Goudsche Courant, vrijdag 31 juli 1942

VRIJDAG 31 JUU ld42 HANS wil JBtiJtr Kitnl if zo nd ik z ftcf vttl btttr Aaniwn Bim en Bom de flegmatieken DurrscBLJaio snuar VOOR KVROPA f lm pROlETARSKAJA STORMENDERHAND V EROVER D TamgUtcIa der Soüjetê in groote boeht Pan Un Dén afgemeden VBEB BlUTSeHE SNEL KAHONNECHMXynN Ml NKBEB GEBRACHT Htt oppMberel der Duitiefae weerjMcht maakt d 0 80 Juli bekend f ra toraSSe TM legw en Watten £ li ten deMe ware f eveehten met wuaalkllike aebterhocdetroepen den wUlÉlDden vijand Ten Zniden van e rmêr Btf l A e lellB traenen de ih 4 Preletartkalk torwMiderhand mibeB en op veiMkeWeae iriasiMB Se featste roote poorweeverbinding tanaken hetKankaausfebled en de Kit van da SovJet 1hiie vetbraken HlerittJ onderteheidde itch een BrandenboriMbe divisie tanlcs ia hooge Mte Bit m afweer n vHaadeUiiie MtlasUncrtanvaUeB vemletlfda een Wurtembercseh Badensche snelle divlaie cisteren in een verbitterden ibïjd 68 grootendaala xware tanks Sterke groepen caraebtivUectniten iteniden na een nteeesvoUe luehtverkenalog de aanvallen van het leger In de gtcwte bocht van den Don werd den vUMd de temgtocfat afgesneden In het gebied van Waronesj heelt de vijaitól gisteren weer 18 tanks verlo rtiTln den midden sector en ten Zuiden van liet llmenmeer worden in mocUyii terrein succesvolle plaatselijke gevechten geleverd In het hooge Noorden zijn bü luchtaanvallen de ravitailecrings en werfinstallalies by Moermansk benevens een groot troepenkamp ten Westen van de baai Kola zwaar getroffen Stooraanvallen van afzonderlijke Bri sche bommenwerpers die overdag onder de bescherming van zware bewolliing op iteden in het Rgnland werden gedaan hadden slechtr gering uitwerking In den afgelóopen nacht viel een fort atie Britsehe bommenwerpers enkele p aatsen in de Saarpalts aan vooral woonwijken in de stad Saarbrücken waarbij o a de goUwschouwburg cempleet werd verwoest De burgerbevolking leed verliezen 2even der aanvallencle vliefuigen werden HeergKchoten twee andere door schepen der Duitsche marine boven de Duitsche bocht omlaaggehaald Aan de Oostkust van Engeland heeft een gevechtsvliegtuig overdag voltreffers van bommeti geplaatst op de ins allaties van een apenf briek Vrij sterke strijdkrachten der luchtmacht heblKn in den afgelóopen nacht opnieuw een aanval gedaan op Birmingham Verkenners namen vanochtend tal van uitgestrekte groote branden waar Voor de Nederlandsche kust hebben patreuilleraartnigen van 10 aanvaliMde Britsehe snelkaaonneerboeten er 4 tot tinken gebniAt en een ander ia braad doen vliegen De vijand staakte d B strijd F De Duitsch Fransche betrekkingen en de orde in Europa TOOKOKACBT VAN rsor DB oBntm Over den tegenwoordigen stand der Duitach Fransche betrekkingen heeft de BcrUinscbe hoogleeraar iirof dt Grimm die toegevoefd is aan de Ouit Mdie ambassade if Parijs in een samen komst van Duitsche en Nederlandsche autoriteiten en genoodigden in het gebouw Kneute dijk te s Gravenhage een voordrachtfehouden Prfflt Grirmn bracht in flen aanvang van tijn rede naar voren dat Duitschland en Frankrijk zi h in de geschiedenis herhaalde malcyk tegenover elkander op het slagveiyiiebben bevonden Wil men den tin van het