Goudsche Courant, donderdag 23 juli 1942

1 Ülhp s Donderdag 23 Juü 1942 NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN iZ SlSSf 81e Jaarcang No 9 992 CaietrMlaeMur r TOTER Oowta rnvmmm Duitscbe druk i üf i ioo in ZuMeiijken sector versterkt Bohfewistische onümtingspogingen hij WoronesU aan hel llmenmeer en de Wokhof IM tweede front opnieuw ter sprake TWEEDE WINTERHULP LOTERIJ klaar voor den start Een lokaal in de drufcher i Enschedé te Haarlem toor onder toezicht de ioozen met geldprijzen wonlen gevuld S P en RS W v Suchtelen pt BritMiM bwlelitendieiist meldt Bit Moakoo dat de Duitsche druk ija iMt ZaidelQke deri tui bet ront ster ker II gewordea n dat de opmaraeb itt Dnitache troepen voortgaat Volgens de meening van Duitsche nüljtaiie kringen ï jn de door de bols iewisten met groote bloedige verliezen hartiaa deliijk mdemoraen aanyalspogingen bü Woronesj ten Zuiden vanhet Ilmenmeear en aan de Wolcftoi bliiltbaar bedoeld U ontlasting voor het zwaar bedreigde Zuidelijke front der bolsjewisteni en moeten zy ook de aandacht afleiden van de voor de bolsjewieken catastrofale ontwikkeling al Op den geheelen Zuidelijken vleugel hebben de Duitsche troepen de achte volging van den terugtrekkenden tegcoitander in het gebied van BenedenDonetz en Don hrachtig voortgezet Nadat tot nu toe vooral gemotoriseerde itrijdkrachten in dezen grooten slag waren gebruikt wordt thans melding gonaakt van het feit dat ook infante rie afdedingen nel naar het Oosten opmarcheeren De Duitsche trqepen worden noch door hardnekkigen vija daiyken tegenstand noch door ravitailleeringsmoeilijklieden opgehouden Met onverminderde stootkracht maken zü den lerugtrekkenden tegenstander een oideluken terugtocht onmogelijk Terwijl de Duitsche luchtmacht in voortdurende aanvallen den geslagen vüandi zeer zware verlieaen toebrengl staan de Duitsche en verbonden troepen voor de Itad Rostof De Duitsche luchtmacht doe t zware aanvallen op militaire doelen in de stad Aldus zijn de Duitsche aanvallen op den Zuidelijken vleugel thans geworden tot een beslissenlkn tiijd om de rivierovergangen in het gebied van de Beneden Don NA DE BEZETTING VAN HET DONETZ BEKKEN k faar aanleiding van het verlies van het Donetzbekken het rijkste steenkiriengebied der Sovjef Onie is de P raw dij een actie tot uitbreiding van de turf en hout industrie begonnen opdat de Sovjet industrie aan den gang kan worden gehouden Het Slad dringt er op aan dat de autoriteiten hun uiterste best doen om eze plaatselijke brandstofvoorraden te ontginnen en daardoor het overbelaste transpojt vrU te maken voor de metaalindustrie en de chemische industrie Van de turfstekers hangt het af aldus het blad of de fablneken in den winter zullen werken of stilstaan AMERIKAANSCH GENERAAL NAAR MOSKOU De bevelvoerende generaal van het eerste Amerikaansche vliegercorps van het leger FöUett Bradley zal ïich voigens den Britschen berichten dienst naar Moskou begeven LITWINOF DBINGT OPNIEUW OP TWEEDE FRONT AAN De SovJetHWibassadeiu litwinof ncett naar United Press meldt te Washington opnieaw aangedrongen op at vorming vaa een tweede front in Eonipa waarbQ bQ den toestand der aoTjetUnie vergeleek met dien dei jjlUeerden na Duinkerken Te Londen verneemt men aldus S P T dat CSiurchill zal presideer bU de conferenties vaff geaUieerde deskundigen over de vorming van het tweede front De deskundigen staan in voortdurend contact met Moskou De Engelsche pers heeft het op het oogenblik zeer druk met bet tweede front een deel der bladen pleit voor het andere deel pleit tegen waaronder by deManchester Guardian Uit blad wijst op het tonnage pirobleem en de groote