Goudsche Courant, vrijdag 3 juli 1942

Vrijdag 3 Juli 1942 sir JaargMg No 20975 NKM WSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BarMi MAun n TBUcr tntt roatrakaataf MM Chetraduttur t TtXTEB Oovda De st rijd bij El Alainein Britsche stellingen werden nemr het Zuiden en het Noorden opgerold Toestand in Egypte wordt gespcmnen K a mtt n mMi wl kmximt ïl iE cu li iron A a Ki 7 nW n li W inv mnilf f a t ra Chiirchill over den slag in NoordAfrika Britten zouden in Juni offensief hebben ondernomen wanneer Duitschland niet het eerst had toegeslagen De m tie van wantrouwen verworpen In zijn reüe in het Lagerhuis heeft Naar bet oppei1 evel der Duitsche weermscht mededeelt hebben tUdena de gerediten in Noord Egypte de Britsehe fMmaties in de ttterlte stellingen vaa BI Alamein ten ZoiM den van de AnUaehe GoU getracht een laatsten tegenstand te bieden BU dën aanval van de Daitsche en Üaiiaansehe troepen op deze stellingen heeft de vijsuid met zijn pantsentrijdkrachten een verbitterden afweerstrijd gevoerd Toch hebben dp paniserwagnns van de troependpr spil in de middaguren van denIsten Jluli het vijandelij e verdedigingsfroBt t i Zuidoosten van ElAlamein doorbroken en de door braak vergroot in Noordoostelijkeen Ziiidooiitelijke richting De vijandelijke stellingen werdeii naar het Maiden en Noorden opgerold Ge cetitsvliegtiugen en duikbommenwerpers hebben tot ileun van deDuilscliItaliaj Blsche pantserwagens nverjcheidenie golven de vyandelijkegtmotonseerde strgdirachten aangevalfen kort na ï uur vielen de eeiilebommen tusschen de met munitie entroepen beladen auto s waarvan eengroot aantal o a ook een par lserwa gen in brand raakten terwijl eenVïroot deel der Éidere oert igen zwaarbeichadigd werden Duitsche jagers die de duikbommenr werpers begeleiddrai hebben in het gevechtsgebied romri El Alamein acht vijandelyke vliegtuigen waarorder vier van het type Curtiss zonder zelf vérlieten te lijden neergesclioten DE POLITIEKE TOESTAND IN EGYPTE Te Berlijn zyn uit Ai ara en Sofia berichten ontvangen dié waardevolle aar knoopgngspunten bieden voor het beoordeelen van den politdeken toestand in Egypte aldusfhet A N P In Duitsclie pobtieke Icripgen acht men liet bericht dat een lid van de Britsche ambassade te Caïro als verbindingsman is toegevoegd aatl den Egj pti clien hlinisterpresident bijzonder verhelderend Deze maatregel wordt gemotiveerd door de noodzakelijkheid om tusschen de bevoegde Britsche autoriteiten in Egypte en de Egypli sche refeeering een nauw contact te bewaren Deze afvaardiging wordt te Berlijn in dier voege Uitgelegd dat Engeland er prijs op stelt de l esluiten van de Egyptische regeering voortdurend te eontroleeren daar de Britsche bezettende macht er blijkbaar met meer van overtuigd is dat de maatregelen van de Egyptische regeering zonder meer in overeenstemming zijn met de behoeften en doelstellingen Van de Eng lsche heerschappij Er is nog mets over bekend geworden hoe de Egyptische regeering op dezen BritEclicn eisch reageert In toonaangevende kringen in de Duitsche hoofdstad geeft men over het algemeen te verstaan dat het Britsche doe in Egypte geheel en al duidelijk is n l een zoo groot mogelijke opoffering van het Egyptische volk en land voor de oorlogsbelangen van het Britsche wereldrijk te waarborgen Paar tegenover wordt als doel der spilmogendheden geproclameerd de bevrijding van Egypte van de Britsche heerschappij en het herstel van de volledige souvereiniteit van het land aan d e Nijl Tusschen beide alternatieven moeten de Egyptenaren thans kiezen OPTIiMISME TB CAXBO VEEDWIÏNEN Uit Ankara wordt aan de M ü nchen er Neu este Na ohricht e n Icmeld De groote