Goudsche Courant, woensdag 22 juli 1942

WOENSDAO 22 JUU 1942 W M Krijgt de vrouw die gaat trouwen iaHgt McoRfie ot J Hm r O Ik doe liwar eens at ala Ik zin hsbl ladile het pasgetrouwde Jonge rrmvti Dat ii het k if SÜ T fc m S t Misschien U 0 er een 16 g omeo 5ïï lit liVi l TrSlr J w h tellen inpliiats daar f ben Heb Ik een dag geen zin om Zn iS S ïï ïïï ï V£1 J L h vWratïrrev enTeb en nr Vz5 cr rLï rSïj s tj i k arrha En dat hij eigenlijk groot elllk had de vertoeven na sm ag meeste van zijn avonden buitenshuls te werken als tü zichzSCl b t vertoeven omdat het thul KIJd romme J rgd ern lïdeJS oodS hS ïï in lfil Z X nh l n d ttgesien aUof zij leo julat een grooU 5 l schoonmaak achter den rug had dan sou to0wtje het eens wat kalmer aandoen haar man haar itellls de ge egenheljl dat behoort tot de grooUte vreugden v n jen erites huwelljkstljd itfn bfliveii hen die geregeld werken gewend Zijn toedragen maar geen gewoonte ervan maken brengt pj j vrouwtls had echter evenals gewoonlijk niets ander dan narigheid oOv l anitere Jonge meisjes In baar en ellende verlovlogsUJd gedacht dat het huwelijk Het bewuste Jonggetrouwde vrouwtl4 ttn lange vacantie Is üipUat van walhad na een paar Jaar twee kinderen ZIJ het in werkeiakhcld Is een pleuwakon ilch toen de weelde van luieren en baen En locals alle werk moet ookmssr wat rondhangen niet meer veroorhet hulahoudelljke vstenratiacfa wordai loven en ill vond zichzelf de hardst weraangepakt Geen enkele ateDOtyptsts ldkende vrouw van de heele wereld omdat aU zU een stapeitje brieven voor ilchzö nooit klaar waa Haar systeem van hseft die beantwoord moeten worden O Ik doe maar eens wat als Ik zin heb aan denken om te zeggen Dat kan morkin ilj nu niet langer meer huldigt gen ooitweH Maar gebeurt dat olel hermaar daarvoor was een ander In de haalde i len In een huishouden plaats gekomen ot liever heelemaal ge n Maar al te vaak wordt het huwelijk beElj weigerde gebonden t zijn el was chouwd tU de veilige vluchthavan wear het dan ook maar aan een werkrooeter van geea jnoeten en hard werken meerdat ervoor OU hebben gezorgd dat al es sprake la Zoolang het jonge meisje nofin baar huishouden geregeld werd gehaar eigen biood verdient lijkt hsar hetdaan en onderhouden ZIJ deed nu niet huwelijk waarin zij haar eigen bsai Is meer nu en dan eens wat als tij lin had da autoriteit van den man willen we hierziJ deed nu alleen dal waar rl zin In even bultefi beschouwing laten eenhad En zoo kon het gebeuren dat rij eeuwigdurende vacantie Gewoonlijk morgens om negen uur al in den tuin echter moet een vrouw In haar huwelijk tond t werken omdat de zon zoo lekharder werken dan ooit tevoren Maarker s heen en avonds negen uur degenen die geen luk raak methode buler pas aan dacht dat de bedden nog digen die er een systeem op nahouden moesten worden opgemaakt en de S apdie weten van tijdig beginnen en op tijd kamer gedaan ophouden zullen zeggen M ak Ik m n man gelukMft Het Is hef w irrf Beveiliging van een reeks rytvielen tegen diefstoL l n en Bom de flegmatieken ï ODSW J 25 et ROOK l f 37 h et KV fiiooeNiA i LAATSayK NIEUWS Alphen a d Rün HAAGSCM RECHTBANK Schapen werdea ia a wei gedacht Van den veehouder W J den Hertog te Al en aan den Run werden op December vier schapen in de weide ge slacht hetgeen later den veehouder J A Kool te Alphen overkwam met drie schapen Het vet wae de dieren uit het lichaam gehaald Toen elders opnieuw een dergelijke poging rou worden gedaan werden de daders door de palitie betrapt Als gevolg hiervan hebben terecht geetaan L Struyk uit Koudekerk en J de Wit uit L eiden beiden thans gedetineerd Tegen S vorderde Officier