Goudsche Courant, maandag 6 juli 1942

MAANDAG 6 JULI 1942 MIDDENSTANDSDIPLOMA HANDELSKENNIS Voor het examen jniddenstands diploma handelskennis slaagde de heer Nico de Wit SLACHTOFFEA VAN EEN ONBElV AKTEN OVEKWEG Zaterdagvoormiddag is langs de spoorbaan In de nabyheid van blokpo t II bp de grens van Reeuwijl en Cirouda het lijk gevonden van den 57ja Hgen oudbrugwachter B D Boere gewoond hebbende Christiaan de Wetstraat 13 alhier Een onmiddellijk ter plaatse door de Goudsche politie ingesteld onderzoek wees uit dat de man op den onbewaaklen oveiwcg aldaar was gegrepen en ongeveei lioo derd meter meegesleurd door den trein die komende uit Utrecht om 1024 uur te Gouda arriveert Het deer lijk verminkte stoffelijk overschot is per auto van den G G D naar het van Itersonziekenhuis overgebracht NOG ZONDER VISCHVEBGUNNING Van de met 1 Juli verplicht gestelde visch vergunningen zijn er op het politiebureau inmiddels 1200 uitgereikt Dit vrij groote aantal is echter blijkbaar nog niet genoeg want Zondag viel de eerste bekeuring wegens overtreding van die bepaling Eleze betrof een voorwerker van de Heide Mij die trachtte zonder in het bezit te zijn van een vergunning een maal vischjes te verschalken Wl d ifAtSilEUIIt iieeiiilaind NEOBN UEDEN DIT ONDKBWUS niNGKN De Commlwde voor HeemJcunde welke i r den B irfemee ter waarnemer van de taak van B en W is in e iaU tartMtt att Men wette bH voorkeur hoofdzakelijk afkomstig zijn hM ooderwüakringen die dooi den bur eneetl r wmien gekocen Ook de MuiwtWnc van dm voordttcr en den lecretM neUedt droor den burgcmeesMC De ourifemeeslcr zoowel ck de wethouder van Onderwij worden teeds In kennta gentcld van de vergaderingen en andere beUuijrrUke werkzaamheden der cananijsie Xte wethouder van Onderwy is bevoefd de commissievergadcrin en bU 4e wonen Voor de v r aderin en der eonuniasie wordt van ge niee nteweg koatekx een verwarmd en verlicht lokaal ter be chikkin gesleud terwijl zy een gemeenlelljke subsidie ojvtvangt tot het bedrac dti noodig i voor de voor d tiitoefeniai van haar functie noodxakeUJfce onkosten Voor uitgaven in eens van meer dai S is toestemming van den Burgemeester noodi De eonunissi bestaat thans uU de volgende heeren Dr A Schcü rond voorzMter dr C C Koete secretaris D Dullemond P E van Bemntjel 3 H Carlier B Swanpniburt G C Helbe en dr H Hielkema Goudsclie Industrieen Huishoudschool INVOERINfl DER VAKKEN TEEKENEN STOrVRKRIEREN EN LICHAMEUflCK OEFENING De Burgemeeetet waarnemende deiaak van den C5 mcenteraad heeft bijïün besluit van 1 Juli 1942 gunstigbeschikt op een verroek van de Verecniging lot oprichting en instandhouding van de Goudsche Industrie enHuishoudsdiool tot Invoering van devakken leekenen en stofvensieren enlichamelijke oefening en derhalve deinvoering dezer vakken krachtens art 25 der Nijvtrheids onderwüswet noodig geoordreld Commissie van Toezicht op de Stedelüke Musea Db Burgemeester waarnemende de taak van B en W heeft by besluit van 30 Juni j l benoemd tot lid der Commissie van Toezieliil op de Stedelijke Musea tevens Librijemeester den heer Dr H Hielkema rector van het Stedelijk Gymnasium De heer A Aeclcerlin benoemd tot burgemees ter van Zwündrecht Het iiigang van 1 Juli 1942 is door den burgemeester eervol ontslag verleend aan deff heer A Aeckerlin Ie klerk ter gemeente secretarie op arbeidsconlrac chef van het Kabinet van den Burgemefster in verband met dien benoeming tot burgemeester van Zwijndrecht iUDBGERJLUKE STAND Geboren Dirk