Goudsche Courant, vrijdag 31 juli 1942

VRIJDAG 31 JUU 1942 s ur kimiiii van d atMiort vmi nai Zaoa BfiSNARO O aHMIM Wrvin d Qftidft OoHda U JuU ua vim Swtetanatnurt 11 TUiMiJk Vaa Itenoo Zi MWIkM uit mê gmémn davrtr aptênÊmmUI Haalm iVfcteriai ASHAANDAG 3 AUGUSTUS AANVANG DER 9de PREMIETREKKING DER N V HAIQHTON CO Ratoi ging van OOI hém JUU Uew sorinmt Vrouw Hoeder Beauwdmocder n Zuiter cngatTBtnDA CHRISTINA OVBUUNDtt tn dan leeftijd van S5 laar Souda A P VERMEU aChavenbage J L VEKMEU A E VERMEU Smith 3 Nida C VAK SCHAIK Vennel B D VAN SCHAIK PIET VERÏJEU flotterdam CA OVEREIJNDER Op verzoek van de overledene geen bloemen Gouda 30 JuU 1942 Krugerlaan 107 De teraardebesteUlng nd plaats hebben Maandag 3 Augustus as op da Algem Begraafplaats te Oouda Vertrek van het sterfhuis te 2 uur Dm uKslagM dar rekking adlm rcgdmatig fn DIT BLAD vtrickijnM N y DE UUDBOUWBANK UMCHT iUa4 nul LwnmUauliMai Ihi tli 1 I 0 BUmwO Kl VAM yraSOBN LtoMa Mr A M A BABON VAN BOBTCELAltB VAM lOCNB XhW H BUN Oed OgBUB De Bflt Mr W I OOUDI VAM TitOOSTWUlL Ntonwerabili Jtar Hr l II VAM ASCH TAM WUQK Anoterdur A TXN MOXVCR I BRAUW WUk M OumMedc VejralraM cradiatan Haam gakten é dapostto Agantani Da haaran P ven dar Uada la Oovdcu KtoKMg 112 an W C vaaDordiEro o HWadd fatga v a a Da Directie f B DE BEAUFORT N CDERUYTER Te koop gevraagd MAHOFLE5SCHEN roMMYOHlfS Inhoud 29 L flOU TSL Br no O 4370 bur v d bL DE LAND EN TDINBOUWBANK N y Geada Buitengewone Vergadering van Aandeelhouders op Vrijdag 14 Augustus ek des njn 3 uur ten kantore der Vennootschap De agenda ligt ter inage voor Aandeelhouders Gouda 31 JuU 1942 Namens Commissarissen De Directie Voor het Inkuilen van gras en groenvoeden VITASAN Bereiding eenroudif foad en goedkoop QEVRAAOD Thuiswerksters voor eenvoudig handnaalwerk Br no O Wl bur v d bl VITASAN VnKOOP KODPAAANS MEELFABRIEKEN N V in gtvaart Waar machea wonen a w MwaveM aaeodiA iMMaagrttkevaM al ataat d ar JgOOBNgMn rUegaB 0n Zeattnschadsl4k n br en g e n gavaartVka Blekten over Wég er dua mee Vet aoo prima VUDO vUeganvaa Kr In élk vertrek at U in korten ttUd al die vleia Wegen kw t QEVRAAOD WERKSTER Br no Q 4342 bur v d bl m In DORDRECHT n de MERWESTREEK Is het Dordrechtsch Nieuwsblad IVLIDO mm iel anders gedacui jia a g overtaden ongeveer als In een film Inplaats daarvan Uep hü in een seliUnbaar eenvoudig landhuis rond weUcs gedegen Ttjkdom hy noch hertramen noch schaften inMi Elin ooderghig xQn zwUgen anders Hli verlangde natuurlijk den renwagen te sieo waarmede UJ Oja eerste Uu te tBsmmaÊamm üJfiUlLLETON Nidnik verlwdcn DE RENAÜTO Ik heb den sleutel zei z J Uverlg Waeht era oogenbUk ik haal h m evra Peter keek haar na toen zl wegsnelde zy droeg de Uchtgrome Japon en het donkere ak e ra zag er zeer Ich dcrlijk kt uit Na een paar seeoodra was ly tang Banra met Petw gtaig ly nu denseUdm weg wdkan 41 era poos geleden met Heinridi getaopea had en vertdde hem dat haar vader niets van het leraen van da wagra modM weten Beeds na korta tQd spreng Peto ee em rusttfooe rond te loo BI mi naar de pgrceleinkiwt en bekeek verwonderd de venamUinf typ poreeMa du dee hU de iteur ven vadns kamer i en tfi S door Clhi evolf d biaoea Bel ruuni waardow het paaokMoa van de Md Mena bewekw tot Ureeaea