Goudsche Courant, woensdag 8 juli 1942

WOENSDAG 8 JULI 1942 Het convooi in de Noordelijke IJszee V m de 38 schepen 28 tot zinken gebracht Hoeveelheid van 250 000 ton ooriogsmaterieei vernietigd doozeB inleveren I Voortaan n doos Erdai No 20 van 16 centi alléén bij inlevering var een ledige Erdal doos Enige nette TE KOOP Br no Q 3886 bur v d bl 1 vlarw melkwaganlia x g a n vaar hit te zien Donderdag 9 Juli Weth Venteweg H 172 Schoenen gaan langer mee door EROAl Kanioormachinehandel jOH MH dth tUw el GOUDA Wegens vacantle GESLOTEN van 11 tot en met 26 Juli nnaniMMWWingKAfwwn aimiMMgi Last van O concurrentie Plaatst hier Uw f advertentie SPORT VLIELAND EN TERSCHELLING GAAN OVBR NAAR FRIESLAND By verordening van den Rijkscommissans voor het bezette Nederlandsche gebied is bepaald ïat met ingang van 1 S temtoer a s de gemeenten Vheland en Terschelling van het gebied der provincie Noord Hol land overgaan naar dat der provincie Friesland De Rükssportfilhrer over Nederland LICHAMELIJKE OPVOEDING EN SPORT ALS STAATSZAAK Zooals bekend Is gemaakt liebben verschillende Nederlandsche sportautoriteiten In het afgeloopen weekeinde een officieel bezoek gebracht aan Berlijn onder leiding van don persoonlijken sporten persreferent van den Rijkscommissans dr Hermaim Harster De sportr acteur van het ANP had bij die gelegenheid een onderhoud met den Reich SS portführer Hans von l chammer und Osten die o a het volgende verklaarde U vraagt mij hoe ik m de nabije toekomstde ontwikkeling rie van de liohameiyke opvoeding m uw land en van het nationalesportleven Van Duitsche zyde zien wij deze ontwUtkeling natuurlek met groote belangstelling tegemoet Wy zullen ons hierbij hetliefste op hetzelfde standpunt plaatsen alsvoorheen nl dat wij als Duitsche instantiesdaarmede niets te maken hebben Toch moetu de situatie heden een beetje anders ïienHoe ongaarne wij er aan medewerken datwy alK het ware zeW In zekeren zin concurrentie en misschien wel een sterke concurrentie met ons in het leven roepen zijn wügaftrne bereid alle meflewerklng hierbij teverleenen voor zoover deze van uw zijdegewenscht wordt acht Evenals wU datvoor de overneming van de macht hebbengekend was uw sportleven totaal versnipperd door confess loneeIe en marxistischeStroommgen Ook m uw land is hieraan ophet oogenbllk een einde gemaakt Toch zullen er nog meer veranderingen bij u doorgevoerd moeten worden De lichameiyke opvoeding en het nationale sportleven moetenmeer ge len worden als een staatsaangelegenheid Van staatswege zal dus In zekerenzin Intensiever moeten wordep j egrepenom te komen tot de gewmschte verbeteringen Aangezien de Rfjkscommissarls hier mijn hulp heeft ingeroepen heb ik mij bereid verklaard als adviseur op te taeden en daarblJ is overeen komen dat tnoien het aanvankelijk aan de noodlge iaitructeurs mocht ontbreken ik mijn beste instructeurs ter beschikking zal stellen Op uw vraag ten aanzien van het Internationaal contact dat in de toekomst verwacht mag worden kan lic u nog het volgende mededeelen Voor I ult9Chlaiiii ia dat geen vraag meer Ons Internationale programma is geheel bezet Xndioi evenwel van uw land uit het Initiatief rordt genomen om geheel vrUwilIlg het contact In welke tak van sport ook met ons land op te nemen kan ik u de verzekering gevm dat een rgelljk initiatief ctoor ons ten zeerste op pr s zal worden gesteld en vrij dan ook al onze medewerking zullen