Goudsche Courant, woensdag 8 juli 1942

WOENSDAG 8 JULI 1942 BESTEMD VOOE nEEKEN HANDELAIIBN IN POOTAARDAPPfel EN De ProiincuUe InJcoqpcantr e via AkfcariMMiwpnxliieten yoüt EnM ïlV l nd iMttt iwlBRgtiebbcndcn belbend dit dt tcrmtin vo het inzenden der gegevens betie fende dpoti ircgehng lMl 43 op 11 Juli lïM2 afloopt Handelaren iii pootaardappelcn die rog ïile aïïe piaat gehad hebbende transefies a n de Pivxineiale Inkoopcentrale van Akkerbouwproducten hebben verantwoord of over di door hen ingezonden gegevens nog nadere inlichtingen moeten verstrekken worden ve9r74jcht ervoor aorg te ngim dat alle no Ie veistiekken gegevens voor hel sluiten van bo eivgenocmden teimnn in hel be lt van de Ehrovinciale lakooDcen ale van Akk rbouwproducten voor Zutd IIoIfand zijn VERPAKKING PRODIKTEN VOOR DB DVTTflCHE WEERMACHT De SecretariB Generaaï van de Departementen van Handel Nijverheid en Si cepvaart en van Landbouw en VisKcherü maixt Ijefcend dat de volgende week een verpakkiniTsbesUiit i oducten Duitsche Weermacht wordt afgekondigd waarbij een ieder djoproducten bestemd voor de Dmtsche Weermacht verpakt verplicht wordt bij de verjpakkmg in t sluit t een papier waarop vermeld staan de naam van degene ünna handelshuis NV enz die de verpakkini verzorgt de soort en de hoeveelheid der Ingesloten artikelen de datum van verpakklOf en de naam van den inpakker liet faesIuSt treedt in werking een dag na zijn afkondlgln m de Staatscourant Ieder dient reeds than de voor de uitvoering noodige niaatvecelente treffen i 3000 de theologie en het aihtal predakautsplaatsen weid besloten de generale synode te verïoeken middelen te beramen om te voorzien In den nood der theologische candidaten Voor de volgende Particuliere synode te houden 2 Juni 1943 te Dordrecht uerd Gorinchem als roepende kerk aangev ezen Na rondvraag werd de synode met de gebruikelijke plichtplegingen gestoten mKiBUUm STAlOt Geboren Jan z van A vaa doiBroek en J Kok Overleden ComeUa n kk r f4 j ecbicenoote nn G v Vliocur den venhuizen BnuaoEum 8TAM1 GEBOBKN Diirttje d van W Lhidhout en E van der Hoek liarie d van C Schouten en G Kllngenberg Jannetje d van J Rofchfrgen en A van der Linden M ch ina Marina d van J C van der Meer en A Stoutjesdijk ONDERTROUWD C M Moernian 25 j en A Hoevelaken 19 j A van der Hoek 29 j en Cliir Noordiioek gehuwd K f Kokclaar 23 j en B vao Looo 15 J G Boon 25 j en J Vermeulen 23 j P L Verhoef 34 j en J H Laiigendam 24 j A de Koning 36 j en M L Renïink 29 j niNDBRWBr Aan J Visser is vergunning ingevolge de Hinderwet verleend tot het plaatsen van 2 electro motoren voor hel aandrijven van een lint en cirkelzaag BKNOEMiNa Aan de o l school Tut tijdelijk onderwy pres aan de openbare lagere school is benoemd mei C van Aken te Rotterdam DIEFSTAL VAN GELD UIT EEN WONING Uit een woning aan den KnibbelWi g is ter jijl de bewoner het vee aan het verzorgen was een portemonn iie welke op de choorsteen lag met ruim ƒ 160 gestolen JONGE ZWANEN GEDOOD EN MEEGENOMEN Doo de gemeentepolitie werden een aantal jongens aangehouden die jonge zwanen eerst doodden en daarna meenamen ONVERWACHT BAD BU BET SPELEVAREN Mej I V alhier zocht met haar vriendin tijdens de warmte eenige veipoozing met een kano op de Rotte Ook het peddelen was hun nog te veel met deze ondraagliike hitte dus lieten zij zich trekken door een zeilboot Plotseling maakte echter de zeilboot p n onverwachte manoeuvre met het gevolg dat de beide dames in de Rotte terechtkwamen Een van hen was de zwemkunst niet machtig maar werd door do ander aan wal f l ir M Behoudens