van bewondariu noopte eehoet bU oauwdDks aa cht HU Heet deehts een oogenbllk staan em een hUk op de twens der stad te werpen Oan gku hil verdw naar da teeada vieiuddaarm van de aeliaA walke met M breede venster w on de UM cesehaarda sIMImi raad in avoadMAeniMiaa lag Bel melcie tan idet iMiueeiau al Aan het einde van de door dm paardenslal üsp ia de aeUtgsb donieire hal etsad aog net too als een paar dagra jdaden Vea bet eogaobl al dat Faiar hém sag vwnok de overige werdd voor ham HU stortte tich letlcriyk op dea wagen By betastte hon hy gl $ SB had neb bet huis van dsa ju bttf aeoals fa SUns vader ta tfita aoaadak biscuits gou eelt nog noadlg kornwaSt Wa tskarneüidi Maidiaperktvariull Mrar Door das taeoM pop eiKCicMiéJ tanameaapUwgeriboBvoiMiMrtU BoarknulOde komaaMilc aliaea voB kanMMBeOc dM II loa koopt vooral HeibarüdenvaagortepapkoalQaaBdoalnmlIw rantsoaagoioieleelricttett riaAteervanoniraMsoen ea gebruik het Uwa voor oadelw diagea O y Z gatiapcvi Is geMamUaaardaaU iaoMlom flaaeh gacutanen gd houdbaar Ook ds dogpr idiijl variBlIglMiar v z productMi xifa gottdl OBeawrarlh de ergernis dol Uw pop mlshdaoi oonbrandL Bi ons krt gt da fams i l O Gaai Uw dliter dos loo spoedig mogelqk Ow flortbon Hil brengt U er vlet heorlQke flaisahen VZ gortepap voor MMIM l ar oaaal boa raehi op t Ular VX II Fabriil m MilkiniKtN iir Vffmiiii ZiinHnniiin liiéi icvrnroELir GtOENENDAAL 64 TELEFOON 3584 zooals jullie je er door heen slaat Viaorientjel Hoe houden jullie die oude Victoria kviralitea zoo op peil hoe blijven je biscuitjes nog altijd zoo bros AwlMliiiliW I lEBOmtTE HUWELUI OVERLWHEN ki de leetake Conat gaplaalst bereiken otle Dalangttsllendan In GOUDA en braede omgeving Ja dat is OQze bakkers wel toevertrouwd Steeds zorgen zij er voor dat U bhjft zeggen WJt er van Viaori is dat mag er zijn Oerbrood btiioell BET KLEF TE Zqi ftobeer ons broodL Itt sBundct V f i M md Toordeellg it OM Jang model mtwmtV ar aaaa praal maa ven Rrme s en Hendelsmerken MËMpRA DUM hkitjiiiilsini Het kost geen moeite om over melk den loftrompet te steken want juiit nu U er niet zooveel van kunt krijgen Is U wirf xoudt willen waardeert U des te meer hel kosteli k voedsel dat melk it leveren wQ U een zoo best mogelijk product SCHEERMCSIES DE beste ADRt v MAAREN WUDSTBMra GOt OA é2 5660 Van der VEER KkHMÜngbedrQven 0oor alle Meadini WBTMIHSIH WKTMIHTO ö f m N V DE G0UD5CHE 5T00MBLEEKERÜ TURF5INGEL29 TELEF 2600 C OUD A t Hjm éé 7 t lJEIWBS 96 60U0A TBj9N JaJ r Xu Voor deelname aan deze NV REEDEI q G VAN b R GARDEN GkREGELpE DIENSTEN ROTTERDAM UTRECHT DEN HAAt DiLFT LEIOEN TEi 3l52 3l6I RUBRiEK die de goodwill von Uw zaak of artikel in dezen ti d versterke wende men zifch tot ons Bureau I MARKT 31 GOUDA Telefoon 2745 Ad verteeren doet verkoopen Nera zei Sin dMa dra en u moet ermede aaigaan en hem latralang durra vroeg ze ennaar hem op Lieve help lachte Ma dra aleatd in zyn zak stekeo4 Bi heb era goedra vrirad Ahltz hy la all weliswaar autoreparateur maar dat Bladert niet Oc help hem ra daa la da llentd morgra klaar Dat Is goed zei CIlB Dat met dm sirutel was namdyk hol poetsteprobleem voor my Ea aa dat ais a rk Juffrouw WlAklar aas haaB giMi noa het met doi deutal osfe aag w s s li yk loiiuira worden