Goudsche Courant, woensdag 15 juli 1942

HUL HET MEEST GEHOEMD TIJDELIJK UITSTEKEND SURROGAAT DeGruyter Sluikhandel met zaai en pootgoed De gang van zaken bij een h indels vtittgenwo iitijgpi UI zaai en poot goed lil pcii Nooid Holldhdsth plaatsje kon met in oide ijn De Centrale Cusis Controle Dien l vermoedde dat er fiaudp gepleegd was met paitijen 7adi7iid en stelde een diepgaand en uitgebitid ondei oek in Dit ondei oek leveide hpt lesultait op dat Kon weiden vastgesteld dat ongeveer 50 000 kilogiam gi lan veidwcnen was De verondpi telling cidt de sluikhande 7ieh ei meestei van heeft gemaakt ligt vo i de hand De CCCD heeft de gehoele omvangiijke zaak uitge zocht il daarbij v tgesteld dat de delinquuit met gefinteeide bestellingen heeft gewerkt Tegpi een tiental be tiokkciun IS inmiddels pioces v ei baal opgemi ikt D dtmefie wi sleihts een phase in den sliiikli lilde van df u v ei tegc nvvoor digei am het daglicht gebiacht Het bleek d t de mm th ook met een d lid lispel iffaire heeft beziggehouden Ook de o Va ik is dm den CCCD uitgeplo en De re uitaten Piotes veibaal is opgeimakt wegens het aan koopen van 38 90 k logiam en het verkoopen Vdn 81 04i k logtam poot aitdTppelen teivvijl rw e hoeveelheden niet in de admin tiatie verwerkt waien Niet mindei d in 4 523 kilo gram pootairdappeU n konden in be slag wilden genrmti Teeen viiftele s IS ofigetreden wegoi het afleveien van pootaiiddpiielcn aan dên hdnde laar Een tweede h mdeliai die ooki bu de aik betrnUcen was ontkwam Minister Gopbbels heeft op de weikevenni n aan ontdekking zitting der leideis vin de Rijk propa Een poot laid ipjielenhandelaar eldeis gandibuieaux op 13 en 14 Juli eens tegen Se lamp geloopepi vïnoi het uitvoeiig overzicht van den militaiienfiauduleus afleveien vin 51 2Vfl kilo i en politieken toestand gegeven Hijgiam pnotd iidippe er teivMil in een legde er den nadiuk op ddtdevijdnie deide geval een teloit aan peulviuch I hike piopagandaleugens over de verten en aaigrinen van 9000 kilogiam nietiging van de Diiitsche weeikrachtpn van l 50n kilog im nintaardappeen moest woiden vaslgeteld I plaats maken voor pess misme aan I vijandelijken kint Dit pessimisme a vvordt nog versterkt dooi de Britsche nederlagen in NopidAfiiki en vooral dooi de stijgende scheepsveilie en Mc j V elke een vooi Engeland en de er eenigde Stalen citastri filen om jng Bn he pen hrcfi hri ihahum Ihebbtn aangenomen Met het oog op pf f rrci bpva te i et n dood BOSkdOP 14 I I C Vei een De Bosk Vpilini Ro f 1 pi 1 b Ilse Poillsen 1 11 2 lilt ir 01 I I II 1 70 Peih Meii smeeit dt op j lankies v elke mer toiri f 1 1O Bultiiflv 1 28Ü Rosa in laidii ƒ 140 160 P Inithaio en f 0 9 1 r 140 Better Timt 2 0 120 Flniex 111 2f l 14 1 Hd lil V 2 20 180 Doms alsjRukeis 1 1 2 Rfl Biidichr 58 92 rt CLEARINGVERKEER RFIGIP url idii 2 91 1 Oidiige riiumph l 120 Svippl Hf irl I 90 120 lulesBniichp 1 40 lull I Ni ifh f 0 90 1 bO 1 litl Hpleii 2 2 1 40 ifct mengde lo cn 1 0 c4 Divii j i 1 1 Clematis Durandi i 090 1 i il M v i Ie Coiillie 5 10 ld Pi H lil 150 181 Mdr tr elPi Ji Jl 1 I 1 I i 22 4 i t S iiid r 2 1 I Il I 11 m 18 26 et 1 dthyius 14 21 I ROriERDAM 14 J il eeniarkt Aangevoeld 1996 dirir vnaivan 40 paaiden 82 veulens 879 runderen 195 sthapcn PI lamme rcr 148 nucht kalveitn 177 graskalverer 