Goudsche Courant, maandag 3 augustus 1942

MAANDAG 3 AUGUSTUS 194 T pp JUm IVÊAACT TOBiB0iDING VAN mAT$S BROCHtamOUTRetfT Het Nederlandse Atbcid r cHoopTsntMi ii VRIJSTELLINGEN VAN RIJWIEL VORDERING Van morgen f aanvraagformulieren verkrUgbaar Ook te dezer ftede Is flians een regeling getroffen voor hel aanvragen van vrysteljing v n rüwielvoKlCTing Met ingang van morgen kunnen ten tadhuize bij den gemeenlebode formuliereii wnfden i thaaW wejke n iovullbie Sn een daarvoor bestemde brievenbus in de voorhal van hel stadhuis ingeleverd moeten worden wsama men van de beslissing bericht AlJêen voor dcfeBen He voor een VTtjsteHmg in aanmerking komen worden de formulieren beschikbaar gesteld In een publicatie in dit blad heeft de burgemeester Ier kennis gebracht aan wie dt vrijsteUing wordt afgegeven Kermis ten einde DE MOLENS HEBBPN VEEL TE DBAAIEN GEHAi De kermis behoort tot het verleden Zaterdag was het de finale Den gan chen dag deinde de muziek van de orgels tegen de gevels van het oude stadhuis en de golvende vloeren de twaaiende armen de botsende autoljes en al die draaiende vermakelijkheden waren onophoudelvk in beweging om het publiek te laten rondloeren Het was opnieuw vol op de Markt eir tn de bedaardheid die haar alle dagen gekenmerkt heeft liep de kermis ten einde Het s een kermis geweest die over het algemeen het jeugdig element het terksl aantruk hetgeen trouwens ook naar den aard der inrithtingen die het Marktplein bezetten was De drukte heeft geen oudcrwefsche vormen gehad zoomin als het een ouderwetsche Goudsche kermis was waartoe de beperkte mogelijkheden in dezen lijd zich nu eenmaalT niet leenden hiaar er is toch telkens veel publiek eeweest dot niet alleen keek maar ook in de draaiende en zwaaiende molens plaats nam De inrichtingen hebben veel te doen gehad en in de kringen der exploitanten is men over de resultaten tevreden Zij hebben hel Jn deze lijden niet gemakkelijk en dan is uiteraard een loonende week welkom De tenten gaan nu weer verdwijnen Al vroeg vanochtend is met de afbraak van de vermakelijkheden begonnen rEREMPTOn EXAMEN GEREF KERKEN Caod B Rietreld tot arabtsbedieiiing toegdatca De classis s Gravenhage der Geref Kerken heeft peremptoir geëTsmineerd en toegelaten tot den dienst des Woords en der Sacramenten onzen tadgienoot den heer B Rietveld onderwijzer aan de Joh Caivünschool candidaat aan de Vlije Universiteit en beroapen predikant bij de Geref Keek van Leidschendam De heer Rietveld is voornemens op Zondag 6 September a s daar zijn intrede te doen TWEEDE KWALITEIT WORTELEN ONDERIN CoBtrole op gracntcii ea nitprthwn In de afgeloopen week is een controle gehouden op de prijj n van groenten en friiit Proceaverbaal wegens prijsopdrijving is daarbij opgemaakt tegen deu 47 arigen veilingdirecteur C O alhie4 wegens hel veilen van Ie kwaliteit peen terwijl zich daaronder 20 tweede kwaliteit bevond en tegen den 31 jarigan fruithandelaar B F V H V 0 alhier wegens het verkoopen van appelen voor 72 en 51 cent per kg terwijl de prijzen 37 en 25 cent mochten zUn Een groentenbandelaar te Boskoop kreeg een verbaal wegens het niet aanduiden der prijzen STAATSEXAMEN R B S B Te s