Goudsche Courant, woensdag 15 juli 1942

TPARTICUUER ONDERWIJS TOEZICHT OP vast te s eUen en de examineerendevereenigingen bij het afnemen van dezeexamen n te schakelen Het ligt voorts in de bedoeling m de tt ekoinst de explo tatie van een particul er in uut afhankelijk te stellen an een eikenrung waarvoor aan vet cheidene eischen Z2tl mtteten v orden voldaan d een gtjede behartiging van de belangt r n leeilingen en dtKenten uilen wtaa borgen Het spieekt an elf dat de le 4oetiei naam tii alm bekend staande insli tuten hierbij slechts gebaat ïuUen rijn Ju st van oeze Jiijde zijn dan ook nei haaldelijk er oeken binnengekomen tot het tiejfei van maatregelen die uo e vo gden u isluiten en die het onaen js en de ex jnens ondei rijkètoezirtil plaateen if bedoeling van deze oide ning Is dan ook niet j het particul ei n tiatef V dotxlen doch het te leiden taaarïoor e meer aanle iding is daai Ijet om ei u zaak van zoo o ei wegend be ang ga t nameliik de vergioot ng an de iitmkkeling van het Op Zondag ihag het menu wel letauitgebrfider zijn dan gewoonlijk meertijd mag htt echter met kosten Watfjenkl u van een smakelijke groentesoep an wal blot mkuolwattr stukjtsblotmkoül worteltjes en ieldt rij of watioepgroeiittn is dal vlug btriid Langer voödan etn kwaitilMje mogm dt gioenlen GrSizektr nut koktn want dan gaat amaak tiektn Votdmgswaaixle maar atbteiuit Nieu Dan aard ippt len giuenlen tn victsch Het vittsth kunnen we al Zaterdags j J bradtn tn Zondags koud inijden het opi 1 üoodoende belti te verdeeltn De dintaaidapptltn voor Zondag nemen wc Paginituwi worden natuuilijk iri dt sthil Graigt kookt voor zoüvtr tr Unminste na jj dat t stevig sihoongtbütnd zijn nog Jl itts van htt stiiilletje liverblijft Alsgiotnle kitzen wc luinboontjts Het dopptn kost wel tven tijd maar ook van dat kunnen we Zaterdags al doen den de zilmteiien dal tuinboontn algtkookt bf Jhi ortn It woratn Zu vergissen zjth J JJ IdiMrfljk Door htt atkokin gaat de èn Usmaak van ie boonin ai hieruit In on Krevldtistaand lettpt is de juiste bt reiding gesptvan tuinboontn bcichrevtn Tot slot vruthtcn met een roomige BNa vla Hoe tlie klaargemaakt wordt kunt j f u m het laatste rectpl lezen DE EXAMENS TAL VAN MISSTANDEN WELKE LFF DEN WEG ZL LUEN WCM DEN GERUIMD Een voorlrMjpig onderztwk van de Jnfvkumen anmeidingen van d IJkrtiruliere onder ijsinruhtingen Weeft duidelijk m het lirht gesteld dat maatregtien tot ordening op dit i gebied zeer gewensrht 7ijn aldui nei ft ie raadsadvis ur van het de parteinent van Opvoeding Wetenwha ep Kur uurbe herming Ir H J van Houten hoofd van het bureau volkukultuur en volksont wikkeling jn een ond rhi ud met h t ANP medegedeaid Htt partK uuer onderwijs is in ons land in dt laatitte jaren enorm tot genomen Niet maidtr dan rmm i iOü aanmtlrtmgen im bmnengi komen Het aantal partuulure in ititiiten in ons land i e hter hiflf giootir want evn deel er van het ft hlfiien in verst bil lende plaatMii geve li d wtlke nitt 7iin miegtleld Di i Ü0 iii titii m hebBen niet under dan ru ni 10 1 Oiin tiirintin waarbij nut Mriktnd iin de nge t iifejd nog lrfilr 7p tetrlingen die door zelfstandige ietiareii op cleid orden Ruim 7 iWlO v g noemd lantal rur i ten genitt hindel underH iis Hat m on land m ongtv ier 1400 parti iilifre in t utm irdl gi ivii m l 11 hoofd aak in sttnt giafie nia hme hrijvin tall n h khmiden tn ter op leiding vjioi h t niidd tT tand diplon De overige 210 1 pnniciiliere onde v i ir thtingen welke ilechts Ondergang