Goudsche Courant, dinsdag 4 augustus 1942

m M n n nuu mu roairekcalac IMN Cbefredaeteur f nXTER Qouda Dinsdag 4 Augustus 42 NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN lie turtle No 21002 DE DISTRIBUTtE VAN AARDEWERK Waarom zijn er zoo weinig jm AARDeWERK RKOOPENDE WINKELIERS kopjes ppaaaiscli im dea Boa Over een in haast door de Duitacbe pioniers geslagen trug nikken Duitsche tanks lancs het achtergebleven vernielde materieel der verlagen bol jewistisciie legers over den Don naar het Oosten op fOrbis HoHond P K Faupey Dadiitribotia van ajurdewwk hetO Bl t ladereen bevredigd Over het algemeen hoort men de klacht uiten t bat too moatlUk i da gewenscbte MtikeleD op da daarvoor aangewezen bonnen te koopen Vooral kopjes zijn tMal moeUlflc te krijgen en sommige zaken zBn ertoe overgegaan voor den verkoop van aardewerk slechts bepaalde uren beachlkbaar te stellen De oontaak biervan zou gelegen zijn io den baparktan voorraad Hat valt niet m ontlaanen dat Inderdaad de b4veikta voorraden tot tagnatla In den verkoop aan den consument aanleiding geven Men kan naar aanleiding daarvan de vraag stallen waarom van overheidizijde niet een doelmatiger bevoorrading beeft plaats gehad temeer omdat da gelegenheid daartoe ruimKhoots beeft bestaan Gedurende dria maandeo n 1 van April tot einde Juni ia de verkoop van alle nu gedistribueerd huishoudelijk aardewerk immers verboden geweest baHoudeoa dM ta n overgifte van aeiala vwgunnlngen De BHseliijkheden welke hierbij waren tt overwinnen maat mat ima ook elders zoeken Indian r tn ona land uitsluitend z g special Eak i bestonden die aardewerk in da grootste sorteering voortdurend ten vatkoop in voorraad hebben gehad dan ware het eenvoudig gtveast dergeUjka taken te J evoorradM volgens een zeker percentage vart den normalen afzat Het publiek zou ilcli dan uitaluitend tot deze speciale laken hebben gewend om inkoopen te doen De pracüjk wQst evenwel idt dat er ia Nederland niat minder dan 20 000 rlakallen itJn welke zich met den ntJOMP van Mrdamilc bazJahouden On hen bavlndt tch aea groote diara klehie wlnkaliars dia aardewerk lis UJ artikel veikoopen vooral op bet tiattctand rioiaeltait aterk ergrootc Ttaag Toen evenwel op 29 Juni 1942 drie i reservebonnen werden aangewezen iroor het koopfn van serviesonderdeelen hebben duizenden menschen zich lehaast deze bonnen in te wisselen en ich niet alleen tot de speciale zake ewend maar ook en vooral tot die ilein winkelier dia zü vroeger weilig ol niet met hun klandizie vereerlen Het preekt VMizelf dat de kleine iinkeliers aan een dergelijke plotseling stra kt vergrobte vraag niet konlen voldoen mede omdat hun voor aad evenals die van de groote zaken ninder dan normaal was en althans fan mindere sorteering ten gevolge lin de verminderde productie Een directe herbevoorrading zooda g dat aan alle aanvragen zou kunlen worden voldaan is practisch on i IÜk Voor de kleine winkeliers is omaet over het algemeen te gering an dat zij orders voor speciale artikefn zouden kunnen plaatsen van fabri M 01 grossier Juist by de kleine vinkelieM is het stelsel der gecombi orders gebruikelijk dat van rerachillende sowten aardewerk enkele maelen worden besteld zooals melk xers kop an schotels borden e d VI regel gaat d waarde van zoo n fier met uH bovM Vtrdkkelük iwie bedragen Op grond hiervan is I practisch niet mogelyk geweest de TOvporrading te doen geschieden 1 caais van een omzet in een bepaald daar zoo n beatelorder dan van Mduuge geringe geldswaarde zou ua dat de yerpakkings en vervoers►ri ► J jnee een e enredige töoudmg sujtki en er vellicht zells k Als men boverdien ben u dili3 tegenwoordige tijdsu 7 f eden met emballage zuhiig SA eegaan h ïeft men m factoren