Teunis z van P G Zorg en E P Groenenburg Johannes Bernardus Anna i van Th A Rodenburg en M J Jaspers Johannes Leendert z van J van der Linden en M Haddeman Eduard Ronald z van A Moonen en H Kprber Adriana Aaltje d van L Galis en A van Tot Grertruida Willemina d van N de Wit en A Luiten Johanna Theodora Maria d van H F van Oijen en M Wildenburg Geertrui d van KI van Veen en N Hoogevorst Ondertrouwd J C Zirkzee en M A de Rooij J Toor en J C van der Starren A van Eijk en J Oudijk Getrouwd J H van Eirk 28 jr en A de Kooter 21 jr Uit vroeger t den J E OOITDSCnE COUKANT MEI DDE 7S JAAR GELEDEN De plechtigheid van de heiligverklaring der Gomimsche martelaren en de viering van het eeuwfeest van den H Pptrus hebben op 29 Junij te Rome met veel Unster plaats gehad Er waren lOO OoO vreemdelingen samengestroomd om de feesten bij te wonen Niet minder dan 420 bisschoppen en 45 kardinalen waren tegenwoordig De Paus werd wet groote geestdrift begroet 5 JAAR GETREDEN Den hier J Prinoe med pandidaat alhier is door de faculteit deir geneeskunde aan de Rijksuniversiteit te Utreeht de gouden medaille toegekend voc zijn antwoord op een door die faculteit uitgeschreven prijsvraag Daarbij wtrd verlangd eene op eigen proefnemingen steunende kritii k van de onderzoekingen van E Htubel omtrent het herleven van het hart uit een toes and van schtjnbare volkomen lUkverstijving Op den 3den Dir s iag der maand September 1892 wordt het oortl l der faculteit afgekondigd en de gouden medaille den heer Prince in het openbaar uitgerikt 2S JAAR GELEDEN Uit een advertentie Notaris J P Mahlstede te Bergsmbacht zal op Woensdag 4 Jul 1917 te 10 uur in De Harmonie aan de Markt te Gouda m contant geld in het openbaar verkoopen onpvcer 90 000 oude siïaren waaronder bekende prima merken w AAR ANN EER Bennie B laawa f OndeneeCr A IM S O S Aanvaric I IS our Zaievdag vanaf 6 nur SchouwburgBioscoop De getrouwde verloofde Magda Schoeider Paul Uorbiger Bosita Sorano Aanvang 8 15 uur Zondag vanaf 3 30 u Thalla TbMier Wilbr Font t operette noei Willy Forst Maria Holst Paul Hörbigcr ea S Jou 7 nur Geboaw O am teMlke Gezondheidsdienst Spieringstr 111 Medische sportkeuring Jall aiir Kaaslmln JaarvergaderingAlgemeen Ziekenfonds Goudsche Vereeniging voor genees heel en verloskundige hulp Jtdi 7 nor n m kantoor Land enTDiabaMwbank N V Crabctbstraat 3t Buitengewone vergadering aandeelhouders Il Juli 2 nar ojn Centrale Kopsdwal Aanvang afstandmarsch voor H L O examen 11 Juli Wandeltocht H L O AFOTHEKER8DIEN8T Eteeds geopend des nachts alleen voor recepten F A Dee Westhaven 14 v V 2 stig deelnemers slaagden voor H L O examen Zaterdagmiddag werd op het OlymfHa terrein en in de gymnastiekzaal van de Centrale Kopschool een gedeelte van het jaarlijksche H L O examen afgenomen Dit examen waaraan een ieder die outder dan 14 jaar is kan deelnemen dat dient ter verkrijging van het H L O diploma bestaat zooals bekend uit een aantal vaardigheidsproeven of het gebied van athletiek gymnastiek witlrüden zwemmen en wandelen Tegenover 135 deelnem s vorig jaar waren er nu ma r 60 candidaten waaronder 15 dames Verscheidene van Jicn kwamen voor het eerst doch meerderen Jegden voor de tweede derde één zelfs voor de vierde maal de vaardigheidsproef af Telde vorig jaar de oudste deelnemer 62 lentes nu was 46 jaar de uiterste grens Do overgroote meerderheid bestond trouwens uit jongeren De opgaven waren voor athletiek 100 of 80 met r hardIoap en binnen een geleiden tijd verspringen