Gravenha e is jreslaapd voor het taatsexamen HB S B de heer A C J Koot alhier HANDELSCORRESPONDENTIE NEOERLANDSCHE Bü de examens van de Ned Associatie voor practijkexamens is geslaagd voor het diploma Ned Handelscorrespondentie mej H C M Groenëndaal DIPLOMA GEZEL Voor het diplom a gezel van de vereeniging V V A te Utrecht zijn geslaagd voor schilder de heeren G Blom M Kersbergen R C S de Klerek M C Kloet H Mikkers J Vuijk H J van Weelden A de Wit Voor het vakdiploma middenstand is geslaagd de heer H C v d Valk Voor gezel meubélmaken slaagden de heeren C Usselsteijn en G Hansen vooi gezel bankwerken de heer M Noorlander en voor gezel plaat en smidsbankwerken d heer M J Jansen 7 w AT AAR ANNCfR SebauwbnrrBioscoop Cadetten oiet Malhias wieman Andrews Bhfelmann a Canta iioek Aanvang 8 15 iiur Tbalia Theatc Vyf millioen zoeken een erfgenaam met Uetia Bttbmann Aanvang 8 15 UUr Rcan Bloaeoap Menschen noodlot met Foseo Gia etti Aanvang S IS uur S Abc 13t 3 aar 8plerteg t aat U3 ConsultatiebuTeau voor zuigelingen elke Maandag en Donderdag gedurende Aligustus 3 AoK 7 uur Gebouw Gemeentcltike GexoBdlieidadienst Spieringstr 113 Medische sportkeuring S Ang 9 12 uur Openbaar Slacbthois Afhalen nummerkaart van z g vrübankvleeeeh door houders van vetkaart in stadsgedeelte tuiaeben ïoejanverwelledUk Fluweelensingel Kamemelksloot Breevaart en Achterwillen S Aug 12 uur Nicuwehaven SOt Zitting ruilbureau voor klnderschoenen 3 Aug It It en Z 4 anr Btadhals Zitting adviesbureau Moede en Kind van Ned Volksdienst S Ang 7 3 anr Ned Geref GenleeBtc Spreekbeurt ds Joh van Wetten 5 Ang 8 uur Reuidè SpreekljeurtVrüe Apostolische Zervdings Gemeente voorganger A Broekhulsen tjMg 1 3 3 unr Spieringstraat 113 Consultatiebureau voor zuigelingen elke Maandag en Donderdag gedurende Augustus 6 Aug 7 3 unr Vrjje EvangelischeGemeente Bijbellezing en bids ond 6 Aug 7 30 uu Leger des Heils Hei Ugingsdienst leidster J v d Veen 7 Ane 9 nnr Gebonw GemeentelllkeGexondbeidsdienst Spieringstr 113 Kostelooyp inen ing of herinenting 12 Aug 10 uur Daniël Openbare verkpoping rtieubilaire en huishoudelijke goederen door deurwaarder B J N Akkersdijk Auf 3 uur Katoor N V Land enTuinbouwbank Buitengewone vergaderingvan aandeelhouders Aug 8 unr Nieuwe Markt Straatpredikmg Evangelisatiecentrale Gertt Kerk onder leiding van dsJ P C ten Brink BEZIENSWAARDIGHEDEN J t Moriaan Westhaven 29 Püpenmuseum Creopend off werkdagen 10 12 30 m 12 30 1 uur Gasthuiskapel Ooslhaven 9 Prentenverzameling van Oud Gouda Geopend op rerkdagen 10 12 30 en 13 30 17 uur DISTRIBVTIE BESCHEIDCN Uitreihing Levensmiddelenkaartea enz Tm 7 Aug 9 12 en I Si 149 nor Oistribatieka MMr Boelekade 71 Uitreiking van levensmiddelenkaarten aardappelkaarten puntenkaarten voor serviesgoed en kinderzeepkaarten op de data die zijn afgestempeld op de thans in gebruik zijnde bonkaarten voor levensmiddelen Afhalen aanvraagfominlleren Sehoenenbonncn SJ 12 en 1 30 3 9 am Oiatribntte kantoor Afhalen aanvraagformulier ter verkrijging van een schoenenbon voor hen wier geslachtsnaam begint met een der letters Wocnadag S Donderdag V X Y Z Afhalen bonnen extra xcep voor artsen enz 4 Ang t 30 12 uur