tegenwoondige Europeesche conflict begrgPen dan moet men evenwel voor oogen houden dat Int steeds de politiek van Ingeland is geweest op het Etiropeè ene continent een balance of power w handhaven om Engelands machtspoBtic in de wereld in stand te kunnen aeuden Het testament van Richelieu was B P gericht het toenmalige politieke overwicht van Frankrijk over West en Midden Europa te bevestigen door de Pi tsehe staten verdeeld te houden liiter heeft Jtismarek het Duitst he volk tot eenheid weten t tu engen Zoowel Pransehe als van Engelscho zijde rd n 4ahtar 4e meest verschillende 2 W en toegepast om Bismarcks werk r te vccttoren Spreker gaf ver f eaa overzicht van den wereldoorlot 1M4 en van de rol welke Clwencfeau daarin heeft gespeeld ert de machtsovememing heeft FOhrw geen gelegenheid laten voor g pan om de tegwistelling lusschen BBitSïhland en F krük uit den weg niuncn Lattn wö over de graven f nilUacMn elkander de hand iei i 100 riep d FUhrer herhaaldelijk jraittehe volk toe En ook telkens daartoe vooraanstaande FranW Kraanao itgenoodigd naar B rig Ah viea preüdoit dar Deutsch FJn toehe Ocsellschaft heeft spreker S ïïl i Mn de gewenschte weWMtliig t bevorderen In talrijke 2 J taWi beeft hiJ daarvoor ge iiiSSÏ bracht spreker aan Ik Pétatn wiens streven even i ff 8 s gericht terï het iQb overtuigiog is dat U t f f e wik fa de diepte zUner ziel W indheid aan den dag JlH O 4aar inpitalistische en Jood ♦ loiBdaB nog in de uitvoering V a Ftctorie s 0 it dk laMl wM wr Cifvopa m olie fronten f ISTMOO TON I SCHEEPSRUIMTE TOT mNKEN cebrAcht Bet e w vel van de Duit fee weanwcht maakt in een stra beriM bekend Itallaeh dalkfkooten hebbes 4a vilandeWke acieepvaart weer waar getraUen Dit krachtig be adiennde eenvooien weiden ia hel centrale M van den Atla totfeen Oeeaak Mt voor de Arae iBnansche knst tot sinken gehiadit vUf seil pen met 4UM kft 12 alswiilerlijk varende aehepen net tS OOO brt W vn lxelisehept en een bewa UngssAip Toar de tVesik at vaa AMka aavaa schepen met 53 6M bri en in bet Oosteiyke beldwn VM 4e Middellandaehe Zee vijf caehtaeilwhepai UB oonToetea la dm AttaBtisohen Oceaan wer n door torpedotreffers xwaar beschadigd een torpedojager en twee aehepaa met M Mf bft an in de wateren van Cyprus een Britsehe torpedojager Het Dnitsebe duikbootwapea heeft daarmede de torpedeerin gen van dexe maand verhoogd met opaleaw 167 000 brt De vQÜid verloor weer 24 koopvaardUscIhepen tien vraehtzeilaebepea en een bewaUngsvaartnlg behalve de als beschadigd vciBMlde aehepen en torpedo L Jagers lni N8 nimnww enw i a nna Debat over Brit chIndië in het Lagerhuis ABBESTATIB TAN GANDBl ZOU BECLAME BETEEKBNEN Naar de Britsehe inrichtendienst meldt heeft liet Lagerhuis een detiat over het Britsch Indische vraagstuk gehouden De minister voor Indië Amery dedde mede dat het bestuur der Indische congrespartij een resolutie heeft aangenomen waarin een onmiddellijk teruguekken dec Britsehe heerschappij uit Indië geëischt wordt en met een massabeweging wordt gedreigd voor het val deze cisch niet wordt ingewilligd De Britsehe regeering waarschuwt allen die achter de politiek staan welke door het bestuur der Congiiespartij w rdt gepleit De Britsehe regeering