Goudsche Courant, woensdag 15 juli 1942

GEVRAAGD ACCURAAT MEISJE voor eenvoudig Kantoorwerk bteno ljpen vereischt Zich lervoegen RV Muropla t Gouda Fiuweelensingel 99 VERLOREN Portef md Hihoud V 9 pprliik VEREENIGING DE AMBACHTSSCHOOL VOOR GOUDA EN OMSTREKEhf TENTOONSTELLING van WEHKSTUKKEN en TEEKENINGEN IN HFT SOHOOLOEBOIW CRA4F FIORISWfG 38 TE GOIÜA op Zateidagiriddag en avnnd 18 lull an 2 nil en an fi i uur en op Maandagmiddag en avond 20 Itilt van 2 4 30 en van 30 s uur HET BE TLLR De ruggegraat van elk reclameplan Courantenreclame WATERSTANDEN 14 Tuil Keulen 37 77 m OOJ m Lob Ih 10 55 m 0 01 m Ni nit en 7 33 m 03 m SI Andiie IWmD 2 i8 m 02 m Arnhem inieuwc brug 78 m flfll m Vreeswijk laa wal rl 0 48 m 0 14 m Wesleivoort IPley 8 5 m Deventer ill m OU m Kampen OiJi m 014 m Maj liiiht ih rald luill u laa rnchl fBorsharen 40 71 m OM m Belfeld 10 88 m + 01 in VenJo t Crave l ladl t Grave bened de sluit 4M m oim m LIth 0 73 m osi tl Circus Saltarino COÜDA MAEKT SLECHTS 8 DAGEN GALA OPENINGS VOORSTELLING Vrijdag 17 Juli Zaterdag 18 en Zondag 19 Juli 2 uur Maiinee s DOUWE EGBERTS bil Ifuhter in Cameraden maar é n Pongensstre vnerde hiJ lioogste lied ins oudeicn was vaak en aanmei kop Zoo ld langs zijn pas het met meiaad na peiaad met j een enkele i we wislen niet alleen k hard aan kleui was leei lechtop thutterig als we werden lische soldaKei pbi zich ziek ag maar de em Hij was friiok nam Il en afscheid iHii was nog Vol giollen we mei ken liet meekon I itei maar we niet 01 Petroleum JIlmOSB VBrandst 01 FLINKE LOOPJONGEN lEVRAAOO U kent onze zaak bn Borkhandrl DE VE Wiidstraat 4 E pnana f F RAAGD 3 ONGEM KAMERS m i Eph V kpukpji Pil 2i i f 2 1 p nri B p rn n 2 ü aan r agh ad an Gouda OOSTHAVtt 19 OOUDA TEL 2392 RIJWIELEN O NDERDbELE N Ie klas Reparatie Inrichting Verlichting en Electriciteitsartikelen DE NIEUWE SCHOUWBURG AMUSA presenteerl m GOUDA gedurende DE KERMIS 1942 VVt rusTlac t lull 11 a uur Mainrtag 3lult 8 uur alerdan V lull IV uur Xrljrtae 2t lull ir Dpndfrd in lull n uur s I ih uur lull INTERNATIONAAL CIRCUS VARIÉTÉ ÏPdce 1 avopi Grootsrh f ala smri e r ai = in £ S i i Znnd tC 3 von p ursrn J 1 rn B u Z3ff dag H 1 id z en Donrie das n dd t Ma lee iie vnljed y avoidp os amma Sr NN NO w a a 1 de c i ngen hNSMU r MOTIF h p reut n onze Qn a r I p 1 e 7ai De Hooce chnol iirie C RLO M NIïFR rvin cve np paa d Ko a Tr De br te kiM=it rl ndci DF T WTONS lie de tl appcn icn atie rROCHFT mzr ide lUu iion st HF 1 UC T UIII HIBIRT oi r i ke uii a t aci c ORRFFS n 0 te TROl Pf acrnhatn jaar jii lalei zag de kantine gezicht IKIVG KON f I I FS De ntc cnaap 1 OtLV rONQLES c oba iek MISf M hOR o m f 1 on tH Rl FS i ri 1 o cndrn ko rcl Df BO S C ri p Kdrak P J l ÏK i BRLID PUat hc piekcn daxelfjlc r I ztn de p aat en ƒ O t M 2fl 1 ifl an 10 12 i I MKl aan de WENNIS titels lionale KamJuassing gelecn der ge If door Dun eei ten dag londe T 1 6 fl 7 ht Veltenaar ► nn slaat C eidt slaat J ser slaat C Henvijnen I 1 T van 10 S 4 Pi IMS S 