minstens een bepaalden afstand hoogspringen boven een minimum maat balwerpen ep kogcistooten eveneens over een ten minste gestelde lengte De gymnastiekproeven bestonden voor heeren uit paal of touwklimmen en voor dames uit bvenwichtsboomloopon Voor de fielsopgave werd ditmaal met het oog op de bandenslijtage niet verei cht een gegeven atsiand binnen een bepaaMen tijd af te legden doch slechts het leveren van het tiewijs die kunst machtig te zijn welk ondprdeel eveneens Zaterdag op het Olympia ter rein werd afgewerkt Voor dit gedeelte van het examen dat afgt nomcn werd door den heer J Ph Bom inspecteur voor lichamelijke opvoeding en secretari s van de Goudsche commissie voor H L O bijgestaan door eenige medewerkers slaagdfTi alle zestig deelnemers Aanstaanden Zaterdag zullen zij hun bekwaamheid in het tippelen moeten demonstreeren met een marschprertatie van 15 tot 30 K M naar gelang van de leeftijdsklasse waartoe ze behooren De zv einproeven kunnen de candidaten op willekeurige tijdstippen in den loop dezer week ten overstaan van den badmeoster afleggen met uitzondering van hen dieZaterdagmiddag te opfrissching na de athletische inspanning in ü Breevaart hun zwemcapaciteiten met goed gevolg demonstreerden Benoeming Ie klerk Gemeente secretarie Ib plaats van den iieer A Af ckerlin is door den burgemeester benoemd tot Ie klerk ter gemeente secretaris op arbeidscontract en chef van het Kabinet van den Burgemeester de heer B W P Acke te s Gravcnhage Adviesbureau van den Ned Volksdienst A s Woensdag 8 Juli zal er door den Nederlandschen Volksdienst een adviesbureau voor Moeder en Kind worden geopend Op dit bureau kunnen alle ouders raad en inlichtingen krijgen over alle moeilijkheden die zich in het gezin kimnen voordoen Het bureau dat in het Raadhuis is gevestigd is eiken Woensdag geopend van 10 12 en van 2 4 inir TH FURRER t Trai gevolge van een ongeval door een duizeling bevangen viel hiJ in zijn woning in de Gravin Jacobastraat van de trap is Zaterdagmiddag in de Wijkverpleging waarheen hy was overgebracht op 58 jarigen Icef liid overleden de heer Th Furrer Jarenlang had de heer Furrer een kapperszaak aan den Grpeneweg en nam hiJ aC ef aandeel in oe kappersorganisatie riij was medeoprichter der afdeeljng Gouda van den Ned Kappei sbond had daarin aanvankelijk een gewone bestuursfunctie en was daarna gedurende 14 jaren voorzitter der afdeeling Bij zun afscheid werd hij tot eereUd benoemd 0e thans overledene was ook builen don kring zgner vakgenooten mede dOOT zijn talrijke relaties als assurantiebêzOTger een bekend en gezien man De leraardebcstelllng van zUn stoffelijk Overschot zal piaa ts hebben a s Dinsdagmiddag op de R K begraafplaats Vertrek van het sterfhuis te I uur m vmmf m fm mm tt mm m mmmimm im Ê mmmtmmmmemÊitÊmmmi m m a mtm m i i mim imm mpnumentenzoRq fO mO n LANDICHAP van ZUID HOLLAND Wat de Monumenten commissie deed ooor Gtmda en otngeving H ET vcning der UooumCnteD Oommiatie dut over iwt atgeloopen jaar in togenstelMng met het fraai uitvoerde overzicht van vorig jaar in aoberen vorm is verachenen in het jaaarverslag tan het Instituut Stad en landschap van Zuid HoUiwd bevat veel tateressants waaraan in breeden kring bekendheid venüent te worden gegeven De eommistie weHte bestaat i it de volgende heeren ir S H Koffel voorzitter Detft G C Hclbers secretwia Gouda prof irM J Grahpré Molière Wassenaar prof N Lansdorp s Gravenhage H v de Kloot Meybung s Gravenha e ir J A Kuiper RoUeraUnn vermeldt