het verlies van een paar schoenen had het ongewenschte bad geen nadeelige gevolg en Nieuwe wet ter ordening van het sociale leven De centrale persdienst van het N AJ schrijft ons Ineen voorgaande bescliouwing heeft de leider van het NA F zijn meening gegeven over de komende wet ter ordening van het sociale leven en de taak van het bedrijfsleven Wil het bedrij f slev ven zonder stoornissen verloopen en zonder spanningen zijn taak verrichten dan dienen hieraan geen beletselen m den weg te staan welke voortvloeien uit moeilijkheden die m het leven worden geroepen bmnen het bedrijfsleven zelf Om hiertoe te geraken zullen de moeilijkheden welke kunnen voortvloeien uit loongeschillen welke in et verleden een belangrijke aanleiding tot wrijving en krachtverspilling van de zyde van werkgevers en werknemjsrs vormden worden ondervangen door op dit punt dwingende verordeningen te geven welke hun grontislag vinden in het algemeen belang Hiermede zal het spel der vrije krachten op het gebied van den arbeid zooalshet verleden dit ondanks alle inperkingen te zien gaf definitief ten einde zun Niet de particulier economische doch de algemeen sociale belangen zullen op den voorgrond staan bij het richting geven aan het bedrüfsleven De dwingende voorschriften op het gebied van loonen Prijspolitiek en hieraan grenzende gebiMien zullen in de eerste plaats door overwegingen van socialen Sfrd worden ingegeven Deze sociale belangen zullen zich hierbij echter niet ten ko e Van de economische ontwikkelen omdat een waarlijk sociale orde zooais die binnen de landsgrenzen en verder binnen de nieuwe Europeesche ruimte groeiende is eerst daar zijn hoogste vorm kan bereiken waar de economi che voorwaarden dezen groei en volmaking mogelijk maken Van dit standpunt bezien is de komende wet ter ordening van het awnale leven aU ook de hiermede samenhangende inschakeling van personen en organen een bewijs temeer in weHte belangryke mate de Nederlandsche werkers en daarmede de geheele Nederlandsche volksgemeen chap worden ingebouwd in de Europeesche levensruimte uiteindelijk zal die v et ook voor gf ed de arbeids en loonvcrhoudingen losmaken uit de liberalistisch kapitalistische sfeer welke deze verhoudingen vertroetoeWe en aan willekeur onderbevig maakte om nog slechts op een nooger doel gericht te ziJn n l sociale gerechtigheid voor allen die als werker ïn taak hebben in dienst vaiv de n derlandsche volksgemeenschap STAATgCOtlRANT Bfl oKleroheldCTie besluiten van den se iTrJ L v md lot laadrteer In het K i A t ni mr W A Ubbens dvrS r Alkmaar mr J M Meflï tuui L Procurtiiir te Alkmaar suis commiï P J C Schipper tijdeltf wmmle ter directie m agemconcn dlenat mL s Gravcnhage ItTL October mï te aan zLTitoS JÜr Ji bU den dienst j n n rkm Ir J c Pannekoek vwSa2SÏ Ï Ï onWag verleend wegenytrmotn ta de iiiilchtliig van den dl t sas en electriciteitsrantsoenen voortaan aan een maznmim gebonden D a iitt t cai vaa het Rijkskolenboreau maakt kekaui dat 4e moeiiykkeden in de koleovoorxieaiox dei caa en eieetrietteitsbeOrf vta ka aaaizakea weteen aaaatwg l la iieffen om het gas en electriciteltsverbruik te venuindc Kn Eén van deze naatregelea b ftwU ia hat tüsUMItm van aiazlaMB raa iwi ami voor gas en eleetriciteit voor gezianen Aan de gas en electricitettsbedbliven zün hiertoe instructies verAaa de hand hiervan en van sckikbare gegevens siUleii de gewijzigde rantsoenen spoedig mogelijk aan de des ende verbraikers bekend geworden Slechts in zeer bi re gevallen kaa liiervaB wwfcn afgeweken eeds thans wordt atedegedeeU tet argumenten