Goudsche Courant, zaterdag 1 augustus 1942

im jiM to A t llilriif ZATERDAG 1 AUGUSTUS 1M2 DE TUBERCULOSE IN ONS LAND Geen reden tot ëmstige ongerustheid Om een juiat inzicht te krijgen in de huidige situatie betreffende de t b c heeft Het Volk zich gewend tot dr F O Bmyning directeur generaal van de Volki ezondheid Wii hebben tot onze geruststelling vernomen aldus bet blad dat van een onrustbarende toenemmg der t b c geen sprake is Ot er dan niets aan de b jid IS Zeker well £ r zijn enkele verachijnselen die de meenmg in de hand werken dat het aantal t b c gevallen zienderoogcn stijgt In feite hebben wü echter met een schtjnbare toeneming te maken Wat is het geval Er komeil op het oogenblik heel wat menschen op de consultatiebureau s die daar vroeger niet kwamen doch die zich nu latm onderzoeken om na te gaan of xq aanspraak kunnen maken op cztra voeding Daaronder wordt natuurlek ook een bepaald aan tal Lb t gevallen ontdekt Veelal betreft bet hier reeds bestaande gevallen die nu pas worden geregisseerd Vaak zün daar menschen onder die reeds langer in lichten graad t b c hebben en die voorheen een behandeling van hun huisarts voldoende achtten Om extra voeding te krygen moeten zfl nu wel naar een consultatiebureau waar zij als een nieuw geval worden tifëvir is ook Vn contingent arbeiders dat zich vooibeen niet Uet onderzoe ken maar dat nu tot een keuring komt om na te gaan of zij voor bepaald werk al dan niet ieschikt zyn Daaronder+worden ö p émCTkt dat de sociale Wegens vacantie gesloten WM Zaterdag t AagiMliia tol si aaal Maumdag 10 Avgvalaa 1 30 uur F A DEE Opttden Klaiwaii S3 Gouda Gesloten wegens vacantie van 2 tot 9 Augtutut GEBRS SPAAS a Gevraagd een nette Sla rsb diende Adres P C Tcckens Wctb Venteweg 121 Hotel Zomerxórg Rccaw ksche Brug vraagt een FlIHE IIEIKHIK GEVRAAGD FLINKE OlEISTBÖOr voor dag en nacht Flink loon Brieven onder no O 4391 bureau van dit blad De eenige juiste voeg naar het doel nog lang gebruik te kunnen maken van Uw Iets is niet maar afwachten of zelf knoeien maar ragelmaUg vakkundig ndorheud en raparaU bij N IM VAN LEEUWEN Burg Martinsiliigil 101 haak UimIImr Tal 3521 Gevraagd een DIENSTBODE voor dag en nacht Mevrouw Flim Zuldwijk 2 Boskoop tt r R K Dagmeisjè IVlevr Verweij IVIarkt 60 OUWE i v oit wmTn mo Gevraagd net Meisje voor halve dagen I M Smits Karaemelksloot 191a eouwi tl A N W B Bond Rijwiel en i Motorherstellar aa Adviesbureau N V L la GESLOTEN tot 15 Angnstns 1943 Vanaf dien datum gevestigd GpUWE 16S 0 4364 Commandopost Lucbtbeschermiiigsdienst Voer UPS BraiHlkisteo eo Slotenfabriek HM UZERHANDEL P ROMD Pz 80UBA Brieven mei opgave leefdtij d ea verlangd salaris onder no Q 4364 bureau va dit blad Idwec FinancieetelnstcIHng te Gouda vraagt voorspoedige indiensttreding KMweg 46 Nw Markt 26 ngste bediende Brieven onder no O 4366 bureau van dit blad Wie hel beste brood bakt heeft de klanten I rUITSELUI IIEIWS AmniiMrttol gXAMEH mOODMXim t Mt féun h gul a x d r bet immta iHMrfaaMa gadaalte B aM J 1 van Ktni cn anicr BergaudMichi fmnMKBBimiviv yoob tmmAO Nad Herv kerk 10 en 7 uur ds wokH 0 r kark 10 en a ta aa dl a na t