DistributiefcanteerBoelekade 71 Afhalen rantsoenbonnenvoor toilelzeep voor pracliseerende artsen tandartsen veeartsen medische studenten coassistenten operatieafdeelingen vroedvrouwen APOTHEKERSDIENST Steeds geopend des nachts alleen voor recepten Apotheek Dee Westhaven 14 UITSTAPJE VREUGDE EN ARBEID De dienst Vreugde en Arbeid van het Nederlandsch Arbeidsfront organiseert op Zondag 16 Augustus a s een uitstapje naar Rotterdam REGENJASSEN ONTVREEMD Van een klerk uit Boskoop is de regenjas weggenomen die achterop gebMiden was achtergelaten op een in een stallmg geplaatste fiets Ook een Goudsche kantoorbediende deed aangiftte van diefstal van een regenjas deze uit een café LOOP RECHTS Houdt rechts en denkt om het persoonsliewijs is de les die te trekken valt Uit de tien verbalen welke d politie gisteren opmaakte wegens het niet rechts loopcn en uit de zeven bekeuringen wegens het niet bij zich hebben van het persoonsbewijs RtJWIÉLVORDERlNG Se Burgeme ir van GOUDA bMnst lor algemeene tamnis dat foraiVlUerea voor bat aanviafen van vriJateUinf van rijwielvordering verkrijgbaar zijn ten iadhuizc gemeenleboae De ingevulde formulieren moeten la de daarvoor bestemde brievenbus m de voorhal van het stadhuj worden Ingeleverd Van inlevering Van heerenrijwielen uim vriiseateld xö die ia bot bezit xqs van de bovenbedoelde vrüstelling welke wordt afitegeven aan personen dte naar het oordeel van den BuTgcmeester aantoonen dat zij in bot bezit i n van eenambtsrijwiel dat zi in den landbouw werkzaamzijn dat zij handwerkiuan zijn waaronder worden verstaan labrieluarbeiders münarbeideio en overigehandarbeiders dat zij bun rijwiel voor de uitoefening van hun beroep volatrebt noodig hebben De formuUereo kunnen met ingang van Dinsdag 4 Augustus 1B42 worden afgehaald Zij worden uitsluitend loescbikbaar gesteld voor personen die volgens de bovenvermelde voorschriften voor een vrüsteUing in aanmerking komen Op de aanvragen wordt nader be sdiikt Gouda 3 AugustUB 1942 De Burgemeester voornoemd W SANDERS 10 B TABAKSKAABT GESTOLEN Ten nadeele van een kcUner ia uit dien s in de keuken van de stationsrestauratie hangende jas een étui roet persoonsbewijs tabakskaart en enkele djstinbutiebonnen ontvreemd VOOR DEN TUFDEN KEER Twee caféhouders en twee meisjes werden bekeurd wegens overtreding van de iwpaling die aan meisjes beneden 18 jaar het verblijf in verlofsen vergunningslokahteiten na 6 uur s avonds verbiedt Een der exploitanten kreeg daarby zyn vijfde bekeuring SPORT WATERPOLO G Z C versterkt de eerste positie 4 2 ZEGE OP CONCURRENT MAAS Hedenavond bccUsaeade wei tefaiiKl De belangrijke wedstrijd Maas G Z C tusgchen de twee kampioensgegadigden welke over den koers van de Rotterdamsche en Goudsche paI pieren had te beslissen heeft G Z C vas er aan den kop en daarmede den ecretitel direct onder bereik van onze stadgen oten gebracht Met 4 2 zün de Gouwenaan gisteren in het Kralingsche zwembad de baas gebleven in een partijtje dat weinig fraai spel t ood en het resultaat tot vlak voor het inde onzeker hield Onzeker dat was zeer zeker ook hel el van d G Z C rs die lang niet in hun besten vorm speelden Speciaal in de achterhoede boterde hel