Goudsche Courant, woensdag 15 juli 1942

= ÜVOENSDAG 15 GOUDA MARKT SLECHTS 3 DAGEN VOOR T ECRBT TE D fER ITEDE DOUWE EGBERTS VOOn T EERST TE D R ITEDE I H HHm VH W Wb A V l Circus S A LTAR I NO I I B WiWi UM MCT ZUN SUPER SENSATIE PROGRAMMA GALA OPENINGSVOORSTELLING Vriidig 17 Juli 7 30 uur Vsorli tikan ivand 7 0 uur Toariitlling Zatirdag li n Zondag 19 Juli 2 rooritallingan Zatarda em ft uur an 7 301 uur an Zsfldaq om uur an uur SALTARINO RASPAARDEN n iinhiid idi Jivecrdvdonr Ml HENRI AJAX TRIO Noflf ildndsrhp Oldriiatnien DEBRI 2 Joligf snuiter on een ladder ednlinds e RRnV l f brmemde LISSV GOLEMAN S 7fld ame Dirien Potpourri Vormricle evoluties m den n k van het ciicui f 3 HOLBORNS tlTJimf Arr ibatick Sriisalitl HOOGE SCHOOL ei eden diinr Ml Heiiii op ien rhimmelh ng it P ivn iri Veiba mgwekkende prcilnliei der 4 KENTONS in hun ongeëvenaarde klacht act Frn Wpirld AUracti BALLERINA EN PAARD 1 n kl ikkiek Ciicuibocld BOSCO laai U 1 minuten onbedaarliik lachen Pipo en zijn Vroolijke Trawanten In d iiiidd K i telliiiK met volledig piogiamma Uien kindeien op ALLE rangen halva prijian POPULAIRE PRIJZEN GEEN STAANPLAATSEN ZAKEN DOEN IS DIENEN i I n Tiopi lm clipntpii met raad en diacl tetzyde Rtadti IJ stellen dit op hoogen prijs en voor U die tnch ook U ooï op de toekomst geiicht moet houden heeft het n onschatbar vveard dat Uw nanm en die van Uu e artikelen In de liannnering van hrt pub lek r lijver oortleven H t nauwste contact ondferhoudt U door eet i ei e weloverwogen advitentie m de Neder landsche dagbladen Ook n ie p tilden i rnurxntenrerlame n el te vervangen oorden Politierechter te Rotterdam Deh MARKTBERICHTEN ROTTERDAM 13 Juli Aardappelen nieuwe groote 7 12 nieuwe kneJ 4 12 alles per 100 kg Het oogsten is thanj begonnen waar door de productie en aanvoeren de eerste weken wel klem zullen blijven De vlashandel ter beurze bestond uit een partn van 1800 kg blauw en ging vlot van de hand tegen prijzen van 125 tot 1 40 BOSKOOP 1 f full Coop V ereenigmg D Boskoopsf he eiling Rozen per bos Sweet Heait t iO t Butterfly 2 40 HO Better Times 2 20 20 Klse nulsen 2 2 80 Florex 1 0 120 Kosalandia 1 60 2 Jules Bourhe 1 O August Noath 1 20 1 jO Dot us Rijkers 170 3 Pethtold 110 2 30 Vlerlanrien ƒ 2 120 Orange Triumph 1 10 2 80 Bnarrlif O 70 0 90 Po Ivantharozen 1 fi i 2 90 Gloria Munfii t 3 60 Ingar Ohson 1 30 2 Ellen Pout en 1 20 Wendland 2 20 Hadlev ƒ 2 3 Queen Marv f O 80 J 40 Kosa Mundi 1 90 2 20 Juweeltie 180 120 Gemengde rozen 41 62 et Diversen per hos Clematis Durand 1 10 1 70 ld Mevr Ie Coultre 4 70 ld Piins Hendiik ƒ 2 50 170 Lelies O 50 et Delphinium 22 16 rt Spizea s 10 15 et Margrieten 7 12 et Anemonen 8 10 et f NAALDWIJK 13 Mi Middenprns WestI veilingen bloenlliool 4 14 rt perziken 6 21 et per stuk sla f 1 50 2 per 100 druiven 86 95 et toofsla et rabarber 7 et tomaten 25 32 rt tuinboonen 8 10 et dubb ooonen 35 et snub 35 40 et aardbeien 35 rt spinazie 4 et andijvie 10 et doper ten 18 et peulen 18 et peen 7 9 et per bor Twee murners van Ba endiecht m e en teiethl aan wegens een zeer on vninihek n dnif diereninishandei ig 4el w as mdei daad een zeer ergerlijk ge n woe fliiike keiel mi handelden en aangesp innen paaid dat niet Vanaf den bok had de voeiman seist ► i n 7vvrep p het paaid tukgesta en hjarna de nek er hand genomen Zi n knecht had met een schop geassis Ofschoon drie jjetuigen een zeec om nd g verhaal deden van