UitgeMAnan Had Barv katk 10 m T u da MaM van Oouda BUmCEBUm CTAMB CMxnco Cornelia in v C da Pater aa P Caateleijn Hendrika dr v A Molenaar an IL Hofman Overleden Gccrtj Schouten M oofchuwda voor DU BKVOUUNO logekomen C Ram Driebergen Ritaenburg Hoo datr 17 H van de Weitao Boom en Mnd v NlcowLA kerland Kinderdijk D 28 Vertrokken M den Ouden n Lekkerkerk Schuwatht 12 A Zanen n Oouda Jaagpad VI Berkenwoude PKIOmBEintTEN VOOR ZONDAG Nad Herv Kerk 10 30 uur d M J W Zevenboom BVRGERI UKi STAND Oeboren Hendrika dr van C v Meyeren en van H Stoppelenburg Gemt Jan zn van ioh Schep en van E J van der Neut Neeltje dr van J van Vlieden van K P DJkker LOOr DEB BEVOLKdNG Vertrokken foh Verhagen van A 40 naar Stolwük G 78 M U Berkouwer echtgen G van Harten van A M naar Ammerstol Lekdijk 95 T van den Heuvel van B 99 naar Stolwük D 7 Bodegraven BESCHERMING VAN NATUURSCHOON Tot aangewezen natuurreservaten die in de eerste plaats voor bescherming in aanmerking komen behooren ook de schraallanden langs de Meie aansluitend aan de Nieuwkoopsche Plaaaan welke piaasen zelf eveneens aL natuurrwservaat lijn aangewezen BCRGERUJKE STAND Ga boren peertruida Maria dr van H Jansen an H M Verhage Petrus Felle Abraham zn van A Walsvtijk an Th O V Pait Johanna Theodora dr van W J v d Maat n J G Stolwük LOOP DEB BEVOLKING Vertrokken J v d Marel en gezin naar Alphen a d Rijn A Steen beek naar Alphen a d Rijn S Broekhuis wed van H Docter naar Soest A Burggraaf en gezin naar Den Haag P J J V d Star n Alphfn a d Rün GEVONDEN VOORWERPEN Iq avonden riem portemonnaie Idnderachoentje regenjas hondenhalsliand enig papier geld en rozenkrans GESLAAGD O beer M Wamaar slaagde voor het examan NcfierL Haodeli correspondenti van de Ned Associatie voor practyk MaBMDa BBNOEMING ONDERWUZEK De burgemeester heeft tot onderwülar aan da openbare lagere school benoemd den heer A de KleA te Leerdam OOVDEN BDWELUKSFEEST Op 4 Augustus a s hoopt het echtpaar G V Leeuwen A v Batum den dag te herdenken dat het vóór 50 jaar in het huwelijk werd verbonden AMBTENAAR BCRGERLIIKE STAND Jegens vertrek naar elder heeft de burgemeester op diens verzoek aan den heer J v d Marel met ingang van 1 Aui tua eervol ontslag verleend als ambünaar van den burgerlijken stand Met ingulf van den zelfden datum is ala zoodanig benoemd de heer H J jv d POL Boskoop OOOP VBBEENIGING BC BOSKOOPSCHE VEILING 11 JmII Rozen per bos Vierlanden lAO LW RosftlMidia l a0 1 80 Ai Noadi ft 90 et Butterfly 0 80 1 50 Better Times 1 50 2 2Q H len Poulsen 40 a et Rosa Mundi 1 05 1 45 et Jmwa til S4 94 et Sweet Heart 1 90 iM Ormje ÏWunmh 0 80 1 20 et Pkm IJO 1 90 fciigarr Otoon 0 80 Doms Rijker 1 10 1 70 PechU old lj 1 90 Eiae Poulsen 0 94 1 36 aiMHBte rozen 32 46 et Divanen per i os Olematia Durandi e kiem roewr Ie OwitTe 1 90 4 11 idam Prina Hendrik 1 6ft 2 70 Mm Kaily Moscr 1 30 Latbynia 8 ot Lciiaa IM 2 70 Gladio len 0 80 1 30 Jaal apiM ao et Anjers 26 38 et UêM n 41 et PJoks 29 et Moordrecht nULEN VAN OADAVKRS In vtiband met de benzincschaarsdl a a bat voor het destructiebedrijf niet wer aaogelijk alle cada vers van geatorvan we bij de veehouders weg te balaai