Goudsche Courant, zaterdag 4 juli 1942

GOUDSCRE m Zi dag 4 Juli 1942 SIt JMHVBMb No 2 10 NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN mumn HAKKT n fsuor nu raMnfeMiat MN Chafradutmm f TUTIR Ooii4a Groo mogffi non Jeruzalem Groots vreugde in het Oosten over Rommels successen operaties der spil in Noord Afrika moeten het Nabije Oosten bevrijden van Britsche heerschappij Ni uw Z landscli tro p n in Cairo Be insAailatie van prof mr dr H Westra als burgemeester van Den Haag Tijdens het défilé Stapf en Polygoon Meyer De spileenheden naderen Alexandrië p is Ds tHittKhs ltalluiuiiha troep xHa ma nn o gTMt WMN TM leraMlem keeft trferen ton Biriwhwi van verterenweordigen der wanUpen een verklarliic affeicpi mafte bU ojb eit Da raweidifa oyarwbiiiinteR ran de Pulfach ItolUanaehe troepoi hebben rroote vraafda gawakt in het geheelc Ooaten m te het I Mmder b J alle ArabliAe volken Deae overwinningen hebben de bewondering van alle Arabieren voor geaeraal veldmaarschalk Rommel voor iltn enlale strategie en de dapperheid der formaties der spilmogendhedon vergroot aangezien z j in den strijd tegoi de gemeenschappelijke vllanden Engefauid en het Joden dom beneVena tegen het gevaar van bolsjewisme Mien bevochten dat na de besetting van Iran nabnar is gewo den van de ArabliBhe landen Algemeen geziefl zullen deze succesaen een groot ef éct hebben op het resultaat van den oorlog want zij brengen Engetands nederlaag in dezen oorlog dichterbij en beteekenen het be f ln van het einde van het Britsche rijk gypte dat het Engelsohe imperialisme ruim zestig Jaar tut eigen ervaring kent en vastberaden efk intransigent bestrijdt heeft geen dag den strijd voor zijn vrijheid en onafhankelijkheid ver eten Egypte dat zonder vrees tegen Engeland is opgestaan zelfs toen dit in 1919 het hoogtepunt van zyn macht had bereikt vat d berichten van de huidige gebeurtenissen met groote voldoening op en weet dai het oogenbllk gekomen is n zich defindtef van de vreemde heerschappij te bevrijden en de onafhankelüfcheid van de Nyldelta te verwézea iken EgyP e weet z Wider twUfel diiaa offi tting van den Brit sctien invloed ta bet abije Oosten zelf én In alle ovvtige land de vrijheid en onafhankelijkheid zal brengen Egypte neemtj afgezien vap zijn militaire bcteekeni geographisch cultureel en politiek een bevoorrechte positie n De toekomst van Egypte zien Ue Islamietische en Arabische volken met bijzondere ijelangstelling gezien hun nauwe betrekkingen met Egypte Ik ben er zeker van dat Egypte dat in het bezit is van het Suezkansal op grond van zijn onafhankelijkheid en zün vriendschap me de spilmogendheden de beste garant zal zijn voor de vrüheid en veiligheid van dezen intern liomalen waterweg Alle Arabische landen hebben op verschillende wijze geleden onder het Britsche imperiaJisme en het Iwirdnekkig bestreden Een millioen van vele milhoenen Arabieren in een klein d l van het Ara bische vaderland heeft niet de verleenigde macht van Elngeland en het Jodendom gevreesd maar heeft vele jaren 700 standvastig en onverfchrokken gestreden tegen hen dat de levende kracht van de Arabische nationale beweging daarmede aan den dag gebracht werd Tegelijk werd daard het prestige van het Britsche rijk berust op tyrannle en onderdrukking gevoelig getroffen De Arabische natie die evenzeer als de spilmogendheden onder den geweld vrede van Versailles heeft geleden en He de bewondeiing van de spikno peniheden tijdens haar trUd om de vruheid heeft verworven liet In de in Egypte oprukkende strijdkrachten der spil bondgenoolen die haar helpen haar ketenen af te werpen en zich te bevrijden van vijanden j£ l i zeker van dat Egypte én w ji overige Arabische landen in het Nabije Oosten him nationale doel in volledige vrijheid