Goudsche Courant, maandag 29 juni 1942

MAANDAG 29 JUNI gmk Heden ontsliep plotseling in haar Heer en Heiland onze lieve Vrouw IVIoeder Behuwd en Grootmoeder ALIDA VAN OEL geb Grendel in den ouderdom van 71 jaar Uit aller naam W C VAN DEL Sr Gouda 27 Juni 1942 Ie Kade 31 De teraardebestelllng zal DV plaats hebben Woensdag 1 Juli des namiddags 2 45 uur op de Alg Begraafplaats te Gouda Vertrek vanaf bet woonhuis pi m 2 u LUCHTBUKSEN I Wij koopen tCKen flinke prijzen groote en kleine Kebruikte Luchtbuksen Zend bneikaart met prijs aan M KUPPENS wapenhandel Oud Gastel N Br Oezocht KAMER al droge ruimla voor opslag nieuwe meubelen Liefst Reeuwijk Brieven no O 3676 bureau v d blad Oevraagd omstreken Gouda kliinüUISiE of gem Kamers Houting Schepenstraat 26a Rotterdam Tel 45150 Losse Nuémers van de GOUDSCHE COURANT ztjn dagelijks verkrijgbaar bij aaAKKER Spoorstrut I N V P ENDENBURG Veerttal 18 DE GROOT Wachtelstraal 43 A HAMOEN Burg Marlenssingel 98 DE jONO S Boekhandel Boschweg 62 De Kiosk N RIJS Karnemelksloot SPOORBOEKHANDEL Station BOSKOOP Fa D C V d WILLIK Zijde na 14 en bij de agenten in de omliggende gemeenten Rwnmel SSftS J f Generaal Veldmaarschalk Kommel met eimig van zUn dappere soktaten Hoffmann PX Koch BiaiENUMO N S D A P ea N S R OEHEENSCHArPELUKE VEBOADEBmC TE BREDA 0e gcmeenichajjpeli e vergadering die bet district Bitdiant van de JiSVAP en van de N S B Zondag in gebouw Concordia m Breda beiegden a een machti en mdrukwck kende getuigenis geworden van den gemecnramen wil m duurzame Icameraadschap het ndtionaal aociaiisme tot in alle conse uetie door te voeren aldus het ANP Iifeer dan twaalfhondtffd deelnemers die de met vele emblemtn en viaggen versierde groote zaal tot in alle uithoeken vulden bét ben eikaar m dit kameraad£ happaluk aincn ijn gesterkt Na opening en begroeting door den plaatevervanger van den gemachtigde va den leider voor Noord Braljant den heer Keiler en den Kreisinspekteur den heer Klopfer voerde in de ChtendvM gadermg het eerst de heer H Kullmann plaatsvervangend schoItogsleider der N SX A P het woord Hy ging de oorzaken van het huidige wereldconflict in het bijzonder tof m bun geestelijken oorsprong na eti srfittste breedvoerig de ontstellende volgen die liberalisme en marxisme beiden door Juda beheerseht ever de wereld gebracht heibben De vormingsleider der NSB prof dr B van Geiiechten behandelde aan de hand van een reeks sprekende voorbeelden het falen van het iiberi Jistiich kapitaliBtische steisel in Nedei land Uitvoerig ging spreker vervolgens de noodlottige mvloeden na die de volksontbindende krachten in het Nedertondsche volk hébben uitgeoefend In korte trekken schetste hu de kwade manipulaties der margarine en varkensjoden die op kosten van de geroeenschap parasiteerden en millioenen verdienden Met tal van voorbeelden uit de jongste militairen processen illustreerde hij voorts de verwording van de weerbaarheidsigedachte m het Nedtrandsche vok Hij toonde aan hoe dwelfde hoage officieren die in legerorden de NJS £ valsoheluk van verraad beschuldigden zelf toen gevaar dreigde laf hun post verlieten en de vluoht namen zonder zicfc om hun manschappen in de vuurlinies te bekcmmef n In dP middagvergadering sprak de plaatsvervangend leider der NSB de heer C van Geelkerken Hu gaf een ohets van den ontwikkelingsgang der NSB tegen de verdrukking in temidden van de geesteluke en maat obap jluke verwordmg van het Nederlandsche volk Nadat hy de l eeediging der N S B functionarissen op Mussert in herinnering gebracht had betoogde hij met vuur de noodzakelukheid van een hechte onverbrekeiuke kameraadschap met de Duitsche kameraden in den trtjd die Duitschland voor de Germaansche volkeren en Europa op leven en dood