van t Ned schip Polyphemus Ce de Gran RECÏIPIEN VOOR 4 PERSONEN Hil miizil Gr entesoep 1 1 bioemkoolnat ol cran bouillon van soepbeentjes wat wortel tiek jijts stukjes bloemkool tomaat kom Nieukommtr of llink wal gtmtngiile sotj I grotnttn seldtrij en of ptttrst lie HtJ blotmkooliiat of dt bouillon aan jj f dt kook brtnttn De groentt schoon t Htt P 1 ugiesihe vraihtsihip Mn an dn a hot II nog 15 overlevenden van het Ntdii iiiliht sthip Polvpbemus die tipgipikt varen nahii Vi w York aan land giliarht Onder htn Jievondeii Il h ook lenige ovtrlevtndeh van hef Engi Ki hl vaartuig Nordlaiirf dat evm tens wa gitiirpt deeid dit door den Polvphin s waren opgi pikt welk SI hip vt I olgeiis evt neens gttorpedeerd wprd J de torptdtering vroeff dt iimm iitfl int van de duiKboot of de sihipbiii elingiti levtfismiddelen noo rondjdig h idd i of gtwonriiii hii zii h had lm en 1 1 mm in het nat of de bouiUoa He k km De ptttrstlie tn selderij was i sthtii lijn hakkm en door de soep rot l de dl levend de t d ZMOn eurmteiT hebbtn rijn op ei iiit enlooper lfc gebiedei weik aim Zoo heeft niien ondei meer opleió igtn voor coimeu naauiler chauffeur kap per sUi ei kiaHmvei7oigite ve pleeg ster arhtM iheidsspet laliit t nz Ret offit eele veivolgonderwijv geeft daaientegtn jui t een afneming Ie zien olgen het over lH fO Misstanden Dt bloei van het paiücu eiconderwii i te verklaien uit degroote behoefte an ve volgi riderwi Bil deren opbloei hebben ZifH ehler verse hllende fflusslafienontwikkeld welke uit djn Aegzullen moeten wolden gerii mdr x r het gioote aanbod van eeikrathten moeten dert iih v lakveigenoegen met een zeer geiingebe oldiging Om loth eenigszins mhun onderhoud Ie kunnen vooi engeven zi soms wel meer dan 80 uren per week le Vaal kt mt betvoor dat een onbevoegde Ie d ngaan haar bevoegde leeiaren vletht een klem gedeelte van de lesgelden afdiaagt Ook woidt zeer vee door onlipvoeg den gedtiieerd Dit alles Is ook een gevolg von de VHiik zei r lagf lesgtldtii Hie men om e kiinntn coniurretrtm beitktnt Vet 1 onderwiisinstellingin ziin er daarbij toe Vergt gaan zelf exameni van hun let r lingen af te m men on diploma s uit te telken waarbij dt examtneiM hi n vaak lagtr gesteld zijn dan verantwoord is Dat dit allpv dt belangt n v m hit onderwijl ztjowel aK van het ond r v iizend personeel nipt ten goede komt i beginpeliik Vanvveue t dipinemint zal er daarom een speciale insptrtie worden ingtteld die hela t zal wnr den mtt hef tot irht op hit paitii ulier onderwiis De examens zullen los ge maakt moeten worden van dt in ti tuten Zwendel op htt gfbiid van examens rei lame welkt me m over een temming is met de feiten onoir hare praktijken hii hot insihniven van cursisten en ontoelaatbare sooiale ver houdingen onder het personeel zullen tot het verleden gaan behooren terw iil tevpns alle cursussen welker opleiding Jiiet deugt uit gebrek aan briangstt ling vanzelf zulltn vtidwiinen Naast de diplomas welke door dt instituten zelf worden afj grven wor den exnmens afgenomen door tallooze vereenigingen van dotinten Hieronder ziin er die ontstaan zijn d9ordat msti tuten in de examenexploitatie een bron van inkomsten zien met eollega s een belangengemeenschap aangaan en dan een examenvereenigme stuhten waar bil als examinatoren de leiders zelf optretlen Door het nauwe verband dit op deze Itze fussehen opleiding en examen wordt gelegd wordt natuurliik bn de examineenng vaak met onzui verf maatstaven gemeten Erkenningen De bedoeling