en souvereiniteit oereikM BERUJN OVEE EOYPTE s POSITIE Omtrent de recente kabinetszittingen der Egyptische regeering zijn in Berlijn naar politieke kringen aldaar gisteravond verklaarden geen nauwkeurige berichten ontvangen Men weent echter desondanks zich te kunnen voorstellen welke thema s het fïypösche kabinet in het bijzonder Marbij hebben bezig gehouden Naar wiitsche opvatting zal de Egyptische i geering steUig niet onbekend lijn wt de stemming onder het Egypti fhe volk Vooral echter rullen de gyplenaren vreeaen dat de Britten jooal in het geval van Birma ook in nun Und en tactiek der veiachoeide aarde een gegeven oogenbUk zullen trachten uit te voeren Op desbetrea a ia vragen verklaarde men in de Wilnelmstwsse dat de gi enmddag oor de eerste maal bekend gemaakte emeenschappeliJlfe verklatfng yen tS t l d en Italië betreffende hun jjautMk ten Anzien van Egypte in2 hen stdUji ook en Egyptenarut W oor zal sfia f omett Hierop is 5ff n in aerW o erkt vcJ HJ antwwMtl W a kant vtn de Zgyptisdie re geering noodig Dit kan evenzeer ook gezien worden in de houding die het Egyptische volk thans zal aannemen Men zal zeer snel in staat zjjn deze houding te constateeren aldus de Buitsche opvatting vooral aangezien immers een deel van Egypte reeds oorlogstooneel is geworden In de Wilhelmstrasse is gisteravond voor vertegenwoordigers der pers de tekst van de gemeenschappelijke Duitsch Italiaansche verklaring ten aanpjen van Egypte opnieuw voorfeelezen waaruit blijkt dat de operaties der spilmogendhedeh in Noord Afrika moeten dienen tot ïe bevrijding van het Nabije Oosted van de Bntsche heerschappij Uit je strekking dezer verklaring zoo zegt my in toonaangevende kringen te Berlyn blijkt zonder meer dat daarmee ook de aiidere landen van het Nabije Oosten bedoeld worden ook al WOTdt de verklaring zelf vooreerst slechts tot het djchtstbijliggende Egypte gericht GEBREK AAN MUNITIE IN MATERIEEL Er zün thans gezien de zware Britsche nederlaag zeer vele offkieren die er ernstige klachten oVer uitspreken dat Engeland oorlogsmaterieel aan Rusland levert ofschoon men aan Britsche zijde steeds nieuwe tegenslagen heeft zoo schrijft de speciale correspondent van de S c o t s m a n uit het hoofdkwartier van het achtste leger in Egypte Verder schrijft hij dat er by de huidige gevechten in Egypte aan Britsche zijde gebrek is aan munitie en oorlogsanaterieel l enevens aan de noodige scheepsruimte om wapens naar het Egyptische front te sturen Voortsr wordt geklaagd over schaarschte aan vliegtuigen geschut en tanks hetgeen men vipr een groot deel de oorzaak acht van den nederlaag CAIRO DOOR NIEVW ZEELAnDERS BEZET Nieuw Zeelandsche troepen hebben naar Stefani meldt als gevolg van den dpor de militaire gelwurtenissen in Egypte ontstanen toestand de stad Cairo bezet GENERAAL FREYBERG GEWOND Naar de Engelsche nieuwsdienst uit Cairo meldt is generaal Freyberg die het bevel voerde over de Engelsche strijdkrachten op Malta by de gevechten in de Egyptische woestijn gewond geraakt Hy zou zich echter niet in levensgevaar bevinden Hij liep de verwonding op j I Zaterdag terstond bij de eerste gevechtshandelingen der Nieuw Zeelandsche troepen Een granaatscherf trof hem in den nek Freyberg werd terstond per lazaretvliegtuig naar Caïrq vervoerd èn opgenomen In het hospitaal der Nieuw Zeelandsche troepen aldaar e Amerikaansche steunpunten op Groenland VERKLARING VAN DEENSCHEN MINISTER Ktkrt nnPtlt Omtrent den vaf van den vcoegar rtDeenschen gezant te Washington Henrik von Kaüffmann heeft de ministervan Justitie In het Folketing verklaard dat de door Kaüffmann zonder weten en goedkeuring der Deensche regeering en van den Koning metde Amerikaansche regeering geslotenovereenkomst over de inrichting vanstetmpunten