Goudsche Courant, donderdag 2 juli 1942

DONDERDAG 2 JUU 194 SCHOUWByRG BIOSCOOP 05ssmn 1 D BIOSCOOP w arDiich tochhetliette tbuis voelt HALIA M Vanaf Vr dag 3 Juli fel en metWoensdagSJuli wago ns anena succas weder vtrtooning ran de grandioze film ïg met WUirFom Maria Holst PanlHOrbigar LaoSlaxaka T a ïï Een film WEELDERIG van opzet en GROOTSCH van regie loKauw ALLE LEEFTIJDEN 6JULIa s mt UlM DE KLEINTJES RUBRIEK v m Kwarljesrubrisk wordt opgenamen Dinsdags Donderdags en Zaterdags Tarief Betrekking advertenties 1 9 m M ƒ 0 22 elke 3 m M meer ƒ 0 09 Andere advertenties 1 9 mJA ƒ 0 28 elke 3 m M meer ƒ 0 10 alles by vooruitbetaling Adver tenties onder nummer aan het bureau 10 cMit verhooging Bewijsnummer 5 cent extra Inzending den voorafgaanden d g Brieven knnnen worden afgehaald eiken werkdag van 9 6 uur Zaterdags alleeen van 9 1 uur Gerechten die wij bereiden met hetgeen wij kunnen krijgen op den BIOSCOOP EN FOYER GOUDA TEIEF 2027 HET Voorlichtingsbureau van den wassclien en ijnsnijden Groente en aardVoedingsraad sciirijft appelen aan den bouillon toevoegen enBelialve met peulvruchten kundaarin gaar koken kooktijd 30 minuten nen wi dit keer de aardappelen De gaargekookte gott de boter o het vetaanvullen met gort en gortproducten Wat aan de soep toevoegen deze nog evener van gort gortmout en gortgrutten te laten doorkoken en er op het laatst watmaken valt fijngehakte kruiden b v peterseli en Allereerst pap Maar voor pap is melk kervel aan toevoegen noodlg en die is niet altijd te krijgen Er q j tamton ijn echter ook gortgerecnten die zonder melk kunnen worden klaargemaakt zoo water 100 g gort 1 kg tomaten als een stevige gortmoutsoep een schotel 2 uien wat boter zout van gort met gesmoorde groenten o toDe gort wasschen en een nacht u het maten en voor wie vruchten er voor wil water weeken De geweckte gort met het gebruiken aardbelengruel met gort of weekwater en wat zout een half uur gortmout Ook kan de stamppot koken in een zoo klein mogelijke pan die door de geringe hoeveelheid aardappeDaarna de pan snel in de hoolkist over len welke er in worden verwerkt wat brengen en er ongeveer 4 uur insleten klein uitvalt worden vergroot wanneer s De toqiaten in stukken sniiden dener wat gortmout aan wordt toegevoegd het preitje snipperen Wat boter Gort moet 2 I 2 uur koken en parelgor t i n daarin den fijngesneden ui of en gortgrutten zijn ook niet gauw gaar P de tomaten ongeveer 15 minuten Dat kost erg veel brandstof tenzij de smoren gortproducten een nacht van te voren e gaargeworden gort uit de hoolkist worden geweekt en men ze gaar maakt nemen het mengsel van uien en tomaten in de hooikist of in kranten Hoewel gortS x roeren Het gerecht nog even mout in 20 minuten gaar is kan het wel door en door warm laten worden en zoo eens van nut zijn ook haar te weeken nooolï nog wat zout en peper toevoegen Ka een nacht weeken is zU in 10 minuten Aardbeleoctael NET MEISJE GEVRAAGD voor de morgenuren Joubertstraat 108 Gevraagd 2e MEISJE voor halve dagen niet ben 16 Jr Aanmelden na 7 uur Regentesseplantsoen TE KOOP een prima wollen swagger 1 90 cm zg a n voor ƒ 20 Joubertstr sav na 7 uur B Z S EEN