Goudsche Courant, donderdag 2 juli 1942

DONDERDAG 2 JULI 1342 BEKENDMAKING De hëberc S S nml FoUxci GELDIGE BOjNNEN wc v aml zin zim Voor niet kostwinners zya jnen betreffende den werktijd ver EFFECTENBEURS AMSTEJIDAM Noleeringen van I fgli VJt K H Ned G en Sp A 335 337 i Ned KabeUabr 665 M Rott D MIJ CvA 8 6 288 Sterk A nd 231 Twijnstra pr A 163 Ver Blikfsbr A 199S IMJi Ver Pap v Geld l46Vi 146 Werkspoor A 2il 2191 Wilton F gew A IT V 1 5 HanMIsvarmilgingan Bom üum HMij lt2 119 I Cr en Hv R 15t 14J Mllnbou nd rn inlng n Btll Ml la rubr lilï iM 8oh apvaartniaitiohappa n Niev Goudr A SilS 8VI Ml Oottzee A IM UW Oivltwn Bljenltorl A nSf poor an Tram wolon Dell Spoor A 61 tiO Prolongati H xh ACTIEVE FONDSEN Heeiiiat Aand anOK K N Hnofiov A MaaliteerMngen Hfd I Ki n N 7 ut I A 347 1941 Ie llKKl l l I L Bi Un lOUcpA lWy 11940 2e I lUOO 4 lOli 101 Mofwdrecht VCMOMDf AAN iwar IwenbooBMo die aB d MJd 4 ZiddpiMpd ler itaaa te o ni De meerte r n iez booocn i da iei lekte mng att POOK M AirroM AANOOnDIM QoM é autobiil van den dienst Goud Mmrcapelle w d Je verloofde iut de heer B alhier die rt t haar rijwiel lip aangereden Zü bekwam lirhte verwondingen en werd op Bieduch adviei per auto naar haar woninf vervoenl WOtnilfCBOI W ACRTEB BKT WEKsmns Het lift in de bedoeling zoo gauw je tijden hiervoor gunatig z n op de weilanden achter het WeefhuiJ ongeveer honderd woonhuizen te bouwen MgD BERT KERK In lie vacature ontstaan door het bedanken van de heer Hoogwdijk is tot ouderling van de Ned Herv Kerk gekozen de heer M C Bongen Nieuwerkerk a d IJmcI IN EEN HOOIVORK GEVAIXEN Terwijl eenige kinderen aan het jpelcn waren in de höoihoopen langs den Hoofdweg is Maandagavond het 11 jang dochtertje van E v d Berg in een hpoivork gevallen De ontboden ifneèfheer achtte de verwonding van dien aard dat onmiddellijke overbrenging naar een der ziekennuizen te Totter am noodig werd geacht Oudbrkerk a d IJt l HET GROENE KRUIS I Bureau voor Knuunverzarging opgerieht Dinsdagavond kwam de Vereeni gmg voor Wijkverpleging en ter be stiijdmg der tbc Het Gropne Kruis in de Harmonie in buitengewone leder vergadering bijeen Na een gebruikelijk welkomstwoord Zette de voorzitter nvr F J van BeeekCalkoen het doel der vergadering uit een n I de oprichting Van een bureauvoor kraamverzoTging Sp C ees erop hoe het Groene Kruis baanbrelicnd werk heelt verricht op het gebied rifr volksgezondheid Een van deonderdcelen van dit bieede arbeidstprrein is de verzorgingm in rfloederen kino ÉT Na uitvoerige besprHoiig wero lot opi ichting van eenWbureau vöor kraaniveriorüing besloten waarbg aan het bestuur tnachtiging werd verleend en kraamver ojgster te benoemen een regjs mcnt vast te stellen de tarieven te bepalen en een subsidie van het hoofdbestuur te verzoeken Bij de Vii ilst IIing der tarieven ml worden rekening gehouden met gezinsinkoen kirderaantal zoodat dr ze hulp financieel voor ieder bereikbaar moet zijr V in de zijJe van het bestuur zal al het mogelijke worden gedaan het bureau 1 Augustus a s te openen LOOr DER BEVOLKING Ingekomen van Amenfoort naar C 72 Coineiia van Meteren uit Krimpen a d lJs el naar A 1 34 Jan Molenaar uit Gouderak naar C 101 Adriana Willemina van den Heuvel Veiirokken van Kerkweg 86 naar Ro tci éam Zeemansstraat 9 Hendrika J A Dodde BURGERLIJKE STAND Getrpuwd Cornells Trouwbors 28 jaar eii Johanna Heuvelman 22 jaar Anthonius de Graaf 18 jaar te Gc ur derak en Jannie Otterspeer 17 jaar Overled en Johanna van Bergen 74 jaar ee htgenoote van Adrianus de Vries Reeuwijk WEER EEN PLASHinS INpRAAK Op klaarlichten