Goudsche Courant, donderdag 2 juli 1942

ria DONDERDAG 2 JULI 19f2 7 STAOSMIEim Ovmrcranftexameiis Rijks H B S Bevorderd ïün van de Isie naar de 3de M H BoïWinkel Henny van Drnn J Dofterom van Dijk J de Gruyl J Huisman T Kastelein W de t ttr H vai Nieuwpoort W Oikaïn G PoIsjTraaf A Sch rave A Snelkman C Dullemond L Kreuknie K Ble Jentoerg J Bokhoven G Grevenstul 3 Heinstwan P de Jong J Kspteyri G Koerts E Linthorst Ma Mlchgelsen Ja Mul Aa Saas J Vliet tra A V d Gevel allen te Gouda A van Dorp ie Ouderkerk a d IJssel Se Dijksman Nieuwerkerk a d IJssel J Hooftman Boskoop H Mullink Oudewater A van Rü en H Paul beiden te 2Wenhuizen Eth Verhoeven BergAmlwcht C Albla Ca v d Berg en G van Dort Kroon aUen te Waddinxveen J Bakker te Moercapelle S Berkouwer Stolwijk L Blanken te Gou terak W Bontenbal L Burger en J v d Velde te Reeuwük Niet bevorderd zijn 3 en voorwa4rdelijk bevorderd 3 leerlingen Van 2 naar 3 zijn bevorderd W v d Botch L Burghoorn Ka de Jong W JJelUer h Kl in W Scharlpo P Vcriheij H Hagedorn H Agten Fa Akkerman H Beüderwelten H van Deeï H Erdelmann P Gravestyn H de Jong P Luijnenburg L v d Maat Ga Meul man allen te Gouda F Geene te WiUige Langerak A van Gent en Di Kroes Waddinxveen F Hooftman Boskoop Eth Kalkman Schoonhoven L Verkerk Reeuwijk 3 V d Bas Ouderkerk a d IJssel C Bouter Bergambacht J de Bruyn Gonderak en Ga van Leeuwen Haas trech Niet bevorderd 11 voprw bevorderd 8 leerlingen Van klasse 3 naar 4 W Bonset W Bropkhuysen A Carlier R van Hofwegen Ja Klinkelcnbet J Maarleveld P Mul Ja Slinger H Staal Ae van VHet C v d Lant Me Abbema JI Arends E Bol Ny de Jong J Kruijt J Mul J Muylwijk J Pel H Teunissen E Verboom Aa DuUe nond allen Ie Gou4a J van Buren Stolwijk Ay Goedhart Schoonhoven Ma de Graaf Boskoop J Kool Stolwijk Ca Meyer Eth van Noordt Boskoop K Sonius Schoonhoven J Versfelt Waddinxveen Ma v d Berg Waddinvvpen iJ van Dam Schoonhoven P Dullemeyer Boskoop G v d Heiden Boskoop M Koedold I kkerkerk P Mooren Moordrecht A de Palpr Schoonhoven A Vos Schoonhoven Niet Ijpvorderd J4 voorw bevorderd 5 leerlingen Van klasse 4 naar 5 C van Buren H Demmenie J Fevecink J Heln lman R Koch Hy v d Ven G van Oiiwèrkerk J Brinkman W Caoreau Hy Dort and W Jan n A dp Korte P van T iwen J Wehcr J Don pr Jv van EijV W van Genderen Ma HuUemPn A Klomo A Leest D Ooms G OiKlijk Ne V3n P enen Ca R m J S oenbrpk Do Valcken er de Grpeve W Zuydom allen te Gouda C Kok Ammersfol Ha Meinen Hoeicooo G Pcheer Schoonhoven P Rcr kraiwpr PtoTwiik H de Tnn Stolwiik B M n chot Jaann pld P van T Sijde Zoonhoven C Versfoeo PiiirterpV D OiVam Berffambncht P Kn r i ter ho ih v n A Macdnn i Pf eiMvük De Oskam Schoophoven L Pruvn Schoonhoven J Radder Go dcrak T Stnive Schoonhoven A Vermey Boskoop K VisS Schoonhoven W t bevorderd 3 voorwaardeliik 4 Van een leerKiMT S wegens ziekte de h Uwjing uitgesteld I HEEmWCOSTTüM ONTVREEMD Een leeraar aan de Gemeentelijk vakcursus voor werkloozen deed bij de pohtie aangifte van diefsial van i em h m toebehoorend heercncosluum uit een kas op zyn kamer in het pand Oosthaven 18 TE DURE GBDÉ TEN Tegen den groentekoopman T H K alhier die verschillende soorten groenten aanmerkelyk duurder verkocht dan is toegestaan werd wegens prijiopdrgving procesverbaal opgemaakt WEER DRIE FIETSEN GESTOLEN Gisteren hebben rüwieldicven hier ter stede weer eens hun slag geslagen Van een fabrikant werd een fiet s weggenomen Uit de poort naast zijn woning aan de Fluwcelensingcl