Goudsche Courant, dinsdag 14 juli 1942

DiKSDAG 14 JUU 1942 No DAGBLAD YAN GOUDA Bedrufsleider J OUUEgeEST Gouda Corrwp VQOf Goudi B W MAASKANT Gouda Directeur fRO Rr lrrd rn J IXY Bedrufsleider J OUUEgeEST Go d HooMredicteur J VAN DER ZIE bctat m ÏA 1 Corrwp voof Goudi B W MAASKJ Gm d ABONNIMINTU Rltft ê e B V ia 2 10 rrwiw M l 1 S Actue€l benclitgevin ï iUustr erd ol vMh I l f uiU ton 4 ü k cb rb l ipert en T l bijzonder nibriékcD ADVBRTB TII Lom Örertentiei 7 ent pex mm rtfeiprijien 1000 mm rt r f ls 4 et SOOO mm regelt 3 2H et Kleine dv ertentiei i 4 et P r mjn recel met retel i contand T cS 1 l ïkX T et t KANTOOR MARKT 28 TELEFOON 3785 AO Cvl BAOBLADVAN ROTTIRDAM DRUKKIfl A U I T O V I R M l N V K Ï07 V 1 1 1 1 El HkI pi II 1 1 i BEKENDMAKING Den laaHten tijd heeft de v Jon4 Tiet het oog op de hem bedreigende vernietigende nedemuen in het Oosten in versterkte mate door radio uitzendingèn en verspreiding van vlugschriften d e bevolking van de door Duitschland bezette westelijke gebieden aangezet tot daden van sabotage Ter waarschuv ing van onbezonnen elementen tegen dergelijke handelingen heb ik ter beveiliging van de uitvoering van mijn militaire opdracht een vrij groot aantal inwoners des lands als gijzelaars gevangen doen zetten Deze gijzelaars zullen bij daden van sabotage der bevolking aan gepakt worden Zij staan borg met hun leven De bevolking heeft het in de hand om door een bezon nen optreden en door medewerking bij de verhindering van dad n van sabotoge van iederen aard de veiligheid van het leven harer medeburgers die als gijzelaars zijn flrangewezen te waarborgen De lijst met de namen der gijzelaars zal gepubliceerd worden W g Wehrmachtsbefehlshaber in Nederland generaal der vliegers FR CHRISTIANSEN Verordening van den Rijkscomrhissaris voor de bezette Nederlandsche gebieden tot afweer van handelingen tegen de bezettende macht voor geheel Eui dus onverstandii dat Engeland OB toezien bij Duitschland en In dit gesjirek sadeur Maisky al burger Fremden tart zich reeds in leider van een politiek tegen medewerking vai Britsche bondgefl jel Unie d i ree gelsche zijde ge een tijdstip dus J sadeur er nauweï is intusschcn standdeel van ee na de nederlaag bolsjewisme totj Engeland in Eurf c zoogenaar de 1 lijke mogendhedi de bezetting vani land de gedacht singelingsoorlog i geven Den raaij van Vansittart h einddoel reeds voor den geest gl dus slechts een f krooad wanneei ning kun ien h lj ten de bondgeno geworden en dal van een gealli door Engeland scheirs van Euroi Te Roermond werd Zondag een groote bijeenkomst gehouden van Duitsche en Nederlandsche nationaal socialisten Des morgpftns vond da Vaandfftwijding van de Hitlerjugend ptaati welke werd verricht door Hauptdlenstl 4d r General Komm 3s r Schmidt én bijgewoond werd door leden van den N k S Een overzicht tijdens de plechtigheid Polygoon Zeylemaktr Pax HoUand c Achtervolging duurt voort Bonkaar negenj De distributief ten zullen op stippen gedurend tot en met 8 Aul van de distributf ontvangstncmingj inlegvel van dia voediiTgsmiddeIe nevens een aar De diensten houders van eeril borikaart K 106 f appfïikffai ten EV inlegvel K 2 of I of L 206 en dri aan hoiiders van een bonkaart 9ardat D ka rte êen inlegvel K K 406 of L kaart EW In een aantal verkrijging vanl formulier MD 31 selijke distri bu over nadere me Zij die gebore 10 Augustus val 