hoopt ernstig aldus Amery daS het Indische volk geen beweging zal steunen waaraan catastrofale gevolgen v bonden zün be arbeidersafgevaardigde Ammon stwde nieuwe onderhandeling met Inlü voor Hen zou daarbij geen griot prestifeveriuE lilden zoo zeide hij De Labourafgevaardigde Shinwell zeide dat Engeland reeds genoeg in het nauw zit om nog een conflict met Indië op zijn schouders te nemen De conservatief Locker Lampson zeide dat Gandhi in geen geval gearresteerd moei worden omdat daardoor nog meer reclame voor hem gemaakt zou worden In antwoord w een vraag van den arbeidersafgevaardigde Sorensen verklaarde Amery dat in Indië een aantal communisten is vrijgelaten die bij de oorlogvoeringbehulpzatin zullen ziin AAMBeiEN ZwUsol AcmihrteninH halpl Esa bamwoaos praepufoM i hadsome nsitan lOT F ars TUK f 1 AAMBEIENZALF ZETPILLEII ZIWITftaL r BniBKlLM ITiU IAAiVSCH WKERHACHTSBSRICHT Patrouille bedrüvigheid en artilIerieduels Het Italiaanscfae weermachtsljericht van 30 Juli luidt als volgt De operatieve bedrijvigheid aan het Egyptische front heeft zich gisteren beperkt tot acties van patrouilles en arlillerieduels Onze vliegtuigformaties deden met succes aanvallen op vliegvelden en centra achter de vijandel ce linies Een onzer toestellen ke e niet op zün basis terug Vliegtuigformaties van de as hebben militaire inataUaties op Malta gebombsodeerd Aanzienlijke verwoestingen werden aaneei icht in de doelen Tivee Spitfires werden m luchtgevechten neergeschoten door Duitsche jagers Britsehe vliegtuigen Itebben in den afgelóopen nacht brisantbommen laten vaüen op de omgeving van Licata Ken burger werd gewond Geen sdiade werd waait nomen KEfiK EN SCHOOL Ned Herv Karit Benoemd tot hulppre dllMDS Ie ApeMoora eand W G Overboaeh te Iicideii caad J T Haveman te Tlcl en cand L HUmaaa te Kotterdam Te Wamsveld eand 1 1 Wcsaeldük tt te Zeist Tt Santpoort eand t A Vuwr aMaar Bedankt i er IWtsen ds W I Ualdcr la VtetSKnteal Vbm Viaücaveaa dST R Copcnia t Oooraivltfc M ses Je moet lenen Ureal Je moet toch het al vaderIets worden als groot bent n als Je ntt niet leert I Ik word herder itl Haiu hardop enBiet later morgen all Haar dat laalrt zei Hans alet hardopl Met i n ellebogen onder s n hoofd ging Hans voor z n boeken xitteo ttaar hij zag geen letters alleen achapen Morgen werd hU herder Geen dag later Fün dat z n vader dit dokter was In een dorp was gaan wonen Nu was hQ zo bij de schapen Een uurtje lopen maar De volgende morgen om zeven uur waarschuwde de wekker dat t met slapen gedaan was Heel het doktershuit stond gehoorzaam op om op tiid te zUa voor het ontbijt van half adit Maar toen het half acht was ontbrak er eentje aan tafel Natuurlijk was dat Hans Zou Hans nog In bed liggen Dat is toch Verontwaardigd stond moeder op Toen ze terug kwam keek zeniet meer verontwaardigd maar ongerust Vader Hans Is wèg Rond de ontbijttafel werd het heel erg stil Berder jij bent al zo oud Laat mi voortaan je schapen hoeden Dat Sei Hans tegen den grijzen schaap herder die de kudden van de omliggende dorpen bewaakte Bn Jongen heb jIJ dan zoveel verstand van schapen vroeg de herdermet een bedenkelijk gezicht Daar heb je geen verstand voor nodig vond Hans en