15 bigtpn en 260 bokken en geiten De nrvoer van kalfkoeien waa iets kien er handel sti en piljsh Vareküeien met matigei aanvoer handel kalm en ruim iiiish De nnvoer van vaaizen 111 pinken als vorice week handel stroef prii m con tint Griskniveren iels ruimoi aanvoer ntt tragen handel en onveranderde pi I pn Prijzpn per tuk melkkoeien ƒ 10 475 kalfkoeiesn 665 4 1 vaiekotiii 155 305 pinlitn 100 ROTTERDAMSCH NIEUWS raskaivZ 200 75 Ni ALDWUk 14 Juli M rldenplljs I de7e VOOI hen zoo onguii tige m lil 1 ie co r ar I jj i plij g nemen de gpallieerrien atv e e ibe1 ppjl j pj jj toevliieht tot getallen l = 1 1 opiifhten van nieuwe Psjchcilogische fioivtcn Aan het einde van iin uiteen ptlmg verklaarde dr Goebbels met nad uk dat de toestand een zpci goot vei trouwen m de veidere ontwikkeling vei gunt Overwinnen tot eiken piijs is en blijft het parool K IC 1 ene de n ne S aa 10 Ju 1042 vei e lenti ke nidk Lg mi 2 dag 3 Augii tu a vüo d e c ear ng t t gen w p p b i gen na r Belg e een oev t ien ei gunning vere c it o den g ede en nvcpf u Be 2 e eeft d t tot gevo g dat van c en zelf len datum af bij den mvoe d w z op e mompel van viijniakng aan oe imbienarei de voeiiechpn en ac nzen in p aats van de zoogenaamde eai ngveikariig het dddi oe be t pmcieexemp ie vcgunnngcq GEEN FAMILIEDRUKWERK an het Dev ezen b ndende tne egg n n t tmi Zdl mo n uordcn o eigeegd flverlegg ng an ae cop efaciuu bl jf u 11 ne en e n goederen e Kc op of na 3 Aug uilen IA 01 den inge oeid den dus fji nog en poed y te een p w orde n aangev aa d teruijl oor re toek m t e eni bij den nu oei ut indeie landen de mpoiteur goed 7d doen 7 ch wn den idzikeiike De 7dterdag lit bbi n we In rii h dat de 2 jarige wtikm m Vin dt PTl J O bij werkzddmhe den in etn electiicifeits fabrit k zijn Imkt ih ind in f f n kt tt 1 mt t koktndt dsfalt had gcstikin ei da irbii 7nm éii l o 2 i gt sproken ov e i een ond iniddci It daad peulen 10 16 merkt het dubb boonen i 10 tt snijboonen 25 pt op te pci kg komkommers 5 11 et perziken Mu man ovaral druk btzig It mal het rooien van de nieuwe aardapptfen xlat mtn In d w crwcgen dia naar da groote steden leiden lange s eepen met WATERPOLO ADSNIEUWS In het heerenz embad aan den WesttrankelandMhendijk zullen Dun dcrdigaVuad om t uur de velgende aterpi3toftedstrijden orden gespeeld SZr IIWal r eg I en Z C URZC V De eerste dit jaar Ci termidd heeft de politie h ar eerste geval van openbare dronkenschap m dit jaar te behandelen gehad Htt waf de 50 jarige Hagenaar C P die in de Wijdütrjiat werd aahgetroffen kennelijken staat lull Rrunte Bios éle RftVJt Louu p $ vo n eiken Hi uwe Schobw l § Sterrenparade led Geret Gem Joh V Wf Izfiii inijui 2 F I dilFn f hcjifl van hel irjaa frije tvang Gem n Bidstond gpr rtfi Hrtlf n t leidster J v VrijdMavond 8 uur wordt in h t eltdéSt gespeeld de uedstrijd SZC I hT PB I uit Haarlem lie S V DE H L o EXAMENS Goudsche Sport De H L O proeven die verleden week igens slerht weer moesten worden tgesteld zijn thans nader vastgesteld o Vrijdag voor zoover t de athL tk betreft vïclke protven des avond om 7 uur op het S V terrein worden afgenomen en voor wat betj eft de wandelproif op Zaterdag t uur wan neer men van hét terrein der korfbal lub Sfhiedam 7al vertrekken VOETBAL KOEK ZONDER BON ondac 10 Juli Sal