is alle examens onder ri k tf ezicht te plaatsen de examen i chen voor de verschillende vakken prznrgmg hehoi fdon De over1 zelv maakltn melding van ad van mensi hefiikheid Oe Doden in Bulgarije Thracie als verblijfplaats aangewezen Het r irlement te Sofia heeft d n hm minister van I mm nland n nieuwe volmaihdn vir het jiiods he viaigstuk rit fi regelen Alle lodt n zullen uil he steden on dorptn naar iti iimRiligin gihiid in Thra ii gezonden Uit ondtrmg zal emaakt vinr iiidi n di overi ege htsihikken Hurlii wordt in loden dit wtgm militflirt d ondersi ht iden zim of op n wetteliiki bepalingm ook ver Jer I in btrotp mogen uiti ft n en i Alle I tsihe zakm mottm pgnemen ot buna ann ht De U ee thpulen rijcht 7itten word n en tot 7P ongpvee en ijok de spheutrn veiborgen hadden hten Vu z tton ei ook Oproep van den Duitschen minister voor bewapening Eei oproep van dm Duitsthcn mini t voor latvaptning en m initit lan dl Duitsiht liidniMi idi rs om door en V loiTivattrndr in amt linj sai ti van s root voor de Duitsrhe ij er piodii I een reserve tt vormen dit het m eli k maakt de noodigc ovtr prodii aan uzer en taal f waar horgi n ordt vandia doi r aile Ber liins 1 bladen gepuhli etrd De Ikisiher Beohaihlir wiisf ir up dat dl oprotp nut aldus mi 11 wor den u t elegd dat de normale si broot leverai les te wensdim ovir oudm laten i aar de bedoeling is uitbreiding van ri Duitsrhe iizer en stSalprodiii it btver len huidigm omvang s eeeti op de ontieuwgcm van ae sLheii tien leiien d zi n de oraei ie knop pen aal oen voe dci scheuten Z jn ae e knch g dan s w e n g stheutdun n ng noojig Z j ze ech e eer zwik aan dunner we s e kei u i Ove bod ge soneuten w oen weg t n men b al ei twee op een lakie z tien dan nemen we de bovens e weg Het i ijipen be U i n hel wegnemen van oen gi oe top een van ue h tlwijfen ais de an er dar 2Ü t m un gewoideii We riipon illei Verder ziin ei die lang wordeniop 3 tt 5 badeien t m ei v i uch ze c oV EOyiAUDSCHE TOEKIITiaiONQ AllWt sterft spoedig af en brengt niets op Ookop BeveUndeia g 4tat m ken de Zeeuwsche Blauwen de Bevelanders ziek wel let 7CK erg ma r het ii duideUikte zien en de opbrengst is beduidendnvindrw Het enten 1 een eenvoudigwerk 1 Een stukje uit een ZeeiiwicheBlauwlp met een of meer knoppen chuu n wc in een evengitwle holtegesned in een poter van een ndei las en Alles groeit door BOOMGAARD AKKER Aardappels Waarom slechte gewassen omersnoei van I ib oomen Velen weten er nog geen raad mee Ze hebben mooie leiboomen tegen de muren en sthuftingen laten groeien maar deze verrfiderefl spoedig in een wildernis van t kken en takjes die den Als we door de velden dwalen en onze oogen goed den kost geven dan zien we dal er akkers me aardappel gewassen te zien zijn mei hoog en prathtg donkeigioen loof wiailn sporadisch een afwijkende plant voorkomt Maar daarnaast zijn er ook een massa akkeis die aaidappelgewassen veitoonen waarin geen ge onde plan te vinden is De bladeren dei s liuiken krullen sterk of zyn gekroesd terwi I het loof ongelijk is soms plat legen den giond ligt en waai van de bladeren blikachtig rammelen of soms bi de minste aanraking afv l eil De oogst van zieke aardappelpollen valt geweld g te s zomers met meer komt kijken omdat andeis de lekening te hoog moet worden Maar dg Ie boomen nemen s zomers hun oude streken weer aan Ja t IS of ze zich willen wreken en nog harder en meer in t hout gaan gloeien Dan komen de brieven los en de raadgever van de krant moet r maar