toen zei de herder Zo zo Nou dan zullen we dit afspreken Ik neem vandaag eens vacantieen ga aaar de sUd Jij past tot zonsondergang op de schapen De hond zal Jehelpen Zodra de zon verdwenen ts brengJe de achapea In die kool daar In deverte rie je dééri Hans zag t Tegendie tQd ben ik wel terug uit d itad enals ik tevreden over Je ben dan staik Jou m a plaats als schaapherder af Afgesproken Hier heb je m n broodzaken m o waterkruik en Jiet beate er mee Misschien ga lic morgen met grote vacantie Dal ia zeker wel zei Hans Wantu bent al zo oud ik zal het veel beterkunnen Maar u maf me later nog weleens een keertje helpen Graag zei de herder en Hans hoordeniet eens de spot In z n stem Zo n dom ooH Lekker lul lag Hans met z n rug tegen een heuvel Fijn was t om herder te lUn Geen boeken geen achritten alleen dourde dag wel wat lang Weet je wat dacht Hans ik gade schapen nu maan vast naar kool brengea voor vandaag heb ik lang genoeggewaakt De hond keek verbaasd naar t herdertje en daarna ragend naar da ton LAND EN TUtNBOttW Df scheurpremie voor het oogstjaar 1942 43 ƒ tH PER HJL De régeeringscommissaris voor de bodemproductie maakt JDCkend dat de scheurpremie voor het oogstjaar 1942 1943 ƒ 200 per H A zal bedragen Ih afwijking met het vorige jaar zal ieder die daarvoor in aanmerking komt een scheurplicht worden opgelegd D scheurpremie wordt lutljetaald aan ieder die aan dezen pbcht voldoet Voor land dat thans vrijwillig voor scheuring bij den productie commissaris wondt opgegeven en na goedkeuring met koolzaad of raapzaad boven de verplichte oppervlakte van deze gewassen wordt bebouwd zal een scheurpremie worden betaald van ƒ 380 per H A wanneer de oogst gelukt Deze vrijwillig opgegeven oppervlakte asl neetellen voor den aanslag die voor de scheurplicht zal wordcifvastgesteld In herinnering wordt gebracht datde verplichte oppervlakte koolzaad bedraagt 8 pet van het bouwland opklei zavelen roodoomgronden datvolgens de inventarisatie 1942 op hetbedrijf aanwezig was waarbij bedrijven met 1 H A of minder bouwlandzijn vrijgesteld f Voor zand loess dal of veengronden bedraagt de verlichte oppervlakte 5 pet van het bouwland waarbij bedrijven met 5 H A bouwland of minder ziji vrijgesteld Tot de verplichte oppervl behoort bovendien de verplichting die men heeft om op grond van verkregen uitstel van scheuring 1941 1942 van kleigrasland en van meerdere peulvruchtenvelMUW extra koolzaad te verbouwen Prijs k Mrisaad Tenslotte wordt nog medegedeeld da de richtprijs voor het koolzaad is vastgesteld op ƒ 20 per 100 kg voor boerenschoon product van gemiddelde kwaliteit terwijl bovendien een iöleveringspremie van ƒ 15 per 100 kg lal worden uitgekeerd herder w ord n die even achter een wolk schoot Toen was t net ot ze knipoogde Niets zeggen hond laat hem maargaan Dat deed de hond ook Hij vergat zelfs te blaffen toen de nieuwe herder Neen dat was niet om te blaffen dat was om te lèchen Maar lachen kan n hond nu eenmaal niet Dus was hij stU Psst psst pssti Schapen wa gaannaar huis Hans stond mMden tussen de dieren die er niet over dachten fiaar huls te gaan Z voelden de son nog op hun wollen ruggen en dan was t nog geen tijd voor de kooi Psst psst psst