aruM i u ir Zondig Aanvang competitie He igt in de b doelmü de rompetitie van de afdeeling Gouda an den VVB dag M Juli Am aan te vangen op Zondag 8 Septfmbii rl wtg 18 2 ïitoon t ling van ning n van leer ektent Houtman I uur Oplenhiiht lon e FxteKior ing an den heer IGrhoinA GGD II ir Mertisjli d lyke Z r m fiii i in 7 uur I iuedslriid 11 an dl n Eiiiigt jongcn die in een winkel alhier koek hadden gekocht 7ijn na het eten ervan onpaMelijk geworden H t geval kwam aan de politie tir oore die het partittje koek voor onder oek in beiilag heeft genomen Junioren Competitie Ingiidndp ZuUrö g IS Augustus zul Ipfi de w RtrijdPii vonr rie lunioren urnpt titjp der afdeeiing Gouda an den V B vervolgd w orden Instelling van de Bedrijfsorganisatie voor Pluimvee en Eieren Nog geen cursus Hei rfanlal nndidaal r hPJSierhtPi ddi 7ith voor df afrirt Img Cjouda van dfti V B bporhikbaar hppft gr lpid nofi n gpiing uni hjtrvuoi een cuii U = U itrgdni vppri n i r C r bfth nu nnr vt r d dr r an dp nö alhu r DonderdaK 30 t u II in f i i 1 1 ir W n Il InfPi K i itpndt dH A Geen jaarvergadering Waaisrhiinluk 7a dil laar geen Taar igadiTing van de afdeeling Gouda an den N B woidtn tPhouden Wt I ligl htt in de bfdofling m de maand Xug iviiii n hiitetikom it met de v r If Miaiiiiïi n tt houden ttiieinde daai dt oiTlpMitlt indeij ng tf ho pipkdl Apothekersdianst Juli ApcrlhcPk 1 1 ndf eg I rwnr dr mc ht Schoenenbonnen e MmiKi J UI tfh i r f rmu l an en si hoenen ita VI ir hen viier lai l ltf i rniolde De opbouw van de oiganisatie van de voed elvoot7iening op giond van het Organi atiebe sluit Voedselv oiziening 1841 IS wedei een schiede gevoideid adat reeds waren ingesteld de Be drufso kanisatie voor Vee en Vleesch vooi Zuivel Margarin Vetten en Olien en vooi Akkei bouw producten met daaiondet lessoiteeiende onderbedriifs oiganisTties is thans met ingang van 15 Ju i d x i don secietaiis gen idd van htt departement van Landbouw en Vi chem ingesteld de Bednjts oigani atie voor Pluimvee en Eieren gevestigd te De Bilt U Deze bedrijf oiganisitié 7al gcleideliik de vveik aaniheden overnemen van de Nedei landsene Centiale voor Lieien en Pluim ee Uit den omtrek BOSKOOP l tt r h l i tteis M O P letlDis Q R fcipnli A 5 Dondeidagavundl piikTuc en Het gebied dei voedselvooizienmg waai voor deze organisatie is ingesteld omva de pluimveeteelt de teelt van vooi de voedselvoorziening in lammen stalt gehouaeii dieien die gcvvoonliik in het VI lie vqld leven met inbegiip van du ven en bijen den afret van den hardel in en de be en v ei wei king in de e dieren an slachtgev ogelte en gedood w ild en v an eieren en ei boskoop I een vnend chapprlu Ktnid l gtJi fon 7P tntai ittr n l i Riikstuinboiiu c hon P Hol t hulpprediker al r N ppfi aU pipdikant bu d ftrv gemeente u St Philipsiond f OUDERKERK a d I3SSEL vmg in soorten 1 Op hef teiiein van den ne r A isldppniojel 111 de Kiomme hie d deCfeitenfoKv e eeiiig ng VOG haai jddilijftgiftSö omei geiteiiKeuiing Onder ie bel rtlfctejlpnden bevond z tch ook deUiigirtieeslM mr F J van B evk Cakoen die pfoffltè belangstelling toondef Mil dl adiigevoeidc deien en ich LJ nHitnt een en andei nauwkeung bVl vvuil IW 1 1 ÏTuiswinnddi s waren f mmeien Ie pills M Rook 2e pHis A Opschoo SepiijV C onk Nondegiaaf Ten jdi ge ge ten Ie