1 I L ieff 8 1 Tl slaat A Hp k slaat nir M van fi 4 fi 4 im 6 3 i iKelle staat iGioenewege 6 1 E V 6 2 6 2 kspoor 6 2 It H Marga lmann slaat W Rpidt S J fi 4 ir lB r rn fi o an Heel È Klos mstia slaat Ooit slaat 4 J vn O 6 0 J 7 5 7 5 onde mevr It mej Slot pat mrj Ho I defrov 6 mei d Feen i slaat mevr iRollin Cou Ihoek Hegt on Mnzifl h P I W longrnrci Markt 11 Ontida De Rotterd Kegelbond Dp Hed trijd om het Mee ter = hap van Rittprdsm mpt de daaiaan verbonden vriie baan en duowedstnidpn upikp in De Heomiaad gehouden werden haddiii hpt vulgcndp resultaat MepstPi ihap v Rotterdam 1 C M van Olm 126 2 1 Borkus 120 B x i E Nipuwendiik 120 8x9 2x8 4 P GainiPr 120 8 x 9 I x 8 5 W F k in Duowed triid 1 D B Tr tr t Fïgêrr88 2 H v Dijk P Garnier 87 3 C Kikkers J Borku 86 Damevupd triid 1 M j Franken 41 2 mei Dekker 40 3 mevr Marinius 16 Ti Vriiebaan Superkla =c 1 2 X 41 4 X tt JT Ïiirku 2 x 45 Garnipr 45 43 42 4 J i Populaiie pni en ucc leuke pni en IZalerf 2 rrtasmiririaK Kinder en taniiheler l c f cj av oi dp n d n t V t wa ïrnri gruoTP pi n en De K idc en gnochrlri Zake k e dn Bert lontieneel t t ek Ie dei dero Sf c en ontv eipm lom Mander Tnr£ai oo long rn n id Koe C aa IW pet inu e nrn UITSLUITEND STER AVONDEN Dit aanviaagfonnuiier is bestemd voor veehouders imtiLul eie paaidcnhoudeiJ noudoi van fcciten en varken voor zoovu het niet tevens veclioudei zijn De giaanvei bouw eis dienen liet stiOO dat IJ u cigcn bcdiiif nnndig hebben op het aanv laagfoimuher aan ie viagrn Aanvragen van niet graanvei liouweis vjgrhet inkuilen van aardappelen bieten kiol nenz dienen pchiiftclijk bij drn PlaatnelitkeiBuiPritiJioudcr ngedicnd te worden met je venneldinfi van de hocvecüicid der in te kn IcM pioductrn Df e chi ifl cl Ij kc ajnviagrn woiden aisaanvraigformuhei behandeld Aanviagrn vooi tron ri e na 1 Tuit woidrn ingedirnd zullen slechts in bijzondeie evalirn m behandeling genomen kunnen qrden ueikmg Ncdng de ei ve boden mag dooi betrokkenen w ot den oo tgevv ei kt doch m eeen grooteieii omvang dan den van net gemiddelde van 2 weken van de laatste vei tieken ka ende naand Tei Himmk Wijhe L J iHt njkrtfëTïïIt op gev e en dat dom de e publigatie het op het naaldhnitt dooi den b velhebbei dei Duitsche Wecnnacht gelegde beslag met is opgeheven VIRLFNOINf l rniGHHSnCLR BF WII FN N OVFRDRACHT C 3e KWABI AL 19J2 W 1 SFRU EN GIfTLRIÏPROntCTLN SCHAKEN OM DEN KAMSTRABEKER Dr uitslajenWan de gisteren In hotel v ntri l te Rotterdam voortgezette 4 p Oarnipi h pk r hMrtlr T T I V Dongen 4 41 41 beker luiden h volgt dr M Euwe o n rf Senmres 1 n de Willigen 45 2 L van Lingen 44 42 3 A Scheurkogel 44 2x41 4 H Stheffrrs Tr 4i 5 C Rikkers 42 6 J G Planken 4140 luninrrs 1 A v d Kley 2 x 4 2 D J v Aalten 5 3 x 44 3 Franken Sr 4 4 C M V Olm 2 x 44 5 A Burger 44 6 M Biurkpr 43 41 De emdvïedstriiden hebben Zondag 19 dP7er plaats FINANCIEN OPEl KOERSEN Beurs van Amsterdam 3 Nederland IMl lOO i 4 r Nedeiland 1941 IWIu Philips Gloeilampen 299 Lover Bifithers en Unilever 