Goudsche Courant, maandag 6 juli 1942

Maandag 6 JuU 1942 Sie JurganK No 20977 m NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN Bmtmm UUOa U IIUV RIS ChefredwtMm r TUTBR Oo di mmÊÊÊamÊÊmmt eÊÊBaBBaeÊeBaBÊmÊBBOÊmaiÊÊmÊBaBÊÊÊÊmsÊmm Duitsche troepen bereiken den Don j De doorbraak tusschen Charkof m Koersk D0 bolsiewistische verliezen bij Sebostopol het QRoene haagje Ook om de Residentie slingert zich een gordel van smaragd Het fort JHaxlm Gorki een het Sebastopol nu een puinhoop Het opperberel van de DuitscHe weermacht maakt d d Zondag bekend Ten Zuidwesten van Sebastopol zün de laatste vijandeiyke groepen na hardnekkig venet vernietigd oi gevangen genomen Hiermede is de slag ora Sebastopol geëindigd De definitieve cijfes van de gevangenen en de buit worden nog gepubliceerd In het zeegebied van Rostof hebben jactitvliegtuigen van de Kroatische luchtmacht een yandelijke motortorpedoboot tot zinken gebracht en een andere boot zwaar beschadigd Na de doorbraak door de bolsjewistische stelUiixeB tasschen Charkof en Koenk Mbbcn de voorste afdeelingen van de Onitsehe en verbonden troepen den Dos bereikt Wanhopige tegen anTalIoi van bolsjewistische pantser formaties werden met zeer zware ver lieien voor den vijand afgeslagen Sterke tormatiea gevechbvliegtnigen en torpedovUeKtalgen stennded door onophoudelijke aanvallen de oprukkende divisies en brachten den vijand nieuwe zware bloedige verliezen aan menschen en materieel toe In luehtgeveelkten werden SI bolsjewistische vliegtalgen neergeichoten Ook In het gebied van Rzjef werd de aanval ondanks hardnekkigen vUandeUiken te ens and in sterke veldverste kingen en het ondermijnde moeilük begaanbare terrein voortgezet Overdag werden luchtaanvallen gedaan op vüandeUJke kwartierruimten va voor troepen en op ravitailleeringscolonnes in het gebied van het Ilmenmeer en s nachts op het spoorwjegver keer en ravitailleeringssteunpunten ten Westen van Moskou Artillerie van het leger bestookte y6or den oorlog belangrijke industrreeje installaties in Leningrad Het tusschen de Noordkaap en Spitsbergen in Oostelüke richting varende convooi werd ook gisteren door duikbooten en vliegtuigen aangevallen Hierby vernietigden gevechtsvliegtuigen vier koopvaardijschepen met een gezamenlijken inhoud van 24 0Ö0 brt en beschadigden elf schepeff Duikbooten brachten van deze beschadigde schepen een met pantserwagens geladen Amenkaansch transportschip van MOO brt en een ander schip van 5000 brt tot zinken In Egypte werden Britsche tegenaanvallen in het verdedigin sstelsel bij de El Alamein stelling afgeslagen De vijand erloor in luchtgevechten 19 vliegtuigen Aan t Suez kanaal werd het Britsche itfunpunt voor vliegtuigen Cantara met bommen bestookt Bij luchtaanvallen op Malta werden overdag 14 Britsche vliegtuigen neer gescholen DUITSCHE EN VERBONDEN TROEPEN MET SUCCES IN DEN AANVAL Naar het opperbevel van de Duitschaf weermacht omtrent de aan valsopera ties aan het Oostelijke front nog meedeelt bevmden de Duitsche en verbonden troepen sinds de laatste dagen van Juni met succes iii een aanval N t den doorbraak door de vijandelijke h ofdsteUingen won de aanval cn ianks der slechten toestand van de wegen en soms ongunst ge weersgesteldheid spoedig aan terrein Zoo sr el ging de cpmarsch cici aanvalstroepen ip zijr verk dat op een station in het schle waaiische vijandelijke frontgebied eei juist bmnciirijdende ge aden goederentrein zonder strijd kon worden buitgemaakt daar het trtinpersonce i m het geheel niet wJt hoe diip ie Duitsche aanval reetls gevorderd was Om dezelfde reden viel een belangrijke spoorbrug die door de bol sitwieken by hun overhaasten attocht niet meer kon worden opgeblazen behouden in de handen der aanvallers Ook aan alle