Goudsche Courant, dinsdag 14 juli 1942

DINSDAC 14 JUU 1942 ALEXANDRE S GESCHIEDENIS Op 11 Juli 1882 l g de üêA Mtiti Eageiich vuur E n bombardement In de ipiddaguren van 11 luli 1M donderde cheepageachut ever fa i eedc v n Alexandri EngeUche ürii liigMi Mprn betchoten d di ir patand tegen a vreemde inxkioedeB waa gekomen Twae dagen duurde het bombardement Toen Alexandrié wijwei een puinhoop wa landde een Engei ch lefer Engeland had vaaten aanvallen der Duitache duikbooten in de Amnrikaanache wateren V jor eenijj Z AinerikaaniM he landen b v Brazilië waar de motor in hei bedrijfaleven doomlag geeft beteekent dit een ieViirli f slag op commercieel en econo Sedert Napoleons tocht naar Egypte p t Voor millioenen personen begon dit land een rol te ipelen in celkin rkloonheid hiervan het gevoig internationale politiek In feite ttondi j politieke it Ninning wordt ir Egypte r g altijd onder Tuiksche sou vereiniteit Maar de energieke onder koning Mehcmed Ali wist in de eerste helft der negentiende eeuw een zelf tandigen Mfters te volgen die het land welvaart bracht en zijn positie tegenover de buitenwereld versterkte Die buitenweield waren Turkiie en voor il de Eiirojjeesche mogendheden Engeland en frankrijk streefden m onderlingen wedijver naar invloed m deze brug ttisschen Europa en hun Aziatische be zittingen In KM werd het Suezkanaal geopend l ang Egypte Ijep in hei vervolg de bclangriik tte z eeweg naar Azia dien vooral En eland tol eiken prijs in zijn macht wilde brengen Disraeli slaagde hierm ieed enkele jaren later door van den Khedive zijn pakket aandeelen voor 4 mtllioen pond te koopen Bij het diplomatieke spel tti ischeii den Khedive en de vreemde mogendheden had het Edypturhe volk iijdeli ik toegezien Omstreeks dezen tijd begon zich echter het nationale gevoel vooral in de steden op krachtdadigerwijze te uiten In September 1881 brak een opstand uit die om de invoering van en grondwet ten gevolge had De beweging bleef zich uitbreiden De Khedive vluchtte naar Alexandrié Vaar Engelsche en Fransche oorlogsschepen op de reede lagen De nieuwe minister van oorlog Ar8 i Pa sja té inde de nationalisten en bracht de stad in staat van verHediging Verbitterde straatgevechten speelden zich alom if De spanning bereikte een hoogtepunt Hft bombardement 11 Juli 1882 s morgens vroeg ver Mheen de Engel che gesant bij Arabi Pcaia en eischie intrekking van zijfi mjl itaire maatregelen Deze weittrie en enkele uren later openden de Engelache oorlogsbodems het vuur De Franache schepen hadden zich teruggetrokken Twee dagen werd het boinb rdement dat Alexandrié grootendeels in puin legde voortgezet Op den derden dag moesten de Egyptenaren niet in staat tot tegenweer de witte vlag hij chen En elsche troepen gingen aan land en zuiverden de brandende stad Alexandrié is een hel Overal slaai de vlamden uit de huizen Het viur De val van Alexandrié gaf den ngelschen de vrije hand n Egvpte Enkele maanden later werd Arabi Pasja Engelsche bommen op Deensch gebied Engelsche bommenwerpers die Zaterdagmiddag over Zuid Jutland hebben geviniien hebben op woonhuizen der stad Tondern bommen geworpen Daarbij wfTden verscheidene woonhuizen beschad gd Vier personen werden gedood vers heidene zwaar gewond Een Idcomofie werd tijdens een rit in de nabijheid der stad Doestrup