehoeven te oiiUeggen Integepded in eigen stad en in de omg e i f riw r kenen wenkele tientallen kilometersjrooe steden het polderland en deheerlijke watergebieden in onze provincie is zooveel gelegenheid tot aangename verpoozing en tot iet aanarh uwjT van znoveel inti isaiKs waarmede we onzen geest kunnenverrijken da wij In de tomendemaanden nog lijd te kort zulle i kcm n ook al zoiK n we er eiken di g op uitkunnen trekken De Haagsche Vereenigini Voor Vreemdelingenverkeer heeft vorig Jaar in t büzonder de Be udentieb T 5 gev zen op datgene wat hun eigen s ad biedt ondat het een t ekcnd verschijnsel is dit velen Hagenaars en dat geldt Tx k voor tal van afldere gemeenten maar h el llecht diarvan op de hoogte zijn dan wel er niet toe kunnen komen om het vele merkwaardige en het ratüurBchoon dat stad en omgeving bieden te leeren kennen en waardeerten be Haagsche V VV is vorig jaarBiet minder dan 5300 Resideniiebeuoners to een goeden gids geweest enlij waren er allen even ent iou iastover I Nu beeft dl zelfde V V V k ch de medewerking vf r ekerd van de w V V s in Gouda Leiden Delft en Naaldwijk en met deze samenwerking iwil zij leder het schoone en interessdnte dat deze geherle s reek biedt laïen zien en hen tot goeden gids zijn pp hun tocht Ieder kan van uit zij pi 7iin 3 maken Z verkiest per trein per ram of te voel Heen dam wel ii ichap van anderen geheel n wenpch en op den lijd die beste lehikt Men heeft vo tochten den geheelen zomer tn lijd ja zelfs tot in den herfst tot lË Octobrr omdat in die laatste periode he druivenseizoen valt dat zoo r groote attractie van he Westland is j Het gejeide dat leder diej er op deze wUze op uit wil trekken noodig heeft is ern ifempelboekje dat bij de V V V s in de hierboven gehoemdc plaatsen voor luttelen prijs verkrijgbaar is Dat i de gids die d n weg wiJst door deze geheele streek De liefhebberz van de natuur word gewezen op het Haagsche Boich de Schcveningsche Boschjes en de flleuwe f Stadaiémw Uit StempeUoeht 1942 in en mt Den Haa Gouda Leiden Delft Noaldwijk 1 JwU l t IS October Scheveninocbe Boschjes bet Zuiderpark de Boschjes van Poot het Rosarium en Park Areodadorp en de prachtige buitens de Raaphorst Duinrel Ov rvoorde en De Voorde Meer en Bosch en Ockenburg alle aan den rand van Den Haag gelegen die op vertoon van het stempelboekje toe genkelijk zyn Wie zich tot ttadsschoon en historische herinneringen voelt a n et o ken vindt in Gouda Delft en Leiden evenzeer ak in Den Haag een schat van monumenten van bouwkunst waarop de aandacht wordt gevMt d De niu 3a en verzarneïineen van kunst en cul uur in al deze plaat en staan voor hen die een kunstreis willen maken open En zoo is er nog veel op velerlei gebied zjjn er nog tal van plaatsen van schoonheid leering stichting nut of en vermaak De tochlen bieden elek wat wils Niet minder dan 50 plaatsen zijn er in aan eeeven v ar op het stemnc hor k je dat nog reducties geeft op de tarieven van de Haagsche tram en ver c illiTT He ji tel p en een b zoekstempel wordt gezet dat dienen moet om mede te kunnen dingen naar fraaie orijzen die on f5r de deel Ti s aar de tochten worden verloo Het bezoek van alle 50 stempelplaatsen is daarvoor niet noodig Voor Gouda zijn als stempelplaatsen aangewezen het Pijpen penen Aardewerkmuseum en de Gasthuis afel Een aanlrekkflijkheid die het maken van tochten in deze streek zeker zal animeeren Wi er mf van wMeti wil iiifonneere aan een der V V V s bureaux Een aanhouding WAT ER DAARNA AL NIET VOOR DSN DAG KWAM Benige aan de Sophias raat wonende marechaussees betrapten op heeterdaad een man die groenten uit hun tuinen stal Bij het ondezoek det de GoudBche poiitie aan wie de zaak werd overgedragen insielde ontdekte deze in den woning van d n aangehoudene tevene een rol ijzerdraad die eveneen uil een der tuinen was ontvreemd Maar de aanhouding had nog andere gevolgen de man de 35 jarige slager S v V bleek in samenwerking met zijn broer den 38 j rigen veekooper C v V frauduleus een schaap te hebben geslacht en zonder medewerkingvan anderen een kalf terwijl de broerijovendien ook nog een Italf en eenschaap had geslacht Voorts werden tenhuize van C v V 10 on estempeldekanen in beslag genomen Deze kazen vervaardigd door de veehouders C M en M A M te WadidinKveen warenaan C v V verkocht voor SXfiO perK G de prijs had ƒ 1 20 moeten zijn De klanten van het zwarte handeltjein vleeach waren de 40 iarige metealhewerker D V de 37 jarige smid D H C de 2S jarige aardewerket A C de Z7 jarige winkelier G J de 63 jarigehuidenhandelaar N G B de36jarige winkelier A v K allen teGouda en de 36 jarige reiziger P O te Waddinxveen Procesverbaal istegen alle betrokkenen opgemaakt EEN ONNOOZra E Een huissch Ider uit Bodegraven leende hier Ier stede zyn fiets aan een hem onbekend persoon die hem vroeg de fitts even te mogen gebruiken Met de onbekende persoon is de bekende fiets echter verdwenen en niet teruggekeerd De Goudsche politie bij wie de man aangifte deed stel een onderzoek in ONGEWENSCHTE BULP Een fabrieksarbeider deed aangifte van het rooien van een 20 lal aardappelstruiken uit den tuin achter zyn woning aan de Vorstmans raat w AT AAR ANNEER Ihalis Theaton Mcko d e rciu onB n met Robert KShrincr en Eugen Klöpfer Aanvang 8 15 uur Reonle Bioscoop Met geheime opdracht Gustav Pröhlich ei CamiUe Ham Aanvang 1 19 u ir Scboawbnr Bioaeoop Stuka s Ufafiioi regie Prat Kari Bitter Aas vang t l5 uur 1 Juli van 19 iS wat SchoenruiliMjreau gebouv Maatschappelijk Hulpbetoon Nieuwe Haven 30t Gelegenheid tot afgifte van schoenen tot maat 40 I Jali 8 9 uur Oosthaven U Zitting adviesburcflu Ned Vereeniging voor LuchtbeschermiBg J li 7 MV CiekoDW GeraeentelQke Gexondheidsdle st Spieringstr 113 Medische tportkeuring 7 Juli nor Kunstmin Jaarvergadering Algemeen Ziekenfonds Goudsche Vereeniging voor geneeS heel en verloskundige hulp AFnALBM AAffVBAAG FORMULIEREN SCHOENBNBONNEN 9 3 n en IM 3M Matiihatfa kaBtoar Afhalen aanvraagformulier ter verkrüging van en fefaoeoenboB voor hen wier gasiachtsnaam begint met een der letter Woenadag M N O P OMdeidag Q R i V V AFBALEN AAMVBAACarORMDUE REN VASTE BBANDSTOrVEM Van Dinsdag 30 Juni tot en met Vrijdag 3 JuK afhalen van formulieren voor vaste brandstoffen voor de B C D Grooten KleijigebmikeTS kantoren kerken scholen winkete etc niet voor geiinsverfcmflc vrmEuana vam levensmiddelenkaarten ENZ Tm M Inli 9 1 en 2 4 J mr Gebouw Daniël Uitreiking van levensmiddelenkaarten tabaksen slgarettenkaarten en rantsoenbonnen brandstoffen voor groote gezinnen op den datum die is afgestempeld op de thans in gebruik zynde bonbaarten voor levensmidtJelen APOTHEKERSDIENST Steeds geot end des nachtc alleen voor recepten Apotheek P We er Gouwe 131 Haagsch gerechtshof NIETS AAM TE DOEM De proc generaal merkte op dat aan de straf die wed A van Tilburg uit Moordrecht had gekregen niets te doen 7 0U zijn Er was opdracht gegeven door haar voor het clandestien slachten van een schaap hetgeen was ontdekt Er was door den economischen rechter zes maanden gevangenisstraf voor opgelegd en dit was het minimum Ook de proc generaal vond de straf zelf zwaar want verdachte had het niet gedaan am het vleesch te verttoopen Er werd echter bevestiging van het vonnis geëischt Het Hof heeft arrest gewezen en dien overeenkomstig beslist NIET ONTVANKELIJK A v d Berg uit Reeuwijk was door den