Goudsche Courant, woensdag 15 juli 1942

4t GOUDSCHE Woensdag 22 Juti 1942 8U luncmt No 20991 I NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN W MABKl U nu CMS rMtNkMiiM a N ClMlr daetmir TIOtM Ocmét mBomm ril api vai Ik een enonna uitgatrdsUahid het is eirweUc een ontza ke ptMtaties d zuivering ervan vereisditr De pogingen van Timodenko Awr hevige aanvallen met iMfke paniserstrq rachten in het g ed van Woroneaj dat in het Kooidai van dezen gevechtauctor de rol van verdedig igsfront speelt zi n ingesl en troepen te ontlastSen zün onder zware verliezen mislukt iDtusschen z jn de operaties reeds gevaarlijk didht de befamgrUfce ctad StaUngrad genaderd De bedieiging van ieze stad aan de Wolga is voor de bolfjewiïten buitengewoon emsög da het verlies hiervan Voor hen het verlies van een belan£iÜ en scïieepvaartweg zou beteekraten Dat de gang van zdcen aan bet Oosteiyke tront otdc Ekigeland en de Vcreenigde Staten mei bezor dbeid vervult is begrijpelijk Ook ia het niet verwonderlijk dat onderide gegev n omstandiglieden de rofp qm een tweede front weir krachtiger weerklinkt Omtrent de mogelijkheKi van een ZalTimosJejiko Rostof opgeven fiil wil hlijoen temgbrekken am den Kaukasus te verdedigen Duitsche mededeeling inzake de positie te Woronesj De MMkM cwrawMrfcBt vaa BxchMWe TeWcnMi Khilitt dat men te IKimkam nfceatei baadt met de mogeIKkbeM d t TImMjenko tttmUtt xonder ttiild nl opceven om lUn troepen nur het Ziddea terac te trekken De tee tuid der by Bwtof ceeoncentreerde SorJettraepcB ii aeunt worden na de ontmtaninf Tsn WonwJUetKrad TlmesJenke aldai dU berbsbt ia vaitbealoten yn tacUek van teractrekken vol te hendetf om a n l era intact te houden voor de verdediging van den Kau over de situatie bij Woronesj volkomen uit de lucht gegrepen zyn Het front loopt beschouwd van de plek waar de rivier de Woronesj uitmondt in den Don in Noordoostei ke richting langs de Woronesj De stad Woronesj zelf ligt naar duidelijk blijkt uit de schets ten Westen van het front dat in het Noorden van de stad naar het Westen in buigt om zwh bü den Don weer in Noordoostelijke richting te bewegen tweede front igerde men zich in de Wilhelmstrasse uit te latea doch uit vroegere verklaringen is bekend dat men ook op dieze mogeykheid voorbereid is en alle gebeurlijkheden met vertrbuww tegemoet ziet In dit verband is ook een beschouwing interessant in de B 8dM in e r Nachtausgabe die sfflrüfïHS Het s vocB en die twee maanden geleden nog verkondigden dat het jaar 1942 voor het Engelsche en Amerikaansche volk alsook voor het bolsjewisme zegevierend zou verloopen zaak zich ermede bezig te houden wat zy moeten doen nöi voorloopig alleen door n vrij grooté actie van Duitsche en verbonden troepen an het Oostelijke front en alleen aan een deel hiervan een voor de bolsjewisten uiterst kritieke situatie is ontstaan Het is ook zaak voor Roosevelt en Churchill te overwegen wat zü tegen de uitwerking van Duitsche Italiaansche en Japansdhe overwinningen de overige owlogstooneeien denken te doen LEABt STAFCHEF VAN ROOSEVELT Roosevelt heeft heahj benoemd tot zijn stafchef zoo meldt de Britsdife berichtendienst Hierdoor wordt dus bewezen dat de aldaar slrgdende Duitsche divisies infanterie niet zun afgesneden en evenmin over den Don vluchten en dat zij het bruggehoofd van Woronesj en de stdd in hun macht houden DE DUITSCHE OPMARSCH De A N P corre5pondent te Berlijn meldt Zooals uit de berichten van het Duitscjie opperbevel blijkt worden de bolsjewistische troepen ia het gebied ten Westen van den Don steeds meer door de in verschillende richtingen oprukkende strijdkrachten van de as m het nauw gedreven en door omsingelende bewegingen in steeds kleinere deelen gesplitst Juist doordat de aanvallen uit verschillende richtingen geschieden hebben de in den afgeloopen winter in koortsachtig tempo versterkte verdedigingswerken van de bolsjewisten die overwegend op aanvallen uit Westelijke richting wdïen berekend aanzienlijk aa bele kenis verloren Pas als men de landkaart van Europa beziet en het gebied waarin ucb al deze gevechten afspelen volgen de juiste maatstaf kan beoordeelen blijkt De T 1 m achrüft dat de opmarsch der Duitsche