Goudsche Courant, maandag 6 juli 1942

MAANDAG € JUU 1 Oetronwd B A KBTTUat ca AIWY C H M 04 T WLD Dt Heer cc Mawonr B A Kbttl n VM de TCie HüMavaa tM kwcrfdUBc b JwB bnreISk eadcfyiMdea Oouda e idl 4Z Nooidetatnat 90 OanfcbalHialng Voor de 100 lalr lM bewKiea van belanntelUng weikelk bQ da berdeapdBg van nqa 40Jarig ambUjuMieum op 1 dezer rnocM ontvaBgen bctaig ik allen mede naniens mijne ecMgeooote en kinderen mtin liartelijken dank N CM KOCH Q S MAÏSON FURRER DUüdag GESLOTEN Tm OATB Maagdarm JicMig rlieuaiatisclie tisclieen Zenuwziekteti is nitslultend Deodardaa Juli AFWItia Rotterdam Eeadrachtsweg 65 Ba MtlSJI V d en n liavr P d netjes kunnende werken ea bekend met koken TwuQver NIc WItsenkade 6huia Amsterdam C MEOE TREKKER lEZOCHT voor trektocht op tandem N Brabant en Limburg Week 27 JaUl Aug ± 20 jaar Sopbiaatraat 30 Qouda ievraagd een MET DAailEISJC zelfstandig kunnende werken boven 18 Jaah Coed loon sZondaga vrf AanoMMen raal Plariawag SIC Een ffijno fi stocht iktmt U Mkei bederven do eens goed te nallalaa 6iel van Waas go m m tm 3297 snaken met de vacantic maar laat deze niet door pechl Daarom doet U goed Uw rjjwiel eerst lata ea altwandia aboanaiakan al door miach leven spreekt uit de zéér ernstige en in ons land unieke waarschuwing aan hen die het qwUetje met de fictieve althaois onbekende waaiden der Indische aandeden sp en Deze pathologische beunvemAünsel i roepen ate de hermndring op aan dn beenden tulpenhandel in de 17e eeuw óók een Hollandsch versi nsel toen echter was er geen centraal instituut dat het belang vui het gelieele volk voor oogen met atrufe hand aan deze gevaariyke ielereü een einde kon maken ts den belegger die initiatief had op andere en nuttiger terrranoi van werkzaamheid zou wijzen Dezelfde zin tot geeoodmaking gezond in zuiver socialistischen zin d volkshuishouding spreekt uit de beschouwing over de belastingen wdke hoe z a r t ok niet alleen volkomen veranti oord zijn door de noodzaak vóór alles de volkshuishouding gezond te houden maar die A k verstrekt rechtvaardig geacht moeten worden jegens de hond dduizenden die nauwelijks voliioende verdienen om het minimum voedselpakket dat hun toegemeten is te koopen Dat is een zinsnede in het jaarverslag drar centrale kapitalistische instellmg die duideLyker nog dan rechtstreeksche waarschuwingen een mene tekel moest zijn voor hen die ook nu hopen een egoïstische kapitalistisch politwk te kunnen bedrijven Een oog blik attentie voor 99WWWV y9WW 9VW9W9W VADER ♦ iA ia Nu Moederdag ootan weer vekn moeders red n tot dankbare verheugenis heeft gegeven BUITENLAIID JAPANSCHE AANTAI Or PORT MOBESBY Naar deVBritsehe berichtendienst meldt h Ban Japanache bommenwerpen opnieuw eai aanval op Port Moresby gedaan Sr is schade aafiigericht terwijl er ook menschenlevens te betreuren zijn ECONOMISCHE IMAATREGELEN VAN JAPAN OP lAVA Het Japansche militaire bestuur op Java zal met mgang van 5 Juli naar uit Batavia gemeld worctt e Hi produc tiecontróle voor t surplus aan kinme koffie rubber en thee instellen fc verband hiermede wordt en plantcon trdlemaatsehappij te Batavia opgericht met filialen te Bandpeng en Soerabaja Deze maatscbappv zal de productieprijzen vaststeUó ea de uitsluitende kikoopcentrale zijn van de producten van de door haar gecontroleerde plantages Plantages die gedwongen worden tot een l ep ing van de productie over te gaan zuüeii van de nieuwe maatsehapf voorscfaot