Goudsche Courant, woensdag 1 juli 1942

WOENSDAG 1 JULI 1942 s i iTABimEUliS R H B S DT AAL W CANIMDAICIf TOaaKLATBN Na aduadeii maadeling exancn z4o toegdaten tot de Ie klasse der Rijks H B aituier U Bto ekhui mm J Cattel C Dijkwel M Houdijk L Joosten H de Koning G Langeraar J Hazelbag allen alhier en M Blok te Reeuwijk N Brink te Groot Anuner en M Kievit te Berkenwoude Op giefaouden fhriftelijk examen zijn teagdaten 45 candidatai en na gehouden nondeling examen 11 candiddten totaal 56 Afgewezen zijn 26 candidaten DflEmAIXEN VAN ALLBRLH AAKD Een kaathandelaar alliier heeft aan gifte gedaan van diefstal van 15 kg kaft ilie hij per spoor van Gouda naar Oen Haag had gezonden Een Reeuwtjktche fabrikant deed aan fte van dufstal vao een horloge HU had zun klokje aan een ander mee gegeven om het bij een Goudscheo winkelier te bezorgen Inplaata vaft eerst die opdracht uit te voeren was de boodschapper naar den schoolsportdag cp het Olympia terrein gegaan waar hei horloge uit de in een der kleedlokalen geborgen kleeding werd ontvreemd Van een 13 jarigen scholier Ui eveneens een horloge gestolen De kjwap had bet op een muurtje voor de woning van lün ouders aan de Burgvtietkade neergelegd Toen hij er na een uurtje naar ging kijken waV het verdwefiHi Van een 20 jarigen autohersteller alhier is tijdens het zwemmen in de Stedelüke Zweminrichling uit zijn in een kleedhokje geborgen kleeding een portefeuille gestolen De portefeuille bevatte geen geid doch wel een persoonsbewüs een rijbewijs A en eenige foto Uit vroeger tijden JiB GOUDSCHE COURANT MBLDDE 75 JAAB GELEDEN Men schrijft ons uit den Alblasserwaard d d 30 Juni Door den stevigen Noorden en Noordoostenwind is in de laatste acht dagen de uitmaiing van het overtollige poiderwater dermate begunstigd dat timlelijk de meeste polders daarvan gccfl oogcnblilckeluk nadeel meer ondervinden De geleden iMhade is echter groot daar duizenden vruchtboomen verloren zijn en vele akkers onbewerkt moesten blijven liggen Door den kouden en natten grond is ook menige hennepakker b j de zaaüing mislukt en moet men dien overzaaijen Het gras is van geringe hoedanigheid en de zuivelopbrengst zeei middelmatig De kaas geldt van ƒ 26 tot ƒ 27 de 50 NedT ponden terwijl de goeboter vooi ƒ 1 20 en de weiboter vobr 0 90 het Ned pond verkocht wordt Gotdc nieuwe aardappelen van ƒ 5 50 tot ƒ 6 het mud Ook uit den Tielerwaarif wordt gemeld dat de voprtdurend hooge waterstand het product van eenige duizenden bunders land ver j l ld heeft 59 JAAR GELEDEN In de ledenvergadering der Steen kolenvereeniging Ons Voordeel bestaande uit het personeel der Stearine Küarsenfabiiek Gouda werd medegedeeld dat de vermoedelijken pdjs der steenkolen die zij oök dit jaar weder door welwillende tusschen komst van de Directeuren der fabriek zullen bekomen 68 a 70 cent per lOO kilo zal bedragen Het aantal leden bedraagt thans 346 die in 34 weken een som van ƒ 2500 bü elkaar hebben gespaard 25 lAAR GELEDEN Uit Reeuwijk wordt gemeld Het verkeer met de tram Bodegraven Beeuwük Gouda dat roet 1 Jan reeds is ingekrompen vanwege het gebrek aan krachtvoer voor de paarden is deze week nog meer verminderd De diensten Dinsdagochtend 5 20 en Donderdagochtend 6 30 uit Bodegraven zun vervallen en de dagcluksche dienstyyan 1 15 uur uit Bodegraven is tiidélük opgeheven Er il rlog méér Liet de trammaatschappij op drukke dagen zogals Donderdag de Goufcche marktdiag vier trams rijden Donderdagmorgen was slechts één tramfljtilig aan de