Goudsche Courant, woensdag 8 juli 1942

Wi isiHg 8 Juli 1942 tl kÊrtimu No 2O9T0 NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN ii Bums MARK It TBLK n4S fMlfttMlag MMf CbefredacMur r riETBK Poud nwii M i iiiim awi Mi w emi i w maii V m Victorie a Duttschtand wint voor Europa op alle jronten t ZWARE AMERI KAANSCHE KRUISER EN 28 KOOPVAARDIJSCHEPENTOT ZINKEN GEBRACHT Het opperbevel van de Duitsche weermacht maakt bekend Sedert den 2den Juli werd in de wateren tosschen de Noordkaap en Spitsbergen 3 tot 400 Ibemijlen verwijderd van de Noordkust van Noorwegen een groote operatie van luchten leestrijdkraehteD uitgevoerd tegen het vijandelijke convooiverlieer naar de Sovjet tlnie Formaties geveehtsvliegtnigen en Duitaehe ddikbooten hebben in Noordelijke Uszee een groot Engelscb Amerikaanaeh oonvooi aangevallen m voor het grootste deel vernietigd 3et eonvooi bestond uit 38 koopvaardijschepen was geladen met vliegtuigen pantserwagens muatte en levensmiddelen mei lil w iiiiing Arehangeisk eo werd door iware vijandelijke seestrijdkrachten torpedejagen en korvetten seer krachtig beschermd In nauwe samenwerking van marine en luchtmacht werdei door gevectatsvllectnigen 1 zwari Amerlksansche kruiser en IS koopvaardyscliepea met 122 000 brt daor dBikbeotea t achepea met 70 400 brt U totaal dos i schepen tot zinken gebracht t e rest van het 4ataal uiteengeslasfen eonvooi wordt nog aangevslleii Door leereddlngsvliegtuigen werd eea vrQ groot aantal Anerifanscke leeliedea gered en geVaawen geatmtaj GEEN JOODSCH LEGEK Op een vraag in het Lagerhuis heeft volgens den Brilsdien berichtendienstverklaard dat het voorstel om eenJoodsch leger te vormeil onuiwoerbaaris gebleken iche dulkbooten 2 chet e met IflkOOO brt een tranaportachip van OOIMhI en Z met tronen geladM kleine eenhedoi tot zinken té brengen en jsoodoende in belangryke maté l 4 te dragen tot het succes van den anvaL De aanvat 1uegon met de doorbraak door de landbrug van Perekop op 21 Septen ber 19111 en eindigde met de bestorming van de sterkste zee ea landvesting Sebastopoi op 4 JuU 1941 De aanval kostte den vijand met verlies van 430 000 man aan gevangenen 1198 pantserwagens en 2102 stukken geschut en zal niet als een overwinning der l olsiewiBten zooals de vvandelijke propaganda het tracht voofi te stellen doch aU een roemrijk blad Tanöe Duitsche en Roemeehsche we rmacht in de gescliiedenis worden opgeteekend Engeland staat voor een crisis VERKLAIUNGEN VAN LOBD CBOfT Volgens de Evening Standerd heeft de parlementaire onderstaatssecretaris yan het Britïche ministerie van Oorlog lord Croft in een rede verklap dat Groot Brittannië thans in precies dezelfde positie verkeert als de Sovjet Unie vorig jaar men ziet zich vcjor een ernstige crisis geplaatst Ook zijn d dagen die Engeland thans doormaakt vergelijkbaar met die van Gallipoli en de Somme uit den oorlog van 14 1 toen Groot Brittannië voor de zwaars e krachtpro werd gesteld Men kan de situatie van het oogenblik slechts dan meester worden als men erin slaagt allé energie en besluitvaardigheid te có ncen reeren en te handhaven Critiek mag slechts dan op de regeerin worden geoefend als zü gebaseerd is op positieve kennis en feiten als de criticus ook de overige factoren kent die aansprakelijk zijn voor de strategische situatie van het oogenblik Critiek evenwel die niet berust op feiten veroorzaakt alleen onruat onder het publiek en is evenzeer verwerpelijk en te vreezen als het optreden van een vijfde colonne De bewindsman besloot zijn rede met een bijzonder èeroep Ofc tejEngel verzoeken met vermijding van een scheurinz in de eenheid van GrootBrittanraë voortaan niet alle uitsluitend te beschouwen door de partiibril 4 L sttlling van de terechtzittinrt voor de ijzoridere rechtbank mende ing wor dm ingediend In deze geyillen behoeven geen termijnen