ten krö n ENGELAN D EN DE INDISCHI KWESm Naar men uit Landen verneemt hebben versdieidene leden van het I rlement gevraagd nietiiw ondrahandelingeo met de politiefee taiden van bufië aan te knoopoi 100D8 CBK mrrSENZWENDBUAABS In vas dieki ie gevaBen zqn Jdden die door verkoop of rail vaa jwielea da vemttenkig van dep oemmis ara gineraal voor de ViaBigbeidi over rUwieien te Amdnh iMctt vn S JFuni IMt hadden overtredBn aearreateecid en naar een eooeeatratieikaanp oveifebracJM D N d rlandMlus be Beto to voor dt vrtTOWtitntog tJum tlwél geheel aasgvwe n of de gnmditat nieBc Door 4e venaüid a il melkopbrengrt is de vvtpotiti vüfOtt in BOiBule jden hM gev l i Er Un derhaljre mMtngcte noodjf om tot een zekere aanvulling van de geringere opbrengst te komen pt tmigt mogel ktoid daartoe i de vertiouw v n ezaden waar van wintwrkoolaaad hrt bdangr k te ia Er zal Uennede ond de aegeven onutimdij eden een oppervlakte van ongeveer 60 000 H A dienen te worden liitge iaid Daar een m udtr Biet mb het virQe tattiattef ian word w elatcii la t t gedwosgen kootauiavertoow m etoi orden overgejpuui d WA dattHe gebmUugereditigiSMi muiten ongeraer vm Jw mw tmmvenbmmAJué te v Iwiiweii en gwete beditlTen op andw mmttoattm 8 van de oppervlakte BMnflaiid Deze ttiaatreÈelen zullen een tekort n akkerbou land doen ontstaan In dit t ort kan slechts worden voorïien indien wordt overgegaan tot het scheurnk vaft grasland Derhalve 13 van overheidswege besloten ten bel oeven van den oogst 1943 ongeveer 75 W0 HA graeland te doen scheuren Het ataat wel yaat dat dit aantal langs vrUwlUigea weg niet ïal worden bereikt zoodat het scbeuren van gra and verplicht zal woiden gesteld Deze verplichting zal hoofdzakeUjk daar worden opgelegd jwaar ook erleden laar tot scheuren is overgegaan In de eovte plaats dient er immers zorg voor te worden gedrigen dat de te scheuren f ronden zich indeidaad voor akkerouw leenen en jjat overigens on tandigheden aanwezig zUn welke een redelük gewaa waarborgen Nadere gegevens omtrent het scheuren van grasland en den verbouw van oliezaden aullwi zoo spoedig mogeUfk bdiend worden gemadct opdat iedere belan ebbende straks voUedig op de hoogte zU van de richtlijnen en de voorwaarden onder welke een Oto dient v Ovém oimevoenL DE PRU8 VAN BOSCBBESSEN Nu dezer dagen de boschbessenpluk Md gaan beginnen heeft de gemachtigde voor de prijzen om eenerz jds m Jokkens een redeHjke belooning n anderayda bat puUjek een redeWken pri te waarborgen prüzen vat eateld waartegen boachbessen uilen mogen Wiurden vei ndeld Er ts een tUd geweest dat vader degene In het bulshoufan wa om wlen allei draalde HU wn de enbetwiste autoriteit in het gezin en zijn woord was wet Grootvaders van dezen tUd weten nog wel ae vertellen dat hun vader alle tnkoopen op de markt deed als hij naar tijn werk ging Wat hQ thuis liet bren en hadden z n vrouw en i n dochten maar schoon en klaar te maken En ala bii er odfc maar het klelmte vermoeden van had dat z n zes dochters een ot ander ultgangetje hadden beraamd dan Uet hit zooveel bessen of diq erwten bezorgen dat de heele vrouwengemeenschap mi hem thuis de handen in wanhoop ten Ikamel biet Hoe het ook ai aan deze alleenheer ctmppij van den man is een einde gekomen Allerlei industrieele en sociale oorzaken iüb hiervoor verantwoordelijk Ae stellen Vrouwen zijn eveneens broodwinsters en financieel onafhankelijk geworden er zijn geen ongehuwde