Goudsche Courant, woensdag 15 juli 1942

Maatregelen voor hotels en restaurants Ttr bczwMgnig ru kelea fai en ekctrkttek I d eri ur n h r hn ef c fé ejJauranten pensiwnbetirijf deelt ftni I mMJ dat met t 00 $ op de noodzakeI k ji erit beperknfc v n brandstof I i i A ook te rekenen gas en electfi i re n opdrat ht an de Rustunga nnpekiion Niederlande met ngang van 114 Juh 1842 de Il In restaurant en caW restaurant Imogen waime mdaItij en of aime ge re hlen sluht wordert xeistekt tusluchen 12 30 en 14 30 uui alamede tusfdehen 18 00 en 21 00 uur D verstrek kingen bij het onibiji worden piel ah wsime maitl ijd en Ie ge e ht be touvidUitdiukkelijk wordt hierbij medege d dat deze bepaling ook betrekking ft op rectauraties an of in verkeers htmgen b y s ation reütauiatiesirasISitions enz l In inrii htmgen beitemd tot he jen betaling veriitrekken Van logies 1 s xir korteren en of langeren lijd p hotelu logementen en pensipnsi mag bij aanwezigheid eener rentiale voor armwatervoorziening lecbts stioo Irnfod walm water woiden vers rekt jtiifsihen 7 Ü en H fO u dus alleen in de vroege morgenuren Il f eisonenliflcn cq roltrappen mo I gen met gcbiuikt worden teiuii vmir pgaand veikeer v Mir hooger dan de Me verdieping Vooi neeigaand veikeei Imogen zii dus in geen ge al gebiuikt I worden Met nadiuk wordt er op gevie e i dat l bovenstaande bepalingen geen uit zonderingen woiden toegestaan f e ondernemers van bovenbedoelde j liii 11 htlngen 7ijn er in hun eigrn bejiiig iitdiukkeliik op gewe en dat dn het I liovi ns a inde stiikt de hand ditnt te iden gehouden aange en andeis on I vermijdelijk txit ingtijpender inaatrege Ipn al wolden overgegaiii H publ ek h1 daaifim goed doen ziin medeweiking e lerleenen door gein eisihen te si len waaraan toch met kan wolden vul l Tuinboonen 3 a 4 kg tumbuonen uut é N O Mie uws Vakeliike Een Zondag menu DE NEOERI RADIOPROGRAMMA S H Of opbouw c iï de oig nisatie van rte oed eKoor7ien ng op giond an het Orgarn atiebe luit Voed el oo zJenIng 1941 m wedet een schrede gevoideid N ad li reeds wdren ingesteld de Be dmfso feanisatie voor Vee en Vleesch sooi ui el Maigdime Vetten én Ülien en üoi Akkerbouw producteii met dddiondei ressoileeiende ndeibednjf oigdn nties 15 thans met ingang an 15 Ju i dooi den ecictdii generddl van hit departement an LandbouiA en Vi secheri ingcsteid de Bednjfs organ stie ooi Pluimvee en Eieren gevestigd te De B It U Dfeze bednjfs üigati satie 7a geietdpUik de uerk aamheden o rrHemen an de Neder londsrhe Centrale oor f ieien en Phnm te Hef gebied dei oed ehoui ienmg w aai oer d ze organi dtie is ingesteld am d de plLjim eeteelt de teelt an f oi de opd eKoor iening in tammen tadt gehouden dieien die gewoonhjk in liet n e eld le en met mbegi p xatl du ven en bijen den afzet van den nardel n en de be en er eiking in de e dieren an slachtge ogelte v en gedooa u ld en an eieren en ei a prpo b Dondf rdaeav nd 1 pj k De gang vei teginwooj goed 111 eenl kon met tusis Contri fiauile gl zaï nd on f uitgebieid oij lev ei de het den vastgesl kilogiam grl ven ndeistelir zich ei mei 1 gf o 11 d f de gel ele zocht 1 11 dj del ntjui lit heeft geweri tiokkiii n 1 opgennakt Daatmede 