riep Hans nog eenpoosje en toen dat niet hielp nam hijz n stok Mep mep mep De schapen schenert er niets vVin te voelen Ze graasdenof er geen Hans met een stok bestond ende hond die zou helpen hielp niet Datwas heel verstanc tg van die hond Wantiemand die dom doet moet je niet helpen Toen de zon eindelijk helemaal uit het gezicht ver wenen was besloten de schepen naftr buis te gaan Maar ze kozen niet de naaste weg en onderweg vergaten ze weer dat ze op weg naar kool waren Nou je begrijpt dat was voor H ns geen doen Als hij het ene schaap bij z n vacht pakte om h t naast een ander te trekken liep dit andere weer weg IVIaar op het laatst waren alle schapen toch van de wei grond verdwenen In de kool waren ie echter niet Hans is géén herder geworden en wat do oude herder gezegd heeft toen hij terug kwam uit de stad en wat Hans vader heeft gezegd toen Hans terug kwam dat zullen we maar olet oververtellen Daar waren harde woorden bij Die Hans rd nodig had Zeg nou zelf RAADSELS tnt deze letters liestaat de naam van een bekende zangvogel a a a e l h n c f L Welke 1 Gekweekt rd ik In t verre land Omaakt word Ik door nijvre hand Gedroogd word Ik tot as verbrand 8 Ik ben een woord van twee lettergrepen Met n aén het eind zet men mij op japonnen met p aan het eind spreelit n en over mIJ in verband met een paard OPLOSSINGEN J Mol ton Holton Vesuviva DISTRIBUTIENIEUWS Generatoranthraciet en b aggert urf BONNKN VoÓb ADGVSTCS AANGEWEZEN Gedurende het tijdvak van 1 tot en met 31 Augustus 1942 geven de met de woorden generator anlhraciet 8e periode gemerkte bonnen recht op het koopen van één hectoliter max 75 kg anthracietnootjes 4 of 5 terwijl gedurende hetzelfde tijdvak de met de woorden generator turf achtste periode gemerkte bonnen recht geven op het koopen van 50 stuks baggerturf Vaste brandstoffen voor kookdoeleinden MET DE NIEUWE BON MOET MEN UITKOMEN TOT 15 SEPTEMBEB Gedurende het tijdvak van 1 Augustu 1942 tot en met 30 April 1943 gevpn de met 03kf gemerkte Ixinnen der kookkaarten voor vaste brandstoffen dz recht op het koopen van één eenheid vaste brandstoffen voor kookdoeleinden met uitzondering van anthraciet en fabrieksturf oovmI U wiM ia 10 inlniilea mal fH NATUUK gal rmldii oleenBirfrfel t a Hasdi met tapiule Inlevefen T k iunDm Bs fc £ Men dient er rekening mede te houden dat men met de op dezen bon laetrokken brandstoffen tot 15 September 1942 dient uit te komen aangezien eer t op l noemden datum wederom een bonlfl worden aangewezen GELPIGE BONNEN Artikel Boft Aantel tj Aardappelen 38A IH kg 1 Aug Beschuit br of feb 38 75 r 1 Aug br of eb 39 76 0 BAu eioe i br 343 344 345 346 70 gr 8 Aug Boter 38 125 g 7 Aug Boter 3 35 3 M en 3 35 3 36 4 36 125 gr 12 Sept Btooc ot seb 38A 400 gr 1 Aug Brood of geb 38B 50 gr 1 Aug Brood of geb 39A 500 gr 8 Aug Brood of geb 39B 50 gr 8 Aug Chocolade 36 37 100 gr 8 Aug Gemengd meel 342 125 gr 8 Aug Gort 341 125 gr 8 Aug Havermout 340 250 gr 8 Aug Honden en k br 6 1 10 kg 31 Aug Jam 389 SM gr 8 Aug Kaas 347 348 349 350 351 100 gr 8 Aug Koffiesurrogaat 338 250 gr 5 Sept Melk 36A tm 39A 3Vk U 8 Aug Melk 3ÖB tm 39B 1 U 8 Aug Petroleum EAkaart 01 J L 22 Aug Peulvruchten 340 250 gr 8 Aug Pttdtling