als extra lessen werkzaamheden gedarende de avonduren afzonderlijke werkkamers voor studeercBde kioderen niet tot een haagcr raatso en zullen kunnen leiden Advertenties in nieuwsbladen en tUdschriften VOORSCHRIFTEN UrrCEVAARDIGD De Staatscourant bevat een besluit van den socrelaris generaal van het departement van Volksvoorlichting en Kunsten be reffende het plaatsen van advertenties in nieuwsbladen en tydschriflen Hierin wordt bepaald dat deze advertenties zoodanig moeten worden opges eld dat duidelijk büjkt dat zij niet bchooren tot het redactioneele gedeelte terwyl zij voorts naar vorm en inhoud aan de volgende elschen moeten voldoen a zij behoorea zakelijk zonder kennelijke misleidmg of ovódrqving te zijn b zij mogen niets bevatten dat er toe leiden kan de belangen of het streven naar gemeenr schap an het Weoeikindsehe voile zijn cultuur of economisch leven te verzwalcken of de godsdienstige gevoelens van ander te kwtJBH c in mogen niets Inhouden dat de eer of het welzijn van een ander wederrechtelijk aantast of zijn goeden naam schaadt d zij mogen niets inhouden dat om andere redenen in strijd is met de openbare orde en goede zeden Voorts kan de secretaris generaal in het belang van de volksvcorlichling nadere voorschriften vaststellen waaraan advertenties moe en voldoen Verder is bepaald dat de uitgever dengene die in feite de leiding heeft over het advertenüegedeelte van een nieuwsblad of tijdschrift als advertentiechef behoort te vermelden onder de in het joumalistenbesluit bedoelde vermelding op elk exemplaar van een nieuwsblad of tijdschrift De uitgever en de advertentiechcf zijn verplicht naar beste weten en kunnen er voor zorg te dragen dat het advertentiegedeel e van eei nieuwsblad voldoet aan bovenbedoelde ijchtlijnen Een uitgever of een advertentiechcf die zijn hem door dit besluit opgelegden plicht verwaarloost pleegt een beroepsovertreding Genoemde secretaris generaal kan in dati geval den uilfiever of den advertentiechcf tuchtrechteWk s raffen met a een waarschuwing b een geldboete van ten hoogste tweeduizend gulden Voorts kan hij in zeei ernstige gevallen indien hij zulks in het openbaar belang noodzakelijk ach eennieuwsblad voor bepaalden of onbepaalden tijd verbieden advertenties teplaatsen Dit besluit kan worden aangehaald als Adverteiitiebeslmt 1942 He is 7 Juli in werking getreden Vacantiegangers ernstig gedupeerd DE KOFVER KWAM AAN MET LOMTEN EN STKENEN De fam M die enkele weken vacantie in het Gooi zou doorbrengen verzond einde vorige week een grooten koffer met kleeren en enkele levensmiddelen per bode van Amsterdam naar Hilversum Bij aapkomst bleek echter tot haar grooten schrik dat de koffer nog slechts wat waardelooze lompen eo steenen bevatte De kleeren o m japonnen overhemden een flinke hoeveelheid ondergoed sokken kousen lakens en sloepen en ook üe bruine boonen en capucijners waren verdwenen De Hilversumsehe politie stelt een uitgebreid onderzoek in WIJZIGING VAN DE HANDELSKEGI8TERWET Het Verordeningenblad bevat een besluit van de cecretarissen generaal van de departementen van Justitie en van Handel Nijverheid en Scheepvaart houdende wijziging en aanvulling van de Handelsregisterwet Zooais lakend is in art 19 van deze wet een scliaal opgenomen van de bedragen welke Ingeschreven zaken jaarlijks verschuldigd zijn aan de Kamer van Koophandel en Fabrieken waarbij zü ingeschreven zijn Thans is aan dit artikel een nieuw lid toegevoegd waarbij de secretarisgeneraal van het departement van Handel Nijverheid en Scheepvaart de bevoegdheid verkrijgt