Goudsche Courant, woensdag 15 juli 1942

D AG B LAD VAN GOUDA Directeur H FROHN Rottwdwn Hon drwi leur J VA N DER ZEE Sch DAOtLA e VAN ROTTIRDAM ORUKKIRS t U I T O V R MIJ mV IMINTtrRIM on mtutdao 2 10 rruei bcricnigevmc fdUuttr rd um I i ü kicb vcrh ai pott uroDDcr ruerwktn KANTOOR MARKT 26 TELEFOON 3785 Bedrijfsleider J OUDEGEEST Gouda Corresp voor Gftuda B Vt MAASKANT Gouda AOVERTINTIIPRUa K 2075 Losse advertenties 7 cent per mm regel Contractmm regelpruzeo 1000 mm regel 5 et 2500 mm regels 4 et 5000 m ra regels 3 et 10 000 m m regel V i et Kleme advertenties zg Lichtbakens i 4 et per nun regel met eeij rtilnununj van m m regel a contant j ét p r v i M jy ï W 1 P M vy ila k l BW j J J wM m 1 s M JHk SUr V 1 é m Bi ï JS m r ü imè k Mm iA T l OOSTEN E STELUNGENt lORBRCra Ijken sector werd het aanvalsfront I het Zuiden toe verbreed sBij f Goede resultaten in Egypte Groote activiteit in de lucht Het Italiaansrhe Weei mar htbericht van gisteren luidt als volgt f Aan het Egjptische front hebben aanvallen van Italiaansehe tn Duit sche detachementen goede resultaten opgeleverd talriike kmgsgevangenen werden binnengebra ht en de bevelvoering van een bataillon werd geifangen genomen De activiteit in de lucht was gisterenook intens Duitsche jagers he ben negen bpitfires onze jagers eer viermoturig toestel van het t pe Liueratorneergeschoten Twee andere Bntidhevliegtuigen vielen m zee da te zijn getroffen door het alweervuur van Tobroek waar vijandeliike oanvaJleneenige Arataieien doodden en beperkteschade aanrichtten Het afweervuur vanBenghasi heelt een vijandeliji toestelgetioffeii en vernield zoodat h t totaalder neei geschoten v iegtuigen gestegen JIS tot lüO Het vliegveld La Venezia u aangevallen door formaties bomme verpers der Spil Tijdens deze acties neeft de Ro al ir F orce zeven toeste len verloren 5 werden neergeschoten aoor Italiiiankche lagers twee door Duitsehe jachttoestplleii Zes onzer vl gtuigen keerden niet terug naar hun l =i i5 van de operaties der twee laatste oagen Ijer van Sowjet ien de DüJttrhe ridg bekend s fi tor van het jit r he a dnvaiY Irit liikf iKhtmg P lijkff trfltngcn il de aihtervnl toirndoi tiP Ie te midden van VI and en vei n Tlle wapens Itiithl levonden Invallf n Avaton prkmg op den Iht J van Wdionr i pn gtorp man in snellen op i eiden tal van van den viiand iinr ntratip ver In de voormalige bokhof Mrrd de het tueede fuil nant gmeraal ilplaats te voor lit ir hl kr gfvecht y In liK ht htar rjcrsi hut tl vlirgtuigi n ilestini plaatste 2 torped itieffrr 111 een kiarhtlg r Je lui hlba e i door lie en ltali an h porloopend heslre lm Fnsdand he l vl c gtuiKPn jailijiB tot ïinj en anaaikii t emen vliegtuigen eer iprri hcbhfcn in Ivrr i heiriei plait JvfaKkihe gebitd eeih volkmg leed k in i m Miken I ntftoi i hade annva ende toe S geil aid kmnijfg bij Rzjef fel cf i ueeimacht l wi iir g dei Duil sr cd van Rzief il i I Ie veinieti iii leliike gioep I e n invenng van 1 UI I gcbiarht int i lató hadden tfi iTusMal gebiuik nkv ni rilt grvechts jden m mooi assen Ihft iioiil lot stand jladat de sliengste Jij vva namen de In 5tuid op tegen de pevviekrn die in filseltike aanvallen Hoodtn en gevan 2 Juli begoti de JlIu lanval die op len l X iblaak dooi tikte vijandelijke I 11 de om uigclmg e giocp strijd rl veisplintermg I ie ingesloten In den loop van keihtcn jveiden van te e de zwaarste indei lUe bei gen gcsnciuoléen wcr ke hooge commis en nok de che van en de eeiste officiei slaf van het 39e pen De zuiyerlng vfioitgpz zoodat An het aantal ge 1 buit A Cl wacht I Jigers die i 11 d gen ruim isliichc vliegtuigen pen de luiht boven ml vuj van vyan mede de voor y volle Duitsche de ingesloten bolsje Aan d n Don ScKuHers tar een Puitsche pantserdiv s e trekken over een brug welke ém sewjeta prov