Goudsche Courant, donderdag 23 juli 1942

DONDERDAG 23 JULI 1942 r SuiMIk K UUUX VBAAOT mmoMa rtA eervol tmum v Imb4 ai Ï Eri en mimmjmu ond dankieggtaf vkrf de veU dien iten 1 4 D beer MaKk wntf q S Oeiober jtTS t Zcvephuizen geboren Reeds liod U Aiifasbw MM wat k4t M r werktaam ali tUdeUJk gemeente ontvangtT in welke uneti h4i Ojct ingani van 1 April 19M vaH werd aMige elir liet infang van 1 Januari 1907 werd hïi t v M tot tnbtcMar ter aaeiMarie benoemd Na het overiyden Van dan burge Bieeatertècretaris dM heer J E Immink wardij nutt bet ontvtiiftrKhap ict ingang vah IS April 1624 benoemd tot gemeente secretaria BetaoudNka deze functies b ileedt d beer Mardi otk het ambt van ontvanger der Nederiandseh Hervormde Gemeente alhier AMBTSNAAK nmCBRLUKS STAND De heer A D Hakkenberg ambtenaar UIT aecretarie alhier ia benoemd tot ambtenaar van den burgerlijken tand dezer gtmeente BENOnONO ONDEBWUKUKS Tot onderwüzerea aan de eerste openbare lagere achool in deze gemeente is met ingang van 1 September as benoemd mej A Th Bégtiin te Arkd BIRREMUND DE AFLEVERING VAN MEL1 EN ANDERE PRODUCTEN Zeer ▼ éh gaande bevoegdheden va de overheid MAAnSGlELBN TBGEN BOEBEN DIE VKRPUCBTING NIET NAKOMEN De ervaring heeft geleerd dat er altijd nog een aantal boeren is dat zich VBT zun verplichtingen ten aanzien van de voedselvoorziening niets aantrekt maar er alleen op uit is zooveel mogdljk winst op zün producten te mak n Diit gebeurt dan door de producten niet tegen den ntimalen prüa te leveren maar door ze clandestien en tegen veel hoogeren prüs aan den handel of direct aan de consumenten te verkoopen Zoo komt bet voor dat een boer veel té weinig melk aan de fab ek levert Het kan ijn da hij frauduleus boter of kaaa maakt of melk aan consumenten verkoopt Om in zulk nevallenafdoende in te kunnen grüpen zijn den s cretarisgeneraal van het dëparte ment van Landbouw en Visscherij bü beshiit van Ï3 Juli 1942 eenige bijzendere bevoegdheden toegekend Deze zün dat hu in gevallen waarin menzUn verplichtingen tot in of aflevering van producten niet nakomt deinlevering van mdere producten kan opleggen Zoo kan b v aan een boei die niet gwweg Mik aflevert de verpUehttag wotdM apgelecd zijn veestapel geheel f g ldaa W eHlk In te leveren tegen een door êm aarctaria generaal vaat te stclica vergoeding et TM kaa dan verkocht worden an ander boem die d uurvan een veer da voedaelvooniening beter gebnA aMhen Ui Mer ematige gevallen JL iaAcB aMB cca loadaaige vertre diag vaa de vsedseivoonienlngabepaHiwaa bataat ofwel aUn bediQf nto alaaht VMrt dat aaen idet laagw iM deelairaihn uu de VMmngUit tbb de voMbdvoonlMiiag kan worden toegelataa kan den den aaeretaria gCBerwri aaa denike het gebruik van hun groDden r b drilfsgcboiiwrn aeheel tnordCB entiegd ea aan andcfe perse ea ef laateina en worden toegekend Indian dus b v een boer slechte een genog deel van zijn oogst inlevert of zUn Umd zoo slecht verzorgt dat het aaw weinig opbrengt dan kan hem hetgcfaniik van zijn land en boerderij women ontnomen teneinde dit aan ndercn wier bedrQtsvoering voor de voedaehreerzieDing meer nut heeft ver ic dragen De aan den secretaris generaal thans fegeven bevoegdheden zyn ingrijpend I kan er echter op rekenen dat er der aarzeten gebruik van gemaakt tal werden e wel in het bijzonder tenaam jea van hen die ondanks alle vnwauachiiwbiten zijn blijven