Economischen rechter veroordeeld tot zes weken gevangenisstraf Verdachte had op 10 Febr een varken clandestien laten slachten Hij kwam van het vonnis in hSoger beroep doch de proc generaal merkte op dat verdachte te iaat het appèl had aangeteckend zoodat niet ontvankelijk verklaring van verdachte werd geëischt Het Hof beeft arrest gewezen eo di n oveieenkomstig beslist HEESOEKE DIEFSTALLEN Van een 19 jarig mangelmeisje is Zaterdag tijdens het zwemmen in het Spaardersbad een poederdoosje uit het kleedhok je on vreemd Van een juffrouw uit Bodegraven i terwijl zij in een winkel aan den Kleiweg inkoopen deed een handtatch met inhoud ontvreemd De tasch had zij geborgen in de fietstasch WEER ££ N FIETS MEEGENOMEN Een 18 jarige metaalbewerkerj alhier deed aangifte van diefstaj van zijn fiets die hij Zaterdagmiddsgi gedurende een half uur voor een perceel aan de Dr Leidsstraat had neergezet FRIJSOFDRHVING Terzake prijsopdrijving is procesverbaal opgemaakt begen den smid H J V d V alhier Deze verkocht een IJsmachinr die 19 gulden mocht kosten vaor 3 gulden Uit vroesrer tqden J OOUDSCHE CODRAJnr MEMDDE 75 JAAR GELEDEN Zondag W Junv zal in het lokaal kr sociëteit Ons lÊiSaoegen een concert worden gegeVen door het muziekkorps van het regiment Guides uit Brussel onder directie van den heer Victor Sender Het examen van toelating tot de I tijhsche school te Gouda zal plaats hebben op Z aterdag 20 July ck in het Lokaal der Latijnsche school Bij den I eraar in de Wiskunde en nieuwe talen den heer J L Terwen bestaat gelegenheid tot het plaatsen van kostleerlingen O Terpstra Rector M JAAR GELEDEN In de vergadering van den gemeenteraad op 24 Juni 1892 is o a ingekomen een adres van de afd Gouda van het Alg Ned Werkliedenverbond krachtig ondersteunende het adres van het Depart Gouda van de Maatschappij tot Nut van t Algemeen om 200 subsidie voor een cursus in lezen en schrijven aan volwassenen Aan het eind dezer zitting werd door den heer Jager het volgende gezegd M de V Het is thans een feit dat de vaart door de spoorwegbrug weder heropend is Voor den handel en de scheepvaart en in t algemeen voor Gouda is dat van veel beteekenis Dit is te danken voor een deel aan de gunstige omstandigheden waaronder gewerkt is maar ook tengevolge van de krachtige medewerking van de Directie der Mij tot Expl van Staatsspoorwegen aan die der h h H Benke ingenieur en P yan der WeiUde technisch ambtenaar bij de Staatsspoorwegen doch vooral aan de doortastende maatregelen en practische kennis van den heer H J Nederhorst Ik meen die allen een woord van lof voor hunne medewerking niet te mogen onthouden die ik kaar bij deze gaarne breng De Gouwebrug is in zooverre gereed dat nu reeds driemaal genoemde brug voor de scheepvaart wordt omgedraaid De assistentie van de politie is opgeheven 2S JAAR GELEDEN I In de gemeenteraadszitting van 29 Juni 1917 werd o m de volgende rekeningen goedgekeurd van de gesubsidieerde instellingen van weldadigheid De rekening van het Van ItersonZiekenhiiis sluit met een bedrag van ƒ 47 05 UO waaronder een gemeentesubsidie van 9 3 1 die van het Burgerlijk Armbestuur met 431 33 W O een subsidie van ƒ 5678 84 die van het St Calharina Gasthuis of Bestedelingenhuis met ƒ 12 054 83 w o een subsidie van ƒ 6518 31 die van het St Elisabeth s Gasthuis met ƒ 8005 57 i wx een subsidie van ƒ 4000 07 die van het Weeshuis met f 17 800 21 en die van het Israël Armbestuur met ƒ 1270 36 w o een subsidie van ƒ 365 BONNENHANDEL ACHTERHAALD De manufaclurier A C te Berkenwoude stond reeds eenigen tijd onder verdenking van zwarten handel in distributiebonnen Het lukte de Goudsche politie echter niet bij l m bonnf n aan te