verlecnen Tot dat doel heb ik van heden af toestemming gegeven om h t engere grensve keer ten aanzien van het houd i vmn sportwïdstrijden tusschen onze belde landen wederom als van ouds toe te laten Dit Is vooral van belang voor uw OostelQke proviBcieB en onze Westelijke gebieden Bovendien staat thans vast dat verschillende goede Nederlandsche athleten 1 en 2 Augustus a g in Berlttn zullen starten op de InternaUonale Lelchathletiekkrlegswettkampf Zooals reeds eerder tn tnr land ia ge blleeerd zullen op dtaooAtfog iatamationale krachten p tiet gebted vu d nremsport in Augustus In Nedaiiand starten welkx voornamelijk uit Denemarken Duitschland en Nederland gerequtraenl KUllefi wtu den Ten slotte staat ook da lai enwedsiriM boicsen voor de Jeugd ta Baanover la Se RADIONIEUWS DoBdCTdi 9 Jou niLVBRSUM I 415J H 45 Gramotoonmui 6 SO Ochtendgymnasllefc 00 BNO Nieuwsberichten 7 15 Gramofoonmuziek 7 45 Ochtendgymnastiek 7 65 GramotoomnuzÉek 8 00 BNO Nieuwsberichten 8 15 Gramnfoonmuzlelt 915 Voor de hul vrouw 9 20 Gerard van Krevelen en zijn orkest en soliste opn 10 15 Amusementiorkest en het VrooIUke Klaverblad opn 10 30 Planovoordracht 1100 Voor de kleuten 1120 Zang met pianobegeleiding en gramofoonmuziek 12 00 Klaas van Beeck en zijnorkest 12 40 Almanak 12 45 BNO Nieuws nzakelUke berichten 13 00 Orkest Halaodo ensolist en gramotoonmuz 14 00 ItotterdamschPlaiiok tarlet en solisten UM Gramofoonmuzlek 15 30 Voor de ileken 1640 ZsBdag van den Heldelbergschen Catechismus lezJngen gewijde muziek opn 16 30 Revlda Sextet 17 15 BNO Nieuws zakelijke en beur berichten 17 30 Ensemble Wllly Kok 18WDoor de mand causerie 1815 Gramofoonmuzlek 18 45 BNO Nieuwsberichten UM BNO De wereldmeenlng uit vreemde kranten 19 05 Kwintetconcert 20 60 OmrocpSrm phonie Orkest 20 45 Cotnponlstensplrgel 21 WOmroepSymphonle Orkest in s ist 213 Gramofoonmuzlek 2145 BNO Nleuwsbertcfeten 22 00 Gramofoonmuzlek Vanaf 22 19 Alleen voor de Badto Centrales dlc over M llinverblqdlng met de studio bmchikkeau 22 IS 24 06 GranwbiaTimuzlek HJLVnUUM B leij M 6 45 15 Zie Hilversum I 6 U Gnniofao muziek 10 oo MorgenwUdlnc lO U Cranu foonmuzlek 10 40 Voor de vrouw UJO Gr mofoonmuziek 1130 Orkest WUIy Kberla 12 00 Melodisten en aoUst 12 46 BNO Nlmrw en zakelijke berichten 13 00 Lindstaadm tier 1315 Het groote Omroeporkest n M11ste 13 45 Voordracht 14 00 Otto HemMks tUn orkest en gramofoonmuzlek ISM Voor de vrouw 15 30 Zaag met planob cMdtaf en planosoll 16 30 Gramofoanmuzlcfc UM Voor de Jeugd 17 IS BNO Nleum ffc iflfcr en beursberichten 17 30 Varia ffevirie ré programma IS 30 Mldden Amerika 1 Hat Pa namakanaal 1 8 45 Gramofoonmnslek i M Hier WA 10 IS Gramotoonmuz WJO BNO Nleuwsbercihten 1 40 BNO Wat NederliB schrijft 19 50 Splec nu den daf t M IM Vaudeville orkest en Mllste en Ma n Bk or 20 30 Bcrtus van Dlnteren en sUn orkest ett Hat gordijn gaat open reportagsw 2IJ Brandende kwesties causerie 31 IS ItaUaansch programma 2145 BNO Nieuwsberichten 22 00 BNO Mlltair overzicht XLl AvoadwtJdlng 22 1S 24 00 Zie Hllvenum L SCRACKN OM DKH UMnTKABBSBIt Tweede ronda tennUus Buw r ri Vu der Otek tttumpas t l Blak Bod 0 1 Win Vlaiiiiw 1 Dupidi tmm ViV Ji De burcemees er van js CraveBhaKe prof mf dr H Westra overhandigt denzilveren legpenning d r gemeente aan den voofziUer van AJ3 0 denheer Choufoer Polygoon Meyer Het opperbevel der Duitsche weermacht deelt nog de volgende byzonderheden mee