Goudsche Courant, woensdag 15 juli 1942

1 1 1 k 2 Geeft recht op Elk der volgende bonnen het koopen van van tot en met 01 Petroleum 2 liter petroleum 14 Juni 1942 22 Aug 1942 01 i m os B V Brandst 1 eenheid Brandst U Mei 1S42 31 Dec 1942 01 02 iF Brandst 1 eenheid Biandsl t geen anthr Dn data 30 Apr 1943 335 Algemeen 1 rantsoen eenh zeep 1 Juli 1942 15 Aug 1942 331 Alffpmeen 1 lants a chpoeder 1 Juli 1942 H Auj 1942 L Zeep 1 rants eenh zeep en 1 r nts waschpoeder 1 J ili 1942 15 Aug 1942 L Toiletzeep 75 gr toiletzeep 80 pet 1 Juh 1942 13 Aug 1142 n Textiel Mannert 50 gram scheerzeep 1 Mei 1942 31 Aug 1942 mm fmmnmm RU WIELEN ONDERDE GELDIGE BONNEN VOOR VOEDINGSMIDDELEN Circus Saltarino GOUDA MARKT EU dei bonnen DOUWEE M9 i 1 JH 1 WHBi tenmiiut fk geloof ace dit kan niet 700 kan een mensch met veranderen Dat kan onze Bubi met znn misschien familie van hem of zijn ouder broer Het gebeurt wel meer dat twee oms zelfs lrie broers by de Westland dienen en dan al Rottenfurtrer nee da Kan met Op hetzelfde oogenblik kijkt hij mu aan en komt naar mij toe Heil Heil Meer zeg ik met want ik geloof nog altijd niet dat het onze Bubi IS We kijken elkaar nog eens goed aan en dan zegt hij ploti Hoe gaat het met jou Verr dus je bent het toch NatuuiIijk ben ik het Alleen herkenüe ik jt met di bent zoo veianderd AUeroachtij wat ben jij verandeid denk ik bij mezelf Toen was hij echt nog een Bubi een echte kwajongen nog en nu zit ei een man tegenover meVn Kalme bedaarde bruingebrande pewge kei el met een paar heldere vaste blauwe oogen Op zijn borst het Vei wundetenabzeichen en het Stui mabzeichen En dan komen van beide kanten de vragen los Weet JIJ waar Joop Visser gebleven IS I en maar waar zit Willi SmeetS wjeme nog met die blonde kuif tSIe IS gevallen zegt hij Oh zeg ik veidei niets We piatpn dien avond hondeid uit Om negen nar woidt de kantine gesloten Nog even s aan we buiten te platen dan n nien we afscheid Moigen gaat hii oor het eeist sinds bi na twee jaien met veilol naar Holland Genezingsverlof Een kerel Nog lang lig ik avonds wakker inbed Eeiliik ik ben een beetje tiotsch op hem Wat zullen zn ouwelui opkijken als hij daar opeens aan komt zetten Ze hebben het inrteitiid niet met een applaiisje begroet toen hij naar de Watfen SS ging Ik ben benieuwd hoe de ontvangst thuis zal iin n Knaap van een vent is hij gewoidpn een zoon waai ziin vader trotsch op kan zijn een zoon waar heel het Nedei landsche volk tiotsch op zijn kan t Is in ons landje nog altijd niel 700 als het ziin moet maar met zulke kei els als Buhi knmen we ei S S 001 logsberichlgev ei Bouke Veltman SLECHTS 8 DAGEN GALA OPENINGS VOORSTELLING Vrijdag 17 Juli Zaterdag 18 en Zondag 19 Juli 2 uur Matinee s i aterdagavond om 7 80 Zon dagavon d om 8 voorstellingen in de Middagvoorstellingen m t volledig programma betalen kinderen op alle rangen HALVE PRI ZEN wmmimmÊtmimÊmimÊÊmmmiÊmÊmm