Goudsche Courant, donderdag 2 juli 1942

Il t üiT ï OS Donderdag 2 Juli 1942 8te Jaargang No 20974 NIEUWSBLA VOOR GOUDA EN OMSTREKEN Barmo MAKKT TELRP t7U rMtrokealai MM Chofredacuur t TIETER Qoudt SEBASTOPOL GEVALLEN BRITSCH LAGERHUIS meer dan 12 uur bijeen De motie van wóntrouvven door Sic John Wardlon Milne ingediend In Libye zijn ngeiooflijke dingen voorgevalien De iriag tén Ooeten van dea Denets is geiSndigd Meer dan 25 000 bali Sterkste land en zeevesting der wereld na verbitterde worsteling van 25 diagen bedwongen Groote vernielingen aangericht door duikbommenwerpers Het opperbevel er Duitwhe weermacbt maakte gisteravond in een extra bericht bekend Sebastopol gevallen Boven vesting atad en haven waaien de Duitache en Roemeensche oorlogsvlaggen Onder leiding van den kol generaal von Maniteln hebben Dultsche en Roemeensche troepen schitterend gesteund door de beproefde luchtcorpsen voor strijd op korteii afstand van kol generaal Froiherr von Uehthqten na een yerbitterde worsteling van 2S dagen de tot dusver sterkste land en zeevesting der wereld bedwongen Sterke forten in rotsen gehoawen lortltieatles onderaardsche geyechtsinstallaties betonnen en aarden bunkers benevens ontelbare rotsverstérkingen wei den in voor beeldige samenwerking van alle wapens genomen Het aantal gevangenen en de hoeyeelheid buit Is nog hiet te overzien Resten van het versUgen Sebastopolieger zijn gevlucht naar het schiereiland Chersonesua Op oen xoer nauw terrein opeengedrongen gaan alj hun vernietiging tegemoet UK LAATSTE UREN laten wat t t de verdSediging van deze vesting kon dienen en dat z j d n asm valler eiken meter zwaar versterkt terrein hebben betwist En toch konden zy het opdringen van de Duitache en Roemeensche infanteristen hiot tegenhouden De Deutsche AUg Zei t u n g schrijft dat de gemoderniseerde oude vestingwerken d r stad tez men Tnet de WïUWè föïrén en vesting vormden welke de Maginot of de Metaxas linie verre overtrof De Berlin er Börscn ze itung her nnnert eraan dat terwijl de Engelschen en Pranschen 87 jaar geleden in den Krimoorlog van 1853 tot 1858 tusschen Rusland eenerzijds en Turkije Engeland Frankrijk en Sardinië anderzijds elf maanden noodig hadden om Sebastopols vestié gwerken te veroveren d tegenstand Van den vijand ditmaal in een maand ijds gelirolien werd In RomeJnsche politieke kringen heeft het Duitsche extra bericht over de innemiing vjin Sebastopol groote geestdrift viïwekt vervolgt het D N B IrV elk opzicht begrijpt men hier de geweldige nSiililaiie en politieke beteeiianis wel e de inneming van deze steikste landen zeevesting der Sovjet Unie heeft voor de verdere ontwikkeling van de pptraties aan het Oostelijke front Van bijzondere beteekenis acht men deze groote overwinning der Duitsche on verbonden trotpen bovendien nog met het oog op dé mededecling in het DuilSthe wecrmachtsbericht van gisteren over het begin van het offensief in den centralen en zuidelijken sector van het Oostclykc front De val van Sebas topol heeft in politis ie kringen te Vichy levendige belangstelling gewekt Overal word de gebeurtenis druk besproken Men gaf als zijn meening te kennen dat de verovering van het laptste bolwerk der bolsjewisten op den Krim een beslissenden keer zal brengen in den oorlog tegen de Sovjet Unie Naar het opperbevel der Duitsche weermacbt t n aanzen van de zcgevienende gevechten der Duitsch Roemeen Bchc troepen in het veslinggehicd van Sebaslopol mededeelt liebben op 30 Juni duikbomrimenwerpei s den tegen stand der b M j wi ten die zich genese teW hadden tusochen de hoofilen ten Westen van den Inermannkloof en de grens der stad vóór een laaitsten wanhoplgen tegenstand uiteengeslagen De vliegtuigen ba nden de opdringende infanterie met zware bommen een weg door de stellingen in en jfm Nikolajewska De van geringe hoogte neer worpen bommen