bladen te Ca iro hebben sedert Maandag het optimisme en opzichte van de gebeurtenissen op het oorlogstooneel in Noord Afrika laten varen Zü wijzen thans op het buitengewone gevaar en spreken van ontwikkelingen die nog niet te overzien zijn De ongerustheid van het Egyptische publiek neemt van daeg tot dag toe Volgens de meening van een neutraal waarnemer kan binnen een uur tijds een enorme paniek ontstaan die tot nu toe door uitgebreide veiligheidsmaatregelen van Britsche militaire instanties in samenwerking met de Egyptische politie voorkomen werd Slechts in Alexandrië deden zich verschijnselen van een paniek voor en vond een massale vlucht uit de stad plaats üe opwinding wordt nog vergroot door de intuaaehen door speciale formaties van het Britsche leger getroffen voorbereidingen om In haven en stad te Alexandra gniotc ontploffingen te Aeen bntstaan Deae voorbereidingen wQieni erop dat Gmat Brittannlë bealoten schijiit eventueel ook in Egypte de politiek der venengdc aarde toe te passen hetgeen eataatrophale gevolgen voor den Egyptischen landbouw zou hebben die aangeweaen is op een onberispelijk fonctioneeren vth het be▼loeiingssysteem ▼ De voorbereidingen hebben dan ook tappen van Egyptische zijde uitgelokt oö den Brltschen ambassadeur te Jaïro Deze antwoordde daarop dat Britsche miKtaiFea zich b j deze ni atregelen ongetwijfeld heten leiden or ïuiver militaire noodzaak Ove lens was hy zelf niet op de boogte van de bijzonderheden der militaire plannen Deze uitlating van den Britschen ambassadeur heeft in het Egyptische parlement tot stormachtige woordenwisselingen aanleiding ge ven Inti sschen zijn van Britsche z de de laatste voorbereidingen getroffen vooi de overnérping van de macht in Egypte de uitsluiting van het Egyptische parlement en van de regeering Bepaalde Brilsclic persoorlijkiiedcn zijn reeds benoemd tot zekere posten Naac als argument wordtopgegeven kon de chaos anders onoverzienbaar worden De poort naar het van het Maurits Polygoon t Ieyér Mooi Den Haag Binnenhof gezien huis af Uit Cairo is een massale vlucht naar boven Jpgypte l egonnen daar de revan den Libanon verderen toeuit Egyp e heeft verboden r wordi de voadselpositie m gypte op onverwachte wijze ver licïpt Het kobinet is voorWurend bijeen en dagph i ks houdt Nahas Pasja contact piet den BritSchen ambassadeur tonder jdat deze laatste echter geneigd schijnt de gewenschte inlichtingen over den militairen toestand te geven Daardoor wordt men in partementskringen steeds ongeduldiger Hofkringen en koning Faroek nemen de uiterste terughoudendheid in acht Zij worden zeer sterk door de Britsche politig bewaakt en geschaduwd De vijandschap onder de Egyptische bevolking tegen Groot Briltanni ë wordt steeds grooter daar de verschrikkingen an dtn oorlog steeds mew het Nijldal naderen Churchill vei klaard dat hij aankomst in de Ver Staten bij zijn toen hij op 21 Juni de an van de president werd binnengeleid een schok had gekregen toen heib het bericht van den val van Tobroek werd gebracht Toen hij naar de Ver Staten was vertrokken waren de Britsche hulpbronnen in Afrika veel grooter dan die van den vijand en eveneens dé in aaiitocht zijnde versterkingen In het bijzonder zeitfe Churchill Wij liadden 100 000 man in den strijd de tegenstander 90 000 wij hadden een rnmcrieke superioriteit aan tanks van wellicht 7 tegen 5 en een superioriteit der artillerie van bijna 8 tot 5 Onze artillerie had de nieuwste types ter beschikking Tijdens den slag hadden de Britsche legers in Noord Afrika zich kunnen verheugen over de superioriteit in de lucht Daarom had hij het recht goed vertrouwen te hebben in den uitslag van een