1 den siu khaif digei a n bleek dit aa dappelaftj Ook df ze z uitgeplozen verb ial koofien vani erkooaeïi aTidappelen niet in drf viaien let gnm pootaa lag w d n I Is mpgetiede an pootaaid laar Een tw bil de zaak i evenmin aan Fen poota s tegen de fiauduleus al giam pootaaj PI de geval en zaaiB van IVSflj moest vm CLEARIf K ach ensj D lectPjii Generaal van de oea 10 Juii 1941 hencmak igl ag 3 Augujj 1 1 t gen België een e e it V or den J eeft d t totj lenj uuim re TO omen J nmbienarenf mnzen ar ng verk emde exei J ndende to n t tuuj jiall O eiIeggmM TairnevensJ Voor eeJ e an goei zullen wor aisnog ten e worden e loekvimslj indeie laild loen zich vé 1 ng c q bj Bij het gemeentebestuur IS ingekomen 1 deren nair de mooiste plekles van Ag ngen bil hei d eviJ nvriagfon bij de deviai Koopiiandeil Nu men evaral druk btilg It mat hal rooien van d m n tn dt watarwagah dit njtr lit groott ittdtn daan BRUfALL KNAPLN In de woning van den heci Kaïel a b liet Keikplem te Biock en Watci land weid pin bediag van oiigi veei 70n gulden ge loleii Twee jongens uit Amsleidam un 12 ei 14 jaar bli ken de rladers te ijn die nog den elfden dag door de mareiliaus ee konden wolden gearresleeid Ook het geld werd leiiiggevonden nadat de biutale kn ipen de iilaats hadden aaiigewe en waar zij het vei borgen hadden sleeedis op de ondeioogem van de scheu ten letten itit zijn de ondeiste knop pen lan den oeI doi scheuten 7i ji uivi ki iih ig dan is wem g s cheutdun Il lig noodig Ziu e echtei eer zwak lan dunnen we sleikcM u t OveiHiodige scheuten woiden weg n men bv als er twee op een takje itten dan nemen we de bo eiv s e wesg Het nijipcn bestuit 11 het wegnomift n den gioetop a een van de houttwiiRe i aLs die angel lm 20 cm irn gewoiden We nijpen ti 3 lot 5 b aileien t m ei viuih ees i lil te móken Geen k te scheutjes in n ipen Komen ei op de ngenefien hout i ht iiten la er te vioe fe chcuten dan I ipcn we d e allemaal weg op een ra in dezen undeisten n peil we den top f zoodiat nog twte b idcren over hi en In Augustus Sepiembci leKipen ive ruig ei lis langs de bsKimen en dan kollen we met een snoeimcs alle ge iepen heulen v ei dei in op J a 4 bla II ren Xoo komt er zon in de boomen enipe twijgjes OBSERVATOR VtraQlwiK rij lijh r iliii l ureo nMifltf vtnfïi iMl biNkf IrtMtni letit hionenlsnd n p rt U B B KMBP R ii rl m i nd O H VKKN RoUgrdsm fcinn il WiesFHAAN Jr R turd m V ritnt x nleiijk tuur d Mlf rl nlNM H I A J V s N Am i tiini NFOFN EN TWINTIGSTE HOOIDSTUK Op ditn Zaterdagochtend verbaasde de huisknecht vap Tajlor zich toen hij in de studeerkah erj welke hij wilde opruimen zgn heer bij den haard zag zitten waar hij kMarbIgkelijk bezig V as papieren te vi rbrandi o De knei ht leg eenige grofheden naar ziin hootd slmgerd waarop hij i h ijlings ondtr jml staken van een vcrontsrhuldiging 1 letugtrok Tavlor was zeer slei hl geluimd wantdt mislukkingen van ien laatsten tijdSI henen op een crisis uit te loopen Hetongeluk In zaken vervolgde hem deeene tMrekeming TOtide andere liep misziin deposit op dc bank was vrijweluitgeput Znn laatste hoop f et op gevestigd dal de handteekening van den eleetri iien Morton ong Idig ou h uken waa