WERK8TES voor den Maandagmiddag Woensdag en Vrijdag den heelen dag M V Winden Moordrecht Stevensstraat 68 TE KOOP een groote vul kachel 1 40 m hoog zeer gesdiikt V kasverwarming bill prijs Te bevr K Krook smederij te Berkenwoude Ter overname aangeb een spiegel penantkastje Te bevr Gouwe 144 s avonds na 6 uuit TE KOOP AANGEBODEN Een opvouwbaar houten kleeren droogrek Bleckersingel 55 Te kotqi gevr n 2e handsah meut elm werkbank Adres P H V Sameren Hoogstr 294 Haastrecht 2 é6i pers kano s m peddels te koop C V Llperen A 96 Gouderak TE KOOP ÖEVRVG damesfiets zonder l anden in goeden staat Adres F C Bothstraat 73 Gevraagd voor lx ekhouding NET PERS om maandelijks de lioafdboeken bij te werken Br no 1811 bur van dit t lad Gevraagd EEN ONGEM KAMER met gebruik van keuken Br no 1819 bur van dit bl tijds gaar men moet daaraan eens denken wanneer men pap van gortmout wil ma j ken De kihs van aanbranden Is door den korten kooktUd bovenalen niet zoo groot o J als ander het Beval zou ziin suiker toevoegen en van het vuur af da als anders het aardbeien die geheel of gedeeltelijk zijn Sommigen malen de gort wel Jn dra ftSn gemaakt er door roeren Wil men de koffiemolen Gemalen gort heeft twee g uel koud gebruiken dan wacht men groote voordeelen zij Is vlug gaar Mi h jnmaken en toevoegen van de bindt sterker dan gort Wanneer de kof vruchten tot vlak voor den maaltijd fiemolen niet fijn te stellen is moet men het niet probeeren want d gort moet daarvoor zeer fUn gemalen zijn Wel kan men gemalen gort ook wel gortbloem of gerstebloem geheeten hier en daar krijgen vraagt u er maar eens naar bij uw kruidenier En nu recepten welk voor 4 iwrsoneo bestemd zijn TE KOOP nieuwe 2 p Icano Te bevr Oostluiven 49 Latijn en Grieks 1 ssen voor taak of herexamen Dr M Helt ert Molt Oosthaven 69 Te koop KirfOKRWAOIN dikke banden prijs H met vacht ƒ 20 NBVWK SPANZAAa Morsstraat 22 Gouda TE KOOP prima tulnameublement best uit bank 2 stoelen en tafel Te bevr IJssellaan 104 TE KOOP partij busjes japanlak rood groen en blauw 7 kg buasen blauwe glansverf n andere verfwaren Br no 1823 bur van dit blad B s a twee snaters dagdienstbode v g g v werkster 3 dagen per week Br no 18 8 bur van dit blad TE KOOP MrtilNtN salMtafei Van Swietenstrut 15 B sJt aen net neisK zel kunnende wwken v g4 T leeft 1 Jaar Uefst d ett a omtr Gouda en oinstrekei Br no ins bur van dit bL CatVBAAOD aan werkster goed loon Wastbavea M MITENLAIID DvrracHLAnD STmtvr VOOR KVBOPA FORT MALAKOF GENOMEN Zuivering in het Wolchofge ed voortgezet Het opperbevel van de DtiitMhe Weermacht maakt d d 1 Juli bekend BD den aaiiTal op Sebastopol werd de bres in den binnensten vesttitfgordel 19 verscheidene plaatsen tot een daorbraalc verfroot Duitsche troepen mkten door de luchtmacht prachtig taateund tot aan de yerdedigingsatelUnten aan dea Oostdijken rand Tan de stad op en namen het uit den krimoorlog bekende fort MalalM tormenderhand in Vanuit bet Oosten aanvallende divisies drongen na de doorbraak door de Saproenstellinf ver een breed front tot diep in het cevechtsterrein van het vestinggebied door en bevinden lich voordurend in den aanval Daarbij werd in hardnekkige