sonse over i n Don hadden ge U rn fP B Z Ejsden P K Deck P x HoLand c Verordenii g tegen Sabotage Een zeer scherpe De strijd in China JAPANNERS HEBBEN WENTbJAU BEZET De in 0 jeiv ang ipiukkende Japansche troepen heooen Wen sjau oezet de laatste grpote havci aan de kust van Tsjekiang Domei meld Japansche troepenhebben na de verovering vanWenitjau in tn itormachÜBeh opmaisch naar h l Zuid n n b Ungnika haven n Tijoenakingb r iht di ong v r twintig kilom t r t n Zuidin van Wealtiau S l 8 n 11 DE DEBATTEN IN HET LAGERHUIS KWESTIE VAN DE SCHLEPSRLIMTeI IS DE BELANGRIJKSTE FACTOR De debatten n he tngeUche Lageihuio tivei de pioJuc ie van ouilogmatei aal weiden ove schaduv c dour het bewu ziin dal de ve eenigde nat es in d ki t ekste phajie dn den 001 log staan alrius Robeit Johnson gisteiavoia m een commen at op aen toestand voor de Loneaache ladio Na gewezen e hebben op e dour den mnisler voor de p oouctie Lyttelton nagesUeelde nauwe e aaneensluiting van de induatne met de militS ie behoetlen veikiaarde Johnson ddi het voornaamste doel an deze amenweikmg juist het De=pa en van scheepsuiimte is vtant acl er de lagen te land en in de labriel en staat rie slag lei zee Vi welen r et wat CJP de zeeën gebeurt oo zede de Bntsche commeiitatoi doch zekere feiten zijn bekend gevvoiden n den kleinen man m Engeland Op het oogenblik winnen oe veieenigce naties opeiding vormt een es entieel ondei i o 0K ter e met Wij kunnen sjechls hopen dat de veieenigce naties tand houden doch he is mogeiijk dat zelfs dit den vereenigden n ics op het oogenblik ixiet gelukt De cheepsveiliezen voimen thans een groot probleem vooi de fHoductie Help obleem dat de veieenigde naties op hetoogen blik moeten oplossen is niet hoe zij in dit of het volgende laar We cverwin ning behalen doch hoe zij zich bij den tegenwooidigen stcJrmloop voor den ondeigang kunnen behoeden De luchtmacht Ihtviapen heeft naai Il vAecimacht meldt ties Maandag den llijkcn sector van het ƒ tgezct In het gebied In vijandelijke troe 1 tanks en vracht pitdiuend aangevat n werden bestookt vliegtuigen werden éntralen sector wer oorwrg en ravitail gebombardeard l ei den geiteund bij uandelUkê aovaUen Een i ocl dronk voor de DuKiclv toldatan Dt bevolliing vin itl g v ehU gabled luiiclvtn Doneti tn Oen httfl dt Duilscha trotptn dit daar dttintmtn aan dan iuccesri ktn doorbrtakilag liarttlijk ont angen Èan dorpbawJioniltr gttlt dtn ilodattn op Ivun doaijnarich Duitsche geverhtstoestellen hebben nleinacht in den tenliialen sector van lei Oontelijke front een veilaadstation ten Zuid Oo ten van Toela aangevallen Bomm n ontplrften op goedeientiemen en veiooizaakten zwaie schade Andeie Oiiit toestellen bombaideeiden een legield ten Nooid Westen van Mos knu Tieffer weiden geplaatst op han gars en stilst iande vliegtuigen Vliegtuigverhezen Naa van militanc iide veilurit hebben de bolsiewieken Maandag arht rn vyftg vliegtuigen veiloien Daaivan weiden 41 tijdens luchtgevechten neergeirhoirn en de lest is op den Tond vernield Acht eigen vlifgtuigen keerdfn niet op hun basis teiug Als m Frankrijk De A N P conespondent meldt uit Beilim Tei vijl men hier op het oogenblik kaïig 1 met het doen van gedetailleerde med deelingen ovei het verloop dei king opeiaties aan het Oostelijke fiont doen niilitaiie klingen uitkomen dat de situatie vooi rie Duitsche en vcibonden tioepen in het Zuideliike deel van dit fionl buitengewoon gunstig is Reeds enkele malen hebben deze ki ingen gewezen op de veigelijkmg die gemaakt kan wolden met den gang van zaken ildens rirn veldtocht in ïiankuik in 1940 leiwiil het vijandelijke comman do zijn tioepen m het geheel niet meer n de hand heeft en elk nveizicht van den OLslanri heeft veiloien bevinden 7i h de Duitsthe tioepen vei m den lug r den tegenstandei 7ondei