sloegen geweldige bloltken uit d rotawanden die groote stukken der vUandeliuke loopgraven met de manachappen en wapens bedolven Van gel ke kracht was het effect der bonunen die neergeworpen werden bU de ingaiiigen der rolstunneto BotsblokkCTi ter grootte van een hui met vijf verdiepingen blokkeerden de toogangên lot d onderaanJsche rotsstellingen en stelden daarmede vele goed gecamojif leerde en voor de DiHtsche artiUicde moeilijk te raken vüandeHJke batteryenen buiten geyeeht De In de binnenstad door de vorige aanvallen van duikbommenworpera aangerichte vernielingen werden in den loop van Dinsdag nog vergroot Kazernes gpoorwegdepöt hangars electriciteiitseri gasfabrieken ginigen na door bommen getroffen te zijn in vlammen op Ook het verkeer per veer en de in düe haven voor anker liggende vrachtschepen werden in den loop va deze luchtaanvallen getroffen Verscheidene schepen werden daarbij tot zinken gebracM VOORNAAMSTE OORLOOSHAVEN OP DE KRII 1 Uit Berlijn Sebastopol de verhevene was de vooi naamsle oovlogshaven der bolsjewisten op de Krin aan de Zwarte Zëe Het moderne Sebastopol bezit éen beteekenis die een taaie verdediging volkomen reclitvaardigt Reeds voor deji oorlog waren verdedigingswerken vam liet zwaarste type aangebracht Naderhand werden ze versterkt waarbü rekening werd ge houden met de nieuwste ervaringen van dezen oorlog Behalve de oorlogshaven liceft Sebastopol een koopvaardijhaven die van beslissende beteekenis is voor do industriëele gebieden der Oekraïne De stad telt omstreeks 120 000 inwoners en is voorzien van marinewerven ftparaliewerkplaatsen voor de marine droogdokken vliegtuigfabrieken en arsenalen VOORLOOPIGE AMERIKAANSCHE OORLOGSBEGROOTINO GOEDGEKEURD Na een debat van 34 uur in het Ames rikaansche congres is volgens United Press de voorloopige oorlogsbegrooting tot een bedrag van 42 8 milliand dollar aangenomen In totaal zijn ongeveer 45 milliard dollar goedgekeurd Het verlies van Sebastopol bcteekent het gemis van een belangrijke ravitailleerings en uitvalsbasis voor operaties in de Zwarte Zee VON MA NSTEIN TOT GENERAALVELDMAAR8CBALK BEVORDERD De Führer heeft den oppel bevelhebbcr van het Krim leger kblonelgeneraal von Manstein bevordeu tot generaalveldnuuuschalk en hem het volgende telegram gezonden GEESTDRIFT IN DUITSCHI EN ITALIAANSCHE PERS De inneming van Sebagtopol de terkste vesting ter wereld vult heden uiteraard groo ndeela de frontpagina s van de Berltjnache ochtendbladen De Volk Beo bach ter wjjsf erop dat de bolsiewisten ieU heMtien nage a iewisteb werden Aan den opi rbevelhebber van het Krimleger Kolonelgeneraal von Manstein In diankbare waardeering van BW biliondere verdiensten voor de tegcviercnde geroeide gevechten op de Krtm èie In len Temletigingsslag van Kertsj c n het bedwingen van de door natuDi Ml liouwwerken machtige vesting Sebaatopo hoa bekroning hebben iev nden bevorder ik u tot generaalveMiuui selnlk Met uw bevordering en door het invoeren van een herinnerir gssohlld voor alle Krimstrijders eer ik voor het gehcele Duitsche volk de heldhaftige prestaties van de onder nw bevel strijdende troepen DE TOEGANG TOT EUROPA VERSPERD Dr Goebbeh over ef tweede front In t jongste n unmer van het weekblad Das Reich publiceert Rijka minister dr Goeiwls onder den tital De toegang tot Europa versperd een artikel waarin uitvoerig het van ealli erde zijde zoo levendig besproken onderwerp van een zgn tweede front in Europa wordt iiehandeld Dr Goebbels gaat uit van het standpunt dat volken over het algemeen veel kunnen verdragen en dat het mctslal gerulmen tijd duurt tot noodlottige gevallen en ongunstige omstandigheden gevoelige consequentie voor de toekomst met zich mede brengen Engelands lei ding heeft echver in deze zeer ernstige crisis in de Britsche geschiedenis niet alleen gefaald zü heeft hetgeen veel erger