eens aan te pas komen Zoo ook nu weer ijn ei lezers die jnet de peiziken en druiven buiten tegen den minu geweldig sukkelen en in t ver volg gaarne zelf hun leiboomen bi bouden oo moet het ook ziin De lief liebberii moet oo gioot zlin dat wi zelf met de Uiterste zor onze tuin vriinden veizoigen en behandelen w ml als voor elk vv iswasje een des kundige nvief komen dan wordt het onderhoud 7oo duur dat we betei alles k 1 kupiii dan zelf telen De lomertnoei van periijcen De zimeisnoei vin de peizikleibtximen komt neer op t volgende a Siheutdunn n c 1 t is noo dig om m er I iht in de Ie boomen te bil ngen Dairdoor nipen de vruchten en ze gii eien ook mtio er Uit U be iitpt vvel dit vele v irkeiis de spoeling dun maken ii dat de vele sterk groeit nde ov ei lollige si heulen heel vv it voedNel rTp i men t l beter lan de VI i4iten besteed kan vvotdii Welke sihfiitm PI in II nu af In de eeiste plaats zAeken we de twiigen op vvair lan vruibten zi letv dus de vruiht twiigen Hieivai noeien we het boven stuk w g op vee siheiten na boven de vriithten Dus de kop met alle t hPUton ei a in de bovlenste vi die bollen de evtn jes i gen n om lans i u chpn de v i nog st heult n jnder de viuthin Si zitten er ook r g t heulen onder de Vluchten hieraii doen ve niet Later worden deze seleuten wel neties met hiezi n aangel nden in hoi zontale iiiltng Dit gebeurt al m den zomer naluuilik na ri n zomer noei b Inrtiipe van houtsiheu ten Dl zpn li ge sohe iten waaraan et PI viuthten i Iten Deze wo di n op j4 tol 5 bladen I ingenepen We kun I non dus maar a n hel nni pen komen want ni den topsnne de v icht luviigen vv uden ille res eerende si hei I II n ngenepen oif4 a 5 bladeien U ziel e lel IS eel eoivoidg Alletn de I scheuten de indei de v ruch en z tien laten we ongemoeid en ri e binden we aam Met eenmaal nniipen is men echter niet klaar De topt ogen van de ingenepen stheuton oop na enkele weken weei uit en geven zg te vroege siheiiten de we nog eens tot op een pair oladeitii irjj ipt n Aanl mtlen Aanb nden van de on gesnoe de t beu en geoeurt na den zi mernoe De aangeb mdeii scheuten m lelen en m nsle etn handbieed van elkaar komen scheuten waarvoor geen plaats IS snoeten we heelemaal weg Ki m er dus op a n lu m e en 1 ch n de eiboomen ie maken door innijpen tn wegnemen van stl euten De lomeranoei van druiven buiten Let el gi ed op h e de d kke takken da zijn rip gtstel akken loopen Men volgt daaihii twee methoden nl de druven laat men k mi n aan slaande noeien of aam ggtnde loeren die dus hoii ilntaal lotipt n langs of op die gesjeltikkon of snoe en komen de Jak jes die de v Tjthtscheuten geven A s we de gioone v luihlscheulen pn hou stheuttn een vooi een langs de ges f I ikken ondcb indon nemen dan komen we er tegen d e k rt en zwak zpn van etn paar dm Deze aten we tmgesnoe d gen Soms vinden we een paar flinke h3 i van leiKoirmen niet meer waardaardappels aan ledeien pol en eer veel J Tenei raad laten ze een desknel Gezwinde gewassen daaienlegen kundige komen die er s winters weergtven zeei giuote opbiengsten lan 350 boomcn van maakt maar dic ot 400 muil pei ha en meer Vroegei wist men niet dat de achtei uitgang of t degeneieeien in on e aiOdappelsooi ten moest woiden toegeschieven aaji het optieden van verschillende ziekten Men zotht toen vooral zijn heil in het elen van nieuwe sooiten als de oude soort zoo ver was gedegeneieeid dat ze maar zeei weinig meer opbiacht Deze nieuwe soorten door kruiiiing verkte gen trachtte