moeilijlchedön verbonden aan e ntmwkeurig werkendt intendance 1 b eft de genoemde beraadJWfmgen over 4e vorming van een tweede tieat In Europa wordt nog ver B dat aan dexe beraadslagingen ajve Engelaehen en Amerikanen ok SoTjet Ruasen en Chinezen deel Va de Amerikaansche Wr 3 w rtltew otdMtenoNoid WU W BrtWt Stettinins m Biddell de r bQ de te Londen vertoe wnj baitmlaiidMihe geallteerde memui Ook i een aantal boogw MaB e ottieieren aanweiic JJJ ïwt WBiiwkene itte nog getai fel b id haeinl bU gemehte ver iWt Engelaad tot oprichting vaa uu w fP t binnen afxienbarea g b frid is taidica de kwesties van ate a aurtqried naar genoegen J Ifa rekent eehler niet 2 w a bed lten Ook is e i ïrï W t ang van de Brit Pa e ta Engeland as gwaga mirtlr a a ib e triydkracMoB JK idat verwaaMea w aï e Maden ad m at men zich in Engeland gereed maakt voor een Engelsch AmerikaanscJik win terlucfatoffensief waartoe oji vele iüeuwe vliegvelden zullen worden aangelegd De aanleg van deze vliegvelden islo a de taak van de nieuw aangekomen contingenten Amerikaansche ge nietroepen De berichten omtrent een en ander zouden zqn ontleend aan uitlatingen van generaal Arnold beveihebber van de Amerikaansche luchtmacht De strqd in Egypte VERBITTERDE GEVECHTEN De oorlogsverslaggever Lutz Koch schrijft omtrent de zware verbitterde ge iechten om de stelling van El Alamcin o a Hi V $mW r Auchinleck gebruikt de laatste reserves waarover hij beschikt om deze snel nog langs begaanbare wegen in de diepe stellingen van El Alamein in den strijd te brengen Evenals by Bii Hacheim Gazala Tobroek en Marsa Matroe wemelen dez stellingen weer van mijnversperruigen lülometers lange prikkeldraadversperringen inge bouwd geschut en pantserafwecrkanonnen De soldaten die thans reeds weken lang een aanval meemaken zooals de wereM maar zelden en de woestijn nog nooi heeft gekend moeten thans ook nog de beproevingen van den stelUngoorlog doorstaan die ieder uur de jiiterste inspanning van de zenuwen eischt Maar al te paag zouden zij bij de mitrailleur of by het pantserafweergeschut een slaapje doen doch het heiliie moeten van den soldaat noodzaakt de baardi c mannen van maarschalk Rommel hun plicht te doen Dag aan dag stuurt Attchinleck steeds weer op andere plaatsen zijn dikke pantserwagens op dé Duitsche en Italiaansche linies at Een enkele maal kunnen zij een paar kilometer doordringen om vervolgens door onze batterijen door direct vuur tot stilstand gebracht of door onze n ntserwagens in gevechten gewikkeld te worden die groote verliezen voor hen opleveren Hommels afweer is elastisch geworden HOEWEI we thans in het hartje van den zomer zitten al zou men daar langzamerhand aan gaan twyfelen op de kantoren van Winterhulp Nederland houdt men zich nu reeds intensief bezig met de as campagne Het vorige jaar toen het W HJï werk nog in d kinderschoenen stond en daardoor ook nog niet kon zijn wat hel wijde wezen is één ding wel heel duidelijk gebleken nl dat de op touw gezette loterij zich in de belangstelling van de breede massa kon verheugen Het spreekt dus vanzelf dat de leiding van Winterhulp voor de komende actie weer een loterij heeft ingeschakeld by de org nisatie waarvan men uiteraard een dankbaar gebruik maakt van de vele leerrijke ervaringen die men bij de eerste heeft opgedaan In begin Mei is er in de meeste bladen al fcet een en ander over de tweede loterij van W H N geschreven Dezer dagen echter heeft de heer J H Mackenzie perschef van de W H N ÖÜlTSCStAWD STRIJDT VOOR BO5OPA SYSTEMATISCHE TEGENSTAND BIJ ROSTOF INEEN G ESTOR T Benedenloop van den Don over breed front overschreden NIEUWE AANVALLEN BU WORONOSJ AFGEWEERD Het opperbevel der Duitsche vcerafacht maakt bekend De systematische tegenstand van den vijand in het gebied van Rostof is ineengestort Duitsche en verbonden troepen staan voor de versteHite bruggehoofdsteiling die in een halven cirkel om de stad is aangelegd Ten Oosten van de Donets is de benedenloop van den Don in eèn breed front overschreden Italiaansche formaties zijn erin geslaagd binnen het bestek van de achtervolgingsgevechten in den Donetzbocht op 19 Juli het belangrijke lisoienbekken KrassniJ Lntsch in handen te krijgen Daarbij werden talrijke gevangenen gemaakt en een aanzienlijke iHiit binnengebracht In de grooie Donbocht biedt n zwakkere vijand slechts geringe tegenstand Ten Noorden en Noordwesten van Woronesj zijn aanvallen van den vijand in zware gevechten afgeweerd Daarbij aija 23 tanks vernield In het gebied achter het front in den centralen seetdr Is de vernietiging van nieuwe jandeiijke groepen geëindigd Ten Zuiden van het llmenmeer en voor een bmggehoofd aan den Woichof zijn erschemene vijandelijke aanvallen met zware bloedige verliezen ineengestort Bierbij vernietigde de bezetting van liet bruggeheold 31 tanks voor een groot deel in gevechten op korten afstand In het hooge Noorden zün vijandelijke batterijen op het visscHersschiereiland tfoor duikbommenwerpers met verwoestend effect bestreden In den tijd van 8 tot 20 Juli heeft het ï olsjewistische lucht wapen 829 vliegtuigen verloren waarvan 640 in luchtgevechten 62 door luchtafweergeschut en 9 door formaties van het leger De overige werden op den grond vernield In diehzelfden tijd gingen aan het Oostelök front 70 eigen vliegtijigen verloren Na militair vruchtelooze storingsaanvallen overdag van eenige Britsche bommenwerpers op West Duitsch gebied heeft de vijand in den afgeloopen nacht vooral op de stad en omgeving van Duisburg en de stad Moers een vrij groot aantal brisant en brandbommen neergeworpen De ouTgerbevolking leed verheien Zes van de loierij ons eenige nadere inlichtingen verstrekt over den aard en de organisatie van deze actie Prijzènverhouding 1 3 De ondervinding heeft geleerd dat het karakter van 4e loterij gehand haafd kon blyven Ook nu zal het lot dus weer bestaan uit een stam en een premielot wjarby het eerste leit uitbetaald wordt wanneer men een gelukkige greep gedaan heeft tcrwyl het tweede nog eens een kans geeft bij d premietrekking Deze vindt plaats na elke serie zulks in tegenstelling met het systeem dat bij de vorige lotery gevolgd is Er komen nu es series ieder bestaande uit een millioen loten hef totale aantal bedraagt dus wederom 8 milliöen gemerkt A t m F Wanneer dus een serie is uitgeloot volgt dadelijk de premietrekking Ben verbete ring die het publiek zeker zal weten te waardeeren aanvallende bommenwerpers werden neergeschoten In den loop van het zeegevecht In het Kanaal zyn door onze lichte zee strydkraohten b alve het vijandelijke leidende schip nog 6 Britsche motoir torpedobooten in den strijd op korten afstand in brand geschoten waarvan 4 ondergingen Een Britsche motocrkanonneerboot is door een Auitsche duikbootjager door rammeq n n den Urond gebeord De vlag van de boot Werd buitgemaakt verscheidene gevangenen zyn binnengebiracht pe onder leiding van korvettenkapitein Wunderlich ter beveiliging van een covooi opgetredn formatie is na uitvoering van Jijiar taak zonder verliezen in haar haven van bestemming binnengeloopen Aan de Mederlandsche kust heeft marineartillerie 5 Britsche vliegtuigen neergeschoten Het jachteskader no 54 heeft sedert het begin van den oorlog 2300 vliegtuigen neergeschoten Engeland en EfritschIndië ONGEHOORZAAMHEIDSCAMPAGNE