andere aanvalsfronten maken de operaties goede vorderingen DE BOI SJEWIStlSCHE VERLIEZEN VOOR SEBASTOPOL In aanvulling op het weermachtsbericht van Zaterdag verneemt het D N B van militaire zijde In de rotsstellingen en kazematten van het vestingterrein van Sebastopol worden hoopen doode bolsjewistische sold en gevonden by de ruimingswerkzaam heden Door de nitgebreidheid van het terrein vordert dit opniimingswerk slechts langzaam zoodat het vooreerst niet mogeljjk is de gevallen bolsjewisten nauwkeurig te tellen Intusschen kan thans reeds worden vastgesteld dat de verliezen zoo groot zijn dat zij alle bekend geworden ramingen overtreffen De successen die bij aanvalsoperat es aan het overige front zijn behaald werden bevochten op die plaatsen van het front waar de bolsjewistische oortogslciding een doorbraak van haar UTues voor onmogelijk had verklaard De nsingeling van sterke strydkrachten van den vijand noertit men van Duitsche zy ie een gevolg van het karakter der operaties die niet gericht zijn op een terugdctngen do op vernietiging van de betrokken Sov etRussischè strüdkrachten Na den val van Sebastopol is naar van Duitsche militaire zyde wordt vernomen een vreeselijke ramp ontdekt waardoor meer dan twaalfhonderd vrouwen en kinderen z getroffen Toen manschappen van een Duitsche divisie infanterie tot een storm ahval op de vesting Inkerman overginge i bemerkten zy plotseling dat door eeri gevreldige ontploffing het Oostelyk deel van he Bhassief omhoog gelieven werd Onder root geraas viel het geheel ondermijnde fort uit elkaar en meer dan twaalfhonderd vrouwen en kinderen die daarheen gedreven waren op bevel van den bolsjewistischen opperbevelhebber werden tezamen met een groot deel der militaire bezetting in de lucht geblazen of onder puin begraven terwyl de commissaris der vesting Tsjoechnof met enkele andere commissarissen de stad kot verlaten Duitsche motortorpedobooten hebben op den dag van den val van Sebastopc l twee SovjetRussisChé duikbootjagers die met groote snelheid trachtten te ontkomen tot den stryd gedwongen en lot zinken gebracht Aan boord van dé vyandelijke vaartuigen bevonden zich behalve de bemanning een aantal hooge officieren en functionarissen die gevangen werden genomen Onder hen bevonden zich een bevelvoerend generaal een commandant van een kruiser en een commissaris die hun troepen in den steek hadden gelaten HAVENS AM FKONT TAN KAUKASUS EBOMBARDXRU In het gebied van de Zwadte Zeehebben Duitsche gevechtsvliegtuigenmet goede uitwerking schepeii ehhavens aan het Katdcasusfront gebombardeerd De Führer heeft d i opperbevelhebber van een leger generaal der cavalerie Lindemann als waardee ring voor zijn verdiensten voor het zegevierend eind der gevechten aan den Wdlchof bevorderd tot kolonelgeneraal UITSPATTINGEN TEGEN BURGERS DER SPILMOtïENDHWDEN EN COSTA RICAi Van Costa Rica woply gemeld dat daar ernstige excessen tegen de byrgers der spilmogendhedcn plaats vinden In de hoofdstad San iose hebben de ongeregeldheden een areigend karakter aangenomen Zaken van burgers der spilmo endheden zyn vernield en geplundei en meer dan 60 personen gewojjd Tenslot e besloot de politie toeh in te grijpen Uit de provincieplaatsen komen der gclijke berichten Hiefuit leidt men af dat hier sprake is van een stelselmatige actie United Pi ess meldt dat eigendommen van burgers der spillanden vernield zyn De etalageruiten van alle l Duitsch Italiaansche en Japanschel zaken zijn volgens dit agentschap ingeslagen Korte berichten De Evening Standard meldt uit Vancouver dat aldaar op drie scheepswerven vnj groote staking n zijn uitgebroken De arbeiders hebben het werk neergelegd omdat zij het niet eens zijn met de door den Canadeeschen minister van Arbeid afgekondigde