getroffen de marhnist werd gedood de stoker zwaar gewond Een Engejsche bommenwerper werd neergeschoten Twee inzittcrden kwamen om het leven Bij aan allen in den nacht van Zaterdag op Zond ig werd nog een Engelsche ma chinr neergeschoten die brandend in zee siurtte Wn RUKKEN OP ra landgenoot ook wij rukken op tegen het bolsjewisme want ook Nederland S vertegenw rdigd en eervol vertegenwoordigd aan het Oostfront Daar voor liebben die dappere kerels gezorgd die zich meldden als vrijwilliger voor den nrijd tegen de Sowjets Velen be grijpen het niet velen beseffen niet hoe dankbaar wij deze Nederlandsche mannen moeten zijn deze strijders voor de toekomst van ons land en volk Maar er zijn ook velen die weten dat het hun plicht is voor onze frontsoldaten IP doen wat mogelijk is Zij zijn het die ons Verzorgingsfonds steunen die het ons mogelijk maken steeds meer pakketten met sigaren sigaretten ta bak boeken tijdschriften en nuttige gebruiksvoorwerpen te zenden Land genoot dit fonds steunen is ook uw plicht Het gironummer ia HET OFFENSIEF IS RFGONNCN Aan het Oostfronfes het groote offen aief begonnen ReedsInjn de verbonden leger vele dagmarschen opgerukt Reeds melden de wpcrmachtberichten nieuwe groote successen Duizenden moedige mannen hebben den striid aan gebonden tegen de bolsiewistisrlie hor den En zij zullen overwinnen Zij zullen de ketenen van Europa verbreken Ook voor het welzijn van ons land en volk hebben zij zich ingezet Ook uw huis en haard verdedigen zij daar ginds in het Oosten dan is het ook uw plicht te zorgen dat wanneer deze strijders gewond raken zij alle hulp krijgen die noodig Er is een ambulance opgericht diedeze hulp kan verleenen Steunt deze imbulanre en stort u bijdrage opgirorekening 17 00 Nederlandsche Ambulance Koninginnegracht 22 te s Gravenhage t n Verzorgingsfonds VrTjwïïligers legioen Nederland Koninginnegracht no 22 te ft ravenhage De benzine leveranties VJS Icaa voor Zuid Ainerika geen Uakichepea meer beschikbaar tclicB Staatiaerretaria Cordell Huil verlangt in een ottMrtlr publicatie van de ZuidAmerikaansrhr landen een leo groot mogrlijice zuinigheid ten aanzien van benzine eo olie Hij deelt mede dat de V S met langer in staat zijn tankarhepen hiervoor brschikliaar te sic Hen Te B ri ijn wordt uit deze mededeelin door Invoegde zijde de com lu iie getrokken dat dr V S niet langer in taat zijn de verplichtingen na te komen die zij tij lena de conferentie te Rio de Janeir zijn aangegaan en in n noem dit rrn taatbaar iiewijs hoe ernsti ZAND ZOUTMEREN EN OASES Het strödtooneel in Egypte lilt wi tJ kl Het woestijnget ied langs de Eg ptiache ku bestaat uit twee verschillende landschapt vpe In het Noorden strekt zich een breed plateau uit dat van de Ubvscbe grens naar het Nijldal smallfr wordt en bij El Alamein een breedte van ruim 70 km heeft Het plateauc is golvend en sommige heuvels bereiken een hoogte van 500 meter Oeel zand bedekt den rotstnidem die soms in grillige vormen aan de iippervlakte komt Plantengroei it nauwelijks aanwezig SlecNls langs de enkele wadiSi door het regenwater uitceslepen kloven groeien grassen waar de noreeds thans de gevulgen zijn van d maden hun kameelen laten grazen r w J 1 1 Zuiden van het plateau ligt de Kattara depressie een laaggelegen loutwoestijn Tientallen meters onder