Goudsche Courant, dinsdag 7 juli 1942

hflEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OHlSf REKEN Dinsdag 7 Juli 19 2 8le JaarfMiTÉ No 2091 Bdmui MAKKV n TKLCT t7tf Chefr AaetniR r TDtTEI Qoiid De Rijkscómmissaris in Zeebnd Een rondrm van oier dfigen ii onf oii tgowiid oon Middelburgs wederopbouw iai ta tegenstelling tot de Wavell linie ff Treftsnd was de sterke gemeenscliapsband die uit hun graejÉn sp k de eenvoud en het zichzoH wcgcyferen ter wille van het groote geheel Jong en oud weet door één gedachte bezield te zijn het gevaar van het communisme dat zich uitte in een grenzenlooze vervuiling en armoede Volledig Ie breken en Europa de gelegenheid te schenken zich zelfstandig te ontwikketen Zoo hoorden wü naast vaders die hun gezin hioed inspraken Jeugdslormers die hun ouders hun dank betuigden Voor den geestelijken steun dien ZIJ door hun l rieven ondervonden Otto Hendriks en zijn mannen zorgden af en toe voor een gepaste afwiseeling terwül de heer Van Hees en keie gedichten voordroeg onder meer een van eén der strijders dat hem een paar weken tevoren was toegezonden eiega waaiiucjL endlgeT dan tefts anders spi ak dit de Nederland Medicht van de verbondenheid die de stryd ameraden vatj elkaar ondervinden Voor de pauze aanving sprak de iTommandant van hft Vrüwilligerslegioen Nederland generaal Seyffard nog een enkel woord Hy prees den hoed van de mannen die huis en haard verlaten hadden om het f verdedigen tegen het grootste gevaar dat het ooit had bedreigd Dit geldt evengoed voor de eerste groep van het legioen die heden juist een jaar gelediMi vertrok als voor het W A regiment dat later volgde Maar ook den familieleden van deje helden was de commandant büzonder dankbaar dat zy hun mannen hun zoons en hun vaders hadden afgestaan waarmede ook zy een zeer groot offer brenger Spr getuigde van de ontroering die ons allen doortrilt wanneer wy de stemmen van de strijders hooren maar ook vao de dankbaarheid wanneer zy vol vertrouwen spreken van hun spoedige te igk xa9l in een vry bJ m ikamCT Tei gl de aandacht wAs Srïp 40 Jarig n torftljd ttHmootd gegericht op Romtnets overwunningea in pieegd Btt A NJ meldt Rykitninister SfltM Inqnart haef t van Dondérdae tot en met ondac ió Zeeland vertoefd iMt hrt dM l sicn persoonlek vm d toMtMden in éHt gewest op 4e hoogte te stellen Zeetdnd ia Ie jaarget de een van it liekooTlijlute gedeelten van Ned rlaod is in den voorzomer wef op zün aantrekkelükat Mede dank zU het fraaie zomerweer dat de reis van den Bykscommissaris door Zeeland heeft l gunstigd ia z verblijf in deze provincie tot iets zeer bijzonders geworden hetgeen dr Seyss Inquart even voor z in vertrdc t t uitmg deed komen toen hij dit gewest een edelsteen in de parelketen van Nèderlandsche provincies noemde Donderdagmidddg bereikte de Rüksminiiter met klein gevolg per auto de grena tusschen Noord Brabant en Zeeland waar hij werd verwelkomd door den heer W Milnzer Beauftragter voor Zeeland en den heer Korte referent voo socia le aangelegenheden Vervolgens werd naar Yerseke gereden Hier maakten de waarnemend commissaris der provincie mr P Dieleman en de burgemeester vfa Yerseke de heer H G J Gunnmig hun opwachting by den bezoeker Tijdens het oponthoud in het Zeeuwsche oesterdorp heeft de RüJ commissaris zich uitvoerig ov T de WK en mosselcultuur doen voorn Hi De heer I Willemse toond zSHekende ver I zameling schelpen dlS p de oestercultuur betrekking heeft De burgeifteester gal een overzicht van de moeilijkheden waarmede deze cultuur te kampen heeft en vtm de eischen welke zij ttelt Na deze inleiding begaf het geztlachap zich aan boord van het oestervaartuig Yerseke 28 van gebr Padmos waasraede naar de oesterperceelen werd gevaren om den Rykscammissaris daar een inzicht in het zoogenaamde korren d i het visschen der oesters te geven Na het korren werden de opvarenden