175 4 Kon Ned Petroleum Mij 327 3261é 2 3261 I e z Haiidelsvcreenigina Amslerdjm 303 Amslerdam Rubbers 202 j 201 19914 Holland Amerika Lim 153 Schcppvaait Unie 178 AKu nsu Van Bcikcl 138 Cake 121 KUNST ROTTERD PHILHARM ORKEST Op het tweede Volksconcert op Don derdag 18 Juli 7 30 uur in de Konin gmnekerk onder leiding van Eduard Flipse zullen de volgende rken worden uitgevoerd SvmphoHie van Fianck Prelude a l après midi dun Faune van Debussv Festm de l Araig née van Roussel en 3 fragmenten uit de Damnation van Faust van Berlioz VRACHTENBERICHT ROTTERDAM 14 Juni Va rwerk 30G ton kali naar Eindhoven 100 toh zout n 140 ton ledige vaten naar Am sterdam 45 ton hout naar Elburg 100 ton zakken naar Hooge and 250 ton ledige vaten naar Delfzijl alles volgens tarief 4LETIEK IdiapptB niche kam lehouden lolgt lulden 1 Tito beide J 48 1 sec meter 1 HOOG WATER TE ROTTERDAM VOORBEELD R ALLEN tcnninstt fk feloof ntc UI kan niet zoo kan c n menich met veranderen Dat kan onze Bubi niet zi n miMChien familie van hem ot ijn oudere brner Het ebeui t wel meer dat twee om zelfg dne broers bij de Westland dienen en dan al Rottenfuehrer nee dat Kan nieL Op hetzelfde oogenblik kijkt hiJ my aan en komt naar nm toe Heil Heil Meer zeg ik met want ik geloof nog altijd niet dat het onze Bubi i We kijken elkaar nog eens goed aan en dan zegt hiJ plots Hoe gaat het met jou Verr dus je bent het toch Natuurlijk ben ik het Alleen herkende Ik je ni t direct zegt hij Je bent zoo veranderd Allemachtig wal ben jij veranderd denk ik bij mezelf Toen wa hij echt n erd n blonden direct met n liet hij kke opmerI gieren van j het eer t I niet meer hrer maaj I hij tot we van Hol Clagerfurth Va jnnff tl nng It Ii hl l n i n iiii l l J l l tjk mef zijn en nu zit er een man tegenover me n lijk tn met iCalme bedaaide brumgebrande pezige Irmaak at kerel met een paar heldere vaste blau n op kan we oogen en dat hij Op zijn borst het Veiwundelenlin Duitschabzeifchen en het Stuimabzeichen jhij dat hij En dan komen van beide kanten de m ge vragen lo in Weet JIJ waar Joop Visser gebleven rd hij ver is van thuis Neen maar waar zit Willi Smeets llachten a weet je nog met die blonde kuif Ihier sprak Oie is gevallen zegt hij ft geschre Oh zeg ik verder nietsgiiipen zulWe piaten dien avond honderd uitEt Om negen uur wordt de kantine geslo j le veihaal Nog even aan we buiten te pialal van een ten dan nemen we afscheid Moigen Ie roepstem gaat hii voor het eeut sinds bijna twee hooigevend laien met veilot naar Holland GeneJ Ti n geloof zingsverlof Il den maar Een kerel In bewijzen leel verschil Noï ang lig k s avonds wakker m pn en toch bed Eeiluk ik ben een beetje die zijn trotsch op hem Wat zullen zn ouwelui opkijken alj hii daar opeen aan komt ve niet al etten Ze hebben het mdeitiid niet ingedeeld met en applausje begroet toen hij naar 1 mkast te de Waffen S S ging gaiijSLJwa Ik ben benieuwd hoe de ontvangst Ttirtreele tbuis hij gewoiden een zooi trotsch op kan ziin ee n zoon waat