1938 dienen alvj ontvangst te nq rullen Zelfverzorger en vleesch en dcrs zullen ond appel brood ontvangen Daarenboven lijk met de reij aan houders vW hun leeftijd éénl appelen uitreikj aardappelkaart f geen toeslagkaa Voorts zullen bovengenoemd na 1 Augu lusl zeepikaart ET t nen voor eenhe waschpoeder bJ kaart EU vï ell zeep bevat Kij na 1 Augustus 1 lus 194p zuUeq vangen Be aandacht rhen terstond van de kaarled men alle bescq heeft heeft on rsclaihes uiter kunnen worde De distributie controle de Kaasbol De secretaril tement van maakt bekent van de met 326 algemeen gedurende he en mejt 11 Ju koopen van k 18 Juli a s Op srnnr van par van het Dpcreet ynn den Kuhrer over de uitot femng derreE frinp he negdhprirn in Nederland vün IR Mei If 40 irsbl i a 78 vernielen ik Artikel 1 l Wie op rllelijk ccii npdracht tot hewakina met nf met voldoende uitvoert die hfm ter bost heiniing legendaden van sabotage is gegeven doorden Wrhrmarh befehlshaiicr m Neöerland nl oen door hem aangewezen in lanlic door den Grneral Kommissar fur da Sicherhei1 Mesei iind HóhereSS und Polizeiruhrrr ol een door hemaangewezen instantie of kracjjtensmachliging van een dezer instantiesdoor een Noderland sche instantie wordtnet dtn Vlnifd In minder erni tige gevallen met Miiheldfstraf ges rart 2 Indien de daad door nalatigheid Is l gafin ddn is de traf gevangeni o he hteni Indien ingevolge der nalatightid 51 hade is ntstaan wordt gestraft volgens alinea 1 1 i Artikel 2 P Wie in geloof aardigen vorm kenni kriigt van r n niisdri if tegen de hez ett nde macht of van het voornemen toj jujjf een misdri il en nalaat een infMte der DuiTiche politie of der Duit 5 h e wectinachf ter tond daarvan te verwittigen wordt gestraft met de straf waarmede de iader wordt bedreigd m geval heWmisfiri if is volvoerd Injjiinder ernstige gevallen kan tot ISevangi iM traf worden vétinnrdeeld ï In n geen poging tof het miadri if is gedaan kan worden ifgezién van Elraf t 1 Wie een per soon van wien hij weet of de oniïtandighediïn in aanmerking ï nnmfii nioet aannemen dat deze deel heeh aah een misdriif tegen de bezet tenrfe macht of een dergeliik misdnif in demzin heelt niet terstond aangeeft biii f mst ntie der Duilsche politie of er DtflI sclie Wecrmitcht of w ie en det geliik iemand verbergt bii jich opneemt o ondersteunt ordt gestraft met de straf waarmede de dader wordt bedreigd ingeval h t ini drijf is volvoerd 2 Artikel 2 alinea 2 en 3 geldene eneens Artikel 4 De rafbare handelingen volgens de artikelen 1 tot 3 zi in mir driiven in den in van artikel 2 tweede alinea der De Engelsche verliezen ter zee FANT IISCHE PLANNEN WORDEN BESPROKEN De Engelsche pers schrijft op hef oogenbUk bijna uitsluitend over de kornende debatten inzake de tonnageproblemen In talrijke overzichten van de Engelsche scheepsproductie wordt o a beweerd dat het aantal Engelsche vverfarbeiders In vergelijking tot den nn no e doorlog weliswaar met 100 000 15 verminderd maar dat tengevolge van meer rationeèle werkmetho r ini P ï = e met die van Amerika gelijken tred houdt De nuidige stand mn mï 7 inde 1940 mtt 57 pet overtreffen De algemeeR bezorgdheid over Engeland s zware verliezen ter zee wordt weggepraat met uiterst gunstige cijfers over de productie der Engelsche scheepswerven in Canada en Californië Hier zouden met minder dan 30 nieuwe schepen am n00 brt zijn afgeleyerd afs