te v orden in joht genomen In den vijfden titf 1 van deverordejing werd tot dusver bepaald dat de Juitsche procurpi rgenccaa in het lezette Nederlandsche geöied ten ianaen van in kracht van gev ijsde gejane vonni ss Tii van het la idgercchf in het hooggerechtsliof binnen een ar bij den RijkscomnirssBTis een rzoek kan indienen om vernietigng terwijl na zoodanige jvernietigng het hoogfiorecjftshof na hern uwde mondelinge behandeling beslst met inachtneming van dB rechtsovatting welke in een mdtiveering vn de vernietiging gegeven is ze vijfde titel zal thans ils volgthden Acht de Riik5corHmi s5 irisvor het bezette Nederl ndschi geh oden vonn s in kracht van ie vij deva een Duitsch gerecht wei n ccnfpt bü de toepassing van h€ t rechtorde vast iretelde feiten ongcrj cht ofhrtnan an cré gewichtige rrdohcn tott Tfel aan de juistftcid van cejn vonni in kracht v fin gewijsde vkn eenD tsch gerecht weike een nieuwete chtzitting en beslissing tor zakencdzakélijk doen schijAen d ln kon hi binnen een ja ir nailat hot ivonnisituracht van gewijsde is geg awi eennijwe terechtzitting voor den éi fzondtfn Senaat van het hoo Tserecritshofji n Op grond yan het bevdl vande Rij¥ oommi sarl s neemt do bijzcdere Senaat van het hoogwrfcht h eei nieuwe beplissins ter zake B eelt de Rijksconim ssaris de inicuw behandeling v pgens een fout bijdrt9epassine van het rf eht o ii devcïPstelde feitsn dan is de b i ondfl Senaat eolwr rn fl in de rf htüointting welk de Riik icommiisarisiniet betreffende geval in zijn bcveopemt ToeltcHting an bevoegde zijde worAt op boven goemde vorderingen de voiglende tuchting gegeven e verordening van denRijkstom nmaris no 52 19 40 over de DuiLsclie cipetentie in strafzaken is in een die wiizigingsvcrordening verorde nl no 70 1942 op enkele punten a evuld ter bespoediging van de pKdure Vogral van tielang is dal hgerechtelijke besluit tot aanhi iiigig n en van een zaak wegvalt In de p ts daarvan vormt thans de iicte v beschuldiging van het openlaar nisterie den grondslag voor de behielnng der zaa In het hoofdproiCcs H een tweede voorschrift kan de Ldesrichter voortaan straffen 15 j tuchthuis opleggen Onder bep aldoorwaarden die in de verordening oisomd worden kan de Rijkseimnaris binnen een jaar na het rechts 1 middeling van het bureau v an d e ï Rijkscommissaris commissarisgen raal voor Bestuur en Justitie Hftgerecht ofltierzoekt in dit verbaidslechts of de vooirwaarden voor eerkenning aanwezig zi jn en of erechtsgeldigheid der betreffende ispraak iii deu vereirchten vorm i bewezen artikelen 8 tol 9 Door de uitvaardigiftg deze erordening wordt thans ook de w er keerigheid in het verkeer rriet het Di itsche Rijk gewaarborgd Dif be teekcnt dat rechtsgeldige Nederiandsche uitspraken in civiel en hafideiszaken onder geliikIurdende vo6p vaarden in het gebied van het DuitfClie Rijk worden erkend en ten uitvoer gelegd kunnen word n Artikel 10 bepaalt dat VfOr dergejiike Nederlandsch uitspfaken a lftreerst een voor teezion v erklarin van den Rijkscommissaris comini ris generaal voor Beauur en Justitie en daarna een bevestiging van rcchtsgftdigheid moet worden vcrkregeh van het gerecht dat 3e uitsprsa gedaan heeft Te verduidelijking van dcfce zijde der Ixeeutiebepalingen kan gewezenft orden op een voorbeeld yan eengev dat voortaan zonder Bioeilijkradwi kan worden opgeliit eenNederlandsch arbeider werki sedert masftidon in Duitschland Daar hij geenonc rhoudskosjen betaalt aan zijnfamilieleden die daarup rêchtihebben hebben dezen een rechtsgeldiï vonnisVan Ket bevoegde Nederlandschegerecht tegen hem verkregen Ditvortris kon totdusverre in het DuitfcheRijk niet geëxecuteerd worden zoodatde betaling der Onderhoudskosten uitde veTdicns ic van den Nederlander in Duilschlai r lej kpn worden afgedwongen Vfiort a9n is het zondermeer mogelijk de