bijeen die duidelyk Slfil J herbevoorrading i2 l hoeveelheden kon i ore uitgevoerd Keg fBatige bevoorrading u Jf eid van over wrrading zoo goed IL W eenigaaiBa mogoUjk is ge tói l Pl t i De fabr elfen n 9 T ir i eni rt Vt l oduct doorge eJ W I j ii van dit jaar en hebben ï SkL van een suift periode in 1940 afge len aUe behoorlijk zijn tïl Tegelukertyd oor de ï £if rechtstreeks tlaillist M J ovendien aan de i eel geen oevoorradmg gegevep waarbij oodm ie grootte f Duizenden deUülis ze van het eerst noo We Waar de overheid dus niet heeft stil gezeten om de belangen van de verbruikers zoo goed mogelijk te behartigen mag zeker de medewerking van het publiek ter overbrugging van de eerste moeilijkheden worden gevraagd flet merkwaardige overigens begrijpelijke feit heeft zich vocnrgedaan dat zoodra de verkoop tegen de daarvoor aangewezen reservebonn mocht aanvangen de meeste klant naar kop en schotels vroegen Daardoor ontstond naar dit artikel een sterke vraag Men zal daarom over het algemeen eenig geduld moeten oefenen tot de verschillende artikelen geleidelijk over de duizenden winkelierX in het land zyn verdeeld Over theepotten e d wordt b v geen enkele klacht gehoord Deze zyn in voldoende mate verkrijgbaar Met melkbekSrs is dit eveneens het geval Invoer geheel weggevallen Men bedenke bovendien dat in vroeger tijd de eigen productie de behoefte evenmin vojkomen dekte en daarom invoer van aardewerk plaats had Deze is thans echter geheel weggevallen Tenslotte mag de aandacht erop worden gevestigd dat de vraag naar de z g stapelartikelen zoeals koppen en schotels borden kommen enz sterk gestegen is tengevolge van allerlei nieuwe instellingen o a de Nederlandsche Arbeidsdienst werkkampen voHcsgaarkeukens bijeenkomsten voor eenpansmaaltijden gekazerneerde politie enz Wanneer Jnen voorts ri ♦ anmei inf neemt dat bij de bevoorrading van oê winkeliers tevens rekening moest worden gehouden met variatie in pr klasse mag het resultaat zeker niet ongunstig worden genoemd Het publiek beseffe slechts dat niet iedereen tegelijk bediend kan worden en queuevorming dan wel openstelling van den verkoop op bepaalde uren tensbide de disMbutie aoe vlot mogelijk te doen v rloopen niet steeds te vermijden zal zijn Wanneer straks met ingang van 9 Augustus a3 de nieuwe periode ingaat zal de bevoorrading van de winkeliers ongetwüXeld iijn verbeterd en Indien de pnductie voortgang kan blijven vinden op het huidige niveau zal de Nederiandache huisvrouw zeer zeker zü het op beperkte schaal in verband met de oorlogsomstandigheden aan gebruiksaardewerk kunnen worden geholpen 4teaerve boBnen toopen t Augustus af In het belang der lezers wordt het hierbij op gewezen dat de tot en met 8 Augutus a s geldige bonnen voor serviesgoed de met het woord reserve gemerkte bonnummers 30 31 32 van de bonkaart voor voedingsmiddelen uitsluitend tot en met dien datum kunnen worden ingewisseld Men heeft de vraag gesteld of verlening van den geldigheidsduur dezer bonnen mogelijk zou zijn daar tal van huisvrouwen nog geen serviesgoed hebben kunnen koopen Dit is maar ten deele juist Ongetwijfeld zijn er velen die hun bonnen nog niet hebben kunnen inwisselen De oorzaak hiervan is echter niet dat er geen aardewerk te krijgen zou zijn doch veeleer dat het publiek een bepaald artikel n l kopjes en schotels wenscht vieze kunnen echter niet in voldoende mate verkrijgbaar worden gesteld omdat de productie uiteraard beperkt is en de vraag bijzonder groot Het publiek wisselt de bonnen kennelijk niet in omdat t hoopt dat er spoedig voldoende koppen en schotels zullen zyn Echter is het ook na 8 Augustus niet mogelijk de productie van koppen en schotels dusdanig op te voeren dat aan de vraag naar dit zeer gewilde artikel voldaan kan worden Bü dit product zal men nog geruimen tijd met schaarschte rekening hebben te houden Verlenging van de bonnen n a 8 Aug heeft in dit verband dan ook geen zin en zal ook niet plaats hebben Het is goed dat het publiek hiermede rekening houdt en zijn bonnen inwisselt tegen artikelen welke nog in voldoend aantal te verkrijgen zijn De Duittch Fransehe wapènstilstahd BIBDEDEELINOEN VAN FABBE LVCE Naar de Farijsche corr van de N 8 C meUt bevat het tweede ieel vai het boek Jounfal d la France van FabreLuce eenige bijeonderheden over de voorgeschiedenis van de totstandkoming van het Duitsch Fransche wapensti tendsverdrag van Juni 1940 Onder de Franscha documenten op welke de Duitsdwr kgetteiding te Charilé sur Loire beslag legde aklus v jte t Fabe T t c bevond zit een telegram van Reynaud aan Churchill da teerend van begm Juni Van den strijd die zich op At eogenblik aan de Somme en de Oise afspeelt hangt het löt at van Groot Brittannlë rfn van Frankrijk Als deze partij wopdt verloren heeft de bewapeningspoging van Engeland niet den minsten zin meer Churchill If was niet ver van een dergelijke mOTÏing We zijn verloren verklaarde hij in een ministerraad wanneer de Duitschers erin slagrai tienduizend man in Engeland aan wal te zetten In zyn Kerstrede van 1941 op het Congres van Washington toonde de Engelsche premier aan dat een inval op Britsch grondgebied in den zomer van 1940 gepaard gaande aan een Japanschen aanval in Oost Azië waarschijnlijk gelukt zdu zyn Hitler Bcbtcr die zich rSeds rekenschap gaf van het Sovjet Russische gevaar en niet voornemens was een leger waar aan hij hoefte kon hebben om aan dit gevaar het hoofd te bieden in een avontuur te storten heeft niet getracht een zoodamigen inval te ondiernemen Op 12 Juni 1940 werd Paul Reynaud te Tours gemachtigd om de Engelsche regeering te polsen over een plan tot het vragen van een wapen tilatand J rankriiik was door de overeenkomst welke Reynaud in April IMO te Londen had gesloten een overeenkomst welke Daladier tot aoolang had wéten te ontwijken aan Engeland gebonden Het ia onjuist te meenen dat Reynaud onnüddellijk een afwijzend antwoord heeft ontvangen zooals een aantal Fransche ministers en hun medestanders hoopten en verwachtten 2 ker de miaaie van Paul Reynaud waarvan hyzelf overigens het slagen niet wensehte mislidite doch aan de weigering van Churohill is de tusschenkomst van Fransche politici niet vreemd Slechts sch nbaar lag in Londen het werkelijke probleem J kwestie aldus maarschalk Pétain in den ministerraad van 13 Juni e Nitray is niet of Frankrijk al dan niet een wapenstilstand zal vragln de kwestie is of de Fransche regeering een wapenstilstand vraagt dan wel bereid is het land te verlaten Naar Fabre Luce verhaalt achtten de Fransche militaire leiders de laatstgenoemde oplossiifg in strijd met de eer van het leger Een uitsluileiül militaire capitulatie zou tot gevolg hebben gehad dat in plaats van een derde bijna het gansche Fransche leger krijgsgevangen ware gemaakt In plaats van t ederden zou geheel Frankrijk zijn b t En in Noord Afrika bezit Frankrijk geen krügsmateiieel noch een oorlogsindustrie Nog menige poging is aangewend en zelfs in den boezem der voorloopige Fransche regeering hoopte men heimelijk dat de Duitaclve eischen voor Frankrijk niet te aanvaarden zouden zij n om de politiek van den maarschalk het plan van PMaitv te verijdelen GEBREK AAN STAAL IN AMERIKA Afton Tidningen citeert een aantal koppen uit de Amerikaansche bladen Deze luiden o a Niet slechts gebrek aan scheepsruimte ook de oorlogsproductie moet worden stopgezet als gevolg van tekort aan staal Schaarschte aan levensmiddelen doet zich gevoelen