het on m n ihel ik rptieden van baas en knecht rtntkenden neiden z ch aan dieieryni isndeling Ie hebben scBuldig gemaakt De baas gedioeg zich als een bezetene vcikiiaide een der getuigen toen hij zim leep ip he paard had stukgeslagen Tl hii de nek en stak er als oen ai rnde op los ik heh met cïsli ken ik heb hel pai d een paar klappen gegeven zei de V f ichte Ik al II eens leli vooilezen uit het lesveibaa dei politie Daaiin staat tj lirt paaid m den tal i aange roffen i tot 30 I beneden kriïis De worden a ifpevasschen Het was oo eig dat 1 IC er een tudeiit m de vee uikunde heeft bijgehaald merkte tiechiei op n r ondies heeft het paaid ge 1 lens het vervoer met de tram t Ik nep dat ze zich moesten sch iien leiKlaaide een van hen ze niesten ch schamen een dier zoo te mishandelen Dal beulenwerk heeft ze kei t en minu en geduurd de baas tak ne de i lek en de knecht sloeg er op iM de schop Ook k am er nog een ik h u bij te pfs T en spiong het ld 1 ut het tuig en kwam in een Ixt teiecht De ta s zei nog Je zou lm dood s eken Aljai ondanks de zei r pcitincnte ver Ui nsen der verontwaardigde getuigen lelden de d erenbeulen vol het paard et te hebben mishandeld De knecht erk aaide het dier niet te hebben aan 0e officier noemde het gepleegde feit tn menschon eeiend bedrijf Het paard i p scbandclgke wijze geslagen en lesliken fi ch tegen den baas t 7J boete f W dagen hechien s legen den knecht to boric fubsidiaii 20 dageh n c riechter achtte oen eisch van Ier f I e van een veibUsterende zacht r e he d tenaanzien van den oaas Il eriflideeldk dezen ot 14 dagen ge er isstraf Ik ga honger op kondigde deze art C a uw gang u kunt daarvoor op ff e tl lecht D knecht werd vtroordecld tot ƒ li e ï 10 lagen tien U e wilde ei iQg nu nuchU ovtr tlapaii et hU sGRAVENZANDE 1 1 Juli Groen tenveihng koolrabl 25 30 29 sla 1 40 2 per 100 komkommers 5 15 perziken 6 23 per stuk aardbeien 30 35 tomaten 21 25 druiven 90 95 dubb boonen 40 snijboonen 32 40 peulen 15 18 spinazie 4 stoofsla 7 ra barber 7 tuinboonen 8 10 per ke Veiling Woutersweg 13 luli la f 1 50 2 per 100 bloemkool 8 14 im kommers 6 15 perziken 7 23 per stuk druiven 80 95 spinazie 4 turn boonen 8 10 andijvie 10 dubb boo nen 35 snijboonen 40 pei kg MONSTER 13 Juli Gi oentenveiling roode bessen 17 30 aardbeien i5 35 dubb boonen 26 35 snij 32 40 to maten 22 12 bonken 18 1 per kg la f 1 50 2 per 100 bloemkool 5 14 2e 2 6 perziken 10 23 prr stuk PUNACKER 13 Juli Coop Groenenveilmgver Punacker en Omstreken GA Sla f150 2 per 100 krop tomalen A B C en CC f 18 idem bonken f 11 50 per 100 pond bloemkool Ie vrt f U 14 Idem 2e srt f8 II idem 3e srt f4 40 5 50 idem stek f2 20 komkommeis Ie srt f 12 15 idem 2e srt f 9 12 idem 3e srt f 6 9 idem 4e srt f 6 per 100 stuks slavellen f 7 andijvie f 10 rabarber f 7 tambo men f 35 spitskool f 7 tuinboonen f 10 uomkpmmerstek f 20 per 1 lO kg bospeen f 9 p r 100 bos perziken f 8 50 23 p f leer Niemand zou m den eleganten heer m het sme telooze lichtgrijze costuum den o dmaiien zwijntjesjager hebben vet moed En toch was het ongelooflijke aar de coriecte heei had op 1 April een medemensch een leeliike poets ge D U I pecld dnor diens inwiel te pikken lerenoeuien He kan soms vieemd gaan m ons nereldie De bestolene had nameliik nog iets open staan in het keung bijgehou den ie ister der geiechtigheid en zoo ebeurde hel dat hi kort nadat ziin fiets va gepikt weid ingerekend