Van een garagehouder gap en zij een f ets dl hiJ even onbeheerd voor rijn garage aan de Walvisstraat had laten staan Voorts werd uit de poort van het Di iconessenhuis De Wijk cèn fiets gesjoleij toebehoorend aan een bakker w AT AAH ANNEËR S Jnll Z r Om UrnkT T rftn i 81 Steunuitkeerng door N A F aan georganiseerde werkloozen 4 JaH Hr wi Tcltb Proeven vocH diploma H L O t JFuH 7 anr Gcboair Gem eiiteli ke OeKOttdheidsdlenst Spteringstr 113 Medische sportkeuring 7 Jnii S BW KaïubniB Jaarvergadering Algemeen Ziekenfonds Goudsche Vereeniging voor genees hed en verloskundige hulp t Jali f anr n in kuiioor Land en Tahibeawbank N V CrsbeUutraat M Buitengewone vergadering aandeelhouders 11 JTnli Wandeltocht B L O AFHALEN AANVRAAÖ FOEMULIEREN SCHOENENBONNEN 9 3 12 en 1 30 3 30 nar Distributie kantoor Afhalen aanvraagformulier ter verkrijging van een schoenenbon voor hen wier geslachtsnaam begint met een der letters Donderdag Q R T U W AFHALEN AANVRAAGFORMULIEREN VASTE BRANDSTOFFEN Tot en met Vrijdag 3 Juli afhalen van formulieren voor vaste bra idstoffen voor de B C D Groot en Kleingebruikerg kantoren kerken scholen winkels etc niet voor gezinsverbruik UITREIKING VAN LEVENSMIDDELENKAARTEN ENZ Tjn 10 Juli 9 1 en 2 4 30 unr Gebouvr Daniël Uitreiking vin levens middelenkaarten tabaksen sigaret tenkaarten en rantsoenbonnen brand stoffen voor groote gezinnen op den datum die is afgestempeld op de thans in gebruik zijnde bonbaarten voor levensmiddelen APOTHEKERSDIENST Steeds geopend des nachts alleen voor recepten Apotheek P Weijer Gouwe 131 Verhuizingen binnen de gemeente H Bouwer uit Veerstraat 10 naar Gansslraat 27 M C Rond uit Tollersstraat 65 naar Kievitstraat 9 M de Haan van Turfmarkt 20 naar Kamemelksloot 99 W W Hol van Moordr Tiendeweg 4 naar O de Boompjes 121 J Hol van Moordr TieiMeweg 4 naar Karekiets raat 24 J C van Hesse vrn Derde kade 30 naar Boschweg 67 A Jongeneel geb Fennet yan Groenendaal 89 naar B Martenssingel 4 A Voorkamp van Nieuwehaven 203 raar Tuinstfaat 47 G Bouwmeester van Kattensingel 93 naar 54 G W van dey Pol van R v Catswcg 36 naar De Geneste straat 2S J C van Vhet van Nieuwe Markt 1 naar Vogelenzang 17a Burgerlüke Stand Geboren 30 Juni Hendrina d van H M Tecuwen en A Kraaijeveld Kal ensingel 87 Adrianus Abraham z van A A de Lasgen en C Arents IJssellaan 122 GetroDwd 1 Juli C L de Bruijn en D J van Groningen J van den Heuvpl en W J Stolk C J Moleman en W S Mus K Kerk fen E IJkkelboom Overleden 29 Juni Hermanus Jacobus Luijnenburg 47 j MIDDENSTANDSEXAMEN ALG HANDELSKENNIS Gisteren slaagde voor het Middenstandsexamen Handelskennis de hear J Questro alhier ff ONGEVAL MET EEN CIRKELZAAG Gistermiddag omstreeks 3 uur had de timmerman J v d Horst wonehde te Bergambacht werkzaam in van den Hondels timmerbedrijt aan de Tuinstraat alhier hel ongeluk daar met de linkerhand in aanraking te komen met de cirkelzaag Rere timmerman hoewel reeds langer bij den heer van den Hondel in dienst was pas sedert Dinsdag in de machinale afdeelmg werkzaim De machine heeft zijn duim radicaal afgezaagd en zijn overige vingers zwaar beschadigd De gewonde man is ter behandeling in de Wijkverpleging opgenomen HooldredactctiT J Q Weystcn Rotterdam Chefredacteur voor Gouda en Oinftreken f Tieter Gouda Dienrt C C Wiezer namens da P T T sportvereeniging en F H Koenens aidj c nraiies Dankwoord yan 4en Jnbilsris In zijn dankwoord heeft de heer Ko h herinneringen opgehaald aan den t d toen