verm maizena 352 100 gr 8 Aug Rundvet 39 100 gr 19 Aug Rust t 33 4 34 res 250 gr 8 Aug Scheerzeep l W gr 81 Aug Serviesgoed Res 30 31 321 pnt 8 Aug Suiker 337 I kg 8 Aug Stiikerwerk 38 39 100 gr 8 Aug Tabakskaart 39A 1 rants i 8 Aug Textielk 3e serie 41 tm 130 Textielk 2e serie behalve bon K Vleesch 38A 100 gr 1 Aug Vleesch 38B 50 gr 1 Aug Vleesch 39A 100 gr 8 Aug Vleesch 39B 50 gr 8 Aug Zeep 211 228 272 293 300 90 è 250 gr 31 Juli Zeep G H I J I 90 250 gr 31 JuU Toiletzeep G H I J K 75 gr 31 JuU N B Aflevering op bovenstaande zeepbonnen geschiedt alleen indien 7ij vóór 30 Juni bü den winkelier waren ingeleverd Ze 335 28 i 75 gr 15 Aug Wasch of z poeder 336 250 gr 15 Aug Zeep L 250 gr Wasch of zeepp en 28 i 75 gr zeep 15 Aug Toiletzeep L 75 gr 15 Atjg Brandstoffen KookdoeleitM 03 KF 1 Eenh 30 Apr 43 Gen Anthraciet VIII 1 Eenh 31 Aug Gen Turf VIII 50 stuks 31 Aug BrandstJtrt OV 1 Lm S 1 Eenh SI Dec VOOR OS VROVW Dranken voor den zomer Het Voorlichtingsbureau van den voedingsraad schrijft Het zelf Ijereiden v dranken neemt tijd dat is een feit Maar het resultaat is heerlijk en zelf gemaakte dranken kunnen Iravendien zeer gezond zijn Om maar te noemen tomatensap frambozensap en ijessensap Zij bevatten voedingszouten en hebben wanneer men ze kort na de bereiding drinkt ook een Ijehoorlijk vitaminegehalte Het is bovendien prettig dat men met uitzondering van de zure sappen van roode en zwarte bessen en van kruisbessen bijna alle vruchtensappen puur en tonder suiker kan gebruiken Recepten berekend voor 6 glaasjes van IH d l inhoud Tamatcnaap 1 k g soep tomaten 2 dl water zout peper naar smaak De tomaten in stukken snijden en rauw door een zeef liefst van paardenhaar wrijven Het water het zout en de peper naar sm ak toevoegen Dit tomatensap kan men met wat fijngehakte peterselie kervel of geraspte ui een andere smaak geven Bessen zwarte bessen fraasbozen bramen boschbessca of vlierl cssen8aii 1 k g vruchten 2 dl water basterdsuiker indien dat noodig is voor de smaak Methode l De vruchten wasschen en in ech vruchtenpers of vruchtenmolen uitpersen Het water toevoegen en de suiker er in oplossen Methode 2 De vruchten wasschen opzetten met zoo min mogelijk water en in de pan wat kneuzen De vruchten zachtjes verwarmen tot er voldoende sap uitgetreden is De massa op een paardenharen zeef of vergiet laten uitlekken Wrijft men de massa door de zeef dan krijgt men troebel sap De suiker in het sap oplossen Het achterblijvende moes met suiker vermengen en op de boterham gebrtuken Kmisbessensap 1 k g kruist essen 1 I water 150 gr suiker eny of zoetmiddel De kruisbessen wasschen met 1 1 kokend water 10 min koken en ie op een vergiet laten uitlekken Aan het sap water suiker of suiker met zoetstof toevoegen het af laten koelen en als limonade presenteren Het moes met suik en zoetstof vermengen af laten koelen en als nagerecht geven of op de boterham gebruiken VratAtenmelk 1 1 taptemelk of karnemelk 450 gr frambozen of aalbesüen aardbeien bosdibessen pruimen bramen of kniisbessen eventueel wat suiker De vruchten wasschen tot puree wrijven en wat basterdsulker en de kotide gekookte taptemelk of karnemelk er mee vermengen OFFICIEELE LANDBOUWMEDEOEELINOEN