Goudsche Courant, dinsdag 30 juni 1942

I GOUI SCHt Dinsdag 30 Juni 1942 M laargang No 20972 P0f ommmffl NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN uu n Twajn wm rwlrakcBiDg 4S M Chéfredactcor ff TIETER Good Be verovering van MERSA MATROE Ndtuurliika haven n Itation van kutttpoor w 0 naar AlexandrlS in handen der spil ing Uch tro p n trokken in Oostelijke ricliting Voor het hoofdkantoor van den NederL Tocristeatead A N W B te Den Haag is een betonnen rijwielparkeertegel met sleuf aangebracht met behulp waarva i men zijn rijwiel zonder angst 0or diefstal kan stallen In het bovenvlak Van den tegel is verdiept een ring bevestigd waaraan het rijwiel met kc tting en slot kan wöfden vastgpiegd Polygoon Meyer Tobroek aien re racBs VMr ét Doltsehe en Itallaaaaehe Atrikastr f dera Duitsche pantsereenheden dringen in den veatinggondel van Tobroek door De Infanterie eniet vao een korte rusL rAtIantic Ho and P K Roch Bet opperbevel der Dnltsche weennacht deelde 29 Juni nader ontrent de nieuwe overwinning der DuitSch Italiaansche troepen bij Men Matroe het volgende mede Aan de bestorming van de vesUng gingen gevechten vooraf die den Britten aware verliezen kostten Nadat de Brltsehe achterhoede was teruggeslagen brak t DuitschItaliaanscbe tankleger door de boofdstelllngen van den vijand ten Zuidoosten van Mema Matroe en dniBg tot den grootcn kustweg door In deze zware gevechten leden de Britsdie formaties zware verliezen aan menschen tanks en artillerie De hevig geteisterde vijand werd in verfcheidene groepen gesplitst die ten deele werden omsingeld en verpletterd ten Zuidoosten van Mcrsa Matroe ten deele werden teruggedreven naar deze stad Door aanvallen van de Duitsche 90ste lichte divisie van ecn Italiaansch korps infanterie werd de ring rondom Mersa Matroe gesloten en steeds nauwer aangetrokken In den nacht van Zaterdag op Zondag ondernam de vüand verKbcidenc uitvalspogingen uit de vesting waartiU hU behalve zware verliezen aan dooden en gewonden meer dan 1000 gevangenen en een groote hoeveelheid oorlogstuig verloor Maandagochtend vroeg werd toen de vesting bestormd De groote beteekenis van lyiersa Matroe bestaat niet alleen in zyn gunstige ligging aan een ruime natuurlijke haven maar ook in het feit dat kier het eerste groote station van den knstspoorweg naar Alexandrië ligt en de stad tevens bet beginpunt vormt van den grooten woestijnweg naar de oase van Siwa benevens van andere karavaanwegea naar het Zuidoosten Vliegvelden en waterleidingen bewijsen de beteekenis van deze versterkte ptoals en tevens den omvang van het verlies der Britten die in Mersa Matree xUn beroofd van hun belangrijkste ravitailleeringshaven tusschen Solloem en Alexandrië De val van Mersa Matroe werd m den afgeloopen nacht oor een verras enden klap van Ehii l che gevechtsvliegtuigen en bommenwerpers voorbereid nadat den vorigen dag de luchtmacht de vyandeiyke etappe spoorlijnen en vliegvelden vernietigend had aangevallen Gedurende 22 minuten ontploften zonder otMlenbreking brisantbommen van het zwaiirste kaliber irt de stad die vol troepen en oorlogstuig was en ir de talrijke opslagplaatsen in het havengebied In het centrum en in de tellingen aan den raad der stad ontItonden na buiter gewoon hevige ontploffingen uitgestrekte branden dia vanochtend nog de gbheele stad in dichte wolkensmook hulden Vandaag waren in de avondschemering nieuwe hevige aanvallen van Duitsche gevechtsvliegtuigen gericht op de verbindingen der Britsche formaties die naar het Oosten waren ge vlucht Te El Aiam een plaats bü Ie kust van de Arabische Golf en ten Westen daarvan werden concen rati s van vrachtauto s lucbtafweerstellin