ieea met hun Inoeierijen en w ed aan de voedselvoorziening jeato fiaote schade hebben toege Vercmiiiiig vwr bepaal rluMi gti vereibcht mSSS SS Sh Ar ELDINGEN v mwM4JDi m nAMOFooN VLATEK r t Vctsed nte eBM d van 23 Juli bevat eea heduit van de secretarissenP wvw de departementen van vottsvooriieiittlig en Kunsten vmi Op Wetenschap en KuKuucbe t n van Handel NiJvcfheid 5 S epv rt betreffende het houden w o hltBn van gMchriften gf s telM l en en greroo oögMatMi weaét OJB tepaakl a awi erkodping organiseert nte nmhm ceaehriften doeumenS fsschreven verveelvou f f Idnjrte atidihen ot afbeeU t J waa woMCtt aangeboden SS Mertao aaa verguanint m MaoA tot kat verkrüfCB eenei inaiw woitU io edleBd hff ét Mmm tm KoophW al fa Fabrieken Voor de vergunniaa atjn redïieai venwbuMifiL ÖincHaB ordn daor d MMmS mtMMfUmam en rdxl ken te tiaren brie in tMtderd HQ die ala orfanisator van etn v rlaiaifag ka ali handeH aiet de vooraakitftoi van dit beslitiL dan wel hü dk a rf niet als Uedar aan een verfceoBiac deelneem I hacwel de aan f Marvan de voorgeschreven opgave der verleende vwgunnmg of dal deze niet noodig liu niet bevat wondt leatraft met becMenis van ten hoogste zes maanden B met geldboete ven ten hoogste een duizend fuldctt of met een deiar straffen loooaioa vEkaiooENs Van bevoegde zijde wecdt ons mede Naar gebleken Is hebben tal van werkgevers werknemers en vroegere werlmemers noc niet voldaan aan him aanmeUininUeht voortvloeiende uit de verordMinc SS 42 artikel 1 t m 5 Oaar uiteraard salariwen arbeidsioonen provisies pensioenen wachttMea ondersteuningen gratificaties taotümcs enz onder h t begrip vorderingen vallen dient voor z oover dit oog met is geschied onmiddellijk aanmuding dezer vorderingen bij de firma Uppmann Roaoithal en Co Sarphatistraat Amsterdam t geschieden waarbif opgegeven moet worden welke bedragen sedert 23 M j L aan de bovenbedoelde werknemers werden uitgekeerd en op welke data FELLE BBAND TE STCDVM Gisternacht om viif uuf Is een felle bnmd uitgebroken in de kapitale boerdearlj van den heer K Slager te Stedum eigenaar de burgemeester de heer K Jensema Binnen een minimum van MM was alles een vuurzee De inboedel kun slechts gedeeltelijk worden gered De l randweer uit Appingcdam verleende assistentie doch kon niet verhinderen dat het woonhuis geheel vernield werd De boerderij is gedeeltelijk behouden gebleven De oorzaak is onbekend De sdiade Wordt gedeeltelijk door verzekering gedekt NA HET KEGELEN IN MAKASSAB Hedenavond om 21 uur sincekt Max Blokzijl via den zender Hilversum II in de serie brandende kwesties over het onderwerp Na het kegelen in Makassar VEKHOOGING MINIMDM EN MAXnniM GELDBOETEN Ih het Verordeningeijblad is vfigtnomen een verordening van den Rijkscommissaris waarbij het minimumbedrag der geldboete wordt gebracht van vijftig cents op een gulden Voorts wcHdt bepaald dat waar in strafbepalingen een maxiimim van de geldboete is opgenomen dit masimtmi wotdt verdubbeld BUrrERURO WORONESJ NOG STEEDS IN DUITSCHE HANDEN Tegenspraak van Moskousche beweringen Radm Moskott heeft de Duitsche berichten omtrent de inneming van Woronesj vergezeld doep gaan van de mededeeling dat hierbij een reeks Duitsdie divisies voUiomen vernietigd zijn Het opperbevel der Duitsche weermadit merkt hierbij op dat de mate van geloof die men hieraan kan schen ken reeds blijkt uit het feit dat