pms H C Schep A Mou ik P 2e pms 3p pii s T Hoog ndijk Overloopers Ie prijs G onk Nooidegi aaf Ivvee jdiige geiten Ie prils Abr Omon 2e puis den Hertog Ie pr Adi G oe Jong Dne ijarige en oudeie aeitei Ie prits C onk Nnoiaeg aaf At 3 iar an tu 1 t il I 1 diii i illK r duoi i s n vl l m ii 1 g 11 ril llcimi Jtip VI UI 1 7i tut luiil dl pms d 111 pu bi dia i 11 Hm tii vn t ing vin d fi II lil I hülvi IJl iiri h lil uin ha f iniio n lil I ur Dit an de ii tiossur R I h h II wi f dl nia i sin lit 1 II IS hde VinkilHis in m t rii diaiikiii pil lUsi i m d I Ihiin kltinti do ii l tl iitrn hl 1 ilni 1 t h iddi n ni igm W lil a Aan de Bedrijf oigdnisatie vooi Pluim ee en Eieren is evenafs aan de reeds eerder ingestelde bedrijfsorgani saties en ondeibedi ijfsorganisaties als publiekiechteliik lichaam in den zin van artikel 152 van de grondwet vei oideneide bevoegdheid toegekend Bi de werkzaamheden de ei organisatie uilen de door de organisitiecomraifasie voor het bedrijfsleven ingestelde of nog in te tellen bedrijfsgroepen ondei bediiitsgroepen vakgioepen en ondervakgjoejien woiden ingeschakeld ledei die wciljzaam is op het gebitd dat de nieuwe bedrijlsorganiscatie bestujkt 7al tDt deze oiganisatie behooicn Samenstelling mjichting en bevoegd held der bedrijfsorganisatie zijn go i eld in een leglement dat bij de beschilcking waarbij 7ij werd ingest eld IS gevoegd en dat is gepubliceeid in Ie Sta tscourant van 14 Juli 1942 Hangt nde de totstandkoming van vakgroepen en ondeivakftioepen van h dei en industrie op het gebied v in d4 Bearijlsoiganisatie vooi Pluimvre en Eieien zal als bestuur optreden d ommis ie Ier voorbereiding van de e oigani atic ingesteld bij de lederlanri sche Cfntrlile vooi Eieren in Pluimvee dr Hendriks 2e prijs thep Eeip pi IJS voor het moo df I gebleken Abr Omon piachlige tweejaiige ge De OOI liter de heei P een wfioid van dank speciaal t den biiigpmeest r die tot het einde toe aan wezig was Onze plaaLsgenoote mej N van uk sliagde te Rot eidam voor neteinddiploma A MUI O Bij de door di W J Leeuwenburg eii chte nent ng tegen d plhei e weiden niet minder dan 260 kinderen ge vaftineetd hetgeen een biizonder hoog aantal kan genoemd worden piij H C Gier 7on mei een VJbeis piak Concert Eht Harmonie ncJaa in het plantsoen in t n l d Rf lo iklllll III 111 t Hout I It dnoi f 1 n of I vvi ld gi g V lil en die midd igi ii op hdi II op Dondtidag finigiiig van built ii publu k v rrassiii Jlsior uil Boskoop d II hl k iidi n diri lit piof raniini dat ftold indg 1 1 wc7t II NEDERLANDSCHE KINDEREN MET VACANTIE NAAR DüITSCHUND D Ncdtilandsthe olksdipiist die zooals gemtld dezei dagen de besch k king heeft gekregen ovei etn aantal kindeitehuizen hier te lande blijft evenwel ook nog in de geleg lnhtid kin deren naar de Aooiste plekjes van Duil schland te zenden DdSr genieten de jongens en meisjes dan van een vacantie van ongeveer zes weken in etn rustige gezonde tn prachtii f streek Zoo vertrekt Zaterdag 18 dezer weer een transport van etnige hondti den kinderen uit Rotterdam en de pro vincies Zuid Hollaqd en Limburg naar Wurttemberg waar zij in de omgeving van Stuttgart en Ulm aan den Donau bij pleegouders iullen vv orden onder gebracht dn de bedrijfsorganisatie zal vei bonden 7jjn een Pluimvee en Eieiei Aankoüobureau dat