gevechten de overgang ver en uitgestrekte pantserafweergreppel afgedwongen en talrijke door moderne geveehts installaties versterkte Heuvelstellingen veroverd Roemeensche troepen namen In een snellen aanval stad en haven van Balaklaka In het Zuideluke en centrale deel van het ÖMteluke front zijn Duitsche verbon lten troepen tot den aanval overgegaan Nachteiyke aanvallen van formaties gevechtsvliegtuigen ophet vijandelüke ravitailleeringsverkeer in het gebied tusschen Don en Oskol veroorzaakten gtoote vernielingen in verscheidene bolangrijke spoorwegknooppunten In het gebied ten Westen van de Wolchof werd de zuivering van het terrein van verstrooide overblijfselen van den v and voortgezet Artillerie aloeg nieuw opgestelde troepenformaties der bolsjewiaten voor het bruggehoofd aan de Wolchof uiteen m het omsingelingsfront van Leningrad lflen gevechtsvliegtuigen en duikbommenwerpers met succes vijandelijke concentraties van pantserwagens aan en bestookten spoorweginstallatiea in het Waldai gebied In het hooge Noorden werden haven en industrleele installaties alsmede een v andelijk luchtsteunpunt door de luchtmacht zwaar getroffen In Egypte nikten Dnitache en ItaUaansehe troepen door het gebied van El Daba naar het Oosten op Zij vallen d El Alau in sieUing aan de laatste TUandeltfke versterking voor Aiexandrië Voor Alezandrië viel een Duitsche duikboot een krachtig beschermd conyooi aan ea hracht een troepentrans portaehip van 13 000 brt tot zinken Op Malta bombardeerden gevechtsvliegtuigen In den afgeloopen nacht het vliegveld Luca Bomtreffers vét nislden verscheidene op den grond taande vliegtuigen en veroorzaakten groote branden De trijd tegen de vliandelljke ravltaillceringsscHeepvaart leverde ook In de maand Juni groote successen op 188 vyandelUke schepen met een gezamenlyken inhoud van 886 000 brt werden tot zmken gebracht Bovendien werden 58 vijandelüke koopvaardyschepen door torpedo of bomtreffers bes diadigd Aan dit succes heeft het duikbootwapen door het tot zink enbrengen van 132 schepen met een gezameniSken inhoud van 775 300 brt een schitterend aandeel ITALIAANSCÊ WEERMACHTSBERICHT De operaties in Egjrpte In zijn weermachtbericht No 764 ni akt het ItaliaanscMe opperbevel het volgende bekend rte operaties van de IlabaanschDuit sche pantserstrijdkrachten in Egypte die het gebied van El Daba gepasseerd zijn duren voort De militaiTe inrichtingen van Malta werd herhaaldelijk aangevallen en gebombardeerd door formaties vliegtuigen van de as Twee itfires werden neergehaald Een vaji onze machines is niet teruggekeerd Tijdens operaties die voortvloeien uit de ravltallleering van Cyrenaica hebben wij een cscorteerend Aviso door torpedeerinig verloren Een goed deel der bemanning is gered In het Oostelijke bekken van de Middellandsche Zee is ten Zuid Westen van Jaffa een vijandelijk koopvaardijschip van 5000 ton dat deel uitmaakte van een geëscorteerd konvooi door onze torpedovliegtuigen tot zinken gebracht Britsche vloot van Alexandrië uitgevaren IN RICHTING ROODE ZEE VERTROKKEN UU Berlijn Naar verluidt komen in da Wilhelmstrasse geliJldnldende berichten binnen dat de Britsche vloot