omtrent haar arbeid in Gouda en verschiUaide gemeenten in deze om vini bet volgende Oude gcveb het ijtaariMyaartJe het Cathariaaga huif da BeakeaBOlen fa de Agaleteafcspel te Oaada De fraaie rijk met andsteen versierden gevel omstreeks 16W van het Ouden vrouwenhuis of Elisabetliagasthuis in 1939 afgebroken Meef genummerd m de kelders onder bet koor vao de kapel van bet Caliiarina Gasthuis opgesls cn Ook het praohtigie Lazaruspoortgebouwtje uit 1009 eveneens gemmvmerd afgebroken werd in een van de andere gubouwtjes van het Gasthuiacomplex ingeblikt De rijkste natuursteenen Lod XVI onderpui der st d zie jaarverslag 1939 40 der Prov Monumenten Comm sie verkeert op het terrein van Gemeentewerken in dezelfde omstani heden De plannen voor de restauratie en de inrichting fot museum van het Cattoarjjna Gasthuis kwamen nog niet tot uitvoering Inmiddels bestaat er gegronde hoop dat een t escheiden aanvang zal worden gemaakt met de werkzaamheden De oude gevelste i 1617 van het pijpenmuseum D Moriaan keerde na een tachtig jarige afwezigheid op haar oude plaala in het fries tusschen de beide prachtige mannen en vrouwen koppen terug Het laatste overbiyfsel van één van de twee Watermolens die Gouda in de 17e eeuw rijk was De Betikmolen op de Vecrstal werd dit jaar voor aanleg van een verkeersweg gesloopt Dit in deze streken merkwaardige bedrij f smonument werd gedreven door et n scheprad dat door inlating van IJsselwater in beweging werd gebracht Alleen het zware bintwerk en de inlaat waren nog aanwezig Bü de sloop bleek een zijmuur tevens dé muur van de oude waterpoort te ziJn geweest De natuursteenen boekblokken van de eens zoo prachtige poort werden daarin gevonden Bestaarttle van de Agnietenkapcl en veder inrichting tet kerkgebouw Vo r de Agnietenkapcl nu weer eenige jaren gebruikt voor den distributiedienst is thans een bestemming gevonden waarbij dit gebouw zün kerkuilerlük zal herkrijgen Het is een geluk voor het stadsbeeld van Gouda dat een dergelijke oplossing mopelijk is en dat i aai nboven deze kapel nu de Pauluskapel met de laatste resten var het klooster van de C Hatiebroeders weldra zal verdwijnen iden behouden Fraai aptiek kerkmeubilair kan daarenboven dool de kerkelijl gemeente die de A ietenkapel wil betrekken worden verworven waardoor de stad weder een bezienswaardigheid rijker zal worden Reatannitie Boerder ia BerganbaeM Reeds in 1924 traditte de voorma lige Provinciale ZuidHollandscheArcheologische kommissie tot een restauratie van de met zandsteenkopjes en gesmede muurankers versieirde uit 1661 daleerende voornameboerderij te geraken Eerst door den aankoop door den heer W v Vliet J Czn te s Graven hagc met het doel om dit gebouw te behouden is een restauratie moge lijk geworden Deze wordt thans met Rijkssubsidie uitgevoerd Dit M dB tweede boerderij van denzelfden eigenaar welke wordt gerestaureerd reerdHet gebouw dat in zijn interieur de 17dc eeuw zoo goed bewaarde zal een aanwinst worden voor de gehecle Krimpcnerwaard Beataaratie BeerderU In BerhenwtDude De restauratie van de boerderij B 16 te Berkenwoude kWam in 1941 met een subsidie der Provirciale Monumenlencommissie gereed De fraaie gevel uit 1667 is van zijn pleisterlaag ontdaan waardoor het metsttlmozaïek in de boogvullmgen weer zichtbaar is geworden terwyl alleen de bovenlicliten van dè oorspronkeliike kozijnen van glas in lood zijn voorzien ben eden vormen de luiken de eenige afsluiting Plannen tot restauratie van de Baer dertien