troepen in Zuidelijke richting nog steeds voortduurt Men behoeft er niet aan te herinneren dat de Russische troepen zich daar in een gevaarluke positie bevinden aldus l t blad ZeMs alt Jimosjenko troepen terug zou willen trekken zou hem dit thans onmogelijk zun De toestand blqft ematig in de eerste plaats waieni de schade die aan de Sovjetverbindingen is toegebracht en in de tvireede plaats omdl t de Duitschers nog steeds het voordeel van de beslissende wapenen hebben De directe en indirecte schade aan de Sovjet industrie toegebracht kan den geallieerden nog grootere verplichtingen deeggen dan vCTwacht w d Het opperbevel dar Duitsche weertnacbt publiceert in d bladen de schets aang condigd in het weermacfatsbericht van gisteren over het beloop van het front bü Woronesj Uit dete cbets bliijkt duidelük aldus het DXMyt dat de berichten in de Engelsche en Sovjet Rtissische pers Een artikel dat op de markt graag gekocht wprdt is op hat oogenblik het konijn Een mooi exemplaar wordt door de toekomstige eigenares wennig gemaakt Potygoon Sagers iP Van gemeentewege is te Rotterdam een begin smaakt met het hwien van de Vitwge a da pelen welke m de plantsoenen zró uitgezet De oogst zal worden verstrekt aan de groote steuntrekkende gezinnen Het rooien op den Statensingel Poiygoon Hof s Werelds sterkste vesting bedwongen Slechts 2i5 dagen konden deSjoUjewieken s werelds sterks te vesting houden en zy moesten haar toen na verbitterde gevechten aan de vereöugde Duitsche en Roemeensche troepen overgeven De bolsjewieken weerden zich hardnekkig in deze rotsvesting die reeds door haar natimrhjke geste dheid de sterkste ter wereld is Zy moesten voet voor voet worden verdreven en lieten den enormen voorraad munitie m de lucht springen waardoor tienduizenden bolsjewistische soldaten en burgers omkwamen fAtlontic HoWand S S P K Aug tïn fcave vaa Bai a ingenomen door Duitachers n ItaUanen DE RIJKSC OM MISSA RIS So jaar Heden viert Röfcscomwissorts dr Set ss nquart zijn SOsfen uerjoordaa De Führer heeft den Rükscommis seris in verband hiermede zijn foto toegezonden en een schrüuen uiaartn hij hem de hartelijfcstie geluktoenschen aanbiedt en danfcboaV de groote verdiensten erkent die dr Seyss inqttort voor iet Duitsche uoiJc de beweging en het Rijk zich heejt verworven De Berlynsche pers schildert het toeric tian dr Seyss Inquart in GrootDuitschen zin en in den geest t an het nattonaalsocialisme De Völfcischer Beobochter betoogt dat de noom Seyss inquart ontierbrefceltjfc is verbonden bij de soTnensmelting van de Oostmark met het R fc en dat dr Sej ss Znguart thans als Rtjfcsminister en Rykscommissaris voor het bezette Nedertandsche gebied zijn opdracht de paciftcotie von Nederland met succes uittioert Polygoon ieylcmalcer Blijkens ons iierstreIcte gegeuens bracht dr Arthur jSej ss Inquorl ev n jeugd door in het oude morictdorp Sfannem in het Duitsche bevolfctngseiland Iplou Bij het uitbreïcen won den uiereldoortog was hij student in de rechten Als keizerlijk jager stond hij aan het Isonzofront Na het einde van ztjn studie vestigde bij zich te Weenen als aduocaat Van d n oanrang of nam hij deel aon het poütiefce leren Aon de oprichting üon den Oostenryfcsch Duitschen Volksbond die een zoo nauw mogelijken band met het Duitsche Rüfc ten doel hod hod hij een belongri k oondeel Zun groote poUtiefce took echter begon op IS Februori 1938 toen hij tot boTidsmmister on BinTtcnIandscIie Zaken en Veiligheid benoemd ujerd Toen Schuschntgg kort daarop een staatsgreep wilde ondernemen belastte dr Sevss l Qi aTt zich cnstberadcn met de leiding van het lot der Oostmark Hij nam de leiding der nieuwe Oostenrijksche regeering op ïich en verzocht op II Maart 1938 in een telegram den Führer en Rijkskonselier zoo spoedig mogelüfc Duitsche troepen te zenden om orde en rust te herstellen Op 15 Maart 193S werd hij benoemd tot Rijksstodhouder van de Oostmark en op 1 Mei 1939 nfi de ofuiikkeltng der aonhechting van de Oostmirk tot Rüfcsminisfer No den veldtocht tegen Polen benoemde de Führer hem tot pl Krt vervonger on den gouvemeur jteneraal ven het bezette gebied in Poten Na de capitulatie van Nederland loerd Rijksminister dr Seyss