Beach Broodof Gebak 1 ranti Vleesch ofK rant VI waren 1 rants Tabak 1 ranta Sigaretten KOFFIE SUF M Vlaesch M B Vleeicta H A Tabak M A Sigaretten Rants rants rants In tijdvak van vier weken It JULI TOT EH MET I AUG IMl 1 300 1 900 KG Gram RanU Gram 1 500 i37 Algemeen JS9 Algemeen 343 t m Ut A gemeen 433 4 34 Hart v e 340 Algemeen Suiker Jam Bloem Brd of Gebak Rurt 1 SOO 1 kg 500 gram 1 ranti uur en SOO ÜJO gram 230 gram 125 gram I2 i aram 100 gram Peuh r Havermout Gort Gem meel Vermicelli of Maizena u Algemeen Algemeen 333 Algemeen 347 t m 351 Algemeen 31 A t m 3 A Melk 31 B t m 3 B Melk 3S 37 Veisnap 31 33 Versnap 100 500 100 500 14 300 200 Gram Gram Liter Liter Gram Gram 100 300 10e 500 100 gram 3H Liter ly Liter 100 gram I 100 gram Kaas 21 Melk 7 200 200 T 200 200 Melk Chocolade Suikerwerk 200 200 GEVRAAGD 12 JULI T M S SEPTEMBER 1143 333 Algemeen 250 gram Koffiesurr S JULI T M 14 JULI 1342 34 Boter I a rants I Boter 34 Vet I ranU Btr Marg Vet BIJZONDERE RANTSOENEN n JULI T M 13 JULIH42 I 5 labdk I 2 rants Sigaretten H S Sigaietten j 2 rants Sigaretten In bjdvak van acht weken ACCURAAT MEISJE voor eenvoudig Kantoorwefk Meno lvpen vereischl Zich N V Mureplast Gouda Fluweelensingel 99 250 250 I 250 I 230 Gram In tijdvak van 10 dagen Rants VEREENIGING DE AMBACHTSSCHOOL VOOR GOUDA EN OMSTREKEN TENTOONSTELLING n WERKSTUKKEN n TÏEKENINGEN l Hri SÜHOOLf rBOl CRAtF nORISWEO 38 IE r oiD op Zaïeidasmiddsg pn fl ond 18 Juli an lift rn Jn ï 10 t uur en op Maandapm dri g en a ord O hüt van 2 4 30 fn van s 3fl 9 uur HET BES TL Ij R Rants rants GELDIGE BONNEN VOOR DIVERSE ARTIKELEN FLINKE LOOPJONGEN GEVRAAGD U kent onze zaak DE VE Wild hu Krifkhandr straal 4 OF RAAGD 3 ONGEM KAMERS n t spb V keiikpn Put 21 a 2 1 p nd Bnevpn No 2 t 7 aan Dagblad van Gouda OPMERKINGEN DE VOJLGCNDE BONSEN ZIJN BINNENKORT MET MEER GELt IQ 8 Zateidag 11 Juli 34 Brood Be tchuit Vleesch Aardappelen 43 44 Tfltaak 91 t m 34 Melk 317 t m 334 Algemeen 4 23 4 26 Rijst Dt bonnen ma aTvwn d di h idi kiUT op Zowd j b eirrf mojen op t n datrawi o wiafga a9iden Zaterd WTwden jebiiukt m t miBtmdeiwf n d n bon vcorUe ch of I 9chwfiren 10 fii 1 M nn personen 3 Vrouweüjit persott n van 35 ja r en ouder HONDLN Kynologenclub Rotterdam Een nieuw succes voor den Hartigh De k n logenchib Rotteidam heeft pen zeer geslaagden wcdstnid gehouden aarde hebben was het voor H den artigh een aardig succes voor de fierdt maal m de laatste drie jaar ai hter nvolgen = den wiscplbcker te winnen ardoor deze nu zijn eigendom weid t den mpoien Wel=h temer reu Zampa of Airwell Met uitmuntend werden de beste van hun ra dp Engehrhe setter 7 Windward u tin van Theo Blok de ler che setter 7 Goggie van J Smits de Duitse he herdir 3 Billo von der Holsfabriek V n P Wemmers de cho chow I Chin Clu vdn P van Vliet de poedel Mme van Talavera v an P Bcbelaar de Riesenschnau er 2 Poter