En in het Huis van Bewaring ontmoete hij zoo w i9r den heer m het grijs die zijn Rr retjr hr4H cepikt Erg hartelijk was de kennismaking niel want vond plaats iii ae kamei an den rechtercommissaris en uiteraaid u deze plaats niet geschikt voor ui bundig vertoon De heer caf den diefstal van de flets met een nonchalant gebaar toe Ik zat een beetje omhoog lichttehij toe Stel c voor da ledeicen die wat rip bil kas is gaat gappen merkte oepolitiRrechler op Dat zou een mooie boelwordef Hebt u al eens meer iets met degerecht gheid van dnen gehad Veen edelachtbare Dal klopt met zei de magi = raaten keek den heer hoofdschuddend aanu bent al one maal veroordeeld Op uwachlliendr laar was het al mis met uEn er loopt nog iets tegen u van eenigevaatjes verf O ja dat ts waar ook merkte deheer veiwondeid op Daar heb Uc n eaan gedacht edelachtbare Goed dat onze admmiftratie bij is schoof de nfficiei er tusschen Zeker beaamde de heer vsrant ikwas hel absoluut vergelen Dat IS voor ons juist een reden omer rekening mee te houden ïei de of ficiei en eischte 6 maanden met af rek De neei schrok Voor een fiets zes maanden brabbelde hij Ik zal er tekening mee houdendat u nog wat te goed hebt besliste depoijtierecnler en veiooidaelde den heer tot 4 maanden met afrek Deze boog correct en deed afstand Kom maar mee zei de marechaus JPORT SCHA JI Om den Kamstrabeker De uVslagen van de gisteren in hotel CentraaU te Rotterdam voortgezette wedstrOden om den Kamstra beker lulden als volg A J V d Hoek wint van A Vinken C H Roele wint van C J R Samelms drs L Stumpers wint van Chr Vlagsma drs P J F Dupuis verliest van dr M Euwe H G Blok afgebroken mei A J VVynans De stand is nu dr Euwe 6 p v d Hoek en drs Sttunpers beiden i Sp Wunans 4 p Samelius 3 p Vinken 2 p Blok 1 p en 1 afgebr partij en drs Dupuif 1 p Nevenlournooi E L Janssens vvint an dr C J F Botlcher J B N Ruben jr wint van J H Landwehr L de Harder remise met W C H R Gons DAGBLAD Directeur H FROHN Rotlwrdam i A m ABONNIMtNTSPRIJS 16 cent p r vMk per dn maanden 1 2 10 Frane per po t Ï85 Actuessl berichtgeving geïllustreerd vervolgverhaWn feuiUeton dageüikjcb verhaal apert en rel buzonder rubrieken Hoofdreda teur J VAN DER ZEE S hi j iD tYjN t KANTOOR MARKT A V Vlt HAQBLAD VAN ROTTIRDA Volksgezondheid Een onderhoud met den f ieuwan directeurgeneraal In verband met de benoeming mei ingang van 1 lulml van een nieuwen diretteui generaai van de volksgezond held heeft het N P met den nieuwbcnciemde di f O Bruvning een ondei houd gehad Thins is voor he eerst een meditu VOOI deïc functie a ngewe eu Dl Biujiiing zei du feit wel van belang tf achten Hoeviel hij glooien eerbied heeft voor l et weik van ziin V oigangeis vmdt hiiJiel mei juibt dat M mand die niet meci sth is geschoold viini deztn post m aantieiking komt De vei oigmg van de volksgezondheid taat hir r te lande op eoji ter hoog peil Dr Biuvning al in de eerste pUats al les diien om te tra hten te behouden wil hebben Er zi n echter wel eenige leemten aan Ie w zen Zoo laat biivoorbeeld de t a n d v i z o r 1 n g nog veel te vvenschen ovcf Hieraan zai dan ook in de eeiste plaats meer aandai ht v idPii besteed oorts spiingt de aneering van de ickenlondsen in het ocg bij welke instellingen onder meer de spieekiiren ziin oveibelast De hvgienische veiz urging van de jeugd na de zaïgelingenptiicde gaat mij zeer ter harte aldus dr Biuvning Het ftit dat zeventig lot