b de H Mi che rechtbank een jaar en zes maanden gevangenisstraf en teïTen de W twee jaar en drie maanden De rechtbank heeft beide verdachten conform ien eisch veroor deeld O het ileehte rad Mej M vaj D uit Alphen aan den Hijn was daoig op bet verkeerde pad geraakt Br w s al iieel wat met haar afgetobd vertelde de officier bü de Haagsche rechtbank maar dat had alle maal weinig nut getiad Want t meisje stopd nu terecht wegens diefstal van een leeren jas uit een pension Om haar nu maar flink aan te gaan pak ken had de Officier een jaar gevan genisstraf geëischt De rechtbank heeft Uifapraak gedaan en verdachte tot een jaar gevangen iKtraf nwt aftrek van preventief veroordeeld Bergambacht GE8LAUa Aan de UidÓKXbaai Technische School te Dordvecht alaogde voor hel eiddenmen ala physisch tednucus se i aatsgcnoot de heer B J RietvekL Bodegraren HENDEXAMKN M T 8 A D de Wddelbaar Teduilsche School te Haariem is feslaagd voor het eindexamen afdeehng werktuigbouwkimde de heer R P Steyn alhier Boskoop WATmPOLO Viendschappelyke wedstcüden Bos oop ra De Gouwe UI 1 1 Boskoop I Rijkstutabonwschool ï 5 COÖP VEREEN DE BOSKOOPSCHE VEILING 21 JuU Rozen per bos AugustNoack 0 500 80 Butterfly 0 7O 8O Vierlanden 1 90 2 80 Pechtold 1 70 1 1 Briarclif 0 70 1 10 Orange 1 lïO 2 80 Rosalandia I ÏO 0 Dorus Rykcrs 1 10 Queen Mary1 2 10 Hadley 3 00 Better Timesl eO2 80 Florex 1 80 2 30 In gar OlBjon 1 40 2 00 Jules Bou é 1 60 Hewrt 2 20 2 80 Else PoulsenlJO240 Edith Helen 0 70 1 20 Oe engde rozen 0 50 0 801 TS P L Clematis DurandlliTT J Hendrik 3 80 Le0 A £i 018 0 24 Asclepia tS J 0 22 0 38 LiaHJ eW 4 S Gips 8 36 Clematis in per tvk 0 75 i Mrtrfyhl IIM kapelma Mer l bauwind te weiaerwaanlc hwr C J Hamaken n oauat Ouderkeilc a d IJtfsel KKAAMVnnSCING WOKDT ntCSSVOEKD De actie 1st vertiooging van de jaailuksche bgdragen voor fc wijk ayleg ng beeft tot resultaat gehad dat binnenkort de benoemme van een kwunvei migiUr en de mrichling van een bureau uitgaande van Het Groene Krois kunnen worden tecoaoctgezieii BUMBBLUKE STAN Oeboren Wouda Maria d van W de Vrij en M Behors Piet z van W K de Weèrd en A H Heuvelman Bartholomein HendTikus z van H J A van Woerkom en G Konün Adriana Jaraiigje d v n T van Herk en A de Groot Gerricje d van t Borreman en A M deJoDf Ondertrouwd Jacob Ooaterom 24 i en Teuntje Suijkcr Z3 j OveHeden Aartje Twigl 76 j wed vaa Samuel Muller Schoonhoven EINDEXAMEN ILT S Bü de eindezamens aan de Middelbaar T hni che School te Dordrecht II geslaagd voor het di k in3 physischtedinious de heer N R Vister alhier WaddiiUEveen EXAKfEN NUTTIGE HANDWERKEN I Voor het examen nuttige handwer I ken is te Rotleardam geslaagd mej A Breedyk a Uiier BWIEHUMD Opgavoi nieuwsbladen eÉi tiidschriften AANMEUMNG SLUIT HEDEN Het departement van Vdlksvoorlichting en Kunsten afdeehng Perswezen vestigt ter xakonung van ingrijpende maatregelen ten aanzien van de betrokken bedryven nogmaals de aandacht op de bij zyn schryven nr 1037 pw opgelegde verplichting aas de laiders van grafische bedreven en copieermrichtingen om u i t e r1 IJ k vóór of p 22 Juli 1942 aan de aÜeeling Posweien van het departement onder inzending van een exemplaar der betrokken nieuwsbladen en tudschriften een schriftelyke opgaVe in te dienen van alle nieuwsbladen en tudschriften welJke door hen worden gedrukt en crf uitgegeven Onder nieuwsbladen en tödsdiriften w cffden verstaan drukwerken welke met tusschenruimten van den hoogste drie maanden in voortdurende opeenvolging verschijnen zonder dat de verkrijgijig daarvan tot een bepaalden kring van personen beperkt is On er drukwerken worden verstaan alle voor verspreiding