Inguort dear den Ffihrer bö decreet von 18 Mei 1940 benoemd tot Rijfcscommissaris óoar het bezette gebied in Nederland Uit erkentelijkheid voor zijn succesvollen orbeid onderscheidde de Führer hem op 19 September 1940 met het oorlogsverdtenrtefcruis 1ste klasse op 20 April 1941 bevorderde de Führer hem tot SS Obergn ppenführer ONZE VOEDSELPOSITIE Rede van den directeur generae an den Landbouw Geen aardappe zorgen voor den komenden winter Dat het met de veeliouderij intusschen toch nog niet h eelemaal in orde IS weet spr aSn het voorooriog che landbouwbeleid dat den veehouder zyn verantwoordelykheidsgevpel ontnam Gezien de grootf offers die de boer thanf brengt sprwc de directeur generaal Ide hoop uit dat deze inzet van den Veeboer straks o jk zijn afspiegeling mag vinden m een melkprijs die hemlziin bedryf mogéli Tk maakt hem een ijedelyk levensonderhoud verschaft en libm daarbij tevens dringt in de nchtitig van een zoo groot mcigelijke melkproductie De inzet van den Nederl ndschen veeboer zal niet vergeefs cli zyn daar zijn vee straks overal m het groote nieuwe Europa zal worden gevraagd De groentevoorziening De heer Ruiter ging vervolgens over tot bespreking van de groentevoorziening die tijdelijk iets te wenschen heeft gelaten wat men den tuinder ech er niet mag verwyten daar hij voor zware opgaven Is gesteld en met opgewassen is tegen de ongunst der natuur Bovendien bedraagt de consumptie van groente in deze tijden meer dan het dubbele van het normale verbruik Spreker herinnerde verder aan de telers van kasbloemen die 50 pet van hun bloementeelt hebben omgezet in groenteverbouw aan de gemeenten die parken en plantsoenen bestemden voor de teelt van voedingsgewassen en aJ n de volkstuinders die de voedseljiroducti op een paar honderdduizend tuinen krachtig hebben aangevat Altker weidebonw Ten aanzien van den akker en weidebouw zeide de directeur generaal dat vooral de barre winter de zaak dreigd te bederven mede door gebrek aan matenaal en tekort aan kunstmest Het grootste project was het cheurplan 1941 194É dat tevens een factor vormde voor de inkrimping der veehouderij Daartegenover stond de uitbreiding van het aantal grasdroo installaties waardoor voor honderden bowen de voedevprgen werden opgehe on ook voor deh komenden winter Ook het aantal silo s is sinds 1940 meer dan verdubbeld en er zgn doizenden gierkelders gebouwd De directeur generaal van den Landbouw de heer G J Ruïtoheeft gisteravond een radiorede gehouden waarin hij o m zeide dat men thans weliswaar nog niet kan zeggen hoe het resultaat van de Undbouwproductie 1943 zal worden maar dat toch voor het komende jaar de volksvoeding is veilig gesteld waarvoor den Ijoer een woord van groote erkentelijkheid toekomt De heer Ruiter wees er op dat boer en boerenbedrijf het fundament vormen van on volksbestaan waar voor ook de onsumen waardeering dient te nebl en De veestapel heeft in den winter van 1941 1942 extra eischen gesteld aan de veevoeding De tuinbouw heeft door koude en sneeuw eveneens geleden Akker en weidebouw heten je gevolgen van dezen poolwinter zien m uitwintering en late ontwikkeling van het plantenbestand Door den totalen inzet van den boer voor zyn volk is hei hem echter gelukt om de bezwaren van den feilen winter te overwinnen Een zwak punt Bert zwak punt vormt de veeho £ dery Jaar de nog steeds te groote veestapel aan de vcederproductie eischen stelt waaraan niet kan worden voldaan Zoo zal het tengevplge van den vnjen aanfok van koekalveien noodzakelijk zijn een groote hoeveellwid dezer dieren uit de markt te nemen De veestapel werd ectUer niet verder beperkt dan tot 80 pet van normaal De huidige veestapel maakt thans nog 84 pet uit van dien der vooroörlogsche jaren waarby het jongvee van jonger dan een jaar zelfs een aantal dieren omvat van meer dan lïO pet van die normal hoeveelheid Daarmee is de fabel van den zoo sterk gereduceerden rundveestapel voldoende weerlegd Daartegenover staa dat de te groote veestapel niet kan worden gevoed Van overheidswege zyn daarom maatregelen genomen om het lovertollige jongvee uit de markt te nemen Sprekerzette de regeling luteen op welke wu 5e dit geschiedt en concludeerde