door het eerste testament waarbii hii na den dood van zijn btixt mijnhetr Tree e n lie rlcenaam zou ztjn weer geldig zou zijn Vixirlnopig moest hij maar afwaihlen lot Morton die ond r n I pi ineg leide op de ten greis was in Engeland xou zun aangekomen ► r DE NEDERIG BADIOPROGRAMMA S 0OR DONDfcRDAG Hilvenura I 415 5 meter 6 4 Gram Op Zondag mag het menu wel iels uitgebfj iaer zijn d an gtwoonlijk meer tgd mag het echter met kosten Wat denkt u van een makelijke groente soep Van wal bloemkoolwater stukjes blo mkool worteltjes en selderij of A at k e 50 Ochtendgjmn3i tiek soepgroenlen IS dat vlug btreid Langer 7 00 BNO Nieuwsberiehten 7Hdan etn kwartiertje mogm de groenten Grim muziek 7 45 OchtendgymnSs zeker met koken want dan gaai smaak tiek 7 55 Giam muziek 8 00 BNOen vex dingswaarde maar achteruit Nieuwsbericjiten 8 15 Gram muniek Dan aardappelen gioenten en vlecsfh llSf huisvrouw J0 Gram Het vlei SI h konn n 4i al 7ai rHjo e 930 Amusementsorkest en so net vieesen kunnen e al Zaterdags i tj Omroep Mannenkoor en solist braden t n Zondags koud snijden Het lopn k 1010 Zang met pianobegeiei i zoodoende beter te vecdcelen i Deding 1100 Vacanlieschool 11 Ji aaidappelen voor Zoj ag nempn we Fagot en piano en gram muiiefc 11 ld nieuwe worden natuifrlijk in de schil Gram muziek 1200 Ensemble Wilh gekookt voor zoover er te nminste na ï 240 Almanak 1245 B 0 dat ze stevig sehoon eboend zijn nofi J5 Xt ren1 Xe l 4 O T j iets van het schUletje overblijft Als Wt pianobegeleiding en gram mu Kk groente kiezen we luinbeiontjes Het 14 30 Altviool en piano 15 00 Beitii doppen kij t wel even tijd maar ook van Dinteren en zijn orkest 15 10 V i dat kunnen we Zaterdags al doen Velen de zieken 18 on Cyrlus Zondag 21 i meeiien dat tuinboonen afgekookt bc den Heidelbergschen Catechismus en r hooren te waraen Zn vei ilsen zich Jl i fJ l S a i i n iK i I w BNO Nieuws zaktll deerljk Door hV afkoken gaat de en beursberichten 1730 Oeiard smaak van de boonen ai hteruit In on Krevelen en ziin orkest 18 00 Vi ii derstaand recept is de juiste bereiding gesprek Flitsen over de motorspoitvan tuinboonen beschreven Vergeet l Omroeporkest 18 45 B Ovooral niet het boonenkruid er aan t oe Nieuwsberichten 18 55 BNO tk te voegen Tuinboonen zonder boonen i i din landbouw 110 kruid smaken al pap zonder zout Wie o rc al7o l erj l TL n nu t van boonejikruid houdt kan ef hter ordniht Ca 20 50 Gram muziek gehakte peterselie gebtuikpn 2100 Omroep Symphonic Orkest 21 Tot slot vruehten met een roomige BNO Nieuw sbeVichten 22 00 Gr ivla Hoe die klaargemaakt wordt kunt muziek 22 15 Alleen voor de Ran u m het laatste recept lezen f r 7 J de studio beschikken Gramofoonmuzigk RECEPTEN VOOR 4 PERSONEN Hilversum II SOI 5 meter 8 45 Gi im mu iek 8 ïO Ot htendgvmnastiek 7 00 BNO Nieuwsberichten 7 15 Groentesoep I 1 bioemkoolnat of Gram muziek 7 45 Oihlendgvmii isbouillon van soepbeentjes wat wortel tiek 7 55 Gram muziek 8 00 BNOtjes stukjes bloemkool tomaat kom NiéuwsbcrKhten 8 15 Gnni m iziek kommer of flink wat gemengde soep WOO Morjjen uding 10 15 Gra igroenten setderij A of pitersclie S 1 Voor de vrouw H Bertus an Dihl ien en ijii orkest Het Woemkoolnat of de