niet Er ontatonden herhaaldelijk door slecht positiekiezen angstig groote galen maar bijna steeds werden deze zij het soms met veel kunsten vliegwerk toch ook weer gestopt Hel zwakke piaatsen bood Maas nog meer kansen doch de Rotterdammers maak en er een erg spaarzaam gebruik van ook C I omdat Meulman veelal als re ïder opaook Schotvaapèigheid U s daarentegen veel meerAü den Goudschen aanval te zoekenl Er zijn wedltrjjden geweest waSFin G Z C met meer moeite minder lukte maar ditmaal ging het van een leien dakje Niet dat de Gouwenaars l epaald geluk hadden het waren allemaal goede aanvallen en flinke schoten doch het vlotte dezen keer nu eenmaal goed Wout den Boer als steeds In sterk vooruitgeschoven positie liggend was de maker van de vier doelpunten van zün zevental Al direct na bet uitzwemmen suisde de bal van zyn hand op de Maasveste af waar de doelwachter het leder achter sloeg dat vervolgens uit de corner met een schot van Wim den Boer via den paal naast schoof Een hachelijk moment ontsond vervolgens voor hel G Z C doel dat op het nippertje aan doorboring ontsnapte Meteen ging de bal naar den overkant waar Wout den Boer prompt inschoot O 1 Een vrije worp bracht hel leder b j een vrijliggenden Maasspeler die dankbaar van de gelegenheid vprofiteerde 1 1 Ook G Z C benuttr een vrijen worp met een achterwaartsch sdiot maakte Wout den Boer er 1 2 van Het vrü laten liggen der tegenpartij kostte den Soudschen verdedigers ee ige malen veei hoofdbrekens maar het liep door resoluut ingrijpen van Meulman goed af Weer volgde een G Z C aanvj over de gcheele lengte van bet veld Uit den doel Uit vroeger tilden BR GOODSCai COVnUMT HELODE 76 JAAB GELEDEN Uit den gemcen aad p en W brengen ter tafdi eene inttrtictie voor den stadsmuziekmeester Waarin o m is opgenomen de bepaUng dat hü verpligl zal züm zoo noodig te adsisteren bü de muziek der ctuittejtii en bü een stedelijk muziekgeaelachap ter visie St JAAM GKLBDKN Uit een ingezonden stuk Hier werd weer een o benaderd en dadelijk togen twee commiezen gewapend met papier pen en inkt larigs de huizen der ingezetenen gelijk gepatenteerde ahigers oijfi te vragen of er vleesch noodig was daar zjj een os benaderd hadden Dat de slagers hierdoor erg benadeeld worden twhoeft wel geen belooi doch wat de slagers het meest treft IS dat zü vergunning moeten hebben om in hun pand te moigen slachifen doch de commiezen verkoopen zonder patent en slachten steeds zonder die vergunning welke de gepatenteerde slager noodig heeft De heer dr D Terpstra heefttegen 1 Nov nber e k zijn ontslagaangevraagd ala airondissemenlsschoolopzicner Door Burg en Weth dezer gemeente is benoemd tol vijfden commies ter secretarie de heer E Boven thans werkzaam ter secretarie teItfoOrdbroek en tot stade tuinbaas W J Pieper thans werkzaam op het i uitpngocd Sonsbeek bü Arnhem 26 JAAR GELEOEN Hel was 1 Augustus 35 jaar geleden dat de heer J Vergeer in dienst trad ala briefen telegrambesteller Uit Oudewater In de vergaderingvan den gemeenteraad werd eervolontslag verleend aan den boekhouderder gesfabriek en waterleidirvg denheer G den Hartog en in diens plaatsi enoemd dj heer A L Bovenberg teVenlo Van den