voert Hauptdienstleiter Schmidt die de ry van sprekers sloot wees erop hoe twee jaren geleden Duitschers en Nederlanders met de wapens tegenover elkaar stonden Thans is in erkenning van elkanders rechten krachten en waarden een dankbaar betreden weg gevonden voor een onverbrekehjk gemeenschappeliik samengaan Dit zaad zal rjjke vruclitfn dragen Die na ons komm bullen eonniaal een groote gemeenschap vormen Zy zullen tezam n m archeeren om gemeensohappeliik voor de Germaansche gemeenschap vryheid en brood te verzekeren Veivolgens nam Generaikommissar Schmidt btelling legen het jodendom waaitegfn hy nieuwe maatregelen aankondigde zi zullen even arm daarheen terugkeeren vanwaar zy gekomen zyn Wie dan nog met het JodLi dom sympathiieert zafl op gcHjken voet behandeld worden Daarna herinnerde hy ei aan dat verscheidene kerkelyke instanties aan mmschcn die dt nationaal ocialistisqjit idee aanhangen de iechten on gebruiken weigeien welke hun van de zyde der keik toekomen In den laatsten tyd heeft men zelfs leden van arbeidsorganisaties die in de huidig tiid volstrekt noodzskeliik zyn hun rectiton onthoudt Wij nationaal locialisten staan op den grondslag van het positieve christendom en wu zuilen nut toelaten dat iemand m zun religieuze opvattingen wordt lastig gevallen of beleedigt Nadat Generalkommissar Schmidt met betrekking tot de groenten en aardappelschaarschte aan zyn woord in Zeist herinnerd had en betoogd had dat men voor den komenden winter geen angst behoeft te hebben kondigde hy nieuwe verscherpte maatregelen tegen sluikhandelaren aan Generalkommissar Schmidt beëindigde zun rede die meer dan eens lornien van geestdrift opgeroepen had met den roep Leve de nationaalsocialistiscb revolutiel De byeenkomst wetd besloten met den groet aan den Fubrer aller Gennanen en het zingen van de Diutsche en Nederlandsche nationale liederen Het lidmaatschap van het N A F OP WELKE WUZE HET WORDT VERKREGEN De centrale persdienst van het NAF meldit Nog steeds rust de vraag op welkewyze het lidmaatschap van het Nederlandsche Arbeids t ront wordit verkregen Ter beantwoording nu van deze vraag wordt meegedeeld dat ieder die tot 1 Mei 1942 lid was van het NV V met ingang van dien datum op grond van de verordening van den Rykscommissaris automatisch met l ehoud van alle rechten lid is geworden van het NAP Hieruit volgt dat het lidmaatschap in deze gevallen dus niet afhankelyk is van de invullmg van het toegezonden vragenformulieren Het invullen hiervan is echter niettemin gewenscht omdat aan de hand van de gegevens op dit formulier de reeds verkregen rechten moeten worden vastgesteld Zy die met in het tiovenomschreven geval verkeeren doch reeds voor de stichting van het Nederlandsche Arbeidsfront uit etreder waren als lid van het NVV of een der andere organisaties kunnen zich eveneensmet behoud van alle verkregen rechten mfldcn om tot het NAF toe te treien op grond van het generaal pardon Daar deze aanmeldingen thans in regelmatig uit het geheele land binrenkomen en ten gevolge hiervan administratieve afdoening binnen de gestelde termyn onmogelyk is gebleken 13 het genei aal pardon verlengd met den tyd van drie maanden dus tot en met 30 September a s Ten slotte kan iedereen die tot nog toe nimmer lid van eenige organisatie wal zich uiteraard eveneens aanmelden als lid van het NAP Niemand blyve thans meer in gebreke tot vlotte afdoerang van de administratie zyn vragenformulier in te vullen of zich ter versterking van de eenheid van alle wcrlcers aan te melden als lid van het Nederlandsche Arbeids Front Legatiesecretaris Janke AFSCHEID IN HOTEL DES INDE8 In hotel Des Indes te s Gravenhage nam de vroegere leider der Presseabteilimg van het Rykscommissariaat