voor de Prevlocie Zuld He Innd HUIttl ACHTimM COELm ItM U Beltnshevbenden worden er nng naals op ezert dA nu het aantal voor 7uidJ HnUari af te sluiten mestcoiiJracten Is bereikt hulMlnrtltinKsregctlnit In dr ze provincie In wcrkme zal treden Voor het ultreflten der hui slachtlnr v ri itinlnfen gelden de hlervotgende bepalingen 1 Aan hen die meer dan één mestcontratt bebben afnesloten kunnen n ten hoOKste twee vergunningen worden a eKeveit Echter mag bij slachtine het bij hutsslachting geldende vlceicbranl o n niet worden overschreden 1 Aan hen die over een normale f speciale varkenstoewijzing lieschikken n nM M staat waran om varkens te ca tracleeren kan ten hnogste één hulssla tingsvergunning worden afgegeven 3 gen fokzeug of gecontracteerde b4Sr kan aueen voor huisslachting worden bestemd door per onen die op grond van hua desbetreffende toewijzing deze mo hten iianhouden 4 In bijzondere gevallen kan aan hsti die op grond van bovenstaande niet jpiaanmerking komen voor een tweede h dtslathHBgsvergunning toch een tweede vergunning uitsereiljt worden Dit Issleéhtv van toepassing op groote gezinnen voor welke het slachten van e n tweede varken noodzakelijk moet worden geacht Verzoeken hiertoe dienen via den Platl lljktn Bureauhotider te worden Ingediend en kunnen slechts bij hooge uitzondering worden toegestaan Het hulsslarhtlngsvarken mag op bat moment van slachting maximum IDO k g wegen Dit geldt niet voor fokieugen en gecasseerde beeren hiervoor is n l geen maximale gewichtsgrens vastge teld B j de slachting van deze dieren mag echter het geldende vleeschrantsoen niet wordan overschreden LANDBOUW CRISIS OHGANTSATtE VOOR ZUID HOLLAND LANDBOUWWERKTUIGEN EN DRAINEERBUIZEN Verdunningen t otxaanltoop i landbouwwerktuigen en draineerbuizen diensn te worden aangevraagd ij den LandbouWconFulent in wiens gebied men woonachtig is Aanvraagfor nulieren moeten dos niet ingediend worden bij het Bureau van den Voedseli ommissaris daar ze door dtt Bureau zander meer worden doorgnsaden Alleen voor dorschmachines en ondarde len daarvan moet ïhen zijn aanvrage indienen bij den Voedseleommissaria Kr is alleen dan een aanvrage Voor onderdeden noodzakelijk als men meer dan 100 k g m iteriaal nnodif heeft Beneden een gewicht van 100 k g zijn onderdeel vrij in den handel verkrijgbaar en is iedere handelaar verplicht te leveren als hij de benoodi dc onderdeden in voorraad heelt CRONDOLIE ENZ Hiervoor dient men aanvraagformulieren te halen bij den Plaatselijken Bureauliouder van het district waarin men woon actatig Is Deze éecft echter slechts for►mulieren ► af aan diegenen die nnrm ial meer dan 12 k g smeerolie per jaar gebruiken Dit Kllen In het algemeen alleen diegenen zijn die een groot skkerbnuwbedrijf hebben benevens een aantal tuinders en innnïtprreiers De anderen kunnen de smeermiddelen zoo mogelijk Tlj In den handel betrekken DE VOKDSET t OilMI SARIS VOOR ZUID HOI LAND OFHCIEELE HEIKDEELINaBN VRRPLICHTE VOOKRAAnOPGAVI MINERALE SMEEROLIEN EN VETTEN De Directeur van het Rgksbureau voor aardolieproducten maakt bekend dat h op grond van arUkel 12 van de smeproliebeschikking 1940 no 1 van leveranciers een opgave inwacht an de