meao nog 30 vaartuigen waarvan de tonnage niet wordt aangegeven maar die 5 maanden voor den gestelden termiin konden worden opgeleverd Ter elfderti jd maakt men veel ophef an de uitvinding eencr geruischMize scheepsschroet die door duikïSolen met kan worden waargenomeiT Men j t voorts de verwachting uit dat de Lagerhuisdebatlen over de tonnage verliezen nogenblikkelijk gevolgd klin nen worden door een discussie over den nieuwbouw van schepen Vermoedelijk zal tegen dien tijd de leider der meriitaansche bewapeningsproductie iOn te Londen verblijven verordening nr S2 I94 i betr ffende de nuit srhe reehterliike maehtvoor straf zaken in de versie der bekendmaking nr 72 1942 Artikel V Indien eein functionaris der Nederland sehe politie of een lid van een formatie die ondergesrhik is aan dé instructie en bevelen der Nederlandsche P T ie een strafbare handeling tegen de bezettende macht pleegt dan is voor zijn berechting de hu iiengewone rechterlijke macht vooi leden der S S en vopr Jedcn der Politieformaties in bi izondereii dien st uitsluitend hevoegfï voor zoover deze bevoegdheid niet volgt uit artikel 1 der verordening I2 1940 over de bevoegdheid van den Duit chen kriigsraad van 8 Juni 1940 Artikel 6 Deze verordening treedt irj werking op den dag van haa afkondiging Den Haag 13 Iuli 1942 De Knkscommifsaris voor de Bezette De positie van Australië OE TIMES ZIET DE TOEKOMST 1 DONKER IN fln een hooldartike schri jf de Lon ièjjiche Tjnes dar er geen aa nle dii g Ls om aan te nemen êax het gevaarvoor Australië geweken is rapan heef eed sgenoeg srrydkrachlen bijeengeb acht om her vajte and an u a ieaan te Ausirahë vvenscht ivo sl eeds aldus het blad troepen en oorlogsmateriaal U de Vereenigae Staten te ontvangen Vooral ten aanzien van he materiaal is de levering or o doende Vliegtuigen tanks en kanonnen zj m dririsend noodig Zoolang dat materiaal niet aankom miet Ausiraiié op jij i geringe ves mieren De miiita rt ontw kkei ng m Egj pte de Sowjet Unie n China hebben d iideiijk Nvaarneembare evoigen vooc de Jeveranlie s aan Vuitraliè Maar he is van belang aldus besluit de Times dat eerst wordt geleverd aan de fronten wjar de toestan wanhopig is De geïnterneerden In NecferI Indië Bekeijdmakirig aan familie en vrienden Naar aanleiding van de in de bladen van 11 Juli geplaatste bekendmaking aan familieleden en vrienden van in Nederlandsch lndië geïnterneerden verzoekt het Commisi ariaat voor Indische Zaken van d M S B Zeestraat 76 den Haag er nog eörfmet nadruk op te wijzen dat de geplaatste bekendmaking uitsluitend betrekking heeft op de aanvankelijk in Nederlandsch lndië gein terneerden en later naar Brjtsch Indië vervoerde leden van of sympathiseerenden met de N S B Zij betreft dus niet de krUgsgevangenen in het I ie m e f n ol verzpeken om inlichtingen betreflend krijgsgevangenen kan het genoemde commissariaat dus geen uitsluitsel geven BRITSCHE BOMMENWERPERS BO VE DUITSCHLAND Britsche bommenwerpers hebben naar vernomen wórdt in den afgeloopen nacht brisant en brandbommen uitgeworpen boven West Duit ch gebied Oorlogsécpnomische schade ont stond niet msif verscheidene burgers Krachtige vijandelijke legenaanval aan het Wolchoffront afgeslagen Het oppei bevel dei Duitsche weermacht maakte Mandag bekend In den Zuidelijken sector van het Oostcliik ont wordt de vi iand over een breed fi ont achtervolgd Sterke