Usseloord en 4lnstbovea ie Gonderak Planrien van den eigenaar om de monumentale boerderij Usseloord in Goudcrak te laten herstellen kwameji niet tot uitvoering omdat het Waterschap bezwaar maakte tegen het behoud van dit gebouw dat voor een deel in het dyklichaam is gebouwd Het hierop gemaakte ontviferp voor een nieuwe boerderij voldeed in geen enkel opzicht aan de eischen die men aan een dergelijk bouwwerk in deze streken moet stellen Des te meer werd nu ingezien hoe zwaar het verlies van dit zoo monumentaal het landschap béheerschend gebopw züu wezen Daarenboven is het een typische combinatie van boerijerij en boerenwoning uit omstreeks 1760 voor den landheer met zijn merkwaardig statigen ingang aan de achterzijde van het breedere vooihuts Inmiddels wordt het voor mogelijk gehouden dat door waterstaatkundige veranderingen aan den IJssel achteruitzetting van het gebouw niet meer nood ikeliJk is en Iwopt men de forsche boederij te behouden waarna restauratie mogelijk is Ook de nabij gelegen Boerderij Rusthoven dient behouden te blijven Btet Ue eeuwicbe aorwerk uit dea topgevel vaa het Raadhuis te Haastrecht verwilderd In Haastrecht werd het aardige 18de eeuwsche uurwerk met één wijzer uit den topgevel van het raadhuis verwijderd en vervangen door een modem uurwerk met twee wijzers Het is jammer dat men dit heeft gedaan een typische noot in het dorpstieeld is hierbij voorgoed verdwenen Daarenboven ontbrak de noodzakelijkheid omdat het torenuurWerk vlak bii is De belde molens en de oude kerk te Ouderkerk a d Usel De steenen korenmolen nipt stelling De Druiventros aan den dijk moet noodzakelijk worden hersteld wil hij behouden kunnen blijven pok de houtzaagmolen De Hermina heeft voorzieningen noodig Beide molens vormen een prachtig rivierdoTp8bcel f dat deze sieraden niet kan missen Het gemeentebestuur i laatste een bij Jrage voor restauratie op de begrooting Met de vereeniging Th Hollandsche molen zal nu alles worden gedaan om dit prachtige Hollandsche landschapschoon te behouden De oude kerk waarin de graftombe van de bekende verdienatclijkevcidhceren uit het geslacht Van Nassau la Lecq heeft een restauratiedringend noodig waarbg de thans achter het orgelbouw in het koor weg gestopte graftombe weder uit de kerk zichtbaar moet worden Denoordgevel van het dwarsschip hangt l edenkclijk achterover Vooreenige jaren is de Zuidgevel op onoordeelkundige wijze vernieuwd waardoor het exterieur schade heeft goJeden Moge by een restauratieook deze parlij aestbctisch worden herzien Door de gemeente wordt met een Rijksbureau voor de Monumentenzorg overleg gepleegd om den doorgang met fraai kruisgewelf onder den toren te restaureeren opdat deze weder een w ardige hoofdingang wordt van deze fraaie kerk Het nieuwe boelijaar dar i rehoppll Is aangevangen met an totaal vsrxaksrd badrog van ruim 6 Milliard MUMN In hel afgeloopenboa Mlr rd schade erkend tot een totoal bedrog vpn meer dan 6 Hilliaen OUIDIN Veegt eek ttw belang bQ h greela geheel an neeoil deal in de atoad graelanda r ial ee a p reldlagl t Vraagt hllchNngen bq ihf ASSURANTIEUZOKGER l VIEK 8IGARETTENDIEVEN Terzake van diefstal van duizend sigaretten heeft de Goudsche politie Zaterdag drie Goudsche vloerleggers en n slagcrsknecht uit Gouderak aangehouden De sigaretten waren ontvreemd uit een goederenwagon op het i wor wegemplacem en t BEN WANDELAAR MET EEN DWAZEN INVAL Eenige consternatie vegwekte gisteren een man die op den Kleiweg wandelde met aan zijn enkel