Rpcuwüktche brug present Volgens voorschrift mogen in zoo n rytuig slechts 28 personen vervoerd worden zoodat te Verwachten is dat wanneer de tram reeds te Bodegraven dit aAnta bevat het Reeuwijksche pub iek gebruik lal moeten maken van den beenen wagen w AT AAR ANNEER nalU Tkea R Jikko ie chvoBjoiigen met Robert KShriner n BufCB IQöpfer Aanvang 8 15 uur Keanie BfaMeoop Met geheime opdracht Gustav Fröhlich en Camille Hom Aanvang 8 15 uur 1 JnU Bor Oosthaveo 1 Zitting adviesbureau Ned Vereeniging voor Luchtbescherming 4 JdM Olympia veM Proeven voor diploma H L O C JuU 7 nar Gebouw GemeeateH a Gecondkeidsdlenst Spietingaic lU Medische sportkeuring 7 Jan I mar Kiustmla Jaarvergadering Algemeen Ziekenfonds Goodsche Vereeniging voor genees bed en verk kundige hulp tali 1 mar B m kantoer Laad en Tninbomrbsnk N V Cr Uwtraat SS Buitengewone vergadw aandeel boudera 11 Jidl Wandeltocht nXX AFBALEN AANVKAAGFORHDUEBEN SCHOENENBONNEN M U m tM 9M Dlsbrikade kaatoar Afhalen aanvraagformulier ter verkrijging van een schoenenbon voor hen wier geslachtsnaam begint met een der letters Doaderdar Q R T U W AFHALEN AANVRAAGFORMULIEREN VASTE BRANDSTOFFEN Tot en met Vrijdag 3 Juli afhalen van formulieren voor vaste brandstoffen voOT de B C D Grgot en Kleingebruikers kantoren kerken scholen winkels ete niet voor gezinsvert niik UrrSEIKlNG VAN LEVEN8MIDOELENKAARTEN ENZ Tm 16 JnH 9 1 en 2 14 38 nnr Gèbenw Daniël Uitreiking van levensmiddelenkaarten tabaluen sigarettenkaarten en rantsoenbi nnen brandstoffen voor groote geziijnen op den datum die is afgestempeld op de thans in gebruik zijnde bonbaatgen voor levensmiildelefi ATOTBÈKEBSDIENST Steeds geopend des nachts alleen voor recepten Apotheek P Weüer GoUwe 131 TARWE FKAUDtaEOS VERHANDELD Proces verbaal is opgemaakt tegen te huisvrouw S P H alhier tenake van hei koopen van 70 kg tarwe Zü bad 50 kg daarvan gekocht van den groen léhande aar J T te Waddinxveen en 20 kg van een onb ende 46 kg tarwe is len barer huize in beslag genomen Tegen J T is eveneens procesverbaal opgemaakt MIDDENSTANDSDirLOMA ALGEMEENE HANOELSKENNIS Bij het te Rotterdam gehoudenexamen Middenstandsdiploma Alg H r k o c e aó genooten de heeren Th Gerritsen M de Jong J de Jeu en M Spruyt Voor het Middenstandsdiploma en Algemeene Handelskennis slaagden te s Gravenhage Óen heer Leonardus J P Knoops en te Amsterdam de heer Abr Pielanen beiden alhier ILtlJUO EXAMENS jaarlijksche M U L O examens te Rbtterdam aan De zün wederom gevangen Uit Gouda en omgeving zün geslaagd de volgende candidaten voor diploma B H Hisschemöller en H Blok b den te Gouda A M Slager J Th van Os V d Abeelen Chr R P Barneveld te Schoonhoven A W Slob te Nieuwpoort A de Mooij te Haastrecht h M Duiverman te Moordrecht A Dogterom Verburg te Stolwük F van Ipenburg te Schoonhoven J M Blanken te Berg Ambacht Voor diploma A sJaagde iH J Brou Ci te Schoonhoven Afgewezen 5 candidaten TWEE TABAKSKAARTEN VrhtKN JAS Gf STOLEN Een 40 jarige schilder deed aangifte van de vermirsing van twee tabakskaarten uit zijn colbertjasje dat hü gistervoormiddag in een loods dp het terrein van de GemeenteLicht f brieken had neergefegd Als verdacht van dezen diefstal werd aangehouden een stoker van de Lichtfabrieken die nadat de vermiste kaaien in zijn jasje waren teruggevonden den diefstal bekende In de val geloop u OESMLDf H OEM DAT KRtrnnr bleek te zun Gistermiddag hielden crisisambtenarcp aan den tol bü de Haastrecht che brug eti Man aan die een zakje vervoerde van