bouillon aan n orgel ncert 12 00 Frnst de kook bïcngen De groente sehoon i Hoff en iin oikest 1 45 BNO maken wassihen en in stukjes verdee Nieuws en zakeliike berichten fi len m 1 1 nuii in het nat of de bouillon Het kwaitier van den landstand V i kcikiii De peterselie tn selderij was ö muziek 1145 Vooidneht s heii liin hakken en door de soep lo P l r muziek 15 OO Voor de viouw i m JDe soep mei meer koken maar dl p a om dracht 1800 Orkest W IIi l opdoen gberje 1645 Voor de jeiiud r beuis e 1 10 Varia i evarieerd i IS 10 Midden rtlellka 2 O o l40tei fijn gehakt booncnkiuid en of richtfiipfteiselie gramma De boonen doppen wass hen op ct P ïï ai lof S 19 00 Hier WA 10 15 Giani rrrti i k ten met kokend waer en een S h Jtie b O Nieuwsb richUn 194 laptimelk en gaar koken Keioktijd jjNO Wat boonenkruid en of peterselie Men kan j dansorkest 21 5 BNO Niein ook een sausje gemaakt van i dl tapte oerii hten 22 00 BNO Militair ovci melk lof water met een büuillonhlokje zicht 22 10 Avonduijdmg 22 1 2 g bloem zout en fijn gehakt boonen 24 00 Gramofoonmuziek kuiid door de groente mengen WAARSCHUWING VOOR ALLF VEEHOUDERS ALLE BESCHIKBARE ME K MOLT AAN DE FABRIEKEN AFGELEVERD WORDEN Vruchten met vla ï kg vruehten 4 dl tapleinelk 2a g lustardpoeder of I mal l na 5 lepels suiker 1 a 5 lepels kunsteiwit i lepels wanneer het eiwit mi t S X zooveel wateren 5 lepels wan mil hit eiuit mft 2 x oüvecl water ii c kt iHi l wolden 1 Het kunstiiwit wecken in de daar taptetnilk aan de kook hri ngen en bm dl 11 met het nangcmengde custardpoe der Dl vla onder nu en dan roeren wat laten afkoelen Het eiwit stuf slaan en door de vla mengem De vuiihten wassihen desgewenst ht met wat ui k 1 bistiouien on de vla er bu pre sen tieiin if de viufhten even vohr het ge Dat niet nakoming van den pi i der eehouders im alle door hen ge produceeide melK aan de tabiiek leveren den miatigen zwair w r jaangeiekenri blijkt uit ondeislaan f uitspraak van den tuchtrechter e Zwolle Op 8 Juli jl had zich voor de i tuchtrechte een veehouner te vera wooiden die van Sepiember 1941 1 Jum 19 12 in stnjd met de vooiscnr ten 11 el had volda in aan zijn vc plichling om de dool hem geprooi ceel de melk af te leveien ann een melkverwei kend of standaaidisat o bednif doch zijn melk bu eon mc k pioductie van t i ca 7Ö liter per dag I n deele had ifgelexeid aan et nsume ten en ten deele had veivoederd ari i ijii vee De tuthtiechlei v erooi deel den man tot ei n Igeldboe e to f 201 1 De hoof imbtenaar vfioi de tuihtiei i priak die een boete van 000 t 1 IS an de e uitspidak n hoi met een vork en 1 nuk fiin drukken door de vla roeren Brandstoffen voor gesteunde kostwini rs lor aantefiivtn hoeveilhiid water De De spprelaris generaal van het departement van Soi lale Zaken heeft be paald dit evenals zulks in de beidevoorifgainde jaien het geval was ookin 1 42 de nndeisteunde werkloozekostwinners en alleenwonenden op gp eis wier biandstoffenfiaait een vi ftal bot Dit voorbeeld moge als waarsehi ing golden vim alle veetyouders ntrt al hun be chikbaie melk aan de fabi ken te leveren nen geldig is veikli Tid een kolenbon p v 7j zullen ontvangen ten einde reeds nu een deel va hun