dag hebbeijj onbevoegden zich door middel van het openen met geweld van een tuimelraampje tijdens een korte afwezigheid van de bewoners toegang verschaft tot het plashuis van den heer E van den Berg uit Den Haag gele t en aan den s Gravenbroekschewèg t Wordt ecnig geld en enkele distnbutiekaarten vermist FCIKEN GESTOLEN IN DEN NACHT Boor de plaatseluke politie is in samenwerking met de marechaussee aangehouden de visschec C J wonende aan de VinkebuuisKjalbicr terzake diefstal van vischfuikelfc ten nadeele Van den visscher Jan Jonpeneel alhier Nadat de dief een bekentenis had afgelegd en proces verbaal tegen hem was opgeipaakt is hy op vrije Voeten gesteld Tevens werd tegen rem procesverbaal opgemaakt wegens het zich tusschen 12 en 4 uur buitenshuis bevinden In verbaijd met de vele diefstallen in den laatst ntijd zal door de pohtie streng worden toegezien dat zich tusschen 12 en 4 uur ook niemand op de plassen bevindt ONTSLAG GEVRAAGD In verband met a s huwelyk heeft mej wed L Brauns Marchand met ingang van 1 Aug as ontslag gevraagd als schoolschoonmaakster van de 0 1 school B m de afd Sluipwijk Zij was ook kosteres van de NeJ Herv Kerk van Sluipwijk uit vaplke functie zy eveneens ontslag heeft gevraagd TWEE WERKLOOZEN MINDER I eze week stonden bij de arbeidsttmiddeling ingeschreven 11 werkzoekenden tegen 13 in de vorige week werkloozen zi in werkzaam in de Jerkverruiming terwjj de overigen in o steunregeling zijn opgenomen ANDERMANS AARDAPPELEN GEROOID wZ ï e van Ds E S de Lint erOtn des nachts door onbevoegden op zijn tuin achter de pastorie een Veelheid aardappelen gerooid WDBOBLMKE tTAND CEBORBI Gerrit Johan z van 1 Veriierk i H M van Spengen Farttiaad z van M van Röon en A 3 Alben WUhdmina Geertruida d van a J Straver en M A Faaij Adrimw Jam Sturkeniwom an C C iMbel Jefcauia Maria 4 van J A T d Werf M J Egbert OHDERTBOOWD C G de IVanbüker j te Zaxertwowle en H v n lleurs 31 j ammnn a h a spraqt m en a P M Begnenj 31 J M den Oudelii 31 j ca R van Boren 22 j SdioonhoTen TKBANDRBING VAN STRAATNAMEN Bq beahdt van den burgemeeater zun de v ande straa namefi gewijzigd PriMH JuUanastraat in Burgemeester Raflbonnetsitraat Koningin WUbelmiitastraatUn Burgemeester de Smethstraat CONCBtT T A VSM V A S Zaterdag zal de muiiekveteenlging T A VXN U haar eerste zomerconcert m de muziiktent geven onder leiding van kaar directeur den heer B A Hoon BDBCKCLIJKE STAND Overleden J de Jooden 6p j wedn van M van de Werken G A M Stekelenburg 5S j D S Stekelenburg 21 j M van yeen 74 j wed van P W LeUeveld Geboren CathariTia Suzanna i van CC Kateieiier en A G Braakhuis Gerard Willem Evert z van J W Jongeneel en A C van Eek Getrouwd A C Duel 23 J en A de Groot 22 j Ondertrouwd B Maliepaard 65 j en J A M Hoogenboeiem S3 j DIPHTHERIE Bij een 20 jange inwoonster dezer gemeente is een geval vaji de besmettelijke Ziekte diphtherie geconstateerd INENTING TEGEN DIPHTHERIE Voor de kostelooze inenting van kinderen tegen diphthefieLdoor de gemeenle geneesheeren helAen zich 135 kinderen aangemeld M D L O EXAMENS Voor het M II L O examen slaagden nog de volgende leerlingen van de opérfcare U L O school alhier Diplpma B f van Ipenburg J Th van Os van den Abeelen A M Slager J M Blanken en A W Slob Diploma A A H Nolst Trenité L Hoegcnbos G Ooms en E Oskam Waddinxveen RIJKSPOSTSPAARBANI Aan het postkantoor Waddinxveen werd gedurende de maand Juni ingelegd 3 495 5rfen terugbeUald ƒ 3 942 23 Het laatste door dat kantoor uitgegeven boekje draagt het nummer 4736 BIRNENUND Installatie van prof mr dr H Westra ALS BURGEMEESTER VAN