hij in Gouda k am en daarna Recht op den man af d nkle hij M or de geuite waardeering Spr besloot zijn rede die een frisch en geest karakter droeg met een aansporing aan de jongeren om in de eerste plaats niencch te zijn en daarna pes ambtenaar Bedenk zei hé dat wy in de wereld zijn om elkaar te helpen Van de gelegenheid om na de officiëele huldiging den jubilaris persoon lijk geluk te wenachen werd een druk gebruik gemaakt Vele gelnkwemehen ten lijnen huize Velen zijn ook in den loop van den ag ten huize van éen jubilaris op fehcitatiebezoek geweest s Morgens is er eerst een H Mis opgedragen in de Klciwegkerk waarbü de deken J F A Bot aanwezig was Later kwam deze alsmede de heeren mr J v Mectielen J R C A Wolff en L A Roos gelukwenschen namens het R K Schoolbestuur terwijl de hoeren R v Haeren en Iroljens hetzelfde deden namens St Vincntius Verder kwamen er behalve familieleden en kennissen talrijke collega s en ambtenaren uit het ressort Gouda Eek stroom van brieven en telegramairon was voorts ingekomen terwijl ook talrijke bloemstukken o a van het Schoolbe stuur het P T T peTsonecl het telefoonperSï neel en van de P TT sportvereenaging van de harte jke waardeering voor den heer Koch getuigden Zoo is dezen dag voor een zeer verdienstelijk ambtenaar tol ec i onvergetielijke gemaakt KAWTOWGERBCHT Uit vroeger tvden jaE GOUDSCilE COURANT mLDOE 75 JAAR GELEOEN Naar men verneemt wotden alhier de oefeningen door de leden ter bevordering van de volksweerbaarheid Burgcrpligt getrouw bijgewoond men heeft dan ook de eerste beginselen in het Mtaal der gymnastidcschool onderwezen en nu reeds wordt gebruik gemaakt van het door den raad afgestane terrein aan den Groeneweg terwijl de achietoefenningen zoodra mogelijk zullen aanvangen in dien v i de op 10 Mei I aangevraagde erkenning door Z H den Koning blijk is gegeven M JAAB GELEDEN Het 25 jarig bestaan der Weerbaarheidsvereeniging Burgerplicht is deze week met groote feestelijkheden herdacht Op het schietferrein aan den Rotterdamschen Dijk dat feestelijk was getooid hebben schietwedstrijden plaats gehad waaraan ook de schutterij en het garnizoen hebben deelgenomen Meerdere Jhcerten hebben de feestelijkheden opgeluisterd Op het feestterrein had een kameraadschappelijke maaltij4 plaats wïar een rechtx opgewekte toon heerschfe 25 lAAR GELEDEN In de op 2 Juli gehouden zitting van den gemeenteraad van Haastrecht werd bfsloten een voorstel tot het niet uitvoeren van de uitbreiding van het electriciteitsnet naar BenedenHaastrecht aan te houden tot een volgende vergadering om te onderzoeken of de betreffende bewpners garantie van verbruik willen stellen Zij zullen l rfoe worden opgeroepen om t te bespreken Eveneens werd aangehouden een voorstel van den heer Boere om de boot op te heffen N C M Koch veertig jaren bü de P T T KOEKJES VAN SLECHTE SAMENSTELLING EN MET EEN LEELUKE NASMAAK HARTELIJKE HULDIGING DOOR DIRECTIE EN P T T PERSONEEL i Gisteren herdacht de heer N C M Koch commie bij de P T T alhier zijn veertigjarig dien Ljubileum en m een bueenkomst ia de hall van het postkantoor is gisteravond de jubilaris op hartelijke wyze gehuldigd Nadat de heer Koch met echtgenoote en familieleden achter de met bloemen versierde tafel had plaatsgenomen werd hij eerst toegesproken door den directeur van 6 CJcudsche postkantoor den heer J Marees We konden m een kart oogenblik aldus spr hier geen feestzaal scheppen maar dat er zoovelen sommigen