wintervoorraad te kunnen inslaan Voor de verstiekking van deze kolen bon waarvan de waarde voor kost wmneis op ƒ 7 en voor alleenwonenden op ƒ 1 50 IS gesteld komen slechts zIJ m aanmeiking die tot bovengenoemde groepen behnoren en in het tijdvak van 15 Juni H October 1942 ten minste In tot lal vier weken m steun zim geween De verstiekking van de kolenbon diaigt wederom het kaïakter van een voor chot en zal dus te ziiner tud wor den eerlekend met den m den komenden wfcter int te keeren biandstoffen bi slag Waar zulk een verrekening niet mogeliik is omdat de betrokkene inmiddels niet meer in de steunregeling IS opgenomen zal terugbetaling worden gevorderd In tegenstelling met di regeling welke het vorige laar gold kan aan k rmerbew oners geen kolenbon worden DOO0LO0 ÏN M Ot TOAM AsIJ i DE VUURROODE SCHOENTJES = VOOB DE JEUSD tuitrawrd verTel TffThaal ff ik t I 5 l l 142 Zoo zwerft hij rond met e n ledige maag en een slecht humcu hi leeker hapte wnrdt hem voor den neus 1 weggekeapt Wiens schuld Is dat l 141 Onder aan dezen berg woont limni dt beer Jimmy 1 niet altijd in leii goede stemming Hu is alleen in ten gi ed humeur wanneer hg zijn huiRje vol heeft gegeten Op het oogen De kolenbon zal voor zoover noodig ook worden uitgereikt aan arbeiders die wegens verkorten werkduur een tegemoetkoming ontvangen terwijl d ondersteunde kleine boeren en tuinbouwers die in groep b zijn gerangschikt eveneons voor het ontvangen van df e bon in aanmerking komen STADSNIEUWS r De eerste dit jaar Gisteimiddag heeft de politie haar eerste geval van openbare dion enschap in dit jaar te behandelen gehad Hei was de 50 jarige Hagenaar C P die in de Wijdstraat werd aangetroffen m kennel IJken staat AGENDA T m Woenidag IS Juli Reunie Bios coop 8 IS uur Variété Revue Louis Bouwmeester Toegang voor eiken leeftijd Woansdag 15 Juli Nieuwe Schouw burg 7 JO uur Jaltrio 5 Sterrenparade Woensdag IS Juli Ned Geref Gem 7 10 uur spreekbeurt ds Joh v Welzen Goudsche Sport Donderdag 16 Juli Si hooi 2 Elisabith Wolffstraat 7J0 uur Afsfhcid van het hoofd den heer VeriaaJ Donderdag 16 Juli V tije Evang Gem 7 il uur Bijbellezing en Bidstortd VOETBAL Aanvang competitie Het ligt m de bedoeling de tomijetitie van de afdeeliHj Gouda van deij N V B aan te vangen op Zondag 8 September Donderdag 16 Juli Leger des Heils 7 30 uur Heiligingsdicnst leidster J v d Veen Vrijdag 17 t m Zondag 26 Juli Markt 7 30 uur Oirius Saltarino 7a tel dag en Zondag ook 2 uur Zondag om 8 uur Üunioren Competitie Ingaande Zaterdag 15 Augustus zullen de wedstrijden voor de lunioienlompetitie der afdeeling Gouda van den N B vervolgd worden Zaterdag IS en Maandag 20 Juli Am bai htsschool Graaf Horisvvcg J8 2 4 iO en 6 3 0 9 uur Tentoonstelling van werkstukken en teekeningen van leer lingen Zondag T Juli Muziektent Houtmans plantsoen JiO5 30 uur Openlucht lonoert door de Harmonie Exeelsior uit Boskoop onder leiding van den heer Ma t Well Maandag 20 Joll Gebouw GGD Spil iingstiaat Ui 7 uur IVlediseh portkeiiring Nog geen cursus Het aantal 1 andidaat theisrechtei dat zii h voor de afdeiling Gouda van den NVB besihikbaar heeft gesteld is nog te geiing om hiirvooi een cuisus te organisi