De veehouders ziin thans vei pUAj aadavar van nuchtere en gras M aw varkana tat 70 kg veulens a a eB an it n over te brengen naar hjt n at i b air aloritthuis in Gouda waar g jnr bat d atni iabedrijt worden CAMMDAATSKXAMEN V aOmSKOMDB JMyiM Ü MMat 4a baar J H van HHMdorp daagde aan de RljkaunivaMOM la Utrecht voor het candid aa tl B P irian enceskunde Nieuwerfcerk a d IJssel rBBOHBBtlBRN VOOB ZONDAG Ned Henr Kerk 10 en 6 uur dr A H C VaUaBfMdar Geref Kalk 10 an t wv dl O H Rijksen Geref Gemeente 10 en 6 uur Leesdianat Dtnadac 1 uur da P Honkoop aa Grav twh a ga Oudewatér LANDGOED LINSCQOTEN NATUVRRESEBVAAT Het landcaed Unachotcn behoort tot da btt baaluit van dan president an iMt Nationale Plan aangawezen natuurreservaten welke in de eerste plaats voor beachenning in avunerking komen Schoonhorën rBEDIKBEOBTÊN VOOR ZONDAG Ned Herv Kerk 10 en uur da R de Bruün van Walpik Minderheidsgroep Rem Geref Kerk 5 30 uur ds Van Uchelen van Amsterdam Geref Kerk 10 en 30 uur da J Hoekstra Rem Geref Gem geen dianat R K Kerk 8 u en 10 30 uur Hoogmis 7 uur Lof Leger des Heils 10 uur Heiligingsdienet 12 uur Zondagsschool 3 uur Kindersamenkomst S uur Bidatond 8 30 uur Verlossingssanjenkomst UITVOERING D O S De uitvoering welke de gymnastiekvereeniging D OS op het Sportclubveld zou houden maar geen doorgang kon vindan ia thans vastgestel op 22 Augustus a s BUKSVAK EN KUNI IJVERHEIDSSCHOOL Binddlpionu a Aan da volgende leerlingen van de Rijksvaken Kunstnyverheidsschool voor goud en zilversmeden en horloge makers werd t einddiploma uitgereikt aade heeren J de Bruin M Dam W G Endeveld A J Pleiter B v d Pauw H J Veringa G de Vaal W J Woudenberg T Weycnt W v d Witte J de Wilde J H Huisman H Kleiman H Knioipe en E N M de I uw OVERPLAATSINGEN 8F00RWEGrSBSONEEL De heer J Smit lijnasslstent bij de Nederlandsche Spoorwegen alhier is met ingang van 15 Augustus a s overgeplaaüt naar Assel en de heer L J van Vuuren eveneens lynassistent met ingang van 16 Augustus naar Bar navald Voorta zün de vijf hier wonen worden ook tot nu toe niet bekende gevallen vaa t b c ontdekt Tenslotte moct er op gewezen worden dat de laatste jaren in toenemende tóal massale onderzoekingen in bedriHreri enz worden gehouden waarbq atuurlijk ook tot nu toe niet eet gevallen te voorachüij komen Door dit alles krijgen wü een schijn bare toeneming van het aantal t b c gevallen Grootendeels gaat het hier echter om gevallen die geenszins in verband staan met de huidige omstandigheden tinaar die door de genoemde oorzaken eerst thans worden geregistreerd Wanneer men de cijfers beziet valt het dan ook erg mee Zoo biykt bijvoorbeeld dat het aantal ziektegevallen in Gronincen in 1941 kleiner waa don in 1940 Meer tterfgevallen Wel kan worden vastgesteld dat het aantal sterfgevallen bü Lb c to ie emt Men moet er echter rtïailng mSe houden dat geestelijke schokken hierbij wellicht een grootere rol spelen dan kwestie van voeding eni Wat de genezing van de nu aan den dag tredende gevallen betreft heeft men te kampen met een tekort aan Hal Ingesclirsvan bedrag van ruim 6 Milliard lUMN b vardaald var ongavaar 450 000 vnzncMoiN Dit