uiteraard in de gelegenheid gesteld hun kenmispiiiki ig met hét zeebarilcet én nu versch de auto s yaifi iep RUkSfOPwnisaaris en zijn gevolg on 5tuwd door belangstellenden Van Yerseke werd naaf Wemeldinge gereden waar de Rykscoramissaris den bekenden vlucJitheuvel op het grondgebied van oud buigemeesJer Wabeke beklora vaij w ar men een prachtig uitzicht op het ZuidrBevelandsche Jandschap heeft Burgemeester Willemse lichtte een en ander toe en de 8Ö jarige oudburgemeester F Wabeke Az een der laatste Zeeuwsche burgemeesters die het Zeeuwsche costuum zijn blijven dragen deelde mede wat zooal over t ontstaan van den vluchtheuvel bekend is De tocht Ipidde vervolgens over Kapelle en Kloetinge laBigs de uitgcstrel te Bevelandsché boomgaarden over Goes en Middelburg naar Koudekerke waar de Rykscommis aris ten huize van den heer Miinzer in gezelschap van een klein aantal genoodigden den avondimaaltyd gebruikte De tweede dag van bet verblijf wasaan ZeeuwschVlaemderen gewijd Nalen prachtigoi tocht per extra bootover de Westerscüelde werd koers gezet in de richting van de ZeeuwschViaamsohe kust In Bireskens nam dewaarnemend commissaris der provincie mr P Öieleman plaats in deauto van den Hijkscommissaris teneinde dezen tijdens den tocht van voor lichting te dienen Het eeste opolit houd gold de gemeente Retranchement waar het hoo gezelschap onder leiding van burgemfeestér A I Leenhoutsde resten van dé oude Wallen l eziohtigde en kennis nam V a n de restauratie pfiinnen ihfip 1 j De hoataaaKmalen Het KlaverbUd te Weatiaan zal worden gesloopt Na Binda 1942 het w k met behulp van een motor te hebben verricht zal nu ook deze bovenkniier uit het NoordHoUandsche landschap verdwijnen Polvooon Sagen Vervolgens werd naar4f zendüke gereden n I naar de hofstede van den heer Dovalaers een da bekendste fokkers van het Zceuwsch Vlaainwhe trekpaard Deze frfkker had zijn waardevol paardmmateriaal feestelijk uit gedost opgesteld De zware schonkigé merries behoorende tot het allerbeste dat het Zeeuwsche koudbloed voortbrengt boden een zeldzaam aantrekkelt kei aanblik Be Hykscommissaris liet zich tal van bijzonderheden over h g bodene geven en bezichtigde ook de stallen waar o a een veulen tweeling was ondergebracht Nadat met het veer Perkpolder Hansweert ZuidBeveland weer was bereikt leidde de rondreis naar Kattend ke en Goes In Kattendyke werd oen bezoek gebracht aan het groote landbouwbedrijf de Wilhelminapolder In G es vertoefde de Rijkscommisaaris een oogenblik op de eerebegraafplaats van de weermacht en bezichtigde daarna onder leiding van burgemeester Lenshoek enkele Goesche merkwaardigheden Een der hoogtepunten van het bedrüf van den Ryksconmiiss ris in Zeeland vormde zjjn bezoek aan Middelburg dat Zaterdagmorgen plaats vond nadat op een zeer vroeg uur reeds een bedryf in Vlissingen was bezichtigd In Zeeland s hoofdstad vond n I eenbijeenkomst plaats die betrekking hadop den wederopbouw van deze stad Aan deze büeenkomst namen o a deelprof dr T Goedewaagen secretarisgeneraal van het departement van Volksvoorlichting en Kunsten rof drG A S énüder president van d iKultuurraad dr J Kalf en prof v d Steur van Ryksmonumenlenzorg irW Munster gevolmachtigde voor hetWohnungsund Sipdlungswesen enIjouwinspecteur de waaniMnendcom itaissaris der provincie de Dur emees1 ter van Middelburg mr dr J vanWalre de Bordes de directeur van de jstichting Herbouw Middelburg ir P Verhagen en enkek vooraans aande architecten j n Ktjl commissaris en gaf een overzicht van Londonderry in Noord lerland vlootbasis der Ver St en ENGELSCHE SN CANADËESCHE OORLOGSSCHEPEN HELPEN V S TEGEN DUIKBOOTEN De haven van Londonderry in Noord Ierland is ten koste van groote bedragen door de Amerikanen tot een moderne Amerikaansche vlootbasis gemaakt aldus verneemt de Deutsche Z e i t u n g i d N uit Bern Te Washington is verder door