becjhet NedeilandsChe volk tiotsch op 7ijn kan t Is in ons landje nog altijd mei 7oo als hel ziin moet maar met zulke kereU als Bnbi knmen we er SS oorlogsberichtgevei Bouke Veltman HONDtN Kynologenclub Rotterdam Een nieuw succes voor den Hartigh De kvndlogenclub Rotteidam heefteen zeer epslaagden vvedstriid gehouden waarvoor 75 honden waren ingeschreven Het gehalte van de hondenwas bij7onder goed Ofsthion de zgnpeiepiil en maar een zeer betrekkeliikewaarde hebben was het voor H denHdrligh ppn aardig sutccs voor de derde maal m de laatste dne jaaraihtcr eenvolgpMs den wisspiiieKer te winpenwaardoor deze nu zijn eigendom weidmet den mooien Welsh temer reu ampa of Airvvell later Met uitmunlei werden de bcs ¥ van hun ras de Engwsche setter 7 Windward Austin van Theo Blok de Ierse he setter 7 Goggle van J Smits de Duitsche herdir i Billo von der Holsfabriek van P Wemmers de chow chow tl Chin Clu v m P A van Vliet do poedel Alme van Talaveia van P Bebelaar dp Riesensthnauzer 2 Peter vonj der Staniberg van Carl Bpukers de Hollandsfhe smoushond 1 alias Mario van mevr F Nagel van der Slui de keirv hlue ternes 2 Duella ot the Chevm van mevr J van der Graaf ripn Ojiden de r ds gpnopmde Welsh teriier 2 ampa of Airwell de ruwharige fox terner 4 Irene van Yeoland van mevr C Hpogpvveg Exalto de Sealvham temer Selene of Astolat de Yorkshire Mona van mej K Bongers de S hols he temer 2 Bednal Markav van I J van Koolbergen de Duits hp laihttemer Isa von der Lousheide van J Braat de Pekingcos 8 SSm s Son of Ladviross van mevr C Fiffp de dwergpinscher 1 Rini van dplhpim van mevr T A Vriienhoekvan der Steen en de dwergkees Ci f Ustaaf van klem ossemburg van mevr C de Lannee de Betrancourt volgt remise met A J v d Hoek A f Wijnans wint van dis P J F Dupuis Chi VlagTOia verliest van H G Blok C J R Samelius remise met drs L Stumpeis A Vinken wint van C H Roele In het neventournooi luiden de uitslagen als volgt mevr C Roodzant verliest van E L JansscnK C Groeneveld wint van H A Ti W C H R Gons wint van W Gfiïbels J H Landwehr veiliest van L de Hsrdei dr C J F Bottcher wint an J N Ruben jr De stand luidt thans Hoofdtoumooi dr M Euvjre en A J Wijnans uit S L J v d Hoek 5H drs L Stumpers 54 Chr Vlagsm 3 C H Roeie 3h C 1 R Samelius 3 A Vinken 3 H G plok 2 en dr P J r Dupuis 1 Neventournooi L de Harder Va uit 8 dr C J r Bottcher 8 1 B N Ruben jr 5 E L Janssens i j W C H R Gons 44 C Groeneveld ih 1 H Landwehr 3 mevr C Roodzant l i H A Tas i en W Gobbels h Morgen zal de laatste ronde in beide tournooien worden gespeeld DAMMEN TORNOOI C D A De weifetrijden voor het damtomooi van CDA werden voortgezet met onderstalfhde resultaten HoofdWasie D v d Slaau A Trouwborrt 2 O EersteÉ dasse S Klomp J de VuIJjt fr 2 jj ok D Berghout 0 2 P v GELDIGE lONNEN VOOR VOEDINGSMIDDELEN eik T Geeft racht op Ktt koopen van Beschikbaar per persoon vol waasc nen Eenheid Ut m 20 Ir 4 t ra Ujr boi t ra 3 jr Beschikbaar per persoon 11 JULt ffOT EH MET II JULI IMl T N A Brood M B