von dpi Starn erg van Carl Beukeis de Holland fne smoushond 3 Ie klas Reparatie Inrichting Verlichting en Elel DE NIEUWE SCHO AMUSA presenteert tn GOUDA gedurende FFN RAVTSOEN BROpD 100 Sir B ood BRSCHUrr 76 gr Be chli One K 76 gr Wafels B curte ko kjes of 100 gr Specujaas óf 140 g Ko€k óf 300 pi rake Af 400 r Ge u d e Ie Tl Ko tfieb k èf 300 iff Gevuld groot Kwstgelwk T ert of Gebadïjes I RESCH 100 r Vleesch geu f n bepn inbegi of 150 gr Pa H devlee c 0 w van b en iin be9r Nin I EESCHHAR uV Ti gi fieioojct of sekoo kt Vleeen geb den Gehak Cotnedbeaf of 75 gi gerook e o ststoi len of 100 gr gekookte Worst ooilen df 125 gi Le eia ke eti Tongewx r t Nierkaan óf 150 gBioed woret Zme Ziut J M 500 gr Ja n SiToop Honirtg enz BLX E 1 70 gram Tarwebloem meel Rogge ioem mee ze friirend Ba kmeel RIJST 230 gr Ryst Rijstemeel bloem g les K rderiTiPel HAVERMOUT 2aO giatn H efmout VK krken bloem Gort eemengd meel GORT aoO gr Gort Gortmout Goi Bfexm Gmtlen alle aooiten gemengd meel Rns gr e Aaroa ype ap oca Aaf daippelmee vlolcken óf 4 i Goitpa p 100 gr VermiceUi Macaroni Spas hetti óf ten hoogtte 4 pk 1 ruil 8 uur onrias Juh Maanrtag 7 lull uur tprriag uil 1 8 mir n iih uur INTERNATIONAAL CIRCI Ipdcr i avor d Crnntsih CalJ Solrip a t inc 8 iiii niid c 3 Z fe daE U p dai en Doif r luz u Jass M i p s mr r MOTIF h P zp ir r I r r 11 f s s Il o Tiant ek V V U 1 1 V a r i d u aa de De Hoosc clion ndr C KI O MAM FR De t e PF ici dp I 11 m RFRT p iKP 1 ch ittiaci e CORRFT P pa c acrobaten thf KI r rtr ir KON iap KORS MlSCfl At rn H CH RI FS 1 de 1 o c Om DiT iir iBRnn v rii m ihïm st 00 ƒ 2 iO aan df C a i a Pmizlh de p arit ei ƒ O S i 2X ƒ 1 50 van 10 IJ uur KEGELi Mn K Hl I I w fohd Vonr rrkfinp in c n De Rotterd Kegelbond Df ued tiud om hel Mer tris hap an RottPiriam mrt de daaiaan verhonden vriit haan en duowedstriidrn pike III De Hfcmraad gehoudm wcr drn haddiii hit Milgcndc rpcultaal Mroetfi hap v Rcittpidam 1 C M van Olm 2h 2 I Bniku UO 9 x i E Ni iwondiik 120 8x9 2x8 4 P Gainifr 120 8 X 9 I x 8 5 W F k ll Dim ed tiiid 1 D B v Leeuwen P an Aaisheigen SS 2 H v Dijk P Garnicr 87 3 C Rikkers J Borkus 8 1 Damc Hcd tri d 1 Mej F ranken 41 2 me Dekker 40 3 mevr Mannius 16 3i Vrnehaaii Sup ikla e 1 H v Dija 2x4 i 2x44 2 J Bnrkus 2x4 2 43 IP Gainier 45 43 42 4 J V Dongen 45 41 41 Srninic 1 G de Wilhgrn 45 2 L van Lingpn 44 42 1 A Scheurkogel 44 2x41 4 H Sthetfrrs li 41 5 C Rikkers 42 6 J G Planken 4140 Juniorr i 1 A v d Kiev 2 x 45 2 D J V De eind ert tri den hebben Zondag 19 dr7er plaats atprdastniddae Kindpr m f imilielrrsi 21 i Bi tt Volua irnrn crwni epn r rfl dVOJ dp Do k ndr rn fionc GESMOLTEN l ck Ip riet deco Ttiq on j ZaKC ijk e d AMUSA MANIFESTEERT UITSLUITEND SCHAKEN OM DEN KAMSTRABEKER De uitslagen van de gisteren in hotel Central te Rotteidam voortgezette schaakwedstrijden om den Kam trabeker luiden als In het neventournooi