bepaling dat gedurende ztvcn dagen per week moet worden gewerkt Volgens berichten uit Londen is de voorzitter van de Britsche Labour partt en voormalige minister van Kolomen Arthur Greenwood in den nacht van 1 op 2 Juli het slachtoffer geworden van een aanslag Een man waarvan men de identiteit tot dusver nog met heeft vastgesteld stortte zich plotseling gewapend met een mes op Greenwood Deze kon zrch echter zoodanig verweren dat hij er slechts met een paar sntjwonden aan de hand van afkwam CoBcentrAtie Polyfloon Noske DE BEDREIGING VAN ALEXANDRIE M Hevige gevechten in sector El Alamein BRITSCHE TEGENAANVALLEN Het opperbevel van de Italiaansche weermacht maakt d d Zondag bekend Gisteren namen de gevechten in het gebied van El Alamein een byzonder hevig karakter aan in den Zuidoostelijken sector waar zy gelocaliseerd werden Herhaalde vyandelijke tegenaanvallen werden afgeslagen Verscheidene Amerikaansche pantserwagens werden veïnietigd De luchtmacht der spilmogendheden heeft by haai onvermoeid ingrijpen in de gevechten 19 Britsche vliegtuigen neergeschoten Het vliegveld van El Cantara Suezkanaal werd door een van onze formaties aangevallen Het gebied waar de vliegtuigen waren ondergebracht en het station werden met duidelyk zichtbaar succes gebombardeerd Boven het eiland Malta verloor de Britsche luchtmacht in een byzonder hevig luchtgevecht overdag met onze formaties vliegtuigen 14 vliegtuigen waarvan twee door onze bommenwo pers en de overige door de vergezellende jagers werden neergeschoten De ook bij verscheidene acties iet nariits aangevallen doelen kregen verscheidene malen voltreffers Drie van onze vliegtuigen zyn niet teruggekeerd Enkele ledeii der bemanningen zijn gered In het Oostelyke deel van xleuUtddeilandscfa Zec w Fd m vijandelijk koopvaardijschip van 5 0O0 ton door een Italiaansch torpedovliegtuig getroffen en zwaar beschadigd Naar van Duitsche militaire zijde t erluidt heeft de vijand in de door hem bezette steunpunten van de stelling van El Alamein ook den tweeden Ju nog taaien tegenstand geboden Tijdèjis het opruimen van steunpunten in dit gcvechtsgebied werden soldaten van een Indische divisie infanterie gevangen genomen In tegenaavallen die gesteund werden door pantserwagens leed de vi and groote verhezen Nadat zy deze tegenaanvallen hadden afgeslagen gingen de DuitschItaliaan sche iroepen weer tot aanvallen over Telegramwisseling tusschen TojO en duce Generaal TojoXde Japanschc minis terpresident heeft den duce het volgend telegram gezt nden I k heb de eer u jnyn oprechte gelukwenschen uit te sprej en voor de schitterende successe n door de strijdkrachten van de spil in de Middellardsjhe Zee en Noord Alrika behaald Ik ben vastbesloten sle s voort te gaan om de Anglo Am rikanen tf onderwerpen door middel van een nauwe samenwerking tusschen Oost en West sterkste bolwerk van de vesting IUKfmarmP K Hatter Do duce antwoordde met het volgende telegram Ik ben u buitengewoon dankbaar voor de woordVi die gij persoonlijk tot mij hebt willen richten ter gelegenheid van het succes van onze wapens in de Middellandsche Zee en in Afrika Dezer dagen is ongetwijfeld een groote stap gedaan in de richting van ëen zekere overwinning Uw besluit te jtryden tot de Angelsaksische hegemonie in de wereld detiritief verd wetien is is ook de mijne Steeds nauwere eh zegevierende samenwerking tusschen de landen van het driemogendhedenverdrag tusschen West en Oost is een zekere garantie voor de overwinning Rede van dr Göbbelf OP DVITSCBE KUNSTTENTOONSTELLING Rijksminister df Göbbels heeft e München in aanwezigheid van het diplomatieke corps vertegenwoordigers van weermacht party en staat alsmede andere persoonlijkheden de groote Duitsche kunsttentoonstelling 1942 