Brood M Beschuit M A Vlecsch M B Vleeich M A Tabak M A Sigaretten 4 rants H ranli 1 ranta 22 II II Rants Rants Rants rants rants 1 Brood ot gebak m Ifi 2K 2 4 2 1 Besch rood of Gebak 1 rant Vleesch of Vi wnu VI waren 1 rants Tabak 1 rant Sigaretten T5 v k van vier weken l JULI TOT EN MET I AUG IMl 1 300 1 900 t 4 V 900 2M IJS 125 230 123 125 100 100 500 500 28 14 200 200 200 200 1 300 J37 Algemeen 391 Algemeen 149 i m Ml Algemeen 413 4 94 Reserve 340 Algemeen 1 900 KG Gram 1 kg SOO gram 1 ranta Smker lam Rants Bloem Brd of Geb Ryit Peulvr 250 129 129 100 300 Gram Gram Gram Gram Gram Liter Liter Gram Gram 250 129 125 100 300 341 Algemeen 341 Algemeen 3S1 Algemeen 347 t m 351 Algemeen 31 A t m ia A Melk 31 B t m 3t B Melk 38 37 Veisnap 33 31 Versnap 125 gram 12 gram 100 gram avermout Gort Gem meel Vermicelli of Maizena 100 gram 3K Liter l i Liter 100 gram 100 gram Kaas Melk T 200 200 Melk Chocolade Suikerwerk 12 JULI T M SEPTEMBER 1941 339 Algemeen 230 gram Koffiesurr S JULI T M 14 JULI 1142 34 Boter I rants 1 Boter 34 Vet 114 rants Btr Marg Vet BIJZONDERE RANTSOENEN 11 JULI T M II JULI 1141 Rants ra S labjk t Sigaretten 2 rants I Sigaretten 2 rants Sigaretten Rants rants 7 200 200 In tijdvak vtn acht weken 2S0 1 250 1 250 1 250 IGram In tijdvak van 10 dagen i H 1 1 1 2 GELDIGE BONNEN VOOR DIVERSE ARTIKELEN Elk der volgende bonnen tot en met Geeft recht op het koopen van 14 Juni 1942 U Mei 1942 22 Aug 1942 31 Dec 1142 2 liter petioleura 1 eenjieid Brandst eenheid Bvandst rgeen anthf IlivL data 30 Apr 1941 emenirzièp l 7Iuii i8ïfflTAïïg Tfl n Aug 1942 339 33 L L ü Algemeen Algemeen Zeep Toiletzeep Textiel Mannen 1942 1942 Juli Juli 15 Aug 1942 Juli 1942 l5 Aug 1942 Mei 1942 31 Aug 1942 I rantsoen éenh zeep 1 lants waschpoeder 1 lants eenhzeep en 1 1 rants waschpoeder 75 gr toiletzeep 80 pet 1 50 gram scheerzeep 11 I OPMERKINGEN V Manr personen viti U tiar en ouder J VTouweloke personen v u nar en ouder DB VOLGP DE BONNEN ZIJN BINMIVKORT MET MEER GELDIO N Zateidij 11 Juli 34 Brood Beschuit Vleesch Aardappelen 43 44 rabik 31 t m 34 Melk 317 t m 334 Algemeen 4 23 4 26 Rust De t onnen wa STv n d jfeliti eidsdviUT op Zondai tjeffirrf moifen op Jen da4raflifi ooTa£ga nden Zai rd wvn dcn gebi vukv met uilMsidenaig vxn den bon voor lee Ch o vI eachv T n MWZEN A 100 ffi Maat n Saigo Aard appetmeel geoxvdeerd aardappelmeel of 100 gr Zetmeel verw in puddmgpoeder óf pudding auepoeder MELK 1 4 liter gestandar meerde melk of een hoeveelhed voghurt bereid uit I 4 Itter gestandar seerde melk PEULVRUCHTEN HO gr Peulvruchten BOTER 250 gram Boter MARGABINF 230 gram Margarine V V 200 gram Vet SPIJSOLIF 200 gi am Spijsolie TABAK JO Sigaietten of 10 Cigarillo óf 5 Sigaren óf 2ft gram Tabak SIG REÏTEN 20 iigaretten BRANDSTOrfEN 1 hl max 7 kg Anthiacel Steenkoien Indu ti e d kelten Eierbirketten óf 2 h Cokes Ga£ooke óf 110 kg Bru tikooltrr ket er ot 75 kg Petioleumookej óf 150 kg Coke bne Ooke gtsiis of 300 st Per tuif óf 450 st BaSwi iTf óf 2T5 kg Turf