dochtera meer dl in eerbiedig zwijgen afwachten wat papa over haar beslist en da ongehuwde tantes die nerveus en angstig wachtten op een blik van goed at alkeuring van den broer ot zwager in wtana buis iQ md onderdalt vondsa zün eveneens van het huiselijk tooneel verdwenen Kinderen worden niet meer geslagen es van tafel gestuurd i vrouwen vragen niet meer demnoedig om een paar gulden voor nieuwe schoenen als aij althans een bon ervoor hebben kunnen bemachtigen of een mousseUkntje dat haar hart bakooi Zooals dal gewoanlUk gaai ts ook hier de slinger weer een beetje teved den anderen kant uitfetlagen Van trotich aneenliweraeher die de hobfdrol tn het Nieuwe wM imméimm van het sociale levrau Oe eeatrale pecfdtenrt van bet HJUt Kbim m OMwon Mk Oom un M f ItêKlmim wxv hecMaidi voar d a gwww m adievp wetai op t swrkMi lagen d Et M l tergroiid van ée loriigagèbearteiijaaen ea nieuw 1H M ld te te 4 Kn Een ruimte weOèè gqpoDdvaet la een noodzakeiyken aa men ga n g van allen die door sociale ecMxmiache en niet in de laatste p aata gemeenschivpdüke raskenniericen tezMaen behooren begint onder den naam Oroot Europeesche leveioruilntè dagel ki meer tot werkelijkheid tm wwjden In d Ee Europeesciie ruimte aal Nederland een belangrUke taak te vervullen hebben In vele opzichten zal dit echter een heroiriënteertng en nlejiwe instelling verlangen welke in scherpe tegenstelling staat met onZe orienteering in het verleden Met nlple het Bedrijfsleven en alles wat djinnede samengaat zal een radicale verandering hebben te ondergaan én wel omdat dit bedrijfsleven niet meer kan worden gezien als een afzonderlyk organisme fxiderwoipen aan uitsluit tend eigen s MJvereine wetten doch ala ondergeschikt element in het geheeSe samenstel van onderdeelen t de volksgeRieenscha is opge Het bedrüfeleven zal dus ondergeBchikt doch desniettemin in hooge mfate belangrijk zijn Vandaar dat van Stonde af aan allen die hun plaats binnen dgt bedrijfsleven heW en volkomen zullen moeten breken met de heerschappij die zij uitoefenden door middel van de intemattonele grootlaschten en klassedogma s dte hup nadeeligen invloed in het verleden deden gelden Kapitalisme en klassenstrijd reeds in feite gebroken zullen ook de gedachtenwereld van den Nederlandschen roensch niet meer mogen beheeschen doch vervangen moeten worden door nieuwe inzichten Dit alles zal geen theorie kunnen blijven doch daadwerkelijk tot uiting moeten komen In de plaats van verouderde wetten en inzichten zal binnenkort een nieuwe wet gesteld worden die de belangen van den art eidenden meosch zeker zal stellen en een richtsnoer zal zijn bij de leiding en verzosging van alle werkende Nederlanders Deze wet ter ordening van het sociale leven heeft niet ten doel arbeid en bedrijfsleven binnen een nauw keutalijt te dringen doch zal de groote lijnen aangeven De vragen van de dageiy ksché praktijk zufien met de soepeÜieid die vereUcht wordt door nadere uitvoeringsbesluiten en de medewerking van hen die als vakman midden in het bedrijfsleven staan en bovendien het vertrouwen der werkers genteten in alle onderdeelen beantwoord worden m huishouden speelde ia de man nu in vele gevallen niet meer dan een zwijgzaam figurant geworden die ook in de ogËn van het jonge volkje niet veel meer te vertellen en te beteekenen heeft Bfpederdau 1 nog kort geleden heelt hij weer velen moeders reden tot dankbare verheugenis gegeven vond toen deze