Goudsche Courant, maandag 3 augustus 1942

Maandag 3 Augtistas 1042 NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN SU Jaargaiifc Na 2 00i y Bwww lUKKt n tsutv ntt In den str d tegen GröotBrittan nié bestookte de luchtmacht m den afgeloopen nacht zonder eigen verbew voor den oorlog belangrqke instalUS ties m Norwich met brisant en bran bommen In den nacht van 31 Juh ojp 1 Augustus werd ten Noorden VM Zeebrugge b j een gevecht tusscheft Duitsehe patrouillevaartuigen en Engelsche motortorpedobooten een En gelsche motortorpedoboot tot zmken gebracht en een andere m brand geschoten In den nacht van 1 op 2 Augustus ontstond voor de ïVansche kust een gevecht tusschen Duitsehe patrouillevaartuigen Engelsche motortaiï edo booten n raotorkanonneerbooten Hierbu werden twee Engelsche motortorpedobooten waarschijnlijk vernietigd Op ander e booten werden treffers waargenomen De eigen strijdkrachten bleven onbeschadigd DE ACHTERVOLGINGSGEVECHTESr IN HET GEBIED VAN KOEBAN Tijdens de achtervolgimgsgevechten in het gebied van Koeban zijn naar het D N B veme n t snelle troepen van het Duitsehe teger opnieuw op enkele plaatsen over de spoorlijn Krasnodar Stalingrad getrokken en hebben zij de stad Pjestsjanoikopodcaja genomen Aldus hebben zij de groote spoorlijn naar de Kaukasus over een breedte van meer dan 75 kilometer m handen gekregen DE KWESTIE VAN HET TWEEDE FBONT De Anverikaansche ooirespondent van de Daily Telegraph meldt aan zijn blad dat in bevopgde kringen m 4e Amertkaansche hoofdstad men van meening is dat het proWeem van een tweede front niet kan worden oplost zoolang Groot Brittannie en de Ver Staten niet besluiten een gemeenschappelijken opperbevelheibl er te benoemen Wordt in Groot Butamvie en de Ver Staten het buidtge systeem gehandhaafd zoo merkt de New York Times op dat kan een groots opgezet offensief niets andera opleveren dan de conclusie d t het van begm af slecht IS voorbereid en het eind resul taat niete anders ziJn dan een knpro▼iMrtis ▼ en ffcknoci Tot dusver hebt én de tiondgenooten m zoov eKre geheel én ai versaagd daar zü nooit vermeteJe operaties als b v de v rov ritvg van Kreta door de Duit scbers hébben ondernomen Ook de slag op den Atlantisehen Oceaan dreigt men te verliezen omdat men niet tjjds dezt geheeie ondememm g heeft voorbereid Kaar de Bntsche berichtendienst meldt is op een appèl van SovjetsportUeden een tot de Britsche sportwereld gfenchte resolutie aangenomen waarin d onmiddellyke vorming van een tweede front wordt geèischt Te Berlyn beschikt men zoo wordt gemeld over mteressante gegevens over het resultaat der conferentie tusschen Roosevelt en den Amerikaahschen chef van den generalen staf In deze conferentie is men tot de conclusie gekomen dat de plannen van Washington totaal gereorganiseerd moeten worden In Amerika is men steeds van meening geweest dat de Sovjet Ume ook In 194 het jaar waarin de voorbereidmgen voor een tweede front voltooid zonden zijn nog een effectieve oorlogsfactor zou zijn Maar de gevaarlijke situatie waarin de Sovjet Dnie zich bevindt alsmede de successen van generaal Rommel m Egypte hebben door al deze plannen een streep gehaald De conferentie heeft onder den poli tieken druk van de Sovjet Unie en de Engelsche propaganda voor een onver wijlde vorming van het tweede front gestaan zoodat men m Washington voor het dilemma stond om tegelykertud een tweede front te vortnen Rommel te bestrijden de Sovjet Unie van oorlogsmaterleel te voorzien en een versterkten luchtoorlog tegen Duitsch land te voeren PARTICULIEREN MOETEN GEERGASTEN AANMELDEN Beïangrijke verordening verschenen Voorschr