achtig piodent van de jongelieiien die zich vcoi den niiliiaiien dienst meldden weiden afgekcuid zegt wel iets an de hchameliike opvoeding al dus c tra zoig moeten irden besteed ten eind de jeugd van ailjttienj lit twintig laar volwaardig te maken Trouwens 7 de leiding van den dienst der ilksge zondheid m de toekomst meer gaan m de richting der prrphvlaxe dus de v lorkommg sn zi kt n DE STRI3D IN HET OOSTEN NIEUWE STELLINGEN DOORBROKEN In den Zuidelijken sector werd het aanvalsfront naar het Zuiden toe verbreed Duitbche gevechtstoestellen hebben ïistèinacht m den centialen sector van heti Oostelijke fropt een veilaadstation ten Z uidOo ten van Toela aangevallen Bomifitn ontploften op goedeicnt einen en veicïoizaakten zwTie schade Andeie Diiit clic tocbtellcn bombaidceiden eri legveiri ten Nonid VVe tcn van Mos sy Tieffeis weiden geplaatst ophan ga s en stilstaande vliegtuigen HET SUCCES BIJ RZJEF Opperbevelhebber t var Viiegtuigverliezen het tweede Sowjet Naa van militaiie nde vei luidt hebben de bolsjewieken Maandag acht fn viiftg vliegtuigen veiloien Daarvan weideri 43 tijdens luehtgevechten neergeteholen en de lest is ap den rond vernield Acht eigen vliegtuigen keerden niet op hun basis teiug Als m Frankrijk De A N P voriespondent meldt uit Beiliin Tei VI 1 men hiei op het oogenblik kaïig 1 met het dcien van gedetailleerde med deelingen over het ve loop dei kiijg opeiaties aan het Oostelijke tiont doen nulitaiie kringen uitkomen dat de situatie vooi de Duitsche en veibonden tioepen m het Zuideliike deel van dit finnt byitenge vnon gunstig is Reeds enkele malen hebben deze klingen gewezen op de veigeliikng die gemaakt kan wolden met den gang van 7aken ijdens den veldtocht in Iiankiiik in 1940 teiwiil het v landelijke comman stormleger gevangen genomen Aan flen Don brug weU Het oppeibevel van de Duitsche eeimacht maakte Dinsdag bekend In den Zuidelnken sector au het O teliik fiont IS het Duitsche aanvdls lioiit veibieed in Zuideliike lichting Veror Eenze waars Taai veidedigde viiandtluke stellingen vvej den dooibioken Bii de achtervnl ging van den viiand stormden snelle tioppen ver vcorwaaits te midden van dt henegingen van den viiand en ver j jil Hteiden colonnes van alle wapens die zich p den terligtocht bevonden itduiende luchtaanvallen vvaieii niet veinietigende uitwerking op den v ikenden vnand gericht Ten Norcdwe ten van Worone sj 1 ten tankfnrmaties een groep viian delijke ftrijdkn chten in snellen op naiseh In De Wehrmaeh ter waarschuwi elementen tege tage aartoe dij tud de bevolk bieden in v eri een V nj groot vangen doen doel de beveil4 ring van zun ook gisteren kracht gevvorü alweer van da richï tegen éi Heinaaldtlijke I macht en in net lat es van de Du r cnte pogingen i aanleiding geget makei van Ned c king arl bep naaldelnk moe st dat zulke bewaki met voldoende ni Kan alleen reedi openbare veiligh ook m het beian bevolking is i Wie een tegen daden v da opdracht diglieden of lij den ook aanK geven niet nauwgezet na aan de zwa wordt volg noemde varo gestraft Vrtl slecht in miij worden gegtv een slechte ttane overtrl klngsopdrashf gegeven wé eenigerlel leH In den midden cc tor weiden tal Van den oesiand heeft veiloien bevinden T f 7 1 zich de Duitsche tioepén vei m den hikt is e n goede woning hfefl en een inkomen dat hem m staat stelt paatseliike aanvallen van den vnand do ijntroepen nVeVgehe met m eër 7 lV Z f