exploitant der emefealetram was een verzoek ingekomen om de rétourbiljetten af taschaffen Hierop werd afwijzend beschikt Vastgesteld werd een verordening op de winkelsluilmg Op gewonedagen is het uur bepaald ci 9 uur opZaterdagen op 10 30 uur Strengerebepalingen voor de gasbcperking werden vae gesteld Van 10 5 uur s nachtszal de hoofdkraati aan de gasfabriekzijn afgesloten worp belandde de bal via Tijbout bij Wout den Boer die opnieuw raak schoot 1 3 De voorsprong kwam den bezoekers in de tweede speelheWt goed te pas want Maas nam nu het heft in handen en langen tijd was de bal in het Goudsche doelgebied De achterspelers waren er niet erg op dreef begingen in hun verbouwereerdheid herhaaldelijk vertredingen en dal alles maakte de druk zwaar Van den eenen hodc naar den anderen duikend kon Meulman echter telkens den bal keeren Een mooi schot van verren afstand was hem echter te machtig 2 3 Dit tegenpunt deed de spanning toenemen Maas behield nog even haar overwicht maar G Z C begreep dat aanvallen de beste manier van verdedigen was en Slaagde er in tich los te werken Na goed aangeven van Wim den Boer kwam het leder by Wout die in de laatste se conden zoo hard inschoot dal de bal door het net heenging 2 4 Aldus eindige deze sportieve kamp die een heel wat prettiger verloop had dan de tijd8 in Gouda De stand van zaken is nu zoo dat G Z C in den resteerenden wedstrijd in Utrecht tegen D K R nog één punt moet behalen om kampioen te worden Deie ontmoeting tegen D K R is voor hedenavond ingela cht Alleen Merwede kan nog geiyk met de Gouwenaars komen Maas en ook D K C zijn uitgeschakeld OROOTB KAMPIOENSWEDSTRIJD IN ZWEMKRINO De kampioenswedstrijden in den zwemkring Gouda nemen a s Woensdag een aanvang met een ontmoeting in Alpben a d Rijn tusschen de dameszeventallen van A Z C en G 2 C die een heele competitie spelen voor promotie naar den Ned Zwem en Reddingsbond ZWEMMEN KAMPIOENSWEDSTBUDEN REDDEND ZWEMMEN Drie tweede prUua naar Goada Bij de gisteren door den Ned Zwemen Red iingsbond te Utrecht georgaiiisterde wedstrijden om de nationale kampioenschapp n reddend zwemmen behaalden ook Cïouwenaar successen W de Jong werd tweede bij hel nummer 150 M Khoolslag waarvan de laatste 25 M met drenkeling moest worden afgelegd met 7 11 20 punt Op de 100 M school rugslag plaatste H Sanders zich tweede in 1 min 49 7 sec en J Sanders derde in 1 min 52 6 sec Bij den 100 M vrije slag bezette G Verbiest de tweede plaats in 1 min 32 2 ec Voorts werd de Goudsche ploeg derde achter Amsterdam 1 en 2 bij de 4 X 25 M estafette met drenkeling in 2 min 21 8 sec ATHLETISB Aantrdklsel e tweede dat NÉG A C kanipio hap N CMttlUt rBBSTATDM GELETBIII De deelneming aan de Zaterdagmiddag te Alphen ad Rijn gehouden tweede serie van de wedstrijden om d harapioemMhappcH van ie Goudsche Athletiek CVunmissie was ten gevolge van de vacanties niet zoo groot als men had verwachti doch dit heeft geeft schade gedaan aan de aan ekkelükheid van het tournooi en evenmin aan de prestatiet De 200 meter hardloopen hefien alsmede d 1500 meter hoeren en de 300 meter junioren bracht fraaie en spannende momenten Nof meet cehter de Zw9 cda e btafeitc vaarbij