nieuwe feestdag in ons land werd ingevoerd gretig ingang Een Vaderdag Ja hij is er maar zonder de grootscheepsche reclame yan Moederdag En toch gaf ook vader zijn zorgen aan zijn kinderen toch ollerde ook vader menigmaal wat op om hun te kunnen geven wat zij graag wilden hebben Betaalde vader de doktersrekeningen niet kocht vader een liets en nam vader de kindet en niet mee naar het circus Was het vader niet lie erop stond dat zijn dochters droegen wat oak andere meisjes badden en waa het niH een bezorgde vader die naar huis ielefoneerde wanneer één van de kinderen ziek was omdat hij midden in z n werk nog maar steeds dat gloeiende kleine handje voelde en voortdurend die dolle oogen zag die heelemaal niet meer schenen te kunnen lachen En toch Is in menig gezin de vader degene die buiten het kleine intieme kringetje wordt gehouden Moeder en de kinderen zijn één vader Icomt maar zoo n beetje achteraan En dat is heel vaak de schuld van de moeder Zeg het maar niet tegen vader Teveel wordt hij ook door haar toedoen overal bulten gehouden Waarmee zij ongewild hem ook van zichzelf vervreemdt maar dat zal zij misschien pas beöwiken I de kinderen gróol zijn en getrotiwd en zij weer met haar man alleen ia Raar plicht is het om wanneer da ldn deren Ideln ajn vader ala hun besten veelkameraad en raadsman overat tn betreklnen Kn hun ala zij groot itjii voer te houden dat het vaders recht ia van en zeventienjarige dochter rekening en verantwoording te vragen wanneer ztj volgens zifn meening wat teveel vrijheid heeft Mo ht hij xQn zoon soms wat te ouderwetsdt voorkomen dan wete deze jongeman dat alle zoons dat van hun vader hebben gedacht sinds Adam d Kaïn De GARDEROBE nan onze dochters Liak brdrtikta meteinlurk m t selunidarpas 1 ingeboalda ramtt aan d morpoiidta O rond hala a on vmn mat slTtt a 0 iMrkt Sluttiiv mat m Vim iMarta knoaptQêutim wordca nwaU mor d Iknoopjca op hat Unka oorpMMl Dl Ml fvft baMndra teh am MaraalWm m htt iodd middenitiife dM atdastttiVk oMolOHa ptooiait Som atn Mhmk lurk mat rok dia adc Mtt oMaaHkta vlootm ftcMM KMaa fti vaAamdmodel nut êdkmêf tacfcamliia VJfS Wie wanuiker hcaft wetmi te oaragt kan v da van ofida briuade Maniot aaidbeMojam bctdden en per kg aanU Men kg suiker g wiken Mawr ée liHiavTWiw die fpta kana neeft r ian voor de aatdbeteoiamaak ovw boud moet zich op een andert manier redd i Dat redmiddel kunnen wü u aan de haitd doen maar r te wat Hrandstot voor ooodig We kunnen de aardbeien n l ook zonaar rf met weinig suiker ho udbaar maken door ze te stetiliseeren of te pasteuriae r n Eeit sterUiseerketel ta inmaakfleaschen behoeft u daar niet eens voor te bezitten Met een pan met treef of viachplaat en een paar Sampotten met gummiring biimendeksel en sduroetdekoel kotnt u ook klaar Ontbreken de binnendeksels of zijn de gummiringoi stuk ea vergaan dan kan ecfn stevig atulcje inmaakcellophane zelfs t ienat doen als afsluiting In een van c iderstaande recepten staat deze inmaakmethode beschreven De aardbeien welke op deze wijze zijn ipgemaakt kunnen wanneer ze van den winter op de boterham gebiwikt worden met wat suiker vermennl en naar verit ng bijgebonden woilen Wat de brandstof betreft die voor deze inmaak noodig is u kunt door het dagelijksche warme lu je bi de boterham te vervangen dow een sia of door de hooikist te gebruiken wanneer gort en peulyru9hten bereid worden al heel wat brandstof sparen Ziet u kans aardbeien