de zeeoppervlakte liggen hier groóte zoutmeren met inoerasaige oevers s Zomers drogen zij uit en laten een dikke laag zout aciner dat in ile felle im ht diwr bevorderd De gevolgi n der groute verliezen der geallieerde iM iJt iairdij in Mei en luni dïe rii i 1 8 millioen b r t bedragen worden sti Kly duidelijker harles Hurd stelt in verband niermif i n de New York Times vast dat de ttihnici fn Noord Amrrika er flog sieeedK niet in geslaagd zijn om een doi IniatiV afweenifiiddel tegen de aanvallen der Diiitsohe duik booten te vinden Fenige deskundigen zijn van meening dat er geei doeltreffend middel bestaat om liet duikboutgevaar definitief 11 t den weg te ruimen Niettemin IS men overtuigd dat er iets ondernomen moet worden Het Amerikaan sche liger was tot dusverre niet geneigd met dr marine samen te werkep bij df bewapening van de hand lsvloot Ket wordl onmogelijk genoemd all handelisohepen op hun tochten an duizenden mijlen te laten esrorteeren Voor een verplT ht ronvooistelsel zou men mrrr s heppn noodig hebben dan er ooit gebouwd kunnen wiorden De deskundig en ijn van meening da de Dtiitsche duikbooten op hun to hten voorraden proviand en olie meevoeren die hel prestatievermogen van de bemanning te boven ga n Zij veronderstellen verder dat dit prestatievermogen ongeveer 60 da en omvat Op het oofenblik dat dit e whreven wordt zoo zegt Cha les Hurd woordelijk heeft het tonnageverlie op den Atjantischen Oceaan en op de Moermansk route een omvang gekregen die groo ter is dan de maximale prestatie van de Ver Staten en Epgelsnd op het gebied van den nieuwbouw Door dit feit wordt de geheele strategie der jseallieerden omver geworpen en worden alle voorgenomen offenteve maatregelen bedreigd V P B zon schittert uit de verte lijkt dit ge bied dan een sneeuwveld De zoutnjkdum wordt slechts in de Wadi Nation d i Natronmeer in dé nabijheid van de Nijl geëxploiteerd Een grootsch plan om door doorgraving van hét woestijnplateau een constante waterstroom tiissohen de ee en de Kattara depreasie te onderhouden IS nimmer uitgevoerd Op deze wijze zou stroom opgewekt kunnen worden en tevens de vruchtbaarheid van dit gebied bevorderd worden Op de grens van plateau en zoutwoestijn loopt de oude Varavaanwcg van Kairo naar de oase Siwah wa irlangs vroeger het geheele verkeer naar Li bye plaats vond Deze Weg passeert ook Moghara ruim 7U km ten Zuiden van El Alamein gelegen waar zich een uitgeatrekt gebied van zandverstuivingen bevindt De oase Siwah die honderden kilometers diep in het binnenland een verborgen leven voert schijnt zich nog in Engelsche handen te bevinden V P B AMERIKA VOERT OORLOG Dilettanten en zorgelooze optimisten hebben de overhand Een der merkwaardigste bezienswaardigheden van New York is ook iti tijd van oorlog Coney Island de geweldjge strandkermis die men bij zijn aankomst te New York passeert De zee van licht die dit vermaakscr ntrum uitstraalt ia eigenlijk in strijd ihet de bepalingen die gelden voor de verduistering van de Amerikaanache Oostkust Men is daarom bezig met hei spannen Van een geweldig Kherm van meter hoogte en SOOO meter lengte langs h t strand Het ligt voor de hand dat hiervoor talrijke arbeiders groote Boe eelheden zeildoek hout en en ander materiaal noodig zijn Maart zoo constateert een Zweedsch joumajist die