ongeveer ÏH kg gewicht Op de vraag wat in dat zakje zat zei de man bloem Aan den tand gevoeld hoe hij daaraan was gekomen vertelde hü de bloem te hebben gestolen bü een boer te Gouderak In gezelschap van en Goudschen politieman begaven de ambtenaren zich daarop met den aangehoudene ter nader offiterzoek naar het genoonde adres U hebt bloem in vtwrraad hè werd den door het onverwachte bezoek verrasten boer gevraagd Ik Neen heelemaal niet zei de bflier Maar het ma toch hier waar jü tiie bloem gestolen hebt vroegen de ambtenaren bun arrestant Ja daar uit dat kaatje heb ik ze gehaald verzekerde de aangehoudene Tot groote verwraiderin van de anderen begon de boer daarop hartelijk te lachen Dat is geen bloem dat i krijtwit riep hy uit Wie van allen het meest veAluft was Ongetwiifeld de man die bad gegapt TEGEN DE LAMP GELOOPEN Terzake van het verkoopen van shag tegen ƒ 1 50 i ƒ 2 per pakje is proces verbal opgemaakt tegen de hier verblijvende uit Schoonhoven afkomstige huisvrouw G J B d B die eenigen tüd geleden al eens een proces verbaal kreeg wegens het ontvreemden van distributiebescheiden ten nadeele van P v d W alhier bij wien ze in de kost was De vrouw was in het bezit van die shag gekomen door ze te ruilen tegen ontvreemde bonnen voor andere artikelen Ook i de afneemsters de b iisvopw P H de J V L en A V B B de V is proces verbaal opgemaakt Haagsch Gerechtshof KAAS GEBIAAKT M J V d Pouw te Alphen aan der Rijn had 36 kaaen gemaakt waarop geen merk voorkwam De verdachte moest de melk leveren in Gouda doch daar kwam plotseling slagnatie in Toen wist hü nief wat mei de melk te doen en had kazen gemaakt zooais verdachte uiteen zette bij t Haagsche Hof Verdachte was verooixieeld tot zes maanden gevangenisstraf van welk vonnis de proc generaal bevestiging vorderde Het Hof heeft arrest gelezen en verdachte veroordeeld tot zes maanden gevangeoiastref met aftrek van preventief terwyl het Hof besloot tot opheffen van de preventieve hechtenis BOmt EN KAAS j Boter en kaas had A F v d Pouw te Alphen aan den Rijn gekocht zonder daarvoor bonnen te geven Het was niet zooveel geweest onge eer zes pond en de economische rechter had voor het feit een geldboete van ƒ 500 subs 5 maanden hechtenis opgelegd In hooger beroep vqrdcrde de proc generaal bevestiging van dit vonnis Het Hof heeft arrest gewezen en verdachte veawrdeejd tot ƒ 200 boete sube 2 maanden hechtenis SPORT WATERPOLO INTERESSANT TOÜRNOOI IN Dl STEDKLUKE ZWEMINRICRTING Het polo tournooi dat de G Z C giS teravond in de stedelijke zweminrichting organiseerdei is uitstekend geslaagd Van de vüftienwedstrüden die er voor waren vastgesteld konden er veertien doorgang vmgen daar slechts één zevental A Z C I veKtek liet gaan Daar iedeiv ploeg met veel enthousiasme trachtte er het beste van te maken Jyat er van te maken viel waren dp tmoeüngen stuk voor stuk aantreKkelük Over het algemeen brachten de dames die nog niat over een routine als de heeren beschikken en wier werpkracht ook veel minder is er het minste van terecht Vooral de Z C dames toonden zich nog vry onbeholpen De Boskoop en A Z C dames lieten nog het beste spel zien in haar afdeeling Daarbü beschikte Boskoop over heel wat behoorlijker schutters dan de andere damtszeven tallen en daarom kwam haar de gewonnen eerste prys ten volle toe Bij de afdeeling der heeren bóndszeventallen bleek G Z C hoewel met eenige reserves uitkomend eigenlyk veel te sterk voor de overige mede dingers Haar eerste wedsfrtjd tegen Boskoop