DEN HAAG De nieuwe burgemeester van Den Haag prol mr dr sH Westra i gistermiddag in het gebouw Java traat 26 dat voor deze gelegenheid smaakvol was versierd geiinstalleerd s Morgens gaf de W A harmonie een concert op het terrein Hofweg en vervolgens maakten troepen van de Haagsche heerbannen een marsch door de binnenstad terwijl de Jeugdstórm afzonderlijk een dergelijken marsch hield Tusschen twee uur en halt drie Inspecteerde de nieuwe burgemeester de troepen van W A Jeugdstórm politie en brandweer die na afloop van de installatieplechtigheid voor hem zouden defileeren Vele autoriteiten en genoodigden waren in de raadzaal aanwezig waar de installnlie toesprpK en veerden gehouden De heer M Vrijenhoek sprak den nieuwen burgemeester toe in verband met de ongesteldheid van prof ir van der Bilt de loco burgemeester Na ge wezen te hebben fop liet vele werk dat in de gemeente is verricht en nog op uitvoering wacht zeide spr Bij de werkzaamheden ruit gij worden bijgestaan door een uitgelezen ambtenarencorps D t corps is zeer ioker tot samenwerking bereid en ik vertrouw dan öok dat het naar zijn praestaties zal word n beoordeeld Inmiddels hebt pij het bes tuur over onze schoone stad wier wel en wee ons Hagenaars zoo nauw aan het hart ligt aanvaard Vurig w ensch ik dnt voor sGra venhage spoedig de tijd moge aankweken waarin haar thans onderbroken bloei weer ongestoord verderen voortgang zal hebben Nadat spr den burgemeester den ambtsketen had aangeboden nam de burgemeester het woord Prof Westra begon met een woord van dank aan den Riikscommissaris voor het vertrouwen dat hij in hem gesteld heeft door hem te belas en met het burgemeesterschap van deze zijn geboorteplaats Wij leven temidden van den oorlog waarin ons land een der frontlinies legen Engeland vormt zoo vrvolgde spr De onvermijdelijk uit dezen totstard voortvloeiende moeilijkheéen in het bijzonder de voorzienmg van levensmiddelen zullen dan ook liet eerste punt van het re eerprogramnia moeten uitmaken Bii de lenig rg van de daarmee samenhangcrde zorgen zullen vooral de Wipterhu a en de Volksdienst hun steun verleenen Een tweede punt is de handhaving van ru t en orde die Wij juist in deze dagwi in het büzondcr noodig hebben Het is een vaste gewoonte dat e nieuw optredend grzaiwman tn 1j eloep doet op de medewerking by zijn gaaa tmnnallglng vaa dca vV ea dw4 wrkel4ke actie ia eaa vcna ba aU arreaUtie daar hu vaa 1 acUetwayea gebmHi wilde Ara ter éaad v er aa r deeM Hét viaali is aar fnaflieerea val trakkcB Set Raater komende taak aUus spr Ik wil det natuuri ook gaarne doen ntaar men moet goed bei tjnpn dat samenwerking alleen mo üqjk zün zal allereerst met diegenen die den nieuwen tijd verstaan en dus van gahscher harte kunnen medewerken doch verder ook met hen die in ieder geval de nieuwe riditlünen ten bate der volksgeraeenschap willen eerbiedigen en tnede 1 elpen na te leven Tegenwerking in den belaas zoo gelieMen vbrm van stil verzet of sabotage zal met de meeste kracht gebroken worden in het bijxonder wanneer die komt van hen die op de lippen de bekentenis hebben dat zij voor de nieuwe orde wel voelen Rede vah dr Schwebd Nadat de nieuwe burgemeester van Den Haag prof mr dr H Westra zooals wij gisteren nog meldden zun anüjt met het uitspreken van een rede had aanvaard werd hij toegesproken door den gevolmachtigde van den Rijkscommissaris in de provincie Zuid Holland dr Schwebel D r Schwebel sprak als volgt Het is mij een eer en een genoegen u tegelijkertijd uit naam van den Rijk commissaris als eerste mijn harte jke gelukwenschen