treffen maar door handie speurderswerk kwam aan t licht d t de man bonnen in n pakje door een t ode liet bezorgen bij den caféhouder D v R aan de Tiendeweg alhier Vanwaar ze door den koper zouden worden afgehaald De Dolitie nam daar in beslag een pakje inhoudende 27 boter 32 vet 8 brands offen en 2 fu kerbonnen Voordien had A C in een tijdsverloop van drie maanden een 4O0 k 500 tal boter en vetbonnen verkocht aan den Stolwijker S D die momenteel gevangenisstraf ondergaat Voor de inbeslaggenomen bonnen beweerde hij nojt een kooper te hebben gevonden De boter en vetbornen kocht hij van verschillende lardtiouwers tegen 1 gulden per bon de verkoopsprijs bedroeg 1 37 De brand toff nbornen had hM i f 1 50 van een onbekende gekocht evenals de suikerbonnen De caféhouder was van den aard der transacties van A C niet op de hoogte WEDEROM JEUGDIGE MEISJES GEVERBALISEERD Wederom is in het ofgeloopen weekeind procesverbaal opgemaakt tegen een 6tal meisjes beneden 18 jaar die zich in een verloflokali eit bevonden De betrokken caféhouders vijf in getal werden eveneens bekeurd PROFAEDEirnSCH EXAMEN THEOLOGIE Aan de Vrije Universiteit te Amsterdam is geslaagd voor iiet propaedeutisch examen theologie onze stadgenoot de heer P de Jong ZATERDAGMIDDAG organlseerde het bestnur van het Fonds Goudsche Glazen weweiteroin en Geiidaclie Giaieit dag DHmaal in de St Janskerk elf Oe daarby flHmiikeiijicc ejqMaitie vaa nieuwe bjjaatderhedcn de glazen betxeffende was mi óp zeer bescheiden schaal in de kapel ingericht Oa tenic den kleinen omvang was deze de be langstelling die ze genoot stellig waard Naast verscheidene fraaie foto grafisdie en i leurenrep ducti e van eenige ramen cartons en fragmenten daarvan trok vooral de nieuwe uitgave van het fonds de map Glorieus Glas de aandacht Deze map bevat een zestal bijzonder goed geslaagde de werkelijkheid van de kleuren weelde d T glasschilderingen zooveel als technisch mogelijk is nabqkomende platen een keur uit de mooiste gedeelten der kunstwerken van Dirk en Wout r Cra beth en Dirk Jansz Verheyden met een interessante toepasselijk geïllustreerde toelictitttig Voorts o m sen in gebrandschilderd glas vervaardigde copie van frapnent uit glas 13 waarop de bisschopsmyter van den schenker Petrus van Suijren Hiervan was ook een op papier geachilderde copie aanwezig Ia het middelpunt van de belangstelling stonden op dieze glazenddg de ramen 14 15 en 16 en hun schenkers over wie dr J W Berkelbach van der Sprenkel te Haarlem na ingeleid te zijn door den heer C H Hagedoom in de Consistoriekamer een lezing hieli Alvorens t H dieo kern van zijo tietoog te geraken behandelde spreker den braad van de kerk op 12 Januari 1552 en de voortvarendhed van het toenmalige stadl esl ur dat om Gouda H eer een waaniig kerkgebouw te geven reeds een week na den brand een architect voor den nieuwbouw aanstelde en zich daarna p m door hypotheeken en loterijen de noodige g tdmiddelen wist t verschaffen Een de stad waardig kerkgebouw moest ook gebrandschilderde mmen bevatten oordeelden de vrj de vaderen daarom noodigden zij o m Joris van Egmond bisschop van Utrecht Robeh van Clymes markies van Bergen proost an Oudemunster teveijs bisschop van Luik en Cornells van Hierop proost van bet domkapittel uit een raam te schf nken Ter verduidelijking waarom juist deze hoogwaardigheidsbekleeders daarvoor in aanmerking kwamen gaf dr Berke bach een interessant geschiedkundig overzicht waarin hij duidelijk uiteenzette de verhouding van de stad tot haar werkeiijite en kerkelijlie overheden Al sfedert de predikmg van WiUebrordus ressorteerde Gouda kerkelijk onder het bisdom Utrecht dat in den ioop der tijden echter