T t u n a esagen en Sowjetconcentraties ver n de hand heeft en elk oveizicht van f l J J Jl l lü l f r etterd lug v n nen tegehstandei zondei dat deze echtei p ecies weet waai L t a les bliikl dat de boKiewisten iri bet onzekeie veikeeicn omtient de hoofdrichting waai in het Duitsche off ens Cf m het Zuideliike deel van het tiont zith beweegt Zooals men het hedem van mil taiie zijne uitdiukte Tirnosjenko is gioggy geslagen Het IS begiijpelijk dat het Duitsche oppeibevcl ondei deze omstandigheden zeer spaaizaam is me het geven van plaats aanduidfngen ook een veischiin el dat hei innci ngen aan den veidtoch in rrankiiik toen deze leedo in en ver gevoiderd stadium was gekomen vakker roept Londen pessimistisch De piekei vooi de Londensche radio Tahoe Haol heeft gisteien over den m 1 t iirer toestand veiklaaid V oo zoovel ZIJ betiekkmg hebben ip de Sow letunie zun de belichten lecht Zij zijn slechter dan gisteien en kunnen moigen nog slechter woiden De bo sjewleken kunnen iVh niet meer veiooiloven gebied te v ei liezen ledeie vierkante kilometei veimmdeit het opmarfchgebied sn T mosjenko De Duitschcrs zijn thans even slag vaaidig als een week geleoen De Duitsche aanval is dit laar zwaaider clan verleden jaar Men moet verewch en dat ook de Russische v ei hezen z iaar zullen zijn BoisjCHieken toonen weinig strijdlust N aai n militaue klingen Ie Berliin gistel a nnd veiklaard weid heeft men can Du tsche ziide gemeend dat de bolsjewisten aan andeie fionten geen kiach ige aanvallen zonden doen om hehonrlijk te leven Zonder dit alles hebben maatiegelen van staatswege geen uifwerking In het buzonder za nok de tuberculose stiaffer besticden moeten orden Onze inrichtingen zijn voor beeldig onze sanatoria zun schitterend ingericht i nze eonsultatiebureaux ziin prima maar er is van alles te weinig Er IS ook te ueinig geschoold personeel en de waehttud voor opneming is vaak wel een half jaar In du verband vei telde dr Druvning oat men meer zal moeten komen tol tl epassing van de scheimbeeld folo grafie dit is de proiecUe van de fotogialie der doorlichting Hier en daar V oidt die wel reeds tofgepast maar men zal die op meer doeltreffende wiize moeten doorvoeren Het v oordeel v an deze methode is dat men een v ast be WIJS heeft en de gebreken van den onderzoeker vervallen Jiet gaat hier bovendien om ee n ntile en goedkoope werkwijze Derheumatiekbestriidingzal uitgebreid moeten wolden en er zul Ien meer eonsultatiebureaux voor deze ziekte dienen te komen Op het gebied der hesmetteliike ziekten kan ortï volk gerust zhn ook gerust over de maat legelcn die zijn genomen om infectieziekten welke m dezen oorlogstijd mogelijk zouden kunnen optreden duect te kunnen onderdrukken Dr Brujnmg zeide vooits zijn aandacht te zullen w uden aan de e u g e n etiek eifel 11 kheidszorg dus aan de hpscheim ng van de soort Vermenging van lassen die te veel m eigenschappen verschillen acht hu ongewenscht Voor beide rassen beteekentdit achteiuitgang in kcvaliteit Dezepifehjkheidszoig past geheel m hetkader vttn de beschermende geneeskunde Hiermede in verband zullenhuwelijken van jonge gezonde menschen bevorderd moeten worden engroote gezinnen extra zorg moeten ontvangen De arts zal zoo besloot dr Bruyning als een goed tuinier voor zijn plantjes moeterv zorgen om riikelijk vruchten vao goeden aard te kunnen oogsten Bij zuivcrmgsaetics in de voormalige rni ingeling aan