van zeer ver gekomen zijn om deze huidiging bij e wonen zal u feestelijke entourage genoeg zyn Het is vandaag zei de heer Marees voor PT T een feestdag want een ambteeaar die voor velen een vraagbaak is viert zijn 40jarig dienstjubüeum Als aardige attentie bood spr daarna een foto aan die m een oabewaakt oogenblik zonder dat hy het merkte van den jubilaris achter zijn lessenaar genomen is Niet alleen was de heer Koch eeii vraagbaak voor zyn ambtenaren maar ook voor de beambten uit hel ressort Geen wónder dat deze m zoo grooten getale zijn opgekomen Spr bracht ook de felicitatie va de directie van P T T over en oveihanciigde een fraaie oorkonde Nadat de heer Marees nog een persoonlijk woord had gesproken bood hij namens het gezamenlyke personeel van hel kantoor een schildern aan De heer J B Waaiboer referendliriê sloot zich bij het door den heer Marees gesprokene aan en zeide dat de goede geest onder het P T T personeel in Gouda ook gedeeltelijk het werk is van den heer Koch De heer P Haaksman sprak de hoop uit als collega nog lange jaren m dezelfde kameraadschap en vriendschap mei den heer Koch te mogen samen Namens de ambtenaren uit het re scrt Cïouda sprak de heer A Andeweg kantoorhouder te Nieuwerkerk a d IJssel Met de beste wCTischen voor het gezin van den jubilaris en met dank voor de ondervonden vriendschap bood hü hem een vulpen aan De heer M Veerman adj commies en vervaal diger van de aangeboden foto sprak ook enkele hartelijke woorden waarbij hü den heer Koch betitelde als den goochelaar van den Koran hierbij doelende op den m P T T kringen gangbaren bijnaam voor het dagkasboek Tenslotte werd ook nog hef woordi gevoerd door de heerer W I de Weger namens de kantoorknechts M L M V Rooy namens den Technischen Erg Mnakeüjk zullen de koekjes stellig niet geweest zijn waarvan de ajl tenaar van den crisisdienst uit wn Haaig op een contróletocht bii een Goudschen bakker 150 gram kocht want bij het onderzoek in het at ora orium van deru Keuringsdienst te sGravenhage kwam aan t heht dat het aschgehalle van deze koekjes die de trakker voor ƒ 2 10 pea K G aan wederverkoopers eTkocht ijn plaat van het toegestane maximum van 3 r maar liefst 37 6 was waarvan 18 1 ruw zand De conclusie was dan ook dat de koekjes van een on deugdelijkp samenytelling i aren daar ze te veel minerale stoffen bevatten die als voedingE aarde niet de minste beteekens hebben De bakker gaf toen den crisisambten aT toe als zg bankmeel talkpoeder te hebben gebruikt niet wetende dat een dergelijk verbruik waarbij een groot deel van het poeder 1 het d eg terecht komt verboden is Daarmede werd hel abnormaal hooee a ichfeha echter niet verklaard wasrom de controleur op een nadere ve klwng aanlrong Toen kreeg hii Bhporen dat de man s ayonHs de op ank achtercoble en talkooeder Knppnveegde en da t opveessel voeede ii lv t oef waarvan hü den volgen kofkies bakte Nu stond de akke voor den kantonrechter Aan den kantonrechter lj a fvprvan er mr J L J A van MechMen fa hii de feiten toe en voei de i H ercuu aan dat d talkpoeder hem voor strooi poeder was verfcoch Hebt u daarvoor bonnen ingeleverd vroeg de ambtenaar van het OM Toen daarop een ontkenning Volgde concludeerde deze dus dan wi U dat het geen meel was De bakker verzekerde met de samenstelling niet bekend te zyn geweest Dan gebruikte U dus grondstoffen waarvan U de samenstelling niet kende vroeg toen de ambtenaar Ja gaf de bakker toe om at anderen dat