nnomenteel een reis door de Veifeenigde Stalen maakt diiaraan stoort zich in Noord Amerika geen sterveling De ernst der situatie de gevaren welke in dezen oorlog ook Wat het aandeel der VS in de oorlogvoering der vereenigde naties betreft constateert de Zweedsche journalist dat men tot dusverre uitsluitend reusachtige fabrieken heeft gebouwd wier loopende banden eerst thans beginnen reusachtige tanks bommenwerpers oorlogsschepen en koopvaaiders te produceeren Hieruit blijkt dat men ook in de Vereen Staten zelf geenszins den indruk krijgt dat de Amerikaansche productie tot dusver in overeenstemming is geweest met de fantastische cijfers van Roosevelt en zijn omgeving V PB j DE BEZETTING VAN BEVESTIGT DE BERICHTEN Dia kunaea voor vreuwea gepaard g aaa mat pttneo dia achter met AKKBRTJCS dadelQk vardwtfBjnl De bezetting van het eiland Mayotte in het Kanaal van Mozambique welk eiland behoort tot de Comoren door de Engels hen wordt thans in Vichy bevestigd Het agentschap Ofi publiceert hierover het volgende bericht Sedert enkele dagen geeft het radiostation van de groep Mayotte geen antwoord meer op de seinen van onze radiostations Volgen berichten uit buitenland sche bron is dit eiland dat overigens over geenerlei verdedigingsmiddelen beschikt overvallen Britsche troepen zouden op 2 Juli op dit eiland aan land zijn gegaan De Fransche regeering heeft tegen deze nieuwen aanval geprotesteerd De van de andere eil nnden van flen archipel namelijk van de groote Comoren eilanden Aujuan en Moheli ontvangen berichten zijn normaal KUNST Museum Boymahs ARBEIDSDIENST Aanmelding mogelgk vanaf 15 Juli Belangröke aanwinit De directeur schrijft ons Meer dan vijftig kampen van den Nederlindachen arbeidsdienst zijn thani in gebruik en vele duizenden Jonge Nederlapders vormen daar gedurende hun dicnattijd van vijf en een halve maand gemeenschappen waarin sterke van karakter gezondheid en onder linge kameraa tochap naaat eerbi l R rt rdam che Mu um Bovm nsvoor den arbeid als hoogatc waarden n y tx belangrijke aanwinst vergelden kregen een Romaansch doopvont Zuid Op 4 Januari 1041 zullen e hter Nederlandsch werk uit de dertiendenieuwe arbeidsmannen In deze kam eeuw Dank zU de groote medewerkingpen worden gelegerd en in verband i kunsthandelaar bij wien het tedaarmede heeft de commandant van J Sude Wijven den Nederlandschen 2e die in den loop van IMJ in aan 1voetstuk dat rust op een vierkant basemerking wenacht te komen voor een en door zeeleeuwen9 t i iiin In itMMiharjin rfian ► il it monument van Romaansche kcn staanste lir in openbaren dienst of bij j ij dt opening der drie lomertentoonhet bijzonder onderwus en die na SI i iiinge Zsterdag u Juli as voor hetDecember ISIS is geboren eerst te zien zijn De vrijwillige aanmelding kan le l schieden bij de arbeidsbureaux de De Volkstentoonstelling van Nederlandgemeentehuizen of bij de aanmeldiiiga fhe Kunst afdeeling Rotterdam en om bureaux van den Arbeidadienst te r 5 2 1 T i f T f j zondag 12 Juli a s voor het laatst te zien Amsterdam Apeldoorn s Gravenhage j e ijjn g 1 erken aan toeGroningen s Hcrtogcnboach en Utrecht gevoegd van W van Dort Jr en J Leone GELDIGE BONNEN VOOR VOEDINGSMIDDELEN Bik dw volgende bonnen Beschikbaar per persoon Volwasse wassenen t m 1 Jr Eenheid 4 t m 13 Jr 14 tm Jr Geeft recht