de in dit verband als vernietigd opgegeven derde gemotoriseerde divisie in het getfeel niet streed in dezen sector Militaire instanties wijzen er vandaag rogmaak uitdrukkelijk op dat de vijandelijke berichten over het zoogenaamde verlies vaii het Duilscb brug gehoofd WoTonesj allen groi d missen Woronesj bevkidt rich nog steeds onmiskenbaar in Duitsche handen Volgens Dagsposten schrijft de Londensche correspondent van de N i w York Times dat het Engel sche volk nu aan de grens van zijn geduld is gekomen Tot dusver heeft het Bngejsche volk gewoonlijk de schuld voor het uitblijven van successen geschoven op gebrek aan uitrusting en vijandelijke superioriteit in de lucht Tevens werd het volk te kennen gege ven dat de Amerikaansche hulp in een g eel nieuwe phase zou komen Op deze wijzigingen in de situatie heeft het Engelscht volk nu jarenlang gewacht Thans eischt het volik dat men het meedeelt wat in den afgeloopen tijd is gedaa n Den eenvoudigen man in Engeland is de gedachte niet volkomen vreemd meer dat GrootBrittannië den oorlog kan verliezen Het Eogelache volk is Churchil met bloed zweet en iranen gevolgd maar er is geen wijziging in de situatie gekomen De Daily News uit New Vork oefent openbarende critiek op Roosevelt en Clinrchill in een artikel waarin o a wordt gezegd Churchill noch Roosevelt heeft bewijs van eenig strategisch of tactisdi genie geleverd integendeel reeds in den vorigen oorlog bewees Chuprtiill dat hij niet de eigenschappen van een Marlborou bezit In Engeland eischt een voortdurend grooter aantal personen dat Churchill niet de beslissing mag hebhen in zuiver militaire aangelegenheden Den critic komt ook tot uHing in de Ver Staten Men behoeft zich niet te ver baz i als zoowel Churchill als Roosevelt wordt gedwongen een maarschalk te benoemm voor de voortzetting van den veldtocht CBRIKCHILL OVER VEKKIEZINGEN Toen Churchm in het Lagerhuis ondervraagd werd over de mogelijkheid dit jaar nog verkiezingen te houden weigerde hy een reehtsticekach antwoord te geven en beperkte 2ich tot de verklaring Ik aeht hét in strifd met sland gebruiken en belangen hierover een verklaring af te leggen ItALUUKÊCÊl WEÏRMACHTSBWUCHT Levendige bedrijvigheid in Egypte Het Italiaansdië weermaehtAeritiit van 22 Juli luidt als volgt Leveadlde gevedrtaa dar ailiUsrle en beiKUvighcid van veffcanningaafdeeUngen aan het Egyptische front waar talrijke luchtffvecbtea sUndifd zijn ten gunste van de vliegers der spil Zeven Burrlcanas an twee Curtisamachinas z Jn neeraeK hoten door Duitsche Jagers en twee Spitfires door Italiaanscha Jagers Twee andere BsUtdie macliinea zijn neergehaald door luchtafweergeschut tijdens een mislukten aanval opTbbroek rormatiai bororaenwerpers hebben de bases op Malta aangevallen Een SpUfIre rerd boven bet eiland neergeschoten Een verkenningsvllegtulg van de koninklijk Italiaans he marine die boven het westen van de Middellandsche Zee Werd opgevangen door drie vijandelijke Jagers achoql er een neer en keerde terug or zija met de vier leden der bemannini wond na zijn taak ten uitvoer te bpn gelegd De tla g bji Mi dway VAN M TORPEDOVLIEOTVIGENl GEEN ENKEL TERUGGEKEERD Pas na zes weken zoo sdirijft de Washingtonsche correspondent van de Evening Standard he het Amerikaansche ministerie van Marine bekend gemaakt dat van 30 torpedovliegtuigen die de Amerikanen in den slag biJ Midway gebruikten geen enkele machine en geen enkele bestuurder is teruggekeerd Een marconist die den ria heeft overleefd en is teruggekeerd in Amerika heeft den minister van Marine Knox tot deze l ekentenis genoopt Hij vertelde over de gevechten o a dat ziJ tot den aanval overgingen zoodra zij de Jallansche vlootlormatiea in zicht kfegen Maar het afweervuur was zoo vetsdirikkeliik dat hü er geen woorden voor had Snelle Japansche jagers beEchemnden bovendien de vlootformaties nog Het eene Amerikaansche toestel na het andere had hü in zee zien storten CBrmtK OP ENGELSCHEN SCHEEPSBOUW HetMerchantHavy Journal tiet vakblad van den bond van Britscbe scheepsingenieurs en adieepskapiteins critlseert in scherpe bewoordingen de Engelsche setHrpsbouwpolitiek Het is de vraag aldus dit tijdschrift of Engeland sights uit het oogpunt der eischen van den oorlog vrachtbooten bouwt dan wel of er bij den bouw op wordt gelet dat het schip in den naoorlogstijd voor de reeders zooveel mogelijk winst afwerpt Het schijnt dat men inderdaad de reederabelangen Op den voorgrond schuift Dat Is niet minder dan een mi sdaad Jegens de mannen en vrouwen v4n Engeland die actief deelnemen San den strQd op de zeeën De kruideniersmentaliteit die bij de hoogste regeeringsinstanties den scheepsbouw leidt heeft reeds lang voor het tutbreken van den oorlog den ruggegraat van Engelands scheepsbouw gebroken BET OVEBLEO VAN LITWINOF MET ROOSEVELT Naar de Londensche correspondent van Stockholms Tidningen meldt heeft Roosevelt eenige uren na het bezoek van Litwinof den chef van het luchtwapen van het Iste Amerikaansdie leger generaal majoor Follet Bradly ontvangen die binnenkort met een officieele opdracht naar Rusland zal vertrekken KOLORIER Japansche maatregelen van bestuur op Sumatra Aan de bijzondere betcekenis van het eiland Sumatra in de zgn groot Aziatische ruimte wijdt de Japansche pers uitvoerige beschouwingen De Japansche opbouwende krachten hebban zich met alle energie op Sumatra geworpen schrijft men Sumatra hgt aU een beschermende band voor het nieuwe een trum van het Zuiden Sjonan Singapore en zal voor de militaire beschutting van de Oost Aziatische ruimte een belangrijke functie vervullen Het feit aldus de Japansche pers dal Sumatra in vergelijking met Java nog maar in een beginstadium van ontwikkeling verkeert en dat in verband met de veel dunnen bevolking van tet eiland de groote cultures daar anders zijn georganiseerd maakt dat op Sumatra andere conditie voor den opIjouw gelden dan op Java De Japansche autoriteiten hechten zoo n groote waaide aan Sumatra dat het met het schiereiland Malakka in een bestuurssysteem is vereenigd Over de jongste Japansche bestuursmaatregelen meWt een correspondentvan de Jomioeri Sjimboen datde volgende punten zijn opgesteld Ie Het Nederlandsche beistuursstelBel zal voor zoover t deugdelijk wordtbevonden worden gehandhaafd 2e De rechten der inhtemsche vorstenzullen evenals door de Nederlandsche ook door de Japanscheautoriteiten worden erkend teneinde deze vorsten tot volledige samenwerking met de Japanners tebewegen 3e Alle maatregelen zullen wordengetroffen om de ontwikkeling vande groote plantages op Sumatra l bevorderen 4e De bemiddelende tusschenlaag der Ctune he bandelaren zal zooveel mogelijk worden gebruikt in dienst vaiv de Japansche militaire bestuurslichamen 5e De