een ketting waaraan ffig roomde kraan was bevestigd TW zonderiinge tippelaar werd door een Burveilléerende agent aangehouden etr met eenige moeije naar het politiebureau overgebracht Daar verklaarde de man die uit Rotterdam afkomstig bleek dat hij deze wandelmethode als sport beoefende Daar hem niets strafbaars ten laste kon worden gelegd is hij na verhoor weer heengezonden MULO EXAMENS Voor hei Mulo examen zyn te Rotterdam geslaagd voor diploma B J Groenendijk te Gouda voor diploma A T van Deudekom te Boskoop voor annvuUingsexamen O D Rehorst te Berkenwoude SPORT WATERPOLO De eerste uitwedstrijden van G Z C MERWBDE I G Z C I 3 3 Zondagmiddag speelde G Z C den eersten uitwedstrijd van dit zomerseizoen in het zwembad De Groene Plas te Dordrecht tegen Mcrwede Reeds vrii spoedig na het begtruignaal nam Merwrede na een goed opgezctten aanval de leiding met een onhoudbaar schot 1 0 Lang profiteerde Merwedc echter niet van dezen voorsprong want Wout den Boer gaf hoewel zwaar gedekt den Dordtachen doelman het nakijken 1 1 Na eenige vergeefsche aanvallen van de zijde van Merwede deppneerde Wout den Boed den bal weer in het vijandelijke goal 1 2 Deze stand bleef tot de rust ongewijzigd Na de hervatting maakte de midvoor van Merwede den stand gelijk door een hem toegekenden vrijen worp rechtstreeks op het doel feilloos in te schieten 2 2 Hierdoor aangespoord ondernam Merwede enkele goed opgezette aanvallen waarvan een resultaat opleverde 3 2 Nadat de G Z C voorhoede de breukvastheid van het hout van het Merwedegoal met diverse keiharde schoten beproef had maakte Aart van Weelde met een fraai schot den stand weer gelyk 3 3 Spoedig hierop klonk het eindsignaal Het Goudsche zevental wa in dezen wedstrijd niet erg op dreef De oorzaak hiervan ia misschien voor een deel te toeken in de lange wandeling in het gloeiende zonnetje vanaf het station naar het zeer landelijk gelegen zwembad ATHLETIEK VIRX8 StlCCESSBN IN DORDRECHT 5p de gehouden Regionale Athletie wedBtrijden georganiseerd door S V V te Schiedam boekte meerdere leden van Vires et Celcritas fraaie resultaten 80 M hardfc pen jongens lot 15 jaar Ie R van Deest 10 sec Verspringen jongens tot 15 jaar Ie R van Deest 5 20 meter verspringen tot 18 jaar 2e W Verboom S 95 m verspringen jongens tot 18 jaar 4e K van WilgMi 5 83 m verspringen heeren klasse C Ie H Verv ort 8 16 m 800 m hardloopen heeren klasse C 3e L Dekker 4 min 34 4 sec 00 meter hardloopen heeren 5e B ten HTouting 4 min 38 6 sec 3000 m h eren klasse A Ie A de Ruijter 9 min 26 8 sec ROEIKM Tw 0d agscli roeiti van d Roei m Z vweenigiiiir Gouda Wind zon en water hebben de twee daagacbe roeitooht van de MGoudaclM Roei en ZeilvereenigiBg tet en ongekend genoegen gemaakt Zaterdagmiddag 1 uur voer de uit veertien schepen bestaande vloot uit Over de Rmiwüliadi piaaacn wmnI naar de Wiericke getrokken waar de booten over den dijk gedragen werden Via Wierickeacfaana werd de Oude BiJa bemikt die tot Bodegraven wtid afgevaren waarna werd geschut Een en ander gaf wel eenige raoeilykheden in de ranke i ootjes Na nog wat rorfdgfvaren te hebben wenden de booten voor den nacht op de werf van de Kaashandel Maatschappij Gouda to Bo iegravin opgelegd Per Jan Plezier werd onder groet hilariteit de terugtocht aanvoord Zondagmorgen te 8 uur vertrok da uit S0 deelnemers bestaande groep weer per paard en wagen naar Bodegraven Over Ouden RiJn en Ziend ging de locht nu naar de Nieüwkoopsche plasse n waar de maag werd versiterkt