het nek aan nek ging Veischeidene heel goede verrichtingen werder geleverd waarvan de meest opvallende die bü het speerwerpen van de junioren waren waarbü twee jonge athleten aanmerkelijk verder wierpen dan de kampioen der heeren Uitstekend waren voorti de resultaten bij het verspringen Daarbij kwamen drie heeren royaal boven de zes meter terwijJ ook een damessprong van meer dan vijf meter ah een goede prestatie moet worden gezien evenals Fprf n er van de junioren die de zes meter dicht nadetvien Verder mogen de tiiden door Schram op de 200 meter de Ruijler op de 1500 meter en van Deest op de 300 meter gemaakt genoemd worden De uitalagen luiden 200 m l r hardlottpen KciT n 1 A Schnam A i V 36 23 9 sec 2 J Kuyl Vires et Celeritas 24 1 sec 3 P Verlooy Alj hi 24 2 sec 1500 meter hardloopen klajse A 1 A de Ruijler V et C 4 min 21 8 sec 2 Jac Zaal A A V 36 4 min 26 7 sec 3 Jan Zaal A A V 36 4 min 26 3 sec 1500 meter hardloopen klasse B 1 G Dallipga Alphia 4 min 51 4 sec 2 A Voskuilen A A V 36 4 min 53 1 sec 3 M B tetner A A V 36 4 min 58 4 sec verspringen 1 K Eikelenboom AA V 36 6 48 M 2 J Verkerk A A V 36 6 31 M 3 T Mooy Alphia 8 14 M speerwerpen 1 M Gebuis GP S V 39 42 M 2 J van Duin Alphia 36 23 M 3 H V d Kroef V et C 33 56 M Zweedsche estafette 1 A A V 36 2 min 10 7 sec 2 Alphia 2 min 10 8 sec 3 Vires et Celeritas 12 sec 200 meter hMxHoopen dames 1 S v d Meer V et C 28 9 sec 2 L v d Kroef V et C 30 5 sec 3 L Wijsman A A V 36 30 7 sec verspringen 1 S v d Meer V et C 5 08 M 2 B T Scholten V e C 4 40 M 3 L Wysman Alphia 3 96 m speerwerpen 1 R van CJeene A A V 36 19 12 M 2 M Winkel A A V 36 15 59 M 300 meier hardloopen Junioren 1 R van Deest V et C 40 3 aee J L Zoelemeijer A A V 36 40 5 ec 3 F Lam A A V 36 43 2 sec verspringen 1 E Kwakemaak A AV 36 5 91 M 2 A Leeuwenhoek A A V 36 5 84 3 W Vert 0om V et C 5 75 M speerwerpen 1 van Duiin Alphia 44 44 M 2 W Vereteegh Alphia 43 72 M 3 L Zoetemeyer A A V 36 36 30 M verspringen meisjes 1 S Mikkers Achilles 4 27 M 2 L v d Kroef V et C 4 39 M 3 C Kwakemaak A V 36 4 15 M OP DE VIERDE PLAATS Bij de gisteren door de vereeniging Ajax te Amsterdam georganiseerde nationale wedstrijden plaatste A de Ruijter van Vires et Celeritas zich vierde op de 1500 meter klasse A in 4 min 29 4 sec Clubkampioenschappen Achilles Zmidag hield de athletiekvereeniging Achilles het eerste gedeelte van haar onderlinge wedstrijden om de clubkampioenschappen Elr werd in sportieve sfeer fel gestreden De volgende resultaten werden behaald heeren 100 M hardloopen 1 A Verkaatk 12 sec kampioen 2 T Tuinman 12 6 see 3 C Signer Verspringen 1 S Boot 5 83 M kampioen 2 P Schouten 5 48 M 3 A Verkaaik 5 44 M Speerwerpen 1 S Boot 37 02 M kampioen 2 T Tuinman 32 74 M 3 P Schouten 31 56 M 1500 M hardloopen 1 D Heij 4 m 38 4 SC kampioen 2 J de Jong 4 m 45 4 sec 3 A de Veen 4 m 58 2 sec Dames 100 M hardloopen 1 S Mikkers 14 8 sec kampioene 2 J Hofman 15 sec 3 M de Haan 15 2 sec Ver springen 1 S Mikkers 4 15 M kampioene 2 J Hofman 4 14 M 3 M C Hey Tent 3 85 M Speerwerpen 1 G Rock 18 06 M kampioene 2 N Heij Tent 17 M 3 S Mikkers 17 47 M Aanstaande Woensdagavond wordt het tweede gedeelte verwerkt met de