door de Britten ondernomen offensief dat begin Jnni zon zijn ondernomen wanneer de vijand niet het eerst had toegeslagen het smartelijkst bij den strijd in Noord Afrika zoo verklaarde Churchill later Is voor hem het feit dat de Britten in de openingsstadia verslagen werden onder omstandigheden die heel wel een succes deden verwachten HU beschouwt echter den strijd in geen enkel opzicht als beslist Ten aanzien van zijn reis naar Amerika verklaarde Churchillv dat de besprekingen büna uitsluitend gegaan w n over de bewegingen van troepen schepen geschut en vliegtuigen en over de maatregelen die genomen moesten worden om de verliezen op zee tegen te gaan en de in den rond geboeide tonnage te vervangen EEN PANIEKACHTIGE TERTBEKSFEEB IN TUBKUE UU Ankara meldt het D N B Vaa betrouwbaia aQde verloidt dat é aabasaadenrds vaB Amerika en hun laadganootCB ia Turki voorzien xijn van diplomatieke den raad hebben gegeven hun i aadig vertrek via Syrië en Iryk te overwegen Deze ambassadeurs hebben ook ontraden gebruik t jpaken van de gewone reisroute vla Palestina en f gypte De laatste dagen heerscht onder de Anglo Amerikanen en hun bondgenooten een paniekachtige vertrcksfeer De slaapwagens in de richting van Irak zijn overvol en dagenlang van te voren besproken Engels eA en Amerikanen spreMfett Openlijk de vrees uit als gevolg van de Duitsche Successen in de Zwarte Zee en in het Ooster der Middellandsche Zee te wordra ge isoleerd iri Turkije OE INVLOED IN IRAK EN IRAN Op een vraag of nadere bijzonderheden bekend waren over de reactie in landen als Irak en Iran op de toespitsing van de gebeurtenissen in Nodrd Afri fti werd in de Wilhelmstrasse te kennen geven dat volgens zekere inlichtingen de politieke activiteit van de nationale krachten in deze gebieden voortdurend toeneemt Gandhi s programnfia ZUN LAATSTE KRUISTOCHT VOOR ONAFHANkELUKHEID VAN INDIB De C frrespondent te New Delhi van de Evening Standard meldt Gandhi treft alle voorbereidingen om binnenkort eeii camp3gne te beginnen tegen alle in Indië wonende Vreemdelingen d ooral echter tegen de Engelschen Naar verluidt staan er drie lioofdpunton op Gandhi s program Opheffing van de Zoutwet SchadeloosstelUng van alle Indiërs die om militaire redenen door deBritsche autoriteiten gelast worden hun woning te verlaten Verdrijving van alle vrcemdelir gen uit Indië met inbegrip van deEngelschen Amerikanen en de Chineezen Dé corresponderit voegt hieraan toe dat Gardhi rhet deze ca m pagne waarschijnli k niet voor afloop der zittingvan de congrescommissie zal beginnen Hij heeft evenwel zijn aanhangers indie 9nder5cheidene Indische plaatsenreeds ver7oc t in zekeren zin een psychologische ba iis te leggen voor de ui cei ing v n dezen laatsten kruistocht van Gt tdhi voor de onafhankelijkheid van Indië De Britsche gezant in Afghanistanis naarde Brit sche berichtendienstmeldt in New Delhi aangekomen omaldjiar besprekingen te voeren Nehroe niet naar Amerika Volgens een bericht uit Wardha heeft Nehroe verk tiard dat hij de uitnoodiemg om ec bezoek te brengen naar Amerika definitief van de hand heeft ge ezen Churchill betoogde tegen het slot an zfjn rede dat het de plicht vao het huis is de regeering te steunen of haar te A ijzigen Als het de regeering niet kan wijzigen moet het haar steunen er is geen middenweg Er is een beweging gaande om mij te bcrooven van de functies die ik uitoefen bij de ólgemeene leiding van en het oppertoezicht op de oorlogsvoering aldus Churchill Het huis heeft evenwel het recht niet van mij te verlangen dat ik verantwoordelijkheid op iTiij neem zonder te beschikken over dé macht tot doeltreffend optreden Milne heeft het