omtrent het groote succes van Duitsche luchtstrüdkrachten en duikbooten in de Noc eiyke IJszee Op den ochtend van 2 Juli werden TOor de eerste maal 38 koopvaarders geëscorteerd door zware zeestry dkrachten torpedojagers en corvetten gesignaleerd in de Noordelijke IJszee waar zü in Oostfelijke richting voeren Met geringe snelheid bewoog het convooi zidi tusschen groote ijssschotsen langs de grens van het pakijs Op den middag van dezen dag vielen de Duitsche gevechtsvliegtuigen vooi de eerstj maal aan Ofschoon de oorlogsschepen dezen aanval beant woordden met hevig afwecrvuui van hun luchtdoelen scheepsartillerie en verscheiden vüandeiyke vliegtuigen ter beveiliging boven het convooi cirkelden braken de gevechtsvliegtuigen door deze versperring heen Een vrachtboot die aan den buitenkant der formatie voer weïd reeds in het eer te stadium van den aanval zoo zwaar getroffen dat ïU buiten den gordel van escorteerende strydkrachten stil bleef liggen Verkenners di contact onderhielden namen naderhand waar dat dit vrachtschip na hevige ontploffingen zonk Ondanks ongunstige weersomstandigheden hielden de Duitsche verkenners ook den derden Juli contact met Met convooi De verbetering van den weexstoestand op den avond van den vierden werd gebruikt voor een nieuwen aanval van Duitsche gevechtsvliegtuigen Tegen half negen werden de kpopvaarders die in 5 rqen voeren ten Noordoosten van het Bereneiland aangehouden De Duitsche toestellen naderden op tachtig meter hoogte in verscheidene golven Na enkele minuten barstte ean vrachtboot zwaar getroffen door twee bommen uit elkaar en zonk De overige vaartuigen die tanks vliegtuigen en munitie aan boord hadden poogden in zig aag koers de bommen der Duitsche vliegtyigen te ontgaan maar nog drie andere transportschepen van 21 0 K ton in totaal zonken brandend tusschen de drtjvends ijsschollen Tijdens dezen aanval werden elf andere koopvaardijschepen van meer dan 50 000 ton zoo zwaar beschadigd dat zij de reis niet konden voortzetten en brandend of met zware slagzij achter het convooi bleven liggen waar zij voor een deel het slachtoffer werden van de aanv Uen der duikbooten Ver acheidene dezer door de luchtaanvallen zwaar getroffen vrachtschepen werden nog in den loop van dien nacht door de bemanning verlaten en drijven stuurloos rond in de Barentszee Den 5den Juli trof de Duitsche luchtmacht de schepen die omstreeks 70 km ten Noorden vSn Moermansk langs den rand van het pakys voeren bijzonder vernietigend Deze koopvaarders die over een afstand van 300 km waren verdeeld poogden afzonderlijk in Oostelijke ncnting te ontkomen Bij dezen aanval die op den middag van den vyfden over groeten afstand werd gedaaïi werden nog acht booten na duiken scheeraanvall n van Duitsche gevechtsvliegtuigen van het type Ju 88 m den grond geboord Twee vaartuigen van 14 000 ton ezamen liepen zoo zware schade op dat de bemanning in de reddingsbooten ging en de schepen aan hun lot overliet Bovendien brachten Duitsche gevechtsvliegtuigen een zwaren Amenkaanschpn kruiser tot zinken Op den ochtend van den zesden dreven scheepsresten en wrakken benevens verlaten en bemande reddingsbooten tusschen de ijsschotsen rond en gaven den weg der vernietiging aan dien dit convooi na de aanvallen van Duitsche luchtmacht eti duikbooten had afgelegd Zeereddingstliegtuigen die rer de resten van dit voorheen 38 schepen tellende convooi heenvlogen