een te uitgebreid gebied gii g omvatten om door één man geregeerd te worden Daarom stelde de Utre htsohe kerkvorst kapittels in die ieder een bepaalde streek onder hun beheer kregen Gouda werd ingedeeld bij het kapittel Oudemunster waarvan Robert van GUjmes proost was Met den bisschop en den in rang direct daarop volgende domproost behoorde deze dus tot de drie hoogste kerkelijke auto rieiten waarmede de plaatselijke kerk eet te maken had vAlle drie voldeden aan het Goudsche verzoek en de door hen geschonken glazen kregen de eereplaatsen midden vooraan direct boven het hoofdaltaar Komende tot de personen van de schenkers beschreef spreker allereerst den bisschop Joris van Egmond de tweede bisschop van Utrecht zonder wereldlijk gezag n de eerste die op voordracht van Karet V door den Paus benoemd werd De verwantschap van dezen zoon van een beroemd geslacht aan het huis van Nassau was aan die met benoeming vrijwel gelijkstaande voordracht niet vreemd Hij steunde zijn keizer legv den Luthersch gezinden aartsbis éhop van Keulen bestreed de ketterij in zijn bisdom stelde daartoe feorganisatiemaatregelen in waarmede hij belangrijke veriieteringen brach en was de eerste die bij de kerkelijke staf ook geldboeten invoerde Zijn ook op het glas voorkomende devies luidde Exerce pietatem opent de hand beoefen weldadigheid dat bovendnen ook tot uitdrukking gebracht is bij de schildering van de op het glas naast hem geplaatsten S Martinus die inplaat van met zijn doorgesneden mantel geld gevende aan een bedlaar is afgebeeld Van Robert an Glymes lad dr Berkelbach vee mindeir bijzonderheden kunnen achter halen Stammcsd uit een oud adelliik geslacht was deze eveneens n gunste ling van Karel V Als proost en lat alc bisachop ü ende bii zieer voor b goede orde in de kerk Corneli s van Mierop schetste preker ais n typisdie flpiur uH een amWatwren amiJi Diens B ier was belaat met de finS cieele administratie van het graat schap Holland en la r zelfs met dij vsn d fezaffieiriiücc Néderlandsche gewesten f Bcaeboawing over ds jedenis Tenslotte hield spreket nog een uit voer f e bc 3uw i lï g schiedenis Uit Vfoadedwpboeken voa nissen boeken en vroedaehapresolutiti had hij talryke inlereasante bijzonderheden weten te putten O m dat overtreders in die dageg boeien werden opgelegd van 10 000 tot lÜO OOO steenen welke steenen gebruikt worden voor den herbouw vm de kerk terwijl bedelen bestraft we met een week werken aan de kerk Voorts stekte hij vast en wees daw met nadruk op diat onze voorvadeicn dier dagen al even kleinfitoedige ea bezorgde lieden waren als wij en mea hen ondanks hun later heldhaftig verzet tegen Spanje niet moet idealiseeren Na besproken te hebben hoe voorzichtig het t dsbestuiir tegen de keU terij is opgetreden beslooi dr Berkelbach v d Sprenkel zjjn betoog met den wenach dat de praeittige glazen weer spoedig de St Jan aiUen njoge sieren Deze bekiDgwekkende lezing wenj geïllustreerd met een aantal kleureiken andere lichtbeelden van de t esproken ramep en de cartons daarvan een van een door Jan van Scorel geschilderd jeugdportret van Joris van Egmond en een van de teekening van een eveneens door dien aan den St Bavo te Haarlem gesrfionken glas waarop in het overigens geijeel overeens emmende onderste gtdeeiie de bisschop gdcnield ligt voor een afbeetding van de H Drieë nJieki hetgeen de opvaUing versterkt det die afbeelding voorheen ook h t Goudsche glas zal hebben gesierd In een slotwoord bracht de heer C H Hagedoorn den spreker dank eo bood item aia aan ienk n een map Glorieus Glas aan lo opdracht van den voorzitter van het Fonds dankte hij tevens mej A J Verwaal voor het vele werk door