men dan zoo lang mogeliik op peil te houden door he steeds uil zoeken of mtschi ten van de Beste pol It II bj i hel rooien De e m thode voldeed ethter ook met He is iiatuui hik wel zeker dal iemand die de poters maai van den groottn hoop aaidapijels uit I lapt een slechtei gewas zal kriigen dan hij die bu he rooieji de btste pol lm voor pootgoèd uitsihiet Toth z ttt n ei bit t e u tgpsihi tl n pi lil I mt ei dan de he lft primair zieke pi eis Bi pi ma 7 ekc pa i tn me ken welvan de ekle i g w o g r f n N wp run a een nog m a besTne en d t omgever ze d l la i i g een ed ge opbieng Neem ni eers a itj da neepaa dappe ve d 100 aa d ippe poi er aan me 15 z eke v r j z ekei stru kt r Bij de iii ei wet c ie e et e zou mer dan van 85 op he oi g ee gejondeui ken polei s nemei Bi de hedend 1 ig i ie e ec e w ee mer n it rordome k oci z eke p ar en 5 oosen chijn iikge Olie pajiter aan ti e p ma 2 ek U S Dun het gehee e 1 5 of 75 pi ma e z ekt ken b na ve m kiath g zun Deze worden mge noe d op een paar hladeiei enm n e a s er gem tros aanzit en tenslotte tref fen we er lange scheuten bu aan waai aan oen of twee lossen zitten Zulke i houten loppeii vu e in dooi alles boven den lios weg te nijpen op een paar blarieiin na Kijk de gesteltakken dus goed na en laat ei me meer aan zitten dan ntwdig is Top du r alle gioene sap pige scheuten ibok d e heele lange slier len in lot op 2 bladeren als er geen tiossen lan itlen De lomerinoei van peren aan lei boomen Het doel moet weei zijn meei lehi in de leiboomen e biengen en i viuchiihout koit bij de gesteltakken te houden De zomei noei heefl piaats van Juni Sopt Laat f n lange st heuten ongesnoeid dan ontetaan zwakike on dert ogtn De zomersnoei bestaat uit scheutdunn ng en nijping We moeten de 15 cunda r of zeei eig z eke pa eo n e ede een d lec k r z en taii 1 n teze 90 pt en m en a b de he iendaagsche se eet e gei i po ei gt men w den en v m de lO öa ctn taame gezonde we Bu de heoenoaag che se et e worden de 15 zter z i ize of e mda r z eke p en iik o ei jjptiP rumid zxiodia we aoO hei loof kunnei zen dal ze afwijkend ziin U e du wel dei hCi vet oh n sect eeien met V oegei zeer giool i en evens da he van bu eigewtx n be apg i e k jai eeisie k as poolgoed te nemen D ja i kunnen we hel weei du ae uk z en Me poolgoea V in or e e gen Ja unppe s ge romen s he m s met ne gekixh e poei n de k a e N ooiaka el s he vee al ook zeer let it ge te d met de gekocl e poieis van de C en B 1 f e lie be ei mia oWl de gek Khte e ecl e po ers v m de A Kia e s het een ht t om te en voi a as de bemcs ng vo doende s gewee t Nu heb ik h e boven lal van afvviiik ngen p ne dei aaidappels aihti elkiai op Ol f ge omri k d ei afw ijKligea s weci een anoeie v uaz ek e W at i nu toch e len uk een viuszeke Viiu w zeggen metstof Men heeft bladro mozaïek ki nkel lippe leep IJ V lus Dus wel 5 sooit n iin ru z ekten Ei zbn aaidappclra en d e eti V las of smelsiof bu ch hebben zonder dat e PI ooit z ek van worden Ztu zijn bv Zeeuvvsohe Bliuwe wel s mc tlf diagpis van het IJ vuus htiewe zt ei ze f niet z ek van zipi De E genhe men zijn ssmeuofdrageis vnn de Een Zondag menu Maatregelen voor hotels en restaurants Ter bezuioigint van kolen at B electriciteit Hil muzl De directeur van het hotel cafe restauianten pensionbedrijf deelt ons mede dal met het oog op de noodiTakelijk uiteiste bepeiking van brandstof fen w o ook te lekenen gas en electri cileit in opdiacht van de Rustungsinspektion Niederlande ihet