aan de kamers e voor haar gebied telkens voor den dtmr van een kalenderjaar de heffing van een door hem te bepalen aantal opcenten op de bedragen van die sctiaal toe te staan Voorts vervalt het zevende Hd van art 1 waarin was bepaald dat de Kamers van Koophandel en Fabrieken rechtspersonen zijn wier samenstelling inrkhtlng en bevoegdheid bij de wet wordt geregeld Dit besluit treedt heden in werking met terugwerkende kracht tot I AprD 19tt Het Nationale Plan VrrVOEtlNGSVOORSCBSIFTEN Ter uitvoering van de artikelen 2 en 3 van het besluit betreffende de instelling van eefi Rijksdienst voor het Nationale Plan heeft de secretaris generaal Van Binnenlandsche Zaken ojn het volgende bepaald De president van den Rijksdienst voor l et Nationale Plan legt liet ontwerp van het Nationale Plan gedurende twee maanden ten bureele van dien Rijksdienst alsmede ter griffie van elke provincie voor en ieder ter inzage waarvSh kennis wordt gegeven in de Ned Staatscourant Gedurende drie maanden daarna Jcunnen schriftelijk bezwaren daartegen by den president worden ingediend Na overweging van de ingediende bezwaren legt de nresident het ontwerp ter vaststelling voor aan den secretaris generaal van Binnenlandsche Zaken Nadat deze het heeft vastgesteld wordt het Nationale Plan ten bureele van den Rijksdienst en ter griffie van elke provincie voor een ieder ter inzage gelegd waarop hef met ingang van den daaropvolgenden dag van kracht wordt Op dien dag vervallen de in bestaande planologisclfe maatregelen opgenomen voorschriften voor zoover deae in striid zijn met het Nationale Plan Zoo snoedig mogeliik nadat het Nationale Plan van kracht geworden is doch ui erliik binnen een door den seoretaris g neraal vast te stellen termijn brenct de commissaris der provincie de in de provincie geldende streeknlannen hiermede in overeenst mmin Eenzelfde gang van zaken als boven vermeld wordt gevolgd bij partieele vaststellingen en herzieningen van het Nationple Plan Ten b hcove van de mimteliike orxlening bii nen het gebied der proinncie en fen behopve van de coördinatie TVTdt een nlanologische dienst inoesteld van welken dien de commi r s der provincie hoofd is Als onderdeeien van Ben provincialen planologischen dienst worden ingesteld a een raad van büstand b een vaste commissie c andere commissiën welke naar behoefte worden in =stc d en d een bureau Ten behoeve van de ruimtelijke ordenin worden vanwege e provincie de noodife onderzoekingen ingesteld betreffende den bestaanden toesta id en de daaruit voortvloeiende ontwikkelingsmogelijkheden binnen het gebied van de provincie De commissaris der provmcie stelt voor de provincie of voor een gedeelte daarvan één of meer streekplannen vast De ontwerpen voor zoodaniee streekplarnen worden ter inzage gelegd op de griffie der provijicie en op e cjocre r oen v n de gemeen e waarove r het streekplan tfch uitstrekt en gedurende drie maanden kunnen daartegen schriftelijk bezwaren worden ingebracht bil den commissaris Na de vaststelling van het plan door den eommipsaris kunnen belanghebbenden binnen een maand bezwaren indienen bij den secrefaris generaal aan wien de streekplannen ter goedkeuring mqeten worden voorgelegd Deze is bevoegd gedeelten van het streekplan van de goedkeuring uit te zonderen terwijl zii bii de goedkeuring ti ens de verplichting kan ooieggen het plan ten aanz en van één of meer in zün besluit aan te geven onderdeelen te herzien Zoo spoedig mogelijk nadat een streekplan van kracht geworden is brencen de burijemeesiers der bii het nlnn bctroll en femeenten