is haar fouten en verzuimen niet willen inzien en erkennen en dientengevolge hieruit ook geen consequenties getrokken Een handige propaganda slaagt er voor een tydje in om nederlagen en terugtochten in over winningen te veranderen doch op den duur zal de ontnuchtering die hierop volgt des te erger zijrv de minister vergelijkt een volk dat opgevoed is in de overwinning dat het alle slagen kan verliezen on dan tenslotte toch de eindoverwinning te behalen met een voetbalte am dat alle wedstrijden tijdene de competitie verliest en tooh nog zeer naïf gelooft de beker te kunnen winnen Het zal echter in de laatste rondo in het geheel niet meer aan bod komen daar het reeds van te voren is uitgeschakeld Men zou varonderStcllcn dat juist de Eiigelsdien het meeste begrip zouden h bt n voor een dergelijke overweging doch dat is geenszins het geval Churchill en Roosevelt zlJn tot iedere ongerijmdheid en dwaasheid in staat en zullen hoe moeilijker hun toestand wordt ook des te eerder bereid zUn de gmotcte dwaasheid te begaan wanneer z ook maar een sohijn v succes belooft Derhsdve is thans nieiiknd in staat te zeggen of wanneer hoe en waar ij l et voornemen hebben een zgn tweede front te vormen Dr Goebbels verklaart dan De oorlogvoerin van den Führer heeft van het begin af rekening gehouden met d verst verwijderde mogelijkheden in verbaiHj met de getroffe r eii nog te treffen maatregeten Het voorbeeld hiervoor is Duitschlands dekking van die flank in het Westen tijdens den veldt x ht In Polen en de veilige bescherming naar alle kanten tijdens de latere veldtochten in het Noorden We sten Zuidoosten of Oosten Dat is thans vanzelfsprekend in het Westen het geval en wel in een dusdantgen omvang dat men bijna zou wenschen dat de Engelschen eens een poging zouden doen om dit te ondervinden Het is derhalve meer dan naïef Naar de Britsche nieuwsdienst meldt waren de debatten in het Lagerhuis over de molle van wantrouwen van Wardlaw MlIne om middernacht nog Itt vollen gang De zitting duurde op dat oogenbiik reeds meer dan ït uur aan éln stuk De regeering deed geen pogingen in het debat in ie grijpen De tot dusver langste zitting vond plaats in Januari en duurde toen 10 uur en 20 minuten WeltbiW Pol Soon P K Kippeg Nadat men geconstateerd had dat er minder dan 40 leden aanwezig waren werd de litting gesloten De motie van wantrouwen tegen de regeering zal ook in de volgeade wanneer men In Londen gelooft d t men de Duitsche oorlogsvoering door he gepraat van een tweede bronl zenuwachtig zou kunnen mok i De minister verklaart dan Ey staat daarom in het Westen geen Duitsche soldaat meer en geen Duitsche soldatt minder Het is den Engelschen dikwijls genoeg leer duidelijk medegedeeld dat de toegang naar Europa stevig versperd is Zy zouden bij een poging om ergena in Europa aan land te gaan een debacle beleven in het lioht Waarvan hun catastrophe van Duinkerken volkomen zou verbleektn want deze keer hebben wü in tegenstelling met vroeger de betere troeven in handen De Engelschen zijn er niet doch zU moettn eerst nug komen Hun staat op het Europecselie continent geen enkel hulpvolk meer ter beschikking dat zij vooruit kunnen sturen uf voor het dekken van ei n terugtocht kunnen ach erlaten Zij zijn geheel alleen aangewezen op hun eigen militaire leiding en op de dapuerheid van hun troepen en te oordeefen naar de door hun tot dusverre afgelegde proeven van btkwaamhcid op andere oorlogsfronten zal men daarvan alleen nipt al te veel mogen verwachten Ook de hoop het bezette achterland tot een opstand te kunnen aanzetten is naïi f Een dergelyke poging zou vemioedelijk slechts een paar uur duren Dit ziet men ook in Noorwegen in Nederland in België en ook in Frankrijk zeer duidelijk in Dr Goebbels vraagt verder wat Engeland zich eigenlijk voorstelt van de vorming van een tweede front dat