luidep de ujtslagen als volgt mevr C Roodzant verliest van E L Jans cn C Groeneveld wint van H A Tas W C H R Eorit wint van W Gobbels J H andwehr verliest van L de Haidei dr C J F Bottcher wint van J B N Ruben r De stand luidt thans Hoofdtournooi dr M Euwe en A J Wimans B j uit 8 L J v d Hoek 5H drs L Stumpers 5 4 Chi Vlagsm 3 C H Roele 3I2 C J R Samelius 3 A Vinken 3 H G Blok 2 en dr P J F Dupuis 1 Neventournooi L de Harder Tj uit 8 dr C J F Bottcher 6 7 B N Ruben 31 S a E L Janssens 4 W C H R Gons 4 5 C Groeneveld 4 a J H Landwehr S mevr C Roodzant l i H A Tas IJj en W Gobbels a Morgen zal de laatste innde in be ide tournooien worden gespeeld KUN3T ROHERD PHILHARM ORKEST Op het tweede Volk roncert op Don derdag 18 Juli 7 30 uur m de Konin gmnekerk onder leiding van Eduard Flipte zullen de volgende rken orden uitgevoerd Svmphonie van Fianck Prelude a 1 apres midi dun Faune van Dchus Fe ïtin de lAraig née van Rouisel en 3 fragmenten uit de Damnation van Faust van Berlioz VRACHTENBERICHT ROTTERDAM 14 Juni Vauiwerk 30G ton kali naar Eindhoven 100 ton zout in 140 ton ledige vaten naar Am sterdam 45 ton hout naar Elburg 100 ton zakken naar Hongeyand 250 ton ledige vaten naar Delfzijl alles volgens tarief DAMMEN TORNOOI C D A De aedetrijden voor het damtomooi van CDA werden voortgezet met ondersta de resultaten Hoofdkjlasse D V d Staai A Trouwbfirst 2 0 Eersteltlasse S Klomp J de Vuljït 0 2 Jl ok D Berghout 0 2 P v a i 5 I iH 33rd n 2 0 C de HOOG WATER TC ROHERDAM BUBI EEN VOORBEELD VOOR ALLEN TWEE JAAR Ho en aardig kwajongen een flinke kerel werd 8S PK Met zijn oolijken blonden lcv jon en kop was hij direct met iedereen goede maalje Soms liet hy on door zijn droge vaak rake opmerk rtgen en rotte kwinkslagen gieren van het laehen Wie hem voor het eers Bubi noemde ik weet het met meer Ik geloof onze Tranapo r Huhrer maar Bubi was lp Bubi bTëêf hij tot we ifïcheid nanren Tijdens de dagenlange reis van Holland naar ons garnizoen te Klagenfurth werden we v rienden Hij was de jongste van ons allen Te jbng eigenlijk met zijn bijna achttien jaren Genoeglijk en met nauwelijks v ei holen leedvermaak zat hij te vertellen hoe ze morgen op kan 4oor op hem zouden wachten en dat hij intusschen al lang en breed m Duitsehland zat Vol trots vertelde hij dat hij weggeloopen was Ik ben m gesmeerd gunnikte hij voldaan Toen het donker werd weid hij verft ouwelijker en vertelde mij van thuis vun zijn oiideis die hem uitlachten als hij over zijn geloof m den Fuhrer sprak Moeder heb ik een brief geschreven vertelde hij maar begrijpen zullen ze het thuis toch wel met En toen kreeg ik het heele v ei haal t hooien Het gewone verhaal van een Jongen als vele anderen de roepstem van den Fuhrei volgend gehoorgevend aan den innerlijken drang zi n geloof m den Fuhier niet met wooiden maai met daden eindelijk te kunnen bewijzen Was er dan eigenlijk zoo veel