belast is met even tueele commercieele transactips en rech s reeks onder toezicht staat van den Dieefeui Generaal van de Voed selvooizieit ng In hoofdzaak zal de e taak bestaan in het aan en verkoopen opslaan en be en verwerken van de tot ht gebied van de bednifsorgani satie behooieide pioduc Het regie ment van dit AankoopboiiVau 1 = even eens bij de beschikking gevoegd SCHIEDAM HINDERWET Bij hel gemeentebestuur is ingekomen en ver oek dn V kappelhof omidddRs om half v ii r veigunning tol oprichting van een meureiniging het voor belmakerswerkplaats in het pand OudeIgtiide piogianima Sluis 4 j uiarsch C Ffikc IChaiilcr wals loh Hongroisis 5 tn 6 Pa lilt Fr Popv 5 1 Finst Fi4bel 6 Faust fantasie 1 If an Sibelius Op Dinsdag 28 lull 1942 des voor middags 11 30 uur 7al ten raadhui7e gekginheid worden gegeven om be7wa ren legen het toestaan van dit vei oek in te brengen en die mondeling of schrif telijk toe te lu hton DIEFSTALLEN ïn tegoed jip heett alhier aan fïrigfn los werkman het polideblad gt Bii de politie i aangifte gedaan van dufstal van een portefeuille inhoudende etn pcrsoonsbew lts en eenig geld tin nadeele van AIK die etn jas waar 111 de portefeuille geborgen as aan boord van een srhip ligcende aan een vvcrf alhiei eenigen tiid had laten liggen Wegtns diefstal van laschdraad rhptónriergadnvan lf eele van de werf van WiltfJK Fiienoord i door de politic zekere J Ww tiaf Hu Is naar i de G alhier aangehouden EEN GESPAN TE VATER Toen Maandagmiddag de vjprman C dioloma diploma B 7iin te H R op den t Overschipsehenw eg zijn paard achteruit wilde zetten gerai te het gespan in de Schie De voerman P n V hLV t A 8 V f springen Barelris allen alhier l W parelds allen alhier j j veiligheid hren faltprino lx kend is zal Imgp dagen te vt or ellingn geven I lit en met Zoi i Itderlandsphp circus n ia lij eii Heeft oo eizoc In ons land utaticjweten te yer gen Hl geraakte k te water en kwim daarbij onder den wagen terecht Een voorbiiganger dr 21 larige C R uit firhiedam hedaeht 7ich geen oogen hhk doch sprong gekleed te water Het gelukte hem den longen onder den wagi 1 weg te halen en op het flroge te brengen Daarop begaf R zich ander maal te water nu om de strengen waf mee het paard aan den wagen vast zat door te sniiden zoodat ook het paard op het droge kon worden georaeht De jongen bleek geen nadee ZON EN MAAN 16 JIT 7on op 3 IS onder 31 ü Maan op 8 44 onder iS l i Liiht op van 22 35 tot 50 Verdui terd moet er worden il 5o tol 5 iS Zwitserland wordt vegetarisch VEERTIEN VLEESCHLOOZE DAGEN AANGEKONDIGD Het proces te Ankara Naar virlmdt heeft de Siwjet regee ring te en den veidediku van den Turksehen beklaagde Aidoerrhaman Savnian in het prous w g ns den aanslag op on Papen Sjak Ziva die inmiddels zooals men vv t t van de Ook Zwitserland heeft vee te lijden onder de gevolgen van de Engelsche blokkade meer ztlfs dan de meeste overige lenden van Europa De vleesch verzorgingspolitiek van de itsersc e regeering hetft dezer dagen de bevol king enkele minder prettige verrassm gen bezorgd Zoo werd dP7er dageni aangekondigd dat de huidige vleesrh If verwijderd een aanklacht i msoenen welke thans 50 gram peri pg b eedif ig van de aand en per persbon bedragen niet Sow jet Unie nnen worden WERPERS BOVEN DUITSCHLAND erzorging ïUlie