en en versterkte loopgraven doeltrefend me bommen bestookt De Britten hadden hier bijzonder omvangryke voorraden munKie en brandstof waa van er verscheidene in de lucht vlogen De zeer uitgestrekte brandeii tastten talrijke geparkeerde voertui gen aan Andere voltreffers verniel den luchtafweerstellingen waarvan het geschut tot zwügen werd gebracht DE ENGELSCHE TERUGTOCHT Het achtste Britsche leger trekt varder terug ia OostdQke richting he vig ia het nauw gebracht door de achtervolgende DBltseh Itallaansche troepen meldt het D N B De snelle vorderingen van Rommels tankcorps dwingt ien tegenstander sUn oorlogstuig iaaka en vrachtauto s achter te laten en siin geprepareerde stellingen te laten schieten om meer naar het Oosten nieuwe verdedigingsslellincen r betrekken Wat nu gebeurt onttrekt zich a m onie kennis en is afhankelijit van Rommel Met deze woorden kenschetste men gisteravond in militaire kringen te Berlijn den toestand in NoodAfrika n de verovering va i Mersa Matroe Bg bevoegde Beriynsche instanties vindt het bericht dat de spiltroepen reeds 80 km ten Oosten Van Mersa Matroe zouden staan gecnerlei bevestiging Men noemt het een bericht van Britsche bekomst In politieke kringen te BerlUn acht tnon een belangrük probleem de vraag in hoeverre de Engelschen fvenaU in Birma ook thans in Egypte sullen trachten de tactiek der verschroeide aarde toe te passen Men ftlooft hlar niet dat de ERrptenaren werkloos zouden toezien by zoo n optreden der Britten DUITSCHE PERSSTEAIMEN De Berlijnsche bladen publiceeren niet opschriften over de geheele breedte der pagina het bericht over de verovering van Mersa Matroe Voorts wordt commentaar geleverd over het slotcommuniqué over de besprekingen te Washington De Berliner Lokalanzeiger wijst er op dat het den verslagen Britten klaarblijkelijk niet meer nïogeiyk is geweest voet te vatten in hun om Mersa Matroe gebouwde verdedigingssteUingen zoodat de spiltroepen thans twee derden van de afstand van Tobroek naar Alexandrië in stormloop hebben kunnen afleggen De Deutsche Algemeine Zeitung schrijft Het is den Engelschen ook opgevallen dat het verlegen slotwoord van de beide onderhandelaars van Washington van Tobroek en den strijd in Noord Afrika met geen woord vermeldt terwijl de Engelsche pers onder de bezorgdheid van den slag van Egypte lecfl Eenige bladen beschrijven reeds voor het ergste geval de consequenties door te verklaren dat wanneer Engeland thans niet stand houdt en de Middellandsche Zee geheel verliest de voordeden voor de spil nauwelyks te denken zyn Het blad neemt aan 4at Churchill bij zijn eerstvolgende verschijnen in het Lagerhuis een rede van het meest grimmige realisme zal houden om dan de troef van Roosevelt op tafel te gooien want het transport de kernkwestie van den Engelschen oorlog is het ressort van de Amerikaansche werven en de vriend van den man die die schepen te voorschyn moet tooveren is Churchill zelf De Berliner Nachtausgabe citeert een hoofdartikel van de Washington Post volgens hetwelk ook verder het bittere feit blijft bestaan dat de vereenigde naties in het defensief zijn en dat gefn enkele hoeweelheid militaire uitrustingstukken hoe groot ook dit automatisch vermag te veranderen De Nachtausgabe ziet in de e cin stateering van dat blad da aldus de Nachtausgabe gelegenheid heeft gehad om in de onmiddellijke nabijheid van Roosevelt het resultaat van de besprekingen met Churchill waar te nemen genoeg bekentenissen om alles in den schaduw te stellen wat op het oogetiblik werf aan leugenachtige agitatie op lievel van Churchill ter voorbereiding van zijn onvermijdelijke optreden in het Lagerhuis door de