ingang van 14 Juli 1942 de volgende bepalingen gelden Il In restaurants en café restauianlsmogen waime maaltiiden of waime gerechten slechts vurden veist ekl lusschen 12 30 en 14 30 uui alsmede lusschtn 18 00 en 21 00 uui De verstrek kingen bij het oi loin woiden mei alswaime maal ijd en Ie gei echt be sthouwd Uitdi ukkelijk Wordt hierby medegedeeld dat deze bepaling ook betiekking heefl op restauiaties van of in vetkecis miiihtingen Ib v s ationsresi auiaties tiamstations enz 2 In inlichtingen bestemd tot he legen betaling verstiekken van logies VOOI kortpren en of langeren tijd hotels logementen en pensionsi mag bi aanwezigheid eener tentiale voor warmwatenoorziening slethts stroo mend waim water worden vers leki lusschen 7 00 en S 30 u dus alleen in de vroege morgenuren 3 Peisonenl ften eq roltiappcn mo gen niet gebiuikt woiden tenzi voor opgaand veikeei votir hoogtr dan de 3e verdieping Vooi nee gaand vckeer mogen Z4j dus m geen geval gebiuikt worden Met nadiuk wordt er op gewezen dat op bovenstaande bepal ngen geen uitzonderingen wolden toegestaan De ondernemers van bovenbedoe de mrithtingen zijn er m hun eigen belang uitdiukkeliik op gewe en dat aan he bovtnsainrip tukt de hand d eni e maken wassihtn en in stukjes verdee Niei woiden gehoi den aangez en ande s on veimiideliik lot ingiiipende maaticge len zal woiden overgegaan Ht i publ ek zal daarom goed doen zim medewei king rm Dt se ep nitt mttr koken maar dt p rt 11 opdüi n feberi Tuinboonen 3 a 4 kg tuinbounen zout BNi boter fijn gthakt boonenkruid en of richj ptttiselie S De boont n doppen w a$st hen op tt itii met kpkeiid vvaitr en een siheutic l tapttmtlk en gaar koktn Kooktijd BnT 2 uur Eerst wanneer dt bt onen gaar Spiel ijn het zout toevoegen De boonen af orke giittn en vormingen met etn klontje Ais bolti en wat fijn gohakle lilaadjts van P e veileenen door geen eisehon te stel len waaraan toth niet kan wolden vol daan BRLTALE KNAPEN In de woning an den hpei Ka el aan het Keikplein te Bioek en Walei land werd een bediag van ongoveet 700 gulden g h loleti Twee jongtns uit Amsieidam vbn 12 on 14 jaai bleken j i i s j j j j j boontnkruid en of pelt rse ie Men kan de dadeis tt zijn die n jg dcnze fdon i j J T g blttm zout en fijn gebakt boonen dag door de marethau ee konden I V K maakt vian i d lapt r wolden gearresleeid Ook hel g ld of wattr mtt een bouUlonblokj I uerd tei iiggPNotiden nadat ae biutdle knapen de plaats hadden aangewezen t f T ry Ua imMia aiH lila I L n lirii Vruchten met vla i kg vru hten 4 Wi ALU dl tapttmtlk Ji g tuiitardpoeder of maizena i lept Is suiker 1 a 5 lepels Ikunsteiwil lepels wannotr hel eiw il mtt 1 zooviel wattr ti i lepels wan nitr hu eiw t mtt i x zooveel water St Ktkt m 11 wordtn uitd Zwd wc Brandstoffen voor gesteunde l ostwinners Hil kunsit w t wtokcn in de daar V jir aangtgt VI n hot vet Iht id w attr De tapttmtlk aan dt kook brengen en bm dl n mtt htt aangtmmgdo lUslardpoe der Dl vli tndtr nu en dan rdt ren wat attn atkoelm Hi t eiw it stuf slaan tn d ir de vla mtngen Dt v rut hten w s ben disgewensiht mei wat sui kti btst iiien on dt vla er bii prcspn tttrm f dr V rU hten even voor het ge liuik fin drvkkrn met p n vork en dl or de V a roeren generaal van het riepar he l vv I De ecielii temcnt van Soi ale 7aken he l be paald d vt evenals zulks m de beide voortfgdinde icJren het geval was ooK n 1i2 de ol dersteunde werklooze kisiwiners en oor de verstiekkmg wn deze kolen bon waarvan de waa w voor kost