thans legatieseertaris W Janke Zaterdag naar het A N P meldt afscheid van ons land en den grooten vriendenkring dien hij zich tydens zyn werkzaamheid in ons land verworven had De heer Janke herinnerde in zun afscheidsrede er aan dat m Mei 1940 nadat de Wehrmachtsbefehlshaber zich in dit gebouw voorloopig had gevestigd hier de eeiste bestuursbesluiten werden genomen en ook de eerste persconferenties werden gehouden In dit gebouw werd de grondsteen gelegd voor het vele dat later wern uitgebouwd in de eerste plaats echter voor de vemieu mg van de Nederlandsche pars Toen reeds werd het vruchtbare cqptact gelegd tusschen de persvertegenwoordigers en de Duitsche bezettingsautoriteilen dat later werd overgedragen aan de Presseableilung van het RiiKscommib iariaat Dat de Presseabteilung de opgedragen taak heeft tkiinnen volbrengen IS voor een gioot deel te danken lan de samenwerking en het vertiou wen van de zyde der Nedeilandsche pers m het bijzonder van die Nedeilandsche journalii ten die de behoeften van den nieuwen tyd kennen en m de overtuiging dat Nederlander en Duitscher in de toekomst nog meer dan vroegef op elkaar zouden zijn aangewezen hun medewerking aanboden Voorts biacht de heer Janke dank aan alle Duitsche en Nederlandsche instanties die hem by zyn arbeid ter zyde stonden De heer P J van Megchelen voorzitter van het Verbond van Ned Journalisten bracht het vele goede werk in herinneung dat de heer Janke gedaan had voor de Nederlandsche pers en goede verstandhouding tusschen Duitschland en Nederland als leider van de ppisafdeeling van het Rykscommissaiiaat Jhr ihr S M S de Ranitz vertegenwoordiger van den secretaris generaal van het departement van Voiksvoorlichting en Kunsten sprak daarna over de aangename samenwerking tusschen de Presseabteilung en het Dep van V en K MAX BLOKZIJL VOOR DE RADIO Hedenavond van 2115 21 30 houdt Max Blokzijl zijn politiek weekpraatje voor den zender Hil ersum II aoofdr dacieur J O Weyiteri RoIUrdain Chet KdscMur voor Gouita en OnutreKen r Tieter Gouda OFFICIEÉLE MEDEDEELIKGEN HOOIINLCVEKINQ OOGST 1 42 D Onderbedrijfsorganisatie voor hooi troo en ruwvueUai maakt bekend dat binnenkort A ondiging van een verordening tegemoet geilen kan worden waarbii aan Sit gebruikers van grasland de verplichting t t het ter beschikking houden en Inleveren van een nadef te bepalen hoeveelheid hooi per ha grasland wordt opgelegd Hlarbti dienen gebruikers van gra land die nog niet de volledige hoeveelheid hooi van oogst IMl welke op hun PICA aanslagbiljet vermeld stond hebben geleverd met de mogelijkheid rekening houden dat de door hen in te levereïï hoeveelheid dlLnovereenkombtig zal worden verhoogd terwtil voor diegenen die meer hooi van den vorigen oogst inleverden dan hun aanslag bedroeg dit meer geleverde hooi zoo mogeltlk gelieel of tcndeeie in min 3 el ing zat worden gebracht bij de vaststelng van de door htn m te lederen hoeveelheid Van oogst 1 142 ledere gebiuiker van grasland zal ver S licht worden om er voor zot a te dragen dattj ook daadwerkelijk aan deze inlevetlngstilicht zal kunnen voldoen Wie aan dere in evermgspliiht op liet daaivoor nog nadervast te stellen tijdstip niet zal kunnen ot willen voldoen stelt zich daardoor bloot aaneen heffing van 7 O 40 per kg te weinig ingeleverd hooi terwijl hem daarnaast nog deinlevering van een nader vast te stellen hoeveelheid gedroogd gras grasmeet kuilvoederof ander ruwvoeder zal kunnen worden opgelegd Slechts btdiijveii waartoe minderdan 1 ha grasland behoort zullen van bovengenoemde verplichting tot inlevering vrU gesteld worden In uitzonderingsge alien zal voorts de Provinciale Voedsetcoinrnis aris kunnen toestaan dat deze verplichting door een anderen