te kunnen stellen is een vcHTtiendaagsc vlcfsihloos tijdperk afgekondigd waar in elke verkoop van vleesih vleesch waien en ronsciven is verboden Dt e v ecS hbeperking zoo werd officieel medccedeeld staat in verband met de uitbreiding van het bouw areaal vtBnUche bnmmcnv ei lei hebl lïJïir vernomtn wiidt M indagnf ant en brandliommt n i tgeuor hehbi n dagnacht rpen boven West Duitsch gi bie i Oorldg economisi he sihidc ontstond nut maar vei s heldene bui gors wirde gekwetst Volgens tl t dusver bt kend gegevens 7ijn tvvif der aanvdlitndf tocsti Hen neeigesthotpn De verontwaardiging over dit bpshut IS van dien aaid dal Piof fluikeger du verdntwoordelnk is voor de v Ipesi h vnoi icnmg 7i h genoodzaakt heeft ge len zijn ontslag te nemen PB INDIËEN ENGELAND MET SPANNING WACHT MEN OP DE BESLUITEN VAN GANDHI Van bloem en plant DE KAMERDEN De kdniPidf n f Aiaticdiia 1 nint uit He Polinpsischp eilanden en is een ui stc kende kameiplant vooi f n niet te wdiinp kampi Zii vpriangt pi ii pladls uit de 7 111 Udnncer mpn ha i m gro ite ktiippn kwppkt kin 7o s zoi f rs buiten wolden ge Pt Men moet echipr oppa spn dat dP kamet waaim df Araucina staat niet te vvaim vv irdt ge ikt of te dioge lm hl hppft if dat de nt in dr on woidt gp7et want gesthi fli dit dan heeft mtn gioote kdii dat li nndeistp f tages vadk gdan hingen 1 lijk wor don en spoedig af gaan stn pn WiJ voeden de plant matig w nt gioitr pvpnijildiph w tdPn n een k ler spoedig tp groot We 7 rgpn ste ds dat d grond pvpn vochtig bluft jidat ook 1 Pt d r dl nu cip kamerf i df n derste etage veil est De Kamerden vv udt d r knpstpkkft voo iLTkweflt i etten dp p n pen bikje idpr las Voor dPli particulipr die Jf n bakje heeft nm bloemen n te Kweesen is he elf npKweilfi v in de kamt dpn dal Mik ut aad km p rh i df n in mbf e nni n weik T plfs on e bloem sten imjivrtpeitn dp VMiianas v nult B I e w lar men iph tn de e cu uur heef gespecialiseerd nniddt men hiei de kweek net imdirft Vin de Arducaiii hp tian vprsch llende mooie irleteite i np n lam kampr nf tafelden t eeft di plant Ie dan en aan den slinl van ii dkkpn ledere vpid pinï leta pi die hu naakt wat nm de cm rf twi laai i e heiirti doet denken aan een r nd tafel blad Indie IS thans definitief en onhei loepelijk m oorlog met Engeland aldus de spieker van de Indische on afhankelijkheidsliga in Oost Azie over den zendei te Bangkok Gandhi heelt weci de leiding op ich genomen van de Indische Natie en de Indieis Oost Azie vei wachten met spSnnmg de besluiten die op dit kritieke oogenblik m Wardha genomen woiden Er IS geen twijfel aan dat het antwooid van alle Indiërs in en buiten Indie op den opioep van Mahatma Gandhi de wereld verba en zal Alle Indieis zijn bereid zith volledig te geven voai dezen laateten strijd tpi viijding van Indie De komende uit nze t ng tus ehen het Ind che vo k en de Engelsche heeischappij is niet meer tegen tefhouden Minister Goebbels over den toestand GROOT VERTROUWEN IN DE Mierenplaag Vele nienscheu klagen ovei het te voor schim komen van nnerrn bii of ook wel in de hu ei H p veidp cl m n die Indien niPii hp nest kii vilden dicht mt II dit fe av inds af op t no eiling in hienn tiet men wavelk Nto Het lee gen van sponsen edienkt n s keiwatei IS 01 k g ed 7it OP sp ns ui r if n da vveirt null df p