I was een spelletje v n kat CD muis en haar tweede ontmoeting jaf bijna net zoo n beeld De techniek öi sn beid der Gouwenaars was aanmerkeUjk beter en daardoor kreeg Wout den Boer vaak gelegenheid zün geweldig harde scheten te lossea hetgeen de liooge score verklaart De ontmoeting Gouwe I S Z en P C I was een vrij spannende kamp tusschen vrüwel geHjkwaardige ploegen Het eind gaf den Schoonbovenaren wel iets meer dan hen toekwam In de afdeeling der eeren kring Ullen blonR G Z C Hl uit Behalye aan de schotvaadigheid van de voofwaartsen dankte dit ïevental zün overwinning in den tweeden wedstrijd tegen De Gouwe II voomamelük aan het sublieme werk van zün doelman De eerste ontmoeting tegen O Z V werd regelmatig met overtuigende cijfers gewonnen evenals de finale tegen Boskoop II hoewel daarin het Goudsche overwicht niet zoo groot was Bodegraven I S Z en P C II en S Z en P C H Boskoop II hadden beiden een interessant en spannend verloop in de eerstgenoemde haalde Bodegraven een 2 5 achterstand op en eerst in de laatste minuut maakte de Schoonhoven reserves het winnende doelpunt In de andere ontmoeting was het Boskoop II d t een 2 O achterstand inliep en hopend op de overwinning alles op den aanval ging zetten met het beoogde lesultaat net voor het eindsignaal De andere kamp in deze afdeeling Boskoop IIA Z C II leek in de eerste helft er een van gelijkwaardige krachten maar na het graaien brachten de Alphenaren er weinig meer van terecht waadoor Boskoop gelgcnheid kreeg de score flink öp té voeren De uitslagen luidden Afd A Boskoop dames G Z C dames 2 1 de Gouwe dames S Z en P C dames 1 1 de Gouwe wint met strafworpen A Z C dames O Z V dames 2 1 Boskoop dames de Gouwe dames 3 0 vCZ C dames Boskoop dames 1 3 Afd B Heeren Bondszeventallen Boskoop I G Z C I 0 7 de Gouwe I S Z en P C I 0 2 S Z en P C I GZ C I 1 7 Afd C Heeren Krfngzeventallen G Z C III O Z V I 4 0 Bodegraven I S Z en P C n 2 3 Boskoop II A Z C 5 1 de Gouwe II G Z C III 0 3 S Z en PC II Boskoop 11 2 3 G Z C ra Boskoop II 4 1 Afd A Isle prüs Boskoop dames 2de prijs A Z C dames Afd B 1ste prys G Z C I 2de prüsS Z en P C L Afd C 1ste prüs G Z C ip 2d prgs Boskoop II l Mr S H Smit reikte na afkoop de pryzen uit Er waS zeer veel belangstellfcg ook uit de buitengemeenten PLAATSELUK NIEUWS Berkenwoude VOOR BEROEP BEDANKT Ds A van S tuyvenbrg te lersekeheeft bedankt voor het beroep naarde Cïeref Gemeente alhier MOTORSCHIP OMGESLAGEN EN GEZONKEN Bij de sluis te Berkenwoude is een motorschip dat geladen was met kool asch plotseling omgslagen Men was bcitg deze koolasch te lossen toen het schip kantelde en zonk De opvarenden konden zich redden De lading alsmede twee zich op het dek bevnxlende ry wielen verdwenen in die diepte Men is thans bezig het schip weder in zün oorspronkelijken stand terug te brengen hetgeen met verschillende moeihükheden gepaard gaat VAN GEMEENTEDIENST OVKK IN PARTICULIER BEQRUF De dames E en H Timmerman volontairs ter sccretanef alhief zqn met ingsmg van 1 Juli a s benoemtf t i l antore van de N V Goudsche Garenspinnerü te Gouda LOOP DER BEVOLKING Vertrokken J Suyker van B 106 naar Stolwuk B 2 N Baas van A 40 naar Ouderkerk a d Ussel A 260 W Boer van A 6 naar Polsbroek NoordzÜ ie 145 9 Boskoop Boskoopsche kermisweek Het is dt ze week Boskoopsche kerjniswcek hetgeen niet zeggen wil da t te Boskoop kermis wordt gehouden Integendeel kermisvermakelijkheden zooais deze vroeger op een kermis waren te vinden zult gp in Boskoop niet