beleskent dat laiHbinsta lEN UWII lURIN heeft Ingexjen zijn baloaa bl hel groote geheel te mcatan voegen Neemt ook OU deel In de steeds groeiende rhicospreidlngll t Vraagt lnllchHnga bl Uw ASSURANTIEIEZORGER de machinisten de heeren P de Otoot H Güsbertsen G Hengeveld R Sme ding en Th Stam met ingang van 24 Augustus a 1 ovartaplaaM naw Ainbam Waddinx eèn rOLDERKEUR OVERTREDEN Wegens overtreding van de keur q den Puttepolder onder deze gemeente is tegen een landbouwer te Boskoopprocesverbaal opgemaakt daar hij de schouw op de slooten niet in acht bad genomen GEVERBALISEERD Enkele personen die hun rijwielvarlichting niet in orde hadden tiitf geverbaliseerd OOK STAL DIENT VERDUISTERD sanatoriumruiiBte De patiënten moeten dikwijls lang wachten voor zij opgenomen worden Daardoor blijft uiteraard gfevaar voor de omgeving aanwezig Voor een doeltreffende bestrijding zullen in de toekon t ingrijpende maatregelen getroffen dienen te worden Heel het volk moet door middel van schermbeeld fotografie worden onderzoent Dit is practisdi uitvoerbaar In Duitschland heeft men reeds in bepaalde streken de geheele bevolking met veel succes door middel van deze methode onderzocht By scherm beeldfotografie wordt een foto gemaakt van het doorliditbeeld A de hand van deze foto kan de arts vaststellen of een nader onderzoek noodig is Dergelijke gevallen worden dan naar een consultatiebureau verwezen aar een specialistisch onderzoek laats heeft De voordeelen van de schermbeeldfotografie zijn vele In de eerste plaat gaat het snel Er hoeft geen arts bü aanwezig te zijn die opnamen kunne door deskundig personeel worden gemaakt Men kriigt zeer belangrijk vergelijkingsmateriaal waardoor de ontwikkeling van ieder geval nauwkeurig kan worden gevolgd Tenslotte brengt deze jnethode geen hooge kosten met ziclj mee Meer eonsultatiebarcan a Verder zal het aantal consultaliew bureau s moeten worden uitgebreid Nu zijn b v alle bureau s irr Zuid Holland overbelast Daarbij moet nog Een veehouder had zijn koestal tijdens de verdulsteringauren niet afgeschermd tegen Itchtuitabraling zoodat dit ongehinderd naar buiten scheen waarvoor hij een bekeuring kreeg positie van het personeel der bureau s dusdanig moet worden dat dit zich door zijn werk een redelijk bestaan kan verwerven Voor een juiste bestrijding zal het tenslotte nog noodig zijn dat er de mogelijfcheid komt om a sociale liedeii die lederen raad in den wind slaan tot een behandeling te verplichten Maar vooral zal aldus de meening van dr Bmyning in de toekomst gestreefd moeten worden naar voorkomen Onze zorg zal moeten beginnen bij de zwangere moeder De lichamelijke opvoeding van de jeugd zal een belangrijke rol spelen Op veel grootere schaal zullen gezonde kinderen rfaar buiten moeten worden gestuurd In het algemeen zullen goede sociale toestanden een gewichtige factor zijn voor hfrt voorkom van de gevreesde ziekte On ler de huMige omstandigheden zullen vooral de ouders voor hun kinderen moeten doen Wat mogelijk is Hoe druk de huisvrouwen het ook hebben zij moeten zooveel mogelijk met de kinderen naar buiten Ei zij zullen ook tijd moetpn