die tot nu to voor Alcxandrii lag in de lichting van de Roode Zee Is uitgevaren Deae berichten worden echter tot nu toe door Duitsche militairen op geen enkele wijze bevesilgd DRASTISCHE BELASTINGVOORSTELLEN IN J WEBIKA De belasting adviseur van den Ameidkaanfichen minister van Financiën lieeft aan het Amerikaansche Huis van Afgevaardigden een plan voorgelegd ter invoering van een oorlogsbelasting van 100 pet voor ongehuwde PöTsonen met een inkomen van meer dan 25 000 dollar en voor gehuwden met een inkomen van meer dan 50 000 doUar per jaar nadat de geregelde belasting zal zyn beUi ki President Roosevelt maakte van dit plan voor den eersten keer melding in zijn antiinflatié boodsoiiap aan bet oongres De belastingadviseur raamt het aantal der door dit voorstel getroffen personen op II OCO ongehirwden en gehuwdeik De ttrigd in Chkou cnNBEsciiK cotonnnstucHB LBGKK VEBSLAGBN Naar Domei meldt is het In de provincie Kiangfue opereer nde pas gevormde vierde Chineesche communisttaehe leger door een legermacht van deChineesche national regeenng In depan gehakt 8VMNEK WELLES OP kNTEKAMERIKAANSCHE CONFERENTIE Gister i Is te Washington de interAmenkaansche conferentie voor bedrij f s en financieele controle geopend De viceminister van BuitenUndsche Zaken der Ver Staten Sumner Welles hield voor de verzamelde vertegenwoordigers van alle landen van het Westelijke halfrond een toespraak waarin hij oa zeide dat deze besprekingen de voortzetting vormen van de conferentie te Rlo Voorts verklaarde hij dat de asmogendheden Amerika niet alleen op militair doch ook op econoHiisrh gebied bedreigen mEUWE TVRKSCHK AMBASSADEUB BU DE SOWJET UNIE 61 plaats van den Ttnrkschen ambassadeur Aktat die in April uit de Sovjet Unie is teruggekeerd ia de tweede Secretarsgeneraal van het Turksche ministerie vSn Bulterlandsche Zaken Dsjevat Aisjikalin tot ambassadeur bü de Sovjet Unie benoemd ME2UCAANSCHE GEZANT VERTREKT UIT VICHT Woensdagavond is te Vichy officieel bekend gemaakt dat de gezant van Mexico generaal De Aquilar eerlang zijn post zal verlaten Het is nog met bekend wie zijn opvolger zal worden VOOR DE VROUW Het zuur worden van taptemelk Het voorlichtingsbureau van i denVoedingsraad schryft Op warme da en wordt d melkgauw zuur Dat is een ware ramp voorde huisvrouw vooral als haar geheelerantsoen bedorven blijkt te zyn Behandelt men de melk op de juistewijze dan kan het zuur worden echterdikwyls voorkomen worden De volgende wenken moet men daarom inacht nemen Ie Neem de melk in een schoenen melkkpker of pan in ontvangst 2e Kodk de melk onmiddellijk na ontvangst en Iaat haar wanneer zü niet onmiddellijk gebruikt wordt snel afkoelen b v door de melkkoker of pan in een teil met koud water te zetten en dit water eenige malen te ververschen 3e Bewaar de melk op een Ttoele plaats Dek haegr af tegen vliegen en stof maar sluit haar piet van de lucht af 4e Voeg nooit nieuwe melk bü de oude Dit mengsel blykt minder lang goed dan de versche melk afzonderlyk 5e Voeg geen restjes warme melk bij de overige koude melk Hierdoor ontstaat een mengsel met een lauwwarme temperatuur dat zeer snel bederven kan 6e Koel koud te