u htst i dkra btcn onrlerstcunden fle aihtervolgings hvecnten en vernietigden hij aanv a B n oveiriag en s nachts noj meer d gangen over Don ei Donelz Aan de kust van den Kaukasu plaatsten gevechtsvliegtuigen v o treffers van zwaaf l klilier op wct drijvende dokken in de haven van Noworossi isk Ten Noorden en Noordwesten van Woronesj werden gisteren bij tien afweer van vijandelijke ntlastingsaanvaüen honderd e f Soivjettanks kapot gcsrho ten Na herhaling van hit extra bericht betreffende de surrrssen hij Rzjef vervolgt het weermachtsbericht Aan het Wolchoffront is een krachtige In de Finsche Golf helTben mijnenvegers een Sowjet duikboot in den grond geboord In het hoo e Noorden hebhen duik omrnenwerpers de haveninstaiL ities van Hnsta bif Ti ermansk gebomhar leerd Verscheiden branden werden u Srrennmen In Egvpte n e Zuidkust van Ensol ind heb ien lichte geverht vüec uiir n overdag i de haven Brïxham een Britsch he akin £s aar1iiig tot zinken gehra i il Bovendien erd eenvgroote vrachtboot door bnmmen zwaar Iv rhadigd Een brcedfront In aanvulling op het weermachtsoericht verneem het D N B dal de achtervolging in de Zuidflijke zone van liet Oostelijke front wgrdt gekenmerkt door het feil dat zi i thans over een breed front geschiedt liier i s spvake van een tactLsche beweging tegen eenj reeds verslagen vijand en voortzetting van een gevionnen slag Ten Zuidwesten van Rzjef had zich e enals in het Noorden van het VVolchof front een haard van binnengedrongen bolsje isten gevormd die een belangi ijken fcCtor in de vijandelijke berekeningen Treteekende Gedurende den winter is Rzjef door de Duitsche troepen hardnekkig verdedigd en de bolsjewisten zijn er niet in geslaagd dit stadje aan den Wolga te bezetten Daardoor heeft het Duitsche opperbevel het uitgangspunt voor de thans met zooveel succes beëindigde operaties geschapen De elfdaagschc slag in dit gebied verdient niet alleen de aandacht om de zware verliezen van de Sowjettroepcn maar ook om het feit dat de tactische bedoelingen der bolsjewisten verijdeld zijn Vliicht in de steppen In militaire ki ingen te Berltin verklaart men dat de achtervolging dei bolsjewistische troepen in de Zuidelijke zone van het Oostelijke front thans plaats vindt over een breed front en wel in het gebied waar de zwarte aarde der Oekraïne overgaat m de ateppe Deze achtervolging vvordt gekenmerkt door het inhalen en overvleugelen der Sowjettroepen maar ook door nieuwe doorbraken waardoor een chaos onder de bolsjewisten ontstaat Men kan zeggen aldus werd gisteren verklaard dat de bolsjewisten op het Zuidelijke front het bevel over de troepen niet meer in de hand hebben Voor Timosjenkb Is hierdoor naar het oordeel van leden van den Duitschëh generalen staf een catastrofe ontstaan welker strategische gevolgen men moet afwachteti Londen wordt wakker De Londensche correspondent van de Goe ebotgs Handels och Sjoefahrtstidning riieldt dat de lielangstelling van het Engelsche publiek zich de laatste dagen van het Egyptische front over den Don zijn getrokken De Sow jettegenslag zoo zegt men h ft een groote vertraging in het transport van het Noorden 5ia r het Zuiden tot gevolg De légers ran Timosjenko zullen vrijwel uitsluitend op eigen voorraden aangewezen zijn Men moet töegfven dat de Duitsche troepen nog eeij stap dighter bij den Kaukasus zijn gekomen en nu de Duitschërs de Krim