verschiltusschen hem en ons ouderen en tochwaren er onder ons mannen die zijnvader hadden kunnen ziin Het toeval wilde dat we niet alleen op dezelfde slaapzaal ingedeeld weiden maar ook onze kleeimkast te zamen deelen moesten Al gauw was hl niet alleen bij ons maar bi de heele compagnie den Koriipaniefuhier incluis Bubi Kameraden In onze compagnie was maar éenBubi steeds bezig met kwajongensstieken en s avonds na dienst voeide hijhet hoogste wooid en het hoogste lied ji Ecljte kwajongen onder ons ouderenEn toch zoo jong als hij was vaak sloeg hij met zijn rake op en aanmerkmgen den spijker op deii kop Zoo ei kondigde hij op een avond langs ziin neus weg in den trein was het met lullie kameiaad voor en kameiaad na nu hooi je het wooid kameiaad met meei Maar we zijn het We keken elkaar eens aan een enkele grinnikte schaapachtig maar we wisten dat hij geliik had We waien niet alleen uiteiliik maar ook inneilijk hard aan het veiandeien Onze bleeke kleur was v eg v e hepen losser en meer lechtop we waien niet meer zoo schutterig als m de eerste dagen kortom we werden ei n V ei taling voor dit typische soldaten oord ia er met zackiger De dag kwam waaiop Bubi zich ziek moest melden Hij wou giaag maar de dienst was te z waai vooi hem Hij was mdeidaad te jong Toen onze compagnie veitiok nam onze kamer den avond tevoien afscheid van hem m het ziekenhuis Hi was nog altnd dezelfde kwajongen Vol grollen en grappen En toch konden we mei ken da hel hem speet dat hii niet meekon We hebben hem gemist latei maar tijd om te schiijven hadden we niet Twee jaar later Vanda Siag bnna twee jaai lalci zag Ik hem lei ug Vanavond m de kantine zag ik opeens een bekend gezicht SPORT LAJVNTENNIS Om de nationale titels De eeisle dag na de nationale kam pioenschappen heeft een verrassing gebiacht de nederlaag van epn der geplaat ïte spelers v d Graaff door Dungelmann De uitslagen van den eersten dag vsüien Heeipn cnkelspel eerste ronde T Klinkspnor slaat T Hendriks 1 fi 9 7 6 2 van Meegeien r slaat Veltenaar 6 2 6 I H Dungpimann slaat C Leeksma 7 5 6 2 W Reidt slaat J Bonnet 7 5 6 1 ir Visser slaat C Spiele 7 6 1 ir van Herwijnen laat J van Haak 6 1 6 1 T van Roon slaat 1 Volkmaars 8 10 6 4 6 t T van Dongen slaat H Piins 6 3 fi 4 G Holst slaat Ing Loeff 6 1 7 5 mr Freseman Gratama slaat A van Meurs 7 5 6 2 J van Heek slaat J Stumphuis 6 4 6 mr M van dei Feen slaat T Borstlap 6 4 6 4 mr BoomstjB flaat van Reekum 6 3 6 0 Tvveede ronde mr Marinkelle slaat f agaav 60 6 2 H Groeneivege laa Nienhuis Mulder 6 0 6 1 E v d Kruk slaat mr Gratama 6 2 6 2 W He nen laat T Klinkspoor 6 2 6 2 J van Meegeren slaat H Margadant 8 0 6 3 H Diingolmann slaat r V d Graaff 6 3 6 2 W Reidt slaat 1 van Walsum 3 6 7 5 7 5 J Wmdt laat ir Visser 6 4 6 4 ir van Hervdinen slaat J v d Veen 6 0 6 0 R v d Wel slaat T van Heel 6 3 6 4 mr P Blaisse slaat J Klos 5 7 8 3 6 3 mr Boomstia