graslandgebtutkei woidt overgenomen mits deze overname niet geschiedt door een gebruiker van grasland die ge voonli1k hooi aan den handel levert Bovendien ligt het In de bedoeling alle gebruikeis van giasland te verphchten tot inlevering van al het hooi dat bestemd is voM verkoop zgn handelshooi Ook voor deze inleveringen zal tud en plaats nog nader worden bekend gemaakt In verband met tiet voorgaande is voorloopig het vervoer van all e soorten hooiverboden slechts het vervoer langs denkoristen weg van het land naar de bedrijfsgebouwen van den verbouwer blijft toegestaan Met nadruk v ordt er op geuezen datde Onderbedrufborganisatie tegenover overtreders van bovein ei melde bepaUngen zoonoodig gebruik zal maken van liaai be oegd heid tot inbezitneming lerwiil daarnaast zalworden overgegaan tot tuclitrechteltjke ofstrafrechtelijke vervolging 1102 TEENHOUI EN STOKKEN Het ROksbuieaii voor de Voedselvoorziening in Ooriogslijd maakt bekend d l bU bestuuisbesluit van de Nederland che Akkerbouwcenlrale is bepaald dat het verhandelen en afleveren van teenhout hetwelk zooals bekend tot dusverre slechts bcpei kt was door de verplichtii g tot miandehjksche vooriaadsopgave en tot inontvangstnemtng van aankoopverguimingen vooitaan slechts is toegefaan inidun degene die verhandelt en of aflevert bovendien in hef bezit is van een hem door den Directeur der Nederlandsthe AkkerbouwcLntiale veileende vergunning tot het verhandelen en of afleveren en de aan de vergunning verbonden voorwaarden nakomt In dit verband wordt de nadruk er op geleijd dat de e vergunning vereischt is voor liet verhandelen en afleveren van alle teenhout van v elke soort of kwahteit ook Voorts is bepaald dat het veivoer van alle teenhout gedekt dient te ziln door een door of vanwege de bov enpenoemde centrale afgegeven geleidebiljet dus met slechts het vervoer van geschild teenhout en van ongeschild teenhout van de soorten AmerilABnt es en Zwarte Driebast dient gedekt te zijn dóór een geleidebiljet hetgeen reeds voorgeschreven was doch thans ook het vervoer van alle ander ongeachild teenhout Voor het vervoer van gesch 1de stokken is thans eveneens een geleidebitjet afgegeven door of vanv ege de Nederlandsche Akkerbouwcentrale vereischt Tenslotte is thans ook voor het bewerken en verwerken van grauwe stokken het bezit van een vergunning van den Directeur van bovengenoemde centrale vereischt gesteld tlOTFR FM VETDISTRIBL TIE De Secretaris Generaal van het Departement van Landbouw en Vtsscherij maaktbekend dat met ingang van 29 Juni 1942 detaillisten de bonnen der boter en vetkaarten wederom op den voor hen v astgesteldeninleveringsdatum bij de plaatselijke distributiediensten dienen in te Ie eren Het zal derhalve voortaan niet meet mogelijk zUn dezebonnen lederen dag m te leveren 1104 Kostelooze melkverstrekking iAN KINDERFN VAN WERKLOOiiEN De secretaris geiKraal van het departement van Sociala Zal en heeft thans een regelirg getroffen ter uitvoering van de voorgenomen kostelooze melkverstrekking aan kinderen van werkloozen Deze zal m dier voege geschieden dat aan de ondersteunde werkloozen met kinderc n beneden 14 jaar bonnen worden verstrekt welke zy met de m hun bezit zynde gewone ir Ikbon npn by hun melkI oer inleveren Deze is verplicht de beide bennen aan te nemen en de daarvoor verschuldigde hoevtellied gestandaardiseerde melk kosteloos af te leveren Ieder kind ontvangt het volledige rantsoen waarvoor het krachtens de distributiebepahiigen m aanmerking komt n 1 7 litei per weelc beneden 4 jaar en 3 i liter per week voor kmdeien van 4 t m 14 jaar In gemeenten waar een plaatselyk schooimelkcomite is gevestigd zyn de kinderen van ondersteunde werkloozen die een school bezoeken alwaar