Goudsche Courant, woensdag 1 juli 1942

GOUDSCHE iiy i Woensdag 1 Juli 1942 e Jaarganc No 20973 NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BUTMI UUkMMt U TBLflr Rtf riatnfcMilBc MM ChetredwMor r turi BK Gouda Na den val van Mersa Matroe Churchill bij den Koning Premier weigerde jn h ët Lagerhuis de rapporten van Wavell over Malakka en Singapore bekend te maken Critlok van do Times op do borichtondionst de Engelschen maar ook cte Amerikanen het slachtoffer ijn geworden van de verkeerde bericbtenpolitiek van hun rS geermg De ministers te Washington die devêrspreidmg van oorlogsnieuws regelen hebben zich verbeeld aldus de T m e s dat het moreel der bevolkingwordt versterkt indien ongunstige berichten worden geheim gehouden tot betere zyn ontvangen Het is tensloOe de schuld van deze verantwoordelyke mannen dat het gros der Amerikanen nog niet den noodigen ernst betracht tegenover den oorlog en vooral hem niet beschouwt als een aangelegenheid van het geheele volk doch slechts van enkelingen Ook laat het Amerik ansche volk zich door zoogenaamde productiesuccessen var de eigen wapenindustrie verleiden tot de opvatting dat oorlogstuig op zichzelf in dezen oorlog beslissend is waardoor het vergeet dat alleen de krachtsinspanninig der gèheele bevolking meetelt MILITAIRE TOESTAND CRITIEK Na terugkeer van den Canadeesclien premier Mackenze Cmg uit Washington die besprekingen met Roosevelt en Churchill heeft gevoerd heeft de premier naar de Times uit Ottawa meldt een verklaring afgelegd voor het Canadeesche parlement Gevraagd naar zyn indrukken van ée besprekingen te Washmgton heeft Mackenzie King geantwoord dat die jnilitauï toestand waarin de bondgenooten zich op bet oo nblik bevinden beélist de meest critieke is waartegenover men zich ooit in dezen oorlog heeft bevonden mmmeÉÊÊfÊÊÊBSaBÊBBmSÊSaBÊmÊÊÊSSS maMaraMHHMaia V = Victorie s Outtaeh faind urint ooor Europa gi alle fronten OPNIEUW 14 KOOPVAARDIJ SCHEPEN TOT ZINKEN GEBRACHt Het opperbevel van de Duitsche weermacht maakt heden beketad Sedert het laatste extrabericht van 28 Juni hebben Duitsche dulkbooten haar snccessen nog vergroot In twéé dagen hebben Ü n het Westelijke gedeelte van den Atlantischen Oceaan in de Golf van Mexico en in de Caraibische Zee 14 vijandelijke koopvaardijschepen met een gezunenifken inbond van 98 000 brt tot zinken gebracht en nog twee andere schepen door torpedotreffers zwaar beschadigd Een deel van d tot zinken gebrachte schepen was volgeladen met vliegtuigen munitie en ander oorlogsmaterieel dat voor Afrika bestemd was f nnwwkaiKHUUKaiwwwwefwmai idhiMW den nacht van 29 op 30 Juni opnieuw de stad Bremen en haar voorsteden voornamelijk met brandbommen aan De burgerbevolking leed enkele verliezen Een poging van den vijand om ook het gebied van Hamburg te bereiken ilnislukte door het samengebundelde iruuT van de Ijjchtdoelarlillerie De rltsehe luchtmacht verloor opnieuw oor zoover tot dusver is vastgesteld 3 der in den strijd geworpen bcmomenerpers In de periode van 17 tot 26 Juni veroor de Britsche luchtmacht 200 vliegtuigen Hiervan werden 23 door eenheden van de Duitsche marine neergeschoten Gedurende dezelfde periode gkigen in den strijd tegen Groot Brittannië 37 eigen vliegtuigen verloren Levensmiddelen Voor Griekenland n Juli wordt een telegriafdierst in ede van Nahas Pasja pbst Japansch geopend tussJhen Hong nïöng en Java Sumatra Ncferd Borneo en Malakka De i nst tusschen Hongkong en Java trEedt vandaag in werking de andere 5 Juli SCBUF VAN HET BOODE KSDIS AANGEKOMEN