poeder Tok gebruikten Nadat de ambteraar de feiteliike grondstoffen waaruit de koekjes bestonden had opgesomd uitte hü de veronderstelling dat de lokker zoodoende veel op zijn bloem zou hebben bespaard doch dat proeftvallonnelje ging niet op daar de man kon verzekeren dat de bedoelde koekjes bonVTÜ waren Vervolgene werd de controleur de heer P Arlxiuw te Den Haag Is ge uige gehoord Deze verklaarde na he ehalte aan droge stof van de koekjes nader te hebben toegeheht dat het wel inogelijk was dat het hooge gehalte ViitsJui tend an het gebruik van tiSlkpoEder geweten kon worden Op een vfa g van den kantonTchter antwooj de get dat het gebr ilc daarvan oodbakkeryen Veel voorkomt De ambtenaar van het OM wees er in zijn requisitoir op dat dit hier een yai is dat geen behoorUjke waar i voor het geld to fetoirerd Als men koekjea verknopt met een aoodanig percetttage ruw zand kan men aairdlfe winst makon ooHieelde hy Man heeft zich nu eaima I te houden aan de eischen van het meelbesluit deze bakker is met hot gehalte wel wat erg ver over de straep gegaan De eisch luidde ƒ 25 boete subs 10 dagen hechtenis Toen de kantojirechter den bakker conform dezen eisch veroordeelde toonde deze zich kennelijk ver heugd met dit schappelük vonnis en hü verzekerd nadruklcelük het nooit meer te zullen doen O9 Mrbodeii tomte H et rM Toen sneeuw en vorst het vervoer deerlijk bl mmetxlen waardoor de brandaloffenpekhuizen leeg bleven tepwöl op het spoorwegemplacement de wagons met kolen ter lossing gereed stonden had een Gouwenaar als zoovelen van zijn leverancier een iH iefje gekregen dat hem recht gaf zün kolen op bet Lombok zelf te gaan halen Hü deed dat werkje aan een buurman over die na de brandstof in ontvang te hebbeh genomen daar met een kennis over stroo was blijven onderhandelen Wogens het zich bevinden op verboden terrein was hü toen bekeurd Deswege had hy zich nu voor het kantongerecht te verantwoorden De bekeurde buurman deed een zeer uitvoerig verhaal over het geval en had buitendien nog veel meer te vertellen en te vragen wat de kantonrechter evenwel niet toestond De verbalisant de voormalige agent van pohtie van Baren als getuige gehoord verklaarde dat de man hem geen briefje had getoond en er ook niet over had gesproken Neen viel de man den getuige in de rede dat briefje had ik aan den knecht van den kolenleverancier afgegeven In één adem door wilde hy nu weer vertellen Als U geweten had dat beklaa zoo n briefje had gehad roudt U hem dan niet bekeurd hebben vroeg de ambtenaar den woordenstroom onderbrekend aan den getuige Neen dan niet verzekerde deze Dan vraag ik vrijspraak concludeerde de ambtenaar Was toen zoo spraakzaam geweest als nu dan had je geen bekeuring gekregen merkte de kan tonrechter terecht op Het vonnis was overeenkomstig den eisch Ritlwielbanden niet ingeschreven Een Goudschen rywielreparateuhad van diefstal afkomstige fietsbanden gekocht en daarvan geen aanteekenin j m zyn register gehouden Voor dit laatste feil het eerste zal in Rotterdam berecht worden moest de man voor den kantonrechter verschynen Op de desbetreffende informatie van den kantonrechter erkende hy da met opzet te hebben nagelaten Waarom wilde de ambtenaar weten Het is ontzaggeUjk moeilijk zooiets in het register in te schryven gezien de pnjzen liditte de fietsenmaker in U kunt ook zeggen dan koujj ik met maar dat komt met in U op gaf de ambtenaar ten Ijescheid Dat komt wel in me op maar ikmoet ook