rechthebbendendoor executie van dit vonnis inDuitschland orraiddellijk as n hun recht te helpen en hui ecohomisch bestaSn uil de yerriiensten Van denNederlander ook tegen diens wil tft verzekeren Aanvulling strafprocedure voor Duitsche gerechten Erkenning van Duitscbe beslissingen in hurgerlijke en handelstaken l Verordening betreffende de Duitsche recliterliike maclit vooi strafzaiten gewijxigd daardoor kan worden gedwongen tot een handelen of nalaten weike evenals die afdwinging volgens het in het bezette iSederlandsche gebied geldende recht uitdrukkelijk vert oden zijn Voor zoover besMssingcn dienen te worden erkend worden zij op verzoek uitvoerbaar verklaard or dcr vr crvvaarde dat zij in hel Duitsche Rijk uitvoerbaar zijn Het ycrzoek tot uitvoerbaarvcrklaring wordt door bemiddeling van den Rijk feerfiBmis saris voor het bezette Nederlancsche gpbied commissaris generaal voor Bcutuur en Justitie by het bevoegde gerecht ingediend Indien een der partijen dfe enuit voerlegging van een Ne erlonïisch bosli siiüg in het Duitsch Jk door geding tot verkrijging v an een vonnis vai tenuitvoerieggi ig of door een aanvraag tot execikie tracht te verkrijgen verklaart net gerecht of de voorzitter van het N erechl dat de belissing in kracht vai gewijsde is gegaan Deze verklarinj wofm slechts afgegeven wanne Be besrissing is voorzien van het Visum van den RijkscommiEsaris voor hfet bezette Nederlandsche gebied comn issaris gcncraal voor Bestuur en Justitie De betref fcnde partij raagt het visum aan door bemiddeling van den secretaris generaal van 1 et departement van Justi ie Deze verordening is 7 JuU in werking getreden De Duitsche echterlijke macht voor strafzaken Verder bevat het Verordeningenblad een derde verorderjing van den Rijkscommissaris houdende wijziging en aanvulling der verordening no 52 1940 betreffende de Duitsche rechterlijke macht voor strafzaken Naast enkele aanvullingen betreffende de procedure voor het landgerecht en het hooggerechtshof wordt hierin o m de volgende nieuwe bepaling opgenomen Indien de verdachte aangehouden is en zijn onmiddellijke berechting noodzakelijk geacht wordt kan de vordering toV vast Het Verordeningenblad bevat een verordening van den Rijliscominissaris betreffende de efkenning en tenuitvoerlegging van Duitsche beslissingen in burgerlijke en handelszaken Hierin wordt bepaald dat de beslissingen in burgerlijke en handelszaken van de burgerlijke gerechten in het Duitsche Kijk met inbegrip van het protectoraat Bohemen en Moravië welke aldaar in kracht van gewijsde zijn gegaan worden erkend Niet erkend echter worden beslissingen in kort geding alsmede beslissingen en procedures ter zake van faillissemept of surseance van betaling Evennnin wordt een beslissing erkend Wanneer bij overeenkomstige toepassing der Nederlandsche bevoegd heidsbepalingen een gerecht in het Duitsche RÜk tot hel doen van uitspraak oiet bevoegd zou zijn geweest Indien de in het ongeli k gestelde gedaagde Nederlander of Nederlandsch onderdaan is en in het rechtsgeding niet is opgekomen wordt de beslissing slechts erkend wanneer de dagvaarding of beschikking welk den rechtinganfi inleidt aan hem of aan zijn tot inonivangstneming gemachtigden vertegenwoordiger persoonlijk of door bemiddeling van d6 daartoe bevoegde Nederlandsche instanties is beteekend Een beslissing wordt ook niet erkend wanneer daarin met be trekking tot een Nederlander Qf een Nederlandsch onderdaan bj de beoordeeling dei handelingsbekwaamheid der wettelijke vertegenwoordiging eener familie of erfrechtelijke verhouding dan wel eer verklaring van afwezigheid of vermoedelijk overlijden niet Nederlandsch materiaal recht met inbegrip van het NederlanSsch internationaal privaatrecht is toegepast voor zoover de beslissing biJ toepassing van dit recht voor een lïederlandschc party gunstiger