toch in werkelijkheid niet het twetde doch het vijfde olk het zesde zou zijn waarbij hij wij t c p het voorbeeld van NoordAfrika waar de Engelschen zulke groote successen hebben behaald waardoor zU nauwelijks tot een herhaling worden aangespoord Afgezien van het toenemende gebrek de voor iedere invasie noodzakelijke scheepsruimte zou een invasie alleen dan zij het dan ook een bescheiden succes kunnen hebl en wanneer zij op verrassende wijze zou worden uitgevoerd De Engelschen hebben echter uitdrukkelijk de aandacht gevestigd op hun deslietreffende voornemens en zelfs af en toe commado s gestuurd opdat de Dultschers toch vooral maar niet zouden vergeten dat zij in het Westen moeten oppassen In ieder geval zijn de Duitsche voorzorgsmaatregelen in het Westen zoodanig dat Duitschliind door niets verrast kan worden Churchill zit klaarblijkelijk met de kwestie van het zgn tweede front in zijn maag Tot dusver heeft hij den door hem ontkentendcn oorlog met hulpvolken gevoerd Thans echter is TOrvan niet veel overgebleven 0 ik de Amerikanen schijnen geen lust te toonen om voor zuiver Bri sche belangen hun hoofd in de waagschaal te werpen Doch in het Engclsche moederland staat nög een hoeveelheid van intacte divisies die zich tot dusver alleen met oorlogsspelletjes hebben V zitting weer op de agenda geplaatste worden waarna de debatten zullen worden voortgezet Ongelooflijke dingen in Libye Tydens het del at in het Lagerhuis over de Britsciie ramp m NooixlAfrika heeft de leider van de labourpartij Gieenwood verklaard Ongelooflijke dingen zijn in Libye voorgevallen waaromtrent men de nadrukkelyke vraag mag stellen wanrom Deze vraag stelt men zich ii elke woning in iedere werkplaats in elke fabriek LytIeHon beeft ons geen volledig ant woord gegeven De positie en de autoriteiV van de rageering loopen ernstig gevaatv indien on geen voldoende verklarf j tg rfuf at gegeven Hét conservatieve lagerh islid Wimierton gaf als zijn meening te kennen dat de veranlwoordelykheid voOede laatst e Britsche nederragen loor het grootste deel by de regeering en bü Churchili I g Motie van wantrouwen ingediend In het verdere verloop van de zitting van het Lagerhuis heeft Sir John Wardlaw MlIne zUn motif van wantrouwen Ingediend nadat t hurchill zich had uitgesproken voor onmiddellijke behandeling van dit voorstel De spreker verklaarde dat lijn voorstel niet gericht ia tegen de te velde staande officieren maar een vastbesloten aanvat vormt op de centrale leiding in Londen HU eischte scbeiding van de functies van minister president en minister van DefeaÉle benevens energieke volledig in functies zijnde leiderspenoonlijkheden aan wie men de drie w eermaeUsdeelen toevertrouwd ink die beziggehouden Men kan rustig aannemen dat dergelijke formaties door liet nletidoen en afwachten er niet i cter op worden De tijd werkt alleen voor hem dieden tyd w et te gebroiken Eenstrategie die zich uitput in een defensief zal langzamerhand het initiatiefen de activiteit van een volk verlammen en wie in het verloop van e nhistorische worsteling hel juitte oogenblik voorbij laat gaaii laat onderl epaalde omstandighudeii alles voorbijgaan Deze oorlog duurt alleendaarom zoo lang ontöat de Engebchcnop grond van hun macht hun aanzienen hun rukdom iats in den atrgd kutinun werpen Wa dit met het gev l dan waren zü al lang ineuiigeslort Duitschland moet meer preslecren danZIJ omdat liet begint terwijl zy ophouden Desondanks kan er geentwijfel aan bestaan dat Engeland zichin een dalende richting Ijt weegl alleenis het er nog niet over eens over hettempo waarmede het zijn vervul letsemüet snelt A en toe wordt de toestand voor het Britsche publiek plotise ling duidelijk zooals thans bij NoordAfrika dan kan de openbare meeningin zekeren zin op welwillende wijzedoor de regering gedukl zich weer eenpaar dagen lang uitleven