in te maken den er dan om dat voor het slagen van de inmaak zindelijkheid een eerste vereischte is en dat ook de bewaarplaats van groot belang is De jam moet liefst op èen koude donkere maar vooral droge plaats weggezet worden wil zg niet gaan schimmelen Aardbeienjam I 1 kg aardbeien kg suiker 2 3 jampotjes De aardbeien schoomnaken fijndrukken en verwarmen tot z zacht zijn De vruchtenmassa inkoken tot van het volume de suiker toevoegen en de jam laten koken totdat een paar druppels die men snel op een bord laatafkoelen niet meer uitvloeien De jam heet in de goed schbongemaakte potj 8 doen De potjes vullen een beetje suiker er op strooien en afsluiten met eert stukje cellophane of pericamentpapier dat nyet een elastielc je of touwtje over het potje wordt gespannen Aahlbeiaijam II met webiig t geen suiker 1 kg aardl ei i suiker naar vwkiezln g Suiker naar smaak aan de zacht gekookte aardbeien toevoegen en alles even door laten koken Wanneer men dikke jam wil hebben de massa eenigen inkoken De jam in de gped schoon gemaakte jampotjes overdoen De potjes niet hooger dan tot 2 cm onder den rand vullen De potjes sluiten met gummiring binnend sel en schroefdduel De schroefdeksel vastdraaien en daarna een slag terugdraaien De potjes in een pan met een treef of vischplaat zetten de pan met water vullen totdat dit reikt aan de boogte van de vulling van de potjes Het water aan de kook brengen en de potjes 20 minuten sterihseeren De potjes uit de pan nemen Het schroefdelüel dadelijk aandraaien en de potjes laten afkoelen Sluit men de potjes af met inmaakcellophane dan een vochtig gemaakt stukje hiervan met een touwtje over de in aakglazen spannen en een gaatje erin prikken De aldus afgesloten potjes moet i op een koele maar vooral droge plaats bewaard wórden De kans op bederf is iets grooter dan wanneer men de potjes met schroefdeksel enz afsluit Ook awdbeienjam met rstbarber is zeer smakelijk Men kan bovenstaande recepten volgen en inplaats van 1 kg aardb en b v A kg aardbeien en kg rabarber nemen Aardbeienjam en lmonade teaamen bereid 1 kg aardbeien 1 kg suiker 30 gr citroenzuur De aardbeien wasschen uit laten lekken en in een steenen kom met een houten lepel kneuzen De aardbeien m t het sap zachtjes aan de kook brengen en tot moes koken De suiker en het citroenzuur toevoegai en de massa onder voortdurend roeren t nieuw aan de kook brengen en 5 minuten zachtjes laten koken De heele massa op een zeef of op een vergiet uitlekken Het vrttchtenmoes dat achterblijft de jam nog even doorkoken e zoo heet mogelük in de schoongemaakte potten over doen Deze op de gebruikelyke wijze afsluiten zie recept I Het sap zoo noodig door een dunne doek die in heet water is uitgespoeld filtreeren en in de goed schoongemaakte liefst gezwavelde flesschen ovN doen UIT DEFERS De Nederlandsche Bank In De Waag noemt drs W 3 edhuys het een der duidelijkste symptovan de revolutionnaire tendenz van dezen tijd dat ook het eerbiedwaardige en statische instituut van onze Nederlandsche dirculatiel ank nieuwe wegen zou gaan en tot een djmamischen factor in de lfederlandsche economie zou worden Evenals trouwens bet geheele Nederlandsche bankwezen Want wel droeg dit ook vóór 10 Mei 1940 een niet zóó strikt en preutsch karakter ala de Engelsch e depositoiNmkm en onthield het zich niet geheel van inmenging in iMft volle econo misdie leven in tegenstelling tot liet Duitschff bankwezen