geopend In zyn openingsrede verklaarde de minister dat deze tentoonstelling des te imponeerender is daar zij bijna aan het eind van het derde oorlogsjaar kan Wjyden gehouden De aan het Duitsche volk opgedwongen oorlog vormt een aanval op de politieke economische en sociale vrijheid van het Duitsche volfc Het Duitsche volk is door den het opgedwongen oorlog ernstiger djeper en grondiger geworden Tijdens dezen oorlog heeft het zyn ware volkskarakter ontdekt Terwijl het tijdens den wereldoorlog in 1917 zich van zijn innerlijke waarden begon af te wenden is thans aan het eind van het derde oorlogsjaar het tegendeel het geval Ten aanzien van de dwaze pogingen van den vijand het Duitsche volk in cultureele en geestelijke zaken voogdy op te dingen zeide de minister dat dit van de vijanden van Puitschland even oneerlijk als voor het Duitsche volk overbodig was Verhandelingen over zor voor de cultuur moet over het algemeen slechts hii houden die zelf cultuur bezit De Vereenigde Staten die geestelijke en kunstwaarden slechts uit de tweede htmd kennen en tegenover het Duit chc volk de vrijheid van den geest Als een van de oorlogsdoelen proclatneeren kunnen door het Duitsche volk Biet ernstig genomen worden Deze tyd is in elk opzicht scheppend Hijfzal ongetwijfeld tot de rijkste tijdperken van de Duitsche geschiedenis gerekend worden Het ingrijpen van den Führer in 1937 op het gebied van schilderen en plastiek had ten doel de scheidende krachten van het Duitsche volk vrij te maken De groote Duitsche kunsttentoonstelling 1942 bewijst dat dit gelukt is De Duitsche schilder heeft weer schilderen geleerd Deze oorlog heeft het Duitsche volk voor de keuze gesteld om tei onder te gaan of met o imogeUjk achünende prestatie het lot te tsrten Dat de Duitscb kunstenaar zich aan AeT n dwang niet heeft onttrokken bewijst de thans geopend wordende tentoonstelling In de plaats van wilde onbeteugelde uitbarstingen van een ziekelijke fantasie is weer het kunnen gekomen Dr Göbbels sloot zijn rede met het woord van Gnethe Schep kunstenaar praat niet Vyf jaar oorlog in China REDj VAN JAPANSCHEN BEVELHEBBER In een rede ter gelegenheid van den 5den verjaardag van het Chmeesche conflict heelt generaal Hata bevelhebber van het Japansche expediueleger m China verklaard het regieme van Tsjoengking te zullen vernietigen Hoewel T joengkmg thans geheel van Engeland en de Vereenigde Staten is afgesloten aldas Hata staat het den üpbouw van een Oost Aziatische welvaarlsfeer nog in den weg Daarom kan de heilige kruistocht niet tot een goed einde worden gebracht zonder dat het regime van Tsjoengking wordt onderworpen Door hun onophoudelyke aanvallen op de Tsjoengkineesche hoofdmacht hebben de ija an che troepen de voorgenomen gemeenschapschappelijke actie van Tsjoengking England en de Vereenigde Staten legen Japan verijdeld In het bezette Chmeesche gebied wordt de opbouw op politiek en economisch gebied voortgezej waardoor sje nationale Chineesche regeering het bestaan van het Chineesche volk kan Verbeteren De bliksemsnelle Japansclje operaties onlangs in NoordChina ensTsjekiang ondernomen heb bende operatiebases van Tsjang Kai Sj k Vernietigd zoo besloot Hata Het Japansche hoofdkwartier heeft Zondaglniddag de successen van leger en vloot van Japan in het Chineesche conflict v n het begin tot half Juni jl bekend gehiaakt Tsjoengking heeft 2 338 000 ton verloren 7 kruisers 1 torpedojager 12 kanonneerbooten en 130 andere schepen van Tsjoengking werden in den grond geboord of beschadigd en 1480 Tsjoengkineesche schepen gegekaapt Het aantal neergeschoten of beschadigde viiandelyke vliegtuigen bedraagt i W de buit SOOQ stukken geschut 24 200 lk hte en zware machinegeweren 603 000 geweren en 3O00 auto s