brachten een vry groot aantal Amerilsaansche zseliedeo ia veilighesid en namen hen gt vangen Even na zeven uur s ochtends werden de overblijfselen van dit zwaar geteisterd convooi opnieuw gebombardeerd Een brandend koopvaardijschip dat tali jke vliegtuigen als deklading had zoiik na een scheeraanval van een Duitsch gevechtsvliegtuig Bovendien werd nog een vrachtschip van 7000 ton door bommen op achter en voorschip nadat het had vlam gevat in den grond geboord In totaal werden zoodoende door de luchtformaties van kolonel generaal Stumpff tot dusvËr 19 koop aarders van 122 000 ton in totaal tot zinken ge badit Tevens werden door duikbooten nC gen vijandelijke schepen van 70 400 ton in den grond geboord Van zes daarvan konden de namen worden waargenomen Vier van deze schepen hadden gepantserde gevechtsauto s vliegtuigen reserveonderdeelen voor tanks en vliegtuigen motorvoertuigen ej munitie aan boord In drie gevalle brachten duikbooten schepen tot zinken die door aanvallen der luchtmacht waren beschadigd Het convooi werd door de aanvallen der Duitsche duikbooten uit elkaar gejaagd Met de 28 schepen van 192 400 ton in totaal die door gevechtsvliegtuigen en onderzeeërs tot zinken waren gebracht en met het oog op de lange reis van Amerika en Engeland door de gevaariyke IJszee en op de buitengewoon waardevolle lading de beste vaartuigen waren ging een hoeveel held van 250 000 ton oorlogstuig verloren Deze hoeveelheid zou voldoende ijzn om een leger van 50 000 man geheel uit te rusten met tanks artillerie handwapens munitie benzine voedsel en ook vliegtuigen Door de nauwe samenwerking tusschen de Duitsche luchtmacht en de Duitsche duikbooten wordt het bolsjewistische front met blijvend gevolg vezwakt terwijl anderszijds de Duit sche weermacht en haar bondgenooten door dezen nieuwen krachtigen Slag toegebracht in de Noordelijke IJszee merkbuar worden ontlast ITALIAANSCH WEERMACHTSBERICHT Plaatselijk treffen hy El Alamein Het 770ste commupique van het Italiaansche hoofdkwartier luidt Een treffen van plaatselijken aard in de zone van El Alamein waarby eenige vijandelijke tanks werden vernietigd Tegen de actie der Britsche luchtmacht werd doeltreffend opgetreden door de luchtmacht der spilmogendheden die vijandelijke concentraties van gepanteerde voertuigen en troepen bestreed Negeu Britsche vliegtuigen stortten neer zeven daarvan na een gevecht met Duitsche jagers twee na treffers van het afweergeschut Tijdens aan vallen op Tobroek en Benghazi die geen belangrijke schade veroorzaakten verloor de Britsche luchtmacht nog twee toestellen van Benghazi worden twee dooden en eenige gewonden onder de bevolking gemeld Het vliegveld Micabba is opnieuw door onze luchtafdeelingen gebombar deerd de installaties werden herhaal delijk getroffen Bij talrijke gevechten werden veertien Britsche vliegtuigen door de begeleidende Italiaansche en Duitsche jagers neergeschoten en twee door een onze bommenwerpers die zich op voortreffelijke wijze bevrijdde van een aanval van talrijke Spitfires Van de overdag ondernomen luchtoperaties zijn drie onzer toestellen met teruggekeerd TUBKSCHE MINISTER PRESIDENT OVERLEDEN Kort na middernacht is te Istanboel de Turksche minister presiden t dr Roefik Saydam aan hartverlamming overleden Sayd am was aan het einde der vorige week naar Istani el gtkomen om versehiUende besprekingen te voeren onder meer over de voorziening