voorstel ingediend dat de verantwoordelijkheid voor de verdediging dtn premier wordt ontnomen opdat een militaire figuiu de algepieene oorlogvoering overneemt Deze functionaris moet hcC toezicht op de strijdkrachten hebben ihef zijn van de leiders der generale staven generaals en admiraals benoemen en ontslaan en steeds bereid zün af te treden d f z kunnen optreden tegen zyn politieke collega s als hü niet alles krijgt toegewezen wat hü wenscht Deze niet genoemde persoonlijkheid zoo zei Churchill moet een aanhangsel vinden in de gedaante van den premier die de roodigc verontschuldigingen en spijtbetuiginigen in het parlement ten beste geeft als er iets mislukt zooals dikwijla het geval is en zal zijn Dit steWel kan gemalckelijk uitloopen op een dictatuur of daarin worden omgezet Ik kan aan zulk een systeem niet meedoen aldois Oiurchill Als degenen die mij hebtien aangevallien gestraft worden met geringschatting als de stem der critiek overgaat ki oritiek op de aanatiehters van deze criti zal iedoe vriend van Qroot 1 DVrFSCaiMiD STRUm VOOR EUROPA DE DUITSCHE SUC CESSEN AAN HET OOSTELIJKE FRONT Een jtmr atryd kostte ruim 270 000 dooden Het opperbevel van de Duitsche weermacht maakt d d 2 Juli l ekend Zooals reeds In een extraberieht is medegedeeld hebben Duitsche ed Roemeenscha troepen op Juli des middags de tptdusyer sterkste land en zeevesting Srbastopol bedwongen sterke forten in de rotsen urtgeh6uwen fortificaties onderaardsche gevechleinstallaties betonnen en aarden kazematten benevens ontelbare veldversterklngea werden in voorbeeldige samenwerldng van alle wapens genomen He aantal gevangenen en de hoeveelheid buit is nog niet te overzien Overblijfselen van het verslagen Sebastopolleger zijn gevlucht naar het schiereiland ChersoneSus Op een zeer nauw terrein opeengedrongen gaan zij hun vernietiging tegemoet Bij de gevefhten om SebastopoJ hebben lichte zeegtrudkrachten v a dê Duitsche en Itaüaansche marine in samenwerking met de onder het l evel van schoutbij nacht Georgescu n van Sapitein ter zqp Slalion staande Roemeensche marine de vijandelijke ravifailieering belemmerd vesting an haven door verEperringsogeraties afgesneden de eigen ravitailleering over zee uitgevoerd pn met verre superieure vijandelijke zeestrijdkrachten succesvolle gevechten geleverd Voor de Zuideliike punt van de Krim werden 10 kleine ujt Sebasiopol vluchtende chfpen waaronder twee bewakmgsvaartuigen door luchtaanvallen tot zinken gebracht of beschadigd De aan valsoperaties in d ji Zuidelijken en eentralen sector van het ttostelijkè front hebbeir reedit bU aanvang aanzienlijke successen ingeleverd Sterke formaties van de hichtmachht mengden zich in ondtohoutfelijke aanvallen ia den strijd teVmd Bü luchtaanvallen iioè Worone j wenöen verscheidene voor den oorlop belangrijke fabrieken Zwaarste artilleiie v h het leger bestookte voor den oorjog belangrijke installaties in Leningrad en het scheepvaartverkeer In de baai var Kroonstad Zware branden in do doelen werden waargerfmen Door nachtelijke luchtaanvjtllpn opbelangrijke spoorwegknooppun tn werd de groote ravitailie£nngslijn Rostof Moskou op verschiidtne plaatsen zwaar getroffen Aan het front van de Noordelijke Ijszee bestookten gevechtsvIiegHiiger en duikbommenwerpers kade en sta Brittannië zijn bijval betuigen met Engelands zauk Motie van Wantrouwen verworpen Het Lagerhuis heeft naar de Britsche berichtendienst meldt fle motie van wantrouwen tegen Churchill verworpen met 475 tegen 25 stemmen De oorlog verkeerd opgevat De labourafge aardigde Bevan heeft in het Lagerhuis naar de Britsche i erichtendien st mildt de debatten over de door Wardlaw Miine