op Groenland geen gel digheid bezit De ttrUd in Ttjddang tmKwngH 7WA E VSBUEZEN DKB TSIOENOKINEESCHE ntOEPEN Sedert het begin viU de Japansc operaties in de Chineesche provmeiff Tsj kiang en Kijingsi hebben dt Tsjoengkmeesche troepen volgens berichten van het Japansche front ongeveer 17 000 dooden en meer dan 7000 gevangenen verloren meldt het D N B De Japanners maakten talrijke stukken geschut zware en lichte machinegeweren locomotieven automobielen en ander materieel buit Het voornaamste resultaart der operaties is de zuivering van het grootste deel van deze provincie van den vijand en volledige controle over de spoorlyn tussthen Hangtsjou en Nantsjang Japanners arresteerea CÜneeachen terrorist Naar Domei meldt heeft de Japansche politie te Shanghai op 21 Juni den leider gearresteerd van een geheime organisatie van terroristen van Tsjoeng king genaamd Tsjang Tan Ping De onder zijn leiding staande groep heeft de laatste twee jaar meer dan twintig daden van terreur te Sjanghai gepleegd zooals den moord op den bur gemeester in October 1940 en den moord op een Japanschen militairen arts Het was pas ihogelyk Tsjang te arresteeren nadat twintig andere terroristen in hechtenis genomen waren Het laatste jaar had hij zich opgehouden £ ê Tsjoengking vanwaar hü in Januari van nieuwe geldmiddelen voorzien naar Sjanghai terugkeerde De Führer ontving den Maarschalk vanFinlaild Mannerheim in zijn Hoofdkwartier Midden GeneraalVeldmaar sehalk Keitel Hofjmann Het Joodsche leger DE NOODIGE UITRUSTING ONTBREEKT Volgens te Stamboel uit Palestina onlvanTgen bmichten zouden de voorbereidingen voor de vorming van Joodsche troepenformaties op het punt staan voltooid te worden De noodige uitrusting ontbreekt evenwel Het aanwezige materieel heeft een bestemming elders gevonden en als men de nieuwe Joodsche eenhe den zr u uitrusten zou dit alleen kunnen geschieden ten koste van reeds bestaande formaties O a wordt overwogen de Grieksche troepen waarmee men teleurstellende ervaringen heeft opgedaan te ontbinden en hun wapens aan de Joden over te dragen De Joodsche soldaten zullen slechts optreden als hulptormaties b v voor transportdoeleinden lUTROeN AMMMM Kwss Matna let Atanadri vsnntt De Engelsche autoriteiten in Palestina hebben ook uit Washington de vermaning gekregen het niet aan de noodige voorzichtigheid te laten ontbreken als men van Joodsche soldaten gebruik maakt VAL VAN SEBASTOPOL ERKEND Badplaats ten Zuiden van de vesting bezet Het Sovjet Russische legerbericht van 3 Juli middemachtsbericht erkent of fideel de inneming van Sebast 90l en wel 50 uur na de publicatie van het Dultsche eztrabericht over den val der vesting Naar het opperbevel der Dultsche weermacht meldt zijn ten Westen van Sebastopol vijandelijke strijdkrachten vernietigd die op een lardirong waren gevlucht De vemietiginig van deze strijdkrachten voltrekt zich Ten Zuiden van Sebastopol werd de badplaats Omega bezet en die zuivering van het terrein voltooid Bij de aanvalsoperaties der Duitsche en verbonden troepen vermeld in he weermachtsberioht van gisteren heeft een aanvalsformatje behalve de genoemde honderd kapotgeschoten tanks er twintig vernietigd een andere tien terwijl op een derde plaats nog zeventien gepantserde veohtwagens werden verhield In het gebied achter de vyandeliike linies werden tientallen gepantserde vechtauto s door de bommen van Duitsche Stuka s vernietigd of zeer zwaar beschadigd Operaties van ItaHilansche marine De aan de gevechfen on Sebasiopol deelnemende vlootstrydkrachten der Itahaansche marine hebben de bolsje wistische duikboot Equoka een duikboot van de klasse Dekabrist en eon duiklwot van de Sjtsja klase to 7 nken gebracht meldt het D N B un Rome Voorts werd een schip van I0 0t 0 