cp het koopen van Beschikbaar per persoon II JVLI TOT m MET It JVLI ll l 4 rania rania 1 ranta 1 ranta y ranta 1 rant 1 ranta M A Hrood M B Brood M Beschuit M A Vleeseh U Vleeseh M A Tabak M A Sigaretten i 4 ik 11 Rants Rants Rant 2 rani s 1 rants I Brood et gabak Bmcti Brood et Gebak m Vleeach o l H VI waren Tabak Sigaretten In tUdvak van viet weken 11 Jin 1 TOT EU MET I AUG litt 1 MO 1 SOS I MO 4 4 4 J5 Ills 1 ISO I2S 250 125 1 100 100 100 0 SOO WO 14 300 200 200 200 r 20 1 200 1 1 kg I Suiker SOO gram fam KG Gram 1 SOO jS Algeffleenj 1 rants Blo m Brd of Gebak 13 Algemeeni Ui t m 14 i tt 4 34 Gram Gram Gram Gram Gram Gram Liter 200 gram Rijst ISO grani Peulvr of Havermout 100 gram Gort 12S gram Gem meel lOO gram Vermieelli I 1 Ri iervt 2MI lis lis 100 MM Alg eeR Ali 3 Algemeen il Algemeen 347 t m Ml 100 gnm Kaaa I Uier Melk I 1 Lher Melk 100 gram Oiocolade 100 gram 3uikerwerk Algemeen 30 A t m M A Melk n a t m M B Grsm Gram MO Melk 3i tf Versnap 3 M Versnap In tudvak van acht weken 11 JVLI T M i BErrEMBER 1041 3S0 I 2S0 I KO I 250 jGram 330 Algemeen IM gram 1 Koffiaeurr In tijdvak van 10 dagen S JOL T M 14 JVLI 1140 H 1 1 1 2 3 34 Boter 4 ranM 1 Boter RanU 34 Vet ranta Btr Marg Vet BIJZOITDERt RAKTtOBNEN 11 JULI T M II JULI 1141 I 3 rants 1 rants I Sigare tan I Sigaretten Rants rants I t Tabak R i Sigarettea GELDIGE BONNEN VOOR DIVERSE ARTIKELEN Geeft recht op het koopen van Ik der volceode bonnen van tot en met Il Petroleum 1 liter petroleum 14 Juni t 42 22 Aug 1842 1 tm 0 BV BrandsL 1 eenheid Brandst 11 Mei 1942 31 Dec l M2 II 01 K r Brandst 1 eenheid Brandst igeen anthri Div data 30 Apr I 43 lU Algemeen 1 rantsoen eenh zeep 1 Juli 1842 15 Aug 1842 IM Algemeen 1 rants waschpoeder 1 Juli 1042 15 AUK 1842 L Zeep 1 rants eenh zeep en I rants waschpoeder 1 Juli 1042 15 Aug 1842 L Toiielceep n gr tolleaeéplOpet 1 Juli 1842 15 Aug 1942 0 Textiel SO gram scheerzeep 1 Mei 1042 Au g 1842 Mannen 1 OPMERKINGEN 1 Maiw peTlon n v n IS a wJer t Wouwelijka personen v n 24 jaar en oiKlor Im eOLOINM BOKNBM BUN BIMNENKOBT NIET Mil OBLOia Na Zaterdag 11 Juli 4 Brood Be Uiuit VlMseh AsrdappalMi 41 44 tabak M t m 14 Melk lU Via 1 A Hemeen 4 li 4 M Hijst op Vn daerean den bon t w Dé Ixjnnen aarven de M itieid luur op 8oimIb M ifi v 4 a nd n Z etierdae wordan ffsbrudct met viaooe 04 vioooehveron Ei N BANTIOEN a BROOOl MS Bnwd gffiAK rr W Êm m rWmëMi KMkjM M too tr O pis ul eaa èt 140 fr koisk il 100 r Calie 01 n ar h uld kMn Kormrebelr M MO r Gevuid wnt Konïieebek Tav t Gebakjes VXJDBSOH MS ar V l isl iei few fell been vb W IM r Paasdi i to aac S l MAB I A 1 0 r NtaiieiM Sam Aa tl fip lin I feoxydeerd aardappelni l of 140 ft Zetmeel verw in pudilin pooder M puddinfsauapoeder MBLX 144 liter st n f rueer t melk of een h eveeUie d yoghurt bereid uit 1 4 liter feetandariieerde melk PBtrt VRUCHTBN IM fr Peulvruehten BOTnt IM rrim Boter RAHCARI VE XW fram Marfanno n ar KkDokt Wease h a U ilt n Celwlrt OmMdbear óf Tt gr srooMs W cs uorten H 1 0 fr fa fc oo kw WscM oorsan f I fr L vererMieIen Tanceworst WlsiHaas 4 IM v Btoedworat Zuie Zatt JAM MO fr Jem Seww Moniog sh aiXJBM 7 from TsrwebkMtn meel nofgebtoem meel aeUrUnnd W alni in l RIJBT fr astel MJ e twm o l Moam frie Kindtlineel KAVmfcröüT MO fram Harveraoou vlokken 4 kMm Gort fonwncdmcel oodT e m