volgende nummers heeren hink elap prong kogelstooten 200 M 3000 M hardloopen 4 X IOC M Estafette dames kogelstootcn 4 X 100 M Estafette PUUTSELUK NIEUWS BerkenwMide BAMMtt BBDMNO uM Vrijdagmiddag geraakte het jarige dochtertje van den heer K terom spelenderwijs in de Voorwalen te water De heer J P de Jager volo teir ter secretarie alhier die juist seerde zag het ongeluk gebeuren m sprong onmiddellijk te water en redj de kleine die reeds onder water wa verdwenen Boskoop OBSLAACa Voor Duitsche handclsconespondqi tie van de Ned Associatie van prat lykexamens slaagde de heer W Ti kenburg alhier De heer J W Geers Hz slaa i voor het examen boekhouden van di Ned Associatie voor practijkexami Onze plaatsgenoote 0 rrie V meulen slaagde te Bergen voor hudiploma huishoudkunde Voor t examen coslimiière siasf den Til van Fulpen Gré de G x ot Agatha Klein Cobi de Korte Wil vh Lint Tini Moons Trees Ravenstein h Roebergenj Jo Streng en Dora Vjrlaan te Boskoop Maria Koot ManiMeers Janny Stolwijk Marie van Zuilen te Hazerswoufie en Marie MeurtReeuijijk SCHAAP ONTVREEMD Een in deze gemeente woonac it i veehouder kwam bij de telling zijn schapen tot de ontdekking dat een vu deze woldragers was ntvreemd BURGERLIJKE STAND Oboren Franciscus Antonius M na z van P J Kortman en W K Kempen Theodonis z van G Ti Verbrij en G Kruit Oijeberta Fijtj G mma d van J P van den Hoen en C Koster Ondertrouwd A Raaphorst en C H van Zoomeren Overleden K van Wingerden e tt gen van H van Prubsen 57 j COÖPERATIEVE VEREBOTGINO DE B08K00PSCHE VEILING 3 Aug Rozen Pjer bos Briarcl f N 1 40 et Oranje Triumph 1 2 m et Dorus Rükers 78 96 cl Augint Noach 50 90 cl BuUerbly 90 1 ii d Rosalandia 50 80 cl Pechtold 1 2 V 1 70 cl Inqar Olsson 70 1 00 et H ley 1 40 1 90 et Edith Helen 1 2 V1 60 Cl Better Times 1 70 cl Qums Mary 1 30 cl Wendland 90 cl Giori Mundi 5fr 70 et Else Poulsen 44 et Polyaa ha razen SO l lO ot D ef seii per bos Clematis Durandi 1 10 et id Prins Hendrik 2 50 2 80 cl Mevr Ie Cotlltre 2 80 3 10 et I i 29 43 cl Gladiolen 30 cl GEVONDEN VOORWERPEN Gevonden vulpen portemonnsii ritssluiting met inhoud porlenr o naie met inhoud en tabaksbor zwart stoffen dam sta ch Inlichtingen buresl van politie DIEFSTAL IN HET BAD Bij de politie werd aangifte gedaü door een inwoner deze gemeente vH diefstal van een portemonnaie met i houd ontvreemd in het Zuiderbad EERSTE LUSTRUM ZWEM EN POLOCLUB JBOSKOOP Vicriag met fiUotoamooi Ter gelegenheid van haar lenl lustrum organiseert de zw n en poll club Boskoop a s Dondlrdagavo een polotoumooi De jonge vereer igii is het in de afgeloopen vUf jaren n slecht gegaan Steeds is ze in gr toegenomen zoodat zij momenteel i vijf zeventallen speelt n I drie M renen twee damesploegen Het tournooi bestaat uit drie ali lingen van elk vier pkiegen Ie M ling Ned bond 2e afdeeling Ie kl heeren Kring Gouda en 3e afdrf i dames Kring Gouda Aan het tournooi nemen deel A Z I te Alphen a d Rijn De Gouwe Waddinxveen en O Z C te Gm benevens Boskoop elk met 3 zeventien f Haastrecht DurrscHE HANDELSCORRESPONDENTIE Voor hel examen Duitsche hand correspondentie ie te Amsterdam slaagd óe heer N M de Wild a h Waddinxreen BUKSrOSTSPAAUIANK Aan