uit d Peel of 300 kg andere SOO en Tm f EF HEIDS7EEP 75 gr e nheidstoilet zeep 31 óf 28 tr lochtgevuide eeflheids oiletzeep 37 of 45 gr huishoudzeep óf 50 gr zachte zeep lsamen teUing n H Aug IMll Of het doen wasschen van B kg droge vuile viascis FEN RANTSOEN m BROOD 100 gr Biood BBSCHUrr 75 r Beschuit OBBAK 78 gr Wafels B cvate KodJcje óf 100 gr Specujftis óf 140 gr lvo k óf TOO er Cake ó 400 gr Ge uld klei Km stseba óf 500 r Gevuld gro t Koisrtgebak Taeirt of Gebaikjea Vl BESCH 100 gr Vlee eh gew van been mbegr óf 150 gr PS8a d v lee c v g w v n been m 9r D n VXEESCHttARiBV 75 gt ook o4 eelïoo kt Vlee oh eebr den GehaK Cwnedftjeaf óf 75 gr gerook e Wost stoi len óf 100 gr gekookte Worstsooi len óf 125 gi LeveiarL kelen Tongeworst Nie aas óf 150 gr Bloed wor t Ztue Zult J M SOO gr Jatn Stoop Hoflintg enE BLOEM 70 giam Tarwebloem meel Roggebloem meel zelfrijzend Baksneel RIJST 250 gr Rli t Rustemeel bloem gues K ndermeel KAVBRMOUT iSO giatn H ve ïnout vlokken btoem Gort gemengd meel GORT 260 RT Gort Goitmo ut Goi bloem Grtitten alle ooiten gemengd meel Riistgnec Aardaf pel tapioca Aan dappelmeeiv lokken óf 4 1 Gortpa p VERMICELLI 100 gr Vermicelli Macaroni Spaghetti óf ten hoogste 4 pk veirr CBoep óf een aantal pakjes kippensoep of pouletsoeé KEGELEN Officieele Mededeelingen B riiht No 117 KLEtNH NDfcLSf KIM AN GESMOLTEN RtVDM T Gesmolten rundvet p kg l RS Ge rrjoltm tundvei per 200 sr f O 33 Het vragen van hoogere pnjzen is strafbaar LF FBI G AN NCfHTFRF K De Bedrnf oigani ai c vom Vee en Vlee ch naakt bekend dat met mfiang van 11 Ji U iï = Re n nnchfeie kal ej £tt meirr TÊTnTnën i tien g£i ve d aaTr TVv h van Dam leek Fl csclie Coöperatieve F poit iachtein Akkium F rma J T Diikslia WolVesa Fvpoi talachtcii Udema G etpn W K Waltlniis Emmen NV Dientsche Exportsiachte ij As en Fiima D ngei mk Meppcl Firma Ant Hunmk Deventei Fiima Meeistei Wijhe F rma L J P Steeeman Deventer Fiinia G Z A Zendnk 7ji I +l f TTTïTa C ntho st Gevato 5 Vleeiriiwareiifabr ek Dl ebergen NV Uithootnsche Baconfabrie ken Uithooin Fuma Lunenbiirp on De Zeeuu Woerden Fti ma Stout en Boei iNieuwerkei k a d J I= el NV HaitoR Fabrieken Ops N V 7w anenberg t Fabi leken Oss F rma Saarloos Dintelooid N V F porfcentraie V d NCB Boxtel NV Slachtvee centrale V d LLTH Limco Wpert Fuma Gebrt Baifctr Sheörecht Firma Barten Ameide Teveni vestigt zn er de aandacht op dat de levering van ngchtere kalveren aan de Fuma A Boov te Alkmaat met ingang van 4 Jul I IS stopgezet I LF FBIVG RtlVDVETBONVFN De Secietaii s Generaal van het Departs ment van Landbouvn en Visschenj maakt m veiband met de be chikliaaistelling van luncivet op de bonnen ïfl der boter en vetkaartcn bekend dat lagei de gedurende het ttldvak van 15 trtf en met Ifl luli 1942 van hun klanten ontvangen bonnen op Maandag 20 Juli a s bii de plaatselijke distributie diensten dienen m te leveren ter veikriigmg van vettoevMjzmgen VERWERKINGS EN AFLEVERINGSVERBOfi VOOR NAAtDHOUT In de Staatscdutant van 13 JuIj 