mede te geVen op den weg dien gy van nu af aan zult m ten betreden Met bijzonderen trots zal het u vervullen dat gij juist de leiding van Den Haag dat uw geDoortestad is op u moogt nemen Den Haag is in de achter ons liggende twee jaren als plaatsvervanger bestuurd door den eersten wethouder professor Van der Bilt Ik weet dat ik geheel in uw zin handel wanneer ikiop dit oogenblik het eerst met het uitspreken van dank de plichtsgetrouwe ambtsleiding van uwen voorganger gedenk De functie die gij nu aanvaardt is rcefls in normale tijden een uiterst verantwoordelijke Het gaat er ora daarin al de taken te vervullen die een in edelen wedijver met twee andere evengroote steden staande grootse stad haren leider opdraagt Bovendien is Den Haag sedert eeuwen de residentie des lands wereldberoemd d9or de schoonheid harer ligging en stedebouwkundigen vorm evenals door haar cultureele verrichtingen De vuuitdurcnde omgang met alle cen trgle autoriteiten des lands en De aldus reeds normaliter op u rustende verantwoordelijkheid wordt nög ten zeerste vergroot dqpr de nooden van den huldigen tijd Maar oorlog en bezetting die dagelijks nieuwe beslissingen van u zullen e schen zijn nog niet het moeilijkstj dat gij meester zult moeten worden Het moeilijkste en belangrijkste dat aan uw ambtsleiai haar grootste taak maar ook h ar diepsten zin en definitieve orienteering zal geven wordt gevormd door het feit dat wy in een ommekeer der tijden staan zooais uw volk sedert heft tot voik en tot staat werd nog met heeft beleefd en dat velen van de u toevertrouwde bevolking en m het algemeen uit uw geheele land zich daarvan nog in het geheel niet bewust zyn geworden Voor de afzonderlijke menschen evenals voor de meeste volken van Europa was het vrijheidsbegrip van de Fransche revolutie in verre strekking het ideaal geworden Men wilde vrij zijn zonder eenigen band maar raakte daaidoor in een toestand die de menschen van elkander en het geheel scheidde en hen daarmee hun ♦ jlichten tegenover alle natuurlijke gemeensehappen deed vergeten De volken die door deze valsche vrijheidsgedachte gegrepen waren werden stuifzand voimden geen volgroeiden toekomstdragenden bodem meer Waxe vrijheid is voor den afzonderlijken men sch evenals voor volken slechts gelegen in den band met hoogere boven hen staande gemeenschappen Dat heeft het liationaalsocialisme ingezien het leidt daarmee de individuen terug naar de volksgemeenschap en maakt hen weer tot organische ge edingen van hun volk Het doet de volken weer hun vecTvant schap met volken van gehjken bloede inzien en vormt op aie wyze weer een gemeenschap onder hen In iedere echte gemeenschap dienen alle geledingen elkander en het geheeL Wel zijn de functies der geledingen verschillend maar het respect en de eer van alle geledingen zijn gelijk Zoo ebt gy als lid van de NationaSl Socialistische Beweging waarvan gij lid zijt u ten doel gesteld de aan uw leiding toevertrouwde volksgenootcn terug te brengen naar een ware voljisgemeenschap en hebt ingezien dat de toekomst van uw volk slechts in gemeenschap met de Duitsche en de overige Germaansche volken kan godiien Wij nationaal socialisten weten dat wij slechts m zoo een geAeenBchap waann ieder volk dient de ware vrijheid van onze volken vinden De staatsrechtelijke vorming Van deze gemeenschap laten wij rustig en vol vertrouwen over aan onze leiders Wij respectceren en eerbiedigen een ieder die eerlijk nog niet tot deze inzichten is gekomen maar wij moeten ook van ieder die onze overtuiging nog niet volgen kan verwachten dat hij haar