ALS SABOTAGE OPGEVAT ten uit Londen heeft men daar fistefen Volgens de laatste Zweedsche berich tegenover de buitenlandsche pers verklaard dat de Engelsche regeering den onderkoning van Indië onvoorwaardelyk zal dekken wanneer deze gedwongen zou zijn op te treden tegen sabotagepogingen Een ongehoorzaamh idscampagne wordt uitdrjkkelijk een sabotage def oorlogsvoering van Indië beschouwd In Engelsphe regeeringskpngen wordt verklaard dat president Roosevelt en de Vereenigde Stattj achter dit Engelsche besluit staan en het goedkeuren Men is van meenmg dat het ssherpe tegen Gandhi gerichte artikel in de Daily He r a 1 d op initiatief van de Labourlfflen def regeering is geschreven Churchill zoo zegt men heeft er Attlee op gewezen dat Engeland tegenover Gandhi een feenheidsfront moet vormen waar Varieteit van krijcsbnit aan bet Sovjetfront Kanonnen en dron edai issen Luce Orbts Hoüond Dan is er nog een belangrijke verandei jpg By de vorige loterij was de prijzènverhouding 1 B j d w z oD ongeveer 13 let n 2 prij tn Thans is deze verhouding gesteld op 1 tot 3 Men begrijpt dat hierbij geen sprake kan zyn van een evenredige verdubbeling van het nominaal uit te keeren bedrag Per slot van rekening streeft de lotery niet het doel na eiken kooper een douceurtje te bezorgen dan zou er van den opzet niet veel overblijven De prijzen Men beeft echter eenvoudig ook prijzen van ƒ 0 25 gecreëerd waardoor nu per seri de volgende prijzen beschikbaar zijn 1 van ƒ 5000 3 van ƒ 1000 4 van ƒ 500 3 van ƒ 100 9 van ƒ 50 20 van ƒ 25 100 van ƒ 10 350 van ƒ S 4500 van ƒ 2 63000 van ƒ 1 100 000 van O ll en lüU UOO v in ƒ 0 25 Zoo zijn er Cus per serie rond 330 000 prijzen met een totaal bedrag van 176 500 gulden De prijs van een lot is daarbij wederom op 50 cent bepaald Bij de premietreklüng worden per serie uitgeloot een prijs van ƒ 10 000 en TO van ƒ 100 Maakt men nu een kleine calculatie dan blijkt daar uit dat in de geheele loterij pim 2 mil Hoen prijzen zijn waarmede een bedrag van ƒ 1 059 0l 0 gemoeid is Als men dit sommetje stelt naast de opbrengst van de lotenverkoop 6 millioen maal ƒ 0 50 dan ziet men dat de kans op een prijs niet gering is Zelfs al kan die prijs een kwartje zyn Maar dat stimuleert de animo Ook de verkoop door middel van het Rad van Fortuin zr w leiband worden genomen Ditmaal tege lijk met de loterij zelf en niet zooals de vorige keer eenigen tijd later Prijzen tot een bedrag van tien gulden worden onmiddellijk uitbetaald de hoogere moeten op de 1 an toren gcincasseerd worden Hoe wordt het lot vervaardigd De loten die thans vervaardigd worden zijten niet meer in een enveloppe maar zijn in zessen gevouwen en afgesloten door een banderölle Hierdoor wordt een papierbesparing bereikt van 30 32 pet hetgeen van zeer groot belaiig is Bij de firma Enschede tt Zn te Haarlem wordt thans met man en macht gewerkt om de Utten Zoo spoedig mogeUjk af te leveren Daar de vorm en het aanzien van de loten echter aan de arbeidersparti onder a e om standigheden moet deelnemen In het kader van den passieven tegenstand heeft Gandhi naar radio Boston meldt nieuwe maatregelen voor de burgerlijke ongehoorzaamheid afgekondigd 2 00 zullen kleine zaken en winkels m den eerstkomenden tyd vol komen gesloten blyven Politieke kringen te Londen nemenhet besluit van de Indische congresparty om tot een politiek van burgerlijke ongehoorzaamheid over tegaan over het algemeen niet te zwaar op Een bijzondere correspondent van Exchange Telgraph meldt volgens S P T urt New Delhi dat het aantaf volgelingen van Gandhi wel groot is doch dat niet te verwaclaten is dat het meerendeel der Indische