slaat Ing Tierie 6 2 6 1 T van Oort slaat mr M v d Feen 6 2 6 4 J vn Heek slaat H v d Lee 6 0 6 0 J v d Haar slaat A de Lange7 5 7 5 Damesenkelspel eerste ronde mevr v Brutken Fnrk Felix slaat mej Slot 8 2 6 2 mei Hartog slaat mej Honig 4 8 8 2 6 1 mej Godefrov slaat mevr Marinkelle 6 2 8 6 mei Fischer slaat mej mr R v d Feen 1 mei Egeersman slaat meV v Alphen 8 4 8 2 mej Rollin Counuerqiie laat mevr Noordhoek Hegt a 8 1 ATHLETIEK ItaBaaBiclit kuapiocuduiiptB In Bologna zijn de Italiaansche kampioenschappen athletiek gehouden waarvan de uitslagen als volgt lulden 100 meter 1 Mariani 2 Tito beide 107 sec 400 meter 1 Lanzi 48 1 sec 2 rsrMkutti 49 2 er 1 jOO meter 1 MIATZÏTV loygi Mai na S o a d appelmeel èeOf r i aardappejneel of 100 gr Zetmeel verw n pudding poeder óf piiddmp u poeder MELK 1 4 I ter gestandar ee de m J f een hoe eeIhe d 5 0ffhiir bereid Uit 1 4 hter gettanda meerde melk PEULVRUCHTEN ioO gr PeuivrueHten BOTER 250 gram Boter M RGVRr F 230 2Tam Margtnnt ET 200 gvAm Vet SPUSOLIï 200 giam Spijfohe T BAK 20 Sigaretten of 10 Cig rillos óf ï SiRaren of 2B gram Tabak SICARETIEN 20 Sigaretten BRANDSTOFFEN 1 hh max 7ê kg An maciei Steeniko en I Indu sti e o ketten Eierbrketten o 2 h Coke Gasookes óf 110 kff BrtatikooJbriket erof 75 kg PelroleiincoMps of 190 kgCoke bnes Ooke naif of 300 st Pemtui f of 4oO s Baas eit rfi t óf 275 kgTurf Uit de Peel óf aX kg aiKlere jx n Tui f EyVHEIDS Ei P 75 gr e nheidftoilet zeep 31 fl óf 2a fr lufch gevulde e nheid to letzeep 37 f 45 gr huiihoudzeep óf 50 fft zachte teep samensteUing ni J i Ayg 1941 1 óf het doen uasechen van 8 k £ droge vuile y r Officieele Mededeelingen Rfrlihl No 117 DftSrHIJS X AN KLNDNfT 16S 0 33 6 strafbaar Ge iTio iflii lundvet pc kg G molton iund el per 200 gr Hpi vraB n van lino crt priizpn IFVFRING U HTFRF KAL FRE Df Bed iif n gan ai e ooi Vee n V leesch naak bekpnd da me nsang a i 11 Ju H ï KT n n Lhip e ka Te en vp ti2t 7t rr de aandacht op dat de Se erine van nuchteie kaKeirn aan de Firma A Boo te Alkmaai met ingang van 4 Juli 1 1 i stopgezet IVIF FRIXG RtNDVFTBOVVFV De Sccieiaii s Generaal van het Depaite ment van I andbnuw fn VisscJiei n maakt in velband met de he chikbaai efcll ns van lunavet op de honner W de bofci en veikaflrTcn bekend dal lagei de geduimde het tndvak van 15 tot en met 18 luli 1942 van hun klanlpn ontvangen bonnen op Maandag 20 Ju li a 5 bi de plaatselifke d sfnbufic diensten d enpn in te leveren ter veikriiging van vottoew nzmgei VERWFRKINGS EN AFLEVFRIVGSVERBOD VOOR NAALDHOLT In de Staatscoutant van 13 Juli 1942 is op genomen een bekendmaking van den Directeur van het RHk buMau vooi Hout waarbn het bewerken veiwerken doen bcv eiken en doen veiwerken van ge7aasd inland th naald hout en van bu tcniandsch lond rn i ezaa d naaldhout en vei koopen en afleveien van uii naaldhout vervaard gde half en emdpioducten met ingang van 