In den Piraeus is Dinada iiet Zweedsche schip Halfaren aangekomen met een lading meel en andere levensmiddelen van 4500 t De Haliaren staat m dienst van het intemattonale Boode Kfuis en vaart speciaal voor de voorziening van Griekenland BVAFKIKAANSCHC it MLD TEN OP MADAGASCAB Te Pretoria is volgena den Engelschen nieuwsdienst Dinid lavoiid bekend gemaakt dat een aanzienlgk contingent ZuidAfrikaansche luchten landstrQdkraehten op Madaeascar dient odder bevel van generaal Sturgea den commandeerendaa generaal op dit strydtooneel j ur de Britaehe bcriehtendinut meldt heeft Clmrehill Diiudag een bezoek ebiadit aan den Koning tn BaekiBfham PaJaee en met dezen de nsoltaten van zijn bezoelc aa de Vereenifde Staten be Vebklabingen in het lagerhuis Churchill heeft gistereh in het Lagerhuis geweigerd de van Wavell ontvangen rapporten over het verlies van Malakka en Singapore te publiceeen In antwoord op een desbetreffende vraag verklaarde hü De verschUlendte rapporten die wü van Wavell op gipnd van de concentratie van materieel waartoe hy opdracht bad gekregen en over het verlies van Malakka en Singapore hebben ontvangen zyn niet geschikt can in oorlogstijd gepubHceerd te worden Toen men bleef aandringen op publicatie verklaarde CJhurchill dat deze documenten alleen bestemd waren om de militaire autoriteiten op d hoote te brengen en urtvowig inr te lichten en dPt zU ongetwüfeld een groote ontsteBiming in het geheele empire zouden veroorzaken Toen men opnieuw op inlichtingen aandrong verklsarde Oaurchill Ik heb thans op het oogenblik geen verklianng op grond van deze documenten af te leggen Churchill heeft voorts verklaard dat hij thans niet voornemens is eenige verUariaf al te leggen over den iwaren slag welke xteh op dit ogenblik in igjptt afspeelt C imK VAN DC TDWES De New Yorkache coirespondent van de Times diryft dat niet slechts DOITSCHLAND STRIJDT VOOR eVROPA VOJtDERINGEN BU SEBASTOPOL Ztdveringsacties in het gebied van de Wolchof Het opperbevel van de Duitsche weermacht maakt d d 30 Jtmi bekend BQ den aanval op Sebastopol hebhtn Duitsche dfvlsira va Kët Noorden uit de Sewernaja baai overwonnen Zij zijn ten Oosten ia de stad in weerwil van taaien vijandeiUfcen tegenstand in de binnenste vcstlngsgordel doorgedrongen Tegenaanvallen der halsjewisten leverden geen resultaat op Bij den aanval vanuit het Oosten wyiden in samenwerking met Roemeenscbe formaties de beheerschende Saproenheuvels over bijna de geheele oppervlakte bestormd Sterke formaties gevecfhts vliegtuigen vernielden vijandelijke versterklngsinstailaties vooral op de Saproenheuvela en brachten troepenconcentraties der boisjewisten zware verliezen toe Bi Kertsj werd de alanval van een tomatie bestaande uit 18 vijandelijke schepen over de StiUat van Kertsj door doeltreffend artillerievuur verijdeld In het Donefsbekken stortte cn door artillerie en liucbtma t gpsteimde plaatselijke aanval van den vijand onder zware verliezen ineen In het gebied van de vroegere cmïingeling van de Wolchof werden bij uiTOr ngsoperatics verscheidene verstrooide vijandelijke strüdgroeiien vernietigd en opnieuw 1 100 gevangenen genfiaakt IJerliaalde aanvallen van den vyand op het bruggehoofd an de wolchof mislukten na hevige evedaten fih gevolg van den taaien tegenstand der m m terie die door rtillerie en luchtmacht doeltreffend eesteund werd Daarby leerden 1 21 vyandeiyke paiflserwagens vemietlgd en verscheictene baiterUen door i omvoKreften buiten gevecht gesteld fa de wateren van de Finedie G olf brachten gevechtvliegtuigen