het postkantoor werd ged de Juli ineelegd BC ll en terut taald ƒ 5686 01 FEUILLETON t7 tNadrnk verboden DB BEMAUTO Elln luisterde met schitterende ooeen naar dan hicbtkasteelen Weliswaar a bet geen prettige gedachte dat de wagen van von Erdmannsdorf over acht dagen niet meer stil to den chemerigen stal lou aU n maar huilend en brullend langs de moeilijke baao zou rennen maar zij onderdrukte date gedachte spoedig weer Het avontnurlilka van de ehe le tank lokte haar aan en daarbM n alles r M deed e aan bad noodzakelijk T De meesten nemen de bochten verkeerd tel Peter naast haar Men moet ze zoo nemen k k zoo Bij doopte zijn wijsvinger IB Bet restje van zijn glas schoof tM tafellaken weg en begon op het tafelblad te teekenen Drobmerig keek Elin toe ttj begreep zichzelf niet meer Waarom had xÖ dezen nacht zoo moeten huilen Alles was immers la orde zU hadden broederschap gedronken Kon men gelukkiger ztjn dan hier nu bü elkaarT Bij het naar huls gaan leunde zij Ucht op Peters arm BIJ net tuinpoortje aarreide zIJ even toen 7li hem de band f I iN hïMi Ir 7 1 i erwa htte een lOuta ol Ui wist dal bi toen maar htj vroeg nleta ea mlssehlan wat bel beter zM Dus het Mttft zoo zal zt met een zware tong TrUdagavond gebeur het Ba ik neem den tijd op BOOrOSTUK IX In de N D O wal de Olbersdortetbergtour het gesprek van d dag Malveel moeite had Else bet Uetne voorschot van haar chef locgekregen waarvoor de boed de roo en bet ontbytmet Elln waren iMtaald Else deed alhet mogelijke door zich nog een keerIn het hol van den leeuw te wagen en den eer fi rt 8fbetfll nö i rmijn vnor rje witte tS i k Pe r ahso i ooodig te aebbeo tV vragen Aan net geld dat geatort moest warden ofli u mogen dclnemea had noch efer noch Else gedacht Het bedrag ai honderdtwintig mark Ko en hoffelijk deelde de leiding van den tocht dll Peter mede toen ty zQb deelnerolnf aan den tour bevestigde wq verzoeken u bet bedrag omgaande te storten oi bet ons door lw bank te doen uitbetalen Peter keek Else radeloos aan terwtji hl het blauwe papier op het katoenac tafelkleedje legde Honderdtwintig mark tel BJO ont Wld Honderd twintig markWat die zich wel veroeelden Else leep twar et ap en oestu deerde net postcbiquenummer RodMerdtwbitlg mark mompeldeoiA zQ aa las oog eens den gebeelanzin WD verzoekoi n dit bedrag omgaand te storten of bet on doos uwbank te doen uitbetalen Bank la niet slecht Alsof ledenomaar zoo een bankconto beetti Waarzullen wil al dat geld vandMO oalcn mompelde zy steeds opnieuw KQk eens Manfred wendde Else zich tot den binnenkomenden oudstenbroeten gaf hem den briet DezeIs daarnet voor Peter gekomen Manfred las den brief Nu en wa i T milte mi loon Peter H ziir u er p Wei leeoen van Oen een ot ander LaeiMD pracbug maar vanPater telde sün kennlaseD od vingers na j Afgezien daarvan i i Bi dat ar niet over da zaak gesprmag wordM voordal zi voorbi weet ik niemand Karger verdien derdvijfllg mark maar Ik beb twintig schuld bü hem Van A weet ik niet hoeveel bU verdient bero ben ik aebt mark schuldietanU UesjcT Zou ik eens naarLiesje op Klein Leschen gaaa Uitgcslotenl tel EUe i je BU het afMhfidnemen sen w leren en t ï e eer r d i nestmi maar d f