bestemde vermenigvuldigingen van geschriften of illustraties welke op een voor nnassavermenigvuldiging geëigende wijze zijn vervaardigd Behalve de dagbladen moeten dus alle nieuwsbladen en tudschriften van welken vorm of welke venchüningswüze oolc dus weekbladen maandbladen 14daagsche bladen driemaandelök ache bladen geïllustreerde bladen kerk school sport of vereenigingsbladen dus ieder blad zonder eenige uitzondering onder bovenbedoelde opgave worden begrepen ENING PBOV KANTOOR NED LANDSTAND IN NOORD BOLLAND de opening van het provinciale kanhxn van den Nederlandechen Landstand ifi Nbord HolUnd te Alkmaar heeft de boerenleider Roskam iMM fd van den Nederlandschen Landstand een nede gehouden waarin hij o m zeide De Landslaid is geen organisatie die gekomen is om den boo n rust en vrede te geven Wij zijn gekomen om de boeren er van te doordringen dat alleen de dageli iksciie sWjd ons recht op een rechtvaardig aandeel kan verschaffen van de goederen der aarde want de goederen die wü telen telen wij niet voor ons zelf maar voor ons volk en groot z n de machten in dat volk die zici keeren tegen den boer en zijn recht Op het oogenbKk is er maar één wet die ook het economische leven beheerscht en die is de oorlog moet gewonnen wo den Deze oorlogsecono mie drukt ook haar stentpel op het landbouwlevcn en de voedselvoorzieningspolitiek wordt er door bepaald De sluikhanc tl vreet voort als een kat er Hel is chrikbarMid wat er de laatste maaiWen op dat gebied heeft plaats gehad in vele strcSen van ons land Ik ben niet gekomen om myn gedachten door woorden te verbergen daarom ze ik het aooals fli het zie Trekcntngcn Bsek De grondoorzaak van den sluiHian del SB de duistere macht waaidosr die aluathaBdel woeka ia da feaat die ar uitcaat van vale aaBgastatdcB vsai het haidme voedaelappaiaat eo van de vaedaelvoorzieniBC Haaodao lanc heb ik ewaaradwwd maar de kaeren die de macht hadden om hl te griipen hebben het oo nikend taegclat i Het laodfaouwhuia dat nu fcopand wordt zal het middelpunt sim voor boerenstrijd in dit gewest tegen de overbHifselen der oude macht i TUDELUKE SLUITING NATIONALE BBILIOTBEEK De Nationale Bibliotheek zal in verband met de jaarlijksche schoonmaak van 27 Juli tot en met 8 Augustus voor het publiek gesloten zyn VE8TIGDIOSVERBOD m NAARDEN Met ingang van gisteren heeft ook de burgemeester van Naarden een verbod ingesteld vocw vestiging of verhuizing binnen de gemeente zonder een vergunning zijnerzijds Zachte heelmeesters Zachte heelmeesters maken sttnkende woader Indentaad een ur preekwoord Oasettjke heelmeesters bestaan oolc In de politiek Het demooratlschf systeem steunde op heti Vandaar dat het verwerden is soo verH orden dat het van plan was leUi met 4e Sovjets handjeplak te spelen Gelukkig voor Europa waren daai ue dappere Ooetfrontsttljder die diep het me etten in het bolsJewulische gezwel Ztj ztln het die Europa weer gezond 7ul en maken die ook een gelukkige toekomst voor ons lud voOt waarborgen Landgenoot gij kunt onze dappere mannen steunen In hun stiijd voor ons aller toekomst door een flinke bijdrage te starten op glrorekentaic iXCU tn Verzorgingi onda VrUwllHgeralegioen Nederteod KAnoinglnnegracht U te s Oravenhage TWEE HOTELRATTEN AANGEHOUDEN Door de waakzaamheid van e n Schiedams hen ho lhouder heeft de Haagsche politie twee hotelrattep kun neit arresteeren die de laatste wekoi in verschillende vooraanstaande gelegenheden m de residentie logeerden en zonder te betalen met de Noorderzon vertrokken Het waren de 21jarige P R zonder beroep die zich nu eens voor wegenbouwkundige dan weer voor waterbouwkundige uitgaf en de 21 jarige