Bri sche propaganda wordt uitgevoerd AUCHINLECK OVER ROIVIMEL Bij de bestorming van M rsa Matroe is naar het D N B uit Berlijn meldt een bevel van generaal Auchinleck den Britschen opperbevflhebber van de strijdkrachten in het middenOosten gevonden In dit Ijevel aan alle groepsleiders en afdeelingsleiders van het hoofdkwartier der Britsche troepen in Egypte en der strydkrach ten in het midden Oosten word woordelijk gezegd Onze vriend Rommel is geen zwarte man met bovenaardscjie krachten Hij is slechts energiek en bekwaam dat is alles Hij is een doodgewone Duit sche generaal waarover wij riet zoo veel moes en spreken Ik verzoek u en alle bevelhebbers het daarheen te leiden dat van vijand gesproken wordt en nooit speciaal van Rommel Dal is psychologisch noodzakelijk want anders versterkt men den indruk bij de troep dat Rommel onoverwinbaar is Kenmerkend is het onderschrift van generaal Auchinleck bij dit bevel nr 23338 g waarin hu poogt den indruk irf Üen Bommels overwinning op de soldaten an het Britsche leger heeft gemaakt ie verzwakken Daarin wordt woordelijk gezegd Ik ben heelemaal niet afgunstig op Rommel VLUCHTELINGEN VERLATEré ALEXANDRIA Volgens een bericht van Ngra Dagligt Allehanda uit Ankara hebben Egyptische ambtenaren en arbeiders te Alexandrië en andere groote Egyptische plaatsen hun woonplaatsen verlaten Een eindelooze vluchtelingenstroom met automobielen karren en voertuigen van eiken aard verstopt de wegen van Alexandrië naar het Oosten en Zuiden De treinen die Alexandrië verlaten worden door de vluchtelingen bestormd en verlaten het station met pasasgiers op de daken der wagons Zaterdag nam de paniek op het Voornaamste station te Alexandrië een zoodanigen omvang aan dat de Britsche militaire autoriteiten het terrein bezetten en slechts personen met bijzondere vergunningen lieten passeeren SPECIALE ZITTING VAN ZUIDAFRlKAANSCH PARLEMENT De leider van de Zuid Afrikaansche oppositie dr Malan heeft naar de Britsche berichtendienst uit Kaapstad meldt geëischt dat het parlement in een bijzondere zitting bijeengeroepen zal worden om de gebeurtenissen in NoordAfrika te bespreken ONGERUSTHEID IN ENGELSCHE PERS Ondanks den terugkeer van Churchill te Londen staan de Engelsche bladen in het tecken van de gebeurtenissen aan het front in NoordAfrika zoo meldt het D N B De bladen toOnen zich uiterst bezorgd dat Rommel de Engelsche strijdkrachten blijft achtervolgen De gevechten in NoordAfrika hebben zich ook voorbij Tobroek voor Engeland ongunstig ont wikkeld De toestand is des te ernstiger daar er voor de geallieerden in het algemeen en voor Engeland in het bijzonder vap het verdere verloop der gevechtshandelingen in NoordAfrika zeer veel afhangt Dit is echter zeker Ron mel verliest geen tijd en van alle hem ten dienste staande krachten maakt hü het uiterste gebruik Aan Engelsche zijde bespeurt men heel goed dat er in zu n offensief nog geweldige kracht steekt De militaire operaties die hü uitvoert zijn voor de Engelschen in hoogste mate gevaarlijk ACTIVITEIT VAN DUITSCHE LUCHTMACHT Uit Berlijn De achtervolging van de verslagen Engelschen in NoordAfrika wordt energiek door de Duitsche luchtmacht voortgezet zoo wordt aan het D N B gemeld Ten Oosten van Mersa Matroe bombardeerden Duitsche gevechtsvliegtuigen ritsche luchtafweerstellingen Enkele kanonnen moesten na bomtreffers hnt vuur stalvcn In het gebied ten Zuiden en ten Oo sten van El Amanein vielen de Duitsche gevechtsvliegtuigen tanks en autoconcentralies aan De uitwerking was goed Enkele tankwagens gingen in vlammen op Luchtgevechten aan Fransche kust SPITFIRBS NEERGESCHOTEN het o perbevel der Duit sche acht meldt zijn