27 Juli 1942 lechts is toegestaan aan desei en die m het bezit zijn van een schiiftetnke verRunning voor de vastgestelde hoeveelheid afgegeven door ol namen den Directeur van het Rijksbureau voo Hout Degenen die blf een v kgrr p of ondervakgioep tin aangesloten moeten de ver gunning aanvragen via den Secretaris hunner vak of ondervakgroep Zij die nog niet tot een vakgroep of ondervakgroep behooren vragen de vergunning rechtstreeks aan bij het RijlMbureau vooi Hout Driekoningenstraat 4le Amsterdatn Ten aanzien van onbewerkt gezaagd naald hout of daaivan vervaardisde half of eindpioducten bestemd voor de bouwnijverheid gelden de door den Algemeen Gemachtigde voor den Wederopbouw en de Bouwnliverheid afgegeven bonnen tevens aU verwerktnff cq afljBvennjïvergunning voor de haerop lüeidhout Houdt melk en taptemelk bij wjrm weer uit ét zoni in den kelder et anders OP den vloer van Het koelste vertrek van Uw woning Warme lucht stijgt naar boven Op den vloer IS het dus koeler dan op tafel of op den aanrecht MEL OE J ft Tii IÉ LIGHTBAKENTJES d h H Rilutpl Rr pr nn 2 m Dflfrb V Gn if a kinp tied ng dcici ve boden fimriK dooi hp okkpnpii worden on teewp kf doch r sepji cioo e en otnvane dan ri en an aft fn ridelde an 2 weken an de lai sle veivt pken ka endei maand T t VIRIÏ N INfi Oft nH HÏISIHlR BF UM FV OVfR R Hr C 3e KW Rr L mz WMSFRÜ EN Gif TFRtlPRODLCn V I c Duecteui an he Fijk ibuieau vooi Uzei en Staal niaakl bekend dat m ei band nel de INZAMFI PïirHT GFBRLIKTF SMFF ROUE A fRORAN0J N SMOTORF Dp DneLtcur van het Rijk=burfau voor Aaidoliepioducten maakt bekend dat de veipjchting tot het vei7ameicn bewaren en veikoopen van gebru kte siiteioUe v n vcrb anding moto rn behoudens de hieina te noemen u l7onder ng Ihansi voor alle toftduiven geldt waar n dit pioduct viijkomt De eigenaren houdeis en beheerders van de7e bedrilvpn zim verpl cht de door hen verzamelde olion Ie verknopen aan smeerolie leveranciefs of fmn de h eiondoi vci melde 7g ccntialè inleve plaaf cn De sinceto eleveranc eri moeten de door hen eekot hte ebiuikte smeerolie veikoopen aan die ccntiae mlevei plaatsen Deze verplichtinsen gelden niet voor Yicn die de i eigen btd ijf vrijkomende hoevce heden zelf legrnc ceren Gebruikte nipero e veike vrijkomt bij de pvpoitatie van garagebediijven autorepaftiewclïplaal en en ben 7inestat ons ttoidt Penwcl net beschouwd als in eigen bedilif te zijn vi gekomen en moet derhalve op de aangegeven wn e worden verzameld bewaard en vei kocht Hel 1 dut aan een ieder heizil behoorende ot de catcgoiie v n veizameiphchtigcn hetzij ot die van imeeiohoitveiancicrs verboden de vei zamelde rr sp opgekochte ohen in loon te laten behandelen Ah centrale inleverplaatsen 7itTi aangewezen Standard A PC V V Alkmaar Schermer eg 70 At nhem Maa ibtiaat 2 Fn clicde KanaalMiaat 341 Dit aanvii Gnp = A h TnacimiKade 7 Goi cu i Kj nl el vrcho idi v nkei 