en gezwommen wcixl Via de Meye en Ouden Rijn werd de sGra venkoopsche plas bereikt waar even werd uitgeblazen Roodverbrand kwamen de deelnemers weer aan het clubgebouw aan PUATSELIJK NIEUWS Boskoop DIEFSTAL VAN MIUTAUt GOEDEREN Tegen een inwoner dezer gemeent IS door de politie procce verbaal opgemaakt wegens diefstal van militaire goederen Eeij en ander bleek a komstig te zijn uit het te Woerden ge vestigde centraal magazijn ZOMERUITVOEBING HARMONOt JEXCEL8IOR Onder leiding van haar directeur den heer Max Weil gaf de harmonie Excelsioi in het R K vereen gebouw haar zomerconeert Het met zorg gekozen muziekprogramma iterd keurig en vlot afgewerkt Medewerking verleende het variété Oerzce uit Rotterdiam dat er mede toe heeft bijgedrajjen dat deze avond uitnemend i geslfagd coöP vereenigIng 0E BosKoopscne veiling Rozen per bos Queen Mary 1 50 Windland 0 80 1 70 Ellen Poulten 0 46 094 Briarelif 0 50 0 80 Better Times 0 60 0 90 Sweet Heart 2 60 3 40 Juliana 0 80 Jules BoUche 1 40 Gloria Wundi 0 40 0 60 Inqar Olsaon 0 80 0 90 Vierlanden 1 20 1 60 August Noack 0 36 0 55 RosalaiMJLia 0 90 1 10 Butterfly 0 70 1 20 Elii Poiilsen 1 60 2 00 Pechtold 1 40 1 80 Edith Helen 1 30 1 70 Florex 1 70 1 90 Rosa Mundi 1 40 Orange Triumph 1 60 1 90 Hedley 1 70 2 50 Gemengde rozen O 30 0 50 Diver 9en per bos Clematis Durandi 075 1 10 id Mur Ie Outre 4 20 Korienbloemen 0 08 Delphinium 0 24 0 45 Lelies 0 50 0 85 Campanula 0 39 0 68 Lathyrus 0 18 0 23 Violieren Dubb 0 90 1 30 id Enk 0 21 GEVONBEN VOORWERPEN TwA portcmonnaies met inhoud blauwe ceintuur bleutelbos jongensjasje mcLsjesmuts vulpen jong konijn en oud heerenrijwiel Inlichtingen politieburoau MIDDELB HANDELS AVONDSCHOOL Slotting eunraajaar IMl 1M2 In tegenwoordigheid van het bestuur en de commissie van toezicht heeft de einduitslag plaats gehad met uitreiking van diploma s van de Middelbare Handelscursus over het seizoen 1941 1942 Na opening der bijeenkomst doior den voorzitter den heer H A Boekraad deelde de directeur de heer Rozenmeüer de uitslagen mede Van de Ie naar de klasse werden bevorderd 21 leerlingen w o 5 voorwaardelijk Vyf werden afgewezen De leerling R P van Pruisen werd met lof bevoo derd Bevorderd zijn A J Bonlekoc A L Brand K Kocmans P M Groenendijk Reeuwijk G de Groot J A Heemelaar P Kalkman A de Knikker Waddinxveen R P van Pruisen met lof F Stolker H C Streng H J van Veen N M Vermeulen BE A Verstege G C van Vliet Th Rodcnbug A Schoemaker H de Regt C Th van Leeuwen Reeuwyk A J van Lent en W den Ouden Waddinxveen Van de 2e naar de 3e klasse werdenbevorderd J Boer M Brune J Hoogendoom Hazerswoudc W Kersbergen met lof M van Kleef W daLeeuw Waddinxveen H Pos J Ramp en P Verknde Een leerlingwerd voorwaardelijk bevorderd Afgewezen geen Daarna werd overgegaan tot het uitreiken der diplomia ajn hen die d 3 jarige cursus met goed gevolg hadden doorloopen De diploma s werden uitgereikt aan Mej A Verhagen J Brouwer G de Groot B Mathot A Oudijk en D Qudijk Waddinxveen J Poot Zwammerdam J Stneng A Verlaan K van Vliet L van der Zon en C Verkade Alphen De heer Bozeraeijer wenschte allen geluk en uitte de hoop dat zij steeda hooger mochten klimmen op den maatschappclijkcn ladder Tenslotte deelde do directeur nog mede dat het Middenstandsdiploma Vestigingswet Kleinbedrüf tot op heden is behaald door V van der Zon J Brouwer J Korver en B Mathot Nadat nog de heer C Hoogcndoorn eenige vriendelijke woorden had gesproken sloot e voorzitter de heer Boekraad deze bijeenkomst