haar voor dezen glazendag verricht iCantmigerecilt e Gouda UITSPRAKEN VAN 24 JUNI 1942 Geen persoonsbewijs vertoonen G M O te Waddinxveen f 1 subs 1 w tuchthuis A J te Zevenhuizen ƒ 5 subs 2 dg A den B te Lange Ruige Weide ƒ l S0 subs 1 dag Rijden met een rijwiel zonder voorverlichting en geen persoonsbewijs kunnen vertoonen G C K te Boskoop ƒ 4 subs 2 dg en ƒ 2 subs 1 dag Zich op een ruwiel door een motorrijtuig voort laten trekken A v d B Ie Papekop Berisping Geen gebruik getaiaakt van en be suand rijwielpad J H B te Reeuwyk 3 subs 2 dg W A van L Ve Zwammerdam ƒ 3 subs 2 dg J Th V te Waarder ƒ 3 suJas 2 dg Op een rijwiel met 2en naast elliander gereden A J te Zevenhuizen ƒ subs 2 dg Iemand op de bagagedrager vervoeren J G B te Gouds 1 50 subs 1 dag N R H te aseuwijk S 1 50 subs 1 dag A P C te Zwammeidam 1 50subs 1 dag Ryden op een rijwiel op verboden weg G K te Gouda ƒ 3 subs 2 dagen Met een motorrijtuig niet voldoend rechts gereden en geen behoorlijk nummerbord J J van V te Woerden ƒ 5 £ ubs 2 dagen en S i subs 2 dagen Zi£h op verlxxien terrein l egeven Ch J C te Gouda ƒ 5 subs 2 dg Aangespannen trekdier paard voor wagen los en onbeheerd op den openbare weg laten staan G J Ie Woerden ƒ 5 subs 2 dg Gras wederrecht Mik toegeëigend P M J K te Gouda ƒ S subs 2 dg Melk met te weinig vetgehalte verkocht W S Ie Moordredit 0 subs 20 dg W H te Heiiendorp f 100 subs 30 dg Rijden met een motorrijtuig zooder werkboekje K A V U Zevenhuizen f 5 sube 2 dg Rijden op een rijwiH zonder duidelijk hoorbaar bel J Th N te Schoon hoven ƒ 1 subs 1 dg J v d W te Reeuwijk ƒ 1 subs 1 dag N v D te Waddinxveen 1 sube 1 dag Rijden met een rijwiel zonder goede FEUILLETON Nadradc verboden HET BUD PAflER Ik zal er binnenkort eed JkJegaan namen Ik zou gaarne van alles ap de hoogte z a eo eens op ibdo g mak praten met die menschen Zoudt u mü willen vergezellen mynheer Heter Met genoegen Wanneer lou u de reis igelegenkomen I Laten we z gen overmoiigen Heel goed WOt zoo vriendetijkMJn mfl hier in bet hotel te komenafhalen Ik zal s avonds om zevco uur Ucrsliti daa hebben we volop ttid oor den chttretn Dank hartelük De twee beeren verlietea KarJ Boch le nog gerulmen tyd la ttjn kamer opei neer bleet loopen Bedroog zija instinct hem niet dan vormde deb de ene ehaM sa de Miderc kan de eten lap net noi iani n voordai dia aeteo ucb sloot am d messenen dis Maud Kandrun uit den weg wilden ruimen o reeds uit den weg liadden geruimd Gelukkig zei Boch bg zichzelf dat JCrooberg zldi v ór de ontkii iping van het drama tieeft teruggetrokken Wie weet voor hoe lang ik hier in ijew york vastzit eo Mj mijn terugkeer te tVeeoen kan ik Item nu misschien miJn gelukwenschco met zijn verloviag aanbieden of zelfs de In uilott bijwooan als hti zich verwaardigt mü daartoe U nood ven Kart Roeh elimlaehle bij de gedachte aan Lene Barbiseh die bq als ten zeer tetchik e lev ea sgezeUio voor K onberg t eschouwde HOOFDSTUK X Den volgenden dag stood Boch ecniK minuten v6ór tweeën voor Green villa op de Itiverside Drive eo wachtte op den bediende Baker die had belootd hem bet huis van bhmeo te taten zien Zou bü daar iets vinden een spoor dat bem dicbler bij de oplossing van Bei raadsel kon brengen Veel hoop bad bii niet maar hy zou in ieder geva cieeenh id y ni B TVpr n s f v te booten ao vui iiem leaei liugea te i weten te komen waaraan taü veel waarde hechtte Eenige minuten later verscheen Baker voer het traliebek keek schuw om zich heen en kwam toen op Roch toegesneld Tot mSja leedwezen fluisterde hV zie ik geen kana om u btnaen tesmokkelen De toestand van den oudenheer is verergerd zoodat bij vandaagzijn gewone uitstapje niet heelt suunenmakan Hy