keven luidde s mans verweer Wist U dat de banden van diefstal afkomstig waröi vroeg de ambtenaar verder Neen verzek de beklaagde hem De eisch luidde f 50 subs 20 dagen Dat vond de reparateur erg veel Het is minder dan U voor de banden vroeg aldus de ambtenaar Ja maar meer dan ik er aan verdiende zei beklaaagde De kantonrediter veroordeelde hem tot 3S subs 10 dagen Menbelmafcer of cluuffenr de papieren moeten in orde xijn Een Stolwyksche meubelmaker die tevens df kunst van autoryden verstaat moest in opdracht van zyn patroon een Goudschen meubelfabrikant per auto meubelen naar Nymegen brengen Onderweg werden zyn parieren gecontroleerd en daarbü ziin werktioekje niet in orde bevonden Hü had n l verzuimd er de voor chauffeurs voorgeschreven rustpauze er in aan te teekenen De chauffeur verklaarde de voorgeschreven rust van Én uur reeds in Haastrecht Ie hebben genomen Voor het kantongerecht waar de zaak gisteren werd behandeld ontspon zich een debat tusschen den beklaagde en den ambtenaar van het O M over de vraag of hy een wffrkboekje noodig had of niet De meubelmaker meende van niet de ambtenaar was daarentegen van het egr eel overtuigd Maar werkboekjes zün toch alleen voor beioepschauffeurs opperde de man Wat bent U dan vroeg de ambtenaar Meubelmaker verzHitrde beklaafw de waarop rich een nieuw debat ont wikkelde nu over de vraag welk beroep de man eigenlijk had meufaelmaaker of chauffeur In ieder geval had U de rust In het boekje moeten aanteekenen besliste ten slotte de antMenaar daarmede de onvruchtbare discussie aflw kend Hy vroeg f 2 50 auba 1 dag Do kantonrechter plaatsvervanger maakte er ƒ 1 50 subs 1 dag van SPORT ATHLETIEK VIRESLEDEN NAMEN DEEL AAN AVONDWepSTRUDEN VAN DE R A C Gisteravond organiseerde de RA C te Rotterdam regionale wedstnjden op de Nenyto baan Hieraan werd deelgenomen door verscheidene leden van Virea et Celeritas De behaalde resultaten waren By de 800 M plaaUte H v d Kroefzich vierde in 2 min 12 7 sec In de Cklasae wefd L Dekker derde in 2 min 13 8 sec Hef verspringen werd gewonnen door H Vervoert met een sprongvan 5 97 M Vierde hierbü werd H v d Kroef met 5 63 M R v Deest wistzich tweede te plaatsen by de 30O M Junioren in 39 8 sec S v d Meerwerd by de 200 M Dames klasse A tweede in 28 sec PLAATSELIJK NIEUWS Boskoop COOP VEREENIGING DE BOSKOOPSCUëVeILING Rozen per bos Dorus Rykers 2 40 3 30 Butterfly 0 9O 1 50 Rosalandia 1 30 1 50 August Noack 47 66 et Edith Hele 1 20 1 80 Pechtold 1 40 2 00 Better Times 1 00 Orange Triumph 2 40 2 80 Polyaiitha ozen 2 00 2 60 Juweeltjes 3 20 4 60 Briarclif 0 90 1 10 Hadley 190 2 40 Ellen Poulsen 1 00 Orleans O 90 1 60 RosaMimdi 1 50 2 60 Gloria Mundi 1 10 1 60 Wendla hd 1 30 1 60 Queen Mary 1 70 Vierlanden 150 2 20 Florax 1 50 Ebe Poulsen 1 80 Ingar Olsson 1 70 2 00 Sweet Heart 3 00 3 60 Gemengde rozen 25 48 et Diversen per bos Clematis Mevr Ie Coultrc 2 70 5 20 idem Prins Hendrik 3 50 4 20 idem Durandi 0 58 1 10 Lelies 73 82 et Campanula 74 82 et Pioenen 42 et Delphinium 63 89 et Sierblad 56 62 et Lathyrus 16 25 et idem gemengd 22 et Anemonen 6 9 et Ja nyn 25 40 et Violieren dubb 1 40 Gouderak OPENBAAR CONCERT A s Zaterdag zal de muziekvereeniging Caecilia medewerken aan hel gecombineerd concert te Stolwyk in samenwerking met de Harmonie uil Stolwyk en de fanfare uil Berkenwoude MIDDENSTANDSDIPLONA ALG HANDELSKENNIS Woensdag sl agde te Rotterdam voor het examen Middenstanda diploma algemeene Handelskennis