in den middag van 29 Juni enkele Britsche txjmmenwerpers geëscorterd door talrijke jagers de omgeving van Duinkerken en Hazebroeck genaderd Duitsche jagers wikkelden de Britten in hevige gevjghlen Vijf Spitfires werden hierbij brandend neergeschoten De vijandelijke jachtvliegtuigen trokken zich na deze verliezen in Westelijke richting terug Nieuwe aanval op Bremen Britsche bommenwerpers hebben vannacht boven het Noord West Duitsche kustgebied gevlogen meldt het D N B In enkele woonwijken der stad Bremen ontstand enige brandschade Volgens tot dusver ontvangen berichten werden tien der aanvallende vliegtuigen neergeschoten Duitsche gevechtsvliegtuigen bombardeerden vannacht een stad in midden Engeland Alle machines keerden op haar basis terug DE POSITIE VAN CHURCHILL Premier is overtuigd nog steeds het vertrouwen te genieten Naar de Londensche correspondent van Nya Djigligt Allehanda meldt bestaft volgens welingelichlje kringen in Londen weinig kans dat Churchill accoord zal gaan met een officieel onderzoek naar de oorzaken van de catastrophe in Libye Hij zal oqk niet bereid zijn de functie van ministerpresident en van minister van Verdediging van elkaar te scheiden Sedert i m terugkeer Is Chur cfiill er mede bezig de rapporten over de politieke oiïrust in Engelar d en de inlichtingen uit het hoofdkwartier van het achtste Britsche leger door te zien Churchill verwacht weliswaar een zeer critisch gestemd Lagerhuis doch hij is er van overtuigd dat een stemitiing de wereld zal t ewiizen dat hij B g jSteeds het vertrouwen van het land genifet Hij heeft besloten om aan bet slot vaft de debatten in het Lagerhuis het voord te voeren Dit is een verrassing voor de leden die verSachS hadden dat Churchill eerst een tot in bijzonderheden nauwkeurige schildering zou geven van den veldtocht in Libye tezamen met de tot dus ver nog niet bekende feiten voordat aan de critiek het woord verleend zou worden Bladen eiseheo Churchill s aftreden Een steeds grooler aantal bladen te Londen en in de j rovinc e eisenen thans naar do Londensciie correspondent van Goeteborgs Hindels och Sjoefarts Tidning meldt meer of miniier openlijk dat ChurchiU aftreedt alsminister van Definiie Als bewijs voor de schadijnvzijden van het huidige stel sel wordt aangevoerd dat bü don aanvang van het bi slissende stadium van den strijd in Libcy de premier noch de chef van den goneralen staf van het empire in liet land waren De Duitsche aanval op Weston Super Mare GROOTE VERWOESTINGEN AANGERICHT De in don nacht van Zondag op Maandag door do Duitsche luchimacht uitgevoerde aanjal op de stad Weston Super Mare aan het Brislolkanaal gelegen aan de Westkust van Engeland heeft naar thans is geconstateerd aldus het D N B een ver boven het gemiddelde liggend succes opgeleverd De Duitsche jachtvliegtuigen konden zich als gevolg ven het heldere zicht goed concent reeren op de opgegeven doelen Brand en brisantbom men rfchtten groote verwoestingeVi in de qiilitaire en voor dï economische oorlogvoering belangrijke doelen aan Gisterochtend vroeg namen Duitsche vliegtuigen waar dat de branden in de stad We ton Super Mare nog steeds voortduren Boven de omgeviïig der stad lag een dikke zware rookwolk De Britsche berichtendienst meldt dat de aanval vfln de Duitsche luchtmacht op de stad Weston Super Mare in den nacht van 28 op 29 Juni zware schade heeft aangerteht en een van de hevigste luchtaanvallen van den laatsten tiJd is geweest Korte berichten Voor rfrie dBRen Is In het Oosten van Turkije een drietal Sovjetvliegtuifren fïeland met in totaal 7 Inzittenden Het waren deserteurs die aeïnternecrd ifln De vliegluisen waren ontl hadigd Het