eii n Dinsdag 21 Juli Stediluke Zwem inrichting Houtmansgrai ht 7 uur wemwedsti uden en poioviedsti uden nm de kampioensi happen jian dt n Zwemkjing Gouda Woensdag 22 Juli Kantoor Crabeth=liriat 38 i uur Byilengcwone vergairil ring van aandeelhouders v an de Landen Tuinbouw bank N V alhier Geen jaarvergadering Waaisrhijnlijk zal dit laar geen laar veigadering van de afdeeling Goiida van den NVB w 01 den gehouden Wvl ligt het in d bidoiiing in de maand Aug stil een hiiienkoojst niet de viieenigingen te houden teneinde daar de onipetitie indee ing te bespreken Vrijdag 24 Juli tim Donderdag 30 Juli Nieuwe Si houw buig 8 uur nn das nok 2 en 5 uur atPidic Woi ns dag en Donderdag ook 2 15 iiui Intern itionaal Tirtus Apothekersdienst T m Vrijdag 17 Juii potherk Gie idel t 1 Lange Tiendeweg 9 telef 2723 teed gmpend des nacht alleen voor recepten Schoanenbonnen Uit den omtrek BOSKOOP Distiibut edienst Nicusie Markt 9 So 12 en 1 i JO lo JO uur afhalen formulieien ter veikriiging van sen schoenenb in op onderstaande data voor hen wiergeslachtsnaam met daarachter vermelde litters heemnen 1 iprrlt BovKQup I een vnend thapp i en upd lrid 1 gi n ciu 7 rnta leer lingen dpi Riikstu niio j hon Cand F HoUt hulpprediker alh Pr iv borocpen a piedKant bii de ed Herv gemeente te St Phihpsland OUDERKERK a d OSSEL Op het lenen an den leer A Sidppeidel m de Kiumr e hea deGe leiifok e eenig ng JG n a i jo i nk c e 7ome ge tei Keui ng On Ier ne be ing tellenden be ond 7 rh ook de Donderdag 23 Juli de letters K I Woensdag 29 Juli de letters iM O P Donderdag 30 Juli de letteis Q R T U W Prijsopdrijving in diverse soorten Hoc men likeuren maakt en de prijzen daarvan De i4 Mrig iimonadttabrikant C W l r in r t R t A 11 A X Luigemee lei nu F J an Beetk Ca an L Uit Kutttidarn k d nitr dour de 1 j 1 1 j logste S eic pofitir aangi houden evcridK de fn f T h i t f 1 en anoei nauwkeui g anC koihtit versi billende winkels i i j OOI de aa ige oei de uc 1 groote be aijg te 115 loonde tkssihin I niüiiadesiroop voor J 1 1 per llisih teru jl de pil s da ir Mn slei hts 1 nioi ht bi diagi n Hi r van maakte hij dc or toevoeging van esfaenie en kli urstoffi n aliohovrije dianken als Vooiburg h ill om ha f shirrvbiind in fiamoozin iki ur Dit allis veiküiht hii aan den grossii r R tegen 1 U per flisih hoesWl dt ma i mum V eikoiipw aarde slei nt 1 tl wa R ieed vi isi billende winki Ciouda len pleziri met dize di maar rekende 1 j pci llesi h en d enten Piiisw I naa s wa en Lammeien Te Aiiis P M Rook 2e p i s Opscn 3epii s r on t Ne udegiaaf feajarge ge en Ie piii H C chep A Mounk Pz 2e pms 3e p n T Hoogendijk Oeerloopet s Ie pn s CJ onk Nooidegiaaf Twee jai ge gelen 11b pms Abi wmkeliirs hiilpm hun klanten do ir Omon 2e pi i A don He ttoghen 12 tot in te laten betalen j Bi eja geen trrwiil zii maximum f i hadden mogen ge ten Ie prijs C onk Nooro H tog 3e pi oudeie ontvangen prijs C onk Nooroeg aaf Adr Hendriks 2e pri s 3e piiu H C ihep Openlucht Concert Door Boskoopsche Harmonie Excelsior Zondag m het HoutmansplanqK en Het IS al wier im lange tiid gelid n dat in de mu iektent m hit Houl jnansptantsoi n ei ii loniirt door een of andere veic iiiging