am Corunout GortMoem OmttoB alW aoorton gomenfd maell Mlelfne AarAvpel tasMca Aaid n eln eehrMilnn f 4 1 Gonpep VERHICBLU IM fr VemUsaUl Macaroni SpafhatU el Ma boofsU 4 pk rer7ir cmsp It a aaatal pakjaa ktpixnSaeD o4 peuletioap VW MO r in Vet SPU80UB MO fram Spijsolie TABAK M Sifsretten it 10 Clfartllos 6f i Sifaren M X fram Tabsk SICARETTCN $ 0 Sigaretten BRANDSTOFTEN 1 hi max 74 kf l AnUirooiet SteenJtolen ImKieti ic nrikoMait BiertoiketMo bf 1 M Clokeo Ooeookea it 110 kf BruinkoolOnketten Af 74 kf PetirofeunH o4cee of IM kf Ookosbriea Ookoofruis it Me st PeroHirt M w at Becfomirf 6r ITS kf Turf utt d Peel it MO kf andere soorten Tvrt IBINHEIDSZBEP 74 fr eenheidstoiletseep 11 44 M fr luchtgevulde een iMidatoiIetiaep S7 6f 46 fr huistioudaeep 4f M fr zachte zeep isamenstelting na 11 Aug 11411 of bet m doen waaaohen van 1 1 drofe vuile waach WASCHPOEDBt MO fr waschpoeder it Me fr zeeppoeder oude of nieuwe samonstellinf I 4f het doen waiachen vaa 11 kg drofe vuile wasoh HET NIEUWE TURKSCHE KABINET In het Wabinei Saradzjogloc ia Bchdsjer Oez bcnoefnd tot minister van landel en Hatipogloa tot minister van Kandbouw Overigens zijn er geen wijzigingen De nieuwe premier zal de portefeuille van buitenlaildsche zaken oorloopig zelf behouden Mjenieen leemt men aan dat Mei emenl jogloe lirecteur generaal van het departement an buitenlandsche zaken minister van uuenlanri chc zaken zal worden Daaroe moet hij echter eerst afgevaardigde vnrden wat n aarschijhlijk dezer dagen tl geschieden ENGELSCHE LUXE BOOT GETORPEDEERD Naar de Secolo uit l iasabon meldt is de Engelsche luxe uixit AVila Star op 300 km van de Azoren getorpedeerd en tot zinken get racht Ecu Portugeesch Hirlogsschip redde Hd schipbreukelingen Het Portugeesrhe schip dat de SO S signalen van den Brit opving bei if zich met volle kracht naar de plek rtes onheils en zag de Avila Star nog n de golven verzinken Onder de geredden bevinden zich ook schiphreukclin sen van een ander vaartuig die door de viia Star waren gered Het Engetsche schip behoorde aan de Hliie Star Line en deed voor den ourlug dienst pp de route naar Zuid Amerika Het had een waterverplaatsing van 14 44 3 ton EEN DRAMA IN LINNE MA N DOODT ZIJN VROUW EN BENEEMT ZICHZELF HET LEVEN Toen Maandagmorgen de zoon der r milie Lemmen wonende aan den Breeweg te Linne thuis kwam vonct hij iiet hui s zorgvuldig aan alle kanlen gesloten Om zich toegang te verschaffen beukte hij het ruitje der voordeur in Toen hij naar binnen keek ag hij lot zijn groote ontzetting hel ontzielde lichaam van zijn vader aan rie trapleuning hangen Ontzet vluchtte hij weg en nep gee telljk en geneeskundige hulp in Toen men daarop gezamenlijk de woning binnentrad vond men in de slaapkamer de echtuenooie Aan Lemmen in een groofe bloedplas liggen Met hamerslagen was haar de schedel ingeslagen De cemge aannemelijke verklaring voor dit drama Is dat Lemmen in een vlaag van waanzin ziin vrouw gedood heeft en zich daarna heeft verhangen De verstandhouding tusschen man en vrouw was zeer goed Lemmen was bS jaar oud en gepensioneerd ploejfbaas der L T M Tt SENSiAllONEELE VLUCHT VAI EEN FIETSENDIEF Een spalirtende achterv iilging heeft 7ich Zaferdla afgespeeld bij rie NassaukHfie bij fen 0 ertoom vaar een ri clriief op heeterdaad werd betrapt toen hij een fiets