zo zijn geweest Verder wordt een beslissing niet erkend voor zoover de erkenning in tegenspraak zou zijn met de rechtskracht van een beslissing van een Nederlandsch ger ht Tjen slotte heeft geen erkenning plaats van een i éslissing wanneer g lien I per Ills I één IHÉtche troepen over den Don Woronesj genomen Hovigo govocNton ton Noordon van Orol duren voort get iMipatcvA von d Duitsche waiBDiscIit iDwdct dA 7 Juli bekend Jm MMnrtHtwattM ail het OeaMiWH fMat iMkkM WM tra iMB aT r mVm M werd de Maagrllke indwMMMI WMMMcJ eiMimeo Bet MBÜI tmuilMMB B d Imit nemen voetttbDMvA too Tetenawivall i hm en trQaad werden f cealacen BierbU De bloedige verUezen van den vijand zijn geweldig en moeten getaxeerd worden op 30 tot 40 000 man inleiiide iSêm am Dnitadie pantrdlfMe 1 HtUnMüOM vmUet vei erdlfMe 3 587 kuematten en Terdedlgincainstallatiea van eiken loort waaronder de beide modernste én iterkite bolwerken JHaxlm Gorki 1 en 2 met elk 4 kanonnen van 30 5 ojn werden genomen alsmede rond t31 M mQaen onschadelUk gemaakt Ontsnapt iQn alleen zooals door verklaringen van gevangenen werd bevestigd enkele hoogere offieieren en commissarissen alsmede in de eerste dagen van den aanval enkele Nedersaksische Brandenburgscli Silezische Saksische Frankische Sudetenduitsche en Rijnlandsehe divisies alsmede legertroeptfn van alle volkssfammen tezamen met Roemeensche divisies infanterie en bergjagers hebben in dit succes een gelijk aandeel De totale verliezen van de Duitsche troepen bedragen 872 officieren en 23 239 onderofficieren en manschappen waarvan 190 officieren en 4147 onderofficieren en manschappen zijn gesneuveld 11 officieren en 1580 onderofficieren en manschappen worden vermist en de overigen gewond zijn De troepen van het legtr zijn door het Duitsche corps gevechtsvliegers voor den korten afstaijd op voorbeeldige wijze gesteund dat zich in ononderbroken aanvallen overdag en des nachts doeltreffend in den stryd tegen doelen te land en on zee heeft gemengd In de periode van 2 Juni tot 4 Juli werden 23 751 aanvalsvluchten deor gevechtayliegtuigen van allerlei soort uitgevoerd 123 vijandelijke vliegtuigen werden neergeschoten en 1 § op den grond vernield Talrijke vijandelijke pantserwagens Itazematten batterijen kazernes munitie en olieopslagplaatsen weiden vernietigd 4 torpedojsgers 1 duikboot 3 motortorpedobooten 6 kustvaartuigen en 4 vrachtschepen werden tot zinken gebracht 31 eigen vliegtuigen gingen verloren Duitsche en Italiaaniche zeestrgd teachten bestookt de ï T ieepsbewegii gen voor Sel astopol Het gelukte hun de vijandelijke ravitailleering en het wegyderen van tamsporten te belemmeren 3 iwlsje Sterke luchtstrijdkrachten meneden P gewonden zi b op de zwaart unten van den slag doeltreffend in de gevechten te land en brachten het vöandelijke ravitaillepringsverkeer vernietigende slagen toe In het zeegebied van de Krlm werd een bolsjewiittiache duikbootjager door luchtaanvallen tot zinken gebracht In bet gebied ten Noorden van Orel herbaalde de vijand zijn vmcbtelooze aanvallen waarUtf Uj talrijke pantserwagena In den ftrQd wlerp 7regenaanvallen elddtti tat de vernietiging van 22 vUandeliJke pantserwagens De hevige geveehtöi doren nog voort In het geUed van Rzjef werd de viian4 in e B over een breed front uitgevoerden aanval nit zUn stellingen geworpen In de Fin$che golf bracht een mijnenveger een bolsjewistische duikboot tot linken Gisteren overdag verloren de bolsjewisten 96 vliegtuigen 2 eigen vliegtuigen wordetj vermist In Egypte misinkten In den strijd n El AlamelnstelUng verscheidene door pantserwagens geitfennde vijandelijke tegenaanvallen Op t en 6 Juli werden daarbij 2T Britaohe pantserwagens kapot gesebaten Permattes gevechtsvliegtnigen en duikbommenwerpers bombardeerden vflandelljfce troepen e antoeoncentratiet 9 Britscbe vliegtuigen