cerm um van de stad Nas iau op de Bahamaeilanden la door een grooten brandvernield Een blok huizen Is volkomen afgebrand Onder meer zUb een hotel en een eerstehulp poat verbrand Om de kathedraalte redden moesten talrlj te hulzen omvergehaald worden De oorzaaki van den brand istot nu toe nog niet opgehelderd doch menwijst erop dat begin Juni op de Bahamaellanden bloedige onlusten zijn uitgebroken De hertog van Gloucester broer vankoning George VI bevindt zich sedert vierdagen op Ceylon Naar verluidt heeft dt nieuwe president n Arg nllnië Castillo hel kabinet voor Dinsdag bijeengeroepen De president heeftverklaard dat hij tot een wUzIgIng van hel mUilsterte zou overgaan V = Victorie = Duitschlond teint voor Europa op alle fro iten MERSA MATROE STORMENDER HAND GENOMEN Het epperlteTel vaa de Ooitsche wecm cht maakt d d 39 Juai ia cea extra bericht bekend Jn Noord Afrika werd vanochtend de doos diepe erdedifiatsiastallaties ea talrgke müaeairelden versterkte Vestias Mcrsa Matroe ondaaks taaien v aadeiykea tecrnstsad atarmenderhaad ver verd StM Britten werdea evaagen ceaanea 3S paatserwacens kapotcescbeten ea lalröke battcrtiea veraleticd Eca mvaagr ke hoeveelheid rtet attriirl Tid ia haaden van de Dallache ea Itaiiaaaaeliè ncpea B de beslar üag vaa Mersa Matrac beeft licb de Mate Diritache UcMe divbie bV OBder adenchridea De toe stand in Birma OVEKAL HEERSCHT VOLLEDIGE RUST VoorXjapansche persvprtegenwoordigers te Rangoon sprak de oppérbeveliiebber van het Japansclie BirmaJeger generia Shojiro Ilda zijn htHJgste te redenlieid tut over de practische me dewerking van de Binmaansche bevolkmt pvera heerscht thars volledige rust in Birma stek Ilda vast De generaal de xJ opmerken 4 1 het Rimiaarsche vriiw iger corps der Japanners van groot nut geweest is Ter lotte druk e hü den wensch uit da iiet vrijwiilgetïcorps in de tciekorrs ou versterkt werden opda Birmeen goed verdeds gingsteger zcu be zitten Birmexea krggei eigen recbleptaak Het Japansche milciire bestuur zal den Biijnezö me ingang van 15 Jui vdbr het eerst toestaan zelf de recht spraak m handen te romen De rech ers en andere funC ionarissen zoowei m burgerlijke als in strafzaken zu ler uit do Birmezen worde gekozen Het zuiden van den Atlantischen Oceaan VEILIGHEIDSDIENST DOOR A IERIKAANSimE VLOOT De Aiiierikaanschèvloot heeft Zondag don veilighoidsdiWiSt in het Zui den van den Atlantiscften Oceaan op zich genomen zoo meldV de Exchange Te egraph Montevideo za als viortlsieunpunt en r ivitailleerin suasis ter beschikking staan van de Amer saanscht oorljgsichepen AMERIKAANSCHE KOOPVAARDERS IN DEN GROND GEBOORD Uit Was hington wordt gemeld Het departement vani Marine hecfi bekend gemaakt da t drie Amerikaan4 he koppvaardijschepen in den Atlantischen Oceaan door een duikixwt tot zinken zijn gebracht Radio New York meldt dat volgens een medédccling van het departement van Marine twee kleine koopvaardijschepen aan óe Noordkusl van ZuidAmerika tot zinken gebracht zijn Bovendien werd een klein Amerikaansch koopvaardijschip aan de Amerikaansche Oostkust vernietigd è t en iflaan ZoA op S 21 onder 22 05 Maan op 0 03 onder 9 08 Men b verplkbt te verdnisterea van lonspadergang tot xonsopkomst Lantaan van yoertni n 8 aiocten eca haH nr na coas onderlantf ontstoken worden K 1U DVITSCHLAND STRIJDT VOOK BVROPA ZWARE GEVECHTEN AANHEj ÓOSTFl NT Bloedige verliezen voor de bolMJeuHsten Het opperbevel van de Ehiitsche weermacht maakt d d 29 Juni ttdiend In het vesltaixeb d vaa Seb t a t furrerrden Dnitsehe en n iiaailiii kroepea daor sleriw lÉrhtsIrUdlnrarfelra gesleaad in cea dan erea aaavai dea overgakf aver het dürp iageaacdea Tsjemajadai ea