van het land Zijn gezondheidstoestand was toen goed Korte berichten Naar Heuler uit Akron In Ohio meldt is het reusaclittge luctitscheepsdok vanGooJyear het grootste ter wereld gisteravond door brand verwoest Oorzaait enschade zijn nog niet bekend De Britsche nieuwsdienst meldt uit Cairo dat Dinsdag de Wafd partij is gesplitst toen Makram Ebaid Pasja d e de laatste vijftien jaar secretarisgeneraal der partij tweemaal miniater van Financien en tenslotte de rechteriiand van Nahas Pasja was gewee t ontheven werd Als reden hieivoor werd aangevoerd in een verklaring dat Makram Ebald Pasja was afgeweken van de beginselen der partij De New Vorksche radio meldt dat Roosevelt gen maj Elsenhower heeft benoemdtot opperbevelhebber der Amerikaanschetuchtstr dkraciiten in Engeland UIT DE PERS De vesting in den modernen oorlog Naar aanleidinx van den val van Sebastopol stelt de Toestand schrlJver van de NJR C de vraag of vestidgen in den hedendaagschen oorlog nog zin hebben Hy antwoordt op die vraag o m Zou men een algemeene lea willen vaatstellen dan zou het deze moeten zijn dat geïsoleerde vestingwerken die hun verband met en daarmede hun functie in een bepaayuJitrategisch systeem hebben verloren inderdaad aW moderne aanvalsmethoden gelijk zü in casu met beleid en overvloed van middelen zijn toegepast geen weerstand kunöen bieden Toen eenmaal Sebastopol van zijn landverbindingen was afgesneden en ook de voorziening ovferzpe steeds moeilijker werd toen geen bruikbare vliegvelden meer ter beschikking stonden én ontlastende landingen elders op de Krim mislukten kon men sprekeiuyan een geisoleerde vesting die los Van haar verband was geraakt In genoemd verband had haar fimctie zeUs tijdens al de maanden van het beleg nog een bedreiging van de vijandelijke aanvoerlijnen over de Zwarte Zee kunnen zijn en een binding van aanzienlijke vyandelijke strijdkrachten met name in de lucht Terecht hebben sommige Duitsche commentaren dan ook ge sproken vanden doom in het vleesch bij de verdere operatieve doeleinden Men zal mede aan de hand van het voorbeeld van Sebastopol tot de cwiclusie moeten komen aitot ook nu nog de inspanning besteed aan uitgebreide fortificatiewerken winstgevend kan zijn mits hieraan de juiste functioneele beteekenis blijft toegekend en de andere zyden van de oorlogvoering nit door een overdreven vertrouwen in de versterkingen worden verwaarloosd De Russen hebben dit zooals bekend nimmer gedaan de beweeglijke oorlogvoering was hun van den aanvang van het tegenwoordige egime af men kan zelfs zeggen door den aard van den strijd waarin dit regime ontstond wel vertrouwd Een voorbeeld van het tegendeel ondanks de recentheid zelfs al min of meer tot het klassieke voorbeeld geworden levert de verdediging van de Bransche Noord oostgrens Het zijn vooral de jarenlange arbeid het vernuft de kosten en het materiaal besteed aan de Maginotlinie die na de Fransche capitulatie het twijfelachtig hebben gemaakt of vestingwerken nog wel nut hebben Opnieuw aan de orde gekomen door de gebeurtenissen op de Krim wordt deze kwestie principieel behandeld door generaal Ludwig in de Frankfurter Zeitung Dat een sterke linie aan de Fransch Duitsche grens op zich zelf niet zonder zin was toont generaal Ludwig aan uit het feit dat de Duitsche militaire leiding haar Westwall heeft ontworpen toen de mogelijkheid van een twee frontenoorlog dreigde In deze