werden neergeiehoten In het Oostelijke deel van de Middellandsche Zee bracht een Duitsche duikboot van een beschermd convooi een schip van ISe brt tot zinken Op Malta plaatsten formaties van de Dultsch Italiaansche luchtmacht hij aanvallen overdag en des nachts bomvoltreffers op vll veldinstallaties en andere militSiire inrichtingen In luchtgevechten werden 16 Britsche vliegtuigen neergeschoten Aan de Engelsche Oostkust bombardeerden sterke formaties gevechtsvliegtuigen in den afgeloopïn nacht bij goed zich het haven en industriegebied van Middlesborough Uitgebreide branden werden waargenomen Na den val van Sebastopoi Jj de inDeralo van Sebiütopol Gevangenen worden weggevoerd Ttltfolo WeltbHd Polygoon ln aanvulling op het weermachtsbericht van 3 Juli 1942 maaky het opperbevel van de weermachtyover denval van de vesting fieb tetopo devolgende eindcijfers bekend In het erloop vande gevechten die van 7 Juni töt eh met 4 Juli met een buitengewone gewonehevigheid werden gevoerd 97 000 gevangenen onder wie deplaatsvervangende legeuleider generaal Nowikof gemaakt 4 67 stukkengeschut 26 pantserwagens 824 mitrailleurs 758 granaatwerpers 86 pantser fwcerkanonrien en 69 stukken lucht doelgeschut werden buitgemaakt ofvernietigd Dé buit aan zware enlichte infa lteriewapens is nog niet geIfeel geteld Generaal veldmaar schalk Von Rundstedt in Nederland Generaal veldmaarachalk von Rundstedt hedt in de laatste dagen in Nederland vertoefd en in gezelschap van den bevdhebber der weermacht in Ned land generaal Ier vliegers Fr Christianaen en andere hooge officierfen een i ezoek gebracht aan de troepen van alle deelen der weermacht Bij deze gelegenheid heeft hij ook de nieuwe versterkingswerken en zware batterijstellingen in het kustgebied bezichtigd Opgaven nieuwsbladen en tüdschriften Het departement van Volksvoorlichting en Kunsten afdeeling Perswezen vestigt ter voorkoming van ingrijpende maatregelen ten aanzien van de betrokken bedrijven de aandacht op de bij zijn schrijven nr 1037 p w opgelegde verplichting aan de leidei s van grafische bedrijven en copieerinrichtingen om uiterlijk voor of op 22 Juü 1942 fan de afdeeling penrwezen van net depwtement onder inzending van een exemplaar der betrokken nieuwsbladen en tijdschriften een schriftelijke opgave in te dienen van alle nieuwsbladen en tijdschriften welke door hen worden gedrukt en of uitgegeven Onder nieuwsbladen en tijdschriften worden verstaan drukwerken welke met tusschenruimten van ten hoogste drie maanden in voortdurende opeenvolging verschijnen zonder dat de verkrijging diiarvan tot een bepaaWen k ring van personen beperkt is Onder drukwerken worden verslaan aUo vtmr verspreiding bestemde vermenigvuldigingen van geschriften of illuatraties welke op een voor massavermenigvukiii ng geëifende wijze zijn vervaardigd Behalve de dagbla len moeCen dus alle nieuwsbladen en tij dschriften van welken vorm of wflke verschijningswijze ook dus weekbladen maandbladen 14dBaeaehe bladen driemaan A lüA 4 u ti Hro i V lu i iootnl bladen kerk school sirart of vereenigingsbiaden us ieder blad zonder eenige uilzondemg onder bovenbedoelde opgave worden begrepen geldig worden van het vonnis van een Duitsch gerecht het pnieuw aanhangig maken van het lióofdproces bu den nieuwen bijzonde en senaat van hel Obergericht gelas en De in de laatst iwee jaar meermaler gewijzigde verotdening no 52 1940 i s in de thans geidende redactie door de verordening m 71 1342 opnieuw afgekondigd Totdu iverre warden Duitsche gerechtelijke uitspraken in civiele en hand lsKakén in den regel in Nederland niet erkend waardoor zy hier geen onmiddellijke uilwerking door middel van executie konden hebben In het aigemeen was het toldusverre noodig een eisch waarover een geredit in Duit schland reeds hesiijt had hier opnieuw in te dienen In het proces