hebben gezuiverd is de Weg voor landingsope raties ten Zuiden van Bostuf open Het feit dat de spoorwegti er Woronzj Is afgesneden draagt bij tot de isoleerjng van de Sowjettroepen die den ei naar de Kaspisthe zee mieteii dekken Een rechtstreeksche Dui srhe aanval op de Kasfiische zee zoo zegt men is niet uilgeslolen De strijd bij El Alamein he levig HET ITALIAANSCHE WEERMACHTSBERICHT Het Italiaansche weermachtbericht van Maandag luidt De hevige gevechten in het gebied van Ei Mamein zijn voortgezet De troepen aii de Spilmogendheden sloegen nieuwe aanvallen af en brachten den tegensti der verlie en aan meijschen on tanks toe Het lu htwapen veroorzaakt in herhaaide acties van duikbommenwerpers branden m de achterwaartsche linies van den vijand en maakte een groot aantal vrachtauto s onbruikbaar Bij liichtgevechten werden tw ee Curtiss vlipgtuigcn door Duitsche jagei s vernietigd Béveiliging rhepen van een rnnvooi op de Middeilandsclie Zee verijdelden aaiivalspogingen van Engelsche vliegtuigen en scholen een bommenwerper en twee torperiovliegkiigen neer De schepen leden geen schade De Noorsche zeelieden HUN BEHANDELING IN ENGEtAND EN AMERIKA De terugkeei van den Noorschen tuuiman Knud sen die na de catastrophe van het koniooi in de Noordelijke IJszee door een Duitsch ïeddmgvlieg luig gered werd geeft den bladen te Oslo aanlcpding de slechfte behandeling der Noorsche zeelieden door Engeland en de Vereentgde Staten te schilderen llonposten noemt het een slag in het gezicht van de Noorsche zeelieden dat zij in Engclsch Amerikaanschen dienst feitelijk een slechtere positie hebben dan Chineesche koelies Het blad zinspeelt daarbij op een overeenkomst tusschen Engelanden Tsjoerigking over de gelijkstelling van Chineezen en Engelschen Fritt Folk ïchnjft dat de EngelschAmerikaansche hulpvol ken altijd slechts één recht hebben hun leven voor Engeland op te offeren Indien hun echter dat recht niet meer begeeren svvaardig voorkomt sluit men hen op in concentratiekampen zooals de Noorsche zeelieden in de Vereenigde Staten aldus Fritt Folk Nieuv e politieke partij in Engeland opgericht Corvetlenkapitein King Hall dieeenigen tijd de belangen der NationaleArbeiderspartij in het Lagerhuis behartigde maar later deze partij vaar elzeide om tot de Onafhankelijken overte gaan hield te Liverpool een rede waarbij hij de vorming eener nieuwepartij aankondigde die alle onafhankelijke afgevaardigden zal omvatten Hetfeit dat het aantal Britsche parlementariërs die tot geenerlei partij behooren den laatsten tijd zoo sterk is toegenomen werd door King Hall ♦ peerend genoemd voor de hiiidige stemming Steeds grooter wordtjifet aantalafgevaardigden die met s Ere partijdoctrines niets meer uitstaande wenschen te hebben VIP B ARRESTATIES IN EGYPTE Men verneemt uit Kairo dat de En ijiiiiitiiiiiijiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiniiiiiiiiiiiiu I DOORBRAAK i Bü RZDEF 5 Hat oppetbeval dtr Dulttcht g weirmacht maakt bekind § In het gebied ten Zuidwesten g van Rzjef heeft de op 2 Juli be S gonnen omvattende aanval der 5 = Duitsche troepe doeltreffend g s steund door formaties van het s I luchtwapen na een doorbraak s s door het vijandelijke systeem van s § stellingen in zware boschgevech s i tan geleld tot insluiting en ver g g nietiging van verscheidene divisies = 1 infanterie divisies tavalleri en g = een tankbrigade