zeden en gewoonten der bevolkii g zuUem worden gerespecteerd 6c De provincies aan Sumatra s Oostkust zollen bet centrum worden van bet Japansche bestuur en de Japansche kolonisatie De leiding der plantage lal in Japansdl handen overgaan bt verband met de stratagUche be teekeois van de Oottkiist zu langt de ti Straat van Malakka een concentratie van Japansche invldM worden geschapen En het blad beridit voorts dat van 216 plaiitages die het ecimomirche centrum van Sumatra vormen en op ongeveer 673 000 ha voomamclijk rubber tabak en copra verbouwen plus minus 70 pet weer in getouik is genomen KUHST ER LETTERER Libretti voor opera en operette WEDSTRUD UCTGESCnUtVEN DOOB DEP VAN VOLK8VOOB LICHTING EN KUNSTEN baeRding tot 1 NovemhM a Het wrtement van VoBcsvoorlichting en Kunsten deelt mede Nu ten gevolge van den materieelen en moreelen steun der overheid de Nederlandsche muziek dramatische kunst in ons land tot grooter ontwikkeling zal kunnen worden gebracht doet zich de behoefte gevoelen aan oorspronkelqke Nederlandsche operaen operetteteksten die inepireerend kunnen werken op de fantasie en den cheppingadrang van den Nederlandschen componist teneinde te bereiken dat de opera in Nederland op overtuigende wijze eigen Nederlandsche weg zal inslaan en volgen Om te trachten in die behoefte te voorzieh wordt door het deparement aldeeling Theater en Dans een wedstrijd Ingesteld voor het schrijven van libretti voor opera en operette als volgt Gevraagd v nlt een libretto a voor opera in één bedrijf zonder koor b voor opera in één liedrijf rtet koor i e voor opera in meer dan één bedrijf zonder koor d yopr opera ii meer dan één l edrijf met koor e voor operette Het eventueel inlasschen van balletten woridt aan het inzicht van den hbrettist overgelaten Het libretto moet een uilgesptoken Nederlandsch karakter dragen en zooveel mogelijk gebaseerd zijn op grondelementen van onzen Nederlandschen volksgeest en vollcsaard Elke Nederlander kan aan deien wedstrijd deelnemen De inzending kan geschieden onder eigen naam of onder kenspreuk In dit laatste geval moet de inzend een gesloten enveloppe aan zijn werk toevoegen waarin naam en adres worden medegedeeld Op de gesloten enveloppe wordt de kernspreuk vermeld die ook op het betreffende libretto wordt aangegeven Ingezonden kunnen worden teksten al of niet in druk verschenen mits zü het werk zijn van een nog levenden Nederlander Aan dezen wedstrijd zün de volgende prijzen verbonden Voor libretto onder a eerste prijs ƒ 150 tweede prijs ƒ 100 voor libretto onder b eerste prijs ƒ 150 fweede prijs ƒ 100 voor libretto onder c eerste prijs ƒ 30O tweede prijs ƒ 1 50 voor libretto onder d eerste prfls ƒ 300 tweede prijs ƒ 150 voor libretto onder e eer le priis ƒ 250 r tweede prijs ƒ 125 De keuring geschiedt door het hoofd van de afdeeling Theater en Dans van het departement van Volksvoorlichting en Kunsten bijgestaan door het bureau Dramaturgie van het departe meUt en enkele toondichters Oe inzendingen kunnen geschieden bij het hoofd van de afdeeling Theater en Dans voomoem4 Princessegracht 21 ifGraver hage tot uiterKjk 1 November 1942 RECHTSZAKER ZIJN VROUW MET RAfl ENKRUID VERGIFTIGD Tilburgsch bakker staat terecht De Bredasciie rechtbank is Dinsdagmorgen begonnen met de belugadeling van de geruchtmakende Tilburgsche verg gingazaak die vermoedelijk enkele dagen in