re specteert en eerbiedigt Alleen op die wyze met respect voor wederzijd che oprefhte ovö uiging kan het Nedcriandsehe volk weer den weg vindep naar echte voQctgemeenschap In lederen nieuwe groeten tijd zijn er in dividu n die het nieuwe sleehts uit egoistischc moticvoi aangrypen maar dat verandert niets aan de zuiverheid van de id als loodanic Dat gy geachte burg em e es ter de nieuwe werelbeschouwing in ha r xuiveiheid hebt begrepen dat heeft u heelc leven tot dusverre bewezen GU hebt voor haar het hoogste gegeven dat een menseh geven kan het bloed van uw eigen zoon Ik voel mij met u in mijn innerlyk verbonden door dezelfde oriëntperjng van mijn denken en handelen evenals door het offer dat evenajj van tl ook van mij voor de kamende gemëenschati onzer beide volken geëischt is Gij zijt de burgemeester van Den Haag en moet het geheel zijn ik ben uw helper en kameraad Wij beiden zuUen naast elkander staan in onverbrekelijke kameraadschap Na epn receptie had een défilé voor Un burgemeester en zijn echtgenoote plaats door W A Jeugdstórm brandweer en politie Bonnen die vernietigd kunhen worden B 1 VAN TABAKS EN SIGARETTENKAART EN 2S VAN VERSNAPERINGEN De seerelarissen generaal van het departement van Landibouw en Vissoherij en van het departeiéenit van Handel Nijverheid en Scheepvaart maken bekend dat de met tabak K 1 gemerkte bon iln de tabakskaart de met cigaretten R 1 gemerkte ben der sigarettenkaart niet zuUen Worden geldig erklaand en derhalve kunnen wordenvemdetigd Voorts kan ook de met versnaperingen 28 gemerkte bon der versnapen ngenkaart vernietigd worden aangezien deze ïxwi evenieens njet zal worden aan wezen BrandsttR kaarten 4 41 linnnea vrndetigd worden De secretarisgeneraal van het departemenit van Handel Nijverheid en Scheepvaart maakt bekend da t de brandstoffenkaartea van den inter 1940 1941 vernietigd kunnen vi den Wachtgeldbesluit Voor burgerlijke rijksambtenaren AANSLUITING VAN WACHTGELD OP LAATSTE NON ACnVTTEITS WEDDE In de Staatscourant van Maandag 29 Juni 1942 is een beschikking opgenomen waarbij het Wachtgeldbetkiit voor burgerlijke rijksambtenaren XK B van 3 Augustus 1922 StaalsIjlad no 479 laatstelijk gewijzigd bi K p van 23 J jaj j 1937 Staatsblad no 348 is aangevuld Die aanvullling beoogt bij eervol ontslag niet recht op wachtg d Varf een op non activiteit gesteld ambtenaar het wachtgeld te doen aansluiten bij de laatstelijk genoten nonactiviteitswedde Volgens bovenbedoelde aanvulling zal hy die minder dan 3 maanden op non activiteit is geweest in het genot komen van een wachtgeld van 100 procent der laatste wedde gedurende den aan die drie maanden ontbrektndea ud terwijl de tyd op non activiteit doorgebracht wordt gevoegd bij de wachtgeldperiode v an 5 jaar van 70 procent der laatste wedde Byvoorbeeld iemand die twee maanden op non activiteit is gesteld geweest ontvangt jj n wachtgeld van 100 procent der laatstelijk genoten wedde gedurende een maand 85 procent dier wedde gedurende drie maanden 70 procent dier wedde gedurende vijf jaren en twee maanden Hij die meer djn 30 maanden doch mindfr dan 6 maanden op nonactivi teit is geweest komt in het genot van een wachtgeld van 85 procent der laatste wedde gedurende den aan die zes maanden ontbrekenden tjjd terwijl de tijd op non activiteit doorgebracht bij de wachtgeldperiode van vyf jaren van 70 procent der laatste wedde wordt toegevoegd Bijvoorbeeld iemand die vier maanden op non activiteit is geweest ontvangt een wachtgeld van85 procent der laatstehjk genoten wedde gedurende twee maanden 70 procent dier wedde