dat deze echlei pierics weet waai Uit alles bliikt dat de bolsievv isten lil het onzekei e veikecien omtient de hootdi rhting waai in het Duitsche otfrnsicf in het Zuideluke deel van het fiont Rh beweegt Znrals men het heden van militaiie zijrie uitdiukte Tiintisjeiiko is gioggy geslagen Het 19 JSegiijpelijk dat hel Duitsche oppeibaiel onder deze omstandigheden zeer spaaizaam is met het geven van plaats aanduidingen ook een v ei schijnsel dat rei mncimgen aan den veidtoch in iiankiijk toen deze leed in een ver gevoirieid stadium was gekomen vakkei loept Londen pessimistisch De opiekei vooi de Londensche ladio Tahoe Haol heeft gisteien over den militjirer toestand veiklaaid Voot zoovel zij betiekking hebben op de Sowjetunie zijn de berichten slecht Zii zijn slethtei dan gisteien en kunnen moigen nog slechter vvoiden De bolsjewieken kunnen zich niet meei ei OOI loven gebied te ei liezen ledeie viei kante kilometei veimindeat het ijimarschgebied van Timosjenko De Duitschcis zijn thans even sjagV ai dig als een week geleden De Duitsche aanval is dit laai zwaarder dan veileden jaar Men moet verwichten dat ook de Russische veiliezen zv aar zullen zijn Bolsjewieken toonen weinig strijdlust Naai n militaue kimgen te Beiliin gisteia ond veiklaard wera heeft men van Duitsche zijde gemeend dat de bolsjevvisten aan andere fionten geen kiachUge aanvallen zouden doen om het gro van hun strijdkiachten op de veidedigng van den Kaufcasus te conlentieeien Maar ook riaai aldus veikiaaitraen is dit met het geval zoodat de bDlsjewisten op geen enkel punt waai rie Duitsche tioepen en hun bondgeiiooten den laatsten tijd tot den aanval oveigingcn zij het tot een lilaajtseliikeiï aanVal of een offensief slahd konden houden üit Lgyptc aldus zeide men is nog geen nieuws v ei nomen Duitsche militairen noemen El Alamein een Butsche veidedigings en een Duitsch Itahaan sche aanvalsstellmg Zoolang Ron mei m deze sfellmg blijft heeft hij naar Duitsche opvatting den toestand in de hand Hij zal in die stelling blijven tot hij het besluif neemt lot nieuwe operaties over te gaan De Duitsche luchtmacht in Noord Afrika Toen de hevige zandstoi men boven de Egyptische kust Maandag in den loon van den dag afnamen hebben Duitsche geve htsvliMtaigcn enstukas Britsche aitilleiiestjllingen en autoconcentralies in het Nooitjyesten van EI Alamcin met vcinietigendc uitwerking aangevallen Zonder ophouden kwamen bommen van zwaar kalibei temidden van de vijandelijke batteiijcn terecht vwaaidoor talrijke stukken geschut tot zwijgen werden gebracht Veischeid ne opslagplaatsen van munitie bij de artilleriestellingen vlogen na bomtreffers In de lucht Ook het feilende materiaal der Engelschcn werd zwaar beschadigd Duitsche verkenningsvliegluigen hebben waargenomen dat na deze m golven ondernomen aanvallen dichte lookwolken boven het gevechtsgebied aan de Vrabische Golf hingen Voorts werden aanvallen van eenige iritsche gemotoriseerde afdeelingen sor nauwe samenweiking tusschen nuitsche luchtmacht en formaties van het pantserleger afgeslagen Duitsche jager hebben hl vrije lacht en bij het escorteeren 8 Bntsche jagers van Vplksgezondheid Een onderhoud met nieuwen directeur generaal In verband met de benoeming met ingang van 1 lull jl van een nieuwen directeui generaal van de volksgezond heid heeft het ANP met den nieuwbenoemde dr f O Bru ning een on dei houd gehad Thans is vuur het eerst een medicus voor deze functie aangewezen Dr Biuyning zeide dit feil wel van belang tp achten Hoewel hij grooten rtrbied hoeft voor het weik van zijn vrmigangpis vindt hil het niet juisl dat I mand die met medisch is geschoold voor de fn post in aanmeiking komt De vpi orging van de volksgezondheid taat hirr te lande op een zeei hoog p il Dr Biu nmg zal in de eerste plaats