tegenovarstelling ligt tevens het verschil in militaire conceptie dat zich by den veWrtocht in hfi Westen m het algemeen zou manifesteeren de Westwall was een dieptezóne berekend op een beweeglijke verdediging de Maginot linie die trouwens ook veel eerder ontworpen was voldeed aan dezen modernen eisch in veel mindere mate Latere aanvullingen hadden volgens den Duitschen deskundige ook niet voldoende ia dit bezwaar kunnen voorzien Niettemin was de vermoci lüke sterkte van de Maginot linle wel van dien aard dat het Duitsche opperbevel geen krachten aan een fronta on aanval ook op de zwakke plaatsan heeft willen offeren temeer omdat de z g verlengde MagmotIinie grootere mogelykheden bood Hier slaagde gelitk bekend de doorbraak bij Sedan Van andere zijde nl uit de belangrijke verklaringen tydens het proces van Riom weten we dat in dezen sector geen actieve divisies gesta in hebben omdat de Fransche militaire leiding een vyandelijke overwinning van de moeilijkheden der Ardennen uitgesloten achtte De Duitsche generale staf was van deze situatie blijkbaar goed op de hoogte en heeft in het centrum juisf de grootste krachten geconcentreerd Hierdoor ontstond de bekende omkeering van het oude Schlieffenplan welks krachtencoiicentratie aan de vleugels er ook nog wel toe bijgedragen zal hebben om den tegenstander lot zijn onjuiste beslissingen te brengen Generaal Ludwig toont nu aan hoe de Franschen na de Duitsche doorbraak bij Sedan tot aan de kust genoodzaakt waren uit de Magmot lmie de nog voorhanden reserves terug te trekken ter bezettng van de haastg ontworpen Weygandlinie Toen ook deze gevallen was werd alleen nog maar de eigenlijke technische bezetting in de Maginotlinie achter gelaten Terwijl dit bevel nog in uitvoering was doorbraken de Duitsche troepen de werkelyke Maginot lmie aan de Saar en overschreden zy ook den Boven Ryn Ludwigs slotsom is dan ook dat met is komen vast te staan hoe een frontale aanval op de vol bezette Magkiot linie verloopen ware en dat men dus uit den uitslag van den veldtocht in het Westen geen negatief oordeel kan afleiden over de waarde en houdbaarheid van vestingwerken die nog hun functie in een systeem vervullen Dit laatste was in den zomer van 1940 niet meer het geval en het voorkomen daarvan g olg van een zich te lang verkyken op het vestin 4stelftl op zich zelf is de fout die aan de Fransche leiding ook tijdens het proces van Riom is aangerekend MARKTBERieHTEN KAASMiWKT WO eN S Jdtl Aanvoer laB partijen Ie kW tl laso Idem Ie kw 0 00 ai O HlDdel matig KAASMAUT BOmeOBATSN 1 JuU Aanvoer US partUcn 1 kw S1 M tnjm Inr SSiOO Sl l e 9an M inptls KLMi EiTinimnMi v aouoA BultmgtwtiM Vergailfiiing van Aaodedboader op Woenadag 22 vMj des n m 3uur ten tontoi er Vennóotachaph Cnbethstraat 36 De agenda ligt van heden af ter Inzage voor Aandeelhouders Namena Commissarissen De Directie Qouda 8 Jttll 1942 OttroHwd J TER MEULEN en K MEDENDORP B lutt 1942 Ooada Kattenslai T Rottcrdaa CrooiwfkMhe teKd 25 ToefcomtUe adret Noordetstiaat ST Qouda DANKBETUIGING Oude coulante Varia Verzekering Mij vraagt AQUiTUI Hooge provisie basis Bi geschiktheid vaste toelage Br onder No 2215 Adv Bureau Benjamin Bergweg 353a R dam Langi dezen weg betuigen wQ onzen hartelilken dank voor de vele blijken van belang stelling ondervonden bQ de ziekte en het overlQden van onze geliefde Moeder en Qrootmoeder K a VAN STEIJN Gevraagd een net Maisi