gedurende vijf juren en vier maanden Hy die ten minste zes maanden op non activiteit is geweest komt in het genot van een wachtgeld dat aanstonds op 70 procent der laatstf wedde wordt gesteld terwijl de voor dit percentage in het wachtgeldbesluit ge sjtelde termyn van vyf jaren wordt Terlengd tot 5 jaar en zes maande de e percentages 100 75 en 60 procent Voorts wordt het al of niet kostwinnerschap beoordeeld naar den toestandop liet tijdstip van op nonactiviteit stelling V K K H Pro on Oom loofringon A dam 1 36 31 HS 1 0 A dam Ie 87 j inOfr fGrav 1 37 3 HMK Rdam len3 37 3 9 B ï Onr Z S7 4 lOOK lOO i Aanvullingen Hyp bi nkan Fr Gr Hjrp B unlit NHVeend iK 3 lOlH 101 Inductr Ondornomlnglm vdBerg Jurg 31 liH liiu i Lev Zeep Mij 4i 10 iii ANOEELEN ank on Crodlotlnttoltlngon A dam Bank A 141 i 140 Incasso Bank A liö i IW Neder Ban i A V i i HX i Ned H MiJ fSSO 129 l 8 Rott Bank Ver I4 i S Twent Bk BAA 14 m tnoMtr OMorntminiiJn Alg Nr rlt gewA ilHl Vorenstaande percentages geldeij voor hen die kostwinner van een ge OFFICIKBLB MEDKDEEUNGEN INNAME OKAOWN OIWraN BN VtATtH VALE EKWm VAKIBTBrr LANGSTROO OOGST 1M2 De Provlndalf Inkooftcentrale van Akkerbouwproducten voor Zuid Holland nuakhiermede s n telera van bovengenoemdevariëteiten bekend dat £ Ü indien zij voor uitbetaling van de hoogere rlchtpilfzen welke werden vastgesteld voor Grauwe erwten witbloej lanj stroo op IT Platte Vale Capucijntrs langstroo op 47 in aanmerking wcnschen te komen nch vóór den ooi t tot haar dienen te Wenden opdat het te velde staande cewaa kan worden gecontroleerd Verder dienen kQ bt de aanbtedlnf van bet monster voor classificatie d door ol vanwege genoemde Centrale afgegeven verklaring Inhoudende dat door hen de langstroo kWabteit went verbouwd te overleden VKRTOERVratBOD HOOI De Provinciale Inkoopcent rale van Akkerbouwproducten voor Zuid HoUand deelt aan belanghebbenden in haar werkgebied mede dat het vervoeren en afleveren van hooi verboden Is Het vervoeren van hooi zonder een vervoerbewijs u alechts toegestaan door den teler veehouder langs den Kortsten weg van het land naar tt n bedrijf ebouwen voorEoover dit hooi voor zÜn eigen vc bestemd is In alle andere gevallen dient het vervoer van hooi door een vervoerbewUs gedekt te z n hetwelk bU den Plaatselijken Bureauhouder aangevraagd dient te worden Wetgeving in volkschen zin VOORDRACHT VAN PROF DR R VAN GENECHTEN Voor de afdeeling poli e van Het Rechtsfront te Amsterdam heeft gisteravond de procureur generaal pret dr R van Genechten in het American hotel gesproken over Herziening der wetgeving in volkschen zin Spr begon met er op te wijzen dat het oude recht zich slechts richtte op de bescherming van het individu Het nieuwe recht heeft echter de bescherming van de volksgemeenschap als eerste doel Sprekend over de straf zeide prof van Genechten dat het nationaalsocia f lismé ip het bijzonder nadruk legt op den opzet en dat leidt tot een zuiverder recht Vervolgens besprak prof van Genechten de bescherming van het ras die omvangryke bemoeiingen van wetgevenden aard met zich meebrengt toi dit verband wees spr er op dat het in de toekomst onmogelijk zal zyn dat ongeneeslijke krankzinnigen en misdadig dadigof erfelijk belasten zich zullen kunnen voortplanten Dat zal vaak hard zijn maar terwiUe van een gezond en levend volk zal het noodig zijn Van groot belang is ook het bevolkingsvraagstuk Hoewel Nederland in dit opzicht ten aanzien van andere West Europeesche volkeren geen slecht figuur slaat wordt dit vraagstuk ook ten onzent echter acuut Door het terugloopen van het