1 Gn ida Hoote Schelanri che Zee2 pTiliculii diik Df HflflR b Lhthu kade nr Hcc n 3 J ouders fvren Leeuuaideistraatweg 12 Den lielder vu het Riik wee 5 H l ei=um Vier and chpv e2 40 Dt giaanf Hooin Poplenkade 39 4 Leeimaiden Ha i Vi l cic I se tiek ea 5i beden Hooi e Moi chweg aan i aaef Aanviagei het jnkiiile en dicncnB Buiea ilioutf veiineldmB I Icn pioductT Deze bthl aanvraagf Aanv den mgcdie va pji I worden Meppp Pa adI eg I Ni necen WpJrt chpwec 104 Sneck Opper hu zetwee 200 puuu n Hnek ciicbiuR P M Wln chotPll Haven aat 42 7aflnda n t Ka f Th wol c ScMittcvaeikade 2fi The Texas rompaiv m iciriani K nnalwcs ïU Devenlci Su naiia l Tat 2 T Ibuig Oudt i oJenhoctU ti jdt la It erht Kanaaluetr 11 Venlo Ve I Motpnvm el 2a NV Sinfma Der Bo en Indu Ir eteriP n Nieuv c Fngclens e ipvvpg Gnningin Hoend ep 47 fOeni Hoogkerk VFRriUHTF ARBïTRaGF IV HJT I WD FN Tl INROI WBï I R1JF OP PtTTFN FN RO FNptRG I V IN Dfc FINANCII OPI Bi 4 r Uc Philips Lever Kon Ne J2 1261 Hatidel Amslerd HoilAndA S chfepvl AKU V in BrH Cahc ia HOFKStlir WAARD De Sccrcta Geneiaal van het Departe iicnt van Landbouw en Vi scheri marikt bekend dat het nood ikclijk is pchickt n den weikaevpis in het land en tumbouwbeduif p de eilanden Voorne Putten en Rozmbu g n in de Hoek che Waard die a s genisan eeidet Hn aange oten hii de Landbouw Cii i O ganisai p voor 7u d Holland en of bij do Ncdc land die Groenten en Fruit Lenliaie voor oovei n door dP7e Centran 7itn locfcelaten tot de giocp A of tot de groep n ingevoige artikel 2 iid 1 de Cnsis O gani alebe Chikk ng IBTO de ver pMchtma op ie leggen arbitiagc te aanvaar den tei aanren van de loonen en verdere aibcjd v joivvaa den voo 10 2 4 1 voor de bli hei wf kzamc of weik7aam te 8tellt n andai bcidcrs 14 luU Keulen U b th Ni mi i en Si Andn Arnhem Vreeswijk V cslei vnorj Dtvenier Kampen M atiithtl laaiti icbt f Belfeld VenJo 1 1 ave latÉ Oiave ib Llh In rie7e arb traces is tot arb Ier benoemdMl I 1Ê Quint te Was pnaai de zittmc7al houclcn oor zoover bet cft de Hoek cheWaard op Vnjdag 17 Ju i a te JOOO uur envoor v nvei betieft de elanden Voorne Put ten en Rozenburg te 11 30 uur m het GeTieentehuis te Rotterdam op w clke zit ngende betieffende weikgeveri m de ge egenhe d u len worden gebied hun tandpunt mondeng u trpn Ie 7Cftcn of te doen utteenaettenVoor zoover betrokkenen er p ll t op stellen an te vnicn eei scli fieMike tf ci chling mte dienen wordt hiJn vcr ncht deze ten pocdig te in te 7enden aan hef Secre amatvan de Rijk ïhemiddelaar Be7uid nhout 87 Gravenhage A N RAGFN STROO 1942 19lX De Pinvinclale Inkootprentiale van Akkei bou vproductcn voor Zuid Holiand deelt a i helanghebbenden m haar wetkgehied mprie dat aan hen die in het se zoen 1942 lt U stron fuiJen gebruiken teed een aanvi iii formulier werd gr7onden vla den Plaaü lijken Buieauhouder Zh die than noE geen asnvraagfnimuhei Tivprv Uld aan te vra