de r eme n e liike nlanoloffische maatregelen met he D n in o er ncïtemming Een streekplan van kraiht bij het i i werking treden van deze beschikking wordt beschouwd ais een stn kplan in den zin van deze be chikkinc Deze bcechikking treedt op 8 Juli 1942 in werking De vlee li v kkelliandel in Haren BOETEN TOT EEN TOTAAL VAN ƒ 72 305 Eenigen tijd geleden werd reeds gemeld dat een aantal inwoners van Haren hooge geldboeten door den inspecteur van den pri isbeheersching te Leeuwarden waren opgelegd daar zij van hun financieelen welstand misbruik hadden gemaakt door tegen te hooge priizen extra vleesch uit den sluikhandel te koopen ïnmidde s hebben later nog een aantal klanten van de slagers Groefsema en Vrieling Voor den Inspecteur terecht n oeten staan waabij opnieuw enkele zware geldboeten zijn opgelegd wegens het koooen van vleesch tegen te hooge prijzen Bovendien werd publicatie van eenige uitspraken gelast De volgende personen kregen geldboeten mevrouw H M L MezelNitzsche te Harendermolen ƒ 7000 mevrouw E W Nanninga Haan te Haren ƒ MBO mevrouw S O Penonde Muinck Keizer te Haren f 1000 mevrouw H M G Meenk Möihuizen te Haren ƒ 800 mevrouijr M H van der WalHopmJT Zylema te Haren ƒ 750 Talrijke andere bewoners van Haren en omgeving die zich eveneens met het koopen van vleesch uit den sluikhandel tegen te hooge pijzen hadden ingelaten kregen verder geldboeten van enkele tientallen tot eenige honderden guldens In het geheel zijn door den insjiecteur van de prijsbeheersching 52 koopers gestraft met geldboeten van in totaal ƒ 72 305 ONDER VALLEND GESTEENTE BEDOLVEN Het tienjarige dochtertje van de familie Leurs te Guttecoven bij Sitt rd speelde nabi de ouderlijke woning in de omgeving van een bouwvalligen muur Deze stortte plotseling in met het gevolg dat de kleine onder tiet puin bedolven werd Onjniddellijk werden pogingen aangewend ora het kind te redden doch toen naen het onder bet puin vandaan bad gehaald bleek bet zoodanig door de steenen getroffen te zijn dat het levens vaarlijke verwon GELDIGE BONNEN Arilkel Bon Aantal t m Aardappelen 34A IVi kg 11 JuUBaken br vet Vetk 34 100 gr 1 JuUBeschuit br of geb 34 75 gr 11 JuliBloem br 317 318 318 320 70 gr 11 Juli Boter 34 125 gr 14 JuU Brood of geb 34A 400 gr 11 Juli Brood of geb 34B 50 gr 11 Juü Chocolade 31 33 ido gr 11 JuH Gort 321 331 250 gi 11 JuliHondenen k br lUi è 10 kg 31 Juli Jam 328 500 gr 11 JuUKaas 322 323 324 325 326 lOO gr Il JuU Koffiesurrogaat 328 2S0 gr 11 JuU Margarine Vetk 34 1 25 gr 14 Juli Melk 31A t m 34A 3 L 11 Juli Melk 31Bt m 34B l Mi L 11 JuU Petroleum EAkaart 01 2 L 22 Aug Peuhruchten 330 333 334 250 gr Il JuUPudding verm maizena 332 100 gr 11 JuURijst 25 4 2 res 250 gr 11 JuU Scheerzeep U 50 gr 81 Aug Suiker 327 1 kg 11 JuUSuikerwerk 32 33 34 100 gr 11 JuU Tabakskaart 43 44 1 rants 11 JuUTextielk 3e serie 41 t m 120 Teatielk 2e serie behalve boa K Vleesch 34A 100 gr 11 JuU Vleesch 34B 25 gr 11 Juli Zeep 335 28 4 75 gr 15 Aug Wasch of zeeppoeder 336 250 gr 15 Aug Zeep L 250 gr Wasch of zeepp en 28 è 7S gr zeep 15 Aug Toiletzeep L 75 gr 15 Aug Brandstoffen Kookdoelelnd 01 KF 1 Eenh 30 Ap 43 Gen Anthadet VII 1 Eenh 31 JuU Gen Turf VII 50 stuks 31 JuH Brandst krt DV 1 t m 5 1 Eenh 31 Dec dingen en kneuzingen had opgeloopen Na overbrenging naar het ziekenhuis is liet meisje aan de gevolgen overleden RAAD AAN VACANTIEGANGERS Hedenawond van 18 05 18 15 uur zalover den eender Hilversum 1 eenvraaggesprek worden gehouden metden heer H J Leupen secretaris vande interdepartementale commissie teibesi Jdeering van het