gebruiken gerechten resten van gerechten waarin melk verwerkt is snel af Bewaar ook deze op een koude plaate BterifC nep met rlmoal Sl S L water soepbeentta lOt 4 boulU lonblokjes 200 g soepvIeescB Vt kg aardappelen 190 g gort of gortmout 1 11 3 kg groente of gemengde soepgroenten zout boter of vet De gort weeken tn 4 dl mter in het weekwater een half uur kokeo o In de hooiktat gaar laten wordan De aoapbeentja In bet water attrekkcn of de bouIUonblokJei er in oplossen Den bouiUon van da beentjes leven In den Mulllon het soepvleesch met wat sout faar kokeo kookttjd ongeveer 1 lit uur O aard ipeUn schoonboaaaa ea in tukjaa anoden da groente schoonmaken Ondanks de geedo voonorgen kan Vaa f éag 3 tM ea met Dimdag 7 Juli het voorkomen dat de meik toch zuurw ndt Men maakt wel eent under scheid tusschen de melk die daa 4 frisch ruikt en de melk die een bedorven lucht heeft De frisch ruikendezure melk zou dan wel gebruikt magen worden b v als hangop en óm melk met de btdorven lucht en bitter smaak niet Wü raden echter in dezen tijd zure melk frisch zuur ruikend of niet nog te gebruiken De taptemelk die wij nu krygen is gepasteuriseerd Door het pasteuriseeren woirden o a de melkzuurbactenën die over het algemeen in groote hoeveelheid dan de andere bacteriënin de miflk voorkoen deze frisch en goed zuur kunnen maken vernietigd Het zuur warden van deze gepasteuriseerde taptonelk io de huishouding kan veroorzaakt worden door bacteriën die er van bui ten at ingekomen zijn ZUrt dit alleen melkzare bacteriën dan wordt de melk frisch zuur maar er 15 altijd kans datTottmgsbacteriën de overhand krijgen terwijl de melk ondanks de schadelükheid dan nog frisch zuur kan ruiken Veiligheids halve doet men dus beter zuurgeworden tapte melk niet te gebruiken PE GETROUWDE VERLOOFDE Herzensireud Herzensleld Een Algefa film der UPA met llagda Schneider Paul HSrbiger ca Rosita Serrano zingt Komt het herhaaldelijk vooir dat da melk zuur wordt dan kan men er als voorzorgsmaatregel een scheutje karnemelk aan toevoegen Zy wordt dan in ieder geval zoodanig zuur dat zij gebruikt kan worden Men kan er hangop van bereiden Het recept daarvan gaven wij onlangs reeds U kunt het aanvragen aan het voorlichtingsbureau van den Voedingsraad Dr Kuyperstraat 8 s G ravenhage Ned Herv Kerk Beroepen naar Sittard ds S Coolsma hiilpprediker te Enschede Naar Deventer ds H van Schothorst te Steggerd Naar Werkendam ds E van Wicrmgen te Urk Naar Harick cand S Julius hulppredlker te Dieren Naar Wouterawoude cand J de Vnes te Utrecljt Aangenomen naar Hagestein cand A Klein Kranenburg te Wapenveld Bedankt voor Hijssen ds J C Terlouw X Garderen Geref Kerken Aangendmeif oaar Maassluis als tiulppredlker cand A Keyser te Leiden OS R W DE JONG t Te Santpoort is 74 Jaar oud overleden ds R W de Jong emerttus predikanl der Geref Kerken Ds E e Jong stond te Marrum Holten Terneuzen Noordwuk aan Zee Hoofddorp Werkendam en Broek op LangendUk KERK EN School E vtmMHi n friaseha lm waarin layk Mttaliaa g sellig iaM oharma an alleraar difatB MMMiak ium kovantomi voarM TOEOANO ELKEN LEEFTIJD Voor onmiddellijke indiensttreding gevraagd beicwame geschoolde KUNST