en voor hotols pension ziekenhuizen sanatoria e a inrichtingen Ontmoeting Churchill Stalin Te Lissabon deed volgens 8P T Vrijdag bet gerueht de ronde dat de Britsche ministerpresident Churchill naar de Sovjet Vnie sou lijn gevlogen om met Stalin een bespreking te heblien ten Noorden van tegen den vij and Van de gevechten Orel Op arsch door een korenveld De Kroonprins vSin Italië feliciteert de bezetting van een Italiaansche V legbasis n et haar aandeel in den zee en lucht lag boven de Middellardscl e Zee Luce Orbis Hoilond Hojfman P K LochmonnJ De Overschiesche agent van politie Ch J Kemper die als amateur denIsten prijs won in den Schiedamschen Stadsgezichtenwedstrud en die doorden burgemeester vah Rotterdam op nonactjviteit is gesteld om zich verderop de Academie in de schilderkunst te bekwamen heeft ook den eerstenprijs Verworven in een wedstrijd voor schilders dien de burgemeestervan Voorburg heeft uitgeschreven Polyooon Ho J Duitsehe Jaeiitvliegtnigen He 113 worden atcrt laar gemaakt WeltbiM PoIi 0Oon DoBderdac zyn 375 Nederlandschie vrijwilligers naar het Oostfront vertrokken Eb den Haagschen Dierentuin vond een afscheidsplechtigheid plaats waarbi de Leider der NSB Mussert oa het Wi ord heeft gevoerd Overzicht tijdens dtena leije PoIv0oon Mei er lAlft GöUDSa E SPOORUJN KRASNODAR STALINGRAD OVERSCHREDEN Snelle opmarsch in de richting van de Koeban Wolga schsapvoart 1i vig b st9okt leviet aanvallen t n N van Rzjaf mislu1 t nietigde een pantsercorp in het gebied ten Noordwesten van Kalatsj 482 meerendeels zware en zeer zware tanlis Ten Noorden van Rzjef vielen de bolsjewisten ook gisteren herhaaldelijk aan Zij werden m verbitterde gevechten deels m n tegenaanval met zware bloedige verliezen afgeslagen In de Finsche Golf beschadigden gevechtsvliegtuigen tWee bolsjewistische vrachtschepen door bomtreffers In de periode an 21 lot 31 Juli verloor de bolsjewistische luchtmacht 915 vliegtuigen hiervan werden 641 in luchtgevechtén 66 door de luchtdoel artillerie cn U door formaties van het leger vernietigd terwijl de rest op den grond werden vernield In dezelfde pelode gingen aan het Oostlijke front 61 eigen vliegtuigen verloren In Egypte vielen Duitscle gevechtsvliegtuigen m den nacht van 31 Juh op 1 Augustus het vliegveld Heliopolis bij Cairo aan Verscheidene hangars werden m brand geworpen en zeven op den grond staande vliegtuigen vernietigd EenS al Britsche vliegtuigen heeft gisteren liTTlen loop van den middag op groote htWtc storingsvluchten ondernomen boven het West Duitsche gebied Door bommen op woonwijken m enkele steden ontstonden verhezen onder 4e burgerbevolking en schade aan gebouwen Twee vliegtuigen wetden in luchtgevechtén neei geschoten m Het opperbevel der Duitsehe weermacht maakt dd 1 Augustus bekend Ia het Uoaten b bU de aebtervolgint vtB den vereUcen Wjand de spoorlijn Knsnodar Stuingrad thans over een kreed front overschreden SovjetRus itache strijdkrachten werden ingesloten en gaan huu vernietiging tegemoet Het gpoorwegknooppunt Salzk werd genomen be luchtmacht viel net sterke strijdkrachten de vijandelijke terngtochbbewegingen aan Tijdens voortdurende zware gevechten ia de grtiote bocht van den Don werden gisteren weder gedeeltelijk met medewerking van batterijen luchtdoejartiUene 48 vgandelijkf pantserwagens vernietigd Vliegerfonnaties vielen overdag en des nachts troepen die werden uitgeladen en transporten aan op spooriynen land en waterwegen 9p de Wolga werden een tankboot en wven vrachtschepen tot zinken gebracht Nog zestien vrachtschepen werden beschadigd Ten Noorden van Kzjef zbn nieuwe Tcneheidene malen