waaronder tanks en andere voertuigen De Japansche verliezen bedroeden in dezelfde periode 111 000 ton en 240 vliegtuigen Keurafdeelingen der Japansche luchtmacht hebben Zaterdag en Zondag hevige aanvallen gedaan op de vijandelyke bases te Hongjang en Lingling in Zuki Honan Zij vernielden Amerikaansche militaire installaties op het vliegveld te Hengjang eji brachten de Amerikaansche luchtmacht in China ernstige verliezen toe by een luchtgevecht lioven de stad aldus Domei Het lidmaattcfaap van het N A F Van bevoeede zyde wordt raedegedeekl Het Nederlandsche Arbeidsfront vervult een zeer i elangryke sociale taak Het wil voor dien Nederlandschen werker binnen het raam der economische mogelijkheden de best mogelyke lev ensvoorwaat den schepen Zulks komt o a neer op het do i ontstaan van betere art e dsvoorwaarden in den ruimeiten zin van het woord Reeds thans zyn enkele van deze gunstige voorwaarden verkregen en andere zullen volgen Hiermede zijn niet alleen diegenen gediend die lid zyn van het N A F doch ook de werkers die dit lidmaatschap niet bezitten Een tegenstelling is hierdoor echter g hapen tusscherf de leden en nietleden die in strijd is met de onverbrekfelyke eenheid die alle werkers behooren te vormen Tevens brengt de se tegenstelling een ongelijke vcrdeèling van lasten mede Alles toch wat door of met medewerking van het N A F verkregen wordt is slechts te bereiken doordat zij die deel uitmaken van het N A F niet alleen de rechten doch ook de plichten van dit lidmaatschap aanvaarden Deze plichten zyn infeite echter de plicbl i van alle werkers In dit verband wordt wel eens gewezen op de ontwikkeling in Duitschland en met name een parallel getrokken met het lidmatschap van het D A F De uiteindelijke beslissing over het al of niet Ud wojden van het D A F Ijgt by den Duitschen werker Een ondernemer of bedrijfsleider kan als drager van de boogpte verantwoordelykheid in het bedryf van al zijn medewerkers verlangen dat zy hun krach ten teo volle inzertten voor de bedryfsgemeenschappen waarvan zij deel uitmaken Hij kan In het bedrijfsreglement dat na verkregen goedkeuring van het DJ F wettelijke kracht heeft gekregen de bepaling opnemen dait al zijn medewerlm van drai jongsten leerling tot den directeur lid moeten zijn van het X J Hij kan aMus handelen opd t hij er n er van zij dat alle werkent die proKteeren van de sociale vêrtjeteringen welke het D V F oök voor Hen hetóR weten te bereiken mettepflaad toonen dat zy zich van hun verplichtingen bewust zijn I EEN mensch gaal op reis om elders datgene te zoeken waaraan hij m zijn woonplaats achteloos voorbijgaat Het is waar Wy moeten erom lachen zóór waar is het Maar van levenskunst getuigt het niet Want d e levensl unstcoaar laat zich niet zoo door het taaie ongerief des dageüjkschen levens in beslag nemen dat hem de schoonheid van zijn eigen stad ontgaat Laat ons de stemp ltocht gebruiken immers zij is ervoor om ons zelf weer eens wat levenskunst te leeren om onszelf te vernieuwen en onze woonplaais te bekijken met de verraste en verrukte oogen van een vreemdeling Lezer wij gaan vandaag het groene Haagje verkennen zijn bosschen en zijn parken en zijn buitens Met zevenmijlslaarzen maar goed U heeft ruim drie maanden den tijd en wy slechts weinig ruimte Waar Jbuden wij beter kunnen beginnen dan in het Haagsche Bosch met zijn rijke schakeenng van oud en jong geboomte en zijn blinkende vyvers Zie hoe zich van die scheefgezakte treurwilg het heerlijk groen als een cascade in het water stort En hoe de jonge moeders met hun kinderwagens langs de boorden gaan overtogen door het blyde morgenlicht Oude dametjes de zwarte mantels gegarneerd met een toefje paarse viooltjes schuifelen zoetjes voetje voor voetje door de halfschaduw