beslag zal nemen Verdacht la deze zaak is de 29 jarige broodbakker J M A van Hees uit Tilburg wien ten laste is gelegd dat h i zön vrouw E P F J Jansen van het leven hteft beroofd door haar een of meermalen een hoeveelheid rattenkruid toe te dienen tengevolge waarvan de vrouw op 9 Oct er van het vorige jaar is overleden De eerste getuige was de inspecteur van politie te Tilburg J Stevens die o a mededeelde dat danV ïij de activiteit van enkele Tilbijrgsche ingezetenen de zaak aan het rollen is gebracht Bij het eerste verhoor varf ïerdachte zoo vertelde getuige heeft deze niet gesproken over de aanwezigheid van arsenicum in z n huis en over een verhouding met de dienstbode B van den H Het onderzoek brach t eenige bezwarendt brieven an het licht die verdachte aan de dienstbode heeft geschreven Van de dienstbode zelf kreeg de politie verschfllènde waardevolle gegevens Zöo heeft zij o a bekend dat de verdachte haar medegedeeld had dat zijn vrouw aan een ernstige kwaal lijdende was dat zij wel sterftn zou en dat hij dan met de dienstbode zou trouwen Verdadjte hafl het meisje op een wandeling een flesdije laten zien dat vergUt bevatte en later ratt dikruid Usek te tjn Het meisje had van v rdadite opdradit geMegen o n over de ziekt van iQn vrouw er ovar het fleadija te twijgen ZU Jrmee echlMr ve nn aad e n dat de cMtte met het ananicum tal tand irtond De getuiae detfd verder mad boe verdachte bat rattenkruid aan st n vrouw moet toe ediend hebben namelijk Axv het vergift aan de thee en andere etenswaren toe te voegen en het haar daarna te eten te geven De verdachte die op de zitting een onverschilligen Indruk maakte ontkend een en wider evenwel De dcakundige dr Th P J Botman is tot de conclusie gekomen dat er e i acute vorm van arsenicumvergiftiging had plaatsgevonden die den dood ten gev dge uKiet hebben gehad Deze getuige bad ook een oiderzoek ingesteld naar de hoeveelheden rattenkruid die vardacthe In zijn bezit had relke hoeveelheden voldoende bleken om 70 000 muizen en ratten te doöden Dr G J B A Janssens genecsheerdhiccteur te Vugt deelde mede dat bij het slachtoffer niet In staat achtte m zich zelf van het leven te berooven Dit is zeer belangrijk omdat verdachte tijdens het vooronderzoek beweerd heeft dat zijn vrouw zelfmoord zou gepleegd hebben STBAFOEVANOENISPBBSONBBI VEBOOM EELD Veetien dagen geleden ftonden voor de rechtbank te Leeuwarden eenige leden van het personeel vfn de bijzondere strafgevangenis akiaar terecht Enkele gedetinewden genoten zekere voorrecl ten aan het verleenen waarvan bedoelde leden van het personeel een bewaarder en twee hulpbewaarders hun medefrerking gaven De rechtbank heeft heden uitspraak gedaan De 32 jarige bewaarder W H B die tien gulden ontving om een gedetineerde extra levensmiddelen te bezorgen en brieven buiten de gevangenis te brengen weid tot zes maanden gevangenisstraf veroordeeld onder aftrek van de preventieve hechtenis De iCisch luidde acht maanden met aftrek De 38 jarige W P B cUe geld van de familie van de gedetineerden aannam en die dèiarvoor levensmiddelen bradlt werd veroordeeld tot zes maanden met aftrek Ook hier Itiidde de eisch acht maanden met aftrek De gevangenbewaarder J de G die vencheidene giften aanvaardde klossen garen ontvreemdde en van diefstal afkomstige goederen aannam werd overeenkomstig den eisch veroordeeld tot een