wegnam De man die op een beletage in de omgeving woont vluchtte eerst zijn woning binnen waar e hter weldra politie en bur ers hem op de hielen zaten Hij sprong d aiom aan rie achterziirie van ziin woning in den tuin en bereikte vervolgens weer via een garage de straal H cr wachtten hem echter opnieuw eenige achtervolgers ooriat de man in het rfiuuv geriie en niet beter wist le doen dan in het water te springen en naar den overkant te zwemmen Dit baatte hem echter weinig want aan Hen walk int van rie Leirischekarie stond een poütieagcMl hem reed op te wachlcn Begriipelijkerwijze bood deze aanblik den riief weinig a nntrekkelijks Reeds wilde hii zich weer vRit rien kunt verwijderen toen eenige scholen uit een Dolitiepistool hem daarvan terugbrachten In het politiebureau bleek dat hij hij ziin lucht zijn beide enkels had gekneusd AANRIJDING MET DOODELIJK GEVOLG Maandagmiddag om half zeven werdop de Waldeek P vrmonlkade bij deSweeljnckstraat in Den Haag de 52jarige voetgangster de weduwe L CB E wonende in de le Sweelincksti iat rioor een tramwagen aangereden Met een schedelbasisfractuur en eengebroken sleutelbeen is de dame naareen ziekenh4ii overgebracht waar zijin den loop van den avond is ox erleden GLAZENWASSCHER VAN LADDER GEVALLEN Een 57 jarige glazenwasscher die zijn werk verrichtte op de Brouwersgracht te Amsterdam kwam daarbij ter hoogte van een tweede verdieping te allen Hij bekwam een zware schedelbreuk en werd in zorgwekkenden toestand naar het Binnengasthuis gebracht Veraniwi trdetijke redacleiireo l iaaiiTer atifen l hooMreda tAiir iMaoenluMl o port O H B KNIF r Rollerii nii iit n anii r H VKKN RoRonIsini nnit Ad WIE3FHAAN Jr R x rdam Ar nlwnoni li k oof do 4lt r ertfcif H I MNOSPN Am rH m Hllfl muzi 700 jGran tiek NieuW opn I opn Mörgl lO piand Gram 12 45 j rich tl ttis v l Gran Triu Tuin I lijktconci list Praatl 10 30 r B N gel Poëzn 15 Nieu tiek 15 1 NIEI Dei Bil versB versj in voor Robin had zonder iets te zeggen aan de kieischijf van de telefoon gedraaid en vaardigde nu het korte bevel uit Alarmcommissies 1 2 en 3 gereed om uit te rukken J aar doet u goed aan zei Charl fis u er vlug bij bent kunt u misschien nog menschenlevens redden De Brigade houdt al dagenlang twee mannen gevingeo Stanley de tanvoer i die op mij gebeten is synds jtiftfijU t dat inspecteur Bartoa Wifl betrapte toen ik Stone votfdér had mij voorgesteld het wee r go e d t e m ak e n 4fc reuiLLETON DEHPRUpuriP iSee ru Ralph Urban Ik hi t ir f maar of ik het bevel te 0f lijd wel zou uitvoeren Ik ben bans tfajLeen van die inoorden vandaag nOgnufi gebeuren want de chef had bet erover hoe men een lijk het beste in de Theems kon laten verdwijnen Onder een V Kirwendsel ben ik de kazerne ontsnapt hoewel dat voor ons leden van de Brigade sinds eenige dagen ten strengste verboden is Daarom vxsst ik u mij in hechtenis te nemen want zoolang de Brigade niet achter slot en riggel zit ben ik op vrije voeten mijn leven geen minuut meer zeker En wie zijn die gevangenen van de Brigade vroeg Barton Wie de eene is weet ik niet Hij wordt streng bewaakt door n specialen vertrouweling van den chef en behalve Stanley de jerretaris en een man die vroeger in de medicijnen heeft gestudeerd wordt er niemand bij hem toegelaten Ik geloof dat de min ziek is Den anderen gevangene