al Us doen om te trarhtcn te behouden wat wil hebben Er zijn echter wel cenige leemten aan te wijzen Zoo laat biivoorbceld de tandvci orging nog vp l te wensthen ovci Hiel aan zal dan ook m de episte plaats meer aan daiht wolden besteed ooi Is springt de Sneering van de ziekenfondsen in het oog bij welke instellingen ondel meer de spieekuien iin overbelast De hygiënische veiz urging van de jtusd na de zuigelingenpeuode gaat mii ztor ter harte aldus dl Biujning Het feit dat zeventig tot lachtig pio ent vin de jongelieden die zich voor der ni litauen dienst meld den weiden fge euid zegt f s Aan de Urhamei ike opvoeding zal dus e tra zorg n oeten worden besleed ten eindi de jeugd van achttien tot twintig laar vowaaidig te maken Trouwens zal de leic ing van den dien t dor In het bijzonder zal jok de tubMculose tiaffer bestieden moeten worden Onze inrichtingen zim voor beeldig onZe sanatoria nn schitterend ingericht onze consultatiebureaux zijn prima maar er is van ailes te weinig Er IS ook te wemig geschoold personeel en de waihttna voor opne ning is vaak v p een half jaar In dit verband veitelde ar Bruvning dat men meer zal moeten komen lot trt passing van de schennbeeld toto gratie dit is de projectie van de fotogiafie der doorlichting Hier en daar V ordt die wel reeds toegepast maar men zal die op meer doeltreffende vviize moeten doorvoeren Het voöideel van deze methode is dat men een vast be vnis heeft en de gebreken van den onderzoeker vervallen Het gaat hier bovendien om een snelle en goedkoope werkwijze De rheumatiekbestriidingzal uitgebreid moeten wolden en er zul len meer consultatiebureaux voor deze ziekte dienen te komen Op hel gebied der besmettelijke ziekten kan ons viilk gerust ziin ook gerust over de maat regeleir diP zijn genomen om infectieziekten welke m dezen oorlogstijd mo geluk zouden kunnen optreden duect Ie kunnen onderdrukken Dr Biujnmg zeide voorts ziin aan dacht te zullen vv nden aan de e u g e n e tiejc e r te 1 n Ijifji d s zo r g dus aan de bescherming van de soort ermenging van rassen die te veel in eigenschappen versclfillen acht hu onge wpnsrht oor beide rassen beteekent dit arhteiuitgang in kwaliteit Deze eifeliikheidszorg past geheel in het kader vap de besc hermende genpcakunde Hiermede in verband zullen huweliiken van jonge gezonde menschen bevordeid moeten worden en groote gezinnen extra zorg moeten ontvangen De arts zal zoo besloot dr Bruyning als een goed tuinier voor zijn anties moeten zorgen om rijkelijk vruchten vao gpeden aard te kunnen oogsten Binnenkort rundvet verkrijgbaar De secretaris generaal van het depar tement van Landbouw en Visschern m akt bekend dat op de bonnen 39 van de boterkaart en van de vetkaart welke geldig zullen znn gedurende het tiidvak van Zaterdag 8 Augustus tot en met Woensdag 19 Augustus as des gewenscht lundvet veikriigbaar zal zijn Per tweetal bonnen zal men 00 giam rundvet kunnen betrekken Zn die rundvet wenschen te ontvangen dienen de genoemde bonnen bij hun slager in te leveren desgew enscht tegen ontvangstbewiis in het tbdvak van Woensdag 13 tot en met Zaterdag 18 Juli a s Zij die gedurende bovengenoemd tiid vak bon 19 met bij hun slager hebben ingeleverd kunnen daarop geen rund vet betrekken doch uitsluitend de ar ttkelen ter verkrijging waarvan deze bon nader zal worden aangewezen De aandacht wordt er np gevestigd dat het afleveren van het rundvet eerst IS toegestaan met ingang van Zaterdag 8 Augustus 1942 DE TOESTAND OP JAVA IjHet het oog op het feit dat de toeïtihd op Java weer vrijwel normaal i zullen de Japansche militaire autoriteiten met ingang van IS Juli hst sedert R laart bestaatrde verbod vi n openbare bjl enkomsten en van het waarschuwing De Wphrmarht b hlsh3her heeft ter waarschuw ing va i onbezonnen elementen tegen