jaar gevangenisstraf met aftrek van den tijd in preventieve hechtenis doorgebracht VoorU stond nog terecht de 49 iarige H B die als hoofd kok vet boter en gehakt weeoam Deze ambtenaar werd veroordeeld tot drie maanden gevangenisstraf De eisch luidde eveneens drie maanden BOOGB RAAD VEKVOERKN AAN BO0U VAN EEN SCHIP Een Rotterdamsche schipper heeft zich voor den economiscben rechter te Arnhem te verantwoorden gehad ter zake het vervoeren zonder vergunning van 300 k g aardappelen welke hij zonder bon gekocht ha en tiestemd waren voor eigen gdiruilc De rechter overwoog dat onder vervoeren moet worden verstaan het brengen van het eene punt naar het andere met den wii dit laatste punt als voorloopige eindbestemming te beschouwen Aangezien deze aardappelen in he schip bleven dat tevens woonplaats van den schipper was oordeelde de rechter dat hier van een straft aar vervoeren geen sprake was HU tprak den verdachte vrij VOOR DJE VROUW Bekende en minder bekende groenten Het voorlichtingsbureau van den Voedingsraad schrijft De oogst van eigen tuin brengt ons ki aanraking met enkele groenten die men eigenlijlf nooit in den groentenhandel ziet Zoo wordt tegenwoonKg vrij veel in de moestuinen de snijbiet verbouwd en een enkele maal treft men de namenia rai snijkool aan Snijbiet werd vroeger warmoe genoemd De groente doet denken aan spinazie Het blad is echter veel grooter en de smaak iets bitterder De bladeren kunnen meermalen afgesneden worden en groeien steeds weer aan De breede mËrghoudende bladsttlen kan men ook afzonderlijk als groente klaarmaken Snijbiet is zeer rijk aan voedingszouten vooral ijzerzoaten en vitamines De bladgroente namenia is nauw verwant Aan de snijkool Het is een nieuwe groente met blauwachtige groene bladeren die snel gro t groote opbrengst geeft en lekker smaakt Men kan ze rauw en gekookt gAruiken De eerste aomerbieten zijn er weer Deze ronde Jileine bieten zijn m Is en sappig Meen niet dat men ze niet klaar kan maken omdat ze te veel gas opeischen de recepten wijzen andiers uit Met het oog op gasbesparing is het aan te bevel i de bieten rauw schoon te maken en fijn te verdeelen Vindt men dit te veel weric dan kan men volstaan met een ilur voorkoken vooral niet langer Snifbieten als twee groenten De bladeren afstroopen Het bladgroen de eerste dag als boven klaar maken De bladstelen den tweeden dag als stoofaspcrges bereiden De stelen worden in stidckèn vao ongeveer S cm lengte gesneden met weinig water gaargekookt en met een sausje van groentenat en melk opgediend Saifblel 1V4 kg snUbiet zout aartTappelen Ixitér De snijbiet als andqvie fyn snijdai wasschen met aanhangend water snel aan de ko brengen en in igeveer 20 min gaar ken De groente afgieten Hef nat voor soep of satw bewa GELDIGE JBONMEN Artikel 37A m kg 35 JuU Aardappelen Beschuit TIgr StJuU br al seb H Pioen br 841 344 S45 M6 7S p tKam Boter 36 lis gr KÏv S Boter 2 39 2 36 en 3 35 3 36 4 36 125 gr 12S pt Brood of geb 37A 400 gr JUIBrood M geb 37A 80 gr 25 JuUCbOflOla 36 37 100 gr 8 Aug Gemengd meri S41 IZS gr SAug Gort Ml 129 gr 8 Au Havermout S40 250 gr 8 Aug Honden en k ln 11 m 1 10 kg SI JnB Jam f 900 r 8 Aug Kaas 347 848 349 390 351 100 gr 8 Auf Kotflesurrogaat 838 290 gr 9 8 pt MeOt 36Atjn 39A 3H L SAtig Melk 36B tra ffi 1 U 8 Aug Petroleum EAkaarVOl 3 L 22 Angi Peulvruchten 340 390 gr 8 Aug Pudding verm