en de jonge dame zün thuis Ik kan het dus niet riskeeren Jammer Miaseiiiea een anderendag De bediende werd bliikbaar verlegen Neen neen antwoordde bü hetzal niet mogelijk tQo Zoo En waarom oietf Ik weet biet ik i loaC datiemand ons de vorige maal iMsptcd misschien zelfs beluisterd beeft Waaruit maatt u dat op Ja ziet u den avond raB Ucb dag heeft de oude Dieksoo de particuliere secretaris van meneer Mefngast ons dat wil zeggen het geheele dienstpersoneel laten roepen en ons uitdrulc eli k verboden onder zija verloi wie liet ook znocht zün binuer e lated Wel zonderling Ja maar wat ia er aan te doen En heeft hij gesproken over eenl zondere aanleiding tot dat verbod Hij zei dat er in den laatsteo tijdhier in de buurt verscheidene inbrakenzijn gepleegd wat trouwens waar is en dat men daarom niemand Itan vertrouwen Wat mii persoonlijk betreft ging Baker oog steeds ietwat tiedremmeld voort Ik vertrouw u maar ubegrijpt dat ik het niet kan wagen eenzoo streng verbod te overtreden Ik zouaiet emaldcelijk weer zoo o goede beIreiütutg vinden Misschien zoudt u Dickson zelf toegang kunnen vragen Roefa daefat een oogenblifc na en zei toen Ik ge rf dat het beter is eenvoudig er van af te zieo Bij Dickson zouik toch niet veel kans van slageniu 4 ben Zooals u wilt Neem t u miJ aiet Itwalijk Ik heb geen tijd meer te verliezen Goeden dag mijnheer Roch bleef nog eea eogenblik voor liet hek staan nam de villa nog eens met gespannen aandacht op en sloeg toen langzaam den weg naar de stad in Hji was erg teleur Kn die te jilin werd no ii loen bij Uju terugkeer in het botei de poruer tiem e brief overiiandigae De brenger had ongeveer twee uur geleden naar Rocb gevraagd o daar 4ma afwezig was een brtel aan den portier afgegeven Roch ijlde naar zijn kamer scheurde den brief c ien en las de volgeode blijicbaar in tiaast geschreven regelen gaarde heer Roch Tot miJn leedwezen bva Ik verhkiderd u morgen naar de Adirondack Mountains te vergezellen Mijn chef de heer Meingast heeft mij vanmorgen gelast onverwüM jiaar San Francisco te vertrekken om daar een zaak te regelen Hoewel die opdracht mij verwonderde nooit tevOTen heb ik een reis van dieo aard bdioeveo te ondernemen en deze valt oek niet onder mijn bevoegdheid fcoo ik er mU niet aan onttrekken Mijn verzoek df reis alttians ééo dag te mogen verschuiven werd door den heer Meingast afgewezen met de veridaring dat de zaak geen uitstel duldde Ik heb versctieideoe Aaien vruchteloos getracht u telefonisch van aen eo ander te verwittigen het gelukte mij niet daar u afwezig was Oni dezelfde reden heb ik u ook niet oer ïnon ijk vm r ip n Dat spijt mij zeer want lAzult du waarschgnlük dat uitstapje alleen maiuo aa ik bad u zoe gaarne nog eenige waokea gegeven Verontschuldig de slordiglieJd van mjja briefje ik schrijf in uw hotrf en mijn trein vertrekt over een half uur Met iiartelyke groeten en in de hoop u apoedig weer te zien Hoofaetitaad uw dicastw Paul Ketter Mismoedig iegde Boch den brief op de tafel Wat een ongelukkig toeval Of wilde Hofer met opzet de reis niet meemaken teneinde zich niet bloot te stalen aan een eooflict met ziia 4ief Neen dien indruk had Boch beetemaal niet maar bij tas den brief nog eens vluchtig door Wat Iwteekendc dat dubbel onderstreepte nooit Waarom werd de ingenieur zoo plotseling weggezondco waarom een tiezichtiging vaa de villa onmogelijk gemaakt Roch meende te New York volkomea onbdteod te rijn en nu kreeg hij eensMiips de kille gewaarwording dat een slijmerig polieparm zich dreigend naar hem uitstrekte De telefoon deaed bem uü zUn gec uisopsclvikken Hij ging naar bet toe iM F v vraemietflem vroeg Kan ik mljnnee leKen ttvoroi vervolgd 1