vraagstuk van devacantjespreiding Hierin zal tevensaan de vacantiegangers advies gegeven worden over het gebruik makenvan de spoorwegen in de komendevacantieweken WIE PRODUCTEN VOOR DE nUITSCHE WEERMACHT VERPAKT MOET AAN ZEKERE EISCUEN VOLDOEN De volgende we k is de afkondigingvan een besluit te verwacliten waarbij een ieder die voor de Duitscheweeriftacht bestemde producten verpakt verplicht wordt bij de REGEUNG VAN STATIEGELDEN De statiegelden die bij inlevering van leege tlesschen kruikenf of polten moeten worden terugbetaald zijn thans blijkens een médedeelmg van den gemachtigde voor de prijzen aan een regeling onderworpen De desbetreffende beschikking die op 14 Juli in werking reedt stelt niet alleen het bedrag der statiegelden voor tlesschen potten en kruiken met en zonder sluiting vast maar bepaalt tevens dat dit bedrag op de etiketten ipoet worden vermeld Wanneer binnen eón maand na het van kracht worden van deze beschikking flesschen kruiken of potten worden ingeleverd waarvan kan worden aangetoond dat daarop een ander bedrag dan het na bovengenoemden datum geldende aan statiegeld was betaald dient het werkelijk belialde bedrag te woeden terugbetaald Tenslotte verdient het bijzonder de aandacht dat de statiegelden afzondM lijk aan den koopcr ia rekeping moeUm worden gebracht dus niet bij den prijs mogen zijn inbegrepen Voor nadere bijzonderheden wordtverwezen naar de desbetreffende msdedceling in de bladen NOODLOTTIGE VERGISSING Te Rotterdam is dezer dagen een 33 jarige man overleden ten gevolge van een vergissing die in een apotheek werd begaan Op voorschrift van den doktér kreeg hij op recept poeders tegen ischias In deze poeders was een kleine hoeveelheid van een zwaar vergif gemengd Toen de poeders wer tol nabesteld vergiste de assistent apothekeres zich in de hoeveelhei van het vergif met het noodlottige gevolg dat de man kort na het gebruik van de poeders is overleden De assistentapothekeres is in bewaring gesteld Zij zal zich moeten verantwoorden wegens veroorzaken van dood door schuld AANBESTEDING De Rijkswaterstaat heeft aanbe s éed het leveren van 439 ijzeren zeetonnen in 4 perceelen Laagste in massa fa Penn en Bauduin te Dordrecht ƒ 67 000 KERK EN SCHOOL Had Serv Kark Benoemd tot telnt dtk r te Amtitm m vMr ctaS C jTvSnmh aldaar Bedankt voor Britsum ds C M de Jong te Morra Voor Neerbosch Heesch ds A W laazooctcr te NLeuw Vcunep Geref Keili n Aanernotnao naar Glessen Oud Nieuwkerk ds J M Mulder te GiessendamNeder Hardinxvefa DoopsgeiLtnde Brocderichap Brroep B naar Amelana pr H H Btvmer te Rüixlem PART SYKOOE OEBEP KBRKKN VAM ZUmUOLLANB ZCID Te Dordrecht kwam de Particuliere synode der Ger Kerken van Ziud Holland ten Zuiden in jaarlijksche vergadering bjjoen De synode werd door ds W W Meynen namens de roepende kerk van Dordrecht op gebrulkeMJke wijze seopenfl Tot leden van de moderamen werden gekozen ds W W Meynen praeses ds N Bnfnnga te Rotterdam asseseor ds A Rolloos te Zwijndrecht eerste scriba en ds J Oosterveen te Barendreciit tweede scriba KenniK genomen hebbend van het scbrl ven van de classes Rotterdam en Schiedam inzake grensregeUng tussehen de kerken van BerkelRodenrijs en Overschie keurde de synnode deze greni i geUng goed Bij de behandeling van het verslag van Jeputftten voor het Provinciaal weeshuis te Wassenaar kwam ter tafel een voorstel van de classis Rotterdam twee diakenen uit het ressort als bestuursleden Ie benoemen en een brief van de classis Rotterdam inzake opneming van kinderen uit andere provincies Xïe synode benoemde een cc rinlssie