een vüamteHjke metenOTpedoboet tot zii i ken en beschadigden zü twee and e kleine oorl gsvaaTtuigen In de Kola baai kregen twee groot koopvaardijschepen der boisjewisten fcomtreffers van zw a kaliber In Noord Afrika vretd zooals reeds in en extra berieht ia medegedeeldi tatcrochtend d door diepe verdetti tapinstallaties en talrijke mijnenvet eo versterkte vesting Mersa Matr W ndanks taaien vüandelijken tegeii4 tand stormenderhand veroverd Duitsche en Italiaanache pantserfor r matles wierpen den verslagen vijand verder terug en boreikten het gebied ten Oosten van rorica SteS ke Duitsch lUliaansehe ludilatttldkrachten vieh MB de tarugtochtawaccn en verdedi flhigrinstanatias der Brittan taiet sucrei asi vooral ten Zuidoa van da ArablMha G dl to den strijd tegen Groot Brtttamüt aatoekte da bichtanacht in dan atae M B Mcht ailiitaiie laataüatiat In a a Janda n In bat koatcablad van Tbe Wa i met branmea Srttscha bommen wwp e ta Heten In Na den val van Mersa Matroe zijn de spileenheden ten Oofeten van deze stad opgerukt in de ncliti g van Alexandria ztj hebben de kustweg bereikt Mersa Matroe is het begmpunt van deze spoorweg naar Cairo en was een vooruitgeschoven Brttscli steunpunt Het kaartje geeft e fi algemeen overzicht van het gevechtsgebted fKoart uon Pelt ALLE OOGEN OP EGYP TE GER ICHT Slag aldaar zal van beslissende beteekenis z n Volgens de correspondenten der Zweedsche bladen In Engeland en de Ver Staten zijn alle oogen thans op Egypte gericht De slag die daar geleverd wordt zAo wordt te Londen en te New York toegegeven zal van beslissende beteekenis zijn voor Egypte en voor den oorlog Terwijl eenige Amerikaansche Journalisten een optimistischen toon aanslaan onthoudt de meerderheid zich van alle voorspel lingen Te Londen stelt men vast dat da berichten uit Noord Afrika den stempel dragen van Het somberate pessimisme en de bladen gaan zelfs zoo ver om openlijk te discuteeren over het eventueel verliet van Egypte en over de gevolgen welke een dergelijke ramp na zich zou ktmnen slepen met het oog op den afloop van den oorlog Generaal Gort naar Egypte Het veiiaidt 4at een idaewe bevelhebber van het achtsta leger is benoemd en wel generaal Gort wiens naam in dit verband wordt genoemd door de Giornale d Italia volgens welk blad generaal Gort door de Engelsche pers genoemd wordt de populairste man in de Egyptische woiMtUn Lot van feritsche empire hangt van den slag at Van den afloop van de op het oogenblik in Noord Afrika woedende veldslagen hangt voor Engeland niet minder dan het geheele lot van het Britsche empire af zoo verklaart de News Chronicle Een blik op de landkaart bevestigt deze waarheid Zouden Alexandnë en Suez oolc nog verloren gaan dan zou daardoor ook de oude luister van een Britsche heerschappij in het gebied van de Middellandsche Zeè verloren gaan In dit § eval zouden ook Malta en Cyprus niet lang meer kunnen standhoiiden De puinhoopen van het Britsche empire ten Oosten van de Roode Zee zouden dan misschien nog iets langer bestaan doch ook dezen zouden dan van hun verbinding met het Westen zijn afgesneden te meer daar bij een Qpmarsch van de spiltroepen in de Nijldelta geheel Afrika aan de voeten van den vijand zou liggen Aan een herrijzenis van het Britsche empire valt dan ook niet meer te denken Men ziet hieruit wat voor een verstrekkende gevolgen de ineenstorting van het leger van Ritchie ventueel voor GrootBrittJannië kan hebben L In een audiënitie bij koning Farpek aldus meldt S P T uit Cairo waarbij hy den jnonanth rapport