ongehtiwde vrouw C V die voor zijn echtgenoote doorging R had er slag van zich voor te doenals een Iselangrijk personage Het ech Mar wendde voor met vacantiete zijn en verbleef telkens een dag oftien m verschillende hotels Er werdenveel verteringen gemaakt Zoo beliepde rekening voor een zulk e periodeƒ203 Voorts leende R van k nersbedragen van tien tot vijftien gulden an het einde van zijn verblijf deeldehu mede te zullen vertrekken Op hetpresentecren der rek rmg gal hijmeestal ten antwoord Mld te moetenhalen bü zijn notaris f op het postkantoor een cheque ta moeten innen Even later werdi het hotel dan opgebeld met de meaedeieling dat meneerpech had gehad fietf zijn auto en mennog een oogenblilqe geduld moest hebben j Toen de vrouw bljjtfbaar wat hniverachtig was gewordeit van deze dure practijken en het weetal het in een Schiedamsch hotel wat matiger aan f legde liepen beiden in de val De hotelhouder koesterde hier argwaan en waarschuwde de politie die in het pseudoectitpaar de door de Haagsche recherche reeds gesignaleerde hotelratten heikende Belder identiteit was bekend uit achtergelaten papieren terwijl voorts geen onjuiste namen bleken te zijn opgegeven Aan het tweetal is thans in een overheidshotel gratis onderdak verleend IS KINDEREN MET VACANTIE NAAR DUITSCHLAND De Nederlandsche Volksdienst meldt ons Zaterdagmorgen verzamelden zich een ISOtal jongens en meisjes die deel uitmaakten van een groep van 800 kin deren op het plein voor het H S sta tion te Den flaag Ze werden in kleine groepjes ingedeeld en stonden onder het luisteren naar vroolijke marschmuziek die door de PoUtiemuziekvereeniging ten gehoore werd gebracht geduldig te wachten tot het teeken werd gegeven om op het perron te gaan Alle kinderen waren opgetogen over het vooruitzicht op een oretlige vacantie in de omgeving van Württemberg Eindeüik wachten duurt altijd lang mochten ze naar boven en werden daar door de zorgen van de transpoHge eiders ster naar de aangewezen wagens gebracht Alles liep vlot en precies op tijd zette de trein zich in bewegini naeewuifd door de vele ouders en helanj stellei den die hun kleine familieleden èen heerlijke vacantie toewenschten Ook wy wenschen dezen kinderen die door den Nederl Volksdienst uit alle deelen der provincie waren samengebracht een echt gezelligen tijd toe en hopen hem na deze vacantieperiode weer gezonder en sterker terug te zien NOODLOTTIGE VAL VAN KEN DAK Gistermiddag omstreeks drie uur viel de 66jarige metselaar C ter H uit de Willem Beukels7straat te s GravenhaRe doordtet een schoorsteen waaraan hij werkzaamheden verrichtte afbrak van het dak van een perceel aan de Laan Copes van Cattenburch De man viel op het zeven meter lager gelegen balcon van de eerste étage en bekwam een hersenschudding twee gebroken beenen en een gebroken arm In zorgwekkenden toMtand werd hij overgebracht naar het ziekenhuis waar het beiaarde aehloffer gisteravond aan de bekomen kwe iiren is overleden SOCIALE WKTTEN VAN TOEPASSING OP IN HET BEDRf ir WERKENDE INWONENDE KINDEREN Bü besluit van den secretaris generaal van Sociale Zaken is bepaald dat met ingang van 1 October a s voor de toepass uig van de Ongevallenwet de l and en Tuinbouwongevallenwet de Ziektewet en de Invallditeitswet 16Jarige en oudere inwonende Eigen aangetrouwde of stiefkinderen van den werkgever die in diens onfJerneming j wericzaam zijn beschouwd worden als werkman oiKlerschcideniyk arbeider in den zin van vorengenoemde wetten VRIJSTELLING VAN DE RUWIEL VORDERING Door het departcoieDt van BiaiwalMdKho ZakM wor bdiead geaMkts 1 Vu de bdeveriBj Tanheei eiirii irïeka s rtijt t teM peraoaca voorriea