aantreffen De Boskoopsche kermisweek is uoor de ingezetenen ech er een zeer büzondere week omdat n deze week ieder een zün iHOfHatea voldoet Dit is vooral van iMteCfeenis voor de kweekers aan tmi die hun toekomende velden w ens geleverde boomkweekerüprodttcten van een geheel jaar in ontvangst nanen G ea wonder dus dat deze week het geld heel hard in dete gemeoite zal rollen De grootere handelszaken hebben voor het mecrendeel in het begm van deze week reeds hun betalingen gedaan zoodat nu meer dfc afrekening tussdien de kweekers onderling volgt A s Woensdag en Donderdag zullen in Boskoop dao ook zeer druicke dagen zün Zooais wellicht bekend is geschiedt deze laatste afrekening op den openbaren weg Op die dagen zijn er een groote groep kweekers te vinden roet hun beste pak aan Ee op de Dorpstraat W Z met elkander afrekraen Vanzelfsprekend is deze week voor de Boskoopers altüd een byzondere De menschen hebben dan gaarne eens een pretje Tengevolge van de oorlogsomstandii iedcij is hic de laatste jaren weinig van gekomen doch ditmaal belooft de kermisweek weer wat te gaan gelüken op de Ifermisweken van voor den oorlog Zoo organiseert de Chr Harmonie Concordia op Woensdagavond een feestavond in het B K vereenigingsgebouw terwyl de Harmonie Excelsior Vrüdagavond een feestavond in dit gebouw zal organiseeren Hiermede is de ry van feestavonden nog niet gesloten De vereeniging Art ricuitura houdt op ifaandagavond a s dus begin volgende week een eindfuif ook in genoemd gebouw terwyl De Zeven Zuijl Ncderlandsche Kluchtspelers gisteravond een uitvoering in genoea i gebouw hebben gegeven Zoo zal er voor ieder die van een fees je houdt gedurende de Boskoopsche kermisweek wat te vinden zijn Maar ook voor den emstigen mensch 9l zullen er hieronder ook velen zyn die op een tüd een gepast feest weten te waardeeren i gelegoiheid om tot zich zelf in te keerem Donderdagajjfond om half acht zal er eer biduur zyn voor den nood der tijden in de Chr Oref Kerk en in de Ned Herv Kerk Zoo wisselen blijdschap en j inning elkaar af De kweekers hebben nu geen oog ♦ oor het werk in de kweekerij Deze kermisweek is voor hen een soort Vacantieweek hoeWel de onderlinge frekening immer veel werk geeft COÖP VEREENIGING DE BOSKOOPSCHE VEILING Rozen per bos Hadley tM BriarcJif 0 70 1 00 Sweet Heart 3 40 4 20 Kosalandia 0 90 1 20 Butterfly 1 30 1 60 Else Poulsen 1 70 2 8 Jules BOuché 1 50 Vierlarde n l ïTO 1 70 Fïorex 0 8 Bdifj Helen 1 26 i 1 90 PechfoM 0 90 2 00 Inoar Ols ion 1 70 2 40 Better Times 0 7 1 00 Ellen Pdulsen 1 20 August Noach 0 4 5 O 69 Polyantharozen 1 35 1 65 Orang Triumph 1 60 2 20 Wendlsnd 0 55 4 80 Queen Mary 1 00 Gemengde ro en 0 2O O 36 Diversen per bos Clematis Durandi 0 4 1 20 idem Prins Hendrik 3iB0 idem Mevr Ie Coultre 4 40 Lelies 0 80 Campanula O 42 0 60 Delphinium 0 60 Aurblad 8 8 0 75 Lathyrus 0 15 0 20 Anemonen 0 08 0 12 Spirea s O lï 0 18 Gouderak MIDDENSTANDSDIPLOMA HA n ELSKENNI $ Behalve de heer A Rook Mzn zyn ook onze plaatsgenoofcn de heeren H Ooms en J van ï ongeren geslaagd voor het examen Algemeene Hrr delskennis Moordl echt DISTRIBUTIENIEUWS Tengevolge van de heerschende o n T haar5chte kan hof tot nu toe gevolgde systeem van bekendmaken door middel van huis aan huis verspreiding niet voprtgezet worden Ten einde te bereiken o het publiek op hoo te blyf van uitreikingen van kaar en fnz xullen voortaan in alle kinkels bekendmakingen wc xien opgehangen terwyl tevens aan brood melk en andere bezorgers véradch zal