In dezen slég g S van 11 dagen werden ruim 30 000 = i gevangenen binnengebracht 2t8 S § tank $ SS1 kanonnen en 1301 g 1 machinegeweren en granaatwer s = pers benevens groote hoeveel = 1 heden andere wapens en oorlogs i = tuig van allerlei aard buHgemaakI = S of vernietigd De bloedige ver 1 g liezen van dei tegenstander zijn p = zwaar De aantallen gevangeneh s 3 en de buit nemen nog toe m mlllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllfriiilliHIIIIUIIIflIlllllllllllllf Wijzigingen inderantsoe ien Meer vleesch mirider boter melk en kaas Met het oog op ie voedselvoorziening tijdens den komenden win te ziet het Rijksoureaü voor dë vijedselvoorzif ning in oorlogstijd zich voor de noodzaak geplaatst enkele rantsoenen te verlagen er wel van boter melk en kaas De verlaging van het boterrantsoen iS echter zoodanig geregeld dat de rantsoenen van personen tot 21 j r ongewijzigd blijven Naar verwachting zullen deze rantsoenen gedii rende den vvinter worden gehaijdhaafd Tegenover deze verlagingen heeft het Rijksbureau voor de voectselvoorziening voor geruimen tijd fcen verhooging van het vleeschrant sben kunnen stellen Het laat zichT bovendien aanzien dat de aardappeloogst van di n aard zal zijp dat m den komenden winter het aardappelrantsoen hooger zaP kunnen worden gesteld dan gedurende den afgeloopen vtinter het geval was Boter Het boterrantsoen voor volwassener zal met ingang van 15 Juh worden teruggebracht van 175 gram per week op 146gram Het boterrantsoen voor minderjarigen dal thans 175 gram per week voor personen vSn 4 21 jaar en 871 2 gram per v eek voor kinderen van U 4 jaar bedraagt bli ftt echter ongewijzigd gehandhaafd Een en ander wordt bereikt doordat voortaan in plaats van eens per 10 dagen slechts eens per 12 dagen een bonnummer voor boter zal worden aangewezen terwyl vourts voor de minderjarigen eens per 60 dagen een extra rantsoen van 250 gram 1 kinderen beneden 4 jaar 125 gramj beschikbaar zal worden gesteld Kaas Met ingang van 9 Augustus wordt hel kaa srantsoen dat thans J25 gram per week bedraagt verlaagd tot 75 gram per week Dit wordt bereikt doordat met ingang van genoemden datum per distnhutiepenode van 4 weken in plaats van 5 bonnen a 100 Ir slechts i bonnen a 100 gram zullen worden aangewezen Melk Met ingang van 6 Sjfptember a s wordt hel melkrantsoen voor kinderen beneden 4 jaar dat thans 1 liter per dag bedraagt teruggebracht op 4 liter per dag Voor kinderen van 4 14 jaar blijft het tegenwoordig rantsoen van 1 2 liter per dag gehandhaafd Vleesch Hel vlee schrantsoen zal met ingang van 19 Juli a s worden verhoogd van 250 gram per week been inbegrepen lot 300 gram per week been inlMgre pen Voor kinderen beneden 4 jaar beteckent dit een verhooging van 125 gramtot 150 gram De verhooging van hetvleejchrantsoen zal worden bereikt doorop de B honnen in plaats van 25 grampei bon 50 gram per bon beschikbaarte stellen Met ingang van 19 hili zullen derhalve wekelijks 2 A bonnen a ion gram en 2 B bonnen a 50 gramgeldig worden verklaard 1 De boterbonnen De secretaris generaal vSn het departement van Landbpuw en Visscherij maakt met verwijzing naar de bekendmaking van het Rijksbureau voor de voedselyooriiening in oorlogstijd betreffende de verlaging van het l oterraht oen bekend dat gedurende het tijdvak van 1 Juli tot en met 28 Juli a s elke der met 36 genummerde bonnen van