wird gegeven en hoe Reztli konden die middagiii op Zondag of die avonden op Doncieidag niet zijn Ei ii vtrienigng van biuli n komt het Goudsi he publiek virrassen de Harmonie Exu Isior uit Boskoop rndir leidmg vin den hekenden dm Ecjit Ma Will Hit programma dat Eeie piii voor iet moo s e d er zoi der geb eken Abr Omon met een p acht ge tweejaiigc ge De ooi 2 tei de neei P X ibe s pi k een wooid van dank speciaal i den burgemeester dfe tot het einde toe aan v ieiig was Onze plaatsgenoote mej va W iik sliagde te Ro ei dam voor he einddiploma M U I O Bij de ioor di W J Leeiiwenbj g ve 1 chte nent ng egeii d p ei e ei den met m ndei dan 260 kinderen ge SCHIEDAM HINDERWET men hei ft sameiigi steld mag ei ui zin een verzoek van Kappelhof omOp a s ondag s middags om lialf vier vergunning tot oprnhling vin een men heeft dize miizii kvereeniging het voor l elni ikeisw erkpl ats in hit pand Oude nemen hit hm volgeiidi piogramma Sluis 4 Uit te voiiiii I Op Dinsetag 28 lull li 42 dis voor 1 Oraaf ippiln marsi h C Fiiki middags 11 iO uur zal ten raadhuize 2 Aimir Boiri iiriiaiitii als Joh gele gi nheid worden egc en nm bezw a Strauss J Daiises Hongioisis i en B ren tegen hit tn staan vin dit verzoek Brahms 4 Suite Ballet Fr Popv S Hihelklanki 11 nnrsih Frnst Eiihel Pauze pi m l i mm b faust fantasie riounod 7 Fmlandn Ii an Sibelius R Tnumphmarsi h uit Aida G erdi 1 finale marseh met tambocri in te brengen en die mondeling of si hrif lelijk toe te lii hten DIEFSTALLEN Twee weken tegoed De Goiidsihi politie heeft alhier aan gehouden den fiijaiigen los werkman D H de I die in hi I politieblad ge signaleerd stond voor het ondergaan van twee weken gevangenisstraf Hij is naar Hotterdum overgebracht Bil de politie u aangilte gedaan van diefstal van eiii ixir i feuille inhoudende een pel soonsbew ii eenig geld tin nadeele van A I l die ei n las waar 111 de pi rfe fi iiilie geloigin was aan boord van een si hip li cmde aan eeh irf alhier eenigcn tijd had lalen liggen Wegi ns diefstal van lasihdnadten nadeele Van de werf van Willoiitiienoord i door de politie zekere Jde G alhier aangehouden MULO diploma Voor het MUI O diploma B znn te Rottei dam geslaagd P D v Ham I A Hendltkscn en B Barelds allen alhier Circus Saltarino ZooaN reeds etnigszms bekend is zal het circus Saltarino eenige dagen Ie f ouda op de Maikt vnorstellingi n gev n en wel van riiriag 17 tot en met 7on dag 19 II Il Dl Nederlandse he circus bestaat nu luist een in ir en heeft zoo wel vorig als dit seizoen in ons land een eer goede reputatie weten It ver waa FFN GESPAN TE VATER Toen Maandagmiddag dr verman C H R op den Ovir ehiesrhenwjjjr znn paaid achteruit wilde zetten geri te het gespan in de Si hie De voi rman wi t tijdig van de bok te springen doeh een longen die naast him zat kon ziih niet meer in veiligheid bron gen Hn geiaakte onk te water en kW Tm dairbij onder den ngen tereiht Een voorbiiganger de 21 larige C R lilt Sf hiedam bedacht zich geen oogen blik doih sprong gekleed te water Het gelukte hem di n loBgen onder den w ag 1 06 te halen en op heV drngê te brengen Daarop hesaf R rieh ander maal te water nu om de strengen waarmee het paard aan den agm