worden een exemplaar van de bekendmakingen aan hun v a gea of carrier te bevestigen Men dient dus goed op deze bekendmakingen te letten SOCIALE ZORG Te rekenen vaiKif 1 Januari is de gemeente toegetreden tot de CJommissie voor de voor en nazorg voorr krankzinnigen in Zuid Hollands Noordoosthoek Dientengevolge kunnen de inwoners dezer gemeente thans gratis inlichtingen en advies vcrkrügen betreffenjde zenuwen geesteszieken De Commissie houdt daartoe regelmatig zitdagen in Gouda HEUIBNING mrBBODiNosA yit Ter eementesecretarie is ter insace gelegd een ontweip tot herziening v het uitbrakUneeplan dezer gemeente Het betreft iiier voomamelük de gronden gelegen achler het Weesi in en langs den Vliet Dit omwerp opgemaakt door het Instituut Stad en Landschap van Zuid Holland dat ook het uitbreidingsplan in zyn geheel heeft ontworpen voorziet in de te verwachten woningbehoefte voor de eerstvolgende jaren De in het besUando IMffli geprojecteerde plantsoenen aan de Ringvaart en achter het Weeshuis langs de Wetering van den Oostpolder zijn veskleind zoodat meer bouwterrein beschikbaar komt Het ontwerp biedt thans plaats votx ± 110 woningen voomamelük arbeidersworingen alsmede een a ttal burgerwdonhuizen en enkele winkels De uitvoering vaa het plan zal de gemeente met eea fraai gedeelte verrüken HIDOENSTANDSDIPLOMA HANDELSKENNIS Ooxe plaatsgenooten de heerAi A Blom A de Bruin en J den Hollander slaagden te Rotterdam voor het examen Algenveene Handelskennis Nieuwerkerk a d IJssel MVZnS EN ZANGInTVOERINGE De Muziekverecniging Door Kuns Verkregen zal a s Zaterdagavond Juli een concert geven in de muziek tent nabü het dorp De Gemengde zangverEenigin Nieirw Leven directeur G de Vrieszal Zaterdagavond 11 Juli a s te 8 uurbü het Café van den heer Honkoopeen uitvoering geven waaraan hetgroote koor zoowel als het kinderkoor zullen medewerken 2 n S Waddinxveen Di B G a SlVENéEEK t Oad predikaBt e étaet plaatse In den ouderdom van 64 Jaar is teDriebergen overieden onze oudplaats genoot ds B G C Steenbeek em predikant der Ned Herv Kerk De overleden werd 9 Januari 1878 geboren enin 1904 candidaat in Noord Holland om 29 Januari 1905 te Amemuiden in hetpredikambt te worden bevestigd Hijdiende de gemeenten Yerseke Dirksland Dinteloord Waddinxveen Suawoude Wierden Bennekom eh sinds 1937 die van Oldebroek Hier werdhem om gezondsheidsredenen met ingang van 1 April j l eervol emfritaatverleend RAOlGfJlËüMS D Bd f4ac X Jan BILVESSUM h lUi IC 6 45 Gramoforannuz iJ50 Ochtendgymnastiek 7J00 BNO NicuwsbencJaten 7 IS Gramofoonmuziek 7 43 Ochtendgjmuastiek 7 L GramofooBiauziek 8 00 ï iO Nieuwsberichten 3 15 Amusetnentsorkest en gramofoonmuïleklopn i 9 15 Voor de huisvrouw 9 20 Cramofoonmoziek 9 4S Salonorkeet opa 10 90 Zang met pianobegeleiding 11 00 Voor dekleuten 1120 Pianovoordraeht Ca 11 45 Gramofoon muziek 12 00 Theo Uden Masmuien znp dansorkest en gramofoonmuzielc 1240 lmanak 1145 BNO Nieuws eazakelijke berichten 13 08 Melodisten solisteen grsmofoonmuuek 14 00 Zang Cluit clave cuiibel piano en gr arn ofuon muziek 13 00Kurt Hohenberger s orkest opn 15 30 Voor de zieken 16 00 Zaod c 19 van denl idelberg chen Catechuunm en gewijdemuziek opn i 16 30 Bertus van Omte en eazijn orkest 17 15 BNO r ieuws zakelu eea beursberichten 17 30 Gramqfrjonmuzïck 11 30 Van stok en bal causeruT 1813 Melodisten T 45 BNOi Nieuwsbjènchten 18 53 BNO De wereldmeenmg uit vreemdakranten 1905 Omroep Symphonie orkes ensolist 30 05 Voordracht voor t piano s 20 45 