sterftecijfer blijft weliswaar het geboorte overschot nog wel aanmerkelijk hjfoger doch in feite veroudert ons volk Wettelijke maatregelen kunnen in dit opzicht wei verbetermg brengen doch in wezen moet die verbetering toch uit de fer nderde volksopvatting zelf voortspruiten Oplageboek voor uitgevers van nieuwsbladen en tijdschififten VERORDENING VAN DE NEDER LANDSCHE KULTUURKAMER Het Verordeningenblad der Nederiandsche Kultuurkamer bevat een Aangezien tot nu toe de oplagecijfers gelncim waren tastten adverteerdeis veelal m het duister ten aanzien van de werkingssfeer hunner reclame De voorspicgelingen welke adverten tieacquisiteurs den adverteerders deden waren niet zelden ver bezijden de waarhe d Aan dezen misstand neeft de Nederlandsche Kultuurkamer thans eer einde gemaakt REGELING VAN LOONEN EN ANDERE ARBEIDSVOORWAARDEN IN HET METAALBEDRUF In de Staatscourant van 1 Juli 1942 is een l cschikk ng van het college van rijksbemiddelaars gepubliceerd bevattende een regeling van loonen en andere arbeidsvoorwaarden voor het smedenbedryf en aanverwante bedrijfstakken Bij deze regeling wordt voor iedere gemeente het minimumloon voor geschoolde geoefende en ongeschoolde arbeiders vastgesteld De werknemers zullen per jaar een week vacantie genieten Verder zijn t epalingen opgetio goeding voor overwerk doorhtetaling van het loon op feestdagen kort verzuim met behoud van looh enz De regehng treedt in werking met ingang van de loonweek waarin 1 Augustus a s valt V K KR 1 40 bil 1 41 4 IdiH lOOK 1838 fl000 3i l m t KM liKiNlrMn Alg KunsU Uq IjiiS IMS Calvé 0U Cf 1 1 lUH Fokker 40 üOiH Ltv Br en Un 16 169 Ned Ford Aut HOO 260 PhUipe Q B tA tSdtH 197 PliiUpi Pret wA 174 irOi Dlnrian Oost Borr e jlij m Potr OMiornomingon Dordl Pctr Mi 2SI U76H Kon Petr Mij 330 32m ScMoepvaartmaatictiappIJen HoU Amer Uia l 6 IHli JavChina J L lli9K 139 Nad Scbecpv J 180K lï9i SumeroniiKnomi ngon Handel Adam 17 1IH Ned Ind S Un 164 HtSH Var Vorst C M 87 f WM TabakMndtmemlnsen Deli Batavia MQ 143 14t DelIM flOUO cvA 18 18SH SenembahM cvA l l RuDlieromlarnoiMiviMi iAd m HuUB A ifias ii W iDeUBat Bubb 141 Bob Aanlal 32A 3SA H kg kg 4 JuU JuU 4 Juli 4 JfuM Aardappelen Aardappelen Bak en br vet Vetk 100 gr Beichuit br of get SS K gr Bloem br n Juli 4 JuU 4 Juli 4 Juli 11 Juli 11 JuU SI Juli 11 JuU 11 JuU 11 JuU 4 JuU 11 JuU llJuU 22 Aug SIT 118 31 SSO TO gr Boter 32 125 gr Brood ot geb 33A 400 gr Brood of geb 33B SO gr Chocolade 31 33 100 gr Gort 321 331 250 gr Honden en k br 11 IK a 10 kgJam 320 500 gr Kaas 322 323 324 335 3ll6 100 gr Koffiesurrogaat J28 250 gr Margarine Vetk 32 125 gr UeUi 31A t m 34A 3K L Melk 31B tjn 34B 1 U PeUoleum EAkaart 01 2 L PeuUruchten 330 333 334 250 gr 11 JuU Pudding verm maizena 333 100 gr U JoU Rust 4 25 4 26 res 250 gr 11 JuUScheerzeep O BO gr 81 Aug Sigarettenkaart 09 20 st 4 JuUSuiker 327 1 kg 11 JuU Suik erwerk 32 33 34 100 gr 11 JuUTabakskaart 41 42 1 rant 4 JuU Tabakskaart R3 40 sigaretten 4 JuUTextielk 3e serie 41 t m 120 Textielk 2e serie behalve bon tOVleesch Ï3A 100 gr 4 JuU Vleesch 33B 25 gr 4 JuU Zeep 336 28 i 75 gr 15 Aug Wasch of zeeppoeder t33 250 gfrSsAug Zeep L 250 gr Wasch of zeepp en 28 i 75 gr zeep 45 Aug Toileteeep L 75 gr 15 Aug BrandstotfcDKookdoelelnd 01 KF 1 Eenh 30 Apr 48 Gen Anthaciet VII 1 Eenh 31 JuUGen Turf VU 50 stuks 31 Juli Brandst krt DV I t m 5 I Eenh 31 Oac Extra rantsoenen voor tewerkgestelden REGELING MET CENTRAAL DISTRIBUTIEKANTOOR persdienst van het De ccnlrale N A F meldt De dienst werkverruiming van het N F deelt mede dat door den rykidienst voor