het departement van Marine medegedeeld dat Engeteche en Canadeesche lichte zeestrijdkrachten deelnemen aan de btstrijding van de duikbooten p den Atlantischen Oceaan Klaarblijkelijk gaat het herbij om Engelsche hulp in de nabijheid der Airterikaanschc kust Edward Thonïlinson de politieke medewerker Van den zender te New York heeft Zondagavond verklaard De duikbootblokkade bèteekent voor óns het grootste ongeluk en het grootste gevaar Indien ïiet koper uit Chili en Peru het aluminium uit Nederl ndsch Guyana het mangaanerts en 12 andere producten uit Brazilia op den bodem der zee terecht blijven komen in plaats van in onze havens aan te komen is het zeerweL mogelijk aat wij den oorlog in Egypte en Rusland verliezen De Duitsche opmarsch aan het OoItelUke front BEZORGDHEID IN DE VER STATEN Uit New York wordt gemeld dat de Duitsche opmarsch aan het Oostelijke front in de Ver Staten ernstige bezorgdheid heeft doen ontstaan De avondbladen van Maandag publiceeren de berichten over den Üuitschen opmarsch met groote koppen De niiUtaire criticus van deNewYorkTimes schrijft Men moet ni we Duitsch overwinningen op hiêt Sovjetleger verwachten Hifler ziet van iedere sensatie overwlpning af en leidt zijn troepen naar een gebied dat hem een degelijke en vaststaande winst oplevert Men kan niet ontkennen dat Duitschland het groote zomeroffensief is begonnen eh dat het in militair opzicht den geallieerden verreweg de baas is De Engelsche pers arer het OosteUlke front De Londensche ochtendbladen wijden groote aandacht aan de gevechten aan het Oostelijke front De D a 1 1 y M a i 1 schrijft onder het opschrift Timosjenko in gevaar dat uit de Sovjetunie zeer verontrustende berichten DE STRIJD RONDOM ELALAMEIN Britsche lenkaanvAllen a£ge lagen Bij de gevechten in Noord Afrika is het den Duitschen en Italiaanschen troepen naar het oppefbevel van de Duitsche weermacht mededeelt gelukt aanvallen van vijandelijke tank die in het midden van de £ 1 Alameinstellingen gericht wiren op de bres welke door de troepen der spilmogendheden was geslagen af te weren Daarby werden verscheidene Amerikaansche tanks vernietigd Duitsche gevechts eA torpedovliegtuigen steundeo de gevechten van de spiltroepen doof aanvallen op vyandelijke troepenconcentraties in het gebied ten Zuiden van El Alamein De autocolonnes die het ravitailleeringsverkeer tusschen het kustgebied en de aan den Noordeiyken rand van het Cattara dal verschanste Britten in stand trachtten te houden werden herhaaldeiyk met zware bommen bestookt In de met munitie en behzine geladen coloiynes ontstonden talryke branden en ontploffingen Verscheidene batterijen luchtdoelgeschut Welke in het steenachtige slechts met kreupelhout bedekte tenrein ten Zuidoosten van El Alamein waren ingegraven als verdediging tegen de Duitsche en Italifiansche pantserformaties werden door iximtreffers buiten gevecht gesteld In luchigevechten werden door Duitsche jagers 8 vyandelyke vliegtuigen waaronder 4 van he ype Spit fire neergeschoten De Britsche stelUitfen De Giornale d Italia füdt een uitvoerige beschouwing aan den slag te El Alamein en publiceert hieromtrent eenige interessante bijzonderheden De Britsthe defensieve linie te El Alamein strekt zich tiit van de kust in Zuidoosteiyke richting tot Mingar l bftg n den rand van de Qattara♦lakte ♦ Déze linie loopt dwars door een heuvelachtig terrein met veel rotsgesteente wairin de Engelschen vele versterkingen hebben gebouwd welke dobr mijnenvelden worden beschermd Eitfïe natuurlijke vesting werd inder j tijd door generaal Weygand als de beste verdediging van hef Nyidal te de finuudeele en andere probleBieiË die aan den herbouw van MiddeUniif zijn v bofiden Ir Verfaagai b aiidelde de architectonische g itec tett van den herbouw ir v d Stetn ditt de restauratie van het stadhils toc waarna dr Labouchère de aatdacbt vestigde