Compontstenspiegel 21 00 OmroepSympho nie orkest en sojist 21 35 Gramofoonmu7 fk 2145 BNO NIeMwiberichteB 2S 00 Gramofoonmuziek Vanat 22 15 alleen voor de Radio Cmtrales die oVer een Ujnverbincting metde studio beschikken 22 15 24 00 Gramofoonmuziek ILVKItfil M U Ml m 6 4ï L5 Zie HUvenum I t l5 Gramofooamuziek 10 liorgwiwi din £ 10 15 Zang met pianobegeleiding 10 40 Voor de vrouw 11 00 Gramofoonmuziek H 20 ïerard Lebon en zim orkest 12 JM Ensemble Will Kok 12 45 BNONieuws en zakelijke berichfen 13 00 Landstand W 15 Orgelconcert 13 40 Voordracht M 00 Solisten en Klaas v an Beeck en zUn orkest fopn J 15 00 Vofir de vrouw ISJO Viool en piano 16 00 Sylvwtre Trio 16 45 Voor de jeugd 1715 BNO Nieuws akelijkeen beursberichten 17 30 Varia gevarieerd programmii 18 90 Aziatische Hax ens e len lezing 18 45 Gramfoonmuzlek 1000 Hier W A 1915 Gramofoonmuziek 19 30 BNO Nieuwsberichten Ï040 BNO Wat Nederland schnlft 10 50 Spiegel vun den dag ao M Muziek voor oor en hart met orkest en soibten Inter merio Het GordUn gaat open 21 00 Branden de kwestie causerie 21 15 Orkest Maïando en solist 2145 BNO Nieuwsberiditen 2200 BNO Militair overzteht n lO Avondwijdmg 22 15 24 00 Zie HHveraum I aooMmMctcor I O ir FM n Konanum Vdiet redaetnir voor Caod an Omstrakem r TIeUr Ooada met meer a n dea ladian i i m On eveer u to cia mewi Voar FEUILLETON Nadruk vwboden HET BLAD PJIPIER fw efgf fcee stond net mcft hemT zeker hU was uit zyn fantaitischen droom ontwaakt maar eeo trarmer gevoel was nof niet bq beta pgeKomen Ito toch werd hlJ boo omdat Lene lich du door dien advocisat lioDchaberger bet bot liet maken Mwt Uc dil tawebetdM gHUt ok nog vMUaen dacht hy bijna verbitterd HU nam Lene s arm en leidde naar ond tnka de protriten o baar aittaiaten vareerder terug Daar bat m M van de 4 aan tf ie a wangen rood f od bm Ue rdea xidi aag Mn wain Mlar voor da ecrate maal had xU d gewaari ordinft dM Kronberf zleh voor baar tntereaaberda en gUndaeb na vol doening peelde om haar mond Er eclUind da MMtmt kaaa voor MarT Maar b4 acn wispelturig menacb als Krnnber was de uiterste voor i itig beid gctMdeu Zijn stemming kso gaUw heelemaal veranderen an Lena Barbisch Degon genoeg te kr jges van dat kat en wiuis spelen e Mr Monchsbergeé heeft mt eneenige andere kennissen tot e a skipartijtje In den omtrek van Linz iiit enoodigd Zijn oom is prelaat vaa eeo abdu daar en iiril Ons feeslelük ootlXleo Het Icaii beel aardig worden sci Lena toen zü de baan voor de aerstemaal waren rondgereden Vier uren sneltrein voor een skjpartQ dwaasheid riep Kronberg drittig Mij dunkt dat w in den omtrek van Wboiea sneeuw e fljs tenoeghebben Ik wü ook wel eens ergens anders en kijkje gaan nemen meende Lene Aanstaanden Zaterdag trekt ons gezelschap er op uit Een gude beroenadeabdtj IS ook wel het bezichtigen waardeo oen mooie ski gelegenö irf ia met tevcranaden 9 iTeaslotte besloot Kxonberg aaa skipartij deel Ie nemen en bU die legeaheid bet j beslissende wmeM tt spreken lo de ietagbanxw vaa de Adirondack ta Tawaitus i van ongeveer vijfendertig laar Oit ttfrt zwarte haar zijn nie rf ni pr baard oi lijn geelachute leuit kob ucu opmaken dat b4 tot een Zuidelijk rasbehoord Zya Ueeding z boogtslobkousen en een paar t ccB dia muurstaamie kft dieden verondersteUeo dat de namuMing Uerbeen waa ekomen om aaa wtetar ort ta doen HQkmek ebniikt n vraeg ba m aea kap sterk kaïn tak hü aea aigaar op m s n Maneatak em kaart ewdka bQ apcnvou dc voor ea overig begoate b pilin 1 üa Ka v rlaop van