de boterkaart en van de vetkaart recht geeft op het koopen van 125 gram boter Voorts kunnen gedui ende het tijdvak van 15 Juli tot en met J2 September a s personen van 4 tot en met 13 jaar op elke der boniien Reserve 3 3S èn Reserve 3 36 en personen van H tot en met 20 iaar op elke der bonnen Reserve 235 X Reserve 2 38 125 gram boter verkrijgen Voor kinderen vaii O tot en met 3 jaar wordt gedurende laatstgenoemd tijdvak 125 Engeland en de So EEN ONTHULLING Reeds in 1935 b egon Van Sittart met de omsingeiingspolitiek tegen Duitschland Onder Jiet opschrift Een onthiiimg publiceert he Hamburger Freipdenblatt een artikel Öe voorge iitR1t lijs vvordt gevormddoor de Enge Mi4 FVaftsche conferentiete Londen op Febryari 1935 hetcommuniqué over die conferentie werfde wenschclijkheid ujtgesproker vaneen algemeenc regeling der wapenvraagst ukken van een luchtpact fn eensystëèift yari veiligheid mett ibegrip vanDuitschland dat zou worden aangevulddooi ëen ® ps elijk pact m et de ScwjetUnie naar het voorbeeld yan het Sjtelijke pact van Lo carno Corbin schreef Sir Robert Vansittart heeft mij gezegd er slechts voordeelen in te zien dSt de regeering derSowjetUnie officieel haar goedkeuringhecht aan de regeling genoemd in hetEngelsCh Fransche communiqué van 3 Februaii Vansittart zoo schreef Corbin verder heeft den avond tevoren bezoek van den Sowjetambassadeur gekregen en hem daar de Sowjet ambassadeur uiting gaf an een zekere vrees ter aanzien van de uitwevkirig der doe de Britsche en Frajische ministers jenomen besluiten gezegd dat het Dunsche gevaar een gemeenschappelijk g3vaar Schending van ZWeden s neutraliteit VERONTWAARDIGING DER BURGERBEVOLKING IS ALGLMEEN Ten aanzien van de doof bolsjewistische duikbooten in Zweedsche ter i oriale wateren gepleegde neutral e ts trhendingen heeft de Zweedsche pers reed op ondubbelzinnige wijze een andpunt bepaald zooda men in onaangevende Duit che kringen afzie van een bespreking De Wilhelmstrasse bepaalt zich er Ine de opwinding oer Zweed sche openbare meening ir het l ch te stellen en aan de opvattin uitdrukking te geven dat hefc Zweer che volk iedere maatregel zijner regefimg wel zal goedkeuren welke in stgst is zulke incidenten in het vervolg té verhinderen Wat htt vliegen van Britsche vl egtuigen over Zweedsch gebied bEi eh gaa het naar de meening van de Wilhelmstrasse om een systemat che schending der neutraliteit die ten doel had zich te onttrekken aan milit ó i en afweer teneinde op die wijze beter aanvalshandelingen te kunnen uitvoeren legen een tegen =tander Zonder verruit te loopen op het standpunt van de Zweedsche pers gelooft men in toonaangevende Duiische kringen reeds tians dat deze bijzonder flagrante neu ali ieitsy hending gebrandmerkt moet worden Het verlies van de Lulea De weedsche koopvaardij heeft met het door een bolsjewistische duwboot in den grond geboorde schip IJ iiea een nieuw ernstig verlie geleden Het was niet alleen een waardevol sch p er zijn ook acht zeelieden bij om het even gekomen Vast laat dat het cof vooi binnen de grens van drie mijl voer terwijl Zweedsche oorlogsschepen langs deze grensbinnej de territoriale vt ateren de bes cherming van het convooi op zich hadden genomen v K In hel muitum Boyttiani te RoHcrdini li é iom r1 nio j j H drie cipositi bailaal n l Pr JJ fMj Holplein n i van Ratlerjam n HtdendaiatcM N ij rl ndseha Grai