op een nieuw plan te aanzien van de restauratie van dittkelte lyke Middelburgsche monument De lüjkscommissaris stelde herhaaldelijk wagen oVer de onderhavige onderwerpen gaf zijn opvatting van verschillende moeilijkheden te kennen en bleek tot in onderdeelen met den l arbouw van Middelburg vertrouwd t ziJn Op de intereasante besprekingen volgde een rondwandeling door de binnenstad om de tot nu tq bereikte resultaten te bekijken en om ter plaatse indrpkkm te verzamelen aangaande de mogelijkheid enkele problemen nader tot een oplossing te brengen Evenals in de andere gemeesten trok in Middelburg het hooge bezoek veler aandacht Zaterdagmiddag boden de Beattftragte voor Zeeland en mevrouw Münzer den hoogen gast en een aantal vooraanstaande Dultschers en Neder landers tflt Zeeland in de oude ridderhofstede dn Boede een thee en een concert aan De RüksGommissaris deed alle gasten aan zich voorsteUen en bnderbield zich met verschillende hunner over Zeeuwsche aangelegenheden Alvorens het concert te doen aanvangen heeft de heer Münzer zijn vreugde over het verblijf van den Rijkscommissaris in Zeeland uitgesproken en ook prof dr Goedewaagen hartelijk welkom gehteten in de provincie Het concert werd verzorgd door de violiste Maria Nau en graaf Wasdehlen piano die op voortreffelijke wijze een zeer belangwekkend programma ten gchoore bïacliten Na het eoncert heeft de heer J Dekker gemachtigde van dtn leidet der N S B voor Zeeland den Rijkscommissaris Tiamens de N S B in it gewest dank gebracht voor zijn belangstelling in Zeeland en hem een waardevol boekwerk over admiraal Michiel de Ruyter aangebod i Teii slot e volgde Zondag een rondrit door Walcheren des middags efen vifc tocht naar Zierikzee en vetrvolgeas op Schouwjem en bezc k aan tal van gemeenten Na dezen laatsten tocht heef de en eventueelé aan+allen uit het Wes Rijkséommissaris 4Öi gwoIma Ü8 P feiï9 rW V lrta tasntel Ö S eR 3 welke Mersa Matroeh als basis heeft aldus de V P B Generaal Hommel is in het centrum door de Britsche stellingen heengeboken trewijl de Efigeïschen beide flanken hardnekkig verdedigen Generaal Auchinleck heeft het zoogenaamde Nyileger en verder alle versterkingen uit het Nabye Oosten en het MiddenXJosten geconcentreerd by El Alamein tracht Itü de opdringende Duitsch Italiaansche troepen tegen te houden Verder zyn alle Engelsche luchtstrydk hten uit het gebied der Middellandsche Zee en uit het Nabije Oosten naar Egypte gedirigeerd waar door de toegenomen activiteit der R A F verklaard w ordt Binnen 24 uur beschikte de verdediging van EI Alamein over aanzienlijke formaties jacht Ml gevechtstoestellen De slag bi i El Alamein aldus de G i o r n a d Italia is een beslissende slag welke van beide kanten met groote verbitt JSg wordt gevoerd De Britsrhe strategie streeft eén tweeledig doel a nameUjk den opmarsch der Spilmogendhedeii te vertragen en 6p deze wuze tijd te winnen voor het in zijn verblijf in ïSSSom terugreis naar Den Haag aanvaard Egypte heeft von Bock aan het Oostelijke front niet stilgezeten Zelfs MoskoiT spreek den Duitschep opmarsch naar den WesteUjken oever van den Tïon niet tegen en verheelt ook niet dat voor de troepen van T iaosjejiko een gevaariyke toestand is ontstaan De militaire correspqpden van de Daily Herald schrijft dat het tempo van den Duitschen opmarsch tusschen Koesk en Charkof in fens op alarmeerende wyze versneld is Het ziet er naar uit dat de Duitjbhe pantsercolonne de Sovjet linies over een breed front onder den voet hebben geloopen en inderdaad den Don bereikt hebben Door het Dondal loopt de belangrijkste spoorweg tusschen Moskou n Rostof Voor de So jets ziet de toestand er droeviger uit dan tevoren in iüt jaar NEDERLANDS STEM AAN HET OOSTFRONT Merkwaardige uitzending van den Nederlandschen Omroep De Nederlandsche Omroep heeft onlangs twee reportagewagens naar het Oostfront