maixena 352 100 gr 8 Aug Rundvet 39 100 gr 19 Aug Win 4 33 4 34 les 290 F SAug Sdiaarzeep O 10 gr SI Aug Serviesgoed Bc 30 SI 321 mit 8 Aug Suiker 337 1 kg SAttg Sulkerwerk 88 39 100 gr 8 Aug Tabakskaart 37A 1 ranU 25 JuUTeztielk S a na 41tJn lS0 Textlelk aeaeHe behalve bon K Vleesch 37A 100 gr 25 JuU Vleesch 37B 90 gr V JuU Zeep 211 218 272 393 300 90 i 250 gr 31 JuU Zeep G H I J K 90 i 290 gr 31 JuU Toiletzeep G H I J K 75 gr 31 JuU NB Aflevering op bovenstaande zeep bonnen geschiedt alleen indien ziJ vóör 30 Jimi bij den winkelier waren ingeleverd Zeep 335 28 i 79 gr 15 Aug Wasch of zeeppoeder 338 250 gr IS Aug Zeep L 250 gr Waseh of tttpp eii 28 1 75 gr zeep UAug Toiletzeq L 78 gr 18 Aug Brandstoffen KookdoeMnd 01 KP 1 Benb 30 Apr 48 Gen Anthadet Vn 1 Eenh 31 JuU Gen Turf VU 90 ituki 31 JuU Brandst krt DV I tm 8 1 Benb 81 Dea De officier van Justitie te Arnhem teekeode cassatie aan betoogepde dat hier tpi t was van een bedekF ontslag van rechtsvervolging Onder vervoeren verstond bij het verplaatsen van eenig goed door middel van een vervoermiddel waarbij dit verplaatsen geenszins met een bepaalde bedoeling behoeft te geschieden De Hooge Baad heeft mi overwogen dat naar het gewone spraakgebndk het door den schipper op zijn schip dat hem tevens tot woning dient voor eigen gebruik bestemde levensmiddelen met zich voeren niet vervoeren daarvan wordt genoemd Het cassatiebooep is daarom niet ontvankelijk verklaard KERR ER SCHOOL j N d Herv Kerk Beroepen naar Raario cand K U C SUUwx t Halvalit Naar V ont ds W T Meem te Wasepe Geref Gem Beroepen naar Brulnisse OMterland ds P Honkoop te s Gravenbagé Geref Kerken Beroepen uur Hoer Ha wurd cand B Blellters nulppredik r WWeesp Ooopesei Brocdenchap Badoikt voor Oude BUdtz prop H WetlniM te s Gnnrenhage ren Wat zout een klein scheutje taptemelk een geraspte rauwe aardappel eventueel een klontje boter toevoegen en de groente nog even doorwatmen Namenia en snijkool IH kg groente ïout tmónppti boter De groente wasschen met aanhangend water nel aan de kook brengen en gaar koken Kooktüd 20 i 30 mim De groente in de pan of op een faekbord fijn snijden wat zout toevoegen en bet groentenat zoo noodig binden n et geraspte rauwe aardappel Naar verkiezing voor het opdoen een klontje boter door de groente roeren Nameniasla Namenia gekookte aardappel az uitje pepó zout arofna Van wat fijngewreven aardappel ge snipperde lii peper zoi t aroma esazijn een sausje maken De bladeren plus za fhte st ngeldeelen van de namenia fijn snijden en luchtig met desaus vermengen 4 bosjes bieten ongeveer I kg een uitje az een paar kruidnagelsof surrogaat kruidengruis suiker zout De bleten schillen in plakken snijden en deze weer In staafjes ofkleine bkAjes verdeelen Of de bietenop een grove rasp fiJn maken De groente opzetten met weinig water iets zout en de kruiden gaar koken Kooktijd een half mr De laatste 5 mfa watazijn eventuecf iets suiker meekeken De Weten afboenen en ia itrim water I uur vooritoken Daartia afstroopen in durib plakjes schaiven of snijden De groente nog 10 mm koken met n klein beetje water een sdientj azijn wat zout Iels suiker en wat kruidengruis MfnXTBERICHTER ywnuKKt eoiniA mn 1 Wg m i pier stuk m runderen sf nu t re kalveren M snak Teren It ÏSlmneren 30 W bpöen en geiten ï per rtiik Handel matig AAMIABKT eOODA IdL Se fc aI To l 0 l Btandel matig