herhaalde aanval In der Sovjet troepen tijdens hevige vechten mislukt Infanterie bracht êurbii vier vijandelijke vliegtuigenlen val Aan het Wolgafront sloeg de Spaaniche blauwe divisie en vuandehjken aanval op bloedige wiue af Aanvallen van den vuand op een bruggehoofd stortten gedeeltelijk m gevechten van man tegen min ineen In het zeegebied ten Noordwesten v n Tnpolis hebben Duitsehe gevechtsvUegtuigen den 30sten Juli eert vyandelljke duikboot tot zinken gebracht Na enkele stonngïvluchten op den Sisten Juli Is de vyand in den afgeloopen nacht het Industriegebied van Runland en Westfalen binnengevlogen Het zwaartepunt v an ijn aanval lag in Dusseldorf waar in woonw ken o a in twee ziekenhuizen branden en mateneele schadp ontstonden De burgerbevolking leed verliezen Door nachtjagers en luehtdoelartillene werden 26 der aanvallende vliegtuigen neergeschoten Tijdens aanvalspogtngen van een genengde Britsch formatie bommenwer pers en jagers op het gebied van den Mend van de Somme hebben Duitsehe lagers gisteren in een half uur tijds lestien vijandelijke vliegtuigen neergeschoten waarbij een eJfen toestel verloren ging Een andéV Bntsch lie tuig werd bij Cherbourg ten val gelbracht In den strijd tegen Groot Brittannie hebben Duitsdie formaties gev echts vliegtuigen m den nacht van 31 Juli P 1 Augustus voor den oorlog belangr ke Jwven en industriemstaUaties van Hull met biisantbommeti van zwasT en het zwaarste kaliber aangejwtlen Alle daortne getoniikte toestellen zijn op hun basis teruggekeerd IM VELE WiNKetol ZIT HIJ MOG ONDER DK TDOMBAMK eii KRIJGT U OA OOOR UW DEei VNP Cloudius In den stryd tegen de Amerikaan rti en Britsche scheepvaart werden or de marme in de nvaand Juli 98 vijandelijke koopvaardyschepen van tezamen 632 400 brt tot zinken georadhit waarvan 92 koopvaardijschepen van tezamen 613 400 brt door owkfeoot en zes met een gezamenjvken inhoud van 19 000 brt door n owTtonpedobooten Zes hepen werden jr torpedotreffers jfraar beschadigd brachten eenheden der Duit e manne vjer duikbooten zeven otortorpedoibooten en drw bewa J jsvaartuigen tot zinken en besc ia eden ZIJ twee torpedojagers en verjcneidene motortorpedoibooten Door de i önacht werden m denzeliden tijd i i i P rd epen van tezamen 1W500 hrt tot zinken gebraoht en zeventien koopvaardysehepen bescha ed AMat beWben Engeland en de reenigde Staten in totaal 815 900 pn van de voor hun oorlogvoefinig zoo ngnjke cheepsruunte verloren net opperbevel an de Duitsehe euiiacht maakt d d 2 Aug bekend trt i Zuidelijke deel van het OosJ J e frcnt hikken snelle formaties Snil vWes in een ononderroKen achtervolpng van den vijand kj nchting van de Koeban en ten bet hier en daar nog taaie tti an de vqand ke achterhoeden ïïehgd denT van de luchtmacht steunten len van het leger en nchtlen n S ® onophoudelqke aanvalgen Z t hterwaartsche verbmdin h Iwlsjewisten OïSdl ® van den Don ver en Pl Italiaansche troe erk fLf sch bruggehoofd Md nn ü vhegtuigen voor den et sni mengden zich Bi S gevechten eepïtiït J invallen P en viif TO i veerbootverkeer wer et tot L = iepen door bomtref l iede ebracht v f jjideré fd V if r werden bescha M 23 JuU tot 1 Auputus ver Het Zaterdag verschenen Verordeningenblad bevat een verordening van den Rijkscommissaris voor het bezette TJederlandsche gebied houdende uitbreiding der verphchting tot aanmeldmg aamneidingsirerordening Hierbij wordt m artikel 1 bepaald De houders van ondernemingen welke dienen tot het bij wijze van bedrijf of u het algemeen belang verstrekken van huisvestmg aan reizigers en vreemdelingen dan wel tot verblijf van herstellenden bv hotels herbergen pensions