schooimeikvoorzienung plaats vindt verphcht met ingang van het nieuwe schooljaar 1 September 1042 hieraan deel te nemen Voor de deelneming is slechts één vierde van het aantal bonnen vereischt waarop de kinderen van 4 tot en met 14 jaar recht hebben De 01 ders houden dus nog driekwart van het rantsoen over om dit thuis voor het kind te gebruiken WETENSCHAP OEZONDHFIOSCONGRES Algemetne vergadering te s Gravenhage In een der zalen van den Haagschen Dierentuin is Zaterdag de algemeene vergadering gehouden van het Ned Congres vooropenbare gezondheidsregellng onder voorzittei schap van dr L C Kersbergen uitHaarlem In zijn openingsrede gat de voorzitter een overzicht van de rol welke debesmetteliike ziekten sedert het vorige congres in ons land hebben gespeeld Daarinwees spr erop dat we van de diphtheric dela te tUden een beduidende toenemingzien thans worden lOOO gevallen i er maandgenoteerd De aandoening schijnt echter nlndiB kwaadaardig te zijn De tiiberculoseaterftsTvertoont sedert December 1940 eenaanzienliike stijging en wel 31 Samen vattend ï an gezegd worden dat de toestanden t a V besmettelijke ziekten geen reden tot ongerustheid geven met uitzondering van de tuberculose Dr Ir W B Kloos en drs G H L Zeegen belden uit Den Haag hielden vervolgen voordrachten over de hygiënische beteekeni van het nationale plan KAASMARKT OUDPHATRR Juni Aangevoerd 96 parlHen 19100 st 3 Ï0 KC Prijzen Ie soort 82 00 62 50 Je aoort goo l SO Handel matig Heden behaagde het den Heere van onze zi weg Ut nemen onz dierbare Vrouw Moeder Behuwd M Grootntoedar Mevrouw UtVINA OBBnUIDA WAOKNAAK geboren Binnendyk in den ouderdom van 01 Jaar D L WAOENAAR 1 J D KOK Wagenaar A W KOK O L WAGENAAR DIKKI Gouda 28 Juni 1942 Oosthaven 08 Liever geen bezoek Geen bloemen De teraardebestelllng zal plaats hebben op 1 Juli aste 12 uur vanaf het woonhuis te 12 30 uur op deAlgemeene Begraafplaats te Gouda Ga dezen zomer op stap langs I DEN HAAO I i I QOUDA I IHET WESTLAND d4 tompeltoeht 194C to een aMraeUe veer Mer die er yens uit Vraag inliahtingen aan het V V V BUREAU Gouda Markt 31 LEIDEN DELFT Voortaan n doos Erdal No 20 van 16 cent alléén bij inlevering van een ledige Erdal doos V Schoenen gian linier mee door ERDAL DE SCHOUWBURG BIOSCOOP Zorg dat U zich nooit belioeft te verwaten Jacüten nfe daah maah ééhxieh Ttaaft êaiên im Dakgoten en afvoerbnlzen moeten regelmatlq worden schoongemaakt anders raken ze verstopt met als gevolg 1 beschadigde plafonds gehavend behang en bedorven vloerbedekking Wanneer U If niet op het dak kunt laat het dan op geaette tijden door een vakman doen Roep bij het eerste begin van lekkage direct den loodgieter er b Een ernstige lekkage beteekent in deze t den vaak een onherstelbare schade geeft DINSDAGAVOND de laatste voorstelling van STUKAS Voor ai U tijdig van plaatsen De meeste gezinnen in Gouda en Omgeoing lezen dagelijks da GOUDSCHE COURANT het dagblad dat steeds h6t best verzorgd nieuws brengt van den dag van stad e omgeving en daarenboven verschillende aantrekkelijke rubrieken bevat Ds Goudsche Courant wordt eiken avond aan huis be zorgd in Gouda en een 15 tal gemeenten Publicatie van hel i Oe artamwil w Handel Nijvertield a i Scheepvaart sS in de omgeving in Goudk voor 18 et per week of f 0 78 per maand buiten Gouda 19 et per week Abonnementen kunnen eiken dag aanvangen y AAROM Z0UDT6U HET UZELF SH UW 6aiNN06 MOEILIJKER mm Zorgt dat de voordeelen die het Ned Arb Front U thans na vele jaren contrlbutie be j taling biedt niet lichtvaardig worden weggeworpen Laat Uw man gebruik maken vaej het Géneraal Pardon door onderstaand Invul formulier omgaand In te zendtot DE TIJDEN ZiJN U HET NEDERLANDSCHE ARBEIDSFRONT P C HOOFTSTRAAT 180 AMSTERDAM te pe