hoeveelheden smeerobe welke zij op 31 JuU 1S42 te M uur voorhanden of in voorraad hebben De opgave moet geschieden veor 7 Augustus 1942 door inzending van een vplledlg en naar waarheid ingevuld en onderteekend formulier dat door den Directeur van bet Rtjlubifeau wordt vastgesteld en bij dit bureau verkrijgbaar is De bedoelde verplichting sUat niet op a leveranciers die bU het Rijksbureau voor aardolieproducten zijn mgescljreven bj leveranciers aan wie door den Directeur van hetRuksbureau voor aardolieproducten de verplichting IS opgelegd maandelijks opgave te verstrekken van hun voorraden zoowel als van de door hen ontvangen en afgeleverde hoeveelheden smeerolie SSS6 BONNEN 4 EBENSMrrTELKARTCN lUtT ROOD KRUIS De Secretaris Generaal van het Departement van Landbouw en VisschertJ maakt Iwkend dat tronnen van de I ebenamtttelkarten welke aan Duitsche militairen worden verstrekt niet geldig ztjn wanneer dezegemerkt zijn met een rood kruis Op aldusgemerkte bonnen mag derhalve niet geleverd worden 5883 RADIONIEUWS BitaraM 1 Aagastas i HILVERSUM I 4IS J M 6 45 Gramotoonmui SM Ochtendgyainastlek 100 BNO Nieuwsberichten 7 1 Oramofoonmuziek 7 45 Ochtendgymnastiek BOO BNO Nieuwsberichten en Programma uittreksel S15 Brandende kwesties causerie opn J 8 30 Gramofoonmüziek 915 Voor de Rulsvrouw 9 30 Rococo octet opo lO W Ernstige muziek opn I 11 00 Voor zieke kinderen II20 Planovoordracht Ca Il 45 Gramofoonmuiick 12 00 Theo Uden Masman en zijn dansorkeat en gramofoonmuz 12 40 Almanak 45 BNO Nieuws en zakelllke berichten 00 Otto Hendriks en zijn orkest en planosoli 14 00 Han van Meegtcien als dichteren schilder lezing 14 20 Na gedaaen arbeid muziek en vroolijkheld 15 45 Grainofoobmuzlek 18 00 Bijbellezing en gewijde muxiek opnj 16 30 Gramoloonmuiiek 1655 riuil en plano n 15 BNO Nieuw en zakelijke berichten 17 Orgelconcert Mao D NSB antwoord 18 15 Bertus v Dinteresen zijn orkest 18 45 Bl O NieuwsliertelrteB 18 58 BNO De wereldmcening uil den aether geplukt 19 05 Liedje van verlangen JJ15 Gramolooainuzlek IS 30 Omroeporkest 88 15 Filmpraatje 20 30 Gevarieerd Zaterdagavondprogramma 2145 BNO Nieuwsberichten 22 00 Gramofoonmuziek Vanaf 22 X5 aUcen voor de Radlo CenU ales dia over Mn W Terbindlng met de studio beschikken B 24 00 Gramofoonmuziek HII VEKSVM II 3 1 M 6 45 15 Zie Hilversum I 8 15 GramofoonmSek 10 00 Morgenwijding ms OramofoonmuzlA 10 30 Klaas van Beeck Jzfin orkest 1115 Ensemble Wllly Kok 1J S0 2mg mTpianobegeleidlng 5ramo o ma II35 Gramofoonmuilek £ 0 Mljujjien zakeldka berichten W 0O YJ S SS kwarüer 13 15 Gramofoonmuziek 13 4 Voor dHeugd 14 00GooitchsteakoorkMt ten ïaSot nmuilefc 18 30 Tt chrHt rw Ï8 4S Orehester Helmut Zaoharlaa MfJ Ba groentetuin üi Augustus IS 45 Oiraottenmuziek J7 00 Voor de bInnensoMMWa 17 15 BNO Nieuws en lokelUke berlchttt HJ Gerard van Krevelen en zijn orkest 1 5 Het kwartier van den arbeid 18 30 Amuee mentsorkeat en solist ISf On NedcrlaiBdMdw zeeUeden tt Amwiamagiaorkeat JO BNO Nleuwiberlehten JS W BNOVG ntaeb praa l MJ MSf iJS dan dag 20 00 Vrouwenkoor trtjk orkert en soltaten opn M O Als t voor H tegen liad U 15 irieol e plano MM BNO wlt l d tcn S BNO WBUtr overHcht ttlO Avoadwüdlng n U M Zie Hllvecsum t