arbeiders Gandhi s oproep zal volgen Wat de boeren betreft die hebbeu het te druk met den oogst en de industrieelen en bankiers zijn te veel geïnteresseerd in de Britsche bewapeningskwesties Men zou dus kunnen zeggen dat het aantal voor n tegenstanders van Gandbi plannen even groot is en dat de eenheid in het bgzonder onder voorstanders ver is te zoeken Naar de Engelsche berichtendienst meldt heeft de Britsche regeering besloten het verbod van de Indische communistische partij en haar organi saties op te heffen Irl een oproep verklaalrde ée Iregeenng dat zij zou voortgaan met het vrijlaten van alle leden va de communistische partij In een verklaring dienaangaande zegt de Britsct berichtendiehst ver der dat het ontslag van de Indische communisten uit de hechtenis onvoorwaardelijk geschiedt Reeds is een groot aantal communistische agenten vrijgelaten terwijl nog bestaande bevelen tot arrestatie zijn ingetrokken JAPANNERS GELAND OP PAPOEA Volgens den Engelschen tüeuwsdienst meldt een communiqué van het geallieerde hoofdkwartier dat de Japanners zyn geland aan de Noordkust van Papoea Omtrent de landing meldt de Engelsche nieuwsdienst dat deze op den ochtend van 22 dezer is geschied Zij vormt een nieuwe bedreiging van Port Moresby BEKEND ENGELSCH JACHTVLIEGER GESNEUVELD Van militaire zyde verneemt het D N B dat een der succes olste Engelsche jachtvliegers commodore Fwucan op 15 Juli bij een aanval op de Fran che Kanaalkust door den Duitschen luchtafweer is neergeschoten en on gekomen Volgens Britsche raededeelingen stond deze officier met 32 overwinningen mfldaJucht op de tweede plaats van de raftifertj der Engelsche jachtvliegers Oeiy mÊktg oorlogsonderschei dingen wajKHmïrtitgereikt sterk afwijken van die van vorig jaar moest een geheel nieuwe organisatie opgebouwd worden Zoo moest o m een speciale nieuwe machine in gebruik worden genomen voor het banderoUeeren van de lote In een rotopers worden de loten per 12 stuks aan voor en achterzijde bedrukt waarna een boekdrukpers de ierie letters nummers en prijzen aanbrengt Hierna gaan alfe loten achter slot en grendel óók de nieten Zij worden in stalen kasten bewaaid voor e sle verdere beweikir g ondergaan In de drukkerij heeft men een dubbele controle die behalve door de Haarlemschc recherche wordt uitgeoefend door leden van de afdeeling verificatie van de firma Enschede Vervolgens worden de loten door twee vouwmachines in zessen gevouwne maar nog niet van de banderolle voorzien De prijzen gaan nu in een menglrommel waar zy goed door elkander geschud worden Van de nieten worden 140 stuks in een doos voor 200 loten geplaatst waartusschen 60 pryzen worden geschoven Na perforatie van de loten wordt de doos omgekeerd worden de banderolies aangebracht en de loten opnieuw gemengd Tot slot worden de doozen verzegeld met een metaaldraad die door de perforatie van de loten loopt en waarvan de omgebogen uiteinden van een banderolle worden voorzien Het publiek nriKït later de loien van dp e metiialdraad lostrekken zoodat ze beschadigd worden en op deze wijze dus nooit meer in de doos kunnen worden terug gedaan De doozen worden In kisten verpa lu en door het geheele land verzowBen Als alle loten afgeleverd zijn kan de Winterhulp lotery 1942 beginnen Hét startschot valt op Zaterdag 1 Aqgnstns a s oi 13 M uur aastgHawaiKwaiuBtiKkimwmaawung 1 4 Zon op 5 46 onder 21 46 Maan op 18 22 onder 2 30 Alen b verplicht te ver dniateren vaa Bonsooder anl 9 tot lontopkomsi E Laataann van voertuigen i moeten eea kaU mr na rans S jHiderfani wtatoken worden hiaimiw t mw i swwiMMiwm wwe i a iHiC E 712 Polygoon André f N S D A P en N S B DE