dat vaak maar al te zeer aan 4e expantie lusten der industrie gdioor gaf maar evenmin ging er van hét Nederlandsche bankweaea een stuwende en krachtige leiding uit En ttktr ontbrak het daarbij h oveilaed haih In da Witkveii egitig oor w neodiottif tmmti voordat van de SJS Saerammtei der Ster vendtti oma Innig geliefde Man en aorgaarae Vméit Behuwd en toootvader de l ee TlliMMUS FUHKR In dta ouderdom van SS jaren Dit aller naam Wed TH FUBRER Cekhout Kinderen en Kleinkind Oouda 4 Juli 1942 Gravin Jacobastr 48 De H H Uitvaartdiensten zullen gehouden worden in de Parocblekwk van 0 L Vr Hemelvaart Kleiweg op Dinsdag 7 Juli te 6J0 en 7 30 de stiUe HH Missen t te 10 uur de gezongen H Mis van Requiem raama de begrafenis op het RX Kerktiot Vertrek van het woonhuis te 1 uur WILE s OchoonhcidsBrtlkeleii Tube Poedercreme 40 et Potten Crème f 1 25 Rouge Poeder Gezichta water A dejong OOSTHA¥BN 29 Telefoon 3364 PASFUMBRIBËN TOILET ARTIKBLBN ADVERTEERT IN DIT BLAD aan etiüg ander hooger motief dan de zorg voor het private bankbdang Al droeg ook de Nederlandadie Buk ongatwijfekl ook in dien zin een waardig karakter dat zu nündtr t eigenbelang dan het Staatsbelang trachtte te dienen haar werkzaamheid was 4 K h immer meer van corrige eaden dan van leidenden en stuwendcn aard Allereerst zullen ieder de woorden uit liet verslag getroffen hebben welke handelen over het staatscrediet in verband met de aandeelenmarkt Moest vroeger het staatscrediet tot uiting komend in de koersen der staats obhgaties zich in vrije concucreitie handhaven op de open beleggingsmarkt en zich daartoe soms van allerlei t eurstechnische middelen bedienen thans staat duidelijk en bewust de poli tiek voorop het staatscrediet vóór alles en desnootls met opoffering der particuliere aandeelenbelangen te handhaven Dat is een beginsel dat in het algemeen de oude economie niet van het nieuwe bestel had vwwacbt wie herinnert zich niet de sombere voorspellingen die bij de overneming van het bewind der bank de ronde deden maar dat toch envoudig voortvloeit uit de naticmaal socialistische levensbeschouwing Wy zullen ons met ver vergissen indien wij enkele gedachten veronderstellen die hieraan ten grondslag moeten hebben gelden Het is allereerst duidelijk dat een einde gemaakt zal worden zoo noodig met èlle middelen aan de vliicht in de aandeelen o a blijkend ui de permanente koetsstqging van deAJaatsten tijd Het indu e aandeel had immer voof den pfrticuiieren belegaser bet voordeel d men Jets zakeUjics bezat dat men wist wat men had omdat de grond en de bedrillen de goodwill en de noodzaak onder alle omstandigheden en onder alle gebeurtenissen te blijven produceeren den belegger een zekerheid gaveny een veilig bezit Maar de kapitaalbezitter van den nieuwen tijd heeft niet alleen te zorgen voor het eigentielang het eigen kapitaalbezit met alle liefde te koesteren hiJ zal moeten leeren l eseffen dat hij in een socialistische samenleving het kapitaal beheert in dienst der volksgemeenr scbap en dat zijn eerste plicht is het zóó aan te wenden dat die volksgemeensdiap er het grootate nut vao ondervindt Verwaarloozing van het staatscrediet voor de aandeelen terwille van het vermeende eigenbelang is in den grond niet minder dan een verzuim om niet te zeggen misdaad jegens iïet eigen volk Want het icrachtigste staatscrediet is een eerste groi lag voor een gezonde volkseconomie eerst wanneer dit hersteld