e heer J v Tongeren Haastrecht BURGERUJKE STAND Geixiren René Frans z van J Th F Vercauteren en J de Munter Wynanda Willhelmina Maria d van G P A van der Horst en J Teunissen Margaretha Theodora Catharina d van t G Straver en G M Straathof VERTROKKEN EN GEVESTIGD Vertrokken naar Rotterdam P E de Lange naar Zuid Beüerland B van Genderen naar Gouda G A Aerts en P de Pater naar Stolwyk H den Besten Gevestigd uit Cothen A C Wepster Hekendorp BVRGERLUKE STAND Overleden Quirinus Onderwater oud 81 jaren VIsAsTROOPERS GESNAPT Door aen gemeente veldwachteï zijndes nachfc drie personen uit Eeeuwykbetrapt tetwijl zij zich bezig hielden methet vissctien met een zegen Tegen henis procesverbaal opgemaakt de zegenwerd m beslag genomen Vj FEUILLETON Nadruk verboden HET m PAPIER N tteh ervan te hebbeo vergewist dat hem van den kant der handen voor loopig geen fovaar drelxd begon Koch rustig de kamer In oogeiwchouw t ne men Het was een vr j ruim eenvoudig mear nel ingericht vertrek aao den eenen kont gaf een deur toegang tot de i keuken terwijl aan de legenovergestel de ziidc een houten trap nasr aet n 1 t laapkamerije noest lelden Het midden van de Hamer werd In pe lM genomen door een groot eiken talel waaraan twee mannen die een druk gesprek voerden waren gezeten Ken half geledigde flesch rum en dï aware Ubsksdamp welben zij uit Bun PUPen bliezen beweren dat y de kunst verstonden aan tiej onderboud in Jeder geval Wii aan cname zijd te geven Het licht vVi cte Adder brandende tanrp u iri vf rit ale nmg telde en besp eder in laat de twee mannea goea op te nemen De oudste die reeds diep In de vijftig moest ztjn nad een grüzen baard welKe UUna geheel zijn gezicht bedekte eo aar zün voorkomen iets wilds iets dreigends gat Een zeer gr e haviksneus en grijze onheilspellend oogeu versterkten nog dien indruk Qe andere moest oegeveer dertig Jaar oud zun Hü was kleiner maar zün gedrongen geapierde gestalte veined r itengewone Tichaamskracht Hoewel zijn gezicht gjad geschoren was bood net rr ere gelijkenis met dat va den andereii mnn hü had denzelfden haviksneus welke dreigend boven een mallen mond stond Het meest karakteristieke deel van zün gezicht waren de oogen kleirti grijze ocgen met een loerende listigu uitdruk mg Hoe langer de vreemdeling hem met behulp van zijn küker bekeek des te sterker werd zSn indruk dat hij ze reed vroeger moest hebben gezien Waar en wanneer kon dat gei eesl zün Ploiselind verscheen er een glimp van voldoening op nja gelaat HU had ze herkend het waren dezelfde oogen welkejhij aoht dawen geleden gedurende een ctie an een seconde hfl len m c nn vóórdat lij door een vetscbrikkelüken slag getroUen m Jel ferson Street m New Vork bewusteloos op den grond was gevallen letm S l a namelük ivari Kr Cm Zijn instinctmatig gevoel van een onmiddellük areigend gevaar bad hem toen liet leven gered Hij had zich nog op het laatste oogenblik een wemig terzijde kunnen wenden zoodat met lood gevulde knuppel zün slaap niet bad getroffen Toen hü na verloop van eenige uren ui het ziekenhuis uit zUn bewustelftos eid ontwaakte bad hii verzoeht zijn vuantf Kenton van bet Incident te verwKUgeiL Ntet beel lang da ama ladden Roch Kenton eo i hoofd der politie een on derhoud en als resultaat vaa die bespreking werd aan de bladen een bericht verstreKt aangaande den moord op Roch gepleegd Het was namelukgebleken dat de tilefonlscbe ullnoodlglng aan Hoch haar de herberg In denvroohjken piairoos