ingediende motie van wantrouwen hervat en o m gezegd Churchill wint weliswaar het eene debat na het andere maar verliest oolf den eencn slag nu den anderen De rcgcering heeft zoo zeide hij dezen oorlog T het begin af verkeerd opgevat maar niemand heeft hem verkeerder begrepen dan Churchill zelf Niemand ft as indertyd zoo geestdriftig over de Maginotlinie als Churchill Deze primaire onjuiste conceptie van den oorlog is er schuld aan aldus Bevan dat de regeering een verkeerde strategie heeft en deze verkeerde strati e heef ook de vcikeerde wapens doen ontstaan Het bewijs daarvoor is het gebrek aan duikbommenwerpers en transportvliegtuigen De afgevaardigde eischte verder een zuivering onder de van klassebewustzijn vervulde Britsche legerleiders Voorts verklaarde hij dat een tweede front in Europa in den loop van dit jaar noodzakelijk is en zeide woordelijk Grijpt den vijand aan pp een afstand van 21 mül en niet op een afstand van 14 000 mijl In zijn rede in het Lagerhuis verklaarde Hore Belisha dat niets de vroegere verklaring van Churchill rechtvaardigt dat de Britten in Libye de superioriteit op het gebied van uit rusting bezaten Indien dan al ingrijpende politieke hervorraingep niet aan militaire debacles mogen w orden toegevoegd toch kunnen de dingen niet blijven zooals ze thans zijn Wanneer de Engelschen zoo succesvol geweest waren als de Japanners by hun combineering van lucht en zeemacht dan hadden ze de Prince of Wals en de Repulse niet verloren Zij zouden de Pfinz Eugen tot zinken hebben getoacht en Engelands positie in de MkJdellandsche Zee zou een heel andere zün geweest tionsinstallaties van Moermansk met bommen van zwaar kaliber In Egypte hebben Duitsche en Italiaansche divisies gesteund door sterke formaties duikbommenwerpers na verbitterden stryd de El Alameinstelling doorbroken Zg achtervolgen de verslagen Britsche strijdkrachten die zich op de Nijldelta terugtrekken In het zeegebied van Port Said heeft een Duitsche duikboot een Bri sch munitieschip van 1800 brt tot zinken gebracht Op het eiland Malta werden deluchtaanvallen op Bri sche vliegveldendoeltreffend voortgcpet Bomtreffersveroorzaakten m het bijzonder op hetvliegveld Luca tusschen op den grondstaande vliegtuigen en in de installaties van het vliegveld zware vcinie lingen en brandeh In den strijd tegen Groot Brittannic vielen formaties van de luchtmacht 4n den afgeloopcn nacht voor den oorlog belangnike installdties aan de Engilsche Züiden Zuidwestkust aan In het zeegebied van Sebastopol hebben de formaties van den I aliaan schen fregattenkapitein Mimbelli van den Roemeenschen kapitein ter zee Bardescu en van den Duitschen luitenant ter zes eerste klasse Bimbaum zich bijzonder onderscheiden Na een laar van hevigen doch surcesvollen strijd tegen de Sovjet Unie maakt het opperbevel van de weermacht nog het volgende beket De Volksdiensi brengt duizenden stadskinderen naar buiten In de periode van 22 Juni 1941 tot 21 Jnni 1942 zijn aan het Oostelijk front 271 G12 officieren onderofficieren en mau schappea van de geheele weermacht bij de trouwe vervuiling van hun plicht den bcidendood gestorven Het aantal vermisten bedraagt in Handige regie 4an Churchill De diplomatieke cortatpondLiit Vc n het D N B aciiryft o m Churcl ill is uit het debat m het LageihuiA als overwinnaar te vooricliim gekomen Na den keer die üe beraadslagingen dp handige regie genomen hacfticn viel niets andere meer te verwachten v Hij hoeft ijn positie echter niet alretn weten e hai dhaver doch c oor en dajd J ikr afpersingsmanoeuvi e ftog aanzienlijk weten te versterken Aan het eind an Vijn rode pianiste hij het Lagerhuis voor de kcjze