der looverlaantjes en op de banken zitten oude mannetjes te redeneeren en winden zich op en hebben de wijsheid m pacht Landelijker is het park Marlot met zijn doorkijkjes in den polder en al te landelijk doet het aardappelveldje aan waarin Gerda en het rendier zich kennelijk niet zoo goed thuis voelen als op hun weitje vroeger Ze staan op hun sokkel als op een vlucht heuvel te midden van het gewoel van den productieslag Maar om hen heen bloeien nog allerwege wit en paars en rose de heesters en dat is een llefelyk geziohit Dezelfde pastorale deugden als Marlotheeft het kleine Arendsdorp hoewelhet door hooge huizen omringd is Want dat vergeet men heelcmaal alsmen dat slootje met zyn gele plompenziet en die wcideveldjes mot hun boterbloemen In het Rosarium gaan wij kyken als de dahlia s in btóei staan in alle kleuren en vormen oodat men haast niet gelooven kan dat zy alle tot een soort behooren Die weelde voor het oog begint bij het A P C gebouw en wie het Rosarium niet wee dien wyzer de bloonen den weg DE CANNENBVROH ALS VOORBEELD Hedenavond spreekt Max Blokzijl van 21 00 21 16 uur via den zender Hilversum n in zijn politiek weekpraatje over het onderwerp De Cannenbur als voorbeeld VERDRONKEN Te Velsen zijn gistermiddag twee personen bij het zwemmen in het z jkanaal B verdronken De 19 jarige A Tromp te Zandvoort liet zich aan ew roeiboot voorttrekken Het touw brak en de jongeman verdween in de diepte In de onmiddellijke nabijheid van deze plek is korten tijd later de 31 jarlge A B wonende In de IJkenstraat te IJmulden Oost bij het zwemmen verdronken r Gistermiddag is bij het zvïenunen in de Waalhaven te Rottei dam de 14 jarige Piet Wyntjes wonende in de Slaghekstraat verdronken Hoe wel de jongen door burgers spoedig uit het water was gehaald mocht kunstmatige ademhaling niet meer baten EEN TOCHT langs parken bosschen 4 en buitens De Nieuwe Seheveningsche Boschjes hebben dadelijk een heel ander karakter dan het Bosch Marlot en Arendsdorp Er mag nog loofhout staan maar wij loopen er op dennennaalden en langs schelpenpaden en de fijnproevers van het leven die ook met neus en mond en oor genieten ruiken de geur van hars en naaldhout proeven het zout van de zee op hun lippen en hooren thans in de toppen der boomen een ander verhaal dat de wind alleen aan dennen vertelt In de oude boschjes klinkt datzelfde verhaal rondom de waterpartijen die een verrassend parklandschap bieden zooals U dat ziet afgebeeld op de alliches van verre dure plaatsen in het buiten land En nog stroomt de zeewind door de dennetSkken als we ons in de boschjes van Poot bevinden waar overwegend naaldhout staat waarvan de stammen bovenaan als rood koper kunnen gloeien in de avondzon Verder naar het Zuiden vinden we Maer en Bosch met oud hoog hout rondom een binnenmeer zooals onze duinen er vele gekend moeten hebben voor de dorst der steden ze had uitgedroogd met waterleidingwerken Waar nu het aardig uitzicht op Kijkduin is dat als een kafferkraal achter de duinen ligt dat men nog slechts terugvindt op de doeken van de oude meester die onze duinen nog groen en sappig hebban gekend En nu komen wij op ean buitengoed waar de wind ruischt in het gebladerte van heel oud hout waar de zon speelt met het groen van eik en beuk waar rhododendrons bloeien tusschen het onderhout en langs de vijvers waar zonlicht wemelt op èen grond van mos en dorre blaren waar slootjes overhuifd zijn door een groen gewelf en waar de vogels trimbleeren zonder tal Dat buitengoed is Ockenburg l èoHUt Wlaan 8 ♦ I Zon op 5 26 onder 22 02 f Maan op 2 09 onder 16 14 i 5 Men is verpHcht te verê duisteren van zonsondergang i tot zonsopkomst p Lantaarns van voertuigen é moeten een haH nor nr zonsS ondergang ontstoken worden K 718