iam een Answeis van den RiikscoauniMaris ten bewQzc dat sij bQ het RqkscomiiiMariaat weriouuUn peraooen vooratea Tan een Anaweic Tan den CommJaaaria Gcaeraal voor de Openbare Vefliiheid denBeiehbbaber der Ordnna gpolisei ol den Beiebbkaber dor SkherbeitspoKcei ten bewifie dat xy b4 Dnitsche poUtie fatttantiea werkiaaai m ledea Tan de Nederlandsche politie de brandweer oi den Inchtbeachermingsdienst personen met Mporings bevoegdheid z4 die in het bezit zifn Tan een ambtsriiwielj zij die in den landboawwerkzaam ziin handwerkslieden waaronder worden Tentaan fabrieksarbüdets nuinarbeiders en oreri handarbeiders h personen die het rijwiel Toor de nitoefening van hnn beroep ter beoordeeling van den burgemeester Tobtrekt noo£g hebben Personen behoorende toteen der onder 1 tob i t m hgenoemde categorieën kunnen teneinde hun rijwiel ongehinderd te kunnen gebruiken zich op een nader dow den burgemeester van hun woonplaats bekend te makenplaats en tijd vervoegen Indien zij deugdelqk kunnen aantooncn dat zij inderdaaddaarop aanspraak kunnenmaken zal hun een schriftelijk bewijs van vrijstelling worden uitgereikt dat bij gebruikmaking van het rijwie desgevraagd vertooqd moet worden Personen die deugdelijk kunnen aantoonen dat hun rijwiel in beslag genomen isen behoOren tot een der onder 1 genoemde categorieënkunnen zich op een naderdoor den burgemeester vanhun woonplaats bekend temaken plaats en tqd vervoegen teneinde zoo mogelijk in het bezit te worden gesteld van het eigen rijwiel dan wel van een ander ter beschikking staand r eL Een nadere bekendmaking betreffende de vergoeding van in beslag genomen rijwielen is bimietdtort te verwachten Aan de burgemeestersworden nog nadere aanwijzingen verstrekt N KUNST EN LEHEREN TENTOONSTELLING HULPWERK BEELDENDE KUNST Het departement van Volksvoorlichting en Kunsten deelt het volgende mede De tentoonstelling Huipwerk beel dende kimsl die 1 Augustus 1942 te A nsterdam in het Rüksmuseum geopend wordt belooft een groot succes Ic worden Ingezonden werden 1889 werken 969 kunstwerken werden ter tentoonyeUing toegelaten De Nederlandsche kunstenaars die geen persoonlijke uitnoodiging hebiwn ontvangen en die zich aangemeld hebben als lid van de Nederlandsche Kultuurkamer kunnen zich alsnog in verbinding stellen met het bur u der tentoonstelling JIulpwerk beeldende kunst in het Rijksmuseum te Ams erdam Na beoordeeling door de jury zullen hun Werken dan aan de tentoonstelling worden toegevoegd KEttK EN SCHOOL Ned Herv Kerk Beroepen naar Lancerajc cand J de Vries te Utrecht Geref Kerken Tweetal te Bussum ds J W de Jager te Zutfen en ds A v d We te Oosterbeek i Benoemd tot hulppretliker te Zwolle oand R Bakker hulppredtker te Enschede Te Sassenhelm cand H Brume te s Oravenhage Chr Geret Kerk Tweetal te Oilemborg d J M Visser te MlawoWa en cand G A Zijderveld te NIeuwland Tweetal te Rijns burg cand J van Dalpn te Assen en cand O A Zlldcrveld te Nieuw land Doopsge Broedfrscl ap Beroepen naar Eindhoven prrop H Wethmer te s Sraver hage Naar Gronliwen da K T Gorter In Den Burg 00 Texel I SPORT TEKTNIS HUGHAN WINT BKT KAMPIOCNICBAP ENKELSPEL Ia den lodstrijd vaa het heerenenkelspel gisteren op de banen van d MEtfS gefipceld heeft Hiichan na een langen en tot In het tiegin yaa de vijfde set spao enden strud Tesch m ich r geslagen met ft 7 ï 6 1 a 6 fr l Niet B Jeen culmineerde de spanning tn de beide eerste eu in die sets lag ook bei beste speL Op enkeie momenteif zeer goed Epel Later in de tweede helft zakte het af en de laatste set gaf wel het minste te zien zoodat vaa een climax geen sprake was la de eerste set has Teschmaeiier het