aan de hand daarvan dat de eigen verantwoordelijkheid van den boer die ander het stelsel der crisisorganisaties I volkomen verloren dreigde te gaan uce f Orbit Holland opnieuw woidt gesterkt Voor vacantiegang9r la verband met de ovtrstelpende drukte die de spoorwegen door de tienduizenden vaoontiagangers te verwerken krijgen wordt van bevoegde zijde op bet volgende gewezen Den vacantiegatigers wordt in hun eigen belang verzoeht zoo weinig mogelijk gebruik te maken van den Zaterdagmiddag om te reizen daar de tremen dan overbelast zijn Dit advies klemt te meer voor reizigers naar de Veluwe die gebruik zouden willen maken van de aansluiting uit Amersfoort richting Apeldoorn te 15 04 trein no 1841 én richting Zwolle te 15 00 trein no X509 2 s Aan hen die absoluut Zaterctegsmiddags moeten leizen wordt aangeraden van de speciale seizoentreinen gebruSc te maken die in verbtlnd met de vaoantiespreiding reeds van 4 Juli af in dienst gesteld zijn Voor de andere reizigers verdient het aanbeveling te trachten Zaterdagsmiddags voor 12 uur de plaats van bestemming te bereiken of te reizen na 19 uur Zondags worde by voorkeur tusschen 6 en 10 uur of tusadien 12 en 17 uur gereisd EJchter niet na 19 uur Bussen rijden er zooals bekend Zondags niet ÜKHKWIHKtBtaiKnniKKastSVWmMB Het scheurplan Is gelakt Het groote scheurplan om honderdduizend h a grasland om te les@ji in bouwland is hoewel niet alles precli volgens het plan is verloopen gelukt niettegenstaande de winter het scheu ren heeft belemmerd en er schaarschto heerschte aan paarden materiaal eili pootgoed Ook op dit punt vroeg spr waardeering van laag tot hoog voor dezen inzet omdat hi door is gezorgd dal onze voeding den komenden winter naar menschelyke berekening verzorgd zal zyn De heer Ruiter stelde daartegenover den grooten tegenslag dat het koolzaad grootendeels en het wintergraan voor een belangrijk percentage is uitgewinterd maar voegde daaraan toe dat de tegenslag ten deeie Is opgeheven door verbouw van blauwmaanzaad ook al is de totale oppervlakte aan olieza den te klein gebleven en de te verwachtaa olieproductie daardoor to klein om een normaal vetrantsoen te kunnen handhai n Geen aardappelzorgen Daartegenover staat een uitbreidmg van de teelt van broodgraan ongeveer 10 pet en van aarij ppelen Deze laatste teelt was reeds het vorig jaar belangryk gestegen tot een peil datnog met eerder was bereikt en dat 60 pet ligt boven de oppervlakte in 1940 Aardappelzorgen behoeven we voor den komenden winter allhans niet to hebben aldus spr Onvoorziene omstandigheden daargelaten lun de l evolking een aardappelrantsoen ontvangen dat zoo hoog is dat distributie er van overbodig zou ijn indien anderefactoren daarvoor niet zouden blijvenpleiten Het nienwe scheurplan De directeur generaal merkte voorts op dat juist het vetrantsoen door de slechte grasproductie met als gevolg mmdere melk en melkvetproductie te laag is geworden mede door vermindering van de graslandoppervlakte ten gevolge van het scheuren Het vetrantsoen moet worden verhoogd met behoud van de broodgraan en aardappelpositie Er moet daarom opi euw grasland worden gescheurd pim fc OOO ha en de teelt van ohezaad kool raapen blauwmaanzaad uitgebreid plm 50 000 ha Niettegenstaande de hooge eischen die daarbij aan d n boer worden gesteld durfde de heer Ruiter de verwachting uitspreken dat ook dit groot plan zal gelukken en aldus de voedselvoorziening met name de vetvoorziening in 1943 wordt verzekerd Ondanks vele schaduwen staan wij er thans beter voor dan in Ma rt De directeur generaal van den Landbouw eindigde zijn rede met te zeggen dat de Nederlandsche boeren aaa den oproep tot voüen inzet ten behoeve van de voedselvoorziening gevolg hebben gegeven en zegde hun daarvoor uit naam van het Nederlandsche volk en van de regeering hartelyk dank Daartegenover stelde de heerRuiter het recht van den boer om deplaats in volk en maatschappij in te mogen nemen die hem zoo duidelijkitoekomt dnnwK tsw Zon op 5 onder 21 47 Maan v der 1 53 3 Mcü is verplicht te verS duisteren van lonsonderdang A tot consopkonut t 9 Lantaarns van voertirigen M qioeten een liali nor a ons8 e Dader ant onistoken worden K 7IS