in kjktnd Vitti Nj et 1 indeit inelh de is het m i ii n van neengestoit 7ijn en in toenemende matelB hjke deden b 1 ix m bru e suikfwj net et I weinig vialpi 1 t eei stroo j iiileel op dPn V 1 p Ie mi V rsch liendp s lu n lereno d w f fii in dl 11 handel fctbi eht De beal n eest uit k litis wfliit de r tien edsel mede 1 aar hu 1 nestc nemifji If 1 m ke liiV weil ne Het b ewaren van bloemen U inncrr nu i bt t mtti die udtTl ii1 den mei lang w 7el men dt t s ndc ite op I laats b n den ktlder n an tndnr lak bn dr h u t 1 1 koe m de r k imt ditijd iets of wat frissche fuch d r rub Vidgen ddiigddiide de bil cm en plan p evp iichtpii aan J Ki n 1 i b uwkundigp P thaid D rdierht B jvnp ir va gcwenscht J ik V in laan te II tu 1 al 15 rc fl IS Idnd Hols 1 pn KHIM Jin De uitvoerende tommissie van het Vooi Indische Nitionile Congies heeft naar uit Waidhd woidt gemeld besloten den eisch van Gindhi terugtiekkpn van de Engelschen uit de pol tieke indcht in Indie te steunen Dit be sluit aldus vvoidt ge egd is een middel lot het bereiken van de volledige poll lieke onafhankPlukheid vart In I ó Nadere bijzonderheden over de e meuwe actie zijn nog niet bekend MEER Onvoorzichtig daad ALLEEN ROUW EN BEDANKBRIEVEN ZIJN TOEGELATEN Mtn zou j i ncigd ijii didu sldihtotlpr V m dit oiigtv il denken dit dit met opzit gidam werd Ut behoeven wel niet te ver ekeren dat WIJ niet ddii op tl hebben gedacht maar desondanks wil en vve dit op vcrduS oek van den getroffene toch meededen r mëi fey g M l m D yeeliijdlgheld van dan tportleven arbeid der Hitler ieugd demon5lre e e ilch In den epmarich der deelnemer aah de groote sportwedilrliden Bliikens een beschikking vanden setietai IS genei aal van hel depaiteinent van Handel Nijveihtid en Scheepvaart opgenomen in de Staatstouiant van 14 Juli 1942 is het vervaardigen van familie diukwcik m het vei volg vei boden met uit ondeiing vin oveiliidens berithten en dankbetuigingen be tieffcnde overlijden mits in onge vouwen toestand niet grootei dan 105 X 148 mm Het vervaardigen van andei familiedrukwerk is thans niet meer toegestaan Stadhuis fijwielstalling H 1 tHtsonetI lip l et stadlii i brengt hoiuii rdf n futsen mii cii Jt tnrg nf v4n deite talrijke lielsi n v ii etn probleem dat nog ütreds met was upgeli t 4nv nfcelijk at athtcr het stadliui aan de Bulgersu vnstraat tn loodk opigetrokki n waarin b rgruinite was vtM r inigt honderden fietsen maar due Itods jv sinds tang niet meer al 2 danig in gebruik Dt fiïtstn iidtn den laatsten tijd in de kelder van het atadhuis geplaatst maar wannenr men den toestand kent l egropt men elke moeiiijkhtden hieraan waren vtrixindco Ihans zijn gemetntewirklieden bjfig a in het Ged Doe water tin hwiten kxxis op te trckktn waarin de iclsen uilen we r n gestald Dt loods is berekmd op eeiiigc hondi rdui rijwielm eii is in vior dtelen gesplitst Weliswaar IS de afstand tusschen htt stadhuis en deze liKids vrij grmit omdat nut vlak langs de straat kon worden gebouwd nnar Hinncir htt gi bouw klaar is tjedtn Will hl zal ok etn deeI van hft poliiipp rsoncel van het hu ld bureau hier hun fietsen kunnen sta lcn Ds Wildschut lw i l hui N d Herv pr dkant te Rotterdam heett ten beroep iont ang n naar de N d Herv Gemeente tp roningen RK Kerk Benoemd m het l sd m Haarlem tot assistent