te komeo bedrogwas geweest Deze omstandigheid netultzendoi van Hofer haar San franclsco en waarschüniOk ook bet verbodvan Dickson vreemden toe te talen mGreen s villa op River ide Drive moesten worden bescboawd als bewUzen dat de mj dadiger nrif nlil ind ïclirejjen van i A n New York eo daar tij gevaar ruo ua sloten had hem uit den weg te ruimen Het was derhalve beter Roch s uak nle nutteloos te bemoeiUJH en wilde mejf den detective niet aan een nieuwen mqordaanslag blootstellen dan moesten de m sdadigers op een dwaalspoor worden gebracht lé Daarom ook wefl aan de bladen een valsch bericht geSven Toen Roch na verloop van drte dagen het ziekenhuis volkomen hersteld verliet gaf hü aan zUn voorkomen die veranderingen welke hem maakten tot den man met den zwarten taard en de geelachtige temt die nu op efn boom m de Adirondack Mountains zat en met behiiip van een ullstekonden küker den kerel die hem had willen vermoorden gadesloeg Dal gezicht had hü ook vóór zljo vertrek uit Hamburg opgeMcrkt een besteller die zakken aan boord droeg en later In Jersey City een beschonken matroos die voor hem en Kentoik In de straalgoot was getuimeld Kocb was dut geen dag onbespied gebleven Ddt vervulde hem met een 5evoel van schaamte Hij had zich zoo veilig gevoeld maar v 18 Ichlzmntg als en nieuweling geweei t Kon ik nu maar Tnien i lie twue bandieten zeggcnl dacht oü woe dend Een fraai gezelschap op John Green s eigen groodl De oude man was zeker de huisbewaarder maar de jonge Misschienzijn zoon die bem een bezoek was komen brer gen Doch waar bevond zichde vrouwT Hofer had immers van eenechtpaar gerepiT Roch liet icb langzaam van de tak zakken en loop naar het venster Het was te boog Maar hü t emerkte een grooten steen welke In de nabüheid lag Voorzichtig schoof hü dien steen dichterbij en stapte erop Nu bevond hü zich ter hoogte van bet venster Hü drukte zün oor tegen de ruit maar kon trots alle inspanning slechts een soort gemompel opvangen dat dikwüls di r fruw gelach werd onderbroken HU verliet zün post schoot den steenweer terug en werkte zich langs degoot omnoog naar het dak van betblokhuis Daar legde hij zicb op denbuik en kroop voorzichtig tot aan eenvenstertje dat hl aanvankelük niethad opgemerkt Met de uiterste behoedtaambeld poogde bl bet t openen hetwas gelukkig van binnen met gesloten Langzaam duim voor duim bief bühet op steed rend Niet bewoog ich Pr f Tf i lpr v m moMt Hiel DewooiM mu audei aao men zeker net Dinnendringen van at zeer kille nachtlucM bespeurd Toch was het mogelijk t in bet zolderkamertje gewoonlijk iemand sliep Misschien ds oude vrouw die bü tol mi toe niet te zien bad gekregen Roch wachtte nog eentge minuten knipte koen zUn lectriscbe zaklaoUam aan en liet bet licht naar beneden vallen Het was een klein laag kamertje met een leeg bed een kast en egujaar stoelen De detective liet zich nu hoedzaam zakken zette een stoel onde het dakvenster om zich een eventueel plotseling noodzakelijk geworden aftocht te vergeniakkeluken en opende toen vooraicbtig de deur van de iiamer Zoo kwam bü in een soort gang vanwaar de huuten trap naar hel getükvloers gelegen vertrek leidde dat kon hü opmaken uit het van beneden komende lichtschijnsel Blijde opgewondenneid eo koortsige pan lng maakten zich van nem meester toen ai nu zeer duidelük kon hoeren wat beneden werd gezegd Het was een verd dwaasheidvan Ie HU wilde net soo Je had niet moeic toegeven Wat bad ik dan ef doen V