liefdadige instellingen herstellingsoorden jeugdherbergen te huizen voor i akloozeni particuliere personen die geregeld kamers verhuren alsmede de bestuurders van kloosters ordetehuizen retraitehuizen en tehuizen van erkelijke genootschappen zijn verplicht de personen wien huisvesting wordt verstrekt op een door den secretaris generaal van het departement van Binnenlandsche Zaken voorgeschreven aanraeldingsformulier bij het plaatselijk hoofd van politie aan te melden Voor lederen persoon dient eer afzonderlijk aanmeldingsformulier te worden gebruikt Slechts kinderen beneden 15 jaren kunnen met een ouder op een gemeenschappelijk formulier worden aangemeld waarbij slechts van de persoonlijke gegevens van den ouder opgave dient te geschieden cn van de onder diens geleide zich bevmdende kinderen beneden 15 jaren slechts het aantal behoeft te worden opgegeven De aanmeldingsformulieren dienen zes uren na aankomst van den aan te melden persoon bij personen evenwel die voor 22 uur aankomen m ieder geval uiterlijk te 23 uur en bn personen die na 22 uur aankomen tiiteTluk des voormiddags tt 7 uur b j het plaatselijk hoofd van politie te worden ingeleverd Volgens artikel i dienen Particuliere personen en qpenbare of particuliei e inrichtingen welke niet bij wijze van bedrijf fgeregeld een persoon boven 15 jaren al of niet tegen vergoeding langer dan vier en twmfig uren tehunnent haisve itmg verstrekken hiervan m elk biizonder geval binnen vier en twintig uren na aankornet van denzelve een schriftelijkeaangifte bij het plaatselijk hoofdvan politie m te leveren De persoj die huisvestmg verstrekt endeKene wien huisvesting wordt verstrekt zijn beiden voor de inlevering der aanmelding op gelij ke wijze verantwoordelijk De verplichting op grond van hetvonge hd geldt met wanneer dem een particulier huishouden opgenoiren persoon tot den hem opnetaendenpersoon staat in de rechte linie danwil in de zijlmie tot en met den derdengraad van bloed of aanverwantschapArtikel 4 schrijft voor dat de totaanmelding gehouden personen hetaanmeldingsformulier eigenhandig naar waarheid dienen in te vullen eij te onderteekenen Indien een tot aanmelijing verplichte persoon weigert het aanmeldmgsformulier in te yullen zijn persoonlijke gegevens op te geven den wel het formulier te onderteekenen dient de logips verstrekkende persoon onverwijld m het betreffende geval eerst telefonisch het plaatseliik hoofd van politie ddaivan m kennis te ste len Art kei 5 verfJlicht de lio it cs van de genoemde huisvestmgsgelegenheden een vreemdelingenregister te voeien Ziekenhuizen sanatoria enz Krachtens artikel 7 zyn de bestuurders van ziekenhuizen klinieken mrichtingen voor kraamverplegmg sanatoria en dergeliike mrichtingen verpncht aan het plaatso ijk hoofd van politie op verzoek een volledige Iijst der in de inrichting ter behandelmg opgenomen fersonen benevens deriielver perseonliike bescheiden ter inzage over te leggen Personen die opgenomen wordenmet schot steek of slagverwondmgen dan wel m eén anderen op eenstrafbare handeling duidcnden toestand moeten door al deze inrichtingen onder opgave van den aard derverwonding onverwyld m het betreffende geval eerst telefonisch b hetplaatselijk hoofd van politie wordenaangemeld Artikel 10 bfpaalt dat de houders van ondernemingen van de in artikel 1 eerste lid genoemde soorten en de particuliere personen die geregeld ka mers verhuren voor zoover dit nog niet IS geschied hun bedrij resp hun werkzaamheid binnen een week na het mwerkmg treden dezer verorde ning bu het plaatseliik hoofd van po litie moeten aanmelden De houders var nieuw te