sloegen bressca l i iwaar versterkte stelbfgen op de ba beerscheade Sapraaho te In de lot dusver gevoerde gcveichtea oaa lïe vesting werdea ia de periode vaa 7 lot 2C Jaai I5 K7 gfvaagcaen maakt 221 slakken geschat I 2 gnnaatwerp rs buitgemaakt of yemietigd 79 kaïemattcB veroverd en 112 644 mijnen omtchadeiyk gemaakt Ten Oosten van de Donets werden bij den afweer van verscheidene plaatselijke pantseraanvallen 15 vijandelijke panteerwagens kapotgeschoten Bij nachtelijke luchtaanvallen op bebngryke ravitailleeringsstaUoiu der Sovjets ïn het getHed van den bovcnlo 9 an den Don werden 14 transporttreinen door bommen fecnietigd In den centralen sectorN van het ront verloor de vüand bij succesvolle eigen operaties van stoottroepei 332 gevangenen en 900 dooden Een batterij iiKhtdoelgeschut alsmede 216 kazematten en kw rtierruimten werden vernield Zooab ia aea extrabcriehl is BMdegedeeld aqn ten Noorden vaa het Itaaenrarer na ren verbitterden slrüd van maanden ia het aiociUihste terreia en onder de oagnastigste weers OBBipadichedea de v jaadeiyke iefei ia de eerste plaats afgesaedea vaa haa aehlerwaartsche verbiadiagen veer volgens steeds Richter opeenjiedron ea tbaas definitief veraietigd Daas door is het grootseheepoche doorbraak I L fensicf vaa dea v aad over de Wol fohol net het Atel Leningrad te ont settea aüslakt ea een zware aederiaag vaa dea tegeiBtander geworden De grootste last vaa dear aware gevcehtca hebhen ialaaterie ea pioaien gedragen De vijand heeft volgens de thaiK bcsehikhare gegeveas verloren 33759 gevangenen £ 49 stukkea ge schut 171 tanks 29M machiaegeweren graaaatwerpers en maehine stolen benevens eirn groote hoevedbeid andersoortig oorlogstuig De bloedige verlieaen vaa den vijand bedragen een veelvead van het aanul gevangenen Zware artiüene van het eger nam fabrieken in Leningrad en het scheepv iartverkeer in de baai van Krocnstad doeituifend onder vuur In het gebied van If de Midueilanasche Zee bracht een Duitsche duikboot voor Haifa en tankschip en een vrachtschip J B t gczamenluken lEhouc van Ot Ktt tot zinken Op Malta werd in den afgeloopen r acht het vliegveld Haifar gebomber deerd Aan de Zuidwestkust van EngelanA wierpen in den afgc oopen nacht vrij sterke formaties gevechisvUogtuigen voor een deel var af geringe hoogte een groot aantal bi m men De financiering van oorlogsleyeranties OVEREENKOMST TVSSCHEN ENGELAND EN DE SOVJET l NIE Radio Moskou verspreidt een bericht van Tass voi gens hetwelk er te Moskou tusschen de regeering der Sovjetunie en Groot Britannié een overeenkomst gesloten is o er de financiering van oorlogsieveranties van Grot tBrittarmië aan de Sovjet Unie De overeenkomst bepaalt dat leveranties van wapens en uitrustingsvoor werpen aan de Stwjet Unie die in Gr Brittaruiië en in de Britsche dominions gemaakt zijn zonder betaling zullen geschieden De bepalingen Van de overeenkomst hebben terugwerkende kracht tot 22 Juni liMl De overeenkomst heeft geen betrekking op de regelingen van het op 16 Augusius 1941 gesloten verdrag waarbij Gr Brittannië aan tte Sovjet Unie een crediet verstrekte van tien millioon pondsterling Radio Moskou verklaart hieromtrent dat er dezer dagen een nieuw crediet ten bedrage van 25 millioen pondsterling op de vroegere voorwaarden aan de Sovjet Unie is verstrekt AARDSCHOKKEN IN CBIU Maandagochtend heeft rhen in Santiago Valparaiso en Los Andes krachtige aardschokken gevoeld die een paniek verwekten onder de bevolking doch slechts geringe materieele schade aanrichtten en geen mensphenl vens vereischten Volgens berichten uit Mendoza in Argentinië was de aardbeving daar krachtiger zoodat er eenige huizeh zijn ingestort