EN LEHEREN metaalarbeiders Dl REMBRANDTPR1JS VOOS FEUX TIMMEHMAKS Zondagmorgen hteld men onder zeer groot belangstelling m het Koninktij k Kunstverbond te Antwerpen de academische zitting tijdens welke de plechtige overhandiging van den Rem brandt prijs aan den schr ver FeUx Timmermans plaats vond Aanbiedingen onder vermelding van beroep leeftijd vakopleiding loopbaan onder no G 3741 bureau v d blad Niet alleen Mverteertinilitlilail MARKTBERICHTEN VEEMARKT GOUDA 3 JuU Aangevoerd in totaal 6 S ttuks waarvan 3 magere varkens 261 bigger 20 30 per stuk 323 runderen 43 nuchtere kalveren 19 graskalveren 11 schapen overgenomen door NVC 2 lammeren 20 88 33 bokken en geiten 10 80 per stu t Handel matig KAASMARKT GOUDA 3 Juli 112 partijen kaas Prijzen Ie kwal met ryksmerk 62 00 62 50 Idem 2e kwal 59 0O6r 00 Handel lug dat we Tolde Md hebben maar ook mmt auilseh ▼ ch en dat is toch tegenwoordig h nnMi i M i li niet waar Hebt U bonnen wij hebben hearUlk Tmnaha Levwworat Toaganrant Zora Zullen na nboterhammetje met aardbeien smaakt toch ook weer lekker etn sneetie met Gakookla Won of Breade Woral looals U will Zatardag zorcen we voor hearlUka gdoraida ciU xen J kunt ook Varseba Worst krijgen naar verkiezing Weet U waar we ook voor zorgen en dat hebben we Zaterdag ook Gabrodan Gaboki voor de boterham Aanbevelend REUNIE Slager MHItS WESTHAVEN 36 GOUDA Talalooa 2 12 Vanaf Vrijdag t m Woensdag Het sensalioneele filmwerk met medewerking van de Itaiiaansche Marine ONQERZEEÊR A 103 S O S Elner für Alle ofmmmp KANTOORMACHINEHANDEL Een film met adembenemende spanning Toegang boven 14 jaar Gratis fietsenstalling Zondanmorgen 10 30 HANS SOHNKER in Geld Is niet alles lederen leeftijd Kappersbediende gevraagd goed kunnende knippen en scheren Melkert Spoorstnat 33 Gouda Zaterdagmiddag 2 uur Matinee Geld Is niet alles lederen leeftijd Kinderen entiee vanaf 15 et Volwassenen avondprijzen Jongeman zoekt net kosthui Br no O 3733 bnr v d blad ATTENTIEI 100 g parelgort 11 2 1 water 2S0 g Te koop gevraagd HMrenliBis of Mlddmittauiiswoning Br no O 3T3S bur v d blad gevraagd van particulier Br no Q 3736 bnr v d blad Ons Goedkoope Patroon Verwacht zeer spoedig de attractie van 1942 Tevens maken wij het geachte publiek van Gouda en Omstreken bekend dat onze gezellige FOYER 7oor ieder toegankelijk is U is ook daar steeds welkom Das niet uitsluitend voor bioscoopbezoekers Intieme sfeer Prima consumptie Nette badiening Ga naar R E U N I ETiedereen doet t AanfcMidipian Aangeboden voor winkeliers cd div soorlea KOEK ZONDER BON Koffiehuis Neirtra l Zijde 96 Boskoop O 3739 flEBOORTE HUWEUJK dVERLUDEM In da B s ri s sb s Csaniit gaplaalst barsllion alle balangstallanden in GOUOA braede OfligavHig fcfct 0 hierbij fgebeelde Mmisa met hooggesloten kraag leent zich poorol oor ieug dig figvrsn Het schoudcrsttifcis Is aan den rug geknipt de mg sélf Is glad De korte moutuen hebben een opslag tertof I ook op htt zakje ren otierslag fs gazet tmkafppwmr M Brieven awt opipte vu merk en prils aa O 374ft bar V IL U Van deze blouse zVn fcnIpiMtrdnen tn de maten m en 4 verkrijgbaar aan ons bMreaii Oc pr s vÏKit ten dergeltffc patroon eont