va t zal door te niiden oodat ook het paard op het droge kon worden gebracht De iongen bleek geon nadee WATERPOLO In het hecBenzwembad aan den Westfrankelandsihendijk zul en Don derdagavond om 8 uur de volgende VIateIpillow edstrijden woiden gespeeld SZC II Waterweg I en ZC IIRZC V Vi iidaga ond 8 uur wnidt in it zelfde bad gespeeld de wedstrijd SZC IHVGB I uit Haarlem DE H L O EXAMENS De H L O proeven die vefleden week wegens slei ht weer moesten worden uitgesteld ztjn jhans nader vistgistcld 00 Vrijdag voor zoover t de atlil betreft welke proeven des avonds M 7 uur op het SVV terrein worWj afgenomen en vmor vvat betreft de wandelproif op Zaterdag 1 uur wan neer men van het terrein der korfbal lub Sihiedam zal vertiekken KOEK ZONDER pOr Einit e longins du in een winkel alhier koek hadden gikoiht zijn na het eten ervan onpasselijk geworden Het geval kwam aan de politie lir oore die het partntie koek voor ond r z ek m beslag heeft genomen Instelling van de Bedrijfs organisatie voor uimvee en tLieren Siuikh Plui nluc e dn dé dn dl Bedrijfsorganisatie voor Plu m ee en Eieren is evenals aan de reeds eerder ingestelde bednifsorgani saties in onderbedi itfsorgani alles als publiekiechtelirk lichaam in den zin van artikel 152 van de grondwet vei oidenerde bevoegdheid toegekend Bi de werkzaamheden dezei organisatie zullen de door de organ atit commissie voor het bedriifsleven ngc telde of nog m te stellen bedrljfsgioepen onder bedM I groepen vakgioepen en ondervakgioepen woiden ngest tdkeld Ieder die wcikzaam is op het gebed dat de nieuwe bediiifsorganiscitie bestmkt zal tot deze organisatie behooien SameBs ell ng nrichtmg en bevoegd he d der bediijfsorganisatie zijn go legeld n een leglement dat bu de besehiiCking waarbi zij werd ingesteld s gevoegd en dat is gepibliceeid n lie Sta scouraBft van 14 Jul 1942 Hangmoe de totstandkom ng vit akgroepe en ondeivakgioepen ni handel en industi e op het gebien v i de Beciijlsorgan saiie voor PI i m i en Eie en zal als bestuur optieden di ommis e tei voorbereiding van de oiganisatie ingesteld bii de Vederlan sche Centra e vocki E eren en Plu m ec elvoo zien ng In hoofdtaak zal de aak be taan in het aan en erk ipeii opslaan ei be en verwerken van de tot h e gebied van de bedmfsorgi ii atie brhoo ende pioducten Het regie ment n dt MDERUNDSCHE KINDEREN MET VACANTIE NAAR DLITSCHLAND die Nideilaiidsi he Volksdieiist zoi als gemeld dczti dagen de beschik king heeft gekregen over een aantal kindiitehuizen hier te lande bluft evenveel ook nog in de gelegenheid km De an de bedmfsorgarlisaMe zal ver bonden znn een Plumvee en E e er ankooobuieau dat belast isme even ueele commeicieele trafisacties er rech s leeks onder toez cht staat van Duitsihland te zenden Daar genieten de lonreiis en meisjes dan van een eacantie v m ongeveer zi s weken in iin iiistigi gezonde en pra htn i en nhori stieek 7ao vertrekt Zatirdag 18 di zi r eieranciei weer een transport van eenige honrii i Komst af te dm kinden n ml Rottcrdim en de pio De vergi vincies Zuid Holland en Limburg i aar Wurttembeig waar zii m de omgeving van Stuttgart en Ulm aan den Donau bii plecgo iders zullen worden onder i ebrai ht