te Rotterdam R W Moejiiliei en C J Roest iH Teresia H Fa n ISSCHERH 2e IJMUIDEN i4 Juli Maiktberichl Il iii I 7 4U 12 pi r kg kl schol Ie rt 12 3 J24 pulMhol Ie sit f182 212 2e sit ti 2 114 finite bot 1224 KJ bc f124 pufsthdi k sit f 08 66 srt t 42 allts pti 50 kj Befeoinmin eii Tiivvjtr Kvv 129 Bah 15 nind fllo4 livi ers VI 1J2 85o Sch 24t f571 Kvv 15 tliy6 Kw 2ü fllSj Kvv 17 i f lUb4 Kustvissphfis vissphfisWnv II f810 Hd 22 fJ51 Hd lü f i i Hd 18 I 7 M Hd 56 dIö Hd 8iJ I K IJni 2117 f 4ill 1 lm 208 f417 Uk 187 I i82 Uk 47 f 48 Uk Ihl f hRS Uk 4a f 12ÜI Uk H7 1 5i Uk 24 f i 4 Uk lil Ij29 Uk r fioit IJMUIDPN IS lull Talbot f 940 9TO tons f 60 12 40 steur 1 7 80 per Itg kleine sehr I II 1 U h 1 4 piifschol 1 t 154 21 1 ld 11 t 142 i loote bot f 2 i kleine bot IJb pufschar I SO 75 ld II t 26 42 Be iinnmigpn trawlers Kw 129 Bdh 15 mnd i Sch jöl A V d Wdii 15 mul f U4S Zk 68 JohanllPs 40 nu d Ji8ll kiitteis Urn 221 t 448 IJm 22 i9 IJin 201 1119 lofctei Kvv 20 1161 Kvv 59 2 Hifi K vv 1 1 I14II K w 1 7 f 9 11 Ifw 23 1 1246 Kv 15 I 1582 K w 47 ir2 Sf h 24 f 9 0 Si h 8 1 f 229Ü Sch 246 1924 Sch lUti 1 9 Sch 245 f 5 7 Kiislvisscliers k 1 ItiO I 100 Kw 92 17K vv 109 8 I K w 148 f 99 lx 4 1I7 T 45 548 Hd IJl ƒ I 8 Hd 9i ƒ 618 11 d 4 6 7 Hd 5 f 600 Uk 80 f 170 Ik 14 f 93 1 t k 194 5 Uk 46 f 148 tik 141 666 Uk 75 f lifi lik 184 t 819 Uk 215 t 563 Uk 1 I 912 Ik 1 f 647 Uk 94 f 720 Uk 104 f IJ3 Uk 16 11J Uk 119 ƒ 710 Uk 9 ƒ 548 Wesll Veilingei boonen 10 et riljvie 8 10 tt bl druiven 80 mers fi lü stuk pten 8 MOMSTUR I imteii 20 iO ct dubb SI 1 boonen 20 2l ct dilbessen 25 tt ji r kg 90 et pei kg kotnkom rPl iken 4 oO ét per t pr bos 14 Juli Groentenveiling bl druiven 65 80 cl tuinboonen 7 9 et MARKTBERICHTEN 25 et per stuk s GRAVfNV WDF 14 Juh Groentenveiling Druiven 5 80 et snijboonen 22 25 et dubb boonen 25 28 et dlidljy f 8 et peulen la 17 et per kg koinJfomniers 5 11 ft per stuk peen 7 9 et pei bos ttimiten 20 et per k g Veiling Wo lie rsweg Druiven 75 80 et tomaten 10 2 et dubb boonen 26 28 et bonken II cl per kg per iken 8 30 rt pei s nk peen 8 cl per bos HO SFLlRSDllK 14 Jali KoniKOmmei 6 11 et pei iken 6 25 et per stuk trmdtp 120 150 per bak per ikeil 05 cl dutU Ijoontn 25 30 et siiijbfonen 2 el per kt bloemkool 4 14 et pef stuk qUDERMALSEN 14 Juli Ter veiliiitbvereeniging Ge dtimilspn en Omstieken bestedde men heden voor rondebessen 221 30 c frimbo cnOOc ki ui ipssen 16 c aardoeien 28 1i c kersen 41 pp IA 5o c B 48 c C 10 e groep 2A 0 c B 35 c C 10 cj groep 3 A 40 c B 10 e C 10 c gioep 4 A 25 c B 20 c C 10 c alles pei kilo 4ram Onf esIee dekei en ƒ 16 per fO kg 1 VIIDDFLII VR IS 1 Ju 1 Veceiljr tp era e Vei nr voor Gt eiee en OveitTakkpp To nalen f 25 00 32 uit ft save ei 7 po e M in 8 arcj 10 dopf w fn 12 I bp en 22 5f 7w bessen 42 VI ai dappe en 7 50 po e s 5 alles j 100 ke kralrab 1 k ps a 120 2 komk 8 16 boprk 440 14 per 41 40 ales p ino bo p 9 boskrolen 4 30 alle per ZWIINDRECHI 14 Jiili Grotnten en Fruitveiling Aardbezieen initt dop f28 ih aardappelen eigenhei nu isj f7 JO bosuieii 16 tuinboonen f8 uaspeen f 12 alles per 100 kg andijvie il srt f9 bliimkefol Ie srt fll 14 ld 2i srt f7 50 8 witte komkommers Ie srtflln5fl ld 2e rt f 5 SO 8 50 alles per 100 stuks teppsla lp srt f150 2 per 100 klop vvortcifi f8