tor in den grond geboord en een ander met munitie geladen schip van meer dan 10 000 ton tot ontploffing gebracht Verder werden 2 met troepen geladen kleine eenheden tot zinken gebiacht Bolsjewistische vliegtuigverliezen Uit Berlijn De Ixvlsjewisten hebben in de afgeloopen zes dagen aan het Oostelijke front 328 vliegtuigen verloren Dit ko it neer op een gemiddelde van 55 vhegtuigen per dag ENGELANDS TEKORT AAN WERKKRACHTEN Qe Engelsche minister van Productie Lyttelton heeft Vrijdag op een ingenieurscongres in Zuid Wales volgens den Engelschen nieuwsdienst verklaard Wy zijn aan de grens gekomen van de mogelijkheid werkkrachten lieschikbaar te stellen voor de wapenindustrie Wy kunnen het aantal der werkkrachten slechts vergrooten door arbeider terug te halen uit de weermacht wat natuurlijk onmogelijk is Indien wy de aanwezige machines tot hei juitcrstc willen exploiteeren moeten mi derhalve omzien naar een andere werhooging van de werkkracht Dit valt ialleen te bereiken door betere organisatje o a van arbeiders in onvoUedigen dienst Wy bevinden ons thans aldus de minister in de ernstigste crisis en onze soldaten strekken de handen uit naar nieuwe wapenen die wiJ hun onvoonvaardclyk moeten geven VERRASSENDE DVIKBOOTAANVAL OP AMERIKAAN8CH VRACHTSCHIP Naar uit Costa Rica gemeld wordt wordt daar officieel bevestigd dat op den avond van 2 Juli een duikboot het Amerikaansche vrachtschip San Pablo dat aan de kade van de haven van Puearto Limon lag met torpedo s tot zinken heeft gebracht Het schip dat door de United Fruit Company gecharterd was had een Inhoud van SOOO ton In de offldeele mededeeling wordt gezegd dat de aanval verrassend gesdiiedde hoewel de grootste voorzorgsmaatregelen genomen waren De kust was geheel verduisterd het verkeer te land werd gecontroleerd en verdachte elementen wvren reeds gearresteerd De nieuwe aanlappelbom De seeretaria generaal vaa het depotement van Landboow en ViaseharU maakt bekend dat gedurende het tQdvak van 5 Juli tot en met U JuU a s elk der met 34A gemerkte bonnen van de aardappelkaart recht geeft ep het koopen van IH K G aardappelen De aandacht wordt erop gevestigd dat op Zaterdag 4 Juli geen aardappe len op genoemde bannen mogen wor den gekocht of verkocht doch dat dit eerst mag geschieden op Maandag S Juli a s Voorts geeft gedurende bovntgenoemd tijdvak de met 1 rantsoen aardappelen gemerkte Iran reoht op het koopen van 2H K G aardappelen ALLE VITRAGE DIS TRIBUTIEARTIKEL Ook van kunstzifde en celvezel De secretaris generaal van het departement van Handel NUverheld en Scheepvaart maakt liekend dat mei ingang van heden vitrage van kunstzUde en of celveiel niet meer tot de vrijgestelde artikelen zal behooren Dese vitrage kan derhalve in den vervolge uitsluitend op leveringsvergunntag betrokken worden Aanvragen hiervoor moeten bU de plaatselijke distrlbutiedlrnsten worden Ingediend DVITSCHLAND STRIJDT VOOR EUROPA SOVJETFRONT OVER BREEDTE VAN 300 KM DOORBROKEN Verbitterde tegenaan vallen afgeslagen Het optwrbevel van de Duitsche weermacht n aakit d d 3 Juli bekend Ten Zuidwesten van Sebastopol staan de laatste overblijfselen van bolsjewistische troepen op de uiterste landtong van het schiereiland Chersones voor hun verBi igin g In den strijd om de vesting Sebastopol werden tot en met 2 Juli meer dan 50 000 gevangenen gemaakt 21 twntserwagens 503 stukken geschut 662 granaatwerpers alsmrede talryke andere wapens en oorlogsmateneel van elke soort zyn buit gemaakt of vernietigd Het plaatsje is genomen maar hui i voor huis moet nog op franc lireurs onderzocht worden WcJtbild PoIygoon P K Jesse In het zeegebied voor de Krim brachten Duitsche en Itahaansche motortorpedolxKiten drie gewapende vijandelyke bewakmgsvaartuigen t zinken Zy namen