waarna zijechter weer spoedig in den toestandvan lelargie terugkeert Stond daar achter nog de kracht van een imperialistisch geloof dat bergen zou kunnenverzetten dan zou men dit voor eenuiting van innerliike grootheid kunnenhouden Doch het is slechts de totstompzinnigheid ontaarde onverschillij ieid van een natie tegenover haarhistorisch lot h Tenslotte verklaart dr Qöbbels dat men niet weet of Churchill een uitweg uit dit dilemma wil Aekcn Duitschland is in ieder geval in den grootst mogelykcn omvang voorbereid en beveiligd De Duitsche oorlu svoering maakt af en toe weliswaar gebruik van een improvisatie doch zij is daarop niet gebaseerd De Duitsclifc leiding acht Churchill tot lederen waanzin in staat doch zü weet echter ook dat vanzelfsprekend een wanhoopsdaad zynderzijds van Duitsche zyde beantwoord zal worden met de daad die het Engelsche volk van de laatste illusies zal beropven Dr CöblKls besluit dan mat de woorden Churchills tweede front interesseert ort daarom niet meer Wy verkeeren nog in twüfel over de vraag o wy moeten wenschen dat hij een poging hiertoe doet of niet Van belang is alleen dat overal waar een tweetle front gevormd zou kunnen worden Duitsche soldaten staan die er op gebrand zijn den soldaten van Churchill een hartelijke ontvangst te bereiden Dit artikel van Ryksminister Gwlj bels is veelzeggend en laat aan duidelijkheid niets te wenschen over Eerder zijds bewijst het dat er geen twijiel over hoeft te bestaan dat Duitschland er zorg voor dragen dat de genafaals admiraals en luchtmaarschalk hun functie naar f igen wijz mogen leiden zonder dat zij op onbehoorlijke wijze te lijden hebben van ingrijpen bovenaf Sir John Wardlaw Milne stelde vervolgens den hertog van Gloucester voor als opperbevelhebber van het Britsche leger aangezien hij ervaring heeft van alle oorlogstooneelen in dezen oorlog en men met hem aan het le er een juan zou geven die volkomen or afhankelijk is Grootadmiraal Sir Roger Keyes die de door Sir John M Wardlaw Milner in het Lagerhuis ingedi nde motie van wantrouwen ondeasteunde heeft tijdens het verder verloop van de debatten verklaard dat de geallioeixie oorlogsmachine in Noord Afrika een dergelijke obstructie heeft veroorzaakt dat de militaire acties zoolang zijn uitgesteld tot de Duitsehers de Britten voor waren geweest Verder verklaarde hij ofschoon wij belangrijke amphibieformaties bezaten werden deze formaties maanden lang ovcreeakomstig de raadgevingen van den ministerpresident werkkxis gelaten ChürohilJ heeft geweten dat Engelaiid in ide amphibiënoorlogvoering uitstekerwi waSi Het feit dat Churchili niet dVcr de meen ing Van de vlootraadslieden is hcengestapt heeft slechts ong cluk veroorzaakt Sir Roger Kcyes sMe vervolgens dat het een bevrijdiijgjl oor Engeland en voor de Engel sche loot zou zijn indien Churchili de veranderingen in de Engelsche admiraliteit zou aanbrengen die reeds lang hadden moeten worden aangebracht Hy bcweerdp dal in September j l amphibies rijdkrachten in het Middenoosten beschikbaar waren geweest die een beslissende rol hadden kunnen spelen indien niet de meening van de vlootraadslieden ertegen was geweest King Hall stelde aan John Wardlaw Milne de vraag of hij zyn verzoek tot het Stellen van de kw estie van vertrouwen tot een tydstip zou willen uitstellen waarop de gevecHten in KgVpte een bcsILssehd stadium bereikt zouden hebben Milne antwoordde dat Mi zijn verzoek zou hebben uitgesteld wanneer een desbetretffend verzoek van de regeering ontvangen zou zyn Hierop mengde Winston Churchill zich onder toejuichingen van het huis in het gepsred en wees eri op dat de debatten uitgesteld hadden kunnen worden zonder dat het vertrouwen van de Britten in de stabiliteit van in het Westen op alle eventualltelteoi volkomen is voorbereid anderztid houd het aan het adres van ChurchiU CS