uitbracht over den toestand aan het front heeft de Egyptische premier Nahas Pasja en redevoering uitgesproköi die door alle Egyptische zenders is tiitgezonden Hij waarschuwit daarin o m tegen het verspreiden van alarmeerende geruchten eft deelde mede dat daden van spionnage onmiddeUyk door het militair gerechtshof zouden worden behandeld H noodigde de Egyptische bevoUtiog uit medewerking Ie verleenen bi het zoeken naar paraMtutisten en aaboteurs gevluchte krijgsgevangenen en gevluchte onderdanen van ée staten waarmede Egypte de diplomatieke betrekkingen heeft afgebroken Voor het aanbrengen vm dergelijke personen werd oen beloooinf in uitzicht gestekt Aderiraal C inifcam ia WaaUngtaa t De vroege opperbevelhebber van de Britaehe vlobt in de Hiddellandscbe Zae admiraal Sir Aadrew Cunninfhanq is dezer dagen in Wa ingU aangekomen tievraagd naar de MdkrUag der Bagi aattD in Moord Afrika seidè hij De liMhtin elit yan de as beeft Malta zoo iwaar bewerkt dat de Britaehe atrijdkij eittes aUaar geneutraüaeead werdaé RoaMnet heelt daardeor Ule verztelriciage ktmoen krij0 ee heil wat Baeer daa w daohien DE STRUD OMSEBASTOPOL Nieuw beslissend stadium bereikt Ia aanvulling op het Duitsche weeimaditsberieht verneemt het D N3 van niHtaire zijde De strijd om de vesting Sebastopol heeft een nieuw beslissend stadium bereikt Het succes van de doorbraak naar de Saproen heavels is vergroot De bestorming van deze kazematstellingen draagt in de gevechten een beslissend karakter daar deze heuvels een beheerschende keten rond de binnenste vestingstellingen vonneti Aan den voet der heuVeb ligt het Eïigelscbe kerkhof waar de gevallenen van het Britsche leger nit den Krlm oorlog liggen Dit is door de bolsjewistev eveneens tot een sterk steunpunt gemaakt De i eheersching van de Sewernajabaai vormt een voorwaarde voor het binnendringen van de Duitsche troepen m den binnensten vestingg fdel van uit het Noorden Aangezien de NoordeUjkp oever van de baai zich stevig ijt hariden van de Duitsche wapenen bevindt staat het voet krijgen H den Zuidelijken oever gelijk met het overwinnen van een der zwaarste hindernissen in het Noonlelijk deel van het vestingfnöït Generaloberst Von Küchler bevorderd De Fübrer heeft den oppertxn elheboer van de legergroep Noord Generaloberst von Küchler in dankbare waardeering vo U z n verdiensten bij den afweer en vlmietiging van de Ixilsjewistische legers die over een breed front m den strijd waren geworpen om Leningrad te ontzetten alsmede in waardeering voor de heldhaftige prestaties van de onder zijn bevel strijdende troepen tot generaal veldnumrschalk bevorderd zoo meldt het D N B NATOENA EILANDEN BEZET Door Japansche mariniers Naar een Japansche marlneeorrespottdant van bet eiland Nataena meMt Is dit 21 Juni door Japansch maHi HV bezet pe laading werd n evoerd obder bcacherming van vuur van oorlogsschepen Bet vuur werd niet beantwoord Toen de landtngstroepen het radio station naderden vloog dit in de lucht Bü aankomst aan deteilitaire barakken bleek de tegenstander ontweken Tevoren waren de overige eilanden van de Natoena groep reeds bezet door de Japansche troepen Nader meldt het D N B uit Tokio Het radioE tion te Natoena stond tot in den jongster tijd in verbinding met deUi jrijand vooral met vijande lijke dulkbooten Toen Japansche mariniers op het eiland landden werd het radiostation opgeblazen door Nederlandsche strijd krachten die zich nog op het eiland bevonden Indische vorstenkamer komt bUeen DE OORLOGSHULP AAN ENGELAND De commissie van de Indische