eenigeminuten braebt de raiaid de gevraagdekoffie ea naeg met can bUk on de kaart j WÜt w teac aoc vradorT Ja naar Adirondack mair Ik ea bceti te var tal dn bet vrees zijn Ongeveer n t utu küooMter asteeds oergefi Het spij l me maar dat zal inderdkad te veel ijja ik heb vandaag aleen flmken nxarsch achter den me u van pjan lang te Adu oodack te blijven Ife n ik WH er énkel ovemacMeh n deb nxgadea laattm itea JMIanPas 1 de nrhting v n Adirftniatfr ovei e saio en dan verder naar Lak Pla id De waard glimlachte Over ded Indian PasT Voor beloogenblik oomoge jk munbeer En waaromT Allea ligt onder sneeuw en JJs get soa levensgevaarlijk sijn U ta tiX nieteens eea gids kunnen krijgen Gelooft o dat werkelijk J Nog geen veertien dagen geleden züo drie loeristen die alle waarscfauwirgen m den wbid sloegen verongelukt Bet la een groote teleurstelling oor mij Ik ben met den trein van New York naar Uammandvilltf gekomeo n wilde de Adirondack Mountains dvan doortrekken Gel f mij over den IntfHmPasil bet nu onmogelijk Maar u kunt vanbier over Hotel Sagamore aan be CongLake komen Dat is eèn minstens evenschilderachtig landscbsp en die tochtlevert geen bijzonder gevaar op Het is wel de moeite waard datplan In ernstige overweging te nemen Hoe ver zijn we bier van Botd Sagamoref Ongeveer tloa kBometer De vreemdeling dacbt een oogenbUk ee zei tote ♦ t 4ip eujK neot denken M ijn toeristische eerzucht gaat niet zoo ver dat ik mij aan gevaar zou willen blooUteUen Het zal dus het tamste zijn hier te overaachteo en morgen paar hotel Sagamore te gaan Hebt u een kamer vrij Zeker ik zal u de beaU gevsa welke ik heb Uitstekend Laat ze in orde brengen en fliak verwarmea Ik maak bitusscben nog eeo kleine wandeling De vreemdeling stond op en gingna ar buiten Het was een prachtigeavond De zon was reeds achter d bergen verdwenen welke zich donker legen de lucht afteekenden en bet begonal te schemeren De vreemdeling volgde den weg naarAdirondadc HM bad zijn saeeuwielioe nen in de herberg gelateii want desterke Zuidenwind welke sinds tweedagen blies tiad in de laagten desneeuw geiieel doen smelten Hij liadbyna een uur gewandeld toeo hi plotseling bleef staan eo zicb snel in betdicnte parrenk sch aan den recliterkant van den weg verborg Toen hijmeende niet meer gezien te wdrden Maef bH staaa oader een hoogen boom baalde een verfekiiker te roorfcbita en r i imfrvk I nem lag een ooeraeiij aij aoo een hooge groen gevertde hemiog Acii ter die heining zag bijl twee houten huizen Het eene het grootste met open veranda s en een sierlUk torentje lag met cga voorgevel naar den weg ekeerd bet andere een eenvoudig bltkhuis vaa kleine afmetingen stond vlak achter de 1 heining De houten vensterluiken van bet grootste gebouw wurea gesloten waaruit men kon opmiuken dat het niet was bewoond terwij een lichtschijnsel uit de vensters Tan het btokhulsje de aanwezigheid van menschen verried De vreemtieling wachtte nog eenigen tijd totdat het geheel donker was geworden en sloop toen met zorij alle gedruisch vermijdende door iiel uosc naar de boerder j Na verlo ip vaJt eenige minuten stond M binnen de heining aciter hel blokhtdsje waarvan ook aan dien kant een venster na verlicht Met de lenigheid vaa een kat slingerde Wj zicb op den tak var e liootn en vandaar kon hij bi de k imer vaa bet blokhuis ki ken Het as eaa geluk voor hem dat de wmd 003 Heviger was sewerden eo hem te en oei anders hadden de twéé wolf= iunaen die hij zag VondlmT den neua gekregen iWonlt votvolgdj