de overlevenden gevangen Aan de Zwarte Zeekust van de Kau Jtasus alsmede in de Slee van Asof vielen gevechtsvliegtuigen en duiktKimmenwerpers verscheidene havens aan met bu7onder succes o a Noworosusk en Anapa alsmede vijandelijke schepen Een mynenlegger Sn tien kustvaartuigcn werden tol zinken gebractw Vier torpcdojagers en zeven koopvaafiliischepen alsmede een opleidingsschip en een drijvend dok werden vernietigend getroffen Geallieerde scheepsverliezen In den Zuidelijken sector van het Oostelyke front floegen Duitsche en Itahaansche troepen verscheidene plaatselijke aanvallen der bolsjewisten met zware bloedige verliezen af IN JUNI 32 OORLOGSSCHEPEN TOT ZINKEN GEBRACHT Naar het opperl evel der Duitsche Weerwacht mededeelt zyn door marine en luchtmacht in Juni de volgende vyandelyke oorlogsschepen tot zinken gebracht twee kruisers zeven torpedejagers twee duikbooten elf motor torpedobooten een mynveger een duikbootjager zeven bewakings en convooieeringsvaartuigen alsmede een luchtafweer vaartuig Verder werden twee kruisers vier torpedojagers en een vrij groot aantal lichte oorlogsschepen beschadigd De Britsche admiraliteit maakt thans via den nieuwsdienst ook de namen bekend van de vier Britsche torpedolageis die rcetts als vernietigd zyn opgegeven Dit zyn de Bedouin Hasty Grove en Airdale Aan de Mexicaansche kust Is volgens het Amerikaansche departement van Marine een middelma ige Britsche koopvaarder in den grond geboord De Britsche Icruiser Hermione is naar de Britsche berichtendienst officieel meldt op de Middrtlandsche Zeebij convooioperaties verloren gegaan Eveneens zijn vier Britsche en eenvroegere Poolsche torpedojager verloren É De aanvalsoperaties van de Duitsche en verbonden troepen hebben over een breedte van bijna 300 K M het vijandelijke front doorbroken De verbitterde tegenaanvallen van vijandelijke pantserbrigades werden met zware verliezen voor den vijand afgeslagen Alleen één snelle divisie vernietigde zonder eigen verliezen aan pantserwagens in de periode van 28 Juni tot Juli 100 bolsjewistische pantserwagens Sterke formaties gevechtsvliegtuigen bombardeerden vyandelyke stellingen en ravitaiUeeringsbewegingen op wegen en spoorlynen In het gebied van Rzjef drongen Duitsche troepen ondanks den taaien tegenstand de vyandelyke stellingen binnen en veroverden verscheidene plaatsen In de Kolabaai werden kade en werfinstallaües alsmede ravitailleeringsbedryven van de havens Rosta en Moermansk opnieuw door bommen getroffen In het stad en havengebied werden branden veroorzaakt 0nnnM nM gaMw aMiiwwi In Egypte werden by de vergrooting van de doorbraak door de El Alameinstelhng verscheidene zwaar versterkte steunpunten stormenderhand genomen Meer dim 2000 Britten werden gevangen genomen 30 stukken geschut en talrijke pantserwagens werden buitgemaakt of vernietigd Nachtelyke aan vallen van de luchtmacht waren gericht op militaire installaties bij Alexandrië In het zeegebied ten Noordoosten van IJsland werd een koopvaardyschip van 1500 b r t door een gevechtsvliegtuig 01 zinken gebracht Zon op 5 24 onder 22 04 Maan op 1 21 onder 13 59 Mca ia verplkht t v rdnbtcren van comoDdcrtfantf lot sonaopkomsL Lantaama van vocrtnigca moeten een half nar na itm oader aajg oatatoken wo cn MMIMMMM Bij een korien aanval overdag van vyf Britsche bommenwcrpera op de stad Flensburg verloor de vijand twee vliegtuigen De twrgerbevolking leed enkel Verliezen ia MasMMMiaa w Miimi K 712 iB tTen afgeloopen nacht wierp de Britsche luchtmacht met vrij zw ke strijdkrachten branden brisantbommen op de stad en buitenwijken van Brenifn De verliezen onder de burgerbevolking zijn gering Vooral in woonwijken ontstond l randschade Veertien der aanvallende bommenwnpers werden neergeschoten a