1942 Is opgenomen een bekcndmakmg van den Directeur van het Rijksbureau vaoi Hout waarbii het bewerken verwerken dopn beweiken en doen veiwerken van ge aa d inland=cn naaldhout én van buitonJandsch lond en gezaasid naaldhoul en veikoopjen en afleveien van uit naaldhout vervaai igde half en eindproducten met ingang van 27 Juli 1942 slechts i toegestaan aan descnen die in het bezit zijn van een schiiftelijke vergunning voor de vastgestelde hoeveelheid afgegeven door ot namen den Directeur vin het Rijksbureau voor Hout Degenen die bij een vakgroep of ondervakgroep zijn aangesloten moeten de verEunning jlanvragen via den Secretaris hunner vak of ondérvakgroep Zij die nog met tot een vakgioep of ondervakgroep behooren vragen de vergunning rechtstreeks aan bij het Rij abureau voor Hout Driekoningenstraat 4le Amsterdam Ten aanzien van onbewerkt gezaagd naald hout of daarvan vervaardigde half of eind pioducten bestemd vooi de bouwniiverheid gelden de door den Algemeen Gemachtigde voor den Wederopbouw en de Bouwniiverheid afgegeven bonnen tevens als verwerkinfsct afkvennjsvergunning vooi de hierop toeveeihcid hout Houd melk ery taptennelk bij warm weer uit é zoni In den kelder o anders op den vloer van het koelste vartrek van Uw woning Warme lucht stijgt naar boven Op den vloer IS hel dus koeler dan op tafel o op den aanrecht NEL € LIGHTBAKENTJES 7e kooiï crviri d znpci on rJeih H Rl uiei gr oiicla DE De Direcleui van het Rijk buieau voo Ilzer en Staa maakt bekend dat in verband met de wijziging v elke in het contingent Te kwartaal 1942 voor Nerierland che behoefte aangebracht de geldigheidsduur van de bew ijzen v an ovei dracht C Te kw ai faa 1942 vvedernm met een lialve maard i i verlengd Deze bewijzen van iv idiacht kunnen deihalve blj de handelaien tot en met 7 Augustus 1942 rn bi de Nedei ïandatht pioducenlcn alsmede oor besteliingm m het buitenland tot en met 15 Augustus 1942 worden aangeboden IVZAMFLpr irHT OFBRtlKTF SMFI ROUE VAN VfRBRANDINCSMOTORFN De Diiectcur van het Rtjkebuieau vooi Aardoliepioducten maakt bekend dat de veipljchting tot hef verzamelen bewaren en V ei koopen van gcjru kte sniterolie van verbiaiidingsmotoien behoudens de hieina tenoemen u toonder ng thans voor alle bedrijven geldt waarin dit pioduct vrijkomtDe eigenaren houdeis en beheerders vande e bedrijven zijn veiplicht de door henveiMmelric ohen te vei koopen aan smeerolieleverahciers o aan de hieronder veimèldc 7 g een tl ale lnleverplaat cn De snicerol eieverancigrs moeten de door hen gekochtegebruikte smceioiic vcrkoopen aan die centrae mlevei plaatsen Dere verplichtingen ge den niet voor hen die de in eigen bed ijf vrijkomende hoeveelheden zelf regeneieeren Gebruikte ineero ic veike vrijkomt bij cPe exploitatie van garagebedrijven autorepaiatiewckplaalsen en ben zmestat ons woidt evenwel niet beschouwd als In eigen bedrijf te zijn vrijgekomen en moet derhalve op de aangegeven witze worden verzameld beu aard en verkocht Het if du aan een ieder hetzij