GEMEENSCHAPPELIJKE SCHOLINGSDEMONSTRATIE IN ROTTERDAM Ter aanvulling van het verslag vaa de gemeenschappelijke scholingsdemonstratie vag den kring Zuid Holland en den Haag der N S D A P en KS B op Zondag 19f Juli geeft het AJ I P nog eenige bijzonderheden over het dierste deel van deze byeenkomst Do eerste spreker de platrtjvervangende scholingsleidèr van den Arbeitsbe reich der N S D A P in Nederland Kuhlmann wees op den strijd die het nationaal socialisme is opgedrongen door de plutocrate eft het intemoUonale Jodendom In dezen strijd staan twee wereWopvattingen tegMiover elkander de wereldopvattingen vaa joodschliberalistisch marxistischen en bolsjewistischen stempel en de wereld opvatting de jonge volken nationaal socialiane en fascisme Daarmede zyn de fronten helder en duidelyk geken merkt Na een uitvoerige beschryving van de gevolgen der liberalistisch marxistische opvattingen voor het Duitsche volk kwam spreker op den stryd van het nationaal socialisme dat ten doSl had deze opvatting te overwinnen en he4 Duitsche volk tot een eenheid aan een te lasschen De gemeenschap des volks en het lidmaatschap van deze gemeenscl ap zijn niet mogelyk door menschïlyk besluit Het li dmaatscbap van de bloedsgemeenschap van het Duitsche volk is integendeel een on veranderlijk feit De gemeenschap van een volk kan yien nooit verwisselen Men wordt in een volk geboren en blyft onverbrekelyk ermede verbonden Daarmede slaat de mensch voor een besluit van de eeuwige en onaan tastbare scheppingsorde Het leven in een volk eischt Van ieder een hooge zedelijke verantwoordelijkheid Deze vindt haar uitdrukking m den arbeid en in het arbeidsbegrip Het nationaal £ocialisme beschouwt den arbeid met als een vloek of een koopwaar maar ziet in den arbeid de mogelykheid tot innerlijke en uiterlijke ontwikkeling tot herstel van de natuurlyke rangorde In aansluiting hierop nam de voiv mingsleider der N S B prof dr R van Genechten het woord Allereerst gaf hij een uiteenzeiting waarin hij zeide dat het kapitalihne in de eerste plaats beschouwd moet worden als het gevolg van een bepaalde mentaliteit en wei het streven naar een steeds hooger op voeren van de bevrediging der behoeften De vloek van de kapitalistische ontwikkeling is er vooral in gelegen dat zy de volksverbondenheid en het gevoel van verantwoordelijkheid bij de menschen heeft gebroken In verband hiermede behandelde spr uitvoerig de wyze waarop Nederland m de laatste jaren geregeerd is Hü wees erop dat de regeering en vooral minister van Kljffens zonder medeweten van het Nederlandsche volk heeft samengezworen tegen Duitschland In tegefi stelling tot dezen geest brengt het nationaal socialisme ie geest van volksverbondenheid het inzichit dat het niet aankomt op den Ci keling maar op het volk terwijl dit volk jeS een levend wezen is waarvan de volksgenooten slechts de cellen vormen Dit inzicht moet op den duur het geheele volk doordringen Dat is de taak der beweging zy moet he volk volgens cüt beeld hersmeden Men moet zich daarby niet laten aftrekken doordat dit feit nog slechts door enkele tienduizenden wordt ingezien en wellicht nog niet duidelijk wordt ingezien want alle groote dingen zyn in de wereld tot stand gebracht door een kleine groep vastberaden mannen wier wil beslist Wat Nederland betreft denke men byv aan de Reformatie Nadat deze een eeuw lang haar invloed had doen geUen emd van de 17de eeuw was nog geen 10 pet van de Nederlandsche biévolking hervormd Aanvankelijk was dit nog geen 2 pot En desandanks hebben deze mannen niet alleen het politiekif systeem maar ook den geest van het geheele Nederlandsche volk veranderaL