vorstenkamer zal op 3 Juli te Bombay bijeenkomen In Britsche kringen hecht liien aan deze bijeenkomsit bijzondere wa irde daar de commissie zich vooral z4l bezig houden met de oorlogshutp der Indische staten aan Engeland Vaar SafeMiapaL Da laatste ateUingen van de boisjewisten op da Krim worden door de Duftsche troepen Irt en dapperen aanval genomen rOrbtsHoitetut P K Karbochj TELEGRAAFDIENST HONGKONG JAVA De Amerikaansche oorlogskosten BET DUURSTE BEGROOTINGSJAAS Het Amerikaansche ministerie van Financien heeft 30 Juni het duurste financieele jaar uit de Amerikaansche geschiedenis afgesloten naar de Engelsche nieuwsdienst meldt De totale kosten van het afgeloopBi jaar zijn hooger dan alle kosten uit d i eersten wereldoorlog De uitgaven bedroegen per dag gemiddeld omstreeks 18 millioen pond Meer dan een kwart van deze som werd rechtstredts voor den oorlog uitgegeven Het tekort op de begrooting van 1 942 wordt m de Ver Staten volgens een bericht van United Press geraamd op bijna 20 milliard dollar Het i het tiende achtereenvolgende deficit van Roosevelt en tegelijkertijd het grootste De openbare schuld wordt thans geraamd op ruim 76 milliard dollar Men neemt aan djit de schuld in het volgende jaar zal stijgen tot 130 milliard GARNIZOEN VAN GIBRALTAR AFGELOST Uit La Linea wordt gemeld d it te Gibraltar verscheidene Britsche transportschepen zijn aangekomen met troepen die het sedert vier jaar niet afgeloste garnizoen aldaar zullen aflossen Eenige schepen hebben coflegsmat rieel aan boord De schepen Werden door Engelsche oorlogsschepen bpgeleid 1 li i Ê 1 1 L H 1 H M £ S E El ri k Ë Ja 1 II m R lm UU de verte niet van bet landschap te onderscheiden De wachtpost heeft zich goed gecamoufleerd om zoodoende de vijandelijke stellingen goed waar te kunnen nemen fA iantic HolIand P K Zschcicfcel DISTRIBUTIENIEUWS Nieuwe zeepbonnen De secretaris generaal van het departement van Handel Nijverheid en Scheepvaart maakt bekend dat ged urende het tijdvak van 1 Juli tot en met 15 Augustus a s de volgende bonnen recl i even op het koopen van de daarachter vermelde hoeveelheden zeep De met algemeen 335 gemerkte bon geeft recht hetzij op het koopen van een stukje van 75 gram eenheidstoiletzeep 21 hetzij op het koopen van een stukje van 28 cram hicMgevulde eenheidstoiletzeep 57 hetzij op het doen wasschen van 8 kilogram droge vuile wasch Voor zoover voorradig kan voorts tegen inlevering Van bovengenoemden bon gekocht worden hetzij 45 gran huishoudzeep hetzij 50 gram zachte zeep De met algemeen 336 gemerkte bon geeft recht op het koopen van 250 gram waschpoedor of zeeppoeder oude of nieuwe samenstelling oirVp het doen wasschen van 12 kilogramdroge vuile wasch De met L z p gemerkte bonnen der kaarten weUce aan kinderen beneden den leeftijd van 8 jaar zijn uitgereikt gcvea recht op het koopen van 2S0 gram waschpoedtr of zeepoeder Benevens hetzij 75 gran eenheidstoiletzeep 21 hetzij SS grain luchtgevulde eenheidstoiletzeep 57 hetzij voor zoover voorradig 45 gram huishoudzeep of 50 gram zachte ze Voorts geven deze bonnen repht op h F doen wasschen van 30 kfiogram droge vuile wasch De met L toiietzeep gemerkte bonnen der kaarten welke kinderen beneden deh leeftijd van 2 jaar onjvanger hebben geven recht op het koopen van 75 gram toiietzeep tS De vóór of op 30 Juni 1942 bij den handelaar Ingelevet bonnen Algemeen 211 algemeen 228 algemeen 272 algemeen Ï83 algemeen 300 G laep H zeep I zeep J zeep K zeep en Jlen rantaoen zeep geven recht op het koopen van hetzij 2 stidrjea van 