gezonden waar tienduizend Nederlandsche vrüwilligers deelnemen aan den strijd tegen het bolsjewisme Het resultaat van deze expeditie een groote collectie gramofoonplaten is Zondag door den Ned Omroep uitgezonden en in verband daari e was te Hil versum een bijeenkomst belegd waartoe ook de familieleden van srhe strijders uitgenoodigd waren In deze byeenkomst werd het wooi d gevoerd dopr den directeur generaal van den N O dr ing W A Herweyer die in de eerste plaats den commandant van het Vrijwilligerslegioen Nederland welkom heette alsmede de vertegenwoordigers van de Nederlandsche SS lerwUl een bUzonder hartehjke groet de familieleden der frontstryders gold Voortgaande wees spr er op dat er ook en kele stemmen zouden weerklinken van hen die reeds hun leven ten offer brachten Staande gedachten de aanwezigen hen die door het offer van hun leven getuigden van hun onwankelbaar vertrouwen In het natlonaaj socialisme en in de toekomst der Cfermaansche volken Hierna was het woord aan de mannen der P K en 8M jdie stryders die door hen werden ingeleid Aller stemming akius het A N P getuigde van den bewusiten wil en het vaste vertrouwrai tot en in de overwinning Radio Moskou heeft verklaard dat de toestand steeds kritieker wordt voor de Sovjct troüajen in den sector tan Bjelgorod De DlMsclie luchtmacht maakt den weg vrij voor de tanks De voorbereidende actie der artillerie is de meest intensieve aan hetiSovjet front sinds het begin der vijandelijkheden DE NIEUWE SOVJETAMBASSADEUR IN TOKIO De nieuwe ambassadeur der Sovjetunie in Ja pan Jacob Alexandrowitsj Malid zal naar Domei meldt op 9 Juli een bezoek brengen aan het keizerlijke paleis ten einde zijn geloofsbrieven te overhandigeti benevens het schrUven betreffende de terugroeping van den vorigen ambassadeur Smetanin De Sovjet ambassadeur die vergezeld zal zijn door twaalf leden der ambassade onder wie de ambassaderaad Dimitri Jukof zal door den tenno en de keizerin in audiëntie ontvangen worden STAKING IN EGYPTE Naar uit Cairo wordt gemeld Is een algemeené staking in de geheele Egyptische Industrie uitgebroken De Egyptische minister van Sociale Zaken Abdel Hakk heeft de arbeiders opgeroepen om voor heden den arbeid te hervatten anders zal de regeering de arbeiders dwingen naar hun werkplaatsen terug ta koeren Korte Berichten Gisteren is de Etna opnieuw actief geworden £ r werd veel lava en ascli uitgeworpen die neerkwamen op de OosteltJIte zijde tot aan Catania De erupUeactlvtteit dl Zondagochtend vroeg zeer hevig was verminderde des nachts geleldelijlc De vermaarde anarchiite OentuilBe B r ton die twintig Jaar geleden e n poging tot 1 moord deed op de beide lelden der Action Francalse Léon Daudet en Charlea Haurru vervolgens den leider der moBarchiaten Mariua Piateau om het leven bracht en toen door e Parljache Jury werd vrUgapnken een flttta penpolemiek ontketende richten van nieuwe defensieve steflin gen In de Middellandsche Zee heeft de admiraliteit een groot aantal Amerikaansche en Engelsche onderzeeërs saAtcngebracht Van ItaUaansche zyde is bekend gemaakt dat de rDuitsch Italiaansche troepen in Egypte voor de eerste maal contact hebben gehad met Amerlkaansche tankformaties De Amerikaansche bewering dat er by El Alamein Amerikaansche strydkrachten zyn die uitgeust zgn met 900 vechtwagens Van de typen General Grant en General Lee wordt als belacheiyk van de hand gewezen Versterkingen Toor Rommels troepen In de laatste berichten tut Cairowordt meegedeeld aldus S P T uitLonden dat bü El Alamein weder omhevige gevechten zyn ontbrand waarby de troepen van Rommel die wederom versterkingen hadden ontvaïr jgen in artilleristisch opzicht de meerdere waren Men verwacht te Cairodat de gevechten nog in hevigheidzullen toenemen I Verkeer tusschen Palestina en Eeypte gestaakt Sedert acht dagen staat het civiele verkeer tusschen