de Wo chof werd de i perhevelhehher van het tweede Vlet stonnlfgeir luitenant generaal ld of uit 71 n schuilplaats te voor s hl n gehaald In Egvpte slPf hts plaatseliike gevechts 3 ivitcit 1 mdom Fl Mamein In lucht geve hten en d or Ui htaf eiECsc jt veiliien de Batten 2 vliegtuigen Aan de kust van Palestina plaatste een Duitsrhe duikt ort 2 toipeditreffers op een tankhoot die in een krachtig beveilied convooi voer Op Malta werden de luchtbasc door h htfoimatirs Duitsrhe en Italiaansrhf geveehlsvliegtuigcn doorloopend bèstre den an de Zuidkust van Enjcland heb ben lichte gevechtsvliegtuigen een Biitsch bewakingsvaartuig tot zink n gebracht Aan de Kanaalkust werden gisteren 4 vnandelijke vliegtuigen neer geschoten Britsche hommenwoipers hebben in den afgeloopen nacht verse heiden plaat sen in het Riin We faalsche eebied aangevallen De bur eibevolking leed verliezen Vooinameliik m woonwijken m de stad Dui hurt ontstond schade aan gebouwen 5 der aanvallende toe Et llen erdcn omlaag gehaald De overwinning bij Rzjcf Naar het oppeibevel der vveeimacht tav de nieuwe overwinning der Duitsche icepen m he gebied van Rzjef ii ariei mededeelt i dooi de vemietigi ig can een gioote viiandeliike gi ep stiijdk achten weei een zuiveimg van het giondgebied tot stand gebiacht Tijden den zwaien wmteislag hadden oe taolsjcw leken dooi massaal gebiuik van menschen en tanks in dit gev echts gebied vol oei wouden en moei assen een indeuking van het liont tot stand het gro van hun stiiidkiachtcn op de veidedig hg van den Kaukasus te concentieeien Maar ook daal aldus vei kiaaitmcn is dit niet het geval zoodat de bDlsjewisten op geen enkel punt waai de Duitsche tioepen en hun bondgeiiooten den laatsten tiid tot den aanval ov ei gingen zij het tot een plaatsel iken aanval of een offensief stand konden houden Uit H gypte aldus zeide men is nog geen nieuws veinomen Duitsche mili tanen noemen El Alamein een Britsche verdedigings en een Duitsch Italiaan sche aanvalsstellmg Zoolang Rommel in dep stelling bhift heeft hij naar Duitschf opvatting den toestand in de hand Hij zal in die stelling blijven tot hu het besluit neemt lot nieuwe operaties over te gaan De meedoogi alle daden vad tegen de bezetfl daden eischte intiansigent op bereid is tof ook de scherps die op de hoof lilke daad ookl plannen bestal optreden jeg schenden i Volgens an wordt degenii tegen de bei het voornemi drijf in geloo nis krijgt der Ouitsohd Oultiche polll te verwlttlgeif trat waarn drelgd voor i wordt volvoej bij en mit traf itaat zelf maar lij wijze In gelo nil heeft gek de daad do van volgen i doen zijn ltl Artikel 3 eveneens tot doelmatigen i lingen geriüT macht Het ieder die i weet of de mei king gen dat hij deel legen de I een dergeli heeft niet Binnenkort rundvet verkrijgbaar De secretaris generaal van iiet depar tement van Landbouw eii Visscheru maakt bekend dat op de bonnen 19 van de boterkaart en van de vetkaart welke geldig uilen zun gedurende het turivak van Zaterdag 8 Augustus tot en met Woensdag 19 Augustus a s des gpwenscht rundvet veikriigbaar al ijn PeK tweetal bonnen zal men 200 gram rundvet kunnen betrekken Zij die rundvet nenschen te ontvangen dienen de genoemde bonnen bo hun slager in te leveren desgcwenscht tegen ontvangstbewijs in het tijdvak van Woensdag 15 tot en met Zaterdftg 18 Juli a s Zu diei gedurende bovengenoemd tud vak bon 19 met biJ hun slager hebben