of nette Jangan voor kantoor liefst eenigen tijd op kantoor werkzaam geweest Autobusdienst Gouda BodegravenUtrecht V Tolstraat C 71 Bodegraven geb den Edel Inzonderheid aan den Weledelzeergeleerden Heer Or van Woerden en het verplegend personeel van het Van ItersonZiekenfauls VAN STEIJN Oouda Juli 1942 W tombergstraat I GEVRAAGD Jonge Werkster loubertstraat 138 Voor de vele blQken van belangstelling ondervonden by mijn 25 larig jubileum als Secretaris der gemeente Bergambacht betuig ik mijn hartelijken dank W SCHIPPERS III een blok te koop gevraagd voor geldbelegging Brieven met prijs adres en huuruitkomst ond No 03877 bur yan dit blad TiliifiP Heer b b h h zoekt voor direct Zit Slaapkamer met volledig pension Brieven no Q 3887 bur v d blad SPA R UW THEE dooi ze fe mengen met DOUWE EGBERTS TAMBO KOMT ECHTE THEE HET MEEST NABIJ Qacantot beboon ia elk hmshoudeo I De ntitindige hnimonw wtudeett icedl teden iareo dete OMniet om cicrea Ce consemeten omdu zij weel hoe goed dt eiaen ia Guiotol btiJTea £ t l rn lai n aSm UU km mtm ttmimm m au wnMi o b l lfl ii Teiteffe woordiglng B Metnderama Wutn bunstr lSO158 Du Hur DISTRIBUTIENIEUWS Zuiniger met de zeep PERIODE TOT 6 WEKEN VERLENGD Wie de vorige week hei bericht betreffende de lueuwe zeepboonen goed heeft geleden zal hebben begrepen dat WIJ met onze zeep thans nog zuiniger nioeteii zijn dan wy s gewend waren Het is niet ongewenscht hei voomaajnste uit het bericht nog eens in het kort te vermeWen De nieuwe bonnen zyn geldig t m 15 Augustus Wij moeten dus met ons rantsoen zes weken toekomen in plaats van een maand Er zijn dimaal 2 bonnen aangewezen De eene Ixm 335 geeft recht op het ko q ein van 75 gram eenheidstoiletzeep de andere lx n 336 op het koopen van 250 gram waschpoeder of zeeppoeder Bon 335 kan men desgewenschit in plaats van voor het koopen van ze bezigen voor het doen wasschen van acht kg waschgoed en boo 336 voor he dóen waasohen van twaalf kg waschgoed Op de bonnen kan men tezamen dus evenals vroeger 20 kg waschgoed laten wasscheiu Hel voordeel is dat men nu niet ineens een bon voor 20 kik behoeft af te geven Voor kinderen beneden 8 jaar is één extra bon aangeweuoi de bon 4 zeep Op deze eene bon Kan men echter hetzelfde krijgen als op bon 3 en 336 tezamen DesgewenScht kanmen dezen bon ook aan de wasschery geven voor i n wasschen van 20 kg waschgoed Op bon 335 kan men in plaats van een stukje eenheidstoiletzeep van 75 gram ook een stukje van 28 gram lucht vulde eenheidstoiletzeep koopen Door de verschillende samenstelling kom dat vrywel op hetzelfde neer De oude zeepsoortöi mogen voor zoover voorradig ook verkocht wordeir Op bon 335 en de bon L zeep kan n plaats vam de 7S gram eenheictetoiletzeep of de 28 gram luchtgevulde ook 46 gram huishoudzeep of 50 gram zachte zeep gekocht wonden De oude bonnen die men tijdig heeft ingeleverd bü zijn leverancer blijven hun volle waarde behouden d w z als er zeep op geleverd wordt dan heeft men recht op 2 stukjes eenheidszeep Kan de winjcelier er huii ioudzeep op leveren dan m4g men ook 90 gram per bon verlangen Ook geven ze recht op 250 gram waschpoeder of zeeppoeder of 100 gram zachte zeep per bon Man moet echter vui zija leverander niet vereen w t hü niet heeft en zoo noodlg eenig geduld IWiben Tenatotte zg nog vermehl d t voor kinderen beneden 2 jaar dé bon JLtoiletzeep recKt geeft iq het oiide raotaoen van W fram crfletaeep