zal zijn en volkoiQen gezond zal van daaruit een nieuwe gezonde volluhuishouding kunnen worden 4 gebouwd Het is jen zéér vei eugend teeken dat sinds eenigen tijd de spaarzin van ons volk vner toeneemt dat de massale opvragingen na den oorlog weer zijn ingehaald Het is tevena een bewijs voor het terugkeerend vertrouwen in de ongeschoktheid van het staatscrediet en van de m ee e verantwoordelijkheid welke és lekiing van het NedCTlandsche cradiet instituut jegens de ontelbare klettie spaarden draagt Dezelfde reëele ain welke zoo noodig met alle itiiddelen de harde noodzaktti van dezen tijd doorvoeiat en orde zal scheppen ia den nog attqd hCMSchenden chaoa van het fiiMideel econo Scherven krenged NU ZEKER geen gëlnk IntegendejéU In deaèn t d moet alles wat U aan glaswerk auxle w rk en porceleio berft liaeé de grootst mogeljyke z g worden behandeld Laat hat afwaschwater niet te heet zijn en leg een oi £ waschdoekje op het aanirecht$op een kouden harden ondergrond wordt er licht een scherQe a£geÉtooten Zorg dat zoo weinig mogelijk gebroken oi beschadigd wmdt WerkcominiMie mn hetVoorInduche Congrear bqeen GKOOTE SPANNINQ Of INDUL Te Wardha ia vaiiochten de bjj an komst der werkcommissie van het VoorIndische Congres begonnen Pandit Nehroe beeft in tegenwoofdigheid van den Congresleider Prasad basprekingen met Gandhi geyoerd De meeste Congresliders onifer wie de voorzitter Azad zijn gisteren aang koment Geheel Indië verwacht met spanning de besluiten der commissie waarvan de politiek der Congrespartij afhangt De commissie zal beaadslagen over de eind Juni genomen besluiten vaa Azad Gandhi en Nehroe wakrin geeischt werd dat de Britsche regeering zich uit Indië zou terugtrekken Bü afwuzmg van dezen eisch zou de partij een nieuwe ongehoorzaamheidsbefweging beginnen DE OOU OG TER ZEE Dnitett Preaa meldt uit Ciudkd Tn jillo dat het Amerikaansche schip Normandia met een inhoud van 2500 brt Vrudïagavood voor de Noordkuat van de Dominicaansche republiek door een duikboot tot zinden is gebracht Voorts deelt het Amerikaansche ministerie van Uarine mede dat aan de Noordkust van Zuid Amerika eéa vrij groot koopvaanlijschip tot zinken is gebracht OE OORLOG IN OOST AZU Naar uit T dcio wordt gemeld verklaarde in welineetichte kringen een officier dat de operaties op het eiland Mklway slechts het vo spel waren van nog belangrijkere militaire actieak KERK EN SCHOOL Ned Herv Kerk Zestal te AbnelB dr W AalOera te Koudnir ds C M v d Kndt la Amstelveen ds P J Mackaajr te Nieuw Amsterdam ds A Oskamp te Haren ds B A Visser te Baalte ds F A Wsraen te yniiila kerke Zeel Aaagenomen naar Rarlch cand S IuOuê hulpprediker te Dterep Geref Kerken B wemd tot hidapredflEar te Bergen op Zoom cand K F V d WtÊ hulpprediker te Aalaen Chr Geref Kerk Beraepen naar Oa t f beek ds L de Bninw te Ocvoitar Bedankt voor VJaardlnaen en voor SU drecht ds H Visnr t ÜMelliarias Vaa lïiauwe Pekelk t B Veten tt r AanMBomaB ilanS ta Ooit OcFef KerMFbi H V Mtddennirg da L T V d 1 dum GELD EN GOEDEREN KoaaiaBN mAmokamdbcb citiiwwuih MMRDVC ICo i i votH startfnaen op T JuU UM lann v Hi tlaga bitdenie iaiBelfa a WMm ZwttiaraebcjecaBiaaMt Vt audwlnaoslifi HmiMi Jeeoaclw kninab M Waani kmnen Ojft zareedid kranatt MsK la ob macw ijO dtnar rtiajÉ M t MK dütv Blaawe m Mlém im IModi Mk UI tM h towa MS penaS Md ii liilli I SS Sia pengO BIMM idMiMen A r nm M tm atomakaelw kroaaai M dneiugaan IM eai kiua 1 77