sneUite op dreef H had vaart en tempo la zijn spei v as goed aan het net vast in rtjn returns kwam op 4 3 door een doorbraak van d service van Uugliaa doch verloor oa danks een voorsprong van 40 IS zijn eigen service Dat was een lapsus van beteekénis want de volgende game verloor Hughan op love dat was 5 4 oor Teschmacher Mn had e 3 kunnm zijn Na die 5 4 volgde e eneens een love game op eigen service gevolgd door een tweede vaa Hughan dank zij uitstekend voUeeren Gevaar voor deten blijft echter dreigen wanneer hij na 8 zrln sersice wederom In de tweede wederom een aanvankelijke voorspiong van Teschmacher wederom 1 en e en later 4 3 en waarlijk weer een verloren ser icegame voornamelijk doordat zijn voUeeren met af te doch kans op passed en biedt Waarvan Hughan een guist gebiuik maakt Ditmaal is het echter deze die zijn kans na 9 4 mist en die daA na 5 9 zijn servicegame verliest vnl door een onzekere forehand Teschmacher maakt dan 7 5 met een uitstekende lovegame In de derde set echter een sterke reactie te veel rtcht Teschmacher zija aanvallen op den backhand van Hughan die veel gevaarlijker is dan Kijn forehand Zijn slagen mtastn bovendien aan scherpte zijn manoi ivreenng la daardoor niet gevarltjk genoeg HO verueat de set met l Na de ruit s hrt De Nederlandsche Toeristenbond A N W é meldt ons dat er thans een inrichting voor liet gelijktijdig afsluiten van in ieen rü naast elkander staande rijwielen is uitgevonden Hierbij wordt aks grendel gebei gd een Jjzeren stang waaraan op bepaalde afstanden rechthoekig gebogen ijzeren pennen zijn bevestigd Door het overhalen van een handel rdt e slang zoover verschoven d t de echter Hughan die zün grouadstroke ntot vmden kan die via 1 5 de set met 2 4 vetUest En als dan een spannende eindspurt In het verschiet ligt blijkt Teschmacher t rurmpeid blijkt zijn spel te oazeker komen er on van doublefaults en zonder eenige spanning op hoogtepunt wtut Hughan een wedstriid dien h in xj n geheel genomen tan voUe verdiende te winnen VOORTAAN ONZE MOEDERTAAL BIJ TeNNfSWEDSTItUDeN Naar wij vernemen heeft de Nederlandsche Lavinlennisbond bepaald dat voortaan bJj aUe wedstrijden welke onder cftn IeldlB £ gespeeld worden o a dua ook alle tournoofen de telliqg zal moeten geschieden met Nederlandse h termen dus in de moedertaal Met deze nieu i e bepaling ten aanrlen mm het wedstnjdwezen heeft het t estuur van den Nederlandschen Lawntennisbond beweaen een gezond begrip te hebben ten aanzien Van de juiste ontwikkeling van one nationale sportleven WIELRBIVftCN BEftKANStNGSWCDSTRUDEN NED KAMPIOENSCHAP Gi teravond hadden op de wielctrban Groenewoud te Nijmegen de herkansbifiwedstrUden piaau van de Neoerlandsch kamploÓHwedstrijden Zaterdag en Zondag in A dam gehouden Het was de avond van de ipriat n waaronder vooral DM kacn uitblonk di van Vliet versloeg Schulte was niet op dreef en kon het geen enkele mp l W de eerste plaats brengen WETENSCHAP VSOMOnE Op een proelEChrltt getiteld Oe kristalstructuur der alkallcyaniden la gepromoveerd tot doctor In de wis en natuurkunde aan de RUksunhrersiteit te Utrecht de heer J A Lely geboren te s Gravenhage KAA8ISMIKT WOCKOBN a Juli Aanvoer 19 U ls kaas prtis Ie soort 8I ÏS Sï aO ld ae soort I S M 4l Ki Handel matig pennen gelqktüdig tussohen de spaken der wielen van een aantal naast elknider staande fietsen worden gebraetit Ns het overhalen van den handel moet deze zoodanig worden veeczekerd dat een onbevoegde hem niet in werking Kan stellen hetgeen uiteraard op allerlei wijzen kan geschieden Octrooi op deze vinding is aangevraagd door den heer W H van der Gugten Javastraat 67 te s€ r¥ven hiwe €