Deae dnM de tMaa zy waw op dra alsntal w aa w aede Oli de deur van de slalgaag oMaai die neem ik Niaoaad tmmleett la da alal o dc Winkler niet IfisscUa laat ik het ding verdwynan Tora zy weer hk dra Mli Mdajkatsln stonden bleel Btti stau zy hield de hand oiAl waterstraal zooids zy vadi uitl atgassra U kunt toch geen wagra voordat u hem geprobeerd heM tet une eaWild tm dar op den roodleeren stuurstoel zitten trok aan de handels en probeerde de reapt menIn z jB uiUeji tenheid over deze praditvoDe witbeio wist hy eL hoe bit tidt moest uiten Brt is de eerste wagen Well ik sedert een jaar onder handen heb zei hy verontschuldigend tot Elin die tegen den muur geleund iif het donker van te gang Mmd n hem nadenkend ba lachten elkaar toe en Elhi zocht de vele sleutels van dra groowelkee Winkler haar voor sUn In da band had gedrukt naar den daursleuteL Peter hielp haar daar bU Hun vingers raaktra elkaar aan ra EUn keek seccodralang hi zyn oogen P a giBp fe wat tt voor e dnit dra haar oogen Dat alles alles doe ik voor jou opdat e my weer aaa zult kUkra zooals Je eras deed Verstrooid keek Peter tai haar eogra Tora had hy eindelijk dra Joistaa Heatel gevondra Hy opende het dot s iool langzaam dt zware deurra uHeen Dat piept zei hy dat nrpetra Wu ei crtfi Ja Jal riep Elin yverlg Ikweet waar da oliekao sUat Ik zalhaar daddyk halen Bel avratuur had haar spnieow den motw latra ioopeo maar na enkele oogenbllkkra was het biUe gehuil weer verstomd EUn zette de bUekan nu voorzichtig in dra stal neer ra kwam naar Peter toe om ook onder de motorkap te kHkra Tbn iB het hooCd ophiet zag ij toevallig dat de vrouw van WbiUer uit het bovenraam vra de portlerswraing keek Jultcoaw Winkler groette maar EUn voelde dat de greet eiganiyk Peter goU op wira haar blik met wel evanen rustte Zonder ta antwoorden liet zy liem rustig zyn gang gaan Hy had de motorkap geopend aa den motor te onderzoeken Zijn lichts broek kreeg eenlge leehjke donkere vlekken maar Ui scheen het niet ta merken Hy was aan een halfluid gesprek begonnen waarvan KUn nu en dan en paar wocu den opving stopwatch eh luchtkap en heb a ook een schroevradraaier en era verweoderd oh is dat liier gemaaUT PIrtseling m hy Uiid JligenlUk zou Bc dra motor wBlra hoeSffc Ifc H hnmen niet ryden alsttc tm weet el de auA hi rde Is Dat is wel ta doen antwoord ba éa maakte zich van dan diirar loe Daar heb ik al aan gedacht wy moatea aiflnt ét deur opendoen voor de Elin kra Juffrouw WlnUer niet goed mtstaan 2 was era groote kraelulge vrouw met era groot br eed gezicht met grove haren wtfke in lokkra over haar gezicht videa Bet was heerlUk aooiels enge I tadeaa ra te e lev e a Zy sndde da dfjMoi ora ricele lattr aUTit oUakMi tsrog Ie Peter had faitussehra dra wagra voor de hem haar buitw ges a ho v ea BH had Ook nu was het haar vu Juffrouw Wlaklar mptimit m tak i temg vu het raam om editar weldra netjes gekapt tsrvg te lamm m osateow uit het ram te kUkea hae Peter de deur uit de hragiels nam de scharalnra smeerde ra dra wi gra weer hi dra stal terugreed m haak naarJPrtir Peter ketk naar hear Bet dra deehti enkele seeeadea maar Xlhi ted hel ttamM Era JalaetMterteek gM door haar harb aiear verdwe Kfk weer tora Petar raet ea aahBige beweghig da sleotal