daden van sabo tdSe waartoe d vij id den laat ten tiid de bevolking d r li zettev ge bieden m vci sterkte mate opzet een vii i groot aantal guzclaars ge vangen doen zetten lot hetzelfde doel de beveiliging van de uitvoe ring van znn militaire opdiacht is ook gisteren d vtiordenmg van kracht geworden b tieffcnde den al eer v an daden V n sabotage ge richt tegen i bezettingsmacht Heihaaldeliike tegen de bezettingsmacht eti m het 1 iizunder tegen instalIdt e van de Duitsthe Weermaent gericn e pogingen lot sabotage heboen aanleiding gegeven tot het e ruik makel van jNederlandcrs voor de oeev king van bepaalelp otiecttn Hcrlaaldeliik nncsl worden geconstateerd dat zulke hewaising opdrhehten niet of met vcldopnde nagekomen werden Da kan alleen reed = met het oog op de openbare veiligheidnvelkei handhaving k in het helarig van de Neder andschenieTlÉf bevolking geduld worden Wi en hem ter bescherming tegen daden van sabotage verleende opdracht onder welke omstandigheden of Invloeden tot deze dadan ook aanleiding mocht tijn gegeven niet plichtsgetrouw an nauwgezet nakomt stelt zich bloot aan de zwaarste bestraffing en wordt volgens Art 1 van de genoemde verordening met den dood gestraft Vrijheidsstraffen kunnen slechts In minder ernstige gevallen worden gageven Zelfs In geval van een slechts door nalatigheid ontstane overtreding van een bewakingsopdracht worden deze straffen gegeven wanneer door de daad eenlgerlei schade Is ontstaan De meedoogenlooie besttijding van alle daden van sabotage en andeie tegen de bezettingsmacht gerichte mis daden eischte eoh er niet siPcits een intiansigent optieden tegen ledei d e beieid is tot dei gelijke daden i ai ook de scheipste bcstiaffmg van aden dip op de hoogte zijnde van een deige hike daad ook wanneei daartoe slechts plannen bestaan hun phcht lot lojaal optreden jegens de bezettende macht schenden Volgens art i der verordening wordt degene die van een misdrijf tegen de bezettende macht of van het voornemen tot zulk een misdrijf In geloofwaardigen vorm kennis krijgt en nalaat een Instantie der Duitsche weermacht of der Duitsche politie onverwijH hiervan te verwittigen gestraft met dezelfde straf waarmee de dader wordt bedreigd voor het geval het misdrijf wordt volvoerd Dat beteekent dat bij een misdrijf waarop de doodstraf staat niet alleen de dader zelf maar leder die op eenlgerlei w ze In geloofwaardigen vorm kennis heeft gekregen van het plan tpt de daad dosh nagelaten heeft hiervan volgens voorschrift aangifte te doen zijn leven heeft verspeeld Aitikel 3 der verordening diem eveneens lot den veelomvattenden doelmaligen afweer van alle handehngen gericht legen de bezettende macht Het is gericht tegen een ieder die een peisoon van wien hij weet of de omstandigheden in aan mefking genomen moet aannemen dat hij d el heeft aan een misdcijl tegen de bezettende mogendheid of een dergelijk mtsdruf m den ua heeft niet onverwijld aangeeft bij iemand veibpigt bij zich opneemt of in anderen vrjrm steun verleent In al deze gevallen worat de chul dige aU egel getroffen door aezelf rie stiaJ waai mee de geholpen dadel wordt beoie gd in gevai net mudryf a volvoerd Een nieuw element met betrekking tot de sirafver olging brengt tenslotte artik lu der veioidenmg olgens dit aitikel yn van nu af functionarissen der eder andsche politi of leden van een formatie die gesteld is ondef de insti utiles en bevelen der Nederland sche pplitie mdtiwoipen aan de bui tengevvone rechtspleging voor leden lan S S en pclitieformaties met biizondere opdis ht als zn een strafbare hande Img legen de bezettende macht plegen Daaldoor woidt uok deze verorde nmg een jnd ibbelzinnige cheipe waar cnu V ng aan l ft adies van al degenen die than = spelen met de gedac ite dat zekere door hen geho pte aclies der