vrijmaken om zich te laten voorlichten over het meest doelmatige gebruik van het beschikbare voedsel r f HDiOBMiNa BEElWtAAD VOOi 8CaE POLDER Sn da vacature ontstaan door de benoenKm van deh beer A Oudijk tot voorzitter is met bijna algemeene stemmoi heemcMd van den Voorofschen polder fAozen da heer J J Weller J zn tf Boskoop nUHHKBEURTEN VOOB ZONDAG Ned Herv kerk 10 en eVi u ds L Vroegindewey Oer kerk 10 en A u ds W J Smidt Chr Afg gem ie ii g u ds N v d Kraats Rem kerk Geen dienst Weat en Evangelie 10 u ds W J F Engel van Botterdan WATERPOLO uitslagen vriendschappelijke wedatrijden GQUwe I A Z C I Alphen 2 1 Gouwe II A Z C Il 3 1 Gouwe damea A Z C dames I 0 BIRIIEIIUklID Opening en sluiting ▼ an dejacht DE DATA VASTGESTELD Behoudens het bepaalde sub b en c wordt voor het geheele land a de jac it op de volgende wildsoorten geopend gedurende het tijdvak achter de namen der wildsoorten vermeld Grof wild Herten en damherten bokken van 1 Oct 42 tot en met 8 Oct 1942 hinden van 1 Dec 42 t m 31 Dec 1942 Reeën reebokken van 1 Aug 42 t m 15 Oct 1942 reegeiten van 1 Oct 42 tm 36 Nov 1942 reekalveren van 1 Nov 4 t m 30 Nov 42 Moefflons van 1 Dec 42 tot en met 31 Dec 42 wilde zwijnen met uitzondering van vrouwelijlïe wilde zwijnen die ziin vergezeld van jongen van 1 Aug 42 t m 30 Juni 1943 Pelswild Zeehonden van 1 Aug 42 tm 31 Mei 1943 Klein wild fazantenhanen van 1 Oct 42 t m 31 Jan 1943 fazantenhen nen van 1 Oct 42 t m 3J Dec 1942 hazen van 1 Oct 42 t m 31 Dec 42 houtsnippen van 1 Oct 42 t m 31 Dec 42 korhanen van 1 Oct 42 t m 31 Dec 1942 en op 20 21 en 22 April 1943 korhennen van 1 Oct 42 tm 31 Dec 42 patrijzen van 1 Sept 42 tm 31 Dec 42 Waterwild all soorten eenden tbchalve bergeenden en eidereenden van 1 Aug 42 t m 15 Jan 43 ganzen van 1 Aug 42 t m 31 Jan 1943 goudpluvieren van 1 Sept 42 tm 5 Jan 1943 meerkoeten van 1 Aug 42 t m 15 Jan 1943 watersnippen van 1 Aug 43 tm 15 Jan 1843 b Het vangen van de volgende waterwildsoorten door middel van netten waarvan het gebruik 15 geoorloofd toegestaan gedurende het tjjdvak achter de namen der waterwildsoorten vermeld alle soorten eenden behalve van bergeenden en eidereenden ganzen meerkoeten en watersnippen van 15 Sept 1942 t m 15 Jan 1943 goudpluvieren van 15 Sept 42 tm 15 Jan 43 c Het vangen van de volgende watersoorten door middel van eendenkooien toegestaan gedurende het tijdvak achter de namen der waterwildsoorten vermeld alle soorten eenden behalve van berg en eidereenden van 15 Sept 42 t m 15 Jan 1943 De jacht wordt niet geopend op hertenkalveren vrouwelijke wilde zwijnen die zijn vergezeld van jongen boom en steenmarters dassen otters zwanen bergeenden eidetpenden duikers kemphanen wulpen scholeksters grutto s tureliïUrs en waterhoentjes TE KOOP Schrijfbureau cylinder model mooie Mechclscbe huiskamer beitaande uit buffet tafel 4 stoelen 1 fauteuil Te bezichtigen Gouwe 306 s avonds tusschcn 1 i uur LIERAAII gevraagd om aan jongeman s avonds Duitsch Engelsch en Fransche les te geven Brieven no Q 440S bar van dit blad Gevraa d liiipti liÜMite Ir liefst voor directe indienstliadtng Brieven no O 4380 bur van dit blad NET