voor ieri Nedei iajidschen rechter konden danVaHe kwesties die in DuitsQh and reeds beslist waren opnieuw opgeworpen en onderzocht wx rden Volgens het in hèt intertj tionale rechtsverkeer geldende beginsel der wederkeertghoid konden dus ook in DuitschIrrd N dwlan che vo misser die rechtsgeldig waren niet onmiddellijk executabel verkinaid worden en tegen de veroordeelde partij ten uitvoer worden gelegd Tongevolge van het steeds l vendiger wordende har delsen econom üsche verkeer tu ischen het Dui fche Riik en het bezefe Nederlandï che gebied en do drukke uitwis =cling = van Nederlandsche werkkrachlen naar Duitschland werd deie toestand vaiT isgide zijden in toenemende mate als eettcmgewensichté en tijclroover de beicmmeriVg gevoeld De onderhandetingen die dSarom reeds seder geruinien tijd gevoird zijn om een oplossing te verkrijgeji op den grond slag van wederkeerigheid hebben thans hun neerlag gevooden in de lieden gepubliceerde verordening van den Rijkscommissaris over de erkenning en exbcutie van Duitsche uitsfprakcn m civiele en hnndeLszaken In artikel 1 va de verordening wordt het beginsel uitgesproken dat alle uitspraken der civiele gerechten van het Duitsche Rijk met inbegrip van het protectoraat Bohemen en Moravië die daar rechtsgeldigheid hebben verkregen worden erkend De artikelen 2 tot 7 sluiten de ackenning in bepaalde gevallen Uit b r voor uitspraken in beslag faillissement en accoordzaken of wanneer de erkenning der rechtsgeldigheid in tegenspraak zou zijn met de uitspraak van een Nederlandsch gerecht resp wanneer door de uitspraak een handeling zou worden afgedwongen die volgens het in het bezette Nederlandsche gebied geldende recht uitdrukkelijk verboden is Rechtskrachtige Duitsche uitspraken die voer erkenning in aanmerking komen woa den door hst Nederlandsche gerecht uitvoerbaar verklaard op een voorstel dat moet worden ingediend door be Nederlander Plicht en eer dwingen dea man te strijden voor het behoud van lijn leven en voor een beTeiligde toekomst van sljo gietin ea lijD volk Dat doel kan échter door nietidoenijen IJdfl ge i pMat nooit bereikt worden Bet feit dat vele Jonge Nederlanders metterdaad medewerken heeft bewezen dat ook i willen helpen bij den opbouw van het nieuwe Europa Wilt gij u dan nog afzijdig houden Nederlanders Uw dappere kameraden strijden aan het Oostelijk front tegen het l olsjewisme en het Jodendom Voor u allen bestaat de gelegenheid in de afdeelingen der Waffen S 8 of van bet Vrijwilligerslegioen Nederland mede te helpen aan de vernietiging van dezen wereldvijand Strijdt ook gU mede voor een nieuw Europa voor een l etere toe komst van nw eigen land en volk Aanmeldingen kunnen geschieden bij Ergüninngskmt der WatlenS S Erginzuqgsstelle Nordwest den Haag Stadhouderslaan 132 De eerstvolgende keuringen voor de Waffen S S en het VrQwilligerslegioeii Nederland zijn vastgesteld als volgt 10 7 42 10 00 uur den Haag café den Hout Beiuidenhout scheweg 11 7 42 10 00 uut Rotterdam 16 7 42 lO OO uur Amsterdam school lepenweg 13 16 00 uur Vtreeht Wehnnachtheim Mariaplein 18 7 42 10 00 uur den Haag café den Bont Bezuidenhoutschewea Aangenomen worden mannen van 17 tot 40 Jaar t minste 1 65 nieter lang voor den duur van den oorlog voor twee of voor vier Jaar Voor onderhoud der familie voor zoover het ko winners betreft wordt gezorgd Bewijzen voor vrfl vervoer van teplaats van inwoning naar i de keuring kunnen worden aan8 gevraagd bij dè Erg nzmigsS elle Nordwest den Haag Stadi houderslaar 132 Vervoerbe5 wijzen voor de terdgreis woré den bü de keuring of men v ordt e goedgekeurd of niet uitgereikt Zon op 5 28 onder 22 01 IWaan op 3 02 onder 18 17 Men is verplicht te verdnisteren van lonsonderjiang tot zonsopkomsl Lactaarns van voertui en moeten een half aar na toMondcröanfi onisloken worden Wmwmmw w vi wm ML a n