Palestina en Egypte stil meldt Stefani uit Ankara Naar voorts gemeld wordt is op eenige belangryke wegen in Egypte ieder particulier verkeer verboden Oproep van Kaihuii lot de Egyptcnaren De ministerpresident van Irak Rasjid eLKailani heeft een oproep ge richt tot üe Egyptenaren waarin hy zegt tot hen te spreken als een strijder die voor het zelfde doel heeft gevochten waarvoor ook de Egyptenaren hebben gestreden en die aan het hoofd staat van een natie die vjin geiyken bloede en gelqke traditie zy als de Egyptenaren Sprekende over de verklarmg van Buitschland en Italië betreffende Egypte zegt Kailani in zyn oproep vast ovetuigd te zgn van de goede bedoelingen der spihnogendheden tegenover de geheele Arabische natie Strijd om een bolsjeu istisch dorp Duitsche Infanteristen in strijd met bolsjewistische scherpschutters Een aan den arm zwaar gewonde soldaat wijst den Duitschen bataljonscommandant uit welke richting het vuur komt Trnnsotlantic Recla P K Weflerati fe REGELING VAN L OONEVEN ANDERE ARBEIDSVOORWAARDEN Biykens de Staatscourant van 6 Juli heeft het college van rüksbemlddelaars een regeling van loonen en andere arbeidsvoorwaarden v astgesteld voor werknemers in de suikerindustrie De regeling gaat in op 13 Juli I Biykens de Atscourant van 6 JuU heeft het college van ryksbemiddelaars in aansluiting aan de regelmg van ariSeidsvoorwaarden voor werknemers op de vliegvelden een regeling van arbeidsvoorwaarden vastgesteld voor werknemers die werkzaam zyn bij Duitsche militaire werken met uitzondering van vliegvelden en onderhouds en kleine herstellingswerken aan gebouwen De regeling geldt voor de werknemers in het bouwbedryf in ruimen zin waaronder begrepen het straatma kers schilderssteen en houtgranieten stucadoorsbedryf en het zwarte corps en oor chauffeurs ge nooKi i geoeienoen en on escnooi den De provicies in Nederland zyn in 4 loongebieden verdeeld Voor geschoolde volslagen werknemers bedragen de uurloonen 66 56cent voor geocfenden 60 49 cent en voor ongeschoolden 56 44 cent Voor chauffeurs zijn de weekloonen belekend naar een 60urige werkweek bepaald op ƒ 37 50 tot ƒ 32 50 Ook voor jeugdige werknemers van 18 jaar af zijn loonen vastgesteld Bij arbeid in tariefloon moet de gemiddelde werknemer een uurmkomen verdienen dat de vastgestelde uurloonen met 10 overschrijdt Verder mag een werkgever aan 30 van de geschoolden een prestatietoelage betalen au 10 van het uurloon en aan 30 van de geoefenden en ongeschoolden eei prestatietoelage van 5 Verder bevat de regeling bepalinge i betreffende extra toeslag by over werk en by nacht en Zondagsarbeid vergoeding van reiskosten en vergoeding van verbUjfkosten aan gehuwden De regeling treedt in werking met ingang van de loonweefc waarin Maandag 13 Juli a s alt Europa Ook na de pauze werden de series platen afgewisseld door de strydliederen van JOtto Hendriks waarvan er enkele we en medegezonden onder de bezielende leiding van den heer Van Hees Van dejen middag werd eveneens een reportage gemaakt opdat de onzen aan het front mogen ervaren dat met hen wordt medegeleetd Tevens had de omroep van de 3elegentieid dat de familieleden Wj elkaar waren gebruik gemaakt om hen de groeten te Jaten uitspreken aan hun verwanten aan het front vraarvan door velen een dankbaar gebruik werd gemaakt Heit hoofd van den staatspolitieken dienst van den N O de heer SWart zorgde voor de organisatie van het geheel In de komende maanden zullen deze uitzendingen worden herhaal zoodat alle frontstryders de gelegenheid krygén om zich aan hun familie en aan hun volk te laten hooren Deze uitzendingen zullen tijdig worden aangekondigd I ioH ch ïlflaaH Zon op S 27 onder 22 02 S Maan op 2 32 onder 17 15 Mea is verplicht te ver8 duisteren van consondergaatf i tot zonsoplionttt j Lantaarns van voertai£cn a moeten een hall aar na com1 ondcrgaal oatttoken worden KÏIt