viiandelijke mogerdheden het signaal r iden kunnen ziin vooi eigen handeingtn gericht legen de opzettende macht Moge ledïr oe elfen dat al dergeliike pogingen in den kiem worden gesmoord en dat allen die zich daar m eeniger ei vorm niedep i htig mochten maKcn met onverbiddeliike hardineid onscnadeliiK worden gemaakt Films over de opleiding der Nederlandsche Vrijwilligers In het filmioiunaa Ho and N eu s zuilen de vo genae weken voo taurend ipnamen t z en znn lan de op eid ng ae Geimaan ene v ij üei u t ede and U t deze opnamerf b ijkt da onze m i nen ondet ae be e omstana g heden lot nfat sonaten woiaen opge e d De ve b ijven g en in een moo e omgev ng a e een acn erg ond eefl ooi aen ti d dei op c d as we ke steeds als mooie rdruk n he even van lede afzonderlijk eert piettige he mnenng za voimen Ei alle moqclijke geiegenhe d cmi op al ei e maneien den v ij n nd door ie b engen en d t vo ml aan he slot sn den dag een compens st e voor de zHdie uien van den d en t De sport deel van de algemeene op e dmg Zi voedt den behukkene s elselmatig op ot moed en haidheid Bij de spoitop namen kan men in het bijzonder een heele reeks kiange Nedeilanri cne portmenschen heikenren Een gion dige opieid ng n de behandeling van alle modeine wapens seetf den vnjvvil iigei alle mil aue be kwaamheden die in het Xioi t noodig zijn Voor he lichamelijke welzijn vwordt uitstekend gezoigd Duidelilk ziet men in de f Uns hoe de vrijwiUigeis doo gespeciahseeide geneeslieeien med ch verzoigd wolden alsook een weikelyk uitstekende kot genie ten Voor vele Nedeilandcis zal het bijzonder belangW6i ck n it zijn m de fjlmseigen vei wanten of bakenden te heikennen Het filmiouiiiaal zal de komende weken dan ook bcslist de moeitewaard zijn DE STEMMING IN DE VEREENIGDE STATEN De groote Amerikaansche lijdschriften bevatten steeds meer mededéelingcn die een eigenaardig licht w rpen op den geestdrift van hel Amerikaansche volk voor Ruosevelts oorlog Zoo meldt Life dat tijdens een rede van koosevelt Ie Boston de bezoekeis met elkander praatten Het tijdschrift Time meldt dat de Presbyterianen op hun j arvei gadeimg te Milwaukee aanvankelijk een resolutie hadden aangenomen waarin de oorlog gesteund werd Na 24 uur echter werd over de motie opnieuw gestemd in de volgende lezing Als natie hebben wij geen andere keus dan deelneming aan den oorlog Op de vergadering der Baptisten te Cleveland had de voortreffelijke redenaar dr Pohng die van vrijwel iedere vergadering gedaan kan krijgen wat hij wil een scherpe resolutie legen de Spllmogendhfden Ingediend Deze erd Gijzelaars Maandenlang al eischen de Ijolsje vleken een tweede front in Europa pdat zi niet alleen Ie aanvalsmacht van de Duitschers en hun bondgenooten zullen moeten dooi staan eii evenzoo lang duren de besprekingen er over houden de publieke organen in de Ver Staten en Engeland er zich mee bezig Maar het tweede front zooals Moskflu dat verlangt is er nog niet en het ziet er naar uit dat het nok niet komt allhans niet op een tijdstip dat het de positie van de how jet Unie kan redden Het heeft er even naar uit gezien dat Ingeland zich voor zoon tweede f rep zoa inspannen toen de Britten hun offensief begpnnen in Nooid Miika dit hun op de grens van Tnpolis bracht Sfi als ze er toen in geslaagd waien de Italianen uif Tripdlis te veedrijven ai $ ze hadden kunnen verhinderen dat generaal Rommel met zijn treepen waren gekomen als ze hadden weten te verhinderen dat de Italiaansehe vloot een factor van groote beteekenis in de Middellandsche Zee bleef als ze de heeischappn m de lucht m dat deel van de wereld hadden kunnen verwerven als al deze omstandigheden warenverwezenlijkt dan had er wel eenssprake kunnen znn van een bedreigingvan Europa aan de Zuideluke kustgebieden Dqeh van dit alles zoo er