ingeleverd kunnen daarop geen rund vet betrekken doclv uitsluitend de ar tikelen ter verkruging w Sarvan deze bon nader zal worden aangewezen De aandacht wordt er op gevestigd dat het afleveren van het rundv et eerst IS toegestaan met ingang van Zaterdag 8 Augustus 1942 De Duitsche luchtmacht in Noord Afrika Toen de hevige zandstoimen boven de Egyptische kust Maandag in den loop van den dag afnamen hebben Duitsche gevechtsvliegtuigen en stuka s Britsche artiUeuestellingen en autoconcentraties in het Nooidwesten van El Alamein met vernietigende uitwerking aangevallen Éonder ophouden kwamen bommen van zwaar kalnber temidden van de vijandelijke battéiijcn teiecht waaidooi talrijke stukken geschut tot zwijgen weiden ge bracht Verscheidene opslagplaatsen van munitie bij de artilleriestelltngen vlogen na bomtreffers m de lucht Ook het rollende materiaal der Engelschcn weid zwaar beschadigd Duitsche verkenningsvliegtuigen hebben waargenomen dat na deze m golven ondernomen aanvallen dichte rookwolken boven het gevechtsge bied aan de Arabische Golf hinsfen Voorts werden aanvallett van eenige Britsche gemotoriseerde afdeelmgen door nauwe samenwerking tusschen Duitsche luchtmacht en formaties van het pantserleger afgeslagen Duitsche jagers hebben bij vrije Jacht en bij h t etcortferen 8 Bntïche iyitn van Kunnen biengen Nadat de stiengste winte koude vooibij was namen de Duitse ie tl oppen den stiiid op tegen de gcintihrceide bolsjewieken die m maande nlanj e plaatselijke aanvallen luim 45 000 man aan dooden en gevangc nen verloien Op 2 Juli begon de vmsingelSnde Duitsche lanval die op 5 Juli leidde tol een dooi bi aak dooi het zwaai vcisleikte vijandcliike tlellinciensysteem en tot de omsingeling van de bolsjewistische giocp stujdki achten en tenslotte tot veisplmtering en veinietiging van de ingesloten viiandelijke loimaties In den loop van zeei zware boschgevechten weiden van de Duitsche infanteiie de zwaarste piest ties geeisdht Ondei de beigen van bolsjewistische gesneuvelden werden behalve taluike hooge commissaiissan en officieren ook de chet Van den goiieialen stat en de eeiste officiei van den genei alen staf van het 39e feowj ilegei gevonden De zuiveiingsacties wolden nog voortgezet zoodat een vpideie stijging van hel aantal gesneuvelden en van den buit veiwacht kan wolden Duitsche jagers die tijdens den slag van 11 dagen ruim honderd bolsjewistische vliegtuigen neer Uioten maakten de lucht boven het omsingelingsfront viij van vijanden en schiepen daarmede de vooivvaaide vooi de succesvolle Duitsche luc htdan allen op de ingesloten bolsjewistische divisies De luchtmacht DE TOESTAND OP JAVA Met het oo op het feit dat de toestand op Java weer vrijwel normaal is zullen de Japansche militaire autoriteiten met Ingang van IS Juli het sedert 8 Maart bestaande verbod van openbare bijeenkomsten en van hcti Het Duitsche luchtwapen heeft naai het opperbevel dei weei macht meldt met sterke formaties Maandag den strijd in den Zuidelijken sector van het Oostelijk front voortgezet In het gebied van Rostof werden vijandelijke lioepencuncentraties tanks en vrachtvvagencolonnes voortdurend aangeval Ien Spoorwegdoelen werden bestookt zes Jolsiewistische vliegtuigen weiden vernield In den centralen sector werden vilandelijke spoorweg en ravitailleeringtvei bindingen gebombardeerd De legerformaties weiden gesteund bij r we er van yöludïlüke aAnvtUen