behoorende ot de categone van verzamelplichtigen hetvt tot die van gmeerolieieveia cleis verboden de vel zamelde lesp opgckocl e ohen m loon te laten behandelen Als centrale inleverotaatsen znIS aangewezen Standard A PC V V Alkmaar Schernlerweg 70 ArnhemWestei vooitschednk fl7b Roosendaal Stationsemplacement Bieda StationsemplarementEindhoven Bleek tiaat Tï Haarlem Spaain Jammerweg 3A0 Maastricht Cabergerueg 9 Rotterdam Peirrimstraat 47 N V Bataaf chc Maasstiaat 2 Fn chede Kana Miaat 34T Gop Alb Toachunkadc 7 Goicuii Kt nkelw nke 1 Gouda Hooge SchieUnd chr Zeedijk DiJLUaag S+achTTVui kadc Ï07 Hce mvccr Leeuwauleiilraatwrg 12 Drn Helder Riik wea 5 HKeisun Vieclandscheweg 40 Hooin Doeienkade 3 41 Leeuwaiden Ha ngeiliekweg 55 Leiden Mooge Moiechweg 1 Mpppc ParadijsiAcg 1 J iiinegpn Wcuitschewee 104 Sneek Oppeihuizerweg 200 pineuz n Hoekschebi ug P 54 WinbCliolen Mavrnet ast 42 Za ïnda n t Kalf Th Zwol e Scl tittev teikadc 2R The Texas Company iTteida 11 Kanaaiwce 91a Deventei feu nat ast al 2 T Ibu Oude nolenbochtstt aat la Uürcht Kanaalwec 11 Venlo Veil Molrn=m3cl 2a NV sinfina Drn Bo ch ïndu tr eterre n N euue Fngelrnhchevveg Gnnmgfn Hocndiep 47 fGem Hoogkerk VFRPLÏTHTf ARBITRVGF IN HF T I ND FN TMNBOIJWBFPRMF OP VOORNE PUTTFN FN ROZFNBIRG F N IN DK HOFKSCHF WVARD Do Setretar Gmerda van het Departe ment v an Landbouw en Visschenj maakt bekend dat het nood ikclijk ucblcken den vveakgevpis in het land en tuinbouwbcdinf op de eilanden Vootne Putten en Ro enbu g U in de Hockt che Waa d die dis geoigriniseerdei iin aangesloten bii de Landbouw Ciisiv Oieanisatie voor 7ii d Holland rn of bü de Nodci land chc Giorntcn en fruit cpntiafe voor zoovel zn dooi de e Centrale 2ljn toecclatcn tot de giocp A o £ tot de groep C ingevolge aitikcl 2 lid l de GTMsis Oigani ai ebcschikk ng 1939 de verphchting op te leggen arbitiage te aanvaa den ten aanzien van de loonen en verdere aibeidsvooi waaiden vooi 1942 43 vooi de bn hen we kzamc of werkzaam te steili n landai bcidcis In deze aibitiagcs is tot arbiter benoemd Vïr II A Quint te Wassenaai die zlttihE j l houdcn oor zoover beticft de Hoek che Waard op Vriidag 17 Juli as te 10 00 uur en voor zoovel betieft de eilanden Voorne Putten en Rozenburg te 1130 uur m het Geneenlchuis te Rotterdam op welke zitt ngen de betieflcnde weikgcveis in de ge egenheid zullen worden gesteld hun ilandpunt mondemg uiipfn 1c zetten of te doen uiternzrtten Voor zoover betrokkenen er p lis op stell n an te voicn een schriftelijke toelichting m te dienen wordt hun verzocht deze ten spocdig te in te zenden aan het Secre armt van de Ruk bemiddelaars Bezuidenhout 87 Graveiiliage AANVRAGEN STROO J942 1943 De Pmvinciale Inkooprentrale van AkAei Ijouw producten voor Zu d Hot and deelt aj i belanghebbenden in hapi weikgebied mede dat aan hen die m h t se zoen 1M2 19 Hofi zullen gebruiken leeds een aanvia formulier werd gezonden via den PlaaU hjken Buieaubouder Zn die hani nog geen aanviaaeformuMci it nnvervvitld aan te vra