alserieuze voornemens in die richtingznn gekoesterd is mets terecht gekomen Het 16 intPgendee precies anders uitgevallen De verdeeling van dezeeen luchtstriidkrathten over dewereld is voor Engeland tune t geworden Het kon in de Middellandsche Z egfcn vloot ondeihouden welke de Italiaansehe dwong op haar steunpunten tebliiven en de verl ezen daar zi n zoogroot geworden dat de vlootverhoudinger zeer ten ongunete van Engeland isveranderd De kans kans op een tweedefront aan de Middellandsche Zee is vocibii daarvoor ir de plaats znn getreden dreigende gevaren voor de hterschappn over het eronomisch zoo oelangrijk Midden Oo len ten tiveede front elders We hebben meerdere malen ge czen op het ui erst kracht ge veidedigmg front van ae Noordkaap tot de Spaans he gl en dat lederen aanvaller meet afschrikken Tot ausver is eUe actie in d e riih ng uit gebleven de paar sioringsaanval en op d iransche kust zijQ miniers met einstig te nemen Wel is er veel met de 1 idrukk ng twtede front ge cheimd vermoedeli k alleen uit pelitieke en prijpagand stische everwegingen ui s j tend om m de bei elle gebieden de bewoner er Mn terug te houden in te len dat ook zn s echts belang hemen Ibi een eensgezind en dus samen vereerd Europa De triid welke Duitschland en iiin bondgenooten voeit is zwaar de ii zet de hoogst denkbare het bestaan Dat er m de bezette gebieden dus maat lege en zi n getroflen om te vnork men dat daar iets gebeurt dat hinder zou kunnen veroorzaken voor de Duitsche weermacht is begrnpe ijk En da die maatregelen zijn uitgebreid nu Engeland en AmeriJsa m steeds sterkeie mate aanzetten tot daden van sabotage ligt voor de hand De gisteren aangekondigde bekendmaking van den Wehr machtsbefehl haber in Nederland en de verordening van den R jkseommissai j tot alweer van handelingen tegen de bezettende macht zi n haid doch on volk heeft het in de hand de draag wijdte er van te beperken Het is vnl strekt onnoodig zich tot daden van sabotage te leenen Niemand die even na denkt kan er eenig practisrh nut in zien niemand kan gelooven dat het on gewapende Nederland m staat is em iels te ondernemen dat afbreuk aan de kracht van den Duitschen afweer veimag tt doen Van het Nederlandsche volk wordtalleen geeischt rust en orde Medewerking aan de Europeesche zaak wordtop pms gesteld wordt m elk opzrhtaangeraden omdat dit een Neder landsch belang Is en noodzakel k m zicht in de toekomst Doch niemand eischt die medewerking opgelegd wordt ze niet ze is een kwestie van ver stand en begrjp van de NederlaiidTSj zelf En WIJ heoben herhaaldeliik p eit voor he terzijde stellen van hjat en daaimee verwante gevj ens die den blik in de toekomsti rduisteren en den nuchteren werkelijkheidazm opgeroepen Wat echter wel geeischt wordt is na te laten elke handeling welke nadeel zou kunnen opleveren hoe gering ook voor de bezetting En om dien ei ch kracht bij te zetten is een aantal Nederlanders in gijzeling gesteld Zu slaan met hun leven borg dat andere Nederlanders zich niet leenen voor de daden waailoe Duitschlands viianaen opzetten Niemand zal ontkennen dat NederIjnd in buitengewoon moeilijke omstandigheden vcrkeeit naar mate de weieldstrijd zich toeopitste zijn ze las tigef te diagen geworden maar wij moeten er door heen willen we als volk voort blijven bestaan en dat kan niet door tegenweikmg van de bezettmgsautoriteiten dat kan slechts door alles na te laten wat de Nederlanders die nu met hun leven borg staan voo de oide en lUst in ons land in gevaar brengt en dat kan voorts alleen door den arbeid te zoeken waar men dien vinden kan Willen WIJ een sterk getiacht blijven willen w weer eens de weield doen verwonderd staan ov r Nederlandschin durf enjcunde dan d enen we nu te i gen er doorheen te komen dienen nu alles aan te pakken wat unsinlevri