7 gram acBheidazeep 31 hetsij 2 stukjea van St l m eenheiMBeep ST heuij 290 0ram waschpoedar ot voor zoover voorraddi hetzU M gram huj8 oudceep hetzij MM vraoa caehte J Bekanntmachung Musterung der GeburtsjahrgSm 1906 und 1907 Alle mannlichen Reichsdeutschen der Geburtsjahrgange 1906 und 1907 haben ich zur Musterung wie folgt zu melden a Aus den Provinzen Friesland Groningen Drentiie und Overijssel bei der Wehrmachtkommandianlur Zwolle Roijensingel 13 ara 3 7 42 vorm 8 Uhr 30 dieBuchstaben A M am 4 7 42 vorm 8 Uhr 30 dia Buchstaben N Z b Aus den Provinzen Gelderland ytrecht und Nordbrabant bei der Ortskom nandantur s Hertogenbosch Julianaplein 2 am 6 7 4 vorm 8 Uhr 30 die Buchstaben A M am 7 7 42 vorm 8 Uhr 30 die Buchstaben N Z c Aus der Provinz I imburg bei der WchrmachtkommandantuT Maastricht Vrijhof 46 am 8 7 42 vd m 8 tJhr 30 die Buchstaben A F am 9 7 42 vorm 8 Uhr 30 die Buchstaben G M am 10 7 4 vorm 8 Uhr 30 die Buchstaben N R am 11 7 42 vorm 8 Uhr 30 die Buchstaben S Z Die Meldeflichtigen haben Auswelspapiere uod 2 Bassbilder grdlae 37 X 52 mm in bürgerlicher Kleidung ohne Kopfbedeckung Brillentragcr das BriHenrezept milzubrin gen Juden haben nidit zu erschemen Den MeMeflichtigen wird das Fahrgeld 3JKlasse gegen Vorzeigen der Fahrkarte bei der Meldung zurückerstattet Sie erhalten femer bei eincr Abwesenheit vom Wohnort von mehr als 8 Sttmden ein Zehrgeld Den Haag den 29 Juni 1942 Gez Rauter SSGTuppenführer imd Generalleutnant der Polizcl Veestatiel in beslag genomen WEGENS CLANDESTIEN SLACHTEN De ambtenaren van de C C Dienst in samenwerking met de Geffensche marechaussee vernamen dat er in Rosmalen gesmokkeld werd Zy deden een nval bij den landbouwer v d Doelen aan de Kruisstraat onder de gemeente Rosmalen Hier werden gevonden ovenblijfsèTen van geslacht vee o a beenderen ingewanden en slagerswerktuigen Ook stond een ongemerkt koebeeat op stal V d D met zoon en knecht werden naar s Hfftogenboscli overgebracht Een en twintig stuks vee werd in baslag genomeh 9C hetzij 250 gram zeeppoeder oude of nieuwe samenstelling Men dient er rekening mede te houdfp dat op 1 Juli nog niet bij alle winkeliers een voldoende hoeveelheid zeep voorradig zal jnn om direct geheel aan de vraag te voldoen Verwacht kan echter worden dat het gedurende dit tijdvak een ieder mogelijk zal zijn alle zeep te koopen waarop rij nog recht hééft ANTHRACIETNOOTJES EN BAGGEBTURF De secretaris generaal van het departement van Handel Nijverheid en Scheepvaart maakt bekend dat gedu rende het tydvak van 1 Juli 1942 tot en met 31 Juli 1942 de met de woorden generatoranthraciet 7e periode gemerkte bonnen recht geven op het koopen van 1 h l maximaal 75 k g anthracietnootjcs IV of V terwijl de met de woorden generatortutf 7e periode gemerkte bonnen gedurende hetzelfde tij dvak reel geven op het koopen van 50 stuks bagigerturf HONDEN EN KATTENBROOD n or BON 11 Het rijTcsbureau voor de Voedselvoorziening in Oorlogstijd maakt bekfnd dat voor de perlBde van 1 tot en met 31 Juli 1942 op bon no U van de pcderkaarten voor honden dezelfde Hoeveelheden hondenbrood verkrijg baar worden gesteld als in de voorafgaande periode Op bon no 11 van de voederkaart voor hondenbrood groep K wordt voor dezelfde periode H4 kg kattenbood verkrijgbaar gesteld Na 31 Juli 1942 zun de bonnen no U var vorenbedoelde kaarten ongeU dig Het aannemen na di Adatum ir verboden wtatMawayMM iMnawwwamwi Zm or f Mmb op 0 oader iêM Mn b wpfecht t vcrdiiatenii vaa sooaondergasg tot leiopkowt TM voértoi iz a miMkt wwt m m HMaMMMSa