een ernitige waursohuwing in Veel is e den laaUten lUd gesproken er geschreven over de vorming van een tweede front maar evtn vaak hebben berichte en foto s ons de Duitsche paraatheid aangetoond waardoor gclyk de minister bet uitdrukt de toegang tot Europa Is versperd In dit verband behoeven we slecht ta herinneren aam do foto s die meer dan eens werden geplaatst van de enorme bunkers die ter bcvoillging van de ku st8trook door de órganisaUe Todt werden gebouwd Andere factoren die de hecliiheid bewyzen van den g rde van staal en beton welke zich van den Noordpunt van Noorwegen uitstrekt tot het Zuiden van Frankrijk zyn da aanvallen aan d Kanaalkust St Nazaire en Boulogne die zooals we hebben kunnen lezen geen enkel succe voor de gcalliéeTden iiebbeo afgeworpen De rustige zekerheid van DuHschïand t a v de vtTdediging in het Westen is niet het cenige dat den staatslieden in Londen en Washington te denken zal geven Daar zijn nog de zware scheepsverliezen die het belangrijke probleem der scheepsruimte nog ernstiger doen worden en de debacle in NoordAfrika die doen twijfelen aan de gevechtswaarde van de geallieerde troepeti en aan de capaciteiten van hun commandanten Het staat vast dat er tijdens de conferentie te Wasington menig woordje over de vorming van een weede front is gesprojten en dat Litwinof er sliTk op zal hebben aangedrongen maar even vast staal dat de militaire positde der geallieerden op dat moment zoodanig was dat angst en vreeze de deelnemers aan de besprekingen zal hebben vervuld êöH e titaan 04 j Zon op 5 23 onder 22 Maan op 0 32 onder 11 38 Men b verplicht te verduisteren van zonaondetiani tot zonsopkomst Lantaarns van voertuigen moeten een hall uur na zonsi ondergan i ontstoken worden K 7J8 hun instellingen geschokt had behoeven te worden Milne antwoordde dat de Britten thans in een stadium zijnsekoniin waarin zij zich van de gevaren be Aust worden Hij wees op het gevaar dat schuilt in de vcreeniging van de functie vai ministerpresidentniet di e van een minister van Ver dcdiging De debatten in het Hoogerbuis Bij de gisteren gehouden debatten over den oorlog in het Hoogorhui hi eft lord Beaverbrook naar de Britsche berichlendier st rhèldt van repliek gediend op het verwijt dat het den geallieerden op het NoordAfrikaan sche óologslooneel heeft ontbroken aan v i it Hi iil lk aarzel niet te verklaren dat wy meer tanks hadden dan de Duitscheis en Italianen samen zoo zeidc hij Voortgaande weet Beaverbrook de nederlaag der gealliterden in NoordAfrika aan hét feit dat er te veel commi ssies waren Bovendien heeft men te veel tyd verkwist by 3ê orga ni satie Uit aam van de regtering antwoordde Lord Cranborne die er opwees dat de geallieerden niet alleenbelangrijke verliezen aan menschen énmaterieel hebben geleden maar dat zyook strategisch belangrijk gebied opeen der belangrijks e oorlogstooneelenhebben moeten opgeven Woordelyitzeide Lord Cranborne Wy haddenhet voornemen Tobroek te behouden Wy hebben daar niet ep het laatste oogenbiik andere besluiten over genomen De val der vesting kwam voorhet opperbevel in het midden Oostenen voor de regeering volkomen onverwacht Men heeft aan Britsche zUde gehoopt dat de terugtocht der geallieerde troepen die zich aansloot aan den val van Tobroek den geallieerden ticifpen cn n i mpaii zou ecven I e spil heeft eehter het bevochten succca met opmerkelijke snelheid voert I ord mborni ïfide Wij hebben alle terrein verloren dat wij la twee Jaar veroverd hebhen ja lelfs nqg meer dan wij gewonnen hebben en de nederlaag kan mogelijk nog belangrijker gevolgen hebben die ons ap het nn enblik iM onbekend Jiijn Lord Trenchard spiak zich uit voor de vorming van een ge combineerden generalen staf order tiding vatt éen persoon Deze moet direct verantwoording verschuldigd zyn San den pre micrminister en het oorlog skabinei