alles of niets Het voorstel der oppositie het ministerie van Defensie in andere handen te leg f tn prriof xie hi dcor met zijn aftreden te dreigen Om aan iin eisch een grootere kracht bij te zetten hing hij er een morecimanteltjc omheen door te zeggen dat het opdragen van dè geheele essentieele oorlogstaak aan een bijzonderen persoon het gevaar van dictatoriale mogelijkheden met zich mee zou kunnen brengen waaraan hij als behoeder der Bnt iche democratie niet kon meewerken De vrees voor den chaos en voor een z g het regiem bedreigende gevaar heeft dus practisch g leid tot de instelling van een dictatuur Churchill Uit de comedie waarmede de Lagerhuisdebatten begonnen is geworden een ffts omdat de gekozen vertegej B rdigers van het Brit sohe volKnfwt lot van het empire daarmede definitief in handen gelegd hebben van zijn doodgraver èoHja Iflaan Zon op 5 24 onder 22 04 Maan op 0 58 onder 12 50 Men is TerpUcht te verdnisieren ran zontondergantf MaswiMgawMKmniKW KW I tot xmuopkatut Lantaanis ▼ roertuigen móeten een hal nar aa ixwsonderrfang ontstoken worden BEKENDMAKING De hihere S S npd FoU fttbrer maakt bekend De Nederlander Maroclis vaa Bemmel uit Monster Is door een Uuilsthe milUaire rechtbank wegens begunttiginc vah den vUand en daadwerkelijke actie In een geheime orüsnisatie alsinrde wegens verzet bU zün arrestatie daar hU van zUn schietwapen gebruik wilde maken ter dood veroordeeld Het vonnis Is door fusllleeren voltrokken Get Kauter dezelfde periode 6S 730 Als gevolg van de hevigheid van den slrüd moet f er rekening mede worden gehouden dat ook van hen een belangrijk deel niet terugkeert Van het totale aantal zün in de vijf maanden van zegevierende aanvalsveldslagen in den zomer van 1941 ge vallen 163314 officieren onderoffi ciereit en manschappen 33 334 wordenvermist In de vijl maanden van zwareafweergevechlcn gedurende den winter van 1911 1S42 bedraagt het aantalgesneuvelden 88 877 het aantar vermisten 26 31 in de beide laatste maanden sedert de hervatting van vrU grooteeiren aanvalshandelingjn vielen 20 321 officieren on erofficieren en man schappen Het uantj vermisten be h draait ti S77 Het aantal slachtoffers toont den omvarg van het gevaar dal boven Europa zweefde Allen die voor Duftschland Japanners bezetten Woet jen j Zl IVERINGSOPERATIES INGEZET Domei meldt van het front in BIn nenMongolie Na de inneming van Woepoelangkoe in hot Westen dor provincie Soeiyoeanzijn de Japansche troepen over gloeiend heete zandvlakten opgetrokken en hel ben Woelsien bezet Hen K M ten Zuiden van Woepoelangkoe Woetsjen was ht i hoofdkwartier van de vijandelijke 1 Ie divisie Voorts wordt gemeld dat de Japansche formaties thans zuivenngsoporaties ondernemen tegen de resA ten Van de vijandelijke strijdkrachten DE NED OOSTCOMPAGNIE Mr M M Rost van Tonningen voorzitter van Raad van Beheer Het Rijkscommissariaat deelt mede De Kijkscommissaris voor de bezette Nederland sche gebieden Kijksmhiistcr Se sslnquart heeft op 1 Juli denpresident van de Nederiandsche Uaok mr Rost van Tonningen benoemd totvoorzitter van den raad van beheervan de op 6 Juni 1 12 te Amsterdamopgerichte Nederiandsche Oost Compagnie N V t De nieuwe bonnen Gedurende de volgende weck zyn de bonnen 34 aangewezen voor het koopen van brood beschuit en vleesch Van de tabakskaart voor mannen zifn geldig verklaard de bonnen 43 en 44 Strijd om een bolsjewistisch plaatsje Rook en vlammen slaan uit de huizen waarin de botajewisten overal weerstand boden Orbts Ho ond P K Wetterau Ten slotte zal in het tUdvak van 5 t m 14 Juli op bon 34 van de boterkai rtboter en op bon 34 van de velkaartboter margarine of vet kunned worden gekocht