Slechte industrieele leiding en stakingen influenceeren de oorlogsproductie Hooge loonen en winstbejag drijven de prijzen onnoodig in de hoogte Regeering en Congres schromen maatregelen tegen de inflatie te nemen uit vrees voor de Novemberverkiezingen Volgens het S weedsche blad heeft een aantal scheepswerven reeds het werk moeten neerleggen als gevolg van gebrek aan staal Geheele takken van Industrie worden hierdoor bedreigd rfschoon de Amerikaansche staalproductie bijna de helft dep wereldproductie vormt Dit jaar is 5 i 8 milllDen TOn staal minder geproduceerd dan verledeq jaar m Bdcendmaking Het bureau van den WeerBiachtsbeveltwbber in Nederiand maakt het volgende bekend De marinet evelhebt ra In Nederland verleent op grond van de verordening van den Rijkscommlssaris 100 41 inzake bijzondere maatregelen ten behoeve van de kustverdediging vrijstelling van de verordening voor het in het afgesloten gebied liggende deel van het Merwedekanaal van Amsterdam tot het ruispunt met delt weg naaf Bussuin Het openge elde stuk van het Merwedekanaal mag door watersportvaartuigen tusschen zonsopgang en zonsondergang bevaren worden Megerie over de toekom st van E uropa TAL VAN SAMENBINDENDE FACTOREN Itt de Berliner Börsenzeitung schrijft Karl Megerie een tweede artikel in zijn reeks Met of tegen Europa HHij zegt daarin onder meer Niemand kan ontketmen dat bet Europeesche vasteland door tallooze elementen voorbestemd is tot een inwendige eenheid Tot deze elnnenten behoort de geestelijke gemeenschap gevormd door de versmelting der cultuurelementen uit Griekschen Romeinachen en Germaanschen tijd de vroegere godsdienstige eenheid en de 2006 jaar van gem eenschappelijken afhankelijkheid van invoer het gemeenschappelyke verlangen naar een veiligen vrede en naar welstand het belang bij een unifArm verkeersnet en de gemeenschappelijke vraagstukken op sociaal economigch en techniich gebied Tenslotte wordt een belangrijk element gevormd door de van buiten komende noodzaken zooals de liquidatie van het bolsjewintie U3t iMt alles volgt aldus Megerie dat slechts een vereenigd E uropa in den nieuwen tijd der groote gebieden bestaan en gedijen kan Wie een ver eenigd en bloeiend Europa wil moet ook de middelen willen Van Engeland npch van de Vereenigde Staten kan UI deze ontwHckeling positieve medewerking verwacht worden Van de Vereenigde Staten niet omdat de Ar lerikiaansche pseudocultuur zich nooit kan meten met de 2000 jaar oude cultuur van het scheppende Europa van Engeland niet omdat Europa voor dat land niets positiefs meer beteekent maar nog slechts een biifunctie der Engelache wereklpolitiek is De burgeriyice ongehoor zaamhadscampagne in Br Indië EEN VEELZEGGENDE 10ESPELING VAN GANOm De bijzondere correspondent van het agentschap Uhited Press schrijft uit Oalcutta ïn Indl wachten millioenen en millioenen werklieden koelies en knechten met ongeduld op het begin van de door Gancïii aangekondigde burgerlijke ongehoorzaamheidscampagne Deze beweging zal jp de Indische fa brieken stakingen uitlokkcsi die zware gevolgen kunnen hebben voor de oorlogsindustrie en de geheele productie in de war zouden kunnen sturen De door Gandhi aangekondigde beweging werd door het uitvoerend co mité van het Congres dat de meerderheid van het Indische volk vertegen woordigt goedgekeurd Hoewel het Congres slechts voorstander is van een beweging van lijdzaam verzet sluiten de politieke centra de mogelijkheid van sporadische onlusten niet uit die door zekere Mohammedanen zouden kunnen uitgelokt woirden In een artikel dat te Bombay werd gepubliceerd heeft Gandhi o a verklaard dat de ontevredenheid der Indiërs over het Ditblijven van de algeheele onafhankelijkheid wel eens zsu kunnen sttjgen in die mate dat zij de Japannrs hartelijk aonden cMthal en wanneer deze liet land leudcn binnen vallen Het tweede front OFFICIKELE EI8CH VAN SOVnT BECEBBIN6 OiwnUjke behaadeliag ia 4e RoaaiaiAe pets Naar de New Torksche bcriehtendlenat meldt aldus de Beotsehe Ztg i d N heeft de regeering van de SavjelUaie een effieieelaa iseh aan de regceriagen van Gr Brittaaalë en Amerika gesteld tot de onmiddellijke vormiac van eea tweede Iroat Aan de Times wordt uit Moskou gemeld dat aUe Moskousche dagbladen in hun Zondjagsedities lierichlen publiceeren uit Londen en New York waarin de maatregelen betreffende de vorming van een geallieerd tweede front in Engeland en de Ver Staten worden geschilderd Dit is de ee te maal sedert JurijL dat het thema van het tweede front openlijk in de Russische pers wordt behandeld Er is geen twijfel aan dat teleurstelling en argwaan jegens de geallieerden onder dA Russisctie l evolking toenemen Uit Londen wordt gemeld De NieuwZeelandsche premier Fraser heeft te Sidney op een vergadering van vakvereenigingsleden o m verklaard Veel van het huidige geschreeuw om een tweeete front in Europa is niets anders dan leeg geklets Zoo eenvoudig is het niet een tweede fromt te vormen want men moet niet vergeten dat de Duitschers de door hen bezette landen ateeds hecht m handen hebben gehad Japanners bezetten vliegveld op N Guinea DE BETEEKENIS VAN DE ACTIE TEGEN DE ALEOETBN EN DE MIDWATS Naar uit New York wordt gemeld hebben de Japanners het vüegveld Cocoda 90 kilometer van Port Moresby he tt Domei meldt De ware beteekenis van de operaties der keizerlijke vlootstrijdkrachten in het gebied van de Aleoeten en de Midway eilanden is onthuld door Itaroe Tasjiro verbonden aan de marine persafdeeling van h t keizerlijke hoofdkwartier in een gisteravond g Mniden radiorede In deze redevoering die ongewone belangstelling ondervond aangezien zij gehouden werd aan den vooravond van de dag waarop twee maanden geleden de historische Operaties begonnen werden drie bel grijke factoren aan het licht gebracht t w De ontplooiing der Japansche vlootoperaties in het Oostelijke deel van den Stillen Oceaan heeft een eindgemaakt aan de hoop der V S tegen Japan te kunnen optrekken langs den eenigen weg welke voor dat doel was overgebleven en die genoemd wordtde Noordelijke route Het wapen in den vorm van deze Noordelijke route dat in handen wasvan de V S voordat de vlootoperaties in het Oostelijke deel van den Stillen Oceaan begonnen berust thans bij de Japansche keizerlijke vloot om gebruikt te voorden tegen het Amerikaansche vasteland dat thans is blootgesteld aan een werkelijk rechtstreeksche bedreiging Het terrein is geëffend voor een aanval op het Amerikaansche vasteland van beide zijden t w aan de eene zijde door de keizerlijke vloot en aan de andere zijde door de vlootatrijdkrachten van de as De duce opi inspectie NAAR DE VOORMALIGE ITALIAANSCB JOEGOSLAVISCHE GRENS De duce is 31 Jult in gezelschap van den secretaris der partij minister Vidusïomi naar Görz gevlogen vanwaar hij zich per auto begaf naar Castelnuovo d Istria en een dorp nabij de voormalige Italiaansch Joegoslavische grens ♦ aat hij schietoefeningen met nieuwe loopgraafmortieren en nieuwe voorwapens der infanterie by woonde Na een maaltijd uit de veldkeuken te hebben gebruikt keerde Mussolini terug naar Görz Daar ontving hij een aantal generaals onder wie de chef van den generalen staf der weermacht maarschalk graaf Cavallero die hem rapport uitbrachten Op uitneodiging van Mussolini bracht J opperbevelhebber der Italiaansche troepen in Slowenië en Dalmatië generaal Roatto uitvoerig rapport uit over de situatie in Slowenië en a angrenzende gebieden Mussolini gaf éen uiteenzetting van de algemeene situatie aan de verschillende asfronten en van de taak der Italiaansche weermacht DE ENGELSCHEN IN DE VEREENIGDE STATEN De Daily Telegraph nteldt dat de Britsche burgers in de Vereehigde Staten officieel uitgenoodigd zijn naar Engeland terug te keeren Er zijn volgens het blad ongeveer 291 000 Engelschen in de V S Veten van hen geven er ecUter de voorkeur aan daar te blijven OT diepst te doen in het Amerikaansche leger Ook de vrouwen zijn uitgenoodigd terug te keeren en men heeft haar er op gewezen dat net haar moreele plicht U aan den oproep gevolg te geven De heer P Kuipei die door dea burgemeester van Den Haag benoemd is tot wethouder van Sociale Zaken Polygoon Meyer Wintérhulp IVederland Loterü 1942 beteekent Winst voor eigen volk Voedsel bevoorrading voor den winter Van overheidswege wordt het noodige gedeian K JV de tijd voor het conaerveeren on producten van den nieu toen oogst is aangebroken he f een redatteur van het A N P te be voegder plaatse inlichtingen ingewonnen omtrent hetgeen de ouerheid in dit opzicht voornemen i fe doen Voor wat de daarvoor in aanmerking komende groenten betreft is hei drogen daarvan wel een van de voornaamste conterveerinsggtmefhoden die van overheidswege worden toegepast Dit geschiedt thans op groote fchosi Groenten die traor droging geschikt zijn zijn nu in ruime nmte ter be schikking JVfen kan en strengen winter rttstig tegemoet zien Aardappelen winterpeen koolrapen e d uiorden in groote massa s door de overheid opgeslagen om die in de moeilijke moanden voor de bevolking verkrijgbaar fe stellen De moeilijke maanden zijn voorol April tot en met Juni wanneer de in kussen gekweekt producten oproken en de koude grond nog nüt voldoende nieuwe getoaasen heeft opgeleverd Deze opslag van houdbare aardappelen en groenten zal vooral in en nabij de groote ujooncenfro geschieden Aardappelen zijn er thans voldoende Wanneer desondanks de distributie van dit artikel wordt gehandhaafd geschiedt dit om ver Iling bV door particulieren die op eigen gelegenheid aardappelmeel zouden tutllcn gaan iafcen zooveel mogeyfc fe voorkomen Omtrent het scheppen van de gelegenheid tot bevoorrading door particulieren t overigens nog niet beslist doch hef ligt ivel in de bedoeling om degenen die over een doelmatige ruimte voor het beiooren von oardoopclen beschikken hierin tegemoet te komen Verder pseelt de transportmogeliikKeid hier bü een belangrijke rol Voor de xoet ten appelen e d die niet op den bon komen doch wel geschikt zijn voor betoaring tijdens den loinfer zal noar een verdeeltnosmethode rr et inschakeling van de oroentenhandelaren worden gestreefd Tenslotte zullen artikelen als jam en stroop zij hef in dezelfde beperkte mate ol fotnutoe op den bon verfcrijgbaor gesteld blijven Ook slaehtvroduüten worden door de overheid in groote hoevetlheden geconserveerd en teel in de koel en vrieshuizen UHiardoor de distributie van vleesch enz aedurende den winter niet behoeft f stnaneeren Boter en maraarineprondstoffen zHn eveneeti on ruime rh in ten behoeve van de henolkiv ingeslagen De verwerkina van melk tot melkrtoeder fa t aereaeld door een methnde die het transport aanmerken vereenvoudigt prt het moijeltik mankt in dm wintert iid f poeder w der om te zetten in melk Zoo wordt voor onze voedinq gezorqd en prafiit getrokken uit de lessen van den ofgeloopen b tengeu n strengen winter i MjaiMaiM ii ia w i wi nawsssiw f ê0H Ut HUuut I Zon op 6 04 onder 21 37 f Maan op 0J8 iwder 15 05 i Men ia verplicb te vcr I daUterea vao lonaoodertfaatf i lot tontopkonut a Laataam van voertaiüer 5 moetea een ball um am toBt i ondenjanC ooistokcii worden 4M im Sil MM M W lll i M I W M MW S W 8 W E lU