de werkverruiming de volgende legeling is getroffen niet het centraal distributiekantoor Extra rantsoenen voor hen die in de wérkverruuring zijn tewerkgesteld zullen door de gewestelijke inspecteurs vaT den distributiedienst na overleg met de inspecties der rijksdienst voor de werlcverruiming worden vastgesteld Daar ie aard van het werk als richtsnoer geldt bij de toekenning derextra rantsoenen is vastgelegd weik werk als licht zwaar en zeer zwaar ten aanzien van deze tockennir g zal gelden Hierdoor zal een billijke verdee mg otr beschikbare rantsoenen plaats kunnen vinden R ejONIEUWS HILVERSUM II MI4 Rdbo 6 45 8 15 Zie Hilversum I 8 15 RiVcoco octet opn 8 45 Omroeporkest Om roep Operettekoor en solisten opn 8 30 Graniofoonniuziek ID 00 Morgenvtijding 10 15 Zang met pianobegeleiding 10 40 Reportage 1100 AltMool en piano 1130 PianOvoordi acht n gramofoonmuzick I24X £ nficmbl Jonny Ombach 12 45 BNO Nieuws en takelljke berichten 13 00 Een praatje over koolzaad 13 15 Tusschen de bedrMven 15 00 Voor de vrouw 15 45 Orgelconecrt IS OO Amablle sextet 16 45 Gramofoonmuziek 17 00 Voor de vrouw 1715 BNO Nieuws zakelijke en beursberichten 17 30 Ensemble WlMy Kok 18 15 Reportage 18 30 Om en Om programma 19 30 BNO Nieuwsberurhten 19 40 BNO De Jordancr vertelt over sociale nooden 19 50 Spiegel van den dag 20 00 BNO Engelsche ultzendinf Hollands Political aspects Voor de Radio Centrales Gramoioonmuz 15 Vioöl en plano 20 43 Gramofoonmuriek 00 I andmans Lust 21 30 Gramofoonmuziek 2145 BNO Leidende staatslieden schrijven 2210 Avondw ding 2215 24 00 Zie Hilversum I BOEKEN WAAB M KEN NeDeiU ANDSCHE KULTUURKAMER Als uitgavee 1 van de afdeellag voorlichting der NederUndsche Kultuurkamer is onder bovenstaande titel een belangriJkG brochure verschenen die een duidelijk overzicht geeft an de beteekenu en organisatie van deze instelling Na een inleiding over de gilden in roege e t en volgt een beschouwing over het nieuwe gfcdc waann uiteengezet woidt hoe de vei houding kun lcnaarkuituurkamer gerien moet worden In tegenstelling met de schadelijke bohemien Iegcnde Naar anleldmg van de aan Thorbecke toegeschreven uitlating kunst 1 geen regeeringszaak woidt herinnerd aan het woord van prof Goede vaagen dat de kultuurweiker weer een deel van het volk moet wolden en de overheid bti monde van de Nederlandsche Kultuurkamer wèl de kunstenaars maar niet de kunst denkt te organiseercn De kunstenaar zal zijn beroepestandorganlsatle krUgen waar htj zijn belailgen zeker weet Over het weien van het gilde wonjt 11voerlgcr geschreven A an het hoofd van de Nederlandsche Kultuurkamer staat de président HIJ benoemt en ontslaat gildeleiders n dagelljkache bestuurders terwijl de leidws van de vakgroepen waarin de gilden onderverdeeld zijn met toestemmtn ï van den president door den desbetreffcndcn glldelelder benoemd wo ien Kort en duideltjk wordt de beteekenls van de gewestelIJlie kringen uiteengezet en de instelling van provinciale bureau aangekondigd Vooral wordt de nadruk gelegd op het feit dat de kracht van een vulk gelegen is In de spreiding zijner kultu Kernen Een volkEremeenschap is niet eciï massaal log geheel maar moet Juist wat haar kuituur aangaat een eenheid In verscheidenheid vertoonen In het laatste gedeelte over de toelatiag ot het UdmaaUchao De kultuucweiker lal In a NederUndacae Kultuurkamer zijn belangen r weten Door medewerking van allen OTllen oejaBfrlike resultaten verkregen worden n ni deic brochure vindt men in t kort vermeia hoe de NeSrlMidsche Kultuurkamer ato bundeling van alle ujjuumwrken hiernaar streeft