openen ondernemingen moetien van den aanvang van deze werkzaamheid ten minste twee reken te voren by het plaatselijk hoofd van politie aangifte doen Bij de aanmelding moeten de ligging Van het huis waarin het huisvcstmjfsbedrijf zich bevindt alsmede de localiteiten welke door het huisvestingsbedrijf worden gebruikt nauwkeurig worden aangeduid De opening of voortzetting van het bedrijf zonder een verklaring van aanmelding is verboden Bij artikel 12 worden voor zoover niet yp grond van andere voorschriften een zwaardere straf is bedreigd handelingen m strijd met de bepaJingen van deze verordening gestraft met hechtenis van ten hoogste zes maanden en met geldboete v ten hoogste duizend gulden of met een dezer straffen Artikel 13 bela t met het opsporen vran de m deze verorderang vermelde strafbï feiten behalve de ambtenaren bedoeld by artikel 141 van het Wetboek van Strafvordering aUe amibtenaren van rijks en gemeentepolitie Zij zyn bevoegd elke plaats daarin begrepen gesloten lokalen erven en woningen bmnen te treden voor zoover ZIJ dit voor een goede vervullmg van hun taak noodig oordeelen Indien hun de toegang wordt geweigerd verschaffen ZIJ zich dien zoo noodig met behulp van den sterken arm In woningen treden zO tegen den wil van den i ewoner niet bmnen dan vergezeld van een commissaris van poUtie of van den burgemeester van da gemeente dan wel vooizien van een algemeenen of byzonderen schnftelyken last van den procureur generaal by het gerechtshof of van den officier van Justitie van een byzonderen schriftelyken last v an den commissaris van poiitie of in gemeenten waar geen commissaris is van den burgemeester Van dit binnentreden wordt binnen tweemaal vier en twrntig uren proces verbaal opgemaakt Daarin wordt mede van het tydstip van het binnentreden en van het daarmede beoogde doel melding gemaakt De opsporingsambtenaren zyn bevoegd zich van bepaalde door hen aan te wyzen personen te doen v ei gezellen In dfc geval wordt hiervan in het proces verbaal melding gemdakt Aitikel 15 verklaart de bepalingen an deze verordening niet van toepassiiif np de leden van de Duitsehe v epimacht van de Waffen SS en op het o enge personeel daarvan op de leden der Duitsehe politie en van het personeel van de bureaux van het Duitsehe Ryk of van de Nationaal Socialistische Duitsehe Arbeidersparty m het bezette Nederlandsche gebied wanneer dezen m uniform zyn gekleed of een behoorlyk legitimatiebewys voorzien van een f by zich dragen Deze verordening is 1 Augustus in wtrking getreden Vestiging in of verhuizing binnen een gemeente VERORDENING AFGEKONDIGD Het Zaterdag verscheiïen Verorde ningenblad bevat een besluit van den secretaris generaal van Binnenlandsche Zaken be reffende het recht van vestming vestigmgsbesluit Het bepaalt door wien en onder welke omstandigheden het recht van vestiging in of verhuizing binnen een gemeente kan worden beperkt Oveitireding wordt gestraft met een hechtenis van ten hoogsie tvree maanden of met een geldboete van ten Tidogste driehonderd guWen By veroordeeling wegens verboden vestiging cq verhuizing kan de rechter tevens lievelen dat de veroordeelde met zyn gezin binnen een door den rechter te bepalen termyn de gemeente metterwoon verlate cq zich uit de woning verwydere Hy die aan dit bevel met voldoet wordt gestraft met een gevangenisstraf van ten Jvoogste een jaar Dit beskut is 1 Aug 1943 in werking getreden l Zon op 6 02 onder 21 2 $ I Mjian op 0 11 onder 14 00 i Men b verplicht te ver 8 dnisteren van zonsondergaoti S tot nHiw pkonist p Laateami van voertntfien t moeten een balt nor na zona ondergang ontstoken worden 1U