winnen op f en voor all enwonenden op 3 50 IS gesteld komen slechts zill n aanmeiking d e tol bovengenoemde groepen behooren en in het lljdvak van 15 Jun 15 Octobei 1942 ten n nsle In tiïlaal vier weken in steun zunWwep t van te maken Geen ki Ie sehtu jes n n jpen Komen er op de ngeneIX n hout scheuten a er te vito e eneulon d in mipen we d e ai emaa weg op een i a Van dezen onde s en iKjpon wc tien top df zood it nog tvvte b aderen over blijven In Augustus Sep mber lotipen we ïvog eens angs de OtKimen en nan kollen we met een snoeimes alle ge nepen scheuten v ei dei n op 3 a 4 b a deren Zoo komt e zon n de boomen en iijipe twijgjes OBSFR TOR M fae veistiekknig van de wplenbon diiagt weqlerom het kaïakter v an een vort chnt en zal dus te ziiner tud wor den veripkend met den n t en komendeji w inter mt Ie keeren bi indstoffen bpslte Waar zulk een verreketjlng niet Singeliik s omdat de betrokkene nmiddels niet meer In de steunregeling IS opgenomen zal terugbetaling worden gevoiderd In t genslelMng met de regeling welke l el vor ige laar gold kan aankimerbe v oners geen kolenbon woiden vpisiiekt anngezien vtwr deze ca egoi e nrtg gppn brandslnffenbonnenüeldig zun verkbard VeriDlw rde tjlit r lfii Mureo Haatste caDgeiid bu fdred lo ir l nnfnlRao PD aport O H B KNIhiF lt tl rlaiii i i mi O H VKtV B tt rt m kiDst Ad VVIIJSPHAAN Jr Rollsrdam V nintw x rdelijk ¥ r de ftdT rl nb4e U I A U rv AiKltndam De kolenbon zal voor zoover noodig ook w iiden uitgereikt aan arbeiders die wegen verkorten werkduur een legemoplkoming ontvangen terwijl de ondenleunriè kleine boeren en tulnbouweis die in groep b zijn gerang schikt eveneens voor het ontvangen van dezp bon in aanmerking komen I auiLLETON DE HERRUZENIS VAN MIJNHEER TREE Naar het Duitsch va Ralph Urban 52 I Wij moeten vandaag nog verdwijnen Het gelcf uit de kas van de Steuritas nemen wij natuurlijk met Hikman evenals alles wat maar te gelde ge maaltt kan worden Ten slotte hebben wij daartoe zelfs recht sinds onze baas Kat er tussrhenuit Is getrokken en ons met de gebakken peren heeft laten zit ten Onder de gegeven cm siandigheden 1 het ook niet meer noodig dat wU d n 7vveed om hals brengen Dien laten v ij eenvoudig In zijn cel achter Hij kan ons geen kwaad meer berokkenen Op dit oogervblik k am ae man de kamer binnenrennen die hfl onaangename nieuws bracht van de afzetting van Peil Streel In een oogenblik was ledereen op de been en keek met span ning naar den chef SJanlev overleg toenVVijmoe viudig omvergereden of neergeschoten Wtk dadelijk alle mannen Bmntn een minuut moet iedereen op de binnenplaats bij de garage zijn Terw ijl de anderen naar de slaapzalen renden om hun spitsbroeders te wekken haastten Stanley en Hikman zich naar benedtn Zij waren ethter nog niet op de pla lts toen builen op stradl het sthrillt signaal van een politiefluitje klonk en meteen hoorde men aan de voorde ur luide bevelen Duivels nep Stanley uit wij komen te laat en zitten in de val Wij hebben mets meer te verliezen Hikman maak alles klaar voor de verdediging Zoodra Robin van Charley vernomen had waar de Brigade gevestigd was litt hij door alle beschikbare rechercheurs den omtrek van de kazerne van de Seturitas bezetten Pas toen hem gemeld was dat deze maatregel ten uit voer was gelegd beg f hij zich met Bar ton Cock Mackenzie en de drie alarm colonnes in hün autos naar de Peil Street Eerst ging alles van een leien dakje Ue politiemannen drongen het wachtlokaal van de Securitas binnen