MEISJE Gevraagd gevraagd niet beneden de 18 lasr van 8 tot 3 uur Aanmelden Krugeriaan 96 levnaid m Meisje Bi dabereiding van ons Brood streven we naar eëzaamheld èiahelHUieid üdkaarheM ggkkerij om zich van 8 30 tot 6 uur bezig te houden met een kindje van 2 jaar Met kost Zich aanmelden Hotel Eilhocven Reeuwijk Namen en prezen in advertentiet De secretaris gwi mt aa t ayartcaient van VolksvaorHehtiDr m K asten heeft bepaald dat ta varkaad Mat da beseUkUBff vu dan se retaris g eraal va bat depawtaBeat van Baa del Nijverheid en Scheepvaart betietfeiide de prtliaa van gebralkte goaderen vanaf Zaterdag t Angnstas alle advert tias waarin Ifoederen te kaap worden aangeboden den prtjs dier la kabp aangeboden geadcrai per artikel desl naam alsmede bet adrea van dan aanbieder moetcii bevatten Dexe bepaling geldt zoowel voor a i e a w e als tabrnikte ioadarea vaa alkca aard Uitgezonderd hiervan zijn m advertenties van bekende firma s mt uitsiu tend nieuwe artikelen te koop aanbieden Voorts zijn hiervan uitgezonderd de advertenties waarin gebruikte goederen waarvoor een afzonderlijke prijsregeling geldt ot wordt getroffen of goederen welke een verzamel of kunstwaarde betitten te koop worden aangeboden In herinnering wordt gebradit dat gebruikte goederen mogen Morden verkocht tegen ten hoogste deir prije die in anmerking genomen den toestand waarin het goed verkeert in eenredelijke verhouding staat tot den op het moment van den verjcoop toelaatbaren iHiös voor hetzelfde ot soortgelijke goed De voor gebruikte goederen berekende prüs mag echter in geen geval nrteer dan 75 pet bedragen van den in vorenstaaiide zinsnede bedeelden prija DE ZIEKENFONDS VEItZEKElUNG BIJ VEIWLUF VAN MEER DAN 3 DAGEN BUITEN DE WOONPLAATS Vanwege het staatstoezicht op de ziekenfondsen is thans n voorloopige regeling getroffen betreffende de positie van de rechtstreeks verzekerden en de indirect verzekerden ingevolge het Ziekenfondsenbesluit die zich voor een verblijf van meer dan dertig opeenvolgende dagen begeven naar een andere verblijfplaats in Nederland dan hun eigenluke woonplaats Wanneer een rechtstreeks verzeker de of een indirect verzekerde gedurende dertig opeenvolgende dagen verbluf gaat houden In een andere gemeente dan die zijner inwoning moet de rechtstreeks verzekerde hiervan onveiwijld kennis geven aan het algemeenziekenfonds waartoe hü behoort Dit geldt ook voor degenen die op 31 Juli jl den dag van inwerkingtreding der nieuwe regeling reeds m boven vermelde omstandigheden verkeerden Deze kennisgeving dient vergezeld te gaan van een opgave van den naam van de gemeente van het tijdelijk verblijf zoo mogelijk den vermoedelijken duur van dit verblijf en het adres ter plaatse Indien de gemeente waarheen de rechtstreeks verzekerde of de indirect verzekerde zich begeeft buiten het werkingsgebied ligt van het algemeen ziekenfonds waarbij hij is aangesloten dan moet tevens naam en adres worden opgegeven van het algemeen ziekenfonds waarbij de rechtstreeks verzekerde wenscht dat de belanghebbende gedurende zUn tijdelijk verblijf wordt ingeschreven Het algemeen ziekenfonds waarbij de