ken ik want dien heb ik eiken da g zijn eten gebracht hien twee kerels om koud brengen Nu onge uldig Een Zweed de bntT rtn Juffrouw kan men veel van mij vergen als er n ee te v erdienen valt maar geen Be nachtveiligheidsdienst Seciiri as wfs gevestigd in het pand Peil Street nr 7 Als men de deur binnenging waarvoor steeds iemand op post stond kwam men rechts in een dienstvertrek waar de wacht overbleef Tweemaal in den nachtdienst die an zessen tot zes sen duurde verschenen daar de afge loste wakers en brachten ra ipQc len uit De kantoren der vereeniging en de slaapzalen der inwonende wachtsliivilen bevonden zich in het achterhuis dat door een groote binnenplaats van het hoofdgebouw was afgescheiden Over deze binnenplaats Itepen nu twee mannen die een groote lange kist op hun s ouders droegep Bij de deur gekomen gaven zij den warht een briefje waarop deze knikte en de deur vooi hen opende Oe mannen zetten de kist op een vrachtauto welke voor de deur wachtte en een hunner nam plaats naast den cl iiffeur W t zit daarin vroeg de chauf feur terwijl hij met zijn hoofd achter waarts knikte en gas gaf Di Hows 4ikt wërëëir Onzin intwoordde de ander Ei Spoedig nadat de auto vertrokken wa s verlieten de mannen van den nachtdienst het gebouw van de Seruri ti 8 om hun posten te betrekken rn dezen nacht van Vrijdag op Zaterdag gebeurden er merkwaardige din gen Toen om 2 uur de afgeloste wachts lifKlen thuiskwamen deelden zij mee dat er in den omtrek van het haven kwartier plotseling merkwaardig veel wandelaars verichenen waren die er pleizier in hadden ieder die zij tegen kwamen met een electrische zaklan taam te beschijnen Nog vreemder was dat zoowel aan den in als aan den uit gang van Peil Street politieagenten stonden die weliswaar voetgangers de straaf lêten biDneng an doch er niemand meer uitlieten Zelfs niet de wachtslteden van de Securitas z lat een hunner ervoer die terug had wit len gaan om zijn sigarettenkoker tr ha len welken hij vergeten had Toen de wakers op de wgcht die ver halen van hun collega s vernamen schiiddeif zij verwonderd hun hoofd Eén hunner echter een van de pas aanqèsTcldcii slund6p toen JUL het tiieuwi hari frn slenterde stelden en fluisterde hem iets toe waar op deze man heel bleek werd Toen liep hij bedaard de gang door ndir de bin nenplaats Toen hij e hter het hoofd gebouw verlaten had rende hij rie plaats over naar het achtergebouw In een van de kaïiiers van dit achter gebouw zaten de oii d te leden der bri gade in druk gesprek met hun chef en den socretaris en hielden krijgsraad Als je ons eens eerder om raad had gevraagd zei juist de dokter tot Stanley dan zou het met Charley zoover niet zijn gekomen Hii is laf en heeft bovendien te weinig op zijn kerf stok da r hij pas zijn straf heeft ujt gezeten Voor ons overigen die met elkaar meer dan vijfhonderd jaar ge vangenisstraf vertegenwoordigen is Ijet daarom alleen al onmogelijk verraad te plegen Zelfs voor geen tienduizend pond helooning Toch geloof ik nauwe lijka dat Charley naar de politie is gcloopen Daarvoor is hii veel te bang voor ons Hij zal ngst ekregen heb hen en uitgeknepen zijn dat is al In iedei geval zijn wij hier niet meer veilig wi de chef nu Het is DE VUURRÓODE SI 1 19 Ja zei de fee vanaf de brul 14fl ift i ou d Prins eiken winter hier in dat