verklaarden alle aanwezigen tot arrestant en ontwapenden de verblufte wachlslieden oen werd hel hoofdgebouw be Daarop ging Ri bin dit door Charltv nauvvkeuiig wts ingilicbt voorzichtig te werk Hij litt eerst en politieauto welke van een krat htm zotklicht voorzien was de binrttnplaats opiijdtn zoo dal het front van het achtergtbouw fel verin ht was Daarop zond hij etn afdoe Img in verspreide formatie naar voren Toen de agtnttn nog etn pis ef dertig van het gebouw af wartn iiarstte de strijd los Athttr alle twaalf vi nsters van htt gt bouw vtrsihten vriiwol ttge lijkerliid etn lichtstraal en in het knet teren van het salvo mengde zith h t ge ratel van revolver mitrailjturs in het helle licht van het zoikliiht kon men tvvte dor agmlen zien val In De ande rtn ïochten snel hitr of daar dekking en openden het vuur uit hun revolvers Een fraaie ontvangst brulde Robin inspecteur Barton in het oor nadat zii achter een yitstekend muurtie dekking gezocht hadden hel is goed dat wii Pen pnntseraulo hebben meegobrai ht Htt duurde ook niet langwtff dit go vaarte reed de plaats op hield til naast het zoeklicht en motten begon het machinegeweer de venster sihoon te vegen wat tengevolge had dat htl vuur van den tegenstander aanzienlijk vtrzwakte Tegeliikertljd rukte een af deur sloi g de panoelen in en itormde naar binnen terwijl meteen rteds een twetde tri p ter versterking toesneldc Maar de vijand had zich nog niet ge wonnen gegeven Nauwelijks was Mac kenzic met de zlinen binnen of boven van de trap kraakte een salvo Een agent die veior Mackenzie uitgesneld was stak zun handen in de lucht en viel van de trap een makker meesliu rende Ook majoor Mackenzie zakte gt troffen ineen Toen Robin die zelf htt commando over de tweede afdeeling op zich had genomen de deur bereikte on zijn trtuwen helper liggen zag blies hii drienlfcl op zun fluit Meteen snelden nog veertig agenten het huis binnen V nf minuten later werden de over levenden van de Brigade geboeid weg geleld Onder hen bevonden zich Stan lev de hoofdman en de dokter Hikman was gesneuveld lammer van Mackenzie hii Is = rn stig gewond zei Rnhin lot Barton toen zij moe en ontdann nnar Scotland Yard terugreden Portefc Hall kost ons zware offers Ts zei Barton misfethien zullen wijzelf er ook nog aan moeten ge den begon Robin nel over NE FN EN TWINTIGSTE HOOl DSTUK Op dien Zaterdagochtend verbaasde de huiskutcht van lajlur zich toen hij in de studeerkamtr welke hij wilde opruimen zun hter bij den haard zag zitten waar hij klaarblijkeliik be ig was papieren to vu brandt n De knecht kreeg ecnigc giolhtdtn naar zun hootd geslingerd waaiop bij it h ijlings ondtr hel slaken van etn vtrortsthiildiging terugtrok Tavlor was zeer slttht gtluimd want dt mislukkingen van lm laatsttn liid sthenen op ten trisis ut Ie loofien H t ongeluk in zaken vervolgde hem de eene berekening na de anaere liep mis zijn depositi op de bank was vrijwel uitgeput Zun laatste hoop was ei op gtvistigd dal de handteekening van dm elettri len Morton ongtldig ou b iiktn waar door het eerste testami nt wa irbij hu na den dood van un bioor mijnhttr Tree s tmigt trictnaam zou ziin wier geldig zou zijn Voorloopig moest hli maar afwathim tot Morton du ond r politiegeltide op de lerigreis was in Engeland zou zijn aangekomen DE I I VUURROODE 141 Ondtr aan dtzen berg woont liinm dt bttr Jimmy is met altijd in ttii goede stemming HU is alleen in ten goed humeur wanneer hij zijn buikje vol heeft gegeten Op het oogen