tudelyke inschrijving geschiedt reikt de i belanghebbende een kaart uit op vertoon waarvan de verstrekkingen worden valeend waarop deze recht heeft Oevraagd op kantoor bier ter stade Wanneer het verblijf in de tijdelijke verblijfplaats eindigt geeft de rechtstreeks verzekerde hiervan onverwijld kennis aan het algemeen ziekenfonds waarbij de tijdelijke inschrijving plaats vond terwijl da nitferelkte kaart dan tavana moet worden ingeleverd Ter vooricoming van nisvacstand jsij ar met nadruk op gewezen dat allfc aangiften waarvan Tn deze tegeling wordt gewaagd door den rechUtreeks verzekerde zelf moeten geschieden onverschillig of deze persoonlijk dan wel een krachtens zijn verzekering indirecht verzekerde zich voor een verblijf naar elders begeeft Overigens dient in het oog te worden gehouden dat de regeling uitsluitend geWt voor hen die zich voor een verblijf van meer dan dertig opeenvolgende dagen naar een andere gemeente dan die van hun wettelijke inwoning begeven Zij draagt het karakter van een voorlopige regeling die tot stand is gekomen in afwachting van een definitieve regeling van de onderwerpelijke aangelegenheid AARDAPPELPRIJZEN De prüs van aardappelen welke ten hoogste aan den consument in rekening mag worden gebracht gedurende het tijdvak van 3 tot en met 15 Augustus 1942 bedraagt naar het bedrijfschap voor aardappelen mededeelt y0 09 per k g Deze prijs mag zoo noodig verhoogd worden roet 1 cent per k g voor thuis bezorgen en 1 cent per k g voor schrappen Het wegen moet geschieden voor het schrappen UND EN TUINBOUW Arbeidsbemiddeling ¥ land en tuinbouw PLAAT8ELUKE BUREAUBOUDBBS INGESCHAKELD Hier en daar kt het land sct jnt onder de werkgevers m het land en tumibouwtiedriif onrust te bestaan ten aanzien vin de arbeidevoorzieiving Het dikwijls vermeende tekort aan aipbeidskraohten is echter vrijwel steeds een gevolg van het feit dat de werkgevers zich niet wenden tot de gewestelijke ai beidsibureaux Daar een spoedige feemiddeing er toe kan bijdragen dat aan de onraiddelluke behoefte kan worden voldaan wordt de aandacht van belanghebbende weifcgevers in het land en tumboirwticdrijf er op gevestigd dat Je plaatjeiyke haïeaiJJoudeia voor die bemidddin thansi jn ingesch dceld De boeren die zich voor hun bedrijfsaangeJegenheden toch al reeeiimatig wenden tot den pi h in faun district kunnen zich nu ocdi tot de n ambtenaar wenden voor het aannemen van arbeidskrachten Zü dienen ten kontore van den p bii een formuöer in te vullen dat de plaatseli e bureauhouder vervolgens doorzendt aan het gewestelijk artieidsbureaiu Op deze wijze kunnen de werkgevers er van verzekerd zün dat aan tnin oogenblikkeljjke behoefte aan arbeidskrachten zoo spoedig mogelijk wordt voldaan De werkgevers hun ar idsbriioefte zeU reeds aan het gewestelijk arbeidsbureau hebben opgegeven beJKieven zultus b rijp HJ kerwüs niet nogmaals aan de p bb op Ie geven Roofdrt lacteur J G Wcnten Itottatdam Chef rtd eteur voor Gouda n Omstrokcn r Tieter Gouda Verantwoordelijk voor 4 advcrtntlas I Akkersd k te Itotterdam fytmk M MlElaURNERS leverboa r op bon Ultgeébter N V Rotteidamsch meumblad Rotterdam