bestaande uit ds Th H V Mimster te Gonnchem en ds J Oosterveen en ouderlirig Vaa der Melden om de kwestie van het benoemen van diakenen in het bestuur nader in studie te nemen Met den NederUmdichen Volktdtenjt üoor tociale gerechtigheid Aangenomen werd een voorstel van deputaten tot opheffing van de eigen regelen voor de kerken van Zuidliolland Zuid inzake de verzorging yan de emeriti en tot volle toepeaclng vani de generale regeling en tevens een voorstel om de generale synode te verzoeken in Verband met den verhoogden levensstandaard de emerltaatsuitkeeringen naar art 13X0 te herzien Onze opgroeiende kinderen Naar aanleidmg van een voorstel van de cJassis Rotterdam inzake de wanverhouding van het aantal proponeerende candidaten in Vriendelijkheid erkenning oan en ooidoening ooer hetgeen zij itbben gepresteerd DAT IS wat zij noodig hebben Man j moet e ntmet Wim praten Hi il niet t genieten den laat sten tijdToen Ik hem vanmiddag vroeg even aardappelenop den hoek te halen sloeg hlJ d deur mo hard achter zich dicht dat de kalk van het plafond vloog En ht gaf ian geluisterd wordt ie willen zpo graag hun een draai om z n ooren alleen omdat verlangens hnn eemicht hun angsjt en vrees met iemand deelen Ata er maar niet om hen gelachen wordt Bi alles wat ie doen lijn ie dood erasüg Ze wU wat la er aan hand met ou7 vroeg en zoo graag volwaasen lijn net als vadervader z n veer ienjangen zoon Ik boorde en moeder van moeder dat e met tegenzin aardap Heb je het druk vanavond Wat zi n pelen voor baar haalt hard met deuren je plannen slaat enz Zeg het evengoed tegen uw grooten Ik zat juist naar de radio te luiste jongen ais tegen uw man Shiit uw oogenren het verslag van een voetbalwedstrijd maar een beetje alt bij niet ajtljd alleiEn toen moest Ik om aardappelen Toen precies doft zooais u het graag zoudtik terug kwam was er een ander pro en hetiben en laat hem nu en dan maar gramma begonnen en ik had juist den e o beetje zitten droomen Accepteereuiduitslag gemist Had dat aardappelen L f ï ten Maar nee lederen keer als ik maar zit Is het Wim doe dit Wim haal dat Iedereen heeft tegenwoordig wat op me aan te merken ik wmi dat Ut dood was En Wim vloog de kamer ujt en wierp zich op zn kemerije voorover op z n bed halen nu niet vijf minuten kunnen wacb 5 den dat hij bezig is volwassen te 1 uu u worden en laat hem In sommige opzichten zcl de verantwoordelijkheid op zich nemen Wat ge hem wèl moet voorhouden Is Daar broeide hij verder over moeders Uchaam veel slaap noodig heelt nietbegropen over de vele vermeende J ro zoo hard dat vraagt vanaanslagen op z n vrrjen tgd over het pla lichaam ontzaglijk veei inspanning AU een van de ionflerP 7ti iV i en hroertiM heelemaal bent uitgegroeid kun Je Un I Z L l 1 A i L Jl hé Sev opblijven Maar je moet nu Jezelf al ze bemerkten dat hij de opdracht om Ij j j j boodschappen te doen of iets dergelyka volwasserf man te vervullen hebt Je hebt met prettig vond Daar bad hij volop ged ar een sterk hchaam en een helderen legenheid zich verder doodongelukkig te geest voor mx dig voelen verkeerd begrepen heelemaal alGeef hem l t leven van n held van letn op de werpld Het valt niet mpe o dat oogenblik te tezen HU zal dan beter ouder en groo er te worden voor de hegrijpen wat ge bedoelt en ook dat ge kird ren zelf niet en voor de oli lers al hèm begrijpt evenmin Hoewel niet alles kunnen we toch wel heel veel voor onze opgroeiende kinderen doen Zij hebben op dezen leeftijd meer tïan ooit leiding noodig Laat hun deze leiHet kind dat eenmaal twaaK dertieo jing echter zoo weinig mogelijk bemer a r K geworden ziet lo z n ouders en houd een waakzaam oog over hen woonlijk ni menschen die zich met adviseer meer dan dat ge regeert en de groote zorg aan zijn verdere ontwikkek n is groot dat uw kinderen opgroeien Ung wijden n aar tyrannen die op ieder tot menschen waarop ge trotach kunt zijnoogenblik van den dag klaar taan hem en die hunnerzijds trotach zfH op de oïh terug te duwen in de prille kindsheid die voeding welke ge hun gegeven hebt hil of zijzelf Juist zoo graag wil verla ten RHABARBER DE SUIKERDIEF Rhabartier Is een echte sufkerdlef Een paar ttieetepettjes eateiumearttonaat do hoeveellield hangt af van de porlle rhabarber u kunt dit zeil regelen doen echter wonderen In rhabarl er wordt de zure smaak voornamelijk veroorzaakt door oxuilzuur dat m gn ote hoeveelheden achadeltjk Is voor de gezondheid Voegt men bij rhabarber een calclumzout b v calclumcarbonaat dan ontstaat caldumnxalaat en koolzuur tMt laatste ontwijkt In den vorm van gasbelletjes Calclumoxalaat li volkomen onapïombMMT In water maagsap en darmsap en verlaat dus het tldiaam weer tonder dat er Iets wordt opgenomen Oebrutkt men m pUaia van een calp ciumzouL een natrlumiout b v zuivel ingszout tnatrlum blcarbonaat dan ontstaat met koolziiur een slecht oplosbare verblo ding het natrium oxalaat Deze stof Is schadelUk en het gebruik van zulvertngszout In itiabarber moet dua beslist wordan afgeiadeo ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ ♦♦♦♦♦♦ Als zij ijverig trachten iets te vdhroncen dat een klein tikie boven vermogen ligt maar dat daaraan juist z n groote aantrekkingskracht ontleent 15 het Je kunt daar beter mpe wachten totJe wat grooter bent En als 7 ij iets verkeer d doen krijgen ze onveranderlijk te hooren Je bent daar e groot voor of wel Kind hoe kun je nu toch zoo dom zijn In tulk een verwarrende schijnbaar onlogische wereld leven onze opgroeiende kinderen En als ze ons de vele fouten die we yelf maken op de een of andere wljzfi laten bemerken worden we onredelijk en slecht gehumeurd Zella In gezinneh waarin altijd de grootste harmonie heeft geheerscht tussehen ouders en kinderen f worden wanneer één of nwer van hen dezen leeftijd hebben bereikt vaak harde noten gekraakt komen er uitbarstingen voor die van aller zenuwen zeer veel vergen Je bent een ondankbare jongen Toenik Jouw leefttjd had En vergeten wordt dat alles toen hm Htwl andera was dat het eenige punt van overeenkomst la dat de man die thans vader de vrouw die thans moeder la toen eveneeiu lastig en ongezeglijk en oohaiidelbaar waren Blouse van tweeërlei Uof Dank je wel hoor Ie bebt me fQn geholpenl Hoe vaak wordt vergeten ieu dergelijks te zeggen als opgroeiende kinderen op ons verzoek iets voor ons hebben ge daan We nemen dat gewoonlijk aan al iets vanzelfsprekends Dank je wel dat Je die boodschappen voor me hebt gedaan Nu kan U thuis blijven en wat naaien Eem aardige blouse Dan ttneeürlet stof pemoakt Heel practlseh als men twee lapjes heeft welkt gttn pon beide swot een blouse toerei Icend lijn Twkenlng V P B Onze grooter wordende jongens en mets les zijn geen kleine